Tag - محیط کشت قارچ آسپرژیلوس

محیط کشت قارچ ها تجزیه کننده رنگدانه

محیط کشت قارچ ها تجزیه کننده رنگدانه

محیط کشت قارچ ها تجزیه کننده رنگدانه :

مطالعه روی قارچ های پوسیدگی سفید

ارقام قارچ پوسیدگی سفید Phanerochaete chrysosporium و Pleurotus ostreatus (IE8) با رشد روی محیط کشت قارچ پیچیده آگار حاوی یکی از ۲۳ رنگ صنعتی مورد آزمایش نشان داد که P. ostreatus قادر به تجزیه ۱۲ از ۲۳ رنگ صنعتی در در ریسه خود بود در حالی که P. chrysosporium فقط ۵ رنگ را تجزیه کرد. این رنگهای صنعتی بر اساس پایداری آنها به طیف وسیعی از pH (pH 3–۱۱)، دما و مقاومت در برابر شرایط در میحط کشت در فلاسکهای مجزا انتخاب شدند. این ظرفیت تجزیه رنگ محیط کشت قارچ های تجزیه کننده با آنزیم های خارج سلولی همراه بود. با این حال عصاره خارج سلولی خام از P. ostreatus قادر به تجزیه تنها پنج رنگ بود که نشان می دهد که سایر مکانیسم های آنزیمی می توانند در تجزیه رنگ در آزمایشات داخل بدن نقش داشته باشند. عصاره خام خارج سلول از Trametes hispida که بر روی دانه جو دوسر رشد کرده است قادر به تجزیه رنگ محیط کشت رنگدانه دار در شرایط آزمایشگاهی ۱۱ از ۲۳ رنگ صنعتی بود.

آنزیم های تولید شده توسط قارچ های پوسیدگی سفید

با هدف یافتن فعالیت تجزیه رنگی بیشتر در محیط کشت و به دلیل آنزیم های لیگنینولیتیک خارج سلولی نشان داده شده است که با رشد در لایه های طبیعی لیگنین تحریک می شوند. Pleurotus ostreatus که به عنوان یک سویه شاخص از آزمایش های اولیه استفاده می شود در محیط های حاوی بسترهای مختلف لیگنین سلولز تولید شد. كشت جامدات با گندم كامل و جو در محیط کشت مایع در محيط كشت جامد مقايسه شد. این بسترهای طبیعی باعث تولید آنزیم های لیگنینولیتیک لاکاز و پراکسیداز منگنز شده و عصاره خارج سلولی خام ظرفیت تجزیه رنگ بالاتر رنگ نسبت به دست آمده از محیط پیچیده را نشان می دهد. P. ostreatus رشد یافته در جو دوسر بالاترین میزان تولید آنزیم حجمی و اختصاصی و فعالیت های رنگ آمیزی را نشان داد. میزان تولید فعالیت لاکاز در کشت جو دوسر ۷٫۵ برابر بیشتر از کشت مایع بود و فعالیت رنگ زدایی در برابرReactive blue از عصاره جو دوسر فاز جامد ۲۳ برابر بیشتر از ماده رویی محیط کشت متوسط پیچیده بود. هیچ فعالیت لیگنین پراکسیداز یا آریل الکل اکسیداز در هیچ یک از مایع رویی کشت P. ostreatus IE-8 مشاهده نشد.

مطالعه روی عصاره سلولی قارچ ها در تجزیه رنگدانه محیط کشت

پس از این تمام قارچها در تخمیر حالت محیط کشت جامد روی جو دوسر رشد کردند. عصاره های خارج سلولی برای تولید آنزیم و رنگ آمیزی مورد آزمایش قرار گرفتند. فعالیت های لیگنین پراکسیداز، منگنز پراکسیداز، لاکاز و الکل ویتریل الکل اکسیداز در عصاره های خام از ۱۶ گونه قارچی مشخص شد. تمام گونه های P. ostreatus در تجزیه ۵ رنگ آزمایش شده محیط کشت رنگدانه در سطوح مختلف فعال بودند اما T. hispida بالاترین فعالیت حجمی را نشان داد. سویه های Bjerkandera adusta پراکسیداز منگنز بالا اما فعالیت کم رنگ و لاکاز را کاهش دادند و Phryerochaete chrysosporium که به عنوان تولید کننده آنزیم های لیگنینولیتیک تحت رشد نیتروژن کم شناخته شده است هیچکدام از آنزیم ها را تولید نکرد و رنگها را در این شرایط رشد تجزیه نکردند. از چهار فعالیت آنزیمی مورد سنجش در این عصاره ها تنها به نظر می رسد که لاکاز با رنگ زدایی رنگ با همبستگی رنگ ارتباط دارد و Trametes hispida بالاترین تولید فعالیت لاکاز را نشان داد که مطابق با بالاترین فعالیت تجزیه رنگ است. هیچ فعالیت لیگنین پراکسیداز را نمی توان در هر یک از گونه های قارچ کشت شده در شرایط رشد روی محیط کشت قارچ های تجزیه کننده رنگدانه تشخیص داد.

مرکز فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی، فروش کیت تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی از معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و … (خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی اورجینال)

09357007743 : تلفن سفارش و خرید

 
Read more...

محیط کشت قارچ پوستی | خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی

محیط کشت قارچ پوستی | خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی

محیط کشت قارچ پوستی | خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی :

در رابطه با کشت قارچ های بیماریزای پوست و نوع محیط کشت اگرچه یک روش استاندارد برای تست حساسیت پوستی وجود ندارد گزارش های متعددی وجود دارد که آزمایش حساسیت ضد میکروبی درماتوفیت ها را با استفاده از ماکروودایلوژ آگار یا ماکروودایلوشن آگار و تست های میکرودایلوشن و میکرودایلوشن انجام داده است. این گزارش ها به طور کلی ادامه روش های M27-A2 یا M38-A روی محیط کشت بوده اند. نتایج به دست آمده توسط برخی نویسندگان تنوع بسیار خوبی را نشان داده اند احتمالاً به دلیل عدم استاندارد سازی پارامترهای مختلفی که می توانند در تعیین MIC تأثیر بگذارند مانند روش تهیه تلقیح تلقیح و طول و دمای انکوباسیون. در یک مطالعه چند متری سطح بالایی از توافق داخل و کارگر برای تعیین MIC های انجام شده در محیط کشت RPMI در دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و با استفاده از یک دوره کشت ۴ روزه انجام شده است. برای آزمایش قارچ های رشته ای با برخی از سازگاری ها اول از همه از فیلترهای واتمن مدل ۴۰ برای جدا کردن قارچ از کنیدی استفاده می شود در نتیجه تلقیح همگن شامل تنها میکروکنیدی ها است. جداسازی این ساختارها یک گام مهم در تعیین MIC است زیرا احتمالاً حساسیت های ضد قارچی هیفا و میکروکنیدی ها متفاوت هستند.

دمای ایده آل دمای ایده آل قرار دادن محیط کشت حاوی قارچ یعنی ۲۸ یا ۳۵ درجه سانتیگراد هنوز هم مورد بحث است. به خوبی شناخته شده است که اکثر گونه های درماتوفیت هنگامی که دمای کشت بین ۲۸ تا ۳۰ درجه سانتیگراد باشد رشد بهینه را نشان می دهد . با این حال درجه حرارت بالاتر مانند ۳۵ یا ۳۷ درجه سانتیگراد نیز پیشنهاد شده است. این پارامتر تأثیر معنی داری بر MIC برای مدت زمان کشت خاص در کلیه محیط کشت های آزمایش شده نشان نداده است.

مدت زمان کشت تعدادی از نویسندگان برای آزمایش درماتوفیت ها روی محیط کشت قارچ پوستی زمان های مختلف کشت از ۳ تا ۲۰ روز را پیشنهاد داده اند. پس از ۴ روز T. rubrum رشد ضعیفی مشاهده شد. با این حال ۷ روز مشاهده شد که برای مشاهده قابل توجه رشد چاههای کنترل کافی است. طبق مطالعه دیگری ۴ روز کشت را برای مشاهده رشد چشمگیر در چاه های کنترل کافی است. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که افزایش زمان کشت روی محیط کشت نه تنها ۱۰ روز در مقایسه با ۷ روز باعث افزایش MIC های ۱ تا ۲ رقت با همان محیط بلکه ۷ روز نسبت به ۴ روز می شود. استثناء در مورد تربینافین وجود دارد جایی که زمان کشت بر MICs تأثیر نمی گذارد.

مقایسه محیط کشت های مختلف همه محیط کشت های آزمایش شده (براث استاندارد RPMI ، MVM و SDB) نتایج آماری متفاوتی ارائه دادند (۰۵ / ۰P) بدون فاصله رقت به جز تربینیناف. MIC بزرگتر با RPMI بافر نسبت به سایر محیط های آزمایش شده بدست آمد. محیط پیشنهادی NCCLS رشد كافی همه ایزوله ها را تأیید می كند و تأیید می كند كه این محیط رشد قابل مشاهده مناسب قارچ های رشته ای از جمله درماتوفیت ها را ایجاد می كند. بین MVM و SDB ، اولین محیط کشت ی بود که در مقایسه با RPMI بیشتر شبیه بود. اگرچه MVM یک وسیله شیمیایی تعریف شده است که اغلب در تعیین MIC برای پاراکوکسییدوئید brasiliensis به روش macrodilution براث مورد استفاده قرار می گیرد، خواندن MIC در صفحات میکرودایلوشن سخت تر است زیرا شفافیت این محیط کشت در مقایسه با رنگ زرد رسانه های دیگر که در هنگام تجسم اشتباه گرفته می شود. گزارشی در مورد استفاده از محیط MVM در تعیین MIC برای قارچهای پوستی گزارش نشده است. گزارش های کمی در مورد استفاده از محیط SDB برای تعیین MIC برای هر گونه قارچ از جمله درماتوفیت ها وجود دارد. ما SDB را آزمایش کردیم زیرا هزینه آن به میزان قابل توجهی پایین تر از سایر محیط های آزمایش شده ذکر شده در بالا است و در کلیه آزمایشگاه های قارچ شناسی استفاده می شود. با این حال محیط کشت SDB MIC پایین تر را نشان داد و در مقایسه با MVM و RPMI اختلاف معنی داری داشت (۰۵/۰ P).

روش مناسب برای کشت درماتوفیت ها ارزیابی فعالیتهای آزمایشگاهی داروهای آزمایش شده روی محیط کشت نشان داد که تربینینین قوی ترین داروی فعال است. در نتیجه روش میکرودایلوشن برای درماتوفیتها مناسب و قابل تکرار است. نگهداری ایزوله ها در نمک استریل قبل از انتقال به سیب زمینی دکستروز آگار باعث افزایش تولید کنیدی می شود و استفاده از تلقیح حاوی تنها این ساختار را امکان پذیر می کند. به نظر می رسد که محیط کشت استاندارد RPMI یک وسیله آزمایش مناسب برای تعیین MICs برای تریکوفیتون روبروم است و داده های نویسندگان را که RPMI را برای آزمایش درماتوفیت ها توصیه می کنند تقویت می کند. در واقع دما به طور مداوم بر MIC اثر نمی گذارد و نشان می دهد که آزمایش ها می توانند در دمای ۲۸ یا ۳۵ درجه سانتیگراد انجام شوند. با این حال MIC های به دست آمده در زمان های مختلف نگهداری در محیط کشت باید با نتیجه بالینی در ارتباط باشند تا نشان دهند کدام زمان قابلیت اطمینان بهتری دارد.

   

مرکز فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی، فروش کیت تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی از معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و … (خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی اورجینال)

09357007743 : تلفن سفارش و خرید

Read more...

فروش محیط کشت قارچ | خرید محیط کشت قارچ

فروش محیط کشت قارچ | خرید محیط کشت قارچ

فروش محیط کشت قارچ | خرید محیط کشت قارچ :

محیط کشت های حاوی منبع کربوهیدرات زیاد، منبع نیتروژن برای رشد قارچ ها در pH 5 تا ۶ و دامنه دما از ۱۵ تا ۳۷ درجه سانتیگراد برای کشت قارچ ها مورد نیاز است. دو نوع کلی از محیط کشت قارچ وجود دارد: طبیعی و مصنوعی. محیط های طبیعی از بسترهای طبیعی مانند ساقه های علفی یا چوبی، دانه ها، برگها، آرد ذرت، جوانه گندم و جو دوسر و غیره تشکیل می شوند. محیط های طبیعی معمولاً آماده سازی آسان دارند اما میزان ترکیبات داخل آنها ناشناخته است. برخی از نمونه ها عبارتند از: آگار آرد ذرت، آگار دکستروز سیب زمینی، آگار آب میوه و آگار سرگین.

محیط کشت مصنوعی

از طرف دیگر محیط کشت قارچ های مصنوعی حاوی ترکیبات شناخته شده ای هستند. این نوع محیط ها حاوی مقادیر مشخصی از کربوهیدرات، ازت و منابع ویتامین هستند. محیط زاپک داکس ، گلوکز-آسپاراگنین و نوروسپورا کراسا در این گروه قرار می گیرند. محیط های عمومی که معمولاً برای کشت قارچ مورد استفاده قرار می گیرد آگار دکستروز (SDA) است که با pH اسیدی (۵٫۶) از نظر تغذیه ای ضعیف است. محیط های انتخابی مانند محیط کشت مخمر و محیط تست درماتوفیت برای پاتوژن های قارچی مانند Cryptococcus neoformans و dermatophytes بسیار مهم هستند. آگار ترکیب شده با برنج، کازئین و سایر مواد مغذی مانند آگار ذرت با توئین ۸۰ برای تمایز گونه های کاندیدا و گونه های تریکوفیتان استفاده می شود. آگار دکستروز سیب زمینی برای تشکیل کنیدی و رشد رنگدانه تریکوفیتان روبروم استفاده می شود. بیشتر محیط کشت قارچ های مورد استفاده در آزمایشگاه در مقیاس بزرگ مقرون به صرفه نیستند بنابراین صنعتگران شروع به استفاده از چندین منبع ارزان کربن ارزان قیمت کرده اند.

 

مرکز فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی، فروش کیت تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی از معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و … (خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی اورجینال)

09357007743 : تلفن سفارش و خرید

Read more...