برچسب- محصولات sigma-aldrich

آلدریچ 1 - محصولات سیگما آلدریچ | محصولات sigma-aldrich

محصولات سیگما آلدریچ | محصولات sigma-aldrich

لیست موجودی محصولات سیگما آلدریچ sigma-aldrich در سفیر آزما کیان

لیست موجودی محصولات سیگما آلدریچ sigma-aldrich در سفیر آزما کیان : بخش اول : این صفحه فهرست ترکیبات معدنی است.
 • آب – H۲O
 • آرسنیک تری‌اکسید – As۲O۳
 • آرسین – AsH۳
 • آلومینیم آنتیموان – AlSb
 • آلومینیم آرسنید – AlAs
 • آلومینیم اکسید – Al۲O۳
 • آلومینیم سولفات – Al۲(SO۴)۳
 • آلومینیم فسفید – AlP
 • آلومینیم فلورید – AlF۳
 • آلومینیم کلرید – AlCl۳
 • آلومینیم نیترات – Al(NO۳)۳
 • آلومینیم نیترید – AlN
 • آلومینیم هیدروکسید – Al(OH)۳
 • آمونیاک – NH۳
 • آمونیم برمید – NH۴Br
 • آمونیم بی‌کربنات – NH۴HCO۳
 • آمونیم تتراسولفوسیانات ‌دی ‌آمین‌ کرومات (III) – NH۴[Cr(SCN)۴(NH۳)۲]
 • آمونیم سولفات – (NH۴)۲SO۴
 • آمونیم فلوئورید – NH۴F
 • آمونیم کلرید – NH۴Cl
 • آمونیم نیترات – NH۴NO۳
 • آمونیم هیدروکسید – NH۴OH
 • آمونیم یدید – NH۴I
 • آنتیموان پنتافلورید – SbF۵
 • آنتیموان پنتاکلرید – SbCl۵
 • آنتیموان تری‌اکسید – Sb۲O۳
 • آنتیموان هیدرید – SbH۳
 • آنتیموانین – SbH۳
 • آهن (II) اکسید – FeO
 • آهن (II٬III) اکسید – Fe۳O۴
 • آهن (III) اکسید یا هماتیت – Fe۲O۳
 • آهن (II) کلرید – FeCl۲
 • آهن (III) کلرید – FeCl۳
 • آهن (III) نیتریت – Fe(NO۳)۳
 • آهن(III) هگزاسیانوفرات(II) – Fe۴[Fe(CN)۶]۳

 • ارانیل نیترات – UO۲(NO۳)۲
 • اربیم ایریدیم – ErIr
 • اربیم طلا – ErAu
 • اربیم (III) کلرید – ErCl۳
 • اربیم مس – ErCu
 • اربیم نقره – ErAg
 • اروپیم (III) کلرید – EuCl۳
 • ازن – O۳
 • استرانسیم تیتانات – SrTiO۳
 • استرانسیم کلرید – SrCl۲
 • استرانسیم نیترات – Sr(NO۳)۲
 • اسکاندیم اکسید – Sc۲O۳
 • اسکاندیم تریفلات – Sc(OSO۲CF۳)۳
 • اسکاندیم فلورید – ScF۳
 • اسکاندیم کلرید – ScCl۳ and hydrate
 • اسکاندیم نیترات – Sc(NO۳)۳
 • اسمیم تترا اکسید – OsO۴
 • اسمیم تری اکسید - OsO۳
 • اکسیژن دی ‌فلورید – OF۲
 • اورتوفسفریک اسید (فسفریک اسید عادی) – H۳PO۴
 • ایتریم(III) آرسنید – YAs
 • ایتریم آلومینیم گارنت – Y۳AO۱۲
 • ایتریم(III) آنتیموانید – YSb
 • ایتریم آهن گارنت – Y۳Fe۵O۱۲
 • ایتریم (III) اکسید – Y۲O۳
 • ایتریم ایریدیوم – YIr
 • ایتریم باریم مس اکسید – YBa۲Cu۳O۷
 • ایتریم(III) برمید – YBr۳
 • ایتریم رودیم – YRh
 • ایتریم روی – YZn
 • ایتریم (III) سولفید – Y۲S۳
 • ایتریم طلا – YAu
 • ایتریم (III) فلورید – YF۳
 • ایتریم کادمیوم – YCd
 • ایتریم(III) کلرید – YbCl۳
 • ایتریم مس – YCu
 • ایتریم منیزیوم – YMg
 • ایتریم نقره – YAg
 • ایریدیم (Iv) کلرید - IrCl۴
 • ایندیم (III) آنتیموانید – InSb
 • ایندیم (III) سلنید – InAs
 • ایندیم (III) فسفید – InP
 • ایندیم (I) کلرید - InCl
 • ایندیم نیترید – InN

 • بوریک اسید – H۳BO۳
 • باریوم کلرید – BaCl۲
 • باریوم کرومات – BaCrO۴
 • باریوم سودا – NaHCO۳
 • باریوم هیدروکسید – Ba(OH)۲
 • باریوم یدید – BaI۲
 • باریوم نیترات – Ba(NO۳)۲
 • باریوم سولفات – BaSO۴
 • باریوم تیتانات – BaTiO۳
 • برلیوم هیدرکسید– Be(OH)۲
 • برلیوم اکسید – BeO
 • اکسید بیسموت (۳) – Bi۲O۳
 • بیسموت تلورید (۳) – Bi۲Te۳
 • بوران – دی‌بوران: B۲H۶، پنتابوران: B۵H۹ دکابوران: B۱۰H۱۴
 • بوراکس – Na۲B۴O۷·۱۰H۲O
 • برن کربید – B۴C
 • برن نیترید – BN
 • برن اکسید – B۲O۳
 • برن ساب‌اکسید – B۶O
 • برن تری‌کلرید – BCl۳
 • برن تری‌فلورید – BF۳
 • برمین پنتافلورید – BrF۵
 • برمین تری‌فلورید – BrF۳

 • پلاتین (II) کلرید – PtCl۲
 • پلاتین (IV) کلرید – PtCl۴
 • پلاتین (III) کلرید – PuCl۳
 • پلوتونیم دی اکسید (پلوتونیم (IV) اکسید) – PuO۲
 • پراسئودیمیم (III) کلرید – PrCl۳
 • پروتونیم – H۳O+
 • پیروسولفوریک اسید – H۲S۲O۷
 • پتاسیم آلومینیوم فلوئورید – KALF۴
 • پتاسیم بورات – K۲B۴O۷•۴H۲O
 • پتاسیم برومید – KBr
 • پتاسیم کربنات – K۲CO۳
 • پتاسیم کلرات – KClO۳
 • پتاسیم کلرید – KCl
 • پتاسیم فری اگزالات – K۳[Fe(C۲O۴)۳]
 • پتاسیم هیدروژن کربنات – KHCO۳
 • پتاسیم هیدروژن فلورید – HF۲K
 • پتاسیم هیدروکسید – KOH
 • پتاسیم یدید – KI
 • پتاسیم مونوپرسولفات – K۲SO۴·KHSO۴·۲KHSO۵
 • پتاسیم نیترات – KNO۳
 • پتاسیم پر برمات – KBrO۴
 • پتاسیم پر کلرات – KClO۴
 • پتاسیم پر منگنات – KMnO۴
 • پتاسیم سولفات – K۲SO۴
 • پتاسیم سولفید – K۲S
 • پتاسیم تیتانیل فسفات – KTiOPO۴
 • پتاسیم وانادات – KVO۳
 • پالادیوم (۲) کلرید – PdCl۲
 • پالادیوم (۲) نیترات – Pd(NO۳)۲
 • پنتا بوران – B۵H۹
 • پنتا سولفید آنتیموان – Sb۲S۵
 • پرکلریک اسید – HClO۴
 • پرکلریل فلوئورید – ClFO۳
 • پرسولفوریک اسید (Caro's acid) – H۲SO۵
 • پرزنیک اسید – H۴XeO۶

 • تری اورانیم اکتا اکسید (پیچبلند، کیک زرد) U۳O۸
 • تانتالیم کاربید – TaC
 • تانتالیم (V) اکسید – Ta۲O۵
 • تلوریک اسید – H۶TeO۶
 • تلوریم دی‌اکسید – TeO۲
 • تلوریم تتراکلرید – TeCl۴
 • تلورو اسید – H۲TeO۳
 • تربیوم (III) کلرید – TbCl۳
 • تترا بوران – B۴H۱۰
 • تتراکلروآئوریک اسید – AuCl۳
 • تترافلوروئو هیدرازین – N۲F۴
 • تتراآمین مس (II) سولفات – [Cu(NH۳)۴]SO۴
 • تتراسولفور تترانیترید – S۴N۴
 • تالیم (I) کربنات – TCO۳
 • تالیم (I) فلورید – TlF
 • تالیم (III) اکسید Tl۲O۳
 • تالیم (III) سولفات Tl۲(SO۴)۲
 • تیونیل کلرید – SOCl۲
 • تیوفسژن – CSCl۲
 • تیوفسفریل کلرید – Cl۳PS
 • توریم دی اکسید – ThO۲
 • تالیوم (IV) کلرید – TmCl۳
 • تیتانیوم بورید – TiB۲
 • تیتانیوم کاربید – TiC
 • تیتانیوم دی‌اکسید TiO۲
 • تیتانیوم دی‌اکسید(بتا) TiO۲
 • تیتانیوم نیترید – TiN
 • تیتانیوم (IV) برومید TiBr۴
 • تیتانیوم (IV) کلرید TiCl۴
 • تیتانیوم (III) کلرید – TiCl۳
 • تیتانیوم (II) کلرید – TiCl۲
 • تیتانیوم (IV) یدید TiI۴
 • تری فلوئورو متیل ایزوسیانید – C۲NF۳
 • تری فلوئورو متان سولفونیک اسید – CF۳SO۳H
 • تری متیل فسفین – C۳H۹P
 • تری اکسیدان – H۲O۳
 • تری پتاسیم فسفات – K۳PO۴
 • تنگستن کاربید – WC
 • تنگستن (IV) کلرید – WCl۶
 • تنگستن (IV) فلورید – WF۶
 • تنگستنید اسید – H۲WO۴
 • تنگستن هگزا کربنیل – W(CO)۶

 • جیوه (II) کلرید – Hg۲Cl۲
 • جیوه (II)کلرید – HgCl۲
 • جیوه فولمینات – Hg(ONC)۲
 • جیوه سلنید – HgSe
 • جیوه (I) سولفات – Hg۲SO۴
 • جیوه (II) سولفات – HgSO۴
 • جیوه (II) سولفید – HgS
 • جیوه (II) تلورید – HgTe

 • دکابوران – B۱۰H۱۴
 • دی بوران – B۲H۶
 • دی کلرو سیلان – SiH۲Cl۲
 • دی نیتروژن پنتوکسید (نیترونیوم نیترات) – N۲O۵
 • دی سیلان – Si۲H۶
 • دسپرونسیوم (۳) کلرید – DyCl۳
 • دی پتاسیم دی کروم (III) سولفات ۲۴ آبه; K۲SO۴Cr۲(SO۴)۳.۲۴H۲O
 • دی پتاسیم دی آلومینیوم سولفات ۲۴ آبه– K۲SO۴.Al۲(SO۴)۳·۲۴H۲O
 • دی گوگرد دی کلرید S2 Cl2

 • روی برومید – ZnBr۲
 • روی کربنات – ZnCO۳
 • روی کلرید – ZnCl۲
 • روی سیانید – Zn(CN)۲
 • روی فلورید – ZnF۲
 • روی یدید – ZnI۲
 • روی اکسید – ZnO
 • روی سلنید – ZnSe
 • روی سولفات – ZnSO۴
 • روی سولفید – ZnS
 • روی تلورید – ZnTe
 • رایدوم کلرید – RaCl۲
 • رایدوم دی‌فلورید – RnF۲
 • رودیم (۳) کلرید – RhCl۳
 • روبیدیوم برومید – RbBr
 • روبیدیوم کلرید – RbCl
 • روبیدیوم فلورید – RbF
 • روبیدیوم هیدروکسید – RbOH
 • روبیدیوم یدید – RbI
 • روبیدیوم نیترات – RbNO۳
 • روبیدیوم اکسید – Rb۲O
 • روبیدیومم تلورید – Rb۲Te
 • روتنیوم تتروکسید – RuO۴

 • زیرکونیوم هیدرات – ZrO۲.nH۲O
 • زیرکونیوم کاربید – ZrC
 • زیرکونیوم (۴) کلرید – ZrCl۴
 • زیرکونیوم نیترید – ZrN
 • زیرکونیوم هیدروکسید – Zr(OH)۴
 • زیرکونیوم(۴) اکسید – ZrO۲
 • زیرکونیوم اورتوسیلیکات – ZrSiO۴
 • زیرکونیوم تتراهیدروکسید – H۴O۴Zr
 • زیرکونیوم تنگستن – ZrW۲O۸
 • زنیک اسید – H۲XeO۴

 • ژرمانیوم (۴) هیدرید – GeH۴
 • ژرمنیوم (۳) هیدرید – Ge۲H۶
 • ژرمانیوم (۲) فلورید – GeF۲
 • ژرمانیوم (۴) فلورید – GeF۴
 • ژرمانیوم (۲) کلرید – GeCl۲
 • ژرمانیوم (۴) کلرید – GeCl۴
 • ژرمانیوم (۲) برومید – GeBr۲
 • ژرمانیوم (۴) برومید – GeBr۴
 • ژرمانیوم (۲) یدید – GeI۲
 • ژرمانیوم (۴) یدید – GeI۴
 • ژرمانیوم (۲۹ اکسید – GeO
 • ژرمانیوم (۴) اکسید – GeO۲
 • ژرمانیوم (۲) سولفید – GeS
 • ژرمانیوم (۴) سولفید – GeS۲
 • ژرمانیوم (۲) سلنید – GeSe
 • ژرمانیوم (۴) سلنید – GeSe۲
 • ژرمانیوم تلورید – GeTe
 • ژرمانیوم (۴) نیترید – Ge۳N۴

 • ساماریوم (IV) کلرید – SmCl۳
 • ساماریوم (II) یدید – SmI۲
 • سدیم آمید – NaNH۲
 • سدیم اگزالات - Na۲C۲O۴
 • سدیم بوروهیدرید – NaBH۴
 • سدیم برمات – NaBrO۳
 • سدیم برمید – NaBr
 • سدیم پرکربنات – ۲Na۲CO۳.۳H۲O۲
 • سدیم تلورید – Na۲TeO۳
 • سدیم سولفات – Na۲SO۴
 • سدیم سولفیت – Na۲SO۳
 • سدیم سولفید – Na۲S
 • سدیم سیلیکات – Na۲SiO۳
 • سدیم سیانید – NaCN
 • سدیم فسفات – Na۳PO۴
 • سدیم فروسیانید – Na۴Fe(CN)۶
 • سدیم کربنات – Na۲CO۳
 • سدیم کلرات – NaClO۳
 • سدیم کلرید – NaCl
 • سدیم مونو فلوئورو فسفات (MFP) – Na۲PFO۳
 • سدیم نیترات – NaNO۳
 • سدیم نیتریت – NaNO۲
 • سدیم هیدروژن سولفید – NaSH
 • سدیم هیدروژن کربنات (Sodium bicarbonate) – NaHCO۳
 • سدیم هیدروکسید – NaOH
 • سدیم هیدرید – NaH
 • سدیم یدید – NaI
 • سزیم بیکربنات – CsHCO۳
 • سزیم فلورید – CsF
 • سزیم کربنات – Cs۲CO۳
 • سزیم کرومات – Cs۲CrO۴
 • سزیم کلرید – CsCl
 • سریم آلومینیوم – CeAl
 • سریم(III) برومید – CeBr۳
 • سریم تالیوم – CeTl
 • سریم جیوه – CeHg
 • سریم روی – CeZn
 • سریم (IV) سولفات – Ce(SO۴)۲
 • سریم کادمیوم – CeCd
 • سریم کلرید(III) – CeCl۳
 • سریم منیزیوم – CeMg
 • سریم نقره – CeAg
 • سرب(II) اکسید – PbO
 • سرب(IV) اکسید – PbO۲
 • سرب(II) تلورید – PbTe
 • سرب(II) زیرکونات تیتانات – Pb[TixZr۱-x]O۳
 • سرب(II) سلنید – PbSe
 • سرب(II) سولفات – Pb(SO۴)
 • سرب(II) سولفید – PbS
 • سرب(II) فسفات – Pb۳(PO۴)۲
 • سرب(II) کربنات – Pb(CO۳)
 • سرب(II) کلرید – PbCl۲
 • سرب(II) نیترات – Pb(NO۳)۲
 • سرب(II) یدید – PbI۲
 • سلنو اسید – H۲SeO۳
 • سلنیوم تری‌اکسید – SeO۳
 • سلنیوم دی‌اکسید – SeO۲
 • سلنیک اسید – H۲SeO۴
 • سولفامیک اسید – H۳NO۳S
 • سولفورو اسید – H۲SO۳
 • سولفوریک اسید – H۲SO۴
 • سولفوریل کلرید – SO۲Cl۲
 • سیانوریک کلرید – C۳Cl۳N۳
 • سیانوژن – (CN)۲
 • سیانوژن کلرید – CNCl
 • سیلان – SiH۴
 • سیلیسیک اسید – [SiOx(OH)۴-۲x]n
 • سیلیکا ژل – SiO۲·nH۲O
 • سیلیکوفلوئوریک اسید – H۲SiF۶
 • سیلیکوکلروفرم – Cl۳HSi
 • سیلیکون دی‌اکسید – SiO۲

 • طلا (۱) کلرید – AuCl
 • طلا (۳) کلرید – AuCl۳
 • طلا (۱،۳) کلرید – Au۴Cl۸
 • طلا (۳) کلرید – (AuCl۳)۲
 • طلا (۳) فلورید – AuF۳
 • طلا (۵) فلورید – AuF۵
 • طلا (۱) برومید – AuBr
 • طلا (۳) برومید – (AuBr۳)۲
 • طلا (۱) یدید – AuI
 • طلا (۳) یدید – AuI۳
 • طلا (۳) اکسید – Au۲O۳
 • طلا (۱) سولفید – Au۲S
 • طلا (۳) سولفید – Au۲S۳
 • طلا (۳) سلنید – AuSe
 • طلا (۳) سلنید – Au۲Se۳
 • طلا دی‌تلورید – AuTe۲

 • فنیل فسفین – C۶H۷P
 • فسژن – COCl۲
 • فسفین – PH۳
 • فوسفیت – HPO۳۲-
 • فسفومولیبدیک اسید – HMoNiO۶P-۴
 • اسید فسفریک – H۳PO۴
 • فسفرو اسید (فسفریک (III) اسید) – H۳PO۳
 • فسفر پنتا برمید – PBr۵
 • فسفر پنتا فلوئورید – PF۵
 • فسفر پنتا سولفید – P۴S۱۰
 • فسفر پنتوکسید (فسفر پنتا اکسید) – P۲O۵
 • فسفر تری برمید – PBr۳
 • فسفر تری کلرید – PCl۳
 • فسفر تری فلوئورید – PF۳
 • فسفر تری یدید – PI۳
 • فسفوتنگستیک اسید – H۳PW۱۲O۴۰
 • فلوئوریک اسید – FSO۲(OH)
 • فنیل ارسین اکسید – (C۶H۵)AsO

 • قلع (II) کلرید – SnCl۲
 • قلع (II) فلورید – SnF۲
 • قلع (IV) کلرید – SnCl۴

 • کربنیک اسید – H۲CO۳
 • کاکودیلیک اسید – (CH۳)۲AsO۲H
 • کریپتون دی‌فلورید - KrF۲
 • کادمیوم آرسنید – Cd۳As۲
 • کادمیوم برومید – CdBr۲
 • کادمیوم کلرید – CdCl۲
 • کادمیوم فلورید – CdF۲
 • کادمیوم یدید – CdI۲
 • کادمیوم نیرات – Cd(NO۳)۲
 • کادمیوم سلنید – CdSe
 • کادمیوم سولفات – CdSO۴
 • کادمیوم تلورید – CdTe
 • کلسیوم کاربید – CaC۲
 • کرومیک اسید – CrO۳
 • کلسیوم کلرات – Ca(ClO۳)۲
 • کلسیوم کلرید – CaCl۲
 • کلسیوم کرومات – CaCrO۴
 • کلسیوم سینامید – CaCN۲
 • کلسیوم فلورید – CaF۲
 • کلسیوم هیدرید – CaH۲
 • کلسیوم هیدروکسید – Ca(OH)۲
 • کلسیوم سولفات (سنگ گچ) – CaSO۴
 • کربن دی‌اکسید – CO۲
 • کربن دی‌سولفات – CS۲
 • کربن مونوکسید – CO* کربن تتروبرمید – CBr۴
 • کربن تتراکلرید – CCl۴
 • کربن تترایدید – CI۴
 • کربنویل فلورید – COF۲
 • کربونیل سولفید – COS
 • کربوپلاتین – C۶H۱۲N۲O۴Pt
 • کروم(۳) کلرید – CrCl۳
 • کروم(۲) کلرید – CrCl۲ (also chromous chloride)
 • کروم(۳) اکسید – Cr۲O۳
 • کروم(۴) اکسید – CrO۲
 • کرومیوم تیروکسید (اسید کرومیک) – CrO۳
 • کرومیل کلرید – CrO۲Cl۲
 • سیس پلاتین (cis-platinum(II) chloride diammine – PtCl۲(NH۳)۲
 • کبالت(۲) برومید – CoBr۲
 • کبالت(۲) کلرید – CoCl۲
 • کبالت(۲) کربنات – CoCO۳
 • کبالت(۲) سولفات – CoSO۴

 • گوگرد دی‌اکسید – SO۲
 • گادولینیوم (۲) کلرید – GdCl۳
 • گادولینیوم (۳) اکسید – Gd۲O۳
 • گالیوم آنتیموان – GaSb
 • گالیوم آرسنید – GaAs
 • گالیوم (۳) کلرید – GaCl۳
 • گالیوم نیترید – GaN
 • گالیوم فسفید – GaP
 • گزنون دی فلورید – XeF۲
 • گزنون هگزافلوروپلاتینید – Xe[PtF۶]
 • گزنون تترافلورید – XeF۴
 • گزنون تتروکسید – XeO۴

 • لانتانوم کربنات – La۲(CO۳)۳
 • لانتانوم منیزیوم – LaMg
 • لانتانوم آلومینیوم – LaAl
 • لانتانوم روی – LaZn
 • لانتنوم نقره – LaAg
 • لانتانوم کادمیوم – LaCd
 • لانتانوم نقره – LaHg
 • لانتانوم تالیوم – LaTl
 • لیتیوم آلومینیوم هیدرید – LiAlH۴
 • لیتیوم برومید – LiBr
 • لیتیوم کربنات (کربنات لیتیم) – Li۲CO۳
 • لیتیوم کلرید – LiCl
 • لیتیوم هیدرید – LiH
 • لیتیوم هیدروکسید – LiOH
 • لیتیوم یدید – LiI
 • لیتیوم نیترات – LiNO۳
 • لیتیوم سولفات – Li۲SO۴

 • مولیبدیک اسید – H۲MoO۴
 • منیزیوم کربنات – MgCO۳
 • منیزیوم کلرید – MgCl۲
 • منیزیوم اکسید – MgO
 • منیزیوم فسفات – Mg۳(PO۴)۲
 • منیزیوم سولفات – MgSO۴
 • منگنز (۴) اکسید (manganese dioxide) – MnO۲
 • منگنز (۲) سولفات هیدرات – MnSO۴.H۲O
 • منگنز (۲) کلرید – MnCl۲
 • منگنز (۳) کلرید – MnCl۳
 • منگنز (۴) فلورید – MnF۴
 • منگنز (۲) فسفات – Mn۳(PO۴)۲
 • مس(II) کربنات – CuCO۳
 • مس(I) کلرید – CuCl
 • مس(II) کلرید – CuCl۲
 • مس(II) هیدروکسید – Cu(OH)۲
 • مس(II) نیترات – Cu(NO۳)۲
 • مس(I) اکسید – Cu۲O
 • مس(II) اکسید – CuO
 • مس(II) سولفات – CuSO۴
 • مس(I) سولفید – Cu۲S
 • مس(II) سولفید – CuS
 • مولیبدن تیروکسید – MoO۳
 • مولبدنیوم دی‌سولفید – MoS۲
 • مولیبدن هگزاکربونیل – C۶O۶Mo
 • متافسفریک اسید – HPO۳

 • نئودیدمیوم (۳) کلرید – NdCl۳
 • نیکل (۲) کربنات – NiCO۳
 • نیکل (۲) کلرید – NiCl۲ and hexahydrate
 • نیکل (٬) هیدروکسید – Ni(OH)۲
 • نیکل (۲) نیترات – Ni(NO۳)۲
 • نیکل (۲) اکسید – NiO
 • نیتروسولفوریک اسید – NOHSO۴
 • نیترو اسید – HNO۲
 • نیتریک اسید – HNO۳
 • نقره کلرید – AgCl
 • نقره (۱) فلورید – AgF
 • نقره (۲) فلورید – AgF۲
 • نقره یدید – AgI
 • نقره نیترات – AgNO۳
 • نقره سولفید – Ag۲S
 • نیوبیوم تتراکلرید – NbCl۵
 • نیتریک اکسید – NO
 • نیتروژن دی‌اکسید – NO۲
 • نیتریک اکسید – N۲O

 • وانادیم کاربید – VC
 • وانادیم (V) اکسید تری کلرید VOCl۳
 • وانادیم (IV) کلرید – VCl۴
 • وانادیم (II) کلرید – VCl۲
 • وانادیم (II) اکسید – VO
 • وانادیم (III) نیترید – VN
 • وانادیم (III) برومید – VBr۳
 • وانادیم (III) کلرید – VCl۳
 • وانادیم (III) فلورید – VF۳
 • وانادیم (IV) فلورید – VF۴
 • وانادیم (III) اکسید – V۲O۳
 • وانادیم (Iv) اکسید – VO۲
 • وانادیم (IV) سولفات – VOSO۴
 • وانادیم (V) اکسید – V۲O۵
 • واکنشگر نسلر – K۲[HgI۴]

 • هیدروآزوئیک اسید – HN۳
 • هیدروبرومیک اسید – HBr
 • هیدروکلریک اسید – HCl
 • هیدرویدیک اسید – HI
 • هیدروژن برومید – HBr
 • هیدروژن کلرید – HCl
 • هیدروژن فلورید – HF
 • هیدروژن پراکسید – H۲O۲
 • هیدروژن سلنید – H۲Se
 • هیدروژن سولفید – H۲S
 • هیدروژن تلورید – H۲Te
 • هافنیوم فلورید
 • هافنیوم تتراکلرید – HfCl۴
 • هیدرازین – N۲H۴
 • هیدروکسیل آمین – NH۲OH
 • هیپو کلرو اسید – HClO
 • هیپو فسفرو اسید – H۳PO۲
 • هیدروژن سولفید – H۲S
 • هگزافلورید اورانیوم – UF۶

 • یدیک اسید – HIO۳
 • یدین هپتافلورین – IF۷
 • یدین پنتافلورین – IF۵
 • یدین منوکلرین – ICl

محصولات

8188975000 POLYETHYLENE GLYCOL 20000 FOR SYNTHESIS 8188990005 SEBACOYL DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8188990025 SEBACOYL DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8188990100 SEBACOYL DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8189610050 TRANS-2-HEXENAL FOR SYNTHESIS 8189620250 2-BUTANONEOXIME FOR SYNTHESIS 8189621000 2-BUTANONEOXIME FOR SYNTHESIS 8189640005 2-METHYLIMIDAZOLE FOR SYNTHESIS 8189640250 2-METHYLIMIDAZOLE FOR SYNTHESIS 8189691000 ISOAMYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8189700250 ETHYL MYRISTATE FOR SYNTHESIS 8189701000 ETHYL MYRISTATE FOR SYNTHESIS 8189730005 7,7,8,8-TETRACYANOQUINONEDIMETHANE FOR SYNTHESIS 8189850250 2-METHYL-1,4-PHENYLENEDIAMMONIUM SULFATE FOR SYNTHESIS 8190151000 POLYETHYLENE GLYCOL 3000 FOR SYNTHESIS 8190155000 POLYETHYLENE GLYCOL 3000 FOR SYNTHESIS 8190160100 DL-MANDELIC ACID NITRILE FOR SYNTHESIS 8190160250 DL-MANDELIC ACID NITRILE FOR SYNTHESIS 8190400025 ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID DIPOTASSIUM SALT DIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8190400100 ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID DIPOTASSIUM SALT DIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8190540250 1-HYDROXY-2-PYRIDINTHIONE SODIUM SALT (40% SOLUTION IN WATER) 8190770025 4-IODOANISOLE FOR SYNTHESIS 8190770100 4-IODOANISOLE FOR SYNTHESIS 8191000250 2,2-DICHLOROPROPIONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8191001000 2,2-DICHLOROPROPIONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8191720100 N-(2-AMINOETHYL)-3-AMINOPROPYLTRIMETHOXYSILANE FOR SYNTHESIS 8191720500 N-(2-AMINOETHYL)-3-AMINOPROPYLTRIMETHOXYSILANE FOR SYNTHESIS 8200020025 ACETALDEHYDE DIMETHYL ACETAL FOR SYNTHESIS 8200020100 ACETALDEHYDE DIMETHYL ACETAL FOR SYNTHESIS 8200040100 ACETOACETALDEHYDE-1,1-DIMETHYL ACETAL FOR SYNTHESIS 8200060250 2-ACETYLNAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8200090100 ACETYLENEDICARBOXYLIC ACID MONOPOTASSIUM SALT FOR SYNTHESIS 8200130025 ADAMANTANE FOR SYNTHESIS 8200130100 ADAMANTANE FOR SYNTHESIS 8200140025 MONOMETHYL ADIPATE FOR SYNTHESIS 8200150010 1-ADAMANTANEAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8200150050 1-ADAMANTANEAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8200160005 ETHANESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8200160025 ETHANESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8200220050 O-ETHYLBENZOIN FOR SYNTHESIS 8200241000 ETHYLAMINE (70% AQUEOUS SOLUTION) FOR SYNTHESIS 8200242500 ETHYLAMINE (70% AQUEOUS SOLUTION) FOR SYNTHESIS 8200300100 ETHYLENEDIAMINE MONOHYDRATE FOR SYNTHESIS 8200301000 ETHYLENEDIAMINE MONOHYDRATE FOR SYNTHESIS 8200310250 ETHYLENEDIAMMONIUM SULFATE FOR SYNTHESIS 8200320100 2-ETHYL-1,3-HEXANEDIOL (MIXTURE OF DL-AND MESO-FORM) FOR SYNTHESIS 8200321000 2-ETHYL-1,3-HEXANEDIOL (MIXTURE OF DL-AND MESO-FORM) FOR SYNTHESIS 8200350100 ETHYL ISOTHIOCYANATE FOR SYNTHESIS 8200350500 ETHYL ISOTHIOCYANATE FOR SYNTHESIS 8200400100 N-BENZYL-N-ETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8200400500 N-BENZYL-N-ETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8200440010 2-ETHYLTOLUENE FOR SYNTHESIS 8200460025 4-ETHYLTOLUENE FOR SYNTHESIS 8200500050 DIALLYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8200510100 ALUMINIUM (GRANULATED) FOR SYNTHESIS 8200511000 ALUMINIUM (GRANULATED) FOR SYNTHESIS 8200540250 ALUMINIUM TRI-SEC-BUTYLATE FOR SYNTHESIS 8200541000 ALUMINIUM TRI-SEC-BUTYLATE FOR SYNTHESIS 8200550100 BUTYL FORMATE FOR SYNTHESIS 8200550500 BUTYL FORMATE FOR SYNTHESIS 8200580100 AMYL FORMATE FOR SYNTHESIS 8200600100 3′-AMINOACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8200610010 2-AMINOETHYL DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8200610050 2-AMINOETHYL DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8200630100 2-HYDROXYETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8200630500 2-HYDROXYETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8200640010 S-(2-AMINOETHYL)THIOURONIUM BROMIDE HYDROBROMIDE FOR SYNTHESIS 8200650100 2-AMINOBENZAMIDE FOR SYNTHESIS 8200680005 8-AMINOQUINOLINE FOR SYNTHESIS 8200710001 5-AMINO-2,3-DIHYDROPHTHALAZINE-1,4-DIONE FOR SYNTHESIS 8200710010 5-AMINO-2,3-DIHYDROPHTHALAZINE-1,4-DIONE FOR SYNTHESIS 8200730250 BIS(1-AMINOGUANIDINIUM) SULFATE FOR SYNTHESIS 8200780100 4-AMINO-5-HYDROXYNAPHTHALENE-2,7-DISULFONIC ACID MONOSODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8200780500 4-AMINO-5-HYDROXYNAPHTHALENE-2,7-DISULFONIC ACID MONOSODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8200820250 AMINOIMINOMETHANESULFINIC ACID FOR SYNTHESIS 8200821000 AMINOIMINOMETHANESULFINIC ACID FOR SYNTHESIS 8200850025 2-AMINO-5-METHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8200850100 2-AMINO-5-METHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8200860005 1-AMINO-4-METHYLPIPERAZINE FOR SYNTHESIS 8200860050 1-AMINO-4-METHYLPIPERAZINE FOR SYNTHESIS 8200870025 2-AMINO-5-METHYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8200880025 2-AMINO-4-METHYLTHIAZOL FOR SYNTHESIS 8200890050 4-AMINOMORPHOLINE FOR SYNTHESIS 8200920100 4-HYDROXYANILINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8200920500 4-HYDROXYANILINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8200950250 5-AMINO-2-HYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8200960250 4-AMINO-2-HYDROXYBENZOIC ACID SODIUM SALT DIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8200990250 ANILINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8200991000 ANILINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8201020100 2-METHOXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8201030050 P-ANISIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8201040025 4,4′-DIMETHOXYBENZIL FOR SYNTHESIS 8201050010 4-METHOXYBENZONITRILE FOR SYNTHESIS 8201060050 4-METHOXYBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8201070100 2-METHOXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8201090100 ANTHRACENE FOR SYNTHESIS 8201090250 ANTHRACENE FOR SYNTHESIS 8201100005 9-ANTHRALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8201100025 9-ANTHRALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8201120100 ANTHRANILIC ACID FOR SYNTHESIS 8201121000 ANTHRANILIC ACID FOR SYNTHESIS 8201130100 ETHYL 2-AMINOBENZOATE FOR SYNTHESIS 8201160100 AZELAIC ACID, TECHNICAL GRADE FOR SYNTHESIS 8201161000 AZELAIC ACID, TECHNICAL GRADE FOR SYNTHESIS 8201170025 AZELAIC ACID FOR SYNTHESIS 8201170100 AZELAIC ACID FOR SYNTHESIS 8201180025 TRANS-AZOBENZENE FOR SYNTHESIS 8201180100 TRANS-AZOBENZENE FOR SYNTHESIS 8201190001 AZULENE FOR SYNTHESIS 8201220002 BENZAMIDINE HYDROCHLORIDE HYDRATE FOR SYNTHESIS 8201220025 BENZAMIDINE HYDROCHLORIDE HYDRATE FOR SYNTHESIS 8201230005 BENZANILIDE FOR SYNTHESIS 8201230250 BENZANILIDE FOR SYNTHESIS 8201250100 BENZHYDRAZIDE FOR SYNTHESIS 8201251000 BENZHYDRAZIDE FOR SYNTHESIS 8201280250 SACCHARIN FOR SYNTHESIS 8201281000 SACCHARIN FOR SYNTHESIS 8201290002 BENZO[B]FURAN FOR SYNTHESIS 8201290010 BENZO[B]FURAN FOR SYNTHESIS 8201300025 BENZOHYDROXAMIC ACID FOR SYNTHESIS 8201310010 BENZENEBORONIC ACID FOR SYNTHESIS 8201310050 BENZENEBORONIC ACID FOR SYNTHESIS 8201318500 BENZENEBORONIC ACID FOR SYNTHESIS 8201370100 1,2,4-BENZENETRICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8201380100 1,2,4-BENZENETRICARBOXYLIC 1,2-ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8201380500 1,2,4-BENZENETRICARBOXYLIC 1,2-ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8201410250 BENZOTHIAZOLE FOR SYNTHESIS 8201411000 BENZOTHIAZOLE FOR SYNTHESIS 8201480250 BENZYL THIOCYANATE FOR SYNTHESIS 8201500250 DIMETHYL SUCCINATE FOR SYNTHESIS 8201501000 DIMETHYL SUCCINATE FOR SYNTHESIS 8201510100 DI-SODIUM SUCCINATE HEXAHYDRATE FOR SYNTHESIS 8201510500 DI-SODIUM SUCCINATE HEXAHYDRATE FOR SYNTHESIS 8201540050 BIPHENYL-2,2′-DIOL FOR SYNTHESIS 8201540250 BIPHENYL-2,2′-DIOL FOR SYNTHESIS 8201550010 2-BIPHENYLYLAMINE FOR SYNTHESIS 8201550050 2-BIPHENYLYLAMINE FOR SYNTHESIS 8201580010 4,4′-BIPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8201590100 BIS(2-CHLOROETHYL)AMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8201610050 4,4′-BIS(DIETHYLAMINO)-BENZOPHENONE FOR SYNTHESIS 8201610250 4,4′-BIS(DIETHYLAMINO)-BENZOPHENONE FOR SYNTHESIS 8201620010 4,4′-BIS(DIMETHYLAMINO)THIOBENZOPHENONE FOR SYNTHESIS 8201630005 BIS(A,A-DIMETHYLBENZYL) PEROXIDE FOR SYNTHESIS 8201630250 BIS(A,A-DIMETHYLBENZYL) PEROXIDE FOR SYNTHESIS 8201690025 2-FUROYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8201690100 2-FUROYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8201700100 PYRUVIC ACID FOR SYNTHESIS 8201700500 PYRUVIC ACID FOR SYNTHESIS 8201710250 BROMINE FOR SYNTHESIS 8201711000 BROMINE FOR SYNTHESIS 8201740100 BROMOACETYL BROMIDE FOR SYNTHESIS 8201740250 BROMOACETYL BROMIDE FOR SYNTHESIS 8201750100 2-BROMOETHANOL FOR SYNTHESIS 8201750250 2-BROMOETHANOL FOR SYNTHESIS 8201760100 2-BROMOETHYLAMMONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8201760500 2-BROMOETHYLAMMONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8201780025 N-(2-BROMOETHYL)PHTHALIMIDE FOR SYNTHESIS 8201800005 TETRABROMO-P-BENZOQUINONE FOR SYNTHESIS 8201820025 3-BROMOANISOLE FOR SYNTHESIS 8201820100 3-BROMOANISOLE FOR SYNTHESIS 8201830025 2-BROMOBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8201840025 4-BROMOBENZENESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8201850010 4-BROMOBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8201850025 4-BROMOBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8201890025 ETHYL 4-BROMOBUTYRATE FOR SYNTHESIS 8201890100 ETHYL 4-BROMOBUTYRATE FOR SYNTHESIS 8201910050 1-BROMO-2-CHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8201930050 CYANOGEN BROMIDE FOR SYNTHESIS 8201940250 CYANOGEN BROMIDE FOR SYNTHESIS 8201950100 BENZYL BROMOACETATE FOR SYNTHESIS 8201960100 METHYL BROMOACETATE FOR SYNTHESIS 8201960250 METHYL BROMOACETATE FOR SYNTHESIS 8201961000 METHYL BROMOACETATE FOR SYNTHESIS 8201970010 1-BROMO-3-FLUOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8201980100 1-BROMO-4-FLUOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8202010010 4-BROMO-DL-MANDELIC ACID FOR SYNTHESIS 8202030010 2-BROMO-4′-METHOXYACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8202040250 ETHYL 2-BROMO-2-METHYLPROPIONATE FOR SYNTHESIS 8202100025 1-BROMO-3-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8202100100 1-BROMO-3-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8202110025 1-BROMO-4-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8202110100 1-BROMO-4-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8202120025 4-NITROBENZYL BROMIDE FOR SYNTHESIS 8202120100 4-NITROBENZYL BROMIDE FOR SYNTHESIS 8202160025 DL-A-BROMOPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8202170010 4-BROMOPHENYLHYDRAZINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8202180010 3-BROMO-1-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8202180025 3-BROMO-1-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8202190250 ETHYL 2-BROMOPROPIONATE FOR SYNTHESIS 8202220100 METHYL 2-BROMOPROPIONATE FOR SYNTHESIS 8202230050 5-BROMO-2-HYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8202230250 5-BROMO-2-HYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8202250100 3-BROMOBENZOTRIFLUORIDE FOR SYNTHESIS 8202300100 3-BUTYNE-2-OL (55% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8202300500 3-BUTYNE-2-OL (55% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8202320100 METHYL BUTYRATE FOR SYNTHESIS 8202320500 METHYL BUTYRATE FOR SYNTHESIS 8202330100 SODIUM BARBITURATE FOR SYNTHESIS 8202330250 SODIUM BARBITURATE FOR SYNTHESIS 8202340025 BENZALDEHYDE OXIME FOR SYNTHESIS 8202360250 SODIUM BUTYRATE FOR SYNTHESIS 8202361000 SODIUM BUTYRATE FOR SYNTHESIS 8202380100 4-TERT-BUTYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8202381000 4-TERT-BUTYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8202390100 BUTYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8202400100 TERT-BUTYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8202400500 TERT-BUTYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8202420010 DIBUTYL DISULFIDE FOR SYNTHESIS 8202420025 DIBUTYL DISULFIDE FOR SYNTHESIS 8202420100 DIBUTYL DISULFIDE FOR SYNTHESIS 8202430250 DI-TERT-BUTYL DISULFIDE FOR SYNTHESIS 8202460100 2-TERT-BUTYL-4-METHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS 8202460500 2-TERT-BUTYL-4-METHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS 8202470050 BUTYL NITRITE FOR SYNTHESIS 8202470250 BUTYL NITRITE FOR SYNTHESIS 8202480250 DI-TERT-BUTYL PEROXIDE FOR SYNTHESIS 8202481000 DI-TERT-BUTYL PEROXIDE FOR SYNTHESIS 8202490005 2-TERT-BUTYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8202490250 2-TERT-BUTYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8202500100 4-TERT-BUTYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8202501000 4-TERT-BUTYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8202502500 4-TERT-BUTYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8202510100 BUTYL PHOSPHATE (MIXTURE OF MONO AND DI ESTERS) FOR SYNTHESIS 8202511000 BUTYL PHOSPHATE (MIXTURE OF MONO AND DI ESTERS) FOR SYNTHESIS 8202520050 DIBUTYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8202520100 DIBUTYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8202520500 DIBUTYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8202540100 (+)-CAMPHENE FOR SYNTHESIS 8202541000 (+)-CAMPHENE FOR SYNTHESIS 8202550005 CARBAZOLE FOR SYNTHESIS 8202550250 CARBAZOLE FOR SYNTHESIS 8202580050 5-ISOPROPYL-2-METHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8202580250 5-ISOPROPYL-2-METHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8202590005 1,4-DIHYDROXYANTHRAQUINONE FOR SYNTHESIS 8202590250 1,4-DIHYDROXYANTHRAQUINONE FOR SYNTHESIS 8202610250 8-HYDROXYQUINOLINE FOR SYNTHESIS 8202611000 8-HYDROXYQUINOLINE FOR SYNTHESIS 8202620100 QUINOXALINE FOR SYNTHESIS 8202650100 2-CHLOROETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8202650250 2-CHLOROETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8202700250 BUTYL CHLOROFORMATE FOR SYNTHESIS 8202720010 4-NITROPHENYL CHLOROFORMATE FOR SYNTHESIS 8202720025 4-NITROPHENYL CHLOROFORMATE FOR SYNTHESIS 8202740100 4-CHLOROANISOLE FOR SYNTHESIS 8202750010 2-AMINO-5-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8202760250 2-CHLOROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8202761000 2-CHLOROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8202790005 2-CHLOROBENZOTHIAZOLE FOR SYNTHESIS 8202810100 2-CHLOROBUTANE FOR SYNTHESIS 8202811000 2-CHLOROBUTANE FOR SYNTHESIS 8202840100 4-CHLOROBUTYRONITRILE FOR SYNTHESIS 8202860100 4-CHLOROBENZHYDRYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8202870250 CHLOROCYCLOHEXANE FOR SYNTHESIS 8202871000 CHLOROCYCLOHEXANE FOR SYNTHESIS 8202900025 2-CHLORO-N,N-DIMETHYLACETAMIDE FOR SYNTHESIS 8202910100 1-CHLORO-2,4-DINITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8202920010 2,4-DINITROBENZYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8202930100 SODIUM CHLOROACETATE FOR SYNTHESIS 8202930500 SODIUM CHLOROACETATE FOR SYNTHESIS 8203030025 ETHYL CHLOROFORMYLFORMATE FOR SYNTHESIS 8203040010 METHYL CHLOROGLYOXYLATE FOR SYNTHESIS 8203080005 4-(HYDROXYMERCURI)BENZOIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8203100250 METHYLMAGNESIUM CHLORIDE (20% SOLUTION IN TETRAHYDROFURAN) FOR SYNTHESIS 8203140050 1-CHLORO-2-METHYLPROPANE FOR SYNTHESIS 8203140250 1-CHLORO-2-METHYLPROPANE FOR SYNTHESIS 8203150100 1-CHLORONAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8203151000 1-CHLORONAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8203180025 1-CHLORONONANE FOR SYNTHESIS 8203180100 1-CHLORONONANE FOR SYNTHESIS 8203180250 1-CHLORONONANE FOR SYNTHESIS 8203200050 1-CHLOROPENTANE FOR SYNTHESIS 8203200250 1-CHLOROPENTANE FOR SYNTHESIS 8203210010 3-CHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8203210050 3-CHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8203210250 3-CHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8203250100 2-CHLORO-1,4-PHENYLENEDIAMMONIUM SULFATE FOR SYNTHESIS 8203300250 3-CHLOROPROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS 8203310250 METHYL 2-CHLOROPROPIONATE FOR SYNTHESIS 8203311000 METHYL 2-CHLOROPROPIONATE FOR SYNTHESIS 8203330100 2-CHLOROPROPIONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8203340025 4′-CHLOROPROPIOPHENONE FOR SYNTHESIS 8203340100 4′-CHLOROPROPIOPHENONE FOR SYNTHESIS 8203360100 2-CHLOROPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8203370010 3-CHLOROPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8203380010 4-CHLOROPYRIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8203410250 5-CHLORO-2-HYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8203411000 5-CHLORO-2-HYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8203430010 O-PHENYL CHLOROTHIOFORMATE FOR SYNTHESIS 8203440025 4-CHLOROTHIOPHENOL FOR SYNTHESIS 8203440100 4-CHLOROTHIOPHENOL FOR SYNTHESIS 8203470100 4-METHYLBENZYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8203490025 CINNAMONITRILE FOR SYNTHESIS 8203490100 CINNAMONITRILE FOR SYNTHESIS 8203500100 TRIBUTYL CITRATE FOR SYNTHESIS 8203501000 TRIBUTYL CITRATE FOR SYNTHESIS 8203510025 CROTONOYL CHLORIDE (MIXTURE OF CIS- AND TRANS ISOMERS) FOR SYNTHESIS 8203520250 METHYL CROTONATE FOR SYNTHESIS 8203540002 CURCUMIN FOR SYNTHESIS 8203540010 CURCUMIN FOR SYNTHESIS 8203540050 CURCUMIN FOR SYNTHESIS 8203550010 ETHYL CYANOFORMATE FOR SYNTHESIS 8203560250 METHYL CYANOACETATE FOR SYNTHESIS 8203561000 METHYL CYANOACETATE FOR SYNTHESIS 8203580005 CYANURIC ACID FOR SYNTHESIS 8203580250 CYANURIC ACID FOR SYNTHESIS 8203581000 CYANURIC ACID FOR SYNTHESIS 8203590006 2,4,6-TRIS(ALLYLOXY)-1,3,5-TRIAZINE (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8203590250 2,4,6-TRIS(ALLYLOXY)-1,3,5-TRIAZINE (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8203600010 CYCLOBUTANECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8203650100 CYCLOHEXANE-1,2-DICARBOXYLIC ANHYDRIDE (MIXTURE OF ISOMERES) FOR SYNTHESIS 8203651000 CYCLOHEXANE-1,2-DICARBOXYLIC ANHYDRIDE (MIXTURE OF ISOMERES) FOR SYNTHESIS 8203660025 TRANS-1,2-CYCLOHEXANEDIOL FOR SYNTHESIS 8203670025 1,3-CYCLOHEXANEDIONE FOR SYNTHESIS 8203670100 1,3-CYCLOHEXANEDIONE FOR SYNTHESIS 8203700250 1,2,3,6-TETRAHYDROPHTHALIMIDE FOR SYNTHESIS 8203710010 2-CYCLOHEXEN-1-ONE FOR SYNTHESIS 8203710100 2-CYCLOHEXEN-1-ONE FOR SYNTHESIS 8203720250 CYCLOHEXYL ISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8203721000 CYCLOHEXYL ISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8203770001 1,3-CYCLOPENTANEDIONE FOR SYNTHESIS 8203770005 1,3-CYCLOPENTANEDIONE FOR SYNTHESIS 8203800050 CYCLOPROPYL METHYL KETONE FOR SYNTHESIS 8203820005 CIS-DECAHYDRONAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8203820025 CIS-DECAHYDRONAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8203820100 CIS-DECAHYDRONAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8203830250 N-DECANE FOR SYNTHESIS 8203831000 N-DECANE FOR SYNTHESIS 8203840100 DIACETIN (MIXTURE OF ISOMERS) FOR SYNTHESIS 8203840500 DIACETIN (MIXTURE OF ISOMERS) FOR SYNTHESIS 8203860100 DIBUTYLTIN DIACETATE FOR SYNTHESIS 8203900050 ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER FOR SYNTHESIS 8203900250 ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER FOR SYNTHESIS 8203910025 2,2-DIETHOXYPROPANE (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8203920050 1,3-DIETHOXY-2-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8203920250 1,3-DIETHOXY-2-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8203930005 DIETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8203930250 DIETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8203931000 DIETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8203940250 N,N-DIETHYLETHANOLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8203941000 N,N-DIETHYLETHANOLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8203950100 N,N-DIETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8203951000 N,N-DIETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8203952500 N,N-DIETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8203990025 2-CHLORO-N,N-DIETHYLACETAMIDE FOR SYNTHESIS 8204000025 N,N-DIETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8204000100 N,N-DIETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8204050050 3,5-DIAMINOBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8204050250 3,5-DIAMINOBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8204080005 DIBENZOFURAN FOR SYNTHESIS 8204080250 DIBENZOFURAN FOR SYNTHESIS 8204090025 DIBENZOTHIOPHENE FOR SYNTHESIS 8204180100 ETHYL 2,3-DIBROMOPROPIONATE FOR SYNTHESIS 8204190050 1,2-BIS(BROMOMETHYL)-BENZENE FOR SYNTHESIS 8204210250 DIBUTYLTIN DILAURATE FOR SYNTHESIS 8204211000 DIBUTYLTIN DILAURATE FOR SYNTHESIS 8204220100 2,4-DI-TERT-BUTYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8204220500 2,4-DI-TERT-BUTYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8204230250 N,N’-DIBUTYLTHIOUREA FOR SYNTHESIS 8204240025 DICHLOROACETALDEHYDE DIETHYL ACETAL FOR SYNTHESIS 8204270005 2,4-DICHLOROANILINE FOR SYNTHESIS 8204270250 2,4-DICHLOROANILINE FOR SYNTHESIS 8204290250 2,5-DICHLOROANILINE FOR SYNTHESIS 8204300250 2,6-DICHLOROANILINE FOR SYNTHESIS 8204310100 3,4-DICHLOROANILINE FOR SYNTHESIS 8204310500 3,4-DICHLOROANILINE FOR SYNTHESIS 8204320005 2-AMINO-3,5-DICHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8204320025 2-AMINO-3,5-DICHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8204330100 2,4-DICHLOROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8204330500 2,4-DICHLOROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8204350005 2,4-DICHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8204350250 2,4-DICHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8204380025 2,4-DICHLOROBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8204380100 2,4-DICHLOROBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8204390025 DICHLORODIPHENYLMETHANE FOR SYNTHESIS 8204400100 METHYL DICHLOROACETATE FOR SYNTHESIS 8204400500 METHYL DICHLOROACETATE FOR SYNTHESIS 8204410250 2,3-DICHLOROMALEALDEHYDIC ACID FOR SYNTHESIS 8204440005 2,6-DICHLORO-4-NITROANILINE FOR SYNTHESIS 8204440250 2,6-DICHLORO-4-NITROANILINE FOR SYNTHESIS 8204450100 1,2-DICHLORO-4-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8204451000 1,2-DICHLORO-4-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8204461000 1,3-DICHLORO-4-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8204470025 2,3-DICHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8204480050 2,5-DICHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8204480250 2,5-DICHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8204490050 2,6-DICHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8204490250 2,6-DICHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8204500025 3,4-DICHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8204500100 3,4-DICHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8204510005 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8204510250 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8204511000 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8204540100 DICHLOROPHENYLPHOSPHINE FOR SYNTHESIS 8204540250 DICHLOROPHENYLPHOSPHINE FOR SYNTHESIS 8204550100 2,6-DICHLOROPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8204570250 2-CHLOROBENZYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8204571000 2-CHLOROBENZYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8204580250 2,4-DICHLOROTOLUENE FOR SYNTHESIS 8204650050 DIHEXYLAMINE FOR SYNTHESIS 8204650100 DIHEXYLAMINE FOR SYNTHESIS 8204690005 1,2,3,4-TETRAHYDRO-2-NAPHTHALENONE FOR SYNTHESIS 8204710100 3,6-PYRIDAZINEDIOL FOR SYNTHESIS 8204710500 3,6-PYRIDAZINEDIOL FOR SYNTHESIS 8204720010 2′,6′-DIHYDROXYACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8204740005 2,5-DIHYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8204740025 2,5-DIHYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8204750025 3,4-DIHYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8204750100 3,4-DIHYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8204800001 4,8-DIHYDROXY-2-QUINOLINECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8204800005 4,8-DIHYDROXY-2-QUINOLINECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8204820100 DIHYDROXYACETONE FOR SYNTHESIS 8204820250 DIHYDROXYACETONE FOR SYNTHESIS 8204860025 2,4-DIMETHOXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8204880005 3,5-DIMETHOXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8204900050 3,5-DIMETHOXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8204910025 4,4′-DIMETHOXYBENZOPHENONE FOR SYNTHESIS 8204930250 FORMALDEHYDE DIMETHYL ACETAL FOR SYNTHESIS 8204931000 FORMALDEHYDE DIMETHYL ACETAL FOR SYNTHESIS 8204960010 BORON HYDRIDE DIMETHYLAMINE FOR SYNTHESIS 8204960050 BORON HYDRIDE DIMETHYLAMINE FOR SYNTHESIS 8204990005 4-(DIMETHYLAMINO)PYRIDINE FOR SYNTHESIS 8204990025 4-(DIMETHYLAMINO)PYRIDINE FOR SYNTHESIS 8204990100 4-(DIMETHYLAMINO)PYRIDINE FOR SYNTHESIS 8204990250 4-(DIMETHYLAMINO)PYRIDINE FOR SYNTHESIS 8205020005 CUMENE HYDROPEROXIDE (80% SOLUTION IN CUMENE) FOR SYNTHESIS 8205020250 CUMENE HYDROPEROXIDE (80% SOLUTION IN CUMENE) FOR SYNTHESIS 8205050010 2,6-DIMETHYLQUINOLINE FOR SYNTHESIS 8205060250 1,2-O-ISOPROPYLIDENEGLYCEROL FOR SYNTHESIS 8205080025 3,3-DIMETHYLGLUTARIC ACID FOR SYNTHESIS 8205090050 N,N-DIMETHYLUREA FOR SYNTHESIS 8205150025 N,N-DIMETHYL-4-NITROSOANILINE FOR SYNTHESIS 8205240025 N,N-DIPHENYLACETAMIDE FOR SYNTHESIS 8205250010 DIPHENYLACETYLENE FOR SYNTHESIS 8205250025 DIPHENYLACETYLENE FOR SYNTHESIS 8205260001 MESO-1,2-DIPHENYL-1,2-ETHANEDIOL FOR SYNTHESIS 8205270010 1,1-DIPHENYLETHYLENE FOR SYNTHESIS 8205280100 DIPHENYLAMINE FOR SYNTHESIS 8205281000 DIPHENYLAMINE FOR SYNTHESIS 8205290001 9,10-DIPHENYLANTHRACENE FOR SYNTHESIS 8205290005 9,10-DIPHENYLANTHRACENE FOR SYNTHESIS 8205300010 N,N’-DIPHENYLBENZIDINE FOR SYNTHESIS 8205330001 2,3-DIPHENYL-2-CYCLOPROPEN-1-ONE FOR SYNTHESIS 8205330005 2,3-DIPHENYL-2-CYCLOPROPEN-1-ONE FOR SYNTHESIS 8205338500 2,3-DIPHENYL-2-CYCLOPROPEN-1-ONE FOR SYNTHESIS 8205340005 5,5-DIPHENYLHYDANTOIN FOR SYNTHESIS 8205340250 5,5-DIPHENYLHYDANTOIN FOR SYNTHESIS 8205350010 N,N-DIPHENYLHYDRAZINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8205360005 N,N’-DIPHENYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8205360250 N,N’-DIPHENYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8205380010 1,3-DIPHENYL-1,3-PROPANEDIONE FOR SYNTHESIS 8205380025 1,3-DIPHENYL-1,3-PROPANEDIONE FOR SYNTHESIS 8205380100 1,3-DIPHENYL-1,3-PROPANEDIONE FOR SYNTHESIS 8205430100 N-DODECANE FOR SYNTHESIS 8205430250 N-DODECANE FOR SYNTHESIS 8205431000 N-DODECANE FOR SYNTHESIS 8205440250 1-DODECANETHIOL FOR SYNTHESIS 8205441000 1-DODECANETHIOL FOR SYNTHESIS 8205449011 1-DODECANETHIOL FOR SYNTHESIS 8205460005 N-DODECYLPYRIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8205460250 N-DODECYLPYRIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8205461000 N-DODECYLPYRIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8205470050 N-EICOSANE FOR SYNTHESIS 8205510100 1,2-EPOXYBUTANE FOR SYNTHESIS 8205511000 1,2-EPOXYBUTANE FOR SYNTHESIS 8205512500 1,2-EPOXYBUTANE FOR SYNTHESIS 8205530250 2,3-EPOXYPROPYL PHENYL ETHER FOR SYNTHESIS 8205540100 ALLYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8205540500 ALLYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8205550100 HEXYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8205550500 HEXYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8205560050 ACETOHYDRAZIDE FOR SYNTHESIS 8205560250 ACETOHYDRAZIDE FOR SYNTHESIS 8205570100 ISOBUTYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8205571000 ISOBUTYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8205600100 ISOPROPYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8205601000 ISOPROPYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8205602500 ISOPROPYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8205610010 2-PHENYLACETOHYDRAZIDE FOR SYNTHESIS 8205610050 2-PHENYLACETOHYDRAZIDE FOR SYNTHESIS 8205650100 2-FLUOROANILINE FOR SYNTHESIS 8205660005 3-FLUOROANILINE FOR SYNTHESIS 8205660025 3-FLUOROANILINE FOR SYNTHESIS 8205670100 4-FLUOROANILINE FOR SYNTHESIS 8205690025 2-FLUOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8205710025 4-FLUOROBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8205720100 FLUORENE FOR SYNTHESIS 8205720250 FLUORENE FOR SYNTHESIS 8205730010 2-FLUORENAMINE FOR SYNTHESIS 8205750001 2,7-FLUORENEDIAMMONIUM DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8205760010 N-FLUOREN-2-YLACETAMIDE FOR SYNTHESIS 8205800050 1-FLUORO-4-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8205810025 4-FLUOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8205820025 3-FLUOROTOLUENE FOR SYNTHESIS 8205830100 DIMETHYL FUMARATE FOR SYNTHESIS 8205830250 DIMETHYL FUMARATE FOR SYNTHESIS 8205831000 DIMETHYL FUMARATE FOR SYNTHESIS 8205840100 DI-SODIUM FUMARATE FOR SYNTHESIS 8205840500 DI-SODIUM FUMARATE FOR SYNTHESIS 8205841000 DI-SODIUM FUMARATE FOR SYNTHESIS 8205940250 FURAN (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8205941000 FURAN (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8205950025 2-FURANMETHANETHIOL FOR SYNTHESIS 8205950100 2-FURANMETHANETHIOL FOR SYNTHESIS 8205970100 ETHYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE FOR SYNTHESIS 8205980100 DODECYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE FOR SYNTHESIS 8205990100 PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE FOR SYNTHESIS 8205990500 PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE FOR SYNTHESIS 8206010100 GLUCONIC ACID POTASSIUM SALT FOR SYNTHESIS 8206010500 GLUCONIC ACID POTASSIUM SALT FOR SYNTHESIS 8206030100 GLUTARDIALDEHYDE (25% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8206031000 GLUTARDIALDEHYDE (25% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8206032500 GLUTARDIALDEHYDE (25% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8206039025 GLUTARDIALDEHYDE (25% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8206040005 GLUTARIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8206040250 GLUTARIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8206100100 GLYOXAL (40% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8206101000 GLYOXAL (40% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8206102500 GLYOXAL (40% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8206109025 GLYOXAL (40% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8206110100 GUANIDINIUM CARBONATE FOR SYNTHESIS 8206111000 GUANIDINIUM CARBONATE FOR SYNTHESIS 8206119050 GUANIDINIUM CARBONATE FOR SYNTHESIS 8206120100 GUANIDINIUM NITRATE FOR SYNTHESIS 8206121000 GUANIDINIUM NITRATE FOR SYNTHESIS 8206130250 GUANIDINIUM THIOCYANATE FOR SYNTHESIS 8206131000 GUANIDINIUM THIOCYANATE FOR SYNTHESIS 8206160010 N-HEPTADECANE FOR SYNTHESIS 8206160050 N-HEPTADECANE FOR SYNTHESIS 8206170010 O-BENZYLHYDROXYLAMINE FOR SYNTHESIS 8206180010 O-BENZYLHYDROXYLAMINE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8206190100 2-HEPTANOL FOR SYNTHESIS 8206210250 3-HEPTANONE FOR SYNTHESIS 8206211000 3-HEPTANONE FOR SYNTHESIS 8206220025 1-HEPTENE FOR SYNTHESIS 8206240100 1-HEPTANOL FOR SYNTHESIS 8206240500 1-HEPTANOL FOR SYNTHESIS 8206241000 1-HEPTANOL FOR SYNTHESIS 8206300250 HEXACHLOROACETONE FOR SYNTHESIS 8206310050 HEXACHLOROPROPENE FOR SYNTHESIS 8206330005 N-HEXADECANE FOR SYNTHESIS 8206330250 N-HEXADECANE FOR SYNTHESIS 8206331000 N-HEXADECANE FOR SYNTHESIS 8206340001 TRANS, TRANS-2,4-HEXADIENEDIOIC ACID FOR SYNTHESIS 8206340005 TRANS, TRANS-2,4-HEXADIENEDIOIC ACID FOR SYNTHESIS 8206370250 HEXANOIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8206380005 METHYL HEXANOATE FOR SYNTHESIS 8206380250 METHYL HEXANOATE FOR SYNTHESIS 8206390005 1-HEXENE FOR SYNTHESIS 8206390250 1-HEXENE FOR SYNTHESIS 8206391000 1-HEXENE FOR SYNTHESIS 8206420025 CIS-3-HEXEN-1-OL FOR SYNTHESIS 8206430025 1-HEXYNE FOR SYNTHESIS 8206430100 1-HEXYNE FOR SYNTHESIS 8206440010 2-HEXYNE FOR SYNTHESIS 8206450010 3-HEXYNE FOR SYNTHESIS 8206470025 4-HEXYLRESORCINOL FOR SYNTHESIS 8206470100 4-HEXYLRESORCINOL FOR SYNTHESIS 8206480025 HIPPURIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8206480100 HIPPURIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8206490100 HIPPURIC ACID FOR SYNTHESIS 8206490500 HIPPURIC ACID FOR SYNTHESIS 8206510010 2-PHENYLPROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS 8206530100 3-PHENYLPROPIONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8206590025 2-HYDROXYBENZONITRILE FOR SYNTHESIS 8206600010 2-HYDROXYBENZOPHENONE FOR SYNTHESIS 8206610025 4-HYDROXYBENZOPHENONE FOR SYNTHESIS 8206610100 4-HYDROXYBENZOPHENONE FOR SYNTHESIS 8206620050 2-HYDROXYBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8206620250 2-HYDROXYBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8206630025 4-HYDROXYBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8206630100 4-HYDROXYBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8206640100 3-HYDROXY-2-BUTANONE FOR SYNTHESIS 8206640250 3-HYDROXY-2-BUTANONE FOR SYNTHESIS 8206650050 1,4-BUTANESULTONE FOR SYNTHESIS 8206650250 1,4-BUTANESULTONE FOR SYNTHESIS 8206660005 3-HYDROXYBUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS 8206680050 7-HYDROXYCOUMARIN FOR SYNTHESIS 8206700025 DIMETHYLARSINIC ACID SODIUM SALT TRIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8206700100 DIMETHYLARSINIC ACID SODIUM SALT TRIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8206700250 DIMETHYLARSINIC ACID SODIUM SALT TRIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8206730010 HYDROXYLAMINE-O-SULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8206730050 HYDROXYLAMINE-O-SULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8206730500 HYDROXYLAMINE-O-SULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8206750100 N-(HYDROXYMETHYL)ACRYLAMIDE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS 8206751000 N-(HYDROXYMETHYL)ACRYLAMIDE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS 8206780001 5-HYDROXYMETHYL-2-FURANCARBALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8206780005 5-HYDROXYMETHYL-2-FURANCARBALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8206788100 5-HYDROXYMETHYL-2-FURANCARBALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8206880001 4-HYDROXYPHENYLACETONITRILE FOR SYNTHESIS 8206900025 (4-HYDROXYPHENYL)-ACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8206920100 4′-HYDROXYPROPIOPHENONE FOR SYNTHESIS 8206950001 IMIDAZOLE-4-ACRYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8206960250 2-IMIDAZOLIDINETHIONE FOR SYNTHESIS 8206961000 2-IMIDAZOLIDINETHIONE FOR SYNTHESIS 8206980010 1,3-INDANEDIONE FOR SYNTHESIS 8206990025 1-INDANONE FOR SYNTHESIS 8207010250 INDENE FOR SYNTHESIS 8207011000 INDENE FOR SYNTHESIS 8207030010 INDOLE-2-CARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8207040010 INDOLE-3-ACETIC ACID POTASSIUM SALT FOR SYNTHESIS 8207050010 INDOLE-3-PROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS 8207060001 3-INDOLYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8207060005 3-INDOLYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8207080100 2-HYDROXYETHANESULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8207081000 2-HYDROXYETHANESULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8207090005 ISATIN FOR SYNTHESIS 8207090250 ISATIN FOR SYNTHESIS 8207100005 METHYL ISOBUTYRATE FOR SYNTHESIS 8207100250 METHYL ISOBUTYRATE FOR SYNTHESIS 8207120250 ISOBUTYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8207140050 4-PYRIDINECARBALDEHYDE OXIME FOR SYNTHESIS 8207160050 ISOPENTYLAMINE FOR SYNTHESIS 8207160250 ISOPENTYLAMINE FOR SYNTHESIS 8207170010 ISOPENTYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8207210250 3-METHYLBUTYRALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8207220025 ISOPENTANOIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8207230010 ISOXAZOLE FOR SYNTHESIS 8207260005 3-IODOANILINE FOR SYNTHESIS 8207270050 4-IODOANILINE FOR SYNTHESIS 8207290100 2-IODOBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8207300100 IODOBENZENE FOR SYNTHESIS 8207300250 IODOBENZENE FOR SYNTHESIS 8207310050 2-IODOBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8207320025 1-IODODODECANE FOR SYNTHESIS 8207330025 ETHYL IODOACETATE FOR SYNTHESIS 8207350025 1-IODOHEXADECANE FOR SYNTHESIS 8207350100 1-IODOHEXADECANE FOR SYNTHESIS 8207360010 O-IODOHIPPURIC ACID FOR SYNTHESIS 8207360025 O-IODOHIPPURIC ACID FOR SYNTHESIS 8207370010 O-IODOHIPPURIC ACID SODIUM SALT DIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8207380100 IODINE MONOBROMIDE FOR SYNTHESIS 8207380250 IODINE MONOBROMIDE FOR SYNTHESIS 8207390050 1-IODOOCTANE FOR SYNTHESIS 8207400025 1-IODOPENTANE FOR SYNTHESIS 8207400100 1-IODOPENTANE FOR SYNTHESIS 8207410001 2-IODOPHENOL FOR SYNTHESIS 8207430010 N-IODOSUCCINIMIDE FOR SYNTHESIS 8207430050 N-IODOSUCCINIMIDE FOR SYNTHESIS 8207440100 POTASSIUM-O-ETHYLDITHIOCARBONATE FOR SYNTHESIS 8207440500 POTASSIUM-O-ETHYLDITHIOCARBONATE FOR SYNTHESIS 8207460100 POTASSIUM METHYLATE FOR SYNTHESIS 8207460250 POTASSIUM METHYLATE FOR SYNTHESIS 8207470025 POTASSIUM BOROHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8207470100 POTASSIUM BOROHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8207471000 POTASSIUM BOROHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8207480010 DI-COBALT OCTACARBONYL (PROTECTIVE GAS: ARGON) FOR SYNTHESIS 8207520100 L-(-)-LACTAMIDE FOR SYNTHESIS 8207530050 LITHIUM HYDRIDE FOR SYNTHESIS 8207540010 MALEIMIDE FOR SYNTHESIS 8207560005 MALONDIALDEHYDE BIS(DIMETHYL ACETAL) FOR SYNTHESIS 8207560250 MALONDIALDEHYDE BIS(DIMETHYL ACETAL) FOR SYNTHESIS 8207600001 DI-MANGANESE DECACARBONYL FOR SYNTHESIS 8207630100 MERCAPTOSUCCINIC ACID FOR SYNTHESIS 8207640250 ETHYL THIOGLYCOLATE FOR SYNTHESIS 8207650250 METHYL THIOGLYCOLATE FOR SYNTHESIS 8207651000 METHYL THIOGLYCOLATE FOR SYNTHESIS 8207710250 METATARTARIC ACID FOR SYNTHESIS 8207740005 ETHYL METHANESULFONATE FOR SYNTHESIS 8207740025 ETHYL METHANESULFONATE FOR SYNTHESIS 8207750005 METHYL METHANESULFONATE FOR SYNTHESIS 8207750025 METHYL METHANESULFONATE FOR SYNTHESIS 8207810100 2-METHYL-3-BUTYNE-OL FOR SYNTHESIS 8207810500 2-METHYL-3-BUTYNE-OL FOR SYNTHESIS 8207820100 2-METHYLBUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS 8207820250 2-METHYLBUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS 8207830100 2-METHYL-8-QUINOLINOL FOR SYNTHESIS 8207840010 2-METHYL-1,3-CYCLOHEXANEDIONE FOR SYNTHESIS 8207870250 2-METHYLCYCLOHEXANONE FOR SYNTHESIS 8207880100 4-METHYLCYCLOHEXANONE FOR SYNTHESIS 8207880500 4-METHYLCYCLOHEXANONE FOR SYNTHESIS 8207890005 METHYLCYCLOPENTANE FOR SYNTHESIS 8207890250 METHYLCYCLOPENTANE FOR SYNTHESIS 8207900100 N-METHYLDIOCTYLAMINE FOR SYNTHESIS 8207910005 DIMETHYL DISULFIDE FOR SYNTHESIS 8207910250 DIMETHYL DISULFIDE FOR SYNTHESIS 8207911000 DIMETHYL DISULFIDE FOR SYNTHESIS 8207970100 DIPHENYLMETHANE 4,4′-DIISOCYANATE (MIXTURE OF DI-AND TRIISOCYANATES) FOR SYNTHESIS 8207970500 DIPHENYLMETHANE 4,4′-DIISOCYANATE (MIXTURE OF DI-AND TRIISOCYANATES) FOR SYNTHESIS 8207980250 2-METHYLFURAN (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8207981000 2-METHYLFURAN (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8208000250 N-METHYLUREA FOR SYNTHESIS 8208010100 2-METHYLHYDROQUINONE FOR SYNTHESIS 8208030025 3-METHYLINDOLE FOR SYNTHESIS 8208050100 METHYLLITHIUM (5% SOLUTION IN DIETHYLETHER) FOR SYNTHESIS 8208080100 ETHYL 2-METHYLLACTATE FOR SYNTHESIS 8208090005 1-METHYLNAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8208090250 1-METHYLNAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8208091000 1-METHYLNAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8208110025 2-METHYL-6-NITROANILINE FOR SYNTHESIS 8208180100 2-METHYLPENTANE FOR SYNTHESIS 8208180500 2-METHYLPENTANE FOR SYNTHESIS 8208190100 2-METHYL-2,4-PENTANEDIOL FOR SYNTHESIS 8208191000 2-METHYL-2,4-PENTANEDIOL FOR SYNTHESIS 8208192500 2-METHYL-2,4-PENTANEDIOL FOR SYNTHESIS 8208199025 2-METHYL-2,4-PENTANEDIOL FOR SYNTHESIS 8208202500 ISOBUTYL METHYL KETONE EMPLURA 8208206010 ISOBUTYL METHYL KETONE EMPLURA 8208206025 ISOBUTYL METHYL KETONE EMPLURA 8208250100 METHYL PHENYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8208250500 METHYL PHENYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8208270100 1-METHYL-4-PIPERIDINOL FOR SYNTHESIS 8208280100 1-METHYL-4-PIPERIDINONE FOR SYNTHESIS 8208320100 1-METHYLPYRROLE FOR SYNTHESIS 8208320500 1-METHYLPYRROLE FOR SYNTHESIS 8208330005 DIMETHYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8208330250 DIMETHYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8208331000 DIMETHYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8208339045 DIMETHYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8208350025 N-METHYLTAURINE FOR SYNTHESIS 8208370025 N-METHYLTHIOUREA FOR SYNTHESIS 8208370100 N-METHYLTHIOUREA FOR SYNTHESIS 8208380025 2-METHYLTHIOPHENE FOR SYNTHESIS 8208380100 2-METHYLTHIOPHENE FOR SYNTHESIS 8208440025 1-NAPHTHALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8208450010 2-NAPHTHALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8208460100 NAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8208461000 NAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8208480250 1,5-NAPHTHALENEDIOL FOR SYNTHESIS 8208510100 2,7-NAPHTHALENEDIOL FOR SYNTHESIS 8208510250 2,7-NAPHTHALENEDIOL FOR SYNTHESIS 8208530025 1-NAPHTHALENESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8208530250 1-NAPHTHALENESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8208580010 2-NAPHTHALENETHIOL FOR SYNTHESIS 8208630010 2-NAPHTHOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8208660100 1-NAPHTHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8208690001 2-NAPHTHYL PHENYL KETONE FOR SYNTHESIS 8208710250 SODIUM ETHOXIDE FOR SYNTHESIS 8208711000 SODIUM ETHOXIDE FOR SYNTHESIS 8208720025 DI-SODIUM DL-MALATE FOR SYNTHESIS 8208720100 DI-SODIUM DL-MALATE FOR SYNTHESIS 8208730100 SODIUM PHENOLATE TRIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8208730500 SODIUM PHENOLATE TRIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8208760100 RANEY NICKEL CATALYST ACTIVATED FOR HYDROGENATION (WITH ABOUT 50% WATER) FOR SYNTHESIS 8208760250 RANEY NICKEL CATALYST ACTIVATED FOR HYDROGENATION (WITH ABOUT 50% WATER) FOR SYNTHESIS 8208770025 (-)-NICOTINE FOR SYNTHESIS 8208770100 (-)-NICOTINE FOR SYNTHESIS 8208780050 PHENYLMERCURY NITRATE (BASIC) FOR SYNTHESIS 8208780250 PHENYLMERCURY NITRATE (BASIC) FOR SYNTHESIS 8208790025 2′-NITROACETANILIDE FOR SYNTHESIS 8208790100 2′-NITROACETANILIDE FOR SYNTHESIS 8208800025 4′-NITROACETANILIDE FOR SYNTHESIS 8208800100 4′-NITROACETANILIDE FOR SYNTHESIS 8208810005 2-NITROANILINE FOR SYNTHESIS 8208810250 2-NITROANILINE FOR SYNTHESIS 8208811000 2-NITROANILINE FOR SYNTHESIS 8208820010 3-NITROANISOLE FOR SYNTHESIS 8208820050 3-NITROANISOLE FOR SYNTHESIS 8208850025 4-NITROBENZENESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8208850100 4-NITROBENZENESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8208880025 2-NITROBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8208890025 4-NITROBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8208890100 4-NITROBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8208900025 4-(4-NITROBENZYL)PYRIDINE FOR SYNTHESIS 8208900100 4-(4-NITROBENZYL)PYRIDINE FOR SYNTHESIS 8208920005 4-NITROPYROCATECHOL FOR SYNTHESIS 8208940250 NITROMETHANE FOR SYNTHESIS 8208941000 NITROMETHANE FOR SYNTHESIS 8208950005 3-NITROPHENOL FOR SYNTHESIS 8208950025 3-NITROPHENOL FOR SYNTHESIS 8208950100 3-NITROPHENOL FOR SYNTHESIS 8208970050 (4-NITROPHENYL)ACETONITRILE FOR SYNTHESIS 8208990100 2-NITRO-1,4-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8208990500 2-NITRO-1,4-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8209000025 2-NITROPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8209020001 1-(4-NITROPHENYL)-1,2,3-PROPANETRIOL FOR SYNTHESIS 8209030025 3-NITROPHTHALIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8209030100 3-NITROPHTHALIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8209040005 2-HYDROXY-5-NITROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8209040025 2-HYDROXY-5-NITROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8209050010 2-HYDROXY-5-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8209050100 2-HYDROXY-5-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8209060010 NITROSOBENZENE FOR SYNTHESIS 8209120025 2′-NITROCINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS 8209160250 ETHYL NONANOATE FOR SYNTHESIS 8209180250 2,5-NORBORNADIENE (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8209200100 N-OCTADECANE FOR SYNTHESIS 8209230100 CIS-9-OCTADECEN-1-OL FOR SYNTHESIS 8209231000 CIS-9-OCTADECEN-1-OL FOR SYNTHESIS 8209232500 CIS-9-OCTADECEN-1-OL FOR SYNTHESIS 8209250100 2-OCTANOL FOR SYNTHESIS 8209251000 2-OCTANOL FOR SYNTHESIS 8209252500 2-OCTANOL FOR SYNTHESIS 8209260100 2-OCTANONE FOR SYNTHESIS 8209260500 2-OCTANONE FOR SYNTHESIS 8209280005 1-OCTENE FOR SYNTHESIS 8209280250 1-OCTENE FOR SYNTHESIS 8209281000 1-OCTENE FOR SYNTHESIS 8209300010 4-OCTYNE FOR SYNTHESIS 8209310100 1-OCTANOL FOR SYNTHESIS 8209311000 1-OCTANOL FOR SYNTHESIS 8209312500 1-OCTANOL FOR SYNTHESIS 8209319025 1-OCTANOL FOR SYNTHESIS 8209330002 3,5-DIHYDROXYTOLUENE FOR SYNTHESIS 8209330005 3,5-DIHYDROXYTOLUENE FOR SYNTHESIS 8209330025 3,5-DIHYDROXYTOLUENE FOR SYNTHESIS 8209330100 3,5-DIHYDROXYTOLUENE FOR SYNTHESIS 8209340050 TRIETHYL ORTHOACETATE FOR SYNTHESIS 8209340100 TRIETHYL ORTHOACETATE FOR SYNTHESIS 8209340500 TRIETHYL ORTHOACETATE FOR SYNTHESIS 8209350050 TRIETHYL ORTHOPROPIONATE FOR SYNTHESIS 8209350250 TRIETHYL ORTHOPROPIONATE FOR SYNTHESIS 8209360100 OXAMIDE FOR SYNTHESIS 8209370005 1,3-TRIMETHYLENE OXIDE FOR SYNTHESIS 8209380005 2-OXOBUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS 8209400050 3-OXOGLUTARIC ACID FOR SYNTHESIS 8209400250 3-OXOGLUTARIC ACID FOR SYNTHESIS 8209420025 (S)-(-)-2-PYRROLIDONE-5-CARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8209430050 DL-2-PYRROLIDONE-5-CARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8209480250 4,4′-DIAMINODIPHENYL ETHER FOR SYNTHESIS 8209530010 N-PENTADECANE FOR SYNTHESIS 8209530050 N-PENTADECANE FOR SYNTHESIS 8209540010 1-PENTADECANOL FOR SYNTHESIS 8209550005 PENTAFLUOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8209560010 2,2,3,3,3-PENTAFLUOROPROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS 8209560050 2,2,3,3,3-PENTAFLUOROPROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS 8209571000 N-PENTANE EMPLURA 8209572500 N-PENTANE EMPLURA 8209579025 N-PENTANE EMPLURA 8209590250 TETRAETHYLENE GLYCOL DIMETHYL ETHER FOR SYNTHESIS 8209591000 TETRAETHYLENE GLYCOL DIMETHYL ETHER FOR SYNTHESIS 8209630025 1-PENTYNE FOR SYNTHESIS 8209640250 DI-N-AMYL ETHER (STABILISED ) FOR SYNTHESIS 8209650025 N-PENTYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8209660005 N-PENTYL NITRITE FOR SYNTHESIS 8209660250 N-PENTYL NITRITE FOR SYNTHESIS 8209670250 TERT-BUTYL PERBENZOATE FOR SYNTHESIS 8209690001 PERYLENE FOR SYNTHESIS 8209690005 PERYLENE FOR SYNTHESIS 8209700025 3,4,9,10-PERYLENETETRACARBOXYLIC 3,4:9,10-DIANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8209700100 3,4,9,10-PERYLENETETRACARBOXYLIC 3,4:9,10-DIANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8209730005 PHENAZINE FOR SYNTHESIS 8209740010 M-PHENETIDINE FOR SYNTHESIS 8209740050 M-PHENETIDINE FOR SYNTHESIS 8209750100 PHENOTHIAZINE FOR SYNTHESIS 8209751000 PHENOTHIAZINE FOR SYNTHESIS 8209759050 PHENOTHIAZINE FOR SYNTHESIS 8209770050 4′-PHENYLACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8209780100 DIPHENYL ETHER FOR SYNTHESIS 8209781000 DIPHENYL ETHER FOR SYNTHESIS 8209782500 DIPHENYL ETHER FOR SYNTHESIS 8209790100 N-PHENYLANTHRANILIC ACID FOR SYNTHESIS 8209800005 4-AMINOAZOBENZENE FOR SYNTHESIS 8209800250 4-AMINOAZOBENZENE FOR SYNTHESIS 8209820250 N-PHENYLBENZYLAMINE FOR SYNTHESIS 8209821000 N-PHENYLBENZYLAMINE FOR SYNTHESIS 8209860025 4-PHENYLBUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS 8209890100 DIPHENYL DISULFIDE FOR SYNTHESIS 8209900025 1-PHENYLDODECANE FOR SYNTHESIS 8209900100 1-PHENYLDODECANE FOR SYNTHESIS 8209910005 1,3-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8209910250 1,3-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8209911000 1,3-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8209930250 PHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8209931000 PHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8210010005 PHENYL ISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8210010250 PHENYL ISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8210011000 PHENYL ISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8210020005 DIETHYL PHENYLMALONATE FOR SYNTHESIS 8210020250 DIETHYL PHENYLMALONATE FOR SYNTHESIS 8210030250 N-PHENYL-1-NAPHTHYLAMINE FOR SYNTHESIS 8210060025 1-PHENYLOCTANE FOR SYNTHESIS 8210060100 1-PHENYLOCTANE FOR SYNTHESIS 8210070100 BIPHENYL-2-OL FOR SYNTHESIS 8210071000 BIPHENYL-2-OL FOR SYNTHESIS 8210100025 PHENYL DICHLOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8210120005 PHENYLACETYLENECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8210120025 PHENYLACETYLENECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8210130005 ETHYL PHENYLACETYLENECARBOXYLATE FOR SYNTHESIS 8210140100 [2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL] ACETATE FOR SYNTHESIS 8210141000 [2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL] ACETATE FOR SYNTHESIS 8210142500 [2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL] ACETATE FOR SYNTHESIS 8210170050 DIPHENYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8210170250 DIPHENYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8210180025 DIPHENYL SULFOXIDE FOR SYNTHESIS 8210240100 DI-PHOSPHORUS PENTASULFIDE FOR SYNTHESIS 8210241000 DI-PHOSPHORUS PENTASULFIDE FOR SYNTHESIS 8210242500 DI-PHOSPHORUS PENTASULFIDE FOR SYNTHESIS 8210260025 PHOSPHORYL BROMIDE FOR SYNTHESIS 8210260100 PHOSPHORYL BROMIDE FOR SYNTHESIS 8210270010 PHTHALDIALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8210270050 PHTHALDIALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8210278500 PHTHALDIALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8210280100 PHTHALALDEHYDIC ACID FOR SYNTHESIS 8210290050 PHTHALOYL DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8210290250 PHTHALOYL DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8210300100 BENZYL BUTYL PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8210301000 BENZYL BUTYL PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8210320025 PINACOL FOR SYNTHESIS 8210320100 PINACOL FOR SYNTHESIS 8210340100 PIPERIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8210340500 PIPERIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8210350025 2-PIPERIDINONE FOR SYNTHESIS 8210350100 2-PIPERIDINONE FOR SYNTHESIS 8210360010 PIPERINE FOR SYNTHESIS 8210371000 POLYETHYLENE GLYCOL 2000 FOR SYNTHESIS 8210375000 POLYETHYLENE GLYCOL 2000 FOR SYNTHESIS 8210390100 POLYVINYL ALCOHOL, FULLY HYDROLYZED (MW APPROX. 30000) FOR SYNTHESIS 8210391000 POLYVINYL ALCOHOL, FULLY HYDROLYZED (MW APPROX. 30000) FOR SYNTHESIS 8210410250 1,2-DIAMINOPROPANE FOR SYNTHESIS 8210411000 1,2-DIAMINOPROPANE FOR SYNTHESIS 8210420050 1,3-PROPANEDITHIOL FOR SYNTHESIS 8210450005 ETHYL ACETYLENECARBOXYLATE FOR SYNTHESIS 8210450025 ETHYL ACETYLENECARBOXYLATE FOR SYNTHESIS 8210460050 PROPIONAMIDE FOR SYNTHESIS 8210460250 PROPIONAMIDE FOR SYNTHESIS 8210470005 METHYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS 8210470250 METHYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS 8210471000 METHYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS 8210480005 PROPYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS 8210480250 PROPYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS 8210500025 2-PYRAZINECARBOXAMIDE FOR SYNTHESIS 8210510005 PYRENE FOR SYNTHESIS 8210510050 PYRENE FOR SYNTHESIS 8210510250 PYRENE FOR SYNTHESIS 8210520010 2,4-PYRIDINEDICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8210540005 PYRIDINE-3,5-DICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8210550100 PYRIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8210550250 PYRIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8210600250 PYRUVALDEHYDE 1,1-DIMETHYL ACETAL FOR SYNTHESIS 8210630050 2-THIOXO-4-THIAZOLIDINONE FOR SYNTHESIS 8210630250 2-THIOXO-4-THIAZOLIDINONE FOR SYNTHESIS 8210640250 SALICYLANILIDE FOR SYNTHESIS 8210670005 SILVER BENZOATE FOR SYNTHESIS 8210670050 SILVER BENZOATE FOR SYNTHESIS 8210680100 SQUALENE FOR SYNTHESIS 8210680250 SQUALENE FOR SYNTHESIS 8210681000 SQUALENE FOR SYNTHESIS 8210720005 CIS-STILBENE FOR SYNTHESIS 8210730005 4,4′-DIAMINODIPHENYL SULFONE FOR SYNTHESIS 8210730250 4,4′-DIAMINODIPHENYL SULFONE FOR SYNTHESIS 8210750010 TEREPHTHALALDEHYDIC ACID FOR SYNTHESIS 8210760050 TEREPHTHALODINITRILE FOR SYNTHESIS 8210760250 TEREPHTHALODINITRILE FOR SYNTHESIS 8210770025 O-TERPHENYL FOR SYNTHESIS 8210770100 O-TERPHENYL FOR SYNTHESIS 8210780005 (S)-(-)-A-TERPINEOL FOR SYNTHESIS 8210780250 (S)-(-)-A-TERPINEOL FOR SYNTHESIS 8210781000 (S)-(-)-A-TERPINEOL FOR SYNTHESIS 8210830250 TETRAETHYL ORTHOTITANATE FOR SYNTHESIS 8210831000 TETRAETHYL ORTHOTITANATE FOR SYNTHESIS 8210840100 TETRA-N-BUTYL ORTHOTITANATE FOR SYNTHESIS 8210840500 TETRA-N-BUTYL ORTHOTITANATE FOR SYNTHESIS 8210890025 N-TETRACOSANE FOR SYNTHESIS 8210920100 TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL POLYETHYLENE GLYCOL ETHER FOR SYNTHESIS 8210920250 TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL POLYETHYLENE GLYCOL ETHER FOR SYNTHESIS 8210930005 2-METHYLTETRAHYDROFURAN (STABILISED WITH 2,6-DI-TERT-BUTYL-4-METHYLPHENOL) FOR SYNTHESIS 8210930250 2-METHYLTETRAHYDROFURAN (STABILISED WITH 2,6-DI-TERT-BUTYL-4-METHYLPHENOL) FOR SYNTHESIS 8210931000 2-METHYLTETRAHYDROFURAN (STABILISED WITH 2,6-DI-TERT-BUTYL-4-METHYLPHENOL) FOR SYNTHESIS 8210950005 TETRAHYDROTHIOPHENE FOR SYNTHESIS 8210950250 TETRAHYDROTHIOPHENE FOR SYNTHESIS 8210960005 TETRAIODOETHYLENE FOR SYNTHESIS 8210960025 TETRAIODOETHYLENE FOR SYNTHESIS 8210970025 TETRAMETHYLAMMONIUM TETRAFLUOROBORATE FOR SYNTHESIS 8210980005 TETRAMETHYL-P-BENZOQUINONE FOR SYNTHESIS 8211000025 PYRROLIDINE-1-DITHIOCARBOXYLIC ACID AMMONIUM SALT FOR SYNTHESIS 8211000100 PYRROLIDINE-1-DITHIOCARBOXYLIC ACID AMMONIUM SALT FOR SYNTHESIS 8211010005 N,N,N’,N’-TETRAMETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8211010025 N,N,N’,N’-TETRAMETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8211020002 N,N,N’,N’-TETRAMETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMMONIUM DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211020010 N,N,N’,N’-TETRAMETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMMONIUM DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211020025 N,N,N’,N’-TETRAMETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMMONIUM DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211040025 TETRAPHENYL-1,2-ETHANEDIOL FOR SYNTHESIS 8211070100 TETRAPROPYL ORTHOTITANATE FOR SYNTHESIS 8211070500 TETRAPROPYL ORTHOTITANATE FOR SYNTHESIS 8211090025 THIANTHRENE FOR SYNTHESIS 8211100025 (R)-(-)-THIAZOLIDINE-4-CARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8211100100 (R)-(-)-THIAZOLIDINE-4-CARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8211110100 2-THIAZOLINE-2-THIOL FOR SYNTHESIS 8211110500 2-THIAZOLINE-2-THIOL FOR SYNTHESIS 8211120005 N1-2-THIAZOLYLSULFANILAMID FOR SYNTHESIS 8211120250 N1-2-THIAZOLYLSULFANILAMID FOR SYNTHESIS 8211130050 THIOBENZAMIDE FOR SYNTHESIS 8211190250 THIOSEMICARBAZIDE FOR SYNTHESIS 8211191000 THIOSEMICARBAZIDE FOR SYNTHESIS 8211200100 2-THIOURACIL FOR SYNTHESIS 8211200500 2-THIOURACIL FOR SYNTHESIS 8211201000 2-THIOURACIL FOR SYNTHESIS 8211220250 P-TOLUIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211250005 TOLUENE-4-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8211250250 TOLUENE-4-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8211270005 PHENYLMETHANESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211270025 PHENYLMETHANESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211300100 4-METHYLTHIOPHENOL FOR SYNTHESIS 8211300250 4-METHYLTHIOPHENOL FOR SYNTHESIS 8211310005 4-METHYLBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211310250 4-METHYLBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211320025 P-TOLUYLACETONITRILE FOR SYNTHESIS 8211350005 TRIETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211350250 TRIETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211351000 TRIETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211390010 CHLOROTRIETHYLSILANE FOR SYNTHESIS 8211390050 CHLOROTRIETHYLSILANE FOR SYNTHESIS 8211410100 TRIETHYL PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8211411000 TRIETHYL PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8211450005 TRIBUTYLPHOSPHINE OXIDE FOR SYNTHESIS 8211450025 TRIBUTYLPHOSPHINE OXIDE FOR SYNTHESIS 8211490005 2,4,5-TRICHLOROANILINE FOR SYNTHESIS 8211490250 2,4,5-TRICHLOROANILINE FOR SYNTHESIS 8211510005 2,4,6-TRICHLORORANILINE FOR SYNTHESIS 8211510250 2,4,6-TRICHLORORANILINE FOR SYNTHESIS 8211520100 1,2,4-TRICHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8211521000 1,2,4-TRICHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8211522500 1,2,4-TRICHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8211590100 1,2,3-TRICHLOROPROPANE FOR SYNTHESIS 8211591000 1,2,3-TRICHLOROPROPANE FOR SYNTHESIS 8211600250 TRIDODECYLAMINE FOR SYNTHESIS 8211630050 ETHYL TRIFLUOROACETATE FOR SYNTHESIS 8211640050 SODIUM TRIFLUOROACETATE FOR SYNTHESIS 8211660005 TRIFLUOROMETHANESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8211660025 TRIFLUOROMETHANESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8211660100 TRIFLUOROMETHANESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8211670010 1,1,1-TRIFLUORO-2,4-PENTANEDIONE FOR SYNTHESIS 8211720010 3′,4′,5′-TRIMETHOXYACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8211730025 3,4,5-TRIMETHOXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8211730100 3,4,5-TRIMETHOXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8211740025 1,2,4-TRIMETHOXYBENZENE FOR SYNTHESIS 8211750025 3,4,5-TRIMETHOXYBENZONITRILE FOR SYNTHESIS 8211770100 TRIMETHYLAMINE (40% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8211771000 TRIMETHYLAMINE (40% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8211772500 TRIMETHYLAMINE (40% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8211780005 TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211780250 TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211790010 2,4,6-TRIMETHYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8211800250 TRIMETHYL BORATE FOR SYNTHESIS 8211801000 TRIMETHYL BORATE FOR SYNTHESIS 8211820250 1,3,3-TRIMETHYL-2-METHYLENEINDOLINE FOR SYNTHESIS 8211840100 TRIMETHYL PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8211840500 TRIMETHYL PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8211842500 TRIMETHYL PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8211890100 1,3,5-TRIOXANE FOR SYNTHESIS 8211891000 1,3,5-TRIOXANE FOR SYNTHESIS 8211900005 2,2,2-TRIPHENYLACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8211900025 2,2,2-TRIPHENYLACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8211950050 TRIPHENYLMETHANE FOR SYNTHESIS 8211950250 TRIPHENYLMETHANE FOR SYNTHESIS 8211960050 TRIPHENYLMETHANOL FOR SYNTHESIS 8211960250 TRIPHENYLMETHANOL FOR SYNTHESIS 8211970100 TRIPHENYL PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8211971000 TRIPHENYL PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8211980050 TRIPHENYLPHOSPHINE OXIDE FOR SYNTHESIS 8211980250 TRIPHENYLPHOSPHINE OXIDE FOR SYNTHESIS 8211990100 TRIPHENYLANTIMONY FOR SYNTHESIS 8212010250 TRIPROPYLAMINE FOR SYNTHESIS 8212011000 TRIPROPYLAMINE FOR SYNTHESIS 8212020100 TRIS(2-ETHYLHEXYL) PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8212021000 TRIS(2-ETHYLHEXYL) PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8212150010 DIVINYL SULFONE (STABILISED WITH HYDROQUINONE) FOR SYNTHESIS 8212170050 (2R,3R)-(+)-DIETHYL TARTRATE FOR SYNTHESIS 8212170250 (2R,3R)-(+)-DIETHYL TARTRATE FOR SYNTHESIS 8212210005 3,5-DIMETHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8212210250 3,5-DIMETHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8212220005 2,3-DIMETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8212220250 2,3-DIMETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8212230005 2,4-DIMETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8212230250 2,4-DIMETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8212231000 2,4-DIMETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8212260025 2-METHOXYBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8212270025 3-METHOXYBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8212310100 2-METHOXYNAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8212310500 2-METHOXYNAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8212320050 3-METHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS 8212330005 4-METHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS 8212330025 4-METHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS 8212330250 4-METHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS 8212331000 4-METHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS 8212340025 (4-METHOXYPHENYL)ACETONITRILE FOR SYNTHESIS 8212340100 (4-METHOXYPHENYL)ACETONITRILE FOR SYNTHESIS 8212400100 4-METHOXYPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8212400250 4-METHOXYPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8212430250 4′-METHYLACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8212431000 4′-METHYLACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8212440050 2-METHYLALANINE FOR SYNTHESIS 8212480050 2-METHYLANISOLE FOR SYNTHESIS 8212490001 9-METHYLANTHRACENE FOR SYNTHESIS 8212490005 9-METHYLANTHRACENE FOR SYNTHESIS 8212540025 2-METHYLBENZOXAZOLE FOR SYNTHESIS 8212540100 2-METHYLBENZOXAZOLE FOR SYNTHESIS 8212560100 DL-1-PHENYLETHYLAMINE FOR SYNTHESIS 8212560500 DL-1-PHENYLETHYLAMINE FOR SYNTHESIS 8212570025 4-METHYLPYROCATECHOL FOR SYNTHESIS 8212570100 4-METHYLPYROCATECHOL FOR SYNTHESIS 8212580100 2-METHYL-1,3-BUTADIENE (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8212581000 2-METHYL-1,3-BUTADIENE (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8212760005 3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8212760250 3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8212900005 4-ETHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8212900250 4-ETHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8213110025 METHYL 2-METHOXYBENZOATE FOR SYNTHESIS 8213280025 TERT-BUTYL BROMOACETATE FOR SYNTHESIS 8213990005 N,N’-DIMETHYLTHIOUREA FOR SYNTHESIS 8213990250 N,N’-DIMETHYLTHIOUREA FOR SYNTHESIS 8214210005 2,4-DIFLUOROANILINE FOR SYNTHESIS 8214610010 2,4-DIMETHYLBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8214610100 2,4-DIMETHYLBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8215140050 MONOMETHYL MALONATE POTASSIUM SALT FOR SYNTHESIS 8215220025 5-METHYLFURFURAL FOR SYNTHESIS 8215220100 5-METHYLFURFURAL FOR SYNTHESIS 8215320005 METHOXYACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8215320250 METHOXYACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8215690025 MONOMETHYL PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8215720001 L-(-)-3-PHENYLLACTIC ACID FOR SYNTHESIS 8216000025 2-SULFOBENZOIC ACID AMMONIUM SALT FOR SYNTHESIS 8216000100 2-SULFOBENZOIC ACID AMMONIUM SALT FOR SYNTHESIS 8216020010 MONOMETHYL TEREPHTHALATE FOR SYNTHESIS 8216050010 1,2,3,4-TETRACHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8216050100 1,2,3,4-TETRACHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8216190050 3-(TRIETHOXYSILYL)PROPYLAMINE FOR SYNTHESIS 8216190100 3-(TRIETHOXYSILYL)PROPYLAMINE FOR SYNTHESIS 8216190500 3-(TRIETHOXYSILYL)PROPYLAMINE FOR SYNTHESIS 8216271000 ISOOCTANE FOR SYNTHESIS 8216490250 TERT-BUTYL ACETOACETATE FOR SYNTHESIS 8216500050 TRIBUTYLTIN ACETATE FOR SYNTHESIS 8216550005 ACRIDINE FOR SYNTHESIS 8216550025 ACRIDINE FOR SYNTHESIS 8216620250 N-ETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8216621000 N-ETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8216670025 TRICHLOROETHYLSILANE FOR SYNTHESIS 8216680010 ALLYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8216750100 2-AMINO-4-METHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8216850025 BENZYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8216940025 3-BROMOANILINE FOR SYNTHESIS 8216950010 2-BROMOBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8216960025 3-BROMOBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8216980010 2-BROMOBENZONITRILE FOR SYNTHESIS 8216990010 3-BROMOBENZONITRILE FOR SYNTHESIS 8217030010 1-BROMO-2-FLUOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8217070025 BROMOHEXANE (MIXTURES OF ISOMERES) FOR SYNTHESIS 8217090100 3-(BROMOMETHYL)HEPTANE FOR SYNTHESIS 8217100100 1-BROMONONANE FOR SYNTHESIS 8217140100 4-BROMOPHENOL FOR SYNTHESIS 8217140500 4-BROMOPHENOL FOR SYNTHESIS 8217150025 2-BROMOTOLUENE FOR SYNTHESIS 8217150100 2-BROMOTOLUENE FOR SYNTHESIS 8217170100 SEC-BUTYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8217170500 SEC-BUTYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8217180250 BUTYRONITRILE FOR SYNTHESIS 8217181000 BUTYRONITRILE FOR SYNTHESIS 8217230250 1-CHLOROANTHRAQUINONE FOR SYNTHESIS 8217250025 2-CHLOROBENZYLAMINE FOR SYNTHESIS 8217430010 CYCLOPENTANECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8217450025 TRANS-DECAHYDRONAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8217450100 TRANS-DECAHYDRONAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8217520010 N,N-DIETHYLFORMAMIDE FOR SYNTHESIS 8217520100 N,N-DIETHYLFORMAMIDE FOR SYNTHESIS 8217520250 N,N-DIETHYLFORMAMIDE FOR SYNTHESIS 8217560010 2,5-DIBROMOPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8217620250 2,5-DI-TERT-BUTYLHYDROQUINONE FOR SYNTHESIS 8217621000 2,5-DI-TERT-BUTYLHYDROQUINONE FOR SYNTHESIS 8217630100 2,6-DICHLOROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8217640025 2,6-DICHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8217700010 1,2:7,8-DIEPOXYOCTANE FOR SYNTHESIS 8217710010 3,4-DIMETHOXYANILINE FOR SYNTHESIS 8217750005 1,4-DIMETHYLNAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8217980025 1-FLUORO-2-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8217980100 1-FLUORO-2-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8217990025 1-FLUORO-3-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8218000010 2-FLUOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8218020100 4-FLUOROTOLUENE FOR SYNTHESIS 8218140005 4-HYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8218140250 4-HYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8218141000 4-HYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8218190050 PHENYLMERCURY HYDROXIDE FOR SYNTHESIS 8218210010 ISOPHTHALDIALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8218220010 2-IODOANILINE FOR SYNTHESIS 8218250025 1-IODO-3-METHYLBUTANE (STABILISED WITH SILVER) FOR SYNTHESIS 8218250100 1-IODO-3-METHYLBUTANE (STABILISED WITH SILVER) FOR SYNTHESIS 8218370100 2-METHYL-2-PROPANETHIOL FOR SYNTHESIS 8218370500 2-METHYL-2-PROPANETHIOL FOR SYNTHESIS 8218410050 METHYL THIOCYANATE FOR SYNTHESIS 8218470250 1,8-NAPHTHALENEDICARBOXYLIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8218550010 ETHYL-4-NITROCINNAMATE FOR SYNTHESIS 8218560001 1-NONADECANOL FOR SYNTHESIS 8218560005 1-NONADECANOL FOR SYNTHESIS 8218590050 3-OCTANOL FOR SYNTHESIS 8218600100 3-OCTANONE FOR SYNTHESIS 8218610100 1-OCTANETHIOL FOR SYNTHESIS 8218610500 1-OCTANETHIOL FOR SYNTHESIS 8218620050 EPOXYCYCLOHEXANE FOR SYNTHESIS 8218620250 EPOXYCYCLOHEXANE FOR SYNTHESIS 8218720100 DIPHENYL SULFONE FOR SYNTHESIS 8218721000 DIPHENYL SULFONE FOR SYNTHESIS 8218740100 BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8218741000 BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8218742500 BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8218760100 3-METHYLPYRIDINE 1-OXIDE FOR SYNTHESIS 8218760500 3-METHYLPYRIDINE 1-OXIDE FOR SYNTHESIS 8218790010 4-PIPERIDINOL FOR SYNTHESIS 8218811000 POLYETHYLENE GLYCOL 10000 FOR SYNTHESIS 8218815000 POLYETHYLENE GLYCOL 10000 FOR SYNTHESIS 8218860100 PYRIDINE-2,5-DICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8218860250 PYRIDINE-2,5-DICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8218900100 1,2-BIS(DIBROMOMETHYL)-BENZENE FOR SYNTHESIS 8218950250 TETRAISOPROPYL ORTHOTITANATE FOR SYNTHESIS 8218951000 TETRAISOPROPYL ORTHOTITANATE FOR SYNTHESIS 8218970100 N,N,N’,N’-TETRAMETHYLGUANIDINE FOR SYNTHESIS 8218970250 N,N,N’,N’-TETRAMETHYLGUANIDINE FOR SYNTHESIS 8218980100 TETRAOCTYLTIN FOR SYNTHESIS 8219010100 2-METHYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8219011000 2-METHYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8219020250 3-METHYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8219021000 3-METHYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8219030005 4-METHYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8219030250 4-METHYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8219031000 4-METHYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8219110005 S-ETHYL TRIFLUOROTHIOACETATE FOR SYNTHESIS 8219250010 2-ACETYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8219260100 ACETYL BROMIDE FOR SYNTHESIS 8219260250 ACETYL BROMIDE FOR SYNTHESIS 8219280025 ACETYLSALICYLOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8219320050 ETHANESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8219320250 ETHANESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8219340100 2-ETHYLANTHRAQUINONE FOR SYNTHESIS 8219340250 2-ETHYLANTHRAQUINONE FOR SYNTHESIS 8219350050 1-ETHYLQUINALDINIUM IODIDE FOR SYNTHESIS 8219400100 ETHYLENEDIAMINE-N,N,N’,N’-TETRA-2-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8219401000 ETHYLENEDIAMINE-N,N,N’,N’-TETRA-2-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8219430100 2-ETHYLHEXYL PHOSPHATE (MIXTURE OF ESTERS) FOR SYNTHESIS 8219431000 2-ETHYLHEXYL PHOSPHATE (MIXTURE OF ESTERS) FOR SYNTHESIS 8219440100 ALKYLBENZYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8219440500 ALKYLBENZYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8219450050 N-AMIDINOGLYCINE FOR SYNTHESIS 8219480010 2-AMINOBENZIMIDAZOLE FOR SYNTHESIS 8219490005 4-AMINONAPHTHALENE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8219490250 4-AMINONAPHTHALENE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8219520010 9-ANTHRACENECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8219560100 BENZIMIDAZOLE FOR SYNTHESIS 8219560500 BENZIMIDAZOLE FOR SYNTHESIS 8219580005 PROPYL BENZOATE FOR SYNTHESIS 8219580250 PROPYL BENZOATE FOR SYNTHESIS 8219590100 BENZENESULFONAMIDE FOR SYNTHESIS 8219590500 BENZENESULFONAMIDE FOR SYNTHESIS 8219610005 BENZYLTRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8219610250 BENZYLTRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8219640250 BIS(4-CHLOROPHENYL) SULFONE FOR SYNTHESIS 8219670100 4′-BROMOACETANILIDE FOR SYNTHESIS 8219680025 4′-BROMOACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8219680100 4′-BROMOACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8219690005 1-BROMO-4-CHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8219690250 1-BROMO-4-CHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8219740025 1-BROMO-2-NAPHTHOL FOR SYNTHESIS 8219780010 4-(BROMOMETHYL)BENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8219790025 ETHYL 2-BROMOVALERATE FOR SYNTHESIS 8219800025 1,4-DIAMINOBUTANE DIHYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8219810250 ISOPROPYL BUTYRATE FOR SYNTHESIS 8219870100 CHLOROETHANE FOR SYNTHESIS 8219890250 2-CHLOROBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8219900250 3-CHLORO-2-BUTANONE FOR SYNTHESIS 8219940100 5-CHLORO-8-QUINOLINOL FOR SYNTHESIS 8219980250 2-CHLORO-5-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8220000100 1-CHLOROOCTADECANE FOR SYNTHESIS 8220020100 CROTONIC ANHYDRIDE (MIXTURE OF CIS AND TRANS ISOMERS) FOR SYNTHESIS 8220050100 CYCLOHEXANONE OXIME FOR SYNTHESIS 8220050500 CYCLOHEXANONE OXIME FOR SYNTHESIS 8220060100 SODIUM CYCLAMATE FOR SYNTHESIS 8220060500 SODIUM CYCLAMATE FOR SYNTHESIS 8220080100 CYCLOOCTANE FOR SYNTHESIS 8220100100 1-DECEN FOR SYNTHESIS 8220100500 1-DECEN FOR SYNTHESIS 8220110005 DEHYDROACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8220110250 DEHYDROACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8220111000 DEHYDROACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8220190025 2,4′-DIBROMOACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8220210100 2,6-DI-TERT-BUTYL-4-METHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8220210500 2,6-DI-TERT-BUTYL-4-METHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8220212500 2,6-DI-TERT-BUTYL-4-METHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8220219025 2,6-DI-TERT-BUTYL-4-METHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8220240050 1,3-DICHLOROACETONE FOR SYNTHESIS 8220240250 1,3-DICHLOROACETONE FOR SYNTHESIS 8220270100 2′,4′-DIHYDROXYACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8220280100 1,8-DIHYDROXYANTHRAQUINONE FOR SYNTHESIS 8220290010 3,4-DIHYDROXYCINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS 8220320025 2,6-DIMETHOXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8220331000 DIMETHYLAMINE (40% AQUEOUS SOLUTION) FOR SYNTHESIS 8220332500 DIMETHYLAMINE (40% AQUEOUS SOLUTION) FOR SYNTHESIS 8220340002 4-(DIMETHYLAMINO)-CINNAMALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8220340010 4-(DIMETHYLAMINO)-CINNAMALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8220360250 2,5-DIMETHYL-2,5-HEXANEDIOL FOR SYNTHESIS 8220361000 2,5-DIMETHYL-2,5-HEXANEDIOL FOR SYNTHESIS 8220380100 N,N-DIMETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8220380250 N,N-DIMETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8220400005 N,N-DIMETHYL-P-TOLUIDINE FOR SYNTHESIS 8220400250 N,N-DIMETHYL-P-TOLUIDINE FOR SYNTHESIS 8220401000 N,N-DIMETHYL-P-TOLUIDINE FOR SYNTHESIS 8220410010 2,2′-DINITROBIPHENYL FOR SYNTHESIS 8220420025 2-METHYL-4,6-DINITROPHENOL (STABILISED WITH APPROX.10% WATER) FOR SYNTHESIS 8220460050 DOCOSANE FOR SYNTHESIS 8220470100 1-DOCOSANOL FOR SYNTHESIS 8220480100 1-DODECENE FOR SYNTHESIS 8220480500 1-DODECENE FOR SYNTHESIS 8220490250 DODECENYLSUCCINIC ANHYDRIDE (MIXTURE OF ISOMERS) FOR SYNTHESIS 8220500100 DODECYL SULFATE SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8220501000 DODECYL SULFATE SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8220502500 DODECYL SULFATE SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8220509020 DODECYL SULFATE SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8220510100 1-EICOSANOL FOR SYNTHESIS 8220520100 CYCLOHEXYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8220521000 CYCLOHEXYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8220530250 PHENYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8220531000 PHENYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8220540100 2-FLUOROTOLUENE FOR SYNTHESIS 8220540500 2-FLUOROTOLUENE FOR SYNTHESIS 8220570100 GLUCONIC ACID (50% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8220571000 GLUCONIC ACID (50% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8220572500 GLUCONIC ACID (50% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8220579025 GLUCONIC ACID (50% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8220580100 GLUCONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8220581000 GLUCONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8220582500 GLUCONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8220589050 GLUCONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8220610250 GUANIDINIUM SULFATE FOR SYNTHESIS 8220611000 GUANIDINIUM SULFATE FOR SYNTHESIS 8220630250 1-HEXADECANETHIOL FOR SYNTHESIS 8220640100 1-HEXADECENE FOR SYNTHESIS 8220640500 1-HEXADECENE FOR SYNTHESIS 8220660250 HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8220661000 HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8220680100 HYDROXYETHYLCELLULOSE FOR SYNTHESIS 8220680500 HYDROXYETHYLCELLULOSE FOR SYNTHESIS 8220690100 METHYLHYDROXYETHYLCELLULOSE FOR SYNTHESIS 8220690500 METHYLHYDROXYETHYLCELLULOSE FOR SYNTHESIS 8220700025 4-HYDROXY-3-METHOXYCINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS 8220700100 4-HYDROXY-3-METHOXYCINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS 8220710100 2-HYDROXYMETHYL-2-METHYL-1,3-PROPANEDIOL FOR SYNTHESIS 8220711000 2-HYDROXYMETHYL-2-METHYL-1,3-PROPANEDIOL FOR SYNTHESIS 8220730010 3-HYDROXYTYRAMINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8220800100 DI-POTASSIUM PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8220840100 L-(+)-LITHIUM LACTATE FOR SYNTHESIS 8220840250 L-(+)-LITHIUM LACTATE FOR SYNTHESIS 8220850100 DI-LITHIUM OXALATE FOR SYNTHESIS 8220860025 MALONYL DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8220870100 2-MERCAPTOPROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS 8220911000 METHYLAMINE (40% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8220912500 METHYLAMINE (40% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8220920025 2-AMINOOCTANE FOR SYNTHESIS 8220930100 5-METHYL-2-HEXANONE FOR SYNTHESIS 8220931000 5-METHYL-2-HEXANONE FOR SYNTHESIS 8220980100 METHYLSTYRENE (MIXTURE OF 3- AND 4-ISOMERS) STABILISED WITH 4-TERT-BUTYLPYROCATECHOL FOR SYNTHESIS 8220981000 METHYLSTYRENE (MIXTURE OF 3- AND 4-ISOMERS) STABILISED WITH 4-TERT-BUTYLPYROCATECHOL FOR SYNTHESIS 8221000100 (S)-(-)-ETHYL LACTATE FOR SYNTHESIS 8221001000 (S)-(-)-ETHYL LACTATE FOR SYNTHESIS 8221010250 MORPHOLINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8221020100 ISOPROPYL MYRISTATE FOR SYNTHESIS 8221021000 ISOPROPYL MYRISTATE FOR SYNTHESIS 8221022500 ISOPROPYL MYRISTATE FOR SYNTHESIS 8221050010 2′-NITROACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8221060100 3-NITROBENZOIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8221060500 3-NITROBENZOIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8221100010 N-NONADECANE FOR SYNTHESIS 8221100025 N-NONADECANE FOR SYNTHESIS 8221100100 N-NONADECANE FOR SYNTHESIS 8221110250 METHYL NONANOATE FOR SYNTHESIS 8221120100 1-OCTADECENE FOR SYNTHESIS 8221121000 1-OCTADECENE FOR SYNTHESIS 8221140250 OLEOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8221150250 DIMETHYL OXALATE FOR SYNTHESIS 8221151000 DIMETHYL OXALATE FOR SYNTHESIS 8221170025 ETHYL OXAMATE FOR SYNTHESIS 8221180025 ETHYL 2-OXOCYCLOHEXANECARBOXYLATE FOR SYNTHESIS 8221180100 ETHYL 2-OXOCYCLOHEXANECARBOXYLATE FOR SYNTHESIS 8221200010 2-PENTYNE FOR SYNTHESIS 8221220100 PHENANTHRENE FOR SYNTHESIS 8221220250 PHENANTHRENE FOR SYNTHESIS 8221240250 PHENYLACETALDEHYDE DIMETHYL ACETAL FOR SYNTHESIS 8221280001 PHENYL 2-PYRIDYL KETONE OXIME FOR SYNTHESIS 8221330100 PROPIONALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8221331000 PROPIONALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8221340100 BUTYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS 8221340500 BUTYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS 8221350100 ISOBUTYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS 8221350500 ISOBUTYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS 8221370025 4-PROPYL-2-THIOURACIL FOR SYNTHESIS 8221370100 4-PROPYL-2-THIOURACIL FOR SYNTHESIS 8221400050 1,4-DIHYDRO-4-PYRIDINONE FOR SYNTHESIS 8221430250 SUCCINODINITRILE FOR SYNTHESIS 8221440250 D-(+)-SACCHAROSE OCTAACETATE FOR SYNTHESIS 8221450250 SODIUM SULFANILATE DIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8221451000 SODIUM SULFANILATE DIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8221470250 TETRAETHYLAMMONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8221471000 TETRAETHYLAMMONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8221480025 TETRAETHYLAMMONIUM CHLORIDE MONOHYDRATE FOR SYNTHESIS 8221480100 TETRAETHYLAMMONIUM CHLORIDE MONOHYDRATE FOR SYNTHESIS 8221490250 TETRAETHYLAMMONIUM HYDROXIDE (20% AQUEOUS SOLUTION) FOR SYNTHESIS 8221491000 TETRAETHYLAMMONIUM HYDROXIDE (20% AQUEOUS SOLUTION) FOR SYNTHESIS 8221500100 CARBON TETRABROMIDE FOR SYNTHESIS 8221500250 CARBON TETRABROMIDE FOR SYNTHESIS 8221520100 TETRA-N-BUTYLAMMONIUM IODIDE FOR SYNTHESIS 8221520250 TETRA-N-BUTYLAMMONIUM IODIDE FOR SYNTHESIS 8221560250 TETRAMETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8221561000 TETRAMETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8221610010 4-HYDROXY-3,5-DIMETHOXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8221630250 TRIBENZYLAMINE FOR SYNTHESIS 8221640100 2,4,6-TRIBROMOANILINE FOR SYNTHESIS 8221640500 2,4,6-TRIBROMOANILINE FOR SYNTHESIS 8221680050 METHYL TRICHLOROACETATE FOR SYNTHESIS 8221680250 METHYL TRICHLOROACETATE FOR SYNTHESIS 8221700100 TRICHLOROOCTADECYLSILANE FOR SYNTHESIS 8221720005 4-AMINOBENZOTRIFLUORIDE FOR SYNTHESIS 8221720025 4-AMINOBENZOTRIFLUORIDE FOR SYNTHESIS 8221750010 2,4,6-TRIMETHYLBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8221840500 TWEEN 20 FOR SYNTHESIS 8221841000 TWEEN 20 FOR SYNTHESIS 8221842500 TWEEN 20 FOR SYNTHESIS 8221850500 TWEEN 40 FOR SYNTHESIS 8221851000 TWEEN 40 FOR SYNTHESIS 8221860500 TWEEN 60 FOR SYNTHESIS 8221861000 TWEEN 60 FOR SYNTHESIS 8221870500 TWEEN 80 FOR SYNTHESIS 8221871000 TWEEN 80 FOR SYNTHESIS 8221872500 TWEEN 80 FOR SYNTHESIS 8221880500 TWEEN 85 FOR SYNTHESIS 8221890005 2-VINYLPYRIDINE (STABILIZED WITH 4-TERT-BUTYLPYROCATECHOL) FOR SYNTHESIS 8221890250 2-VINYLPYRIDINE (STABILIZED WITH 4-TERT-BUTYLPYROCATECHOL) FOR SYNTHESIS 8221940025 (-)-QUININE HYDROCHLORIDE DIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8221940100 (-)-QUININE HYDROCHLORIDE DIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8221960010 CHROMIUM HEXACARBONYL FOR SYNTHESIS 8221960025 CHROMIUM HEXACARBONYL FOR SYNTHESIS 8221970010 LITHIUM TETRAHYDROBORATE FOR SYNTHESIS 8222010100 2-AMINO-3-METHYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8222030100 HEXADECYLAMINE FOR SYNTHESIS 8222030500 HEXADECYLAMINE FOR SYNTHESIS 8222511000 ACETONE EMPLURA 8222512500 ACETONE EMPLURA 8222519025 ACETONE EMPLURA 8222520100 ACETYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8222521000 ACETYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8222541000 FORMIC ACID FOR SYNTHESIS 8222542500 FORMIC ACID FOR SYNTHESIS 8222551000 ISOAMYL ALCOHOL (MIXTURE OF ISOMERS) EMPLURA 8222552500 ISOAMYL ALCOHOL (MIXTURE OF ISOMERS) EMPLURA 8222560100 ANILINE FOR SYNTHESIS 8222561000 ANILINE FOR SYNTHESIS 8222565000 ANILINE FOR SYNTHESIS 8222570100 BENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8222571000 BENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8222575000 BENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8222590100 BENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8222591000 BENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8222592500 BENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8222599025 BENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8222600250 SUCCINIC ACID FOR SYNTHESIS 8222601000 SUCCINIC ACID FOR SYNTHESIS 8222610250 PYROCATECHOL FOR SYNTHESIS 8222611000 PYROCATECHOL FOR SYNTHESIS 8222622500 1-BUTANOL EMPLURA 8222625000 1-BUTANOL EMPLURA 8222629025 1-BUTANOL EMPLURA 8222631000 2-BUTANOL EMPLURA 8222632500 2-BUTANOL EMPLURA 8222641000 TERT-BUTANOL EMPLURA 8222645000 TERT-BUTANOL EMPLURA 8222649025 TERT-BUTANOL EMPLURA 8222651000 CHLOROFORM EMPLURA 8222652500 CHLOROFORM EMPLURA 8222659025 CHLOROFORM EMPLURA 8222660100 CHROMIUM(VI) OXIDE FOR SYNTHESIS 8222661000 CHROMIUM(VI) OXIDE FOR SYNTHESIS 8222662500 CHROMIUM(VI) OXIDE FOR SYNTHESIS 8222670050 2,4,6-TRIMETHYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8222670250 2,4,6-TRIMETHYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8222671000 2,4,6-TRIMETHYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8222711000 DICHLOROMETHANE EMPLURA 8222712500 DICHLOROMETHANE EMPLURA 8222719025 DICHLOROMETHANE EMPLURA 8222719190 DICHLOROMETHANE EMPLURA 8222751000 N,N-DIMETHYLFORMAMIDE EMPLURA 8222752500 N,N-DIMETHYLFORMAMIDE EMPLURA 8222756010 N,N-DIMETHYLFORMAMIDE EMPLURA 8222756025 N,N-DIMETHYLFORMAMIDE EMPLURA 8222772500 ETHYL ACETATE EMPLURA 8222775000 ETHYL ACETATE EMPLURA 8222781000 ACETIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8222782500 ACETIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8222789025 ACETIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8222810025 INDOLE FOR SYNTHESIS 8222810100 INDOLE FOR SYNTHESIS 8222831000 METHANOL EMPLURA 8222832500 METHANOL EMPLURA 8222835000 METHANOL EMPLURA 8222839025 METHANOL EMPLURA 8222839180 METHANOL EMPLURA 8222840250 SODIUM RODS (PROTECTIVE LIQUID: PARAFFIN OIL) FOR SYNTHESIS 8222841000 SODIUM RODS (PROTECTIVE LIQUID: PARAFFIN OIL) FOR SYNTHESIS 8222850100 SODIUM NITRITE CRYST. FOR SYNTHESIS 8222851000 SODIUM NITRITE CRYST. FOR SYNTHESIS 8222855000 SODIUM NITRITE CRYST. FOR SYNTHESIS 8222861000 SODIUM SULFATE ANHYDROUS FOR SYNTHESIS 8222865000 SODIUM SULFATE ANHYDROUS FOR SYNTHESIS 8222871000 HYDROGEN PEROXIDE 30% (STABILIZED) FOR SYNTHESIS 8222872500 HYDROGEN PEROXIDE 30% (STABILIZED) FOR SYNTHESIS 8222880100 PERIODIC ACID FOR SYNTHESIS 8222880500 PERIODIC ACID FOR SYNTHESIS 8222890250 1-NAPHTHOL FOR SYNTHESIS 8222891000 1-NAPHTHOL FOR SYNTHESIS 8222900250 2-NAPHTHOL FOR SYNTHESIS 8222901000 2-NAPHTHOL FOR SYNTHESIS 8222910100 1-NAPHTHYLAMINE FOR SYNTHESIS 8222911000 1-NAPHTHYLAMINE FOR SYNTHESIS 8222920250 4-NITROANILINE FOR SYNTHESIS 8222921000 4-NITROANILINE FOR SYNTHESIS 8222930001 2-NITROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8222930025 2-NITROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8222930100 2-NITROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8222960100 PHENOL FOR SYNTHESIS 8222960500 PHENOL FOR SYNTHESIS 8222961000 PHENOL FOR SYNTHESIS 8222970250 1,4-PHENYLENEDIAMMONIUM DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8222971000 1,4-PHENYLENEDIAMMONIUM DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8222980100 PHTHALIC ACID FOR SYNTHESIS 8222981000 PHTHALIC ACID FOR SYNTHESIS 8222990100 PIPERIDINE FOR SYNTHESIS 8222990500 PIPERIDINE FOR SYNTHESIS 8222992500 PIPERIDINE FOR SYNTHESIS 8223020050 PYROGALLOL FOR SYNTHESIS 8223020250 PYROGALLOL FOR SYNTHESIS 8223021000 PYROGALLOL FOR SYNTHESIS 8223030250 RESORCINOL FOR SYNTHESIS 8223031000 RESORCINOL FOR SYNTHESIS 8223070100 TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8223071000 TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8223072500 TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8223110100 (1S)-(+)-CAMPHOR-10-SULFONIC ACID FOR RESOLUTION OF RACEMATES FOR SYNTHESIS 8223120250 4-AMINOBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8223121000 4-AMINOBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8223140250 4-METHOXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8223141000 4-METHOXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8223150100 1H-BENZOTRIAZOLE FOR SYNTHESIS 8223150500 1H-BENZOTRIAZOLE FOR SYNTHESIS 8223151000 1H-BENZOTRIAZOLE FOR SYNTHESIS 8223160250 COUMARIN FOR SYNTHESIS 8223161000 COUMARIN FOR SYNTHESIS 8223190100 N-METHYLACETAMIDE FOR SYNTHESIS 8223190500 N-METHYLACETAMIDE FOR SYNTHESIS 8223210050 PHOSPHORUS TRIBROMIDE FOR SYNTHESIS 8223210250 PHOSPHORUS TRIBROMIDE FOR SYNTHESIS 8223220100 PHOSPHORUS TRICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223220500 PHOSPHORUS TRICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223221000 PHOSPHORUS TRICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223230100 DIETHYL PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8223231000 DIETHYL PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8223232500 DIETHYL PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8223239025 DIETHYL PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8223241000 1,2-PROPANEDIOL EMPLURA 8223245000 1,2-PROPANEDIOL EMPLURA 8223250250 4′-HYDROXYACETANILIDE FOR SYNTHESIS 8223251000 4′-HYDROXYACETANILIDE FOR SYNTHESIS 8223259025 4′-HYDROXYACETANILIDE FOR SYNTHESIS 8223280100 CYCLOHEXANOL FOR SYNTHESIS 8223281000 CYCLOHEXANOL FOR SYNTHESIS 8223282500 CYCLOHEXANOL FOR SYNTHESIS 8223289025 CYCLOHEXANOL FOR SYNTHESIS 8223300100 METHYL BENZOATE FOR SYNTHESIS 8223301000 METHYL BENZOATE FOR SYNTHESIS 8223302500 METHYL BENZOATE FOR SYNTHESIS 8223310100 4-HYDROXY-1,3-PHENYLENEDIAMMONIUM DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223310250 4-HYDROXY-1,3-PHENYLENEDIAMMONIUM DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223321000 N-HEPTANE FOR SYNTHESIS 8223322500 N-HEPTANE FOR SYNTHESIS 8223326010 N-HEPTANE FOR SYNTHESIS 8223330250 HYDROQUINONE FOR SYNTHESIS 8223331000 HYDROQUINONE FOR SYNTHESIS 8223332501 HYDROQUINONE FOR SYNTHESIS 8223340250 HYDROXYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223341000 HYDROXYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223350100 SODIUM AZIDE FOR SYNTHESIS 8223350250 SODIUM AZIDE FOR SYNTHESIS 8223351000 SODIUM AZIDE FOR SYNTHESIS 8223360250 THIOGLYCOLIC ACID FOR SYNTHESIS 8223361000 THIOGLYCOLIC ACID FOR SYNTHESIS 8223371000 M-XYLENE FOR SYNTHESIS 8223372500 M-XYLENE FOR SYNTHESIS 8223376010 M-XYLENE FOR SYNTHESIS 8223380100 SULFANILIC ACID FOR SYNTHESIS 8223381000 SULFANILIC ACID FOR SYNTHESIS 8223390250 PHOSPHORYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223391000 PHOSPHORYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223400100 PHOSPHORUS PENTACHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223400500 PHOSPHORUS PENTACHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223401000 PHOSPHORUS PENTACHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223402500 PHOSPHORUS PENTACHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223415000 TRIETHANOLAMINE EMPLURA 8223419026 TRIETHANOLAMINE EMPLURA 8223420250 TRICHLOROACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8223421000 TRICHLOROACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8223430100 ACETAMIDE FOR SYNTHESIS 8223431000 ACETAMIDE FOR SYNTHESIS 8223440100 ACETANILIDE FOR SYNTHESIS 8223440500 ACETANILIDE FOR SYNTHESIS 8244020100 (2R,4R)-(+)-4-DIPHENYLPHOSPHINO2-DIPHENYLPHOSPHINO METHYLPYRROLIDINE FOR SYNTHESIS 8244060001 (-)-5-HYDROXY-L-TRYPTOPHANE FOR SYNTHESIS 8244090250 (S)-(-)-2,2′-BIS(DIPHENYLPHOSHINO)-1,1′-BINAPHTHYL FOR SYNTHESIS 8244091000 (S)-(-)-2,2′-BIS(DIPHENYLPHOSHINO)-1,1′-BINAPHTHYL FOR SYNTHESIS 8244100250 (R)-(+)-2,2′-BIS(DIPHENYLPHOSPHINO)-1,1′-BINAPHTHYL FOR SYNTHESIS 8244101000 (R)-(+)-2,2′-BIS(DIPHENYLPHOSPHINO)-1,1′-BINAPHTHYL FOR SYNTHESIS 8244200100 ACETYLACETONATO(1,5-CYCLOOCTADIENE)RHODIUM(I) FOR SYNTHESIS 8244200500 ACETYLACETONATO(1,5-CYCLOOCTADIENE)RHODIUM(I) FOR SYNTHESIS 8244250250 BIS(CYCLOOCTA-1,5-DIEN)RHODIUM(I)-TETRAFLUOROBORAT FOR SYNTHESIS 8244251000 BIS(CYCLOOCTA-1,5-DIEN)RHODIUM(I)-TETRAFLUOROBORAT FOR SYNTHESIS 8244280250 (2S,4S)-(-)-N-BOC-4-DIPHENYLPHOSPHINO-2-DIPHENYL PHOSPINO METHYL-PYRROLIDINE FOR SYNTHESIS 8244290500 (4S,5S)-(+)-4,5-BIS(DIPHENYLPHOSPHINOMETHYL)-2,2- DIMETHYL-1,3-DIOXOLANE FOR SYNTHESIS 8244300500 (4R,5R)-(-)-4,5-BIS(DIPHENYLPHOSPHINOMETHYL)-2,2- DIMETHYL-1,3-DIOXOLANE FOR SYNTHESIS 8244340250 ALLYLPALLADIUM(II) CHLORIDE DIMER (58% PD) FOR SYNTHESIS 8244350250 RHODIUM(II) ACETATE DIMER (46.5% RH) FOR SYNTHESIS 8244360500 BIS(ACETONITRILE)-PALLADIUM(II) CHLORIDE (41% PD) FOR SYNTHESIS 8244370100 BIS(ETHYLENE)RHODIUM(I) CHLORIDE DIMER (53% RH) FOR SYNTHESIS 8244380500 CROWN ETHER/DECYL-18-CROWN-6 FOR SYNTHESIS 8244450100 (S)-(-)-1-PHENYL-1-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8244460100 (R)-(+)-1-PHENYL-1-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8244461000 (R)-(+)-1-PHENYL-1-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8244490250 (1R,2R)-(-)-1,2-CYCLOHEXANEDICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8244500250 (1S,2S)-(+)-1,2-CYCLOHEXANEDICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8244560500 (2S,4R)-(-)-ETHYL 4-HYDROXY-2-PYRROLIDINCARBOXYLATE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8244600500 (R)-(-)-4,4A,5,6,7,8-HEXAHYDRO-4A-METHYL-2(3H)- NAPHTHALENONE FOR SYNTHESIS 8244620250 PALLADIUM PHTHALOCYANINE FOR SYNTHESIS 8244640500 L-(+)-METHYL-TERT-LEUCINATE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8244650500 2-NITROIMIDAZOLE FOR SYNTHESIS 8244660500 (S)-(-)-A-METHYL-4-NITROBENZYLAMINE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8244670500 (R)-(+)-A-METHYL-4-NITROBENZYLAMINE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8244710500 (-)-N-BENZYLOXYCARBONYL-L-TERT-LEUCINE DICYCLOHEXYL AMMONIUM SALT FOR SYNTHESIS 8244720500 (R)-(+)-PROPANOLOL HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8244760250 (-)-SHIKIMIC ACID FOR SYNTHESIS 8244761000 (-)-SHIKIMIC ACID FOR SYNTHESIS 8244900500 (S)-(-)-2-O-BENZYLGLYCERINALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8244930250 P-ISOPROPYLCALIX-6-ARENE FOR SYNTHESIS 8244940100 SODIUM TETRAKIS(3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)BORATE DIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8244940250 SODIUM TETRAKIS(3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)BORATE DIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8244990250 (R)-(-)-1,1′-BINAPHTHALENE-2,2′-DIYL-PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8245000250 (S)-(+)-1,1′-BINAPHTHALENE-2,2′-DIYL-PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8245040250 CYCLOHEXADIENYLIUMIRON(0)-TRICARBONYL TETRAFLUOROBORATE FOR SYNTHESIS 8245050250 (4R)-(+)-4-ISOPROPYL-2-OXAZOLIDINONE FOR SYNTHESIS 8245080500 (+)-TRANS-2-TERT-BUTYLCYCLOHEXANOL FOR SYNTHESIS 8245090500 (-)-TRANS-2-TERT-BUTYLCYCLOHEXANOL FOR SYNTHESIS 8245100100 CIS-PLATINUM (65% PT) FOR SYNTHESIS 8245100500 CIS-PLATINUM (65% PT) FOR SYNTHESIS 8245130025 (-)-CYTISINE FOR SYNTHESIS 8245660500 PLATINUM(II) CHLORIDE (73% PT) FOR SYNTHESIS 8245930500 9-VINYLANTHRACENE FOR SYNTHESIS 8260010010 2-(ACETYLAMINOMETHYL)-CHROMEN-4-ONE FOR SYNTHESIS 8400010010 METHANESULFONAMIDE FOR SYNTHESIS 8400020010 4-FLUOROCINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS 8400030010 4-METHOXY-2-NITROPHENOL FOR SYNTHESIS 8400040025 4-HYDROXY-3-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8400060025 TETRADECYLTRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8400060100 TETRADECYLTRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8400080025 1-CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE MONOHYDRATE FOR SYNTHESIS 8400080100 1-CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE MONOHYDRATE FOR SYNTHESIS 8400090025 (2-BROMETHOXY)BENZENE FOR SYNTHESIS 8400100025 QUINALDIC ACID FOR SYNTHESIS 8400130050 5-HYDROXYISOPHTHALIC ACID FOR SYNTHESIS 8400130500 5-HYDROXYISOPHTHALIC ACID FOR SYNTHESIS 8400150250 PHENOLSULFONIC ACID (65% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8400151000 PHENOLSULFONIC ACID (65% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8400160026 2-BENZYL-4-CHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8400160100 2-BENZYL-4-CHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8400180100 N,N-DIMETHYLETHYLAMINE FOR SYNTHESIS 8400180500 N,N-DIMETHYLETHYLAMINE FOR SYNTHESIS 8400190025 METHYL-10-UNDECENOATE FOR SYNTHESIS 8400220005 1,2,3,4,6-PENTA-O-ACETYL-A-D-GLYCOPYRANOSE FOR SYNTHESIS 8400240005 METHYL-D-GLUCOPYRANOSIDE FOR SYNTHESIS 8400240100 METHYL-D-GLUCOPYRANOSIDE FOR SYNTHESIS 8400310025 N-BUTYLETHYLETHER FOR SYNTHESIS 8400360005 CYANOACETONE SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8400360050 CYANOACETONE SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8400370100 2,4-DICHLOROBENZONITRILE FOR SYNTHESIS 8400390100 3-CHLOROPROPYLAMINE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8400410025 2-PHENYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8400440001 KRYPTOFIX 22 POLYMER (MERRIFIELD) FOR SYNTHESIS 8400460010 O-(5-NORBORNEN-2,3-DICARBOXIMIDO)-N,N,N’,N’- TETRAMETHYLURONIUMTETRAFLUOROBORATE FOR SYNTHESIS 8400480010 O-(1H-BENZOTRIAZOL-1-YL)-N,N,N’,N’-TETRAMETHYLURONIUM TETRAFLUOROBORATE FOR SYNTHESIS 8400490010 O-(2-CHLOROBENZYLOXYCARBONYL)-N-HYDROXYSUCCINIMIDE FOR SYNTHESIS 8400490050 O-(2-CHLOROBENZYLOXYCARBONYL)-N-HYDROXYSUCCINIMIDE FOR SYNTHESIS 8400540010 BIS(4-FLUOROPHENYL)-METHANOL FOR SYNTHESIS 8400550010 4,4′-DIFLUOROBENZOPHENONE FOR SYNTHESIS 8400560010 4,4′-DIFLUORODIPHENYLMETHANE FOR SYNTHESIS 8400660050 2-METHYLGLUTARODINITRILE FOR SYNTHESIS 8400670050 4-METHYLPYRIDINE-1-OXIDE FOR SYNTHESIS 8400680010 TETRAOCTYLPHOSPHONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8400690050 TETRAKIS(HYDROXYMETHYL)PHOSPHONIUM CHLORIDE (AQUEOUS SOLUTION) FOR SYNTHESIS 8400690500 TETRAKIS(HYDROXYMETHYL)PHOSPHONIUM CHLORIDE (AQUEOUS SOLUTION) FOR SYNTHESIS 8400720005 THIOFLAVINE T (C.I.NO.49005) FOR SYNTHESIS 8400730010 TRANS-4-AMINOCYCLOHEXANOL HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8400740010 N,O-DIMETHYLHYDROXYLAMINE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8400740050 N,O-DIMETHYLHYDROXYLAMINE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8400750025 3-BROMOPROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS 8400750100 3-BROMOPROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS 8400760025 PENTAETHYLENEHEXAMINE (MIXTURE OF ISOMERS) FOR SYNTHESIS 8400761000 PENTAETHYLENEHEXAMINE (MIXTURE OF ISOMERS) FOR SYNTHESIS 8400800025 PIPERONYLBUTOXIDE FOR SYNTHESIS 8400800500 PIPERONYLBUTOXIDE FOR SYNTHESIS 8400830025 (2-DIMETHYLAMINOETHYL) METHACRYLATE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS 8400830250 (2-DIMETHYLAMINOETHYL) METHACRYLATE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS 8400831000 (2-DIMETHYLAMINOETHYL) METHACRYLATE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS 8400840025 ALLYLMETHACRYLATE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS 8400850025 (2-ETHOXYETHYL) METHACRYLATE (STABILIZED) FOR SYNTHESIS 8400860025 (2-METHOXYETHYL) ACRYLATE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS 8400880025 2-ETHYLHEXYL METHACRYLATE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS 8400880250 2-ETHYLHEXYL METHACRYLATE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS 8400890025 (METHACRYLOYLOXYETHYL)TRIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8400920025 L-CARNITINE FOR SYNTHESIS 8400930025 4,4′-METHYLENEBIS(2-METHYLCYCLOHEXYLAMINE) (MIXTURE OF ISOMERS) FOR SYNTHESIS 8400940100 (1R)-(-)-CAMPHOR-10-SULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8400950005 3-CHLOROBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8400950025 3-CHLOROBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8400960025 2-METHYL-1-PHENYL-2-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8400960100 2-METHYL-1-PHENYL-2-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8400960500 2-METHYL-1-PHENYL-2-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8400990005 N-BUTYL ISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8400990025 N-BUTYL ISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8400990250 N-BUTYL ISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8401000025 1,2-DICHLORO-3-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8401010025 2,3-DICHLOROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8401020010 3-CHLORO-4-METHYL-PHENYL ISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8401030025 2-AMINO-4-CHLORO-DIPHENYL ETHER FOR SYNTHESIS 8401030100 2-AMINO-4-CHLORO-DIPHENYL ETHER FOR SYNTHESIS 8401040025 1,5-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8401040250 1,5-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8401050005 4-TERT-BUTYLANILINE FOR SYNTHESIS 8401050025 4-TERT-BUTYLANILINE FOR SYNTHESIS 8401060025 N-BENZYL-N-METHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8401070025 4-NITRO-1,3-PHENYLENEDIAMINE (MOIST) FOR SYNTHESIS 8401100025 ISOOCTYLTHIOGLYCOLATE FOR SYNTHESIS 8401110025 2-(ETHYLMERCAPTO)-ETHANOL FOR SYNTHESIS 8401120025 2-ETHYLHEXYL THIOGLYCOLATE FOR SYNTHESIS 8401120250 2-ETHYLHEXYL THIOGLYCOLATE FOR SYNTHESIS 8401121000 2-ETHYLHEXYL THIOGLYCOLATE FOR SYNTHESIS 8401130005 N-(1S)-ETHOXYCARBONYL-3-PHENYLPROPYL-(S)-ALANINE FOR SYNTHESIS 8401150001 (R)-(+)-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8401160025 1,5-NAPHTHALENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8401180025 4-HYDROXY-3-METHOXY-ACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8401190100 SPAN 20 FOR SYNTHESIS 8401190500 SPAN 20 FOR SYNTHESIS 8401210100 SPAN 60 FOR SYNTHESIS 8401210500 SPAN 60 FOR SYNTHESIS 8401220100 SPAN 65 FOR SYNTHESIS 8401220500 SPAN 65 FOR SYNTHESIS 8401230100 SPAN 80 FOR SYNTHESIS 8401230500 SPAN 80 FOR SYNTHESIS 8401231000 SPAN 80 FOR SYNTHESIS 8401240100 SPAN 85 FOR SYNTHESIS 8401240500 SPAN 85 FOR SYNTHESIS 8401260010 BUTYLTINHYDROXIDE-OXIDE FOR SYNTHESIS 8401260100 BUTYLTINHYDROXIDE-OXIDE FOR SYNTHESIS 8401280050 TIN(II) OXALATE FOR SYNTHESIS 8401280250 TIN(II) OXALATE FOR SYNTHESIS 8401290010 BUTYLTINCHLORIDE-DIHYDROXIDE FOR SYNTHESIS 8401300025 4-HYDROXY-2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDINE-1-OXYL (FREE RADICAL) FOR SYNTHESIS 8401300100 4-HYDROXY-2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDINE-1-OXYL (FREE RADICAL) FOR SYNTHESIS 8401310001 (R)-(+)-1-PHENYLETHANOL FOR SYNTHESIS 8401310005 (R)-(+)-1-PHENYLETHANOL FOR SYNTHESIS 8401320001 (S)-(-)-1-PHENYLETHANOL FOR SYNTHESIS 8401320005 (S)-(-)-1-PHENYLETHANOL FOR SYNTHESIS 8401340100 (2-HYDROXYETHYL)-SALICYLATE FOR SYNTHESIS 8401340500 (2-HYDROXYETHYL)-SALICYLATE FOR SYNTHESIS 8401350025 TETRAMETHYLTHIURAM DISULFIDE FOR SYNTHESIS 8401350100 TETRAMETHYLTHIURAM DISULFIDE FOR SYNTHESIS 8401360025 2,5-DIMERCAPTO-1,3,4-THIADIAZOLE FOR SYNTHESIS 8401360100 2,5-DIMERCAPTO-1,3,4-THIADIAZOLE FOR SYNTHESIS 8401370025 1,3-DIPHENYLGUANIDINE FOR SYNTHESIS 8401370250 1,3-DIPHENYLGUANIDINE FOR SYNTHESIS 8401390005 PHENOXYACETAMIDE FOR SYNTHESIS 8401400010 CYCLOHEXANE-1,4-DIMETHANOLMONOVINYLETHER (MIXTURE OF ISOMERS,STABILISED) FOR SYNTHESIS 8401400050 CYCLOHEXANE-1,4-DIMETHANOLMONOVINYLETHER (MIXTURE OF ISOMERS,STABILISED) FOR SYNTHESIS 8401430050 1,4-BUTANEDIOLMONOVINYLETHER (STABILIZED WITH POTASSIUM HYDROXIDE) FOR SYNTHESIS 8401440050 DIETHYLENE GLYCOL DIVINYL ETHER FOR SYNTHESIS 8401450050 2,2-DIMETHYLOXIRANE FOR SYNTHESIS 8401450250 2,2-DIMETHYLOXIRANE FOR SYNTHESIS 8401500050 1-(2-HYDROXYETHYL)-2-IMIDAZOLIDINONE FOR SYNTHESIS 8401530025 1-PHENYL-1H-TETRAZOLE-5-THIOL FOR SYNTHESIS 8401530100 1-PHENYL-1H-TETRAZOLE-5-THIOL FOR SYNTHESIS 8401540010 1-BROMO-3,5-DIFLUOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8401550025 4-BROMOBIPHENYL FOR SYNTHESIS 8401560025 4,4′-DIBROMOBIPHENYL FOR SYNTHESIS 8401560100 4,4′-DIBROMOBIPHENYL FOR SYNTHESIS 8401570025 DICYCLOPROPYLKETONE FOR SYNTHESIS 8401580025 3-BROMOPROPYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8401600100 2-ISOPROPYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8401610010 4-METHOXYBENZYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8401620025 2-METHYLBENZYL CHLORIDE (STABILISED WITH PROPYLENE OXIDE) FOR SYNTHESIS 8401650025 2-OXAZOLIDINONE FOR SYNTHESIS 8401670005 PHENACYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8401710050 3-AMINO-4-METHYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8401750001 KRYPTOFIX 22 POLYMER (SILICA GEL) FOR SYNTHESIS 8410010005 5-BROMOINDOLE FOR SYNTHESIS 8410020025 POTASSIUM THIOACETATE FOR SYNTHESIS 8410020100 POTASSIUM THIOACETATE FOR SYNTHESIS 8410030005 1,4-DIETHYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8410040005 DIETHYL METHOXYCARBONYLMETHANEPHOSPHONATE FOR SYNTHESIS 8410050005 3,5-DI-TERT-BUTYLCATECHOL FOR SYNTHESIS 8410060005 2-AMINO-5-BROMPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8410070005 PHENYLGLYOXAL MONOHYDRATE FOR SYNTHESIS 8410080250 METHYL PHENYLACETATE FOR SYNTHESIS 8410090005 2-PROPANE SULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8410100050 3,4-DICHLOROBENZYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8410120010 1-METHYLPYRROL-2-CARBALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8410130010 4-FLUOROBENZONITRILE FOR SYNTHESIS 8410140025 A-METHYLCINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS 8410150025 UNDECANAL (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8410160005 4-(2′-PYRIDYLAZO)-RESORCINOL FOR SYNTHESIS 8410180250 ETHYL SALICYLATE FOR SYNTHESIS 8410181000 ETHYL SALICYLATE FOR SYNTHESIS 8410190001 4-VINYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8410200100 2-METHYLPIPERIDINE FOR SYNTHESIS 8410210010 ETHOXYCARBONYLMETHYLENE-TRIPHENYLPHOSPHORANE FOR SYNTHESIS 8410220010 N-DODECYLTRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8410220025 N-DODECYLTRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8410220100 N-DODECYLTRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8410230100 2-NAPHTHOXYACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8410240100 4-CHLORO-3-NITROBENZOTRIFLUORIDE FOR SYNTHESIS 8410250050 VANILLIC ACID FOR SYNTHESIS 8410260250 4-ACETAMIDOBENZENESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8410270025 2-AMINOHEPTANE FOR SYNTHESIS 8410270100 2-AMINOHEPTANE FOR SYNTHESIS 8410280025 ACETONYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8410290250 OCTADECYLAMINE FOR SYNTHESIS 8410291000 OCTADECYLAMINE FOR SYNTHESIS 8410310100 ANTHRAQUINONE-2-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8410310500 ANTHRAQUINONE-2-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8410320005 TRANS-1,2-DIAMINOCYCLOHEXANE-N,N,N’,N’-TETRACETIC ACID MONOHYDRATE FOR SYNTHESIS 8410320025 TRANS-1,2-DIAMINOCYCLOHEXANE-N,N,N’,N’-TETRACETIC ACID MONOHYDRATE FOR SYNTHESIS 8410320100 TRANS-1,2-DIAMINOCYCLOHEXANE-N,N,N’,N’-TETRACETIC ACID MONOHYDRATE FOR SYNTHESIS 8410340050 AMINOACETONITRILE SULFATE FOR SYNTHESIS 8410350050 AMINOMETHANESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8410360002 DECANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8410360010 DECANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8410360050 DECANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8410370100 DECABROMODIPHENYL ETHER FOR SYNTHESIS 8410380005 DI-N-OCTYL PHENYLPHOSPHONATE FOR SYNTHESIS 8410390010 3-METHOXYPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8410400025 4-TERT-BUTYLBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8410440001 5-AMINOPYRAZOLE-4-CARBONITRILE FOR SYNTHESIS 8410450025 2-CHLOROETHANESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8410470010 BIPHENYL-4-CARBONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8410480010 ETHYL P-TOLYLACETATE FOR SYNTHESIS 8410500010 ANTHRACENE-9-METHANOL FOR SYNTHESIS 8410510010 METHYL 3-THIENYL KETONE FOR SYNTHESIS 8410520005 1-ACETOXY-1,3-BUTADIENE (MIXTURE OF CIS AND TRANS ISOMERS) FOR SYNTHESIS 8410540005 3-METHOXYTHIOPHENOL FOR SYNTHESIS 8410550001 4,6-DIMETHYLPYRIMIDINE FOR SYNTHESIS 8410550010 4,6-DIMETHYLPYRIMIDINE FOR SYNTHESIS 8410570010 1-BROMO-4-ETHYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8410580001 INDOLE-5-CARBONITRILE FOR SYNTHESIS 8410590025 (-)-MENTHONE FOR SYNTHESIS 8410610005 4-ACETYLBENZONITRILE FOR SYNTHESIS 8410610025 4-ACETYLBENZONITRILE FOR SYNTHESIS 8410630025

ادامه مطلب ...
سیگما آلدریچ | خرید سیگما آلدریچ | فروش سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | شرکت سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | فروش سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی خرید و فروش محصولات شرکت سیگما آلدریچ در ایران

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی شرکت سیگما آلدریچ | خرید و فروش سیگما الدریچ

سیگما آلدریچ (سیگما الدریچ - شرکت سیگما آلدریچ - خرید و فروش سیگما الدریچ - نمایندگی سیگما آلدریچ) :

نمایندگی سیگما آلدریچ : این امکان را به مشتریان می دهد که محصولات را با اطمینان خاطر خریداری کنند. محصولات سفیر آزما کیان تضمین شده هستند شامل گارانتی می شوند. به این صورت که اگر ماده شیمیایی به تست های آزمایشگاهی پاسخ نداد،‌ شرکت کالا را از شما پس می گیرد و مبلغ دریافتی را باز می گرداند.

سیگما الدریچ : یکی از شرکت های پیشرو در تکنولوژی و علوم است که در زمینه تولید و ارائه محصولات بیوشیمی، محصولات ارگانیک، کیت تحقیقاتی و خدماتی که برای تحقیقات علمی لازم است، فعالیت می کند.

سیگما آلدریچ به بیش از ۱.۳ میلیون مشتری محصولات خود را ارائه می دهد. این شرکت در ۳۵ کشور دنیا حدود ۹۰۰۰ کارمند دارد تا بتواند خدمات خود را به بهترین نحو  ارائه دهد.

جهت خرید مواد شیمیایی سیگما آلدریچ، می توانید به صفحه تماس با ما سفیر آزما کیان که نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران است، مراجعه کنید.

این شرکت بزرگ متعهد است که موفقیت مشتریان خود را در راه اختراعات و نو آوری هایشان سرعت دهد.

برای خرید مواد شیمیایی سیگما الدریچ از وارد کننده و نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران، با ما تماس بگیرید.

این شرکت در سال ۱۹۷۵ با ادغام شرکت شیمیایی سیگما و شرکت شیمی صنعتی آلدریچ به وجود آمد.

آلدریچ در سنت لوئیس اداره می شود و در حدود ۴۰ کشور مختلف در دنیا فعالیت دارد.

فروش مواد شیمیایی سیگما آلدریچ توسط نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران

در سپتامبر ۲۰۱۴، شرکت مرک آلمان اعلام کرد که شرکت سیگما الدریچ را به مبلغ ۱۷ میلیارد دلار خریداری خواهد کرد. این فرایند خرید در ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ تکمیل شد و سیگما آلدریچ به یکی از شرکت های زیرمجموعه مرک آلمان تبدیل شد. این شرکت در حال حاضر بخشی از کسب و کار و تجارت علمی و بیولوژیک شرکت مرک است و پس از ادغام با شرکت میلیپور که قبلا توسط مرک خریداری شده بود، به عنوان میلیپور سیگما کار می کند.

نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران

شرکت سفیر آزما کیان، نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران، با سابقه سال ها فروش محصولات این شرکت آماده ارائه خدمات به تمامی محققین در سراسر کشور است.

جهت خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ، با ما تماس بگیرید.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچآدرس : اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – واحد 15

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

در سال ۱۹۷۵ با ادغام دو "شرکت شیمیایی سیگما" در ایالت سنت لوئیس و "شرکت شیمیایی آلدریچ" در ایالت میلواکی که هر دو از شرکت های متخصص در زمینه تولید مواد شیمیایی در آمریکا بودند، تشکیل شد.

این شرکت طی دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ رشد چشمگیری داشته است.

درامد سیگما در سال ۲۰۱۴ به مبلغ ۲.۷بیلیون دلار رسیده است.

نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما آلدریچ

شرکت سفیر آزما کیان، نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران می باشد.  جهتخرید مواد شیمیایی سیگما آلدریچ با کیفیت اصلی و با بهترین قیمت، با ما تماس بگیرید.

شرکت سیگما آلدریچ : کنونی از برند های زیر و ادغام آن ها با یکدیگر تشکیل می شود:

آلدریچ: تولید کننده و فروش مواد شیمیایی، بلوک های ساختمانی، معرف ها، مواد پیشرفته و ایزوتوپ هاست.

سیگما: سیگما تامین کننده و تولید کننده اصلی بیوشیمیایی شرکت است.

از جمله تولیدات آن انواع آنتی بیوتیک ها، بافر ها، کربوهیدرات ها، آنزیم ها، ابزار پزشکی قانونی، هماتولوژی و بافت شناسی، نوکلئوتید ها، پروتئین ها، پپتیدها، اسیدهای آمینه و مشتقات آنها می باشد.

سیگما RBI : این شرکت محصولات بیولوژیکی را در زمینه (cell signaling) و علوم اعصاب تولید می کند.

ISOTEC : شرکت ISOTEC محصولات با برچسب ایزوتوپیک تولید می کند.

Riedel-de Haën : محصولات تولید شده توسط این شرکت شامل واکنش ها و استانداردها می باشد.

 Supelco : یکی از شرکت های زیر مجموعه است که محصولات کروماتوگرافی را در این مجموعه تولید می کند.

Sigma-Aldrich Fine Chemicals : شرکت SAFC متخصص در زمنیه تولید مواد خام برای محصولات کشت سلولی است.

Sigma Life Science : این شرکت در زمینه تولید محصولات ژنتیکی را در مجموعه شرکت های خرید سیگما الدریچ فعالیت می کند.

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

 

آمار و ارقام جالب در مورد شرکت 

 با تولید بالغ بر ۵۰۰۰۰ محصول، یک غول در دنیای تولید مواد شیمیایی محسوب می شود.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ


برند های زیر مجموعه شرکت

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ


این شرکت حدود ۱۰۰۰۰ کارمند دارد و محصولاتش عمدتا برای انجام تحقیقات به کار می روند.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ

 


  بیشترین درصد مشتریان شرکت را ارگان های دولتی و دانشگاه ها تشکیل داده اند.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ
نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران؛

مرک اعلام کرده که حاکمیت جهانی این شرکت در حال توسعه است، خصوصا در کشور های رو به رشد آسیایی روز به روز بر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و کیت تحقیقاتی افزوده می شود.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما آلدریچ
نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران؛

شرکت سیگما آلدریچ بزرگ ترین فروشنده مواد و تجهیزات تحقیقاتی در شبکه جهانی اینترنت است.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما آلدریچ
نمایندگی سیگما الدریچ در ایران؛

 

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

 

لیست برخی از مواد قابل خرید شرکت سیگما :

Row / company / Cat No./  Name / Unit

1 sigma aldrich S1875-1G (-)-Scopolamine hydrobromide trihydrate 2 sigma aldrich 14340-25MG (+)-Bicuculline 3 sigma aldrich 32406-100MG (±)-3-Chloro-1,2-propanediol 4 sigma aldrich C1788-500MG (±)-Catechin hydrate 5 sigma aldrich 74264-10MG-F (±)-L-Alliin 6 sigma aldrich 281778-100ML (3-Aminopropyl)trimethoxysil 7 sigma aldrich 281778-100ML (3-Aminopropyl)trimethoxysilane 8 sigma aldrich 569615-100M (3-Chloropropyl)triethoxysilane 9 sigma aldrich 175617-25G (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane 10 sigma aldrich 175617-100G (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane 11 sigma aldrich 226084-5G (Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexaflu 12 sigma aldrich C9750-25G ?-Carotene 13 sigma aldrich C7762-5MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas 14 sigma aldrich C7762-25MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas 15 sigma aldrich C7762-100MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas 16 sigma aldrich C4129-250MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas 17 sigma aldrich G4511-100UN ?-Glucosidase from almonds 18 sigma aldrich G9422-10G ?-Glycerophosphate disodium salt hydrate 19 sigma aldrich L3908-1G ?-Lactoglobulin from bovine milk 20 sigma aldrich N7505 ?-Nicotinamide adenine dinucleotide 2?-phosphate reduced tet 21 sigma aldrich 47133 ?-Sitosterol 22 sigma aldrich S1270-10MG ?-Sitosterol 23 sigma aldrich Z0292-1MG ?-Zearalanol 24 sigma aldrich 105228-5G 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 25 sigma aldrich 14510-1G-F 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N?,N?-tetraacetic acid 26 sigma aldrich 450561-5G 11-Mercaptoundecanoic acid 27 sigma aldrich W4262-10MG 1400W dihydrochloride 28 sigma aldrich B59497-500G 1-Bromobutane 29 sigma aldrich O806-1L 1-Octadecene 30 sigma aldrich D9132-1G 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl

 

بهترین برند ها را از سفیر آزما کیان خرید کنید :

سفیر آزما کیان وارد کننده و توزیع کننده برترین برند های دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک، ترموفیشر و ده ها برند دیگر در زمینه مواد شیمیایی و کیت تحقیقاتی می باشد. سایر نمایندگی های شرکت سفیر آزما کیان :

 1. نمایندگی آلفا ایسر | نمایندگی alfa aesar
 2. نمایندگی کایمن | نمایندگی cayman
 3. نمایندگی فلوکا | نمایندگی fluka
 4. نمایندگی مرک | نمایندگی meck
 5. نمایندگی سیگما الدریچ | نمایندگی sigma aldrich
 6. نمایندگی مرک آلمان
 7. نمایندگی ترموفیشر | نمایندگی Thermo Fisher
 8. نمایندگی پرومگا | نمایندگی Promega
 9. نمایندگی ساپلکو | نمایندگی SUPELCO
 10. نمایندگی ابکم | نمایندگی abcam
 11. نمایندگی invitrogen | نمایندگی اینویتروژن
 12. نمایندگی Fermentas | نمایندگی فرمنتاژ
 13. نمایندگی LONZA | نمایندگی لونزا
 14. نمایندگی R&D SYSTEMS
 15. نمایندگی تکریس | نمایندگی TOCRIS
 16. نمایندگی gibco | نمایندگی گیبکو
 17. نمایندگی MyBioSource | نمایندگی مای بایو سورس
 18. نمایندگی RayBiotech | نمایندگی ری بایو تچ
 19. نمایندگی بایوویژن | نمایندگی BioVision |
 20. نمایندگی بایولجند | نمایندگی BioLegend

 

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس اپ جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و فروش مواد آزمایشگاهی و فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

برای خرید مواد شیمیایی و خرید مواد آزمایشگاهی و خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی (سیگما آلدریچ، مرک آلمان، کیت تحقیقاتی، محیط کشت، آنزیم، آنتی بادی و... می توانید 24 ساعته تماس بگیرید : 09357007743 و 02166074277

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

 

 

ادامه مطلب ...