محصولات New England Biolab

محصولات پرفروش New England Biolab (NEB) در شرکت سفیر آزما کیان

محصولات پرفروش New England Biolab (NEB) در شرکت سفیر آزما کیان

محصولات New England Biolab :

Row / Company / Cat No. / Name / Unit

1 Cell Signaling 5125S ?-Actin (13E5) Rabbit mAb (HRP Conjugate) 2 Cell Signaling 3676S Acetyl-CoA Carboxylase (C83B10) Rabbit mAb 3 Cell Signaling 5832S AMPK? (D63G4) Rabbit mAb 4 Cell Signaling 8885S Anti-rabbit IgG (H+L), F(ab')2 Fragment (PE Conjugate) 5 Cell Signaling 8885S Anti-rabbit IgG (H+L), F(ab')2 Fragment (PE Conjugate) 6 Cell Signaling 7074S-1ml Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody 7 Cell Signaling 7074S Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody 8 Cell Signaling 7074S Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody 9 Cell Signaling 9804S ATP (10 mM) 10 Cell Signaling 4967S B-Actin Antibody 11 Cell Signaling 2772S Bax Antibody 12 Cell Signaling 2772s - 100 µ Bax Antibody #2772 13 Cell Signaling 2870P Bcl-2 (50E3) Rabbit mAb #2870 14 Cell Signaling 2876S Bcl-2 Antibody 15 Cell Signaling 8547S Btk (D3H5) Rabbit mAb 16 Cell Signaling 8547S Btk (D3H5) Rabbit mAb 17 Cell Signaling 2539 Calpain 2 Large Subunit (M-type) Antibody #2539 18 Cell Signaling 9665S Caspase-3 (8G10) Rabbit mAb 19 Cell Signaling 9662S  - 100 µl  Caspase-3 Antibody #9662 20 Cell Signaling 9664S Cleaved Caspase-3 (Asp175) (5A1E) Rabbit mAb 21 Cell Signaling 9661S Cleaved Caspase-3 (Asp175) Antibody 22 Cell Signaling 5305S GAD1 Antibody 23 Cell Signaling 9315S GSK-3? (27C10) Rabbit mAb #9315 24 Cell Signaling 5676S GSK-3A/B (D75D3) XP® Rabbit mAb 25 Cell Signaling 9315S GSK-3B (27C10) Rabbit mAb 26 Cell Signaling 3862S ILK1 Antibody #3862 27 Cell Signaling 4542S MAP2 Antibody 28 Cell Signaling 4283S MyD88 (D80F5) Rabbit mAb 29 Cell Signaling 3672S Myosin Light Chain 2 Antibody 30 Cell Signaling 4764S NF-kB p65 (C22B4) Rabbit mAb 31 Cell Signaling 9212S p38 MAPK Antibody 32 Cell Signaling 4695P p44/42 MAPK (Erk1/2) (137F5) Rabbit mAb 33 Cell Signaling 11818S Phospho-Acetyl-CoA Carboxylase (Ser79) (D7D11) Rabbit mAb 34 Cell Signaling 4058S Phospho-Akt (Ser473) (193H12) Rabbit mAb #4058 35 Cell Signaling 2535S Phospho-AMPK? (Thr172) (40H9) Rabbit mAb 36 Cell Signaling 5082S Phospho-Btk (Tyr223) Antibody 37 Cell Signaling 5082S Phospho-Btk (Tyr223) Antibody 38 Cell Signaling 5082P Phospho-Btk (Tyr223) Antibody 39 Cell Signaling 5082P Phospho-Btk (Tyr223) Antibody 40 Cell Signaling 9323S Phospho-GSK-3? (Ser9) (5B3) Rabbit mAb #9323 41 Cell Signaling 5558S Phospho-GSK-3B (Ser9) (D85E12) XP® Rabbit mAb 42 Cell Signaling 3671S Phospho-Myosin Light Chain 2 (Ser19) Antibody 43 Cell Signaling 3671S Phospho-Myosin Light Chain 2 (Ser19) Antibody 44 Cell Signaling 3671S Phospho-Myosin Light Chain 2 (Ser19) Antibody #3671 45 Cell Signaling 3674S Phospho-Myosin Light Chain 2 (Thr18/Ser19) Antibody 46 Cell Signaling 2478S Phospho-VEGF Receptor 2 47 Cell Signaling 2478L Phospho-VEGF Receptor 2 48 Cell Signaling 2478L Phospho-VEGF Receptor 2 (Tyr1175) 49 Cell Signaling 2478S Phospho-VEGF Receptor 2 (Tyr1175) 50 Cell Signaling 9258P SAPK/JNK (56G8) Rabbit mAb 51 Cell Signaling 9523S Smad3 (C67H9) Rabbit mAb 52 Cell Signaling 3707S TNF-a Antibody #3707 53 Cell Signaling 4603S TrkB (80E3) Rabbit mAb 54 Cell Signaling 12331S VGLUT1 Antibody 55 Cell Signaling 4967S ك-Actin Antibody #4967

با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

ادامه مطلب ...