شرکت Bosterbio

نمایندگی شرکت Bosterbio در ایران » سفیر آزما کیان

نمایندگی شرکت Bosterbio در ایران :

 

نمایندگی رسمی این شرکت در ایران سفیر آزما کیان می باشد.


سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من