NEB | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران

Product Tag - NEB

NEB P8010L Factor Xa Protease

NEB P8010L Factor Xa Protease

لومینسانس ایمونوفلورسانس الایزا گاماکانتر فلورسنت لومینومتر محیط کشت میکروبی آنتی بیوگرام پلیت آنتی سرم Real Time PCR استخراج ژن توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها Blotting فلوسایتومتری ژل الکتروفورز سرولوژی پاتولوژی سیتولوژی کیت های الایزا ELISA سفیر آزما کیان سیگما آلدریچ واردات سیگما آلدریچ مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ سفیر آزما کیان مواد شیمیایی مواد آزمایشگاهی کیت تحقیقاتی تجهیزات آزمایشگاهی سیگما آلدریچ سیگما-آلدریچ sigmaaldrich sigma-aldrich

Read more...

NEB S6651S Chitin Resin

NEB S6651S Chitin Resin :

 
NEB S6651S Chitin Resin
NEB S6651S Chitin Resin
 

NEB S6651S Chitin Resin

یک ماتریس انتخابی برای جداسازی پروتئین های هدف است که با یک همبستگی دامنه اتصال intein-chitin به یکدیگر متصل شده اند.

  • پیوند ویژه قوی برای پروتئین فیوژن CBD باعث می شود پروتئین بسیار خالص از سلول های لیز شده در یک مرحله جدا سازی شوند.

  • حذف CBD-tag در طول اکسیداسیون به طور معمول پروتئین بسیار خالص و بومی را بدون استفاده از پروتئاز تولید می کند.

  • این رزین زمانی که همراه با pTXB1 استفاده شود، امکان جداسازی پروتئین های نوترکیب بومی با تریستر C-terminal  واکنشی را فراهم می کند که می تواند برای برنامه های کاربردی در پروتئین پروتئینی (IPL) استفاده شود.

  • ظرفیت اتصال: ۲ میلیگرم پروتئین مرتبط با مالتوز / میلی لیتر حجم آزاد شده از رزین پس از جداسازی پروتئین فیوژن با ملتوز اتصال-CBD.

  • رزین ممکن است تا ۵ بار احیا شود.

    لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich
Read more...