برچسب- مواد سیگما الدریچ

برخی از مواد سیگما آلدریچ

برخی از مواد سیگما آلدریچ

مواد سیگما آلدریچ :

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

 

Catalog numberColumn2BrandCategory Name
277185Iodomethane-13C, 99 atom % 13CSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
239607BromoethaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
I7780IodoethaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
376531Iodoethane-13C2, 99 atom % 13CSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
C685551-ChloropropaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
B781061-BromopropaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
1718831-IodopropaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
1250081-ChlorobutaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2398871-BromobutaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
1673041-IodobutaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2511941-FluoropentaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2383761-ChloropentaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
1178111-BromopentaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2419461-IodopentaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2500741-FluorohexaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2384651-ChlorohexaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
B682401-BromohexaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2382871-IodohexaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
1097461-ChloroheptaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
B675701-BromoheptaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
1778571-IodoheptaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2500901-FluorooctaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
1251561-ChlorooctaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
1529511-BromooctaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2382951-IodooctaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2512161-FluorononaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2384571-ChlorononaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
B746071-BromononaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2518601-IodononaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
5386551-FluorodecaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
C329091-ChlorodecaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
1457851-BromodecaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2382521-IododecaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2450381-BromoundecaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2800461-IodoundecaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
5386471-FluorododecaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
B655511-BromododecaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2382601-IodododecaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
1924221-BromotridecaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
5391631-FluorotetradecaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2522391-ChlorotetradecaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
1953321-BromotetradecaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2383331-BromopentadecaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2456231-ChlorohexadecaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2344511-BromohexadecaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2382791-IodohexadecaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2383681-ChlorooctadecaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
1994941-BromooctadecaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2519841-IodooctadecaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
3304851-BromoeicosaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
3329411-BromodocosaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2406132-ChloropropaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2399092-BromopropaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
1489382-IodopropaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
C288982-ChlorobutaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
B595002-BromobutaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2443252-IodobutaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
1780041-Chloro-2-methylpropaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
1565821-Bromo-2-methylpropaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
2447321-Iodo-2-methylpropaneSigma-aldrichNON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
ادامه مطلب ...
error: سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران : 09357007743 فروش 24 ساعته