post_tag RTECS | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران
کدهای بین المللی مواد شیمیایی چیست؟ | UN | NA | CAS | IUPAC | RTECS

کدهای بین المللی مواد شیمیایی چیست؟ | UN | NA | CAS | IUPAC | RTECS

 کدهای بین المللی مواد شیمیایی چیست؟ | UN | NA | CAS | IUPAC | RTECS

کدهای بین المللی مواد شیمیایی برای شناسایی مواد شیمایی از یکدیگر استفاده می شود، این کد های مواد شیمیایی برای شناسایی خطرات در حمل و نقل و یا استفاده ی مواد شیمیایی استفاده می شوند.

 کدهای بین المللی مواد شیمیایی تنها بیان کننده ی ماده ی شیمیایی داخل طرف هستند و تعیین کننده ی شرکت تولید کننده نمی باشند.

عدد UN

عدد UN یا Number UN یک سیستم كدگذاری عددی چهار رقمی است كه بصورت بین المللی برای شناسایی كالاهای خطرناک وضع شده است. این اعداد از UN0001 تا UN3500 بوده و از سوی كمیته تخصصی حمل و نقل كالاهای خطرناک ملل متحد مشخص شده اند. در این سیستم ممكن است یک عدد UN اختصاصاً مربوط به یک ماده باشد (مانند فنل با UN1671). گاهی نیز یک عدد ممكن است متعلق به گروهی از مواد با خطرات مشابه باشد. در مواردی چنانچه ماده ای در حالت های جامد و مایع خصوصیات متفاوتی داشته باشد ممكن است اعداد مختلفی را به خود اختصاص دهد.

عدد NA

عدد NA یا Number NA مربوط به امریكای شمالی بوده و با توجه به اینكه توسط دپارتمان حمل و نقل (Transportation of Department) امریكا وضع شده است به نام عدد DOT نیز شناخته می شود. این سیستم كدگذاری مشابه سیستم عددی UN بوده با این تفاوت كه برخی مواد كه فاقد عدد UN هستند ممكن است دارای عدد NA باشند. این اعداد اضافه تر شامل NA8000 تا NA9999 می باشند.

 

عدد ثبت CAS

عدد ثبت CASیا Number Registry CASیک سیستم كدگذاری عددی با فرمت xxx-xx-xاست كه برای شناسایی عناصر و تركیبات شیمیایی مختلف وضع شده است (مانند بنزن با 2-43-71. CAS No) این سیستم توسط سرویس خلاصه شیمیایی (Service Abstracts Chemical) كه در واقع شاخه ای از انجمن شیمی امریكا می باشد فراهم شده است. از آنجا كه یک ماده ممكن است دارای اسامی مترادف و متفاوتی باشد هدف از این سیستم آسان نمودن شناسایی و جستجوی اطلاعاتی مواد می باشد بطوریكه اكثر سیستم های اطلاعاتی امكان جستجو از طریق این سیستم ثبت را فراهم می آورند.

عدد IUPAC

عدد IUPAC یا Number IUPAC یک سیستم كدگذاری بین المللی برای شناسایی مواد شیمیایی بوده و به منظور ارایه یک روش استاندارد و قابل درک برای شناسایی اطلاعات مولكولی مواد و آسان نمودن جستجوی این اطلاعات وضع شده است. سیستم ایوپاک توسط اتحادیه بین المللی شیمی محض و كاربردی ( International Union of Pure and Applied Chemistry) تدوین شده است.

عدد RTECS

عدد RTECSیا Number RTECSعبارت است از یک سیستم ثبت اثرات سمی مواد شیمیایی (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) با فرمت ABxxxxxxxمی باشد. (مانند بنزن با CY1400000 #: RTECS). این سیستم ثبت و اطلاعاتی مواد كه توسط NIOSHو با استفاده از مطالعات سم شناسی موجود تدوین شده است برای دست یابی به اطلاعات سم شناسی در مورد یک ماده شیمیایی مورد نظر كمک می نماید.

   

سفیر آزماکیان، شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برترین برند های دنیا

توجه: تمامی ماده ها و کیت تحقیقاتی از بیش از ۲۰۰ برند و تامین کننده موجود می باشد!

جهت خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی، تنها کافیست که با ما تماس بگیرید

Read more...