شرکت LifeTechnologies

شرکت LifeTechnologies

شرکت Thermo Fisher Scientific Corporation این شرکت را در سال ۲۰۱۴ به دست آورد و از نام تجاری Life Technologies برای یک خانواده از محصولات و خدماتبیوتکنولوژی از فوریه ۲۰۱۴ تا ژوئیه ۲۰۱۵ استفاده کرد. نام تجاری Thermo Fisher در اواخر ژوئیه ۲۰۱۵، نامه گسترده ای به تمام مشتریان در پنج زبانشرکت LifeTechnologies یک شرکت بیوتکنولوژی در نوامبر ۲۰۰۸ از طریق یک تاسیس شد آمریکا ۶٫۷ میلیارد $ ادغام INVITROGEN Corporation و کاربردی بیوسیستمشرکت فروش مشترک از شرکت های ترکیبی برخوردار بودند حدود ۳٫۵ میلیارد $؛ آنها حدود ۹،۵۰۰ کارمند داشتند و بیش از ۳۶۰۰ مجوز و ثبت اختراع داشتند.

این شرکت برای گسترش محصولات خود دارای نمایندگی هایی از جمله شرکت سفیر آزما کیان می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.