محصولات شرکت سیگما آلدریچ | سفیر آزما کیان مواد شیمیایی آزمایشگاهی

محصولات شرکت سیگما آلدریچ

محصولات شرکت سیگما آلدریچ

محصولات شرکت سیگما آلدریچ : شرکت سیگما آلدریچ یک شرکت شیمیایی، علوم زیستی و بیوتکنولوژی آمریکایی که متعلق به Merck KGaA است. شرکت سیگما آلدریچ در سال ۱۹۷۵ در ادغامی با شرکت شیمیایی سیگما و شرکت شیمی صنعتی آلدریچ با هم ادغام شدند این شرکت در سنت لوئیس اداره می شود و حدودا در ۴۰ کشور فعالیت رسمی دارد. هدف ما حل مشکلات سخت علمی با همکاری با جامعه جهانی است و از طریق آن، هدف ما تسهیل دسترسی به بهداشت بهتر برای مردم در همه جا می باشد.

 

لیست محصولات سیگما آلدریچ


Company: sigma-aldrich
Catalog number: ۶۹۷۶۶۴
Cas number: ۶۷۲-۳۰-۰
Name: ۳Bromophenyl)sulfur pentafluoride)
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروش سفیر آزما کیان
 سیگما آلدریچ  
Company: sigma-aldrich
Catalog number: ۷۴۳۷۴۷
Cas number: ۱۲۰۳۷۰۹-۷۶-۵
Name: ۳Bromophenyl/(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate)
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: ۳۰۵۳۷۵
Cas number: ۱۳۲۲۵۶-۹۷-۴
Name: ۳Bromobutyl/triphenylphosphonium bromide
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS011241
Cas number:  
Name: ۳bromobenzoyl/amino]acetic acid
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS005956
Cas number:  
Name: ۳bromo-phenoxy/-acetic acid
 شماره فروش  ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
 لینک فروش  سفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS001243
Cas number:  
Name: ۳Bromo-4-methoxyphenyl/acetonitrile
 شماره فروش  ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
 لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS004577
Cas number:  
Name: ۳bromo-4-hydroxy-phenyl/-acetic acid
 شماره فروش  ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
 لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS003075
Cas number:  
Name: ۳Bromo-4-fluorophenyl/acetic acid
 شماره فروش  ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
 لینک فروش سفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company: sigma-aldrich
Catalog number: ۷۱۶۳۴۰
Cas number:
Name: ۳Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
 شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
سیگما
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS000820
Cas number:  
Name: ۳Bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl/
methyliminodiacetic acid
 شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
 لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: ۳۸۹۱۹۶
Cas number: ۵۴۳۱۴-۸۵-۱
Name: ۳Benzyloxypropyl/triphenylphosphonium bromide
 شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: ۷۲۸۲۰۹
Cas number:  ۱۷۹۴-۴۸-۵
Name: ۳Bromo-1-propynyl/benzene solution
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS008721
Cas number:  
Name: ۳Benzyloxy-phenyl)-ethylamine hydrochloride
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: ۶۸۱۷۳۳
Cas number: ۱۸۶۰-۵۸-۸
Name: ۳Benzyloxyphenyl)acetic acid
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS007235
Cas number:  
Name: ۳benzyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methylamine hydrochloride
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷    
لینک فروش سفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company: sigma-aldrich
Catalog number: ۷۵۰۲۱۲
Cas number:  
Name: ۳Ammoniopropyl)diisopropylphosphonium bis(tetrafluoroborate)
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷     
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: ۷۵۰۲۰۴
Cas number:  
Name: ۳Ammoniopropyl)di-tert-butylphosphonium bis(tetrafluoroborate)
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷     
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: ۲۸۱۷۷۸
Cas number:  ۱۳۸۲۲-۵۶-۵
Name: ۳Aminopropyl/trimethoxysilane
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷     
لینک فروش سفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CBR01354
Cas number:  
Name: ۳Aminopropyl/(5-methylpyridin-2-yl)amine dihydrochloride
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷      
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: A3648
Cas number: ۹۱۹-۳۰-۲
Name: ۳Aminopropyl/triethoxysilane
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷      
لینک فروش سفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS009763
Cas number:  
Name: ۳aminophenyl/(3,4-dimethylphenyl)methanone
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS019607
Cas number:  
Name: ۳Aminomethylphenyl/boronic acid hydrochloride
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS010755
Cas number:  
Name: ۳Aminomethyl-cyclohexylmethyl/-carbamic acid tert-butyl ester
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CBR00121
Cas number:  ۲۷۹۵۸-۹۷-۰
Name: ۳Aminobenzyl/diethylamine
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company: sigma-aldrich
Catalog number: ADE000287
Cas number:  ۱۵۲۳۹۸-۰۵-۵
Name: ۳Amino-pyridin-4-yl/-methanol
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS012561
Cas number:  
Name: ۳amino-cyclopentyl/-carbamic acid tert-butyl ester hydrochloride
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS003846
Cas number:  
Name: ۳amino-4-methylphenyl/boronic acid hydrochloride
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS019241
Cas number:  
Name: ۳Amino-4-chloro-phenyl/-carbamic acid tert-butyl ester
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CBR00154
Cas number:  ۶۱۰۵-۷۲-۲
Name: ۳Amino-2-methylpropyl)dimethylamine
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CBR01373
Cas number:  
Name: ۳Amino-1-methylpropyl)ethyl(methyl)amine
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CBR00152
Cas number:  ۶۰۹۷۸-۳۳-۸
Name: ۳Amino-1-methylpropyl)dimethylamine
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS005910
Cas number:  
Name: ۳allylaminocarbonyl)benzeneboronic acid
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS019351
Cas number:  
Name: ۳Allyl-4-oxo-3,4-dihydro-phthalazin-1-yl/-acetic acid
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS020546
Cas number:  
Name: ۳Allyl-4-oxo-3,4,5,6,7,8-hexahydro-benzo[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-2-ylsulfanyl/-acetic acid
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS017493
Cas number:  
Name: ۳allyl-2-imino-2,3-dihydro-benzoimidazol-1-yl/-acetic acid
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS016282
Cas number:  
Name: ۳acetyl-indol-1-yl/-acetic acid
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS009583
Cas number:  
Name: ۳Acetyl-7-ethyl-1H-indol-1-yl/acetic acid
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS016088
Cas number:  
Name: ۳acetyl-4-hydroxy-5-oxo-2-phenyl-2,5-dihydro-pyrrol-1-yl/-acetic acid
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS005488
Cas number:  
Name: ۳acetamidomethylphenyl/boronic acid
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS015719
Cas number:  
Name: ۳acetamido-5-carboxy/phenylboronic acid
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS013026
Cas number:  
Name: ۳trifluoromethyl/-(cyclohexyl)-methylamine
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS025185
Cas number:  
Name: (۲-Fluorophenyl(isoxazol-5-yl/methanamine hydrochloride
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: ۳۰۵۸۵۵
Cas number:  ۱۸۳۵۵-۹۶-۹
Name: ۳Dimethylamino/propyl triphenylphosphonium bromide
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: JRD0119
Cas number:  
Name: ۴-Chlorophenyl/isoxazol-5-yl/methanol
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: JRD0299
Cas number:  
Name: ۴-۴-Chlorophenoxyphenyl/-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl/methanol
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: JRD0300
Cas number:  
Name: ۴-۴-Bromophenoxy phenyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl/methanol
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: JRD0161
Cas number:  
Name: ۳-Fluorophenyl/isoxazol-5-yl/methanol
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: JRD0160
Cas number:  
Name: ۳-Chlorophenyl/isoxazol-5-yl/methanol
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: JRD0149
Cas number:  
Name: ۲-Methoxyphenyl/isoxazol-5-yl/methanol
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: JRD0159
Cas number:  
Name: ۲-Fluorophenyl)isoxazol-5-yl)methanol
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS016477
Cas number:  
Name: ۲-chloro-phenyl/-isoxazol-5-yl/-methanol
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: JRD0288
Cas number:  
Name: ۲,۵-Dichlorophenyl/isoxazol-5-yl/methanol
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: cds008896
Cas number:  
Name: ۹H-Fluoren-9-yl/methoxy/carbonyl/amino/-2-oxopiperidin-1-yl/acetic acid
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS016562
Cas number:  
Name: (۳-[۳-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanol
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CBR01301
Cas number:  
Name: (۳,۶-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyridazin-4-yl)acetic acid
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: ADE000218
Cas number:  
Name: (۳,۶-Dichloro-5-methoxypyridin-2-yl)methanol
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS009076
Cas number:  
Name: (۳,۵-dioxomorpholin-4-yl)acetic acid
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: ۶۵۴۸۱۷
Cas number:  ۹۷۴۸۰-۶۰-۹
Name: (۳,۵-Dimethylphenyl)thiourea
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS012982
Cas number:  
Name: (۳,۵-dimethylisoxazol-4-yl)methanethiol
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS010422
Cas number:  
Name: (۳,۵-dimethyl-isoxazol-4-yl)-acetic acid
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: ۵۶۱۹۴۰
Cas number:  ۱۴۹۰۸۲-۰۳-۱
Name: (۳,۵-Dimethyl-4-nitro-2-pyridyl)-1-methanol
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS018444
Cas number:  
Name: (۳,۵-dimethyl-4-isoxazolyl)methanol
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروش سفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CBR01589
Cas number:  
Name: (۳,۵-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS010636
Cas number:  
Name: (۳,۵-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-acetic acid
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS002170
Cas number:  
Name: (۳,۵-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)(phenyl)methanamine
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS007153
Cas number:  
Name: (۳,۵-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS006547
Cas number:  
Name: (۳,۵-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)acetic acid
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS012906
Cas number:  
Name: (۳,۵-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)(oxo)acetic acid
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: ۵۹۱۱۴۹
Cas number:  ۱۳۳۸۸-۷۵-۵
Name: (۳,۵-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: ۴۰۵۸۳۳
Cas number: ۴۶۷۰-۱۰-۴
Name: (۳,۵-Dimethoxyphenyl)acetic acid
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS012914
Cas number:  
Name: (۳,۵-Dimethoxyphenyl)(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: ۵۸۹۳۳۰
Cas number:  ۴۴۵۴۹۱-۰۹-۸
Name: (۳,۵-Difluorophenylethynyl)trimethylsilane
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: ۵۸۹۳۳۰
Cas number: ۴۴۵۴۹۱-۰۹-۸
Name: (۳,۵-Difluorophenylethynyl)trimethylsilane
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS011776
Cas number:  
Name: (۳,۵-difluorophenyl)methanesulfonyl chloride
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS008805
Cas number:  
Name: (۳,۵-dichloro-phenyl)-ethyl-amine
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
لینک فروش سفیر آزما کیان
سیگما آلدریچ
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS001519
Cas number:  
Name: (۳,۵-Dichloro-4-oxo-1(4H)-pyridinyl)acetic acid
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS018206
Cas number:  
Name: (۳,۵-dichloro-2-pyridinyl)methanamine
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان
Company: sigma-aldrich
Catalog number: CDS010444
Cas number:  
Name: (۳,۵-bis-difluoromethyl-pyrazol-1-yl)-acetic acid
شماره فروش ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 
لینک فروش سفیر آزما کیان