توضیحات

Sigma-aldrich Tricyclo[5.2.1.02,6]decane 164275 2825-83-4

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۱۶۴۲۷۵

Tricyclo[5.2.1.02,6]decane

 ۲۸۲۵-۸۳-۴

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Synonym: Tetrahydrodicyclopentadiene

Empirical Formula (Hill Notation): C10H16

Molecular Weight: ۱۳۶٫۲۳

CAS Number: ۲۸۲۵-۸۳-۴

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich