post_tag محصولات سیگما الدریچ | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران

Tag - محصولات سیگما الدریچ

سیگما آلدریچ -نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران -محصولات سیگما آلدریچ

محصولات شرکت سیگما آلدریچ | Anti-Lin28 Antibody | clone PR3G10

محصولات شرکت سیگما آلدریچ | Anti-Lin28 Antibody | clone PR3G10

محصولات شرکت سیگما آلدریچ | Anti-Lin28 Antibody | clone PR3G10 :

اطلاعات پس زمینه

Lin28 یک پروتئین متصل به RNA رونویسی است (RBP). مقررات تنظیم آن به وضوح توسط Lin4 و miR-125b، همولوگ LIN4 میکرو RNA پستانداران متمرکز شده است. شناخته شده است که توسط اسید رتینوئیک منفی تنظیم شده و به عنوان یک تقویت کننده ترجمه با رانندگی mRNA خاص به پلیسوما عمل می کند و در نتیجه افزایش کارایی سنتز پروتئین با افزایش تعداد رویدادهای شروع در هر مولکول mRNA افزایش می یابد. Lin28 لازم و کافی است برای انتخابی مسدود کردن پردازش قطعه miRNAs pri-let-7 در سلول های جنینی. Lin28 یک تنظیم کننده منفی از بیوژنز miRNA است و می تواند نقش مهمی در تشدید تمایز میان میارزایی در سلول های بنیادی و برخی از سرطان ها ایفا کند.

مکانیسم که miR-125b آن را در سلول های پستانداران Lin28 را سرکوب می کند، به نظر می رسد کاهش را نه تنها در کارایی ترجمه، بلکه در فراوانی mRNA نیز کاهش دهد. مشخص شده است که Lin28 برای تمایز ماهیچه های اسکلتی از طریق اصلاح انتقال بیان IGF2 ضروری است. شناخته شده است که در سلول های بنیادی، جفت و سلول های جنینی (ES) بیان می شود.

شکل فیزیکی

IgG1k monoclonal mouse purified در بافر حاوی PBS با 0.05٪ سدیم آزید.

کاربرد

تحلیل غربی Blot: 1 میکروگرم بر میلی لیتر از یک مقدار نماینده، Lin28 را در لسیت بافت مغز جنین انسان شناسایی کرد. تجزیه و تحلیل ایمونوسیتوشیمی: رقت 1: 500 (2 میکروگرم بر میلی لیتر) از یک تعداد نماینده، Lin28 را در mESC تشخیص داد. ایمونوژن پپتید خطی کنوژوال Ovalbumin مربوط به Lin28 انسان است.

تضمین کیفیت

توسط Western Blot در لسیات بافت انسدادی انسانی ارزیابی شده است. آنالیز غربی Blot: 1 میکروگرم بر میلی لیتر از این آنتی بادی، Lin28 را در 10 میکروگرم لسیات بافت جفت انسانی تشخیص داد.

کاربرد

در مواردی که در کاتالوگ یا سایر اسناد شرکت ما همراه با محصول (ها) ذکر نشده باشد، محصولات ما تنها برای استفاده از تحقیق در نظر گرفته شده و برای هر هدف دیگری مورد استفاده قرار نمی گیرد، که شامل استفاده های تجاری غیر مجاز، در آزمایشگاهی استفاده های تشخیصی، استفاده های درمانی ex vivo یا in vivo یا هر نوع مصرف یا کاربرد در انسان یا حیوانات.   این مطالب را نیز از دست ندهید :

معرفی رشته شیمی دارویی

مرک آلمان

سیگما آلدریچ

سیگما الدریچ

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

 
Read more...

ترکیبات آلی سیگما آلدریچ | فهرست ترکیب‌های آلی محصولات سیگما آلدریچ

ترکیبات آلی سیگما آلدریچ | فهرست ترکیب‌های آلی محصولات سیگما آلدریچ

ترکیبات آلی سیگما آلدریچ | فهرست ترکیب‌های آلی محصولات سیگما آلدریچ :

Chemical formula Synonyms CAS number
Ac۲O۳ actinium(III) oxide
AgBF۴ تترافلوئوروبرات نقره ۱۴۱۰۴-۲۰-۲
AgBr نقره برمید ۷۷۸۵-۲۳-۱
AgBrO۳ برمات نقره ۷۷۸۳-۸۹-۳
AgCl نقره کلرید ۷۷۸۳-۹۰-۶
AgCl۳Cu۲
AgClO۳ نقره کلرات
AgClO۴ نقره پرکلرات ۷۷۸۳-۹۳-۹
AgCN نقره سیانید ۵۰۶-۶۴-۹
AgF فلوئورید نقره (I) ۷۷۷۵-۴۱-۹
AgF۲ فلوئورید نقره (II) ۷۷۷۵-۴۱-۹
AgI نقره یدید ۷۷۸۳-۹۶-۲
AgIO۳ نقره یدات ۷۷۸۳-۹۷-۳
AgMnO۴ نقره پرمنگنات ۷۷۸۳-۹۸-۴
AgN۳ نقره آزید ۱۳۸۶۳-۸۸-۲
AgNO۳ نقره نیترات ۷۷۶۱-۸۸-۸
Ag۲O نقره(I) اکسید ۱۳۰۱-۹۶-۸
AgO silver monoxide
AgONC فولمینات نقره ۵۶۱۰-۵۹-۳
AgPF۶ هگزافلوئوروفسفات نقره ۲۶۰۴۲-۶۳-۷
AgSNC silver thiocyanate ۱۷۰۱-۹۳-۵
Ag۲C۲ silver acetylide ۷۶۵۹-۳۱-۶
Ag۲CO۳ کربنات نقره ۵۳۴-۱۶-۷
Ag۲C۲O۴ اگزالات نقره ۵۳۳-۵۱-۷
Ag۲Cl۲ silver(II) dichloride ۷۵۷۶۳-۸۲-۵
Ag۲CrO۴ کرومات نقره ۷۷۸۴-۰۱-۲
Ag۲Cr۲O۷ silver dichromate
Ag۲F نقره ساب‌فلورید ۱۳۰۲-۰۱-۸
Ag۲MoO۴ مولیبدات نقره ۱۳۷۶۵-۷۴-۷
Ag۲O نقره(I) اکسید ۲۰۶۶۷-۱۲-۳
Ag۲S نقره سولفید ۲۱۵۴۸-۷۳-۲
Ag۲SO۴ نقره سولفات ۱۰۲۹۴-۲۶-۵
Ag۲Se سلنید نقره (I) ۱۳۰۲-۰۹-۶
Ag۲SeO۳ سلنیت نقره ۷۷۸۴-۰۵-۶
Ag۲SeO۴ silver selenate ۷۷۸۴-۰۷-۸
Ag۲Te تلورید نقره ۱۲۰۰۲-۹۹-۲
Ag۳Br۲ silver dibromide ۱۱۰۷۸-۳۲-۳
Ag۳Br۳ silver tribromide ۱۱۰۷۸-۳۳-۴
Ag۳Cl۳ silver(III) trichloride ۱۲۴۴۴-۹۶-۱
Ag۳I۳ silver(III) triiodide ۳۷۳۷۵-۱۲-۵
Ag۳PO۴ نقره فسفات ۷۷۸۴-۰۹-۰
AlBO aluminium boron oxide ۱۲۰۴۱-۴۸-۴
AlBO۲ aluminium borate ۶۱۲۷۹-۷۰-۷
AlBr aluminium monobromide ۲۲۳۵۹-۹۷-۳
AlBr۳ برمید آلومینیم ۷۷۲۷-۱۵-۳
AlCl aluminium monochloride ۱۳۵۹۵-۸۱-۸
AlClF aluminium chloride fluoride ۲۲۳۹۵-۹۱-۱
AlClF۲ aluminium chloride fluoride ۱۳۸۱۴-۶۵-۸
AlClO aluminium chloride oxide ۱۳۵۹۶-۱۱-۷
AlCl۲H ۱۶۶۰۳-۸۴-۲
AlCl۳ آلومینیم کلرید ۱۶۶۰۳-۸۴-۲
AlCl۲F aluminium chloride fluoride ۱۳۴۹۷-۹۶-۶
AlCl۳ آلومینیم کلرید ۷۴۴۶-۷۰-۰
AlCl۴Cs aluminium caesium tetrachloride ۱۷۹۹۲-۰۳-۹
AlCl۴K potassium tetrachloroaluminate ۱۳۸۲۱-۱۳-۱
AlCl۴Na sodium tetrachloroaluminate ۷۷۸۴-۱۶-۹
AlCl۴Rb aluminium rubidium tetrachloride ۱۷۹۹۲-۰۲-۸
AlCl۶K۳ potassium hexachloroaluminate ۱۳۷۸۲-۰۸-۶
AlCl۶Na۳ sodium hexachloroaluminate ۶۰۱۷۲-۴۶-۵
AlF مونوفلورید آلومینیوم ۱۳۵۹۵-۸۲-۹
AlFO aluminium monofluoride monoxide ۱۳۵۹۶-۱۲-۸
AlF۲ aluminium difluoride ۱۳۵۶۹-۲۳-۸
AlF۲O aluminium difluoride oxide ۳۸۳۴۴-۶۶-۰
AlF۳ آلومینیم فلورید ۷۷۸۴-۱۸-۱
AlF۴K پتاسیم آلومینیم فلوئورید ۱۴۴۸۴-۶۹-۶
AlF۴Li lithium tetrafluoroaluminate ۱۵۱۳۸-۷۶-۸
AlF۶K۳ potassium hexafluoraluminate ۱۳۷۷۵-۵۲-۵
AlF۶Li۳ lithium hexafluoroaluminate ۱۳۸۲۱-۲۰-۰
AlF۶Na۳ کریولیت ۱۵۰۹۶-۵۲-۳
AlGaInP aluminium-gallium-indium phosphide
Al(OH)۳ آلومینیم هیدروکسید ۲۱۶۴۵-۵۱-۲
AlI aluminium monoiodide ۲۹۹۷۷-۴۱-۱
AlI۳ یدید آلومینیوم ۷۷۸۴-۲۳-۸
AlLiO۲ لیتیم آلومینات ۱۲۰۰۳-۶۷-۷
AlN آلومینیم نیترید ۲۴۳۰۴-۰۰-۵
Al(NO۳)۳ آلومینیم نیترات ۱۳۴۷۳-۹۰-۰
AlNaO۲ سدیم آلومینات ۱۳۰۲-۴۲-۷
AlO اکسید آلومینیوم (II) ۱۴۴۵۷-۶۴-۸
AlOSi aluminium silicon monoxide ۳۷۳۶۱-۴۷-۰
AlO۲ Aluminium(IV) oxide ۱۱۰۹۲-۳۲-۳
AlP آلومینیم فسفید ۲۰۸۵۹-۷۳-۱۸
AlPO۴ فسفات آلومینیوم ۷۷۸۴-۳۰-۷
AlTe aluminium monotelluride ۲۳۳۳۰-۸۶-۱
AlTe۲ monoaluminium ditelluride ۳۹۲۹۷-۱۸-۲
Al۲BeO۴ کریزوبریل ۱۲۰۰۴-۰۶-۷
Al۲Br۶ dialuminium hexabromide ۱۸۸۹۸-۳۴-۵
Al۲(CO۳)۳ aluminium carbonate ۱۴۴۵۵-۲۹-۹
Al۲Cl۹K۳ potassium aluminium chloride ۷۴۹۷۸-۲۰-۴
Al۲CoO۴ لاجوردی ۱۳۳۳-۸۸-۶
Al۲F۶ آلومینیم فلورید ۱۷۹۴۹-۸۶-۹
Al۲I۶ یدید آلومینیوم ۱۸۸۹۸-۳۵-۶
Al۲MgO۴ اسپینل ۱۲۰۶۸-۵۱-۸
Al۲O dialuminium monoxide ۱۲۰۰۴-۳۶-۳
Al۲O۲ dialuminium dioxide ۱۲۲۵۲-۶۳-۰
Al۲O۳ آلومینا ۱۳۴۴-۲۸-۱
Al۲O۵Si آلومینیم سیلیکات ۱۳۰۲-۷۶-۷
Al۲O۵Si آلومینیم سیلیکات ۱۲۱۴۱-۴۶-۷
Al۲O۵Si آندالوزیت ۱۲۱۸۳-۸۰-۱
Al۲O۷Si۲ آلومینیم سیلیکات ۱۳۳۲-۵۸-۷
Al۲S dialuminium monosulfide ۱۲۰۰۴-۴۵-۴
Al۲S۳ سولفید آلومینیوم ۱۳۰۲-۸۱-۴
Al۲(SO۴)۳ آلومینیم سولفات ۱۴۴۵۵-۲۹-۹
Al۲Se dialuminium selenide ۱۲۵۹۸-۱۴-۰
Al۲Te dialuminium telluride ۱۲۵۹۸-۱۶-۲
Al۳F۱۴Na۵ chiolite ۱۳۰۲-۸۴-۷
Al۴C۳
Al۶BeO۱۰ کریزوبریل ۱۲۲۵۳-۷۴-۶
Al۶O۱۳Si۲ مولایت ۱۳۰۲-۹۳-۸
ArClF argon chloride fluoride ۵۳۱۶۹-۱۵-۶
ArClH argon chloride hydride ۱۶۳۷۳۱-۱۷-۷
ArFH argon fluoride hydride ۱۶۳۷۳۱-۱۶-۶
AsBrO arsenic oxybromide ۸۲۸۶۸-۱۰-۸
AsBr۳ تری‌برمید آرسنیک ۷۷۸۴-۳۳-۰
AsClO arsenic monoxide monochloride ۱۴۵۲۵-۲۵-۸
AsCl۳ آرسنیک تری‌کلرید ۷۷۸۴-۳۴-۱
AsCl۳O arsenic oxychloride ۶۰۶۴۶-۳۶-۸
AsCl۴F arsenic tetrachloride fluoride ۸۷۱۹۸-۱۵-۰
AsF۳ تری‌فلوئورید آرسنیک ۷۷۸۴-۳۵-۲
AsF۵ پنتافلوئورید آرسنیک ۷۷۸۴-۳۶-۳
AsH۳ آرسین ۷۷۸۴-۴۲-۱
AsI۳ تری‌یدید آرسنیک ۷۷۸۴-۴۵-۴
AsO arsenic monoxide ۱۲۰۰۵-۹۹-۱
AsO۲ arsenic dioxide ۱۲۲۵۵-۱۲-۸
AsP arsenic monophosphide ۱۲۲۵۵-۳۳-۳
AsP۳ arsenic triphosphide ۱۲۵۱۱-۹۵-۴
AsTl thallium arsenide ۱۲۰۰۶-۰۹-۶
As۲I۴ arsenic diiodide ۱۳۷۷۰-۵۶-۴
As۲O۳ آرسنیک تری‌اکسید ۱۳۲۷-۵۳-۳
As۲P۲ arsenic diphosphide ۱۲۵۱۲-۰۳-۷
As۲O۵ arsenic pentaoxide ۱۳۰۳-۲۸-۲
As۲S۴ arsenic tetrasulfide ۱۳۰۳-۳۲-۸
As۲S۵ arsenic pentasulfide ۱۳۰۳-۳۴-۰
As۲Se arsenic hemiselenide ۱۳۰۳-۳۵-۱
As۲Se۳ arsenic triselenide ۱۳۰۳-۳۶-۲
As۲Se۵ arsenic pentaselenide ۱۳۰۳-۳۷-۳
As۳O۴ arsenic tetraoxide ۸۳۵۲۷-۵۳-۱
As۳P arsenic(III) phosphide ۱۲۵۱۲-۱۱-۷
As۴O۳ tetraarsenic trioxide ۸۳۵۲۷-۵۴-۲
As۴O۵ tetraarsenic pentaoxide ۸۳۵۲۷-۵۵-۳
As۴S۳ tetraarsenic trisulfide ۱۲۵۱۲-۱۳-۹
As۴S۴ رهج‌الغار ۱۲۲۷۹-۹۰-۲
AuBO gold monoboride monoxide ۱۲۵۸۸-۹۰-۸
AuBr برمید طلا (I) ۱۰۲۹۴-۲۷-۶
AuBr۳ برمید طلا (III) ۱۰۲۹۴-۲۸-۷
AuCN gold cyanide ۵۰۶-۶۵-۰
AuCl کلرید طلا (I) ۱۰۲۹۴-۲۹-۸
AuCl۳ کلرید طلا (III) ۱۳۴۵۳-۰۷-۱
AuF۳ فلوئورید طلا (III) ۱۴۷۲۰-۲۱-۹
AuI gold iodide ۱۰۲۹۴-۳۱-۲
AuI۳ gold(III) iodide ۳۱۰۳۲-۱۳-۰
Au(OH)۳ هیدروکسید طلا (III) ۱۳۰۳-۵۲-۲
AuTe gold telluride ۳۷۰۴۳-۷۱-۳
Au۲O۳ اکسید طلا (III) ۱۳۰۳-۵۸-۸
Au۲S gold sulfide ۱۳۰۳-۶۰-۲
Au۲S۳ gold trisulfide ۱۳۰۳-۶۱-۳
Au۲(SeO۴)۳ gold triselenate ۱۰۲۹۴-۳۲-۳
Au۲Se۳ gold triselenide ۱۳۰۳-۶۲-۴

B

Chemical formula Synonyms CAS number
BAs آرسنید بور ۱۲۰۰۵-۶۹-۵
BAsO۴ boron(III) arsenate
BBr۳ تری‌برمید بور ۱۰۲۹۴-۳۳-۴
BCl۳ تری‌کلرید بور ۱۰۲۹۴-۳۴-۵
BF۳ تری‌فلورید بور ۷۶۳۷-۰۷-۲
BI۳ boron iodide ۱۳۵۱۷-۱۰-۷
BN نیترید بور ۱۰۰۴۳-۱۱-۵
B(OH)۳ بوریک اسید ۱۰۰۴۳-۳۵-۳
BP boron(III) phosphide ۲۰۲۰۵-۹۱-۸
BPO۴ boron(III) orthophosphate ۱۳۳۰۸-۵۱-۵
B۲Cl۴ تری‌کلرید بور ۱۳۷۰۱-۶۷-۲
B۲F۴ تری‌فلورید بور ۱۳۹۶۵-۷۳-۶
B۲H۶ دیبوران ۱۹۲۸۷-۴۵-۷
B۲O۳ بور تری‌اکسید ۱۳۰۳-۸۶-۲
B۲S۳ سولفید بور ۱۲۰۰۷-۳۳-۹
B۳N۳H۶ بورآزین ۶۵۶۹-۵۱-۳
B۴C کاربید بور ۱۲۰۶۹-۳۲-۸
Ba(AlO۲)۲ barium aluminate ۱۲۰۰۴-۰۴-۵
Ba(AsO۳)۲ barium arsenite ۱۲۵۶۸۷-۶۸-۵
Ba(AsO۴)۲ barium arsenate ۵۶۹۹۷-۳۱-۰
BaB۶ barium hexaboride ۱۲۰۴۶-۰۸-۱
Ba(BrO۳)۲·H۲O barium bromate monohydrate ۱۰۳۲۶-۲۶-۸
Ba(BrO۳)۲·۲H۲O barium bromate dihydrate
BaBr۲ barium bromide ۱۰۵۵۳-۳۱-۸
Ba(CHO۲)۲ barium formate ۵۴۱-۴۳-۵
Ba(C۲H۳O۲)۲ barium acetate ۵۴۳-۸۱-۷
Ba(CN)۲ barium cyanide ۵۴۲-۶۲-۱
BaC۲O۴ اگزالات باریم ۵۱۶-۰۲-۹
BaC۲ barium carbide ۵۰۸۱۳-۶۵-۵
BaCO۳ کربنات باریم ویتریت ۵۱۳-۷۷-۹
Ba(ClO۴)۲ پرکلرات باریم ۱۳۴۶۵-۹۵-۷
BaCl۲ کلرید باریم ۱۰۳۶۱-۳۷-۲
BaCrO۴ کرومات باریم barium chromate(VI) ۱۰۲۹۴-۴۰-۳
BaF۲ فلورید باریم ۷۷۸۷-۳۲-۸
BaFeSi۴O۱۰ gillespite
BaHgI۴ barium tetraiodomercurate(II) ۱۰۰۴۸-۹۹-۴
BaI۲ باریم یدید ۱۳۷۱۸-۵۰-۸
BaK۲(CrO۴)۲ barium potassium chromate ۲۷۱۳۳-۶۶-۰
BaMnO۴ barium manganate ۷۷۸۷-۳۵-۱
Ba(MnO۴)۲ barium permanganate ۷۷۸۷-۳۶-۲
BaMoO۴ barium molybdate ۷۷۸۷-۳۷-۳
BaN۶ آزید باریم ۱۸۸۱۰-۵۸-۷
Ba(NO۲)۲ barium nitrite ۱۳۴۶۵-۹۴-۶
Ba(NO۳)۲ باریم نیترات ۱۰۰۲۲-۳۱-۸
Ba(NbO۳)۲ barium niobate ۱۲۰۰۹-۱۴-۲
BaNb۲O۶ barium metaniobate ۱۲۰۰۹-۱۴-۲
BaO اکسید باریم ۱۳۰۴-۲۸-۵
Ba(OH)۲ هیدروکسید باریم baryta ۱۷۱۹۴-۰۰-۲
BaO۲ باریم پراکسید ۱۳۰۴-۲۹-۶
Ba(PO۳)۲ barium metaphosphate ۱۳۴۶۶-۲۰-۱
BaS سولفید باریم ۲۱۱۰۹-۹۵-۵
Ba(SCN)۲ barium thiocyanate ۲۰۹۲-۱۷-۳
BaS۲O۳ barium thiosulfate ۳۵۱۱۲-۵۳-۹
BaSiF۶ barium hexafluorosilicate ۱۷۱۲۵-۸۰-۳
BaSO۳ باریم سولفیت ۷۷۸۷-۳۹-۵
BaSO۴ باریوم سولفات باریتین ۷۷۸۷-۴۳-۷
BaSe barium selenide ۱۳۰۴-۳۹-۸
BaSeO۳ barium selenite ۱۳۷۱۸-۵۹-۷
BaSeO۴ barium selenate ۷۷۸۷-۴۱-۹
BaSiO۳ barium metasilicate ۱۳۲۵۵-۲۶-۰
BaSi۲ barium silicide ۱۳۰۴-۴۰-۱
BaSi۲O۵ barium disilicate ۱۲۶۵۰-۲۸-۱
BaSn۳ barium stannate ۱۲۰۰۹-۱۸-۶
BaTeO۳ barium tellurite ۵۸۴۴۰-۱۷-۸
BaTeO۴·۳H۲O barium tellurate trihydrate ۲۸۵۵۷-۵۴-۲
BaTiO۳ تیتانات باریم barium metatitanate ۱۲۰۴۷-۲۷-۷
BaU۲O۷ barium uranium oxide ۱۰۳۸۰-۳۱-۱
BaWO۴ باریوم سولفات ۷۷۸۷-۴۲-۰
BaZrO۳ barium zirconate ۱۲۰۰۹-۲۱-۱
Ba۲Na(NbO۳)۵ barium sodium niobate ۱۲۳۲۳-۰۳-۴
Ba۲P۲O۷ barium pyrophosphate ۱۳۴۶۶-۲۱-۲
Ba۲V۲O۷ barium pyrovanadate
Ba۲XeO۶ barium perxenate
Ba۳(CrO۴)۲ barium chromate(V) ۱۲۳۴۵-۱۴-۱
Ba۳N۲ barium nitride ۱۲۰۴۷-۷۹-۹
Ba۳(PO۴)۲ barium orthophosphate
Ba۳(VO۴)۲ barium orthovandate ۳۹۴۱۶-۳۰-۳
BeB۲ beryllium boride ۱۲۲۲۸-۴۰-۹
Be(BH۴)۲ بوروهیدرید برلیم ۱۷۴۴۰-۸۵-۶
BeBr۲ بریلیم برمید ۷۷۸۷-۴۶-۴
Be(CHO۲)۲ beryllium formate ۱۱۱۱-۷۱-۳
Be(C۲H۳O۲)۲ بریلیوم استات ابتدایی ۵۴۳-۸۱-۷
Be(C۵H۷O۲)۲ beryllium acetylacetonate ۱۰۲۱۰-۶۴-۷
BeCl۲ برلیم کلرید ۷۷۸۷-۴۷-۵
BeF۲ فلوئورید بریلیم ۷۷۸۷-۴۹-۷
BeI۲ بریلیم یدید ۷۷۸۷-۵۳-۳
BeO اکسید برلیوم bromellite ۱۳۰۴-۵۶-۹
Be(OH)۲ هیدروکسید برلیوم ۱۳۳۲۷-۳۲-۷
BeS beryllium sulfide ۱۳۵۹۸-۲۲-۶
BeSO۴ سولفات برلیوم ۱۳۵۱۰-۴۹-۱
Be۲C beryllium carbide ۵۰۶-۶۶-۱
Be۳N۲ نیترید برلیم ۱۳۰۴-۵۴-۷
BiBO۳ bismuth(III) orthoborate
BiBr۳ تری‌برمید بیسموت ۷۷۸۷-۵۸-۸
Bi(C۲H۳O۲)۳ bismuth(III) acetate ۲۲۳۰۶-۳۷-۲
BiC۶H۵O۷ bismuth(III) citrate ۸۱۳-۹۳-۴
BiCl۳ بیسموت کلرید ۷۷۸۷-۶۰-۲
BiF۳ تری‌فلوئورید بیسموت ۷۷۸۷-۶۱-۳
BiI۳ یدید بیسموت (III) ۷۷۸۷-۶۴-۶
Bi(NO۳)۳·۵H۲O bismuth(III) nitrate pentahydrate ۱۰۰۳۵-۰۶-۰
BiOCl bismuth(III) oxychloride ۷۷۸۷-۵۹-۹
BiOI bismuth(III) oxyiodide ۷۷۸۷-۶۳-۵
(BiO)۲CO۳ بیسموت ساب کربنات ۵۸۹۲-۱۰-۴
BiPO۴ bismuth(III) orthophosphate ۱۰۰۴۹-۰۱-۱
Bi(VO۳)۵ bismuth(III) metavanadate
Bi۲Se۳ bismuth(III) selenide bismuth selenide ۱۲۰۶۸-۶۹-۸
Bi۲(MoO۴)۳ bismuth(III) molybdate ۱۳۵۶۵-۹۶-۳
Bi۲O۳ اکسید بیسموت (III) ۱۳۰۴-۷۶-۳
Bi۲S۳ سولفید بیسموت (III) bismuthinite ۱۳۴۵-۰۷-۹
Bi۲Se۳ bismuth(III) selenide ۱۲۰۶۸-۶۹-۸
BrCl مونوکلرید برم ۱۳۸۶۳-۴۱-۷
BrO۳ bromate ion ۱۵۵۴۱-۴۵-۴
Br۲ برم ۷۷۲۶-۹۵-۶

C

Chemical compound Synonyms CAS number
CCl۲F۲ dichlorodifluoromethane هالوآلکان ۷۵-۷۱-۸
CCl۴ کربن تتراکلرید tetrachloromethane ۵۶-۲۳-۵
CFCl۳ هالوآلکان ۷۵-۶۹-۴
CFCl۲CF۲Cl هالوآلکان
CHCl۳ کلروفرم trichloromethane methyl trichloride ۶۷-۶۶-۳
CHO۲ formate ion
CH۲CHCHCH۲ بوتادی‌ان ۱۰۶-۹۹-۰
CH۲CO ketene
CH۲ClCOOH chloroacetic acid
CH۲Cl۲ دی‌کلرومتان ۷۵-۰۹-۲
CH۲O فرمالدهید ۱۹۷۱۰-۵۶-۶
CH۲OHCH۲OH اتیلن گلیکول
CH۳CCH متیل استیلن
CH۳CHCHCH۳ ۲-بوتن
CH۳CHCH۲ پروپیلن
CH۳CHO استالدهید
CH۳CH۲Br برمواتان
CH۳CH۲CH۲CH۲OH ان-بوتانول
CH۳CH۲CH۲OH ۱-پروپانول propan-۱-ol
CH۳CH۲CONH۲ پروپانامید
CH۳CH۲COOH پروپانوئیک اسید
CH۳CH۲OCH۲CH۳ دی‌اتیل اتر ethoxyethane
CH۳CH۲OH اتانول
CH۳(CH۲)۱۶COOH اسید استاریک
CH۳COCH۳ استون
CH۳COCl استیل کلرید
CH۳CONH۲ استامید ethanamide
CH۳COO استات ion
CH۳COOCHCH۲ وینیل استات
CH۳COOCH۲C۶H۵ بنزیل استات
CH۳COO(CH۲)۲CH(CH۳)۲ ایزوآمیل استات
CH۳COOH استیک اسید ethanoic acid
CH۳Cl کلرومتان methyl chloride ۷۴-۸۷-۳
CH۳I iodomethane methyl iodide ۷۴-۸۸-۴
CH۳OCH۳ دی‌متیل اتر
CH۳OH متانول
CH۳SCH۳ دی‌متیل سولفید DMS
CH۳SH متان‌تیول
(CH۳)۲CHOH ایزوپروپیل الکل ۲-propanol propan-۲-ol isopropanol
(CH۳)۲CO استون
(CH۳)۲C۲O۴ دی‌متیل اگزالات
(CH۳)۲NNH۲ دی‌متیل‌هیدرازین نامتقارن
(CH۳)۲S+CH۲CH۲COO دی متیل سولفونیوپروپیونات DMSP
(CH۳)۳CCl ترت-بوتیل کلرید
(CH)۳COH ترت-بوتانول
(CH۳)۳COOC(CH۳)۳ دی-ترت-بوتیل پراکسید DTBP
CH۴ متان natural gas ۷۴-۸۲-۸
CN سیانور
C(NH۲)۳NO۳ گوآنیدین نیترات
CNO سیانات
CO کربن مونوکسید ۶۳۰-۰۸-۰
COCl۲ فسژن ۷۵-۴۴-۵
CO۲ کربن دی‌اکسید ۱۲۴-۳۸-۹
CO۳ کربن تری‌اکسید
CO۳۲− کربنات
CS۲ کربن دی‌سولفید ۷۵-۱۵-۰
C۲F۴ تترافلوئورواتیلن ۱۱۶-۱۴-۳
C۲H۲ استیلن ۷۴-۸۶-۲
C۲H۳Cl وینیل کلرید ۷۵-۰۱-۴
C۲H۳O۲ استات
C۲H۴ اتیلن ۷۴-۸۵-۱
C۲H۴Cl۲ ۲،۱-دی‌کلرواتان ۱۰۷-۰۶-۲
C۲H۴O۲ استیک اسید ۶۴-۱۹-۷
C۲H۵Br برمواتان ۷۴-۹۶-۴
C۲H۵NH۲ اتیل آمین
C۲H۵NO۲ گلیسین Gly ۵۶-۴۰-۶
C۲H۵O ethoxide ion
C۲H۵OH اتانول ethyl alcohol
(C۲H۵)۲NH دی‌اتیل‌آمین
C۲H۶ اتان ۷۴-۸۴-۰
C۲H۶OS دی‌متیل سولفواکسید DMSO ۶۷-۶۸-۵
C۲O۴۲− oxalate ion
C۳H۳O۴ malonate ion
C۳H۵N۳O۹ نیتروگلیسرین
C۳H۶ سیکلوپروپان ۷۵-۱۹-۴
پروپیلن ۱۱۵-۰۷-۱
C۳H۷NO۲ آلانین Ala ۵۶-۴۱-۷
C۳H۷NO۲S سیستئین Cys ۵۲-۹۰-۴
C۳H۷NO۳ سرین (اسید آمینه) Ser ۵۶-۴۵-۱
C۳H۸ پروپان ۷۴-۹۸-۶
C۳H۸O ۱-پروپانول ۱-propanol ۷۱-۲۳-۸
۲-propanol ۶۷-۶۳-۰
C۳N۳(OH)۳ سیانوریک اسید
C۳N۱۲ cyanuric triazide ۵۶۳۷-۸۳-۲
C۴H۷BrO۲ ۲-bromobutyric acid ۸۰-۵۸-۰
۴-bromobutyric acid ۲۶۲۳-۸۷-۲
α-bromoisobutyric acid ۲۰۵۲-۰۱-۹
اتیل برمواستات ۱۰۵-۳۶-۲
C۴H۷NO۴ اسید آسپارتیک Asp ۵۶-۸۴-۸
C۴H۸ سیکلوبوتان ۲۸۷-۲۳-۰
C۴H۸N۲O۳ آسپاراژین Asn ۷۰-۴۷-۳
C۴H۸O تتراهیدروفوران THF ۱۰۹-۹۹-۹
C۴H۹NO۳ ترئونین Thr ۷۲-۱۹-۵
C۴H۹OH butyl alcohol
C۴H۱۰ بوتان (هیدروکربن) ۱۰۶-۹۷-۸
۲-methylpropane ۷۵-۲۸-۵
C۴H۱۰O دی‌اتیل اتر ۶۰-۲۹-۷
C۵H۴NCOOH ویتامین ب۳
C۵H۵ سیکلوپنتادین
C۵H۵N پیریدین ۱۱۰-۸۶-۱
C۵H۹NO۲ پرولین Pro ۱۴۷-۸۵-۳
C۵H۹NO۴ اسید گلوتامیک Glu ۵۶-۸۶-۰
C۵H۱۰ سیکلوپنتان ۲۸۷-۹۲-۳
C۵H۱۰N۲O۳ گلوتامین Gln ۵۶-۸۵-۹
C۵H۱۰O۴ دئوکسی‌ریبوز ۵۳۳-۶۷-۵
C۵H۱۱NO۲ والین Val ۶۶۰-۸۸-۸
C۵H۱۱NO۲S متیونین Met ۲۵۳۴۳-۹۱-۳
C۵H۱۲ پنتان (ترکیب آلی) ۱۰۹-۶۶-۰
C۶F۵COOH pentafluorobenzoic acid
C۶H۴O۲ orthobenzoquinone ۵۸۳-۶۳-۱
parabenzoquinone quinone ۱۰۶-۵۱-۴
C۶H۵CHO بنزآلدهید
C۶H۵CH۲OH بنزیل الکل
C۶H۵COCl بنزوئیل کلرید
C۶H۵COO بنزوئیک اسید
C۶H۵COOH بنزوئیک اسید ۶۵-۸۵-۰
C۶H۵F فلوروبنزن ۴۶۲-۰۶-۶
C۶H۵OH فنول
C۶H۵O۷۳− citrate ion
(C۶H۵)۴Ge tetraphenylgermane
C۶H۶ بنزن ۷۱-۴۳-۲
C۶H۶O۲ (benzenediols) پیرو کاته‌شول ۱۲۰-۸۰-۹
هیدروکینون ۱۲۳-۳۱-۹
رزورسینول ۱۰۸-۴۶-۳
C۶H۸O۷ سیتریک اسید ۷۷-۹۲-۹
C۶H۹N۳O۲ هیستیدین His ۷۱-۰۰-۱
C۶H۱۰O۳ ۴-acetylbutyric acid ۳۱۲۸-۰۶-۱
butyl glyoxylate ۶۲۹۵-۰۶-۳
اتیل استواستات ۱۴۱-۹۷-۹
۲-hydroxypropyl acrylate ۲۵۵۸۴-۸۳-۲
pantolactone ۵۹۹-۰۴-۲
propyl pyruvate
C۶H۱۲ سیکلوهگزان ۱۱۰-۸۲-۷
C۶H۱۲O۶ فروکتوز ۷۶۶۰-۲۵-۵
گلوکز ۵۰-۹۹-۷
C۶H۱۳NO N-ethylmorpholine ۱۱۱۹-۲۹-۵
C۶H۱۳NO۲ ایزولوسین Ile ۷۳-۳۲-۵
لوسین Leu ۶۱-۹۰-۵
C۶H۱۴ هگزان ۱۱۰-۵۴-۳
C۶H۱۴N۲O۲ لیزین Lys ۵۶-۸۷-۱
C۶H۱۴N۴O۲ آرژینین Arg ۷۴-۷۹-۳
C۷H۸ تولوئن ۱۰۸-۸۸-۳
C۷H۱۶ هپتان ۱۴۲-۸۲-۵
C۸H۸ cubane ۲۷۷-۱۰-۱
C۸H۹NO۲ استامینوفن ۱۰۳-۹۰-۲
C۸H۱۸ اکتان ۱۱۱-۶۵-۹
C۹H۸O۴ acetylsalicylic acid استیل‌سالیسیلیک اسید ۵۰-۷۸-۲
C۹H۱۱NO۲ فنیل‌آلانین Phe ۶۳-۹۱-۲
C۹H۱۱NO۳ تیروزین Tyr ۳۱۳۳۰-۵۹-۳
C۹H۲۰ نونان ۱۱۱-۸۴-۲
C۱۰H۸ نفتالین ۹۱-۲۰-۳
C۱۰H۱۴O mentha spicata herb oil ۸۰۰۸-۷۹-۵
C۱۰H۱۵ON افدرین ۵۶۳۷۰-۳۰-۰
C۱۰H۱۶O کافور ۷۶-۲۲-۲
C۱۰H۲۲ دکان ۱۲۴-۱۸-۵
C۱۱H۱۲N۲O۲ تریپتوفان Trp ۷۳-۲۲-۳
C۱۱H۲۴ اوندکان ۱۱۲۰-۲۱-۴
C۱۲H۱۰ biphenyl ۹۲-۵۲-۴
C۱۲H۲۲O۱۱ مالتوز ۶۹-۷۹-۴
ساکارز ۵۷-۵۰-۱
C۱۲H۲۶ دودکان ۱۱۲-۴۰-۳
C۱۳H۱۰O بنزوفنون ۱۱۹-۶۱-۹
C۱۳H۱۲O یونون ۲۴۸۴-۱۶-۴
C۱۳H۲۸ تریدکان ۶۲۹-۵۰-۵
C۱۴H۱۰ anthracene ۱۲۰-۱۲-۷
C۱۴H۱۰O۱۴ بنزوئیل پروکساید ۹۴-۳۶-۰
C۱۴H۱۸N۲O۵ آسپارتام ۸۱-۱۴-۱
C۱۴H۳۰ tetradecane ۶۲۹-۵۹-۴
C۱۵H۳۲ پنتادکان ۶۲۹-۶۲-۹
C۱۶H۳۴ هگزادکان ۵۴۴-۷۶-۳
C۱۷H۳۶ هپتادکان ۶۲۹-۷۸-۷
C۱۸H۳۲O۲ اسید لینولئیک ۶۰-۳۳-۳
C۱۸H۳۶O۲ اسید استاریک ۵۷-۱۱-۴
C۱۸H۳۸ octadecane ۵۹۳-۴۵-۳
C۱۹H۴۰ nonadecane ۶۲۹-۹۲-۵
C۲۰H۲۴O۲N۲ کینین ۱۳۰-۹۵-۰
C۲۰H۴۲ ایکوزان ۱۱۲-۹۵-۸
C۲۱H۳۶N۷O۱۶P۳S کوآنزیم آ ۳۱۴۱۶-۹۸-۵
C۱۶۴H۲۵۶Na۲O۶۸S۲ مایتوتوکسین ۵۹۳۹۲-۵۳-۹
Cl۲O۸ Chlorine octaoxide

Ca–Cu

Chemical formula Synonyms CAS number
CaB۶ هگزابورید کلسیم ۱۲۰۰۷-۹۹-۷
CaBr۲ برمید کلسیم ۷۷۸۹-۴۱-۵
Ca(CN)۲ کلسیم سیانید ۵۹۲-۰۱-۸
CaCO۳ کلسیم کربنات spent lime کلسیت سنگ آهک سنگ مرمر ۴۷۱-۳۴-۱
CaC۲ کلسیم کاربید ۷۵-۲۰-۷
Ca(CHO۲)۲ کلسیم فرمات ۵۴۴-۱۷-۲
Ca(C۲H۳O۲)۲ استات کلسیم ۶۲-۵۴-۴
CaC۲O۴ کلسیم اگزالات ۵۶۳-۷۲-۴
CaCN۲ سیانامید کلسیم ۱۵۶-۶۲-۷
CaCl۲ کلرید کلسیم ۱۰۰۴۳-۵۲-۴
Ca(ClO۳)۲ کلسیم کلرات ۱۰۱۳۷-۷۴-۳
Ca(ClO۴)۲ calcium perchlorate ۱۳۴۷۷-۳۶-۶
CaF۲ کلسیم فلوئورید fluorite ۷۷۸۹-۷۵-۵
CaH۲ هیدرید کلسیم ۷۷۸۹-۷۸-۸
Ca(H۲PO۲)۲ calcium hypophosphite ۷۷۸۹-۷۹-۹
CaI۲ یدید کلسیم ۱۰۱۰۲-۶۸-۸
Ca(IO۳)۲ کلسیم یدات ۷۷۸۹-۸۰-۲
CaMoO۴ calcium molybdate ۷۷۸۹-۸۲-۴
Ca(NO۲)۲ calcium nitrite ۱۳۷۸۰-۰۶-۸
Ca(NO۳)۲ کلسیم نیترات ۱۰۱۲۴-۳۷-۵
Ca(NO۳)۲ · ۴H۲O کلسیم نیترات ۱۳۴۷۷-۳۴-۴
Ca(NbO۳)۲ calcium metaniobate
CaO آهک calcium oxide burnt lime ۱۳۰۵-۷۸-۸
Ca(ClO)۲ کلسیم هیپوکلریت
Ca(OH)۲ کلسیم هیدروکسید slaked lime ۱۳۰۵-۶۲-۰
CaO۲ کلسیم پراکسید ۱۳۰۵-۷۹-۹
CaS سولفید کلسیم hepar calcies sulfurated lime oldhamite ۲۰۵۴۸-۵۴-۳
CaSO۴ کلسیم سولفات whiskers crystal ۷۷۷۸-۱۸-۹
CaSO۴ · ۰٫۵H۲O گچ calcium sulfate hemihydrate ۱۰۰۳۴-۷۶-۱
CaSe calcium selenide ۱۳۰۵-۸۴-۶
CaSeO۳ calcium selenite
CaSeO۴ calcium selenate
CaSiO۳ calcium metasilicate ولاستونیت ۱۳۴۴-۹۵-۲
CaTe calcium telluride ۱۲۰۱۳-۵۷-۹
CaTeO۳ calcium tellurite
CaTeO۴ calcium tellurate
CaTiO۳ کلسیم تیتانات ۱۲۰۴۹-۵۰-۲
Ca(VO۳)۲ calcium metavanadate
Ca(VO۴)۲ calcium orthovanadate
CaWO۴ شئلیت ۷۷۹۰-۷۵-۲
Ca۳N۲ نیترید کلسیم ۱۲۰۱۳-۸۲-۰
Ca۳P۲ فسفید کلسیم ۱۳۰۵-۹۹-۳
CdBr۲ کادمیم برومید ۷۷۸۹-۴۲-۶
Cd(CN)۲ سیانید کادمیم ۵۴۲-۸۳-۶
CdCO۳ اتاویت ۵۱۳-۷۸-۰
Cd(C۲H۳O۲)۲ استات کادمیم ۵۴۳-۹۰-۸
CdC۲O۴ cadmium oxalate ۸۱۴-۸۸-۰
CdCl۲ کادمیم کلرید ۱۰۱۰۸-۶۴-۲
CdCrO۴ cadmium chromate ۱۴۳۱۲-۰۰-۶
CdF۲ کادمیم فلوئورید ۷۷۹۰-۷۹-۶
CdI۲ یدید کادمیم ۷۷۹۰-۸۰-۹
Cd(IO۳)۲ cadmium iodate ۷۷۹۰-۸۱-۰
CdMoO۴ cadmium molybdate ۱۳۹۷۲-۶۸-۴
Cd(NO۳)۲ کادمیم نیترات ۱۰۳۲۵-۹۴-۷
Cd(N۳)۲ cadmium azide ۱۴۲۱۵-۲۹-۳
CdO کادمیم اکسید ۱۳۰۶-۱۹-۰
Cd(OH)۲ هیدروکسید کادمیم ۲۱۰۴۱-۹۵-۲
CdS کادمیم سولفید greenockite ۱۳۰۶-۲۳-۶
CdSO۳ cadmium sulfite
CdSO۴ cadmium sulfate ۱۰۱۲۴-۳۶-۴
CdSb cadmium antimonide ۱۲۰۱۴-۲۹-۸
CdSe کادمیم سلنید cadmoselite ۱۳۰۶-۲۴-۷
CdSeO۳ cadmium selenite
CdSiO۳ cadmium metasilicate ۱۳۴۷۷-۱۹-۵
Cd(TaO۳)۲ cadmium metatantalate
CdTe cadmium telluride ۱۳۰۶-۲۵-۸
CdTeO۴ cadmium tellurate
CdTiO۳ cadmium titanate ۱۲۰۱۴-۱۴-۱
CdWO۴ تنگستات کادمیم ۷۷۹۰-۸۵-۴
CdZrO۳ cadmium metazirconate
Cd۲Nb۲O۷ cadmium niobate ۱۲۱۸۷-۱۴-۳
Cd۳As۲ کادمیم آرسنید ۱۲۰۰۶-۱۵-۴
Cd۳P۲ cadmium phosphide ۱۲۰۱۴-۲۸-۷
Cd۳(PO۴)۲ cadmium phosphate
CeB۶ سریم هگزابورید ۱۲۰۰۸-۰۲-۵
CeBr۳ سریم (III) برومید ۱۴۴۵۷-۸۷-۵
CeC cerium carbide ۱۲۰۱۲-۳۲-۷
CeCl۳ سریم (III) کلرید ۷۷۹۰-۸۶-۵
CeF۳ cerium(III) fluoride ۷۷۵۸-۸۸-۵
CeF۴ cerium(IV) fluoride ۷۷۵۸-۸۸-۵
CeI۲ cerium(II) iodide ۱۹۱۳۹-۴۷-۰
CeI۳ cerium(III) iodide ۷۷۹۰-۸۷-۶
CeN cerium nitride ۲۵۷۶۴-۰۸-۳
CeO۲ اکسید سریم (IV) cerianite ۱۳۰۶-۳۸-۳
CeS cerium(II) sulfide ۱۲۰۱۴-۸۲-۳
Ce(SO۴)۲ سریوم(IV) سولفات
CeSi۲ cerium silicide ۱۲۰۱۴-۸۵-۶
Ce۲C۳ cerium(III) carbide ۱۲۱۱۵-۶۳-۸
Ce۲O۳ اکسید سریم (III) ۱۳۴۵-۱۳-۷
Ce۲S۳ cerium(III) sulfide ۱۲۰۱۴-۹۳-۶
ClF chlorine fluoride ۷۷۹۰-۸۹-۸
ClF۳ تری‌فلورید کلر ۷۷۹۰-۹۱-۲
ClF۵ پنتافلوئورید کلر ۱۳۶۳۷-۶۳-۳
ClOClO۳ پرکلرات کلر ۲۷۲۱۸-۱۶-۲
ClO۲ دی‌اکسید کلر ۱۰۰۴۹-۰۴-۴
ClO۳F chlorine trioxide fluoride ۷۶۱۶-۹۴-۶
Cl۲ کلر ۷۷۸۲-۵۰-۵
Cl۲O۳ دی‌کلرین هگزاکسید ۱۷۴۹۶-۵۹-۲
Cl۲O۶ chlorine hexoxide ۱۲۴۴۲-۶۳-۶
Cl۲O۷ chlorine heptoxide ۱۰۲۹۴-۴۸-۱
CoAl۲O۴ لاجوردی ۱۳۸۲۰-۶۲-۷
CoAs cobalt arsenide ۲۷۰۱۶-۷۳-۵
CoAs۲ cobalt(II) arsenide ۱۲۰۴۴-۴۲-۷
CoB cobalt(II) boride ۱۲۰۰۶-۷۷-۸
CoBr۲ کبالت (II) برومید ۷۷۸۹-۴۳-۷
Co(CN)۲ سیانید کبالت (II) ۵۴۲-۸۴-۷
Co(C۲H۳O۲)۲ استات کبالت (II) ۷۱-۴۸-۷
Co(C۲H۳O۲)۳ cobalt(III) acetate ۹۱۷-۶۹-۱
CoC۲O۴ اکسالات کبالت (II) ۸۱۴-۸۹-۱
Co(ClO۴)۲ cobalt(II) perchlorate ۱۳۴۵۵-۳۱-۷
CoCl۲ کلرید کبالت (II) ۷۶۴۶-۷۹-۹
CoCrO۴ cobalt(II) chromate ۲۴۶۱۳-۳۸-۵
CoCr۲O۴ cobalt(II) chromite ۱۳۴۵۵-۲۵-۹
CoF۲ فلوئورید کبالت (II) ۱۰۰۲۶-۱۷-۲
CoF۳ فلوئورید کبالت (III) ۱۰۰۲۶-۱۸-۳
Co(IO۳)۲ cobalt(II) iodate ۱۳۴۵۵-۲۸-۲
CoI۲ یدید کبالت (II) ۱۵۲۳۸-۰۰-۳
CoMoO۴ cobalt(II) molybdate ۱۳۷۶۲-۱۴-۶
Co(NO۳)۲ کبالت (II) نیترات ۱۰۱۴۱-۰۵-۶
Co(NO۳)۳ cobalt(III) nitrate ۱۵۵۲۰-۸۴-۰
CoO اکسید کبالت (II) ۱۳۰۷-۹۶-۶
Co(OH)۲ هیدروکسید کبالت (II) ۲۱۰۴۱-۹۳-۰
Co(OH)۳ cobalt(III) hydroxide ۱۳۰۷-۸۶-۴
CoS cobalt(II) sulfide ۱۳۱۷-۴۲-۶
CoS۲ cobalt disulfide ۱۲۰۱۳-۱۰-۴
CoSb cobalt antimonide ۱۲۰۵۲-۴۲-۵
CoSe cobalt(II) selenide ۱۳۰۷-۹۹-۹
CoSeO۳ cobalt(II) selenite
CoTe cobalt(II) telluride ۱۲۰۱۷-۱۳-۹
CoTiO۳ cobalt(II) titanate ۱۲۰۱۷-۰۱-۵
CoWO۴ cobalt(II) tungstate ۱۲۶۴۰-۴۷-۰
Co۲B cobalt boride ۱۲۰۴۵-۰۱-۱
Co۲SO۴ کبالت(II) سولفات ۱۰۱۲۴-۴۳-۳
Co۲S۳ cobalt(III) sulfide ۱۳۳۲-۷۱-۴
Co۲SiO۴ cobalt(II) orthosilicate ۱۲۰۱۷-۰۸-۲
Co۲SnO۴ cobalt(II) stannate ۱۲۱۳۹-۹۳-۴
Co۲TiO۴ cobalt(II) titanite ۱۲۰۱۷-۳۸-۸
Co۳(Fe(CN)۶)۲ cobalt(II) ferricyanide ۱۴۰۴۹-۸۱-۱
CrBr۲ chromium(II) bromide ۱۰۰۴۹-۲۵-۹
CrBr۳ chromium(III) bromide ۱۰۰۳۱-۲۵-۱
CrCl۲ کلرید کروم (II) ۱۰۰۴۹-۰۵-۵
CrCl۳ کلرید کروم (III) ۱۰۰۲۵-۷۳-۷
CrCl۴ کلرید کروم (IV) ۱۵۵۹۷-۸۸-۳
CrF۲ chromium(II) fluoride ۱۰۰۴۹-۱۰-۲
CrF۳ تری‌فلوئورید کروم ۷۷۸۸-۹۷-۸
CrF۴ chromium(IV) fluoride ۱۰۰۴۹-۱۱-۳
CrF۵ chromium(V) fluoride ۱۳۸۴۳-۲۸-۲
CrF۶ فلوئورید کروم (VI) ۱۳۸۴۳-۲۸-۲
CrI۲ chromium(II) iodide ۱۳۴۷۸-۲۸-۹
CrI۳ chromium(III) iodide ۱۳۵۶۹-۷۵-۰
Cr(NO۳)۳ کروم نیترات ۱۳۵۴۸-۳۸-۴
Cr(NO۲)۳ chromium(III) nitrite
CrO۲ اکسید کروم (IV) ۱۲۰۱۸-۰۱-۸
CrO۳ تری‌اکسید کروم ۱۳۳۳-۸۲-۰
CrO۴۲− chromate ion
CrO۲Cl۲ کرومیل کلرید ۱۴۹۷۷-۶۱-۸
CrPO۴ chromium(III) phosphate ۷۷۸۹-۰۴-۰
CrSb chromium antimonide ۱۲۰۵۳-۱۲-۲
CrVO۴ chromium(III) orthovanadate
Cr۲O۳ اکسید کروم (III) eskolaite ۱۳۰۸-۳۸-۹
Cr۲(SO۴)۳ سولفات کروم (III) ۱۰۱۰۱-۵۳-۸
Cr۲S۳ سولفید کروم (III) ۱۲۰۱۸-۲۲-۳
Cr۲Se۳ chromium(III) selenide
Cr۲(TeO۴)۳ chromium(III) tellurate
Cr۲Te۳ chromium(III) telluride ۱۲۰۵۳-۳۹-۳
Cr۳As۲ chromium(II) arsenide
Cr۳C۲ کربید کروم ۱۲۰۱۲-۳۵-۰
Cr۳Sb۲ chromium(II) antimonide
Cr۳Si۲ chromium(II) silicide
CsBO۲ caesium borate ۹۲۱۴۱-۸۶-۱
CsBr برمید سزیم ۷۷۸۷-۶۹-۱
CsBrO۳ caesium bromate ۱۳۴۵۴-۷۵-۶
CsBr۳ caesium tribromide
CsCN caesium cyanide ۲۱۱۵۹-۳۲-۰
CsC۲H۳O۲ سزیم استات ۳۳۹۶-۱۱-۰
CsCl سزیم کلرید ۷۶۴۷-۱۷-۸
CsClO۳ caesium chlorate ۱۳۷۶۳-۶۷-۲
CsClO۴ سزیم پرکلرات ۱۳۴۵۴-۸۴-۷
CsF سزیم فلوئورید ۱۳۴۰۰-۱۳-۰
CsI سزیم یدید ۷۷۸۹-۱۷-۵
CsI۳ caesium triiodide
CsNH۲ caesium amide ۲۲۲۰۵-۵۷-۸
CsNO۳ سزیم نیترات ۷۷۸۹-۱۸-۶
CsN۳ caesium azide ۲۲۷۵۰-۵۷-۸
CsNbO۳ caesium metaniobate
CsOH سزیم هیدروکسید ۲۱۳۵۱-۷۹-۱
CsO۲ caesium superoxide ۱۲۰۱۸-۶۱-۰
Cs۲S caesium sulfide ۱۲۲۱۴-۱۶-۳
CsSCN caesium thiocyanate
CsSeO۴ caesium selenate
CsTaO۳ caesium metatantalate
Cs۲CO۳ کربنات سزیم ۲۹۷۰۳-۰۱-۳
Cs۲C۲O۴ caesium oxalate
Cs۲CrO۴ caesium chromate
Cs۲Cr۲O۷ caesium dichromate
Cs۲HPO۴ caesium hydrogen orthophosphate
Cs۲MoO۴ caesium molybdate ۱۳۵۹۷-۶۴-۳
Cs۲O سزیم اکسید ۲۰۲۸۱-۰۰-۹
Cs۲SO۳ caesium sulfite
Cs۲SO۴ سزیم سولفات ۱۰۲۹۴-۵۴-۹
Cs۲SiO۳ caesium metasilicate
Cs۲TeO۴ caesium tellurate
Cs۲TiO۳ تیتانات سزیم caesium metatitanate
Cs۲WO۴ caesium orthotungstate
Cs۳PO۴ caesium orthophosphate
Cs۳VO۴ caesium orthovanadate
CuBr برمید مس (I) ۷۷۸۷-۷۰-۴
Cu(BrO۳)۲ · ۶H۲O copper(II) bromate hexahydrate
CuBr۲ برمید مس (II)
CuC۲O۴ copper oxalate
CuCl کلرید مس (I) ۷۷۵۸-۸۹-۶
Cu(ClO۳)۲ · ۶H۲O copper(II) chlorate hexahydrate
CuCl۲ کلرید مس (II) ۷۴۴۷-۳۹-۴
CuFeS۲ copper iron sulfide کالکوپیریت
CuFe۲O۴ copper(II) iron(II) oxide
CuFe۲S۳ copper iron sulfide cubanite
[Cu(H۲O)۴]SO۴ · H۲O مس(II) سولفات
CuI یدید مس (I) ۷۶۸۱-۶۵-۴
CuIO۳ copper(I) iodate
Cu(IO۳)۲ copper(II) iodate
CuMoO۴ copper(II) orthomolybdate
Cu(NO۳)۲ نیترات مس (II)
Cu(NO۳)۲ · ۳H۲O نیترات مس (II)
Cu(NO۳)۲ · ۶H۲O copper(II) nitrate hexahydrate ۱۰۲۹۴-۴۱-۴
Cu(NbO۳)۲ copper(II) orthoniobate
CuO مس (II) اکسید ۱۳۱۷-۳۸-۰
Cu(OH)۲ مس (II) هیدروکسید
Cu(OH)۲CO۳ Verdigris
CuS copper(II) sulfide کوولین ۱۳۱۷-۴۰-۴
CuSCN copper(I) thiocyanate
CuSO۴ مس(II) سولفات ۷۷۵۸-۹۸-۷
CuSO۴ · ۵H۲O مس(II) سولفات
CuSe copper(II) selenide
CuSeO۳ · ۲H۲O copper(II) selenite dihydrate
CuSeO۴ · ۵H۲O copper(II) selenate pentahydride
CuSiO۳ copper(II) metasilicate
CuTe copper(II) telluride
CuTeO۳ copper(II) tellurite
CuTiO۳ copper(II) metatitanate
Cu(VO۳)۲ copper(II) metavanadate
CuWO۴ copper(II) orthotungstate
Cu۲CO۳(OH)۲ مالاکیت
Cu۲S مس(۱) سولفید کالکوزیت
Cu۲Se copper(I) selenide
Cu۲Te copper(I) telluride
Cu۳As copper(I) arsenide
Cu۳P فسفید مس (I)
Cu۳(PO۴)۲ فسفات مس
Cu۳Sb copper(III) antimonide
Cu۹S۵ copper sulfide digenite
Cu۳Zn۲ برنج (آلیاژ)

D

Chemical formula Synonyms CAS Number
DBr deuterium bromide
DI deuterium iodide
DLi لیتیم هیدرید
DNa sodium deuteride
D۲O deuterium oxide آب سنگین
D۳O trideuterium oxide
DyBr۳ dysprosium(III) bromide
DyCl۲ dysprosium(II) chloride
DyCl۳ کلرید دیسپروزیم (III)
DySi۲ dysprosium(II) silicide
Dy۲O۳ اکسید دیسپروزیم (III)
Dy۲S۳ dysprosium(III) sulfide

E

Chemical formula Synonyms CAS number
ErF erbium monofluoride ۱۶۰۸۷-۶۷-۵
ErF۲ erbium difluoride ۱۶۰۸۷-۶۵-۳
ErF۳ erbium trifluoride ۱۳۷۶۰-۸۳-۳
ErI۳ erbium triiodide ۱۳۸۱۳-۴۲-۸
ErI۴Na erbium sodium tetraiodide ۱۲۹۸۶۳-۱۳-۴
ErO erbium monoxide ۱۲۲۸۰-۶۱-۴
EuF europium monofluoride ۱۷۲۰۹-۶۰-۸
EuF۳ europium trifluoride ۱۳۷۶۵-۲۵-۸
EuI۲ europium diiodide ۲۲۰۱۵-۳۵-۶
EuNbO۲ europium niobium dioxide ۱۰۷۰۶۹-۷۸-۳
EuNb۲O۶ europium diniobium hexaoxide ۵۵۲۱۶-۳۲-۵
EuO europium monoxide ۱۲۰۲۰-۶۰-۹
EuO۲V monoeuropium monovandium dioxide ۸۸۷۶۲-۳۰-۵
EuO۳Ti europium titanium trioxide ۱۲۰۲۰-۶۱-۰
EuO۳V europium metavanadate ۳۹۴۳۲-۲۱-۸
EuO۴W europium tungsten tetraoxide ۱۳۵۳۷-۱۲-۷
EuS europium monosulfide ۱۲۰۲۰-۶۵-۴
EuS۲ europium disulfide ۵۵۹۵۷-۴۲-۱
Eu۲O dieuropium monoxide ۶۲۴۶۲-۴۷-۹
Eu۲O۲ dieuropium dioxide ۶۲۴۶۲-۴۸-۰
Eu۲S dieuropium monosulfide ۶۲۴۶۲-۴۹-۱
Eu۲S۲ dieuropium disulfide ۶۲۴۶۲-۵۱-۵

F

Chemical formula Synonyms CAS number
F۲Fe فلوئورید آهن (II) ۴۱۴۲۸-۵۵-۱
FGa gallium monofluoride ۱۳۹۶۶-۷۸-۴
FGaO gallium monofluoride monoxide ۱۵۵۸۶-۶۶-۰
FGd gadolinium monofluoride ۱۲۲۵۹-۱۸-۶
FGe germanium monofluoride ۱۴۹۲۹-۴۶-۵
FHg mercury fluoride[نیازمند ابهام‌زدایی] ۲۷۵۷۵-۴۷-۹
FHo holmium monofluoride ۱۶۰۸۷-۶۶-۴
FI مونوفلوئورید ید ۱۳۸۷۳-۸۴-۲
FI۲ monofluorodiiodine ۵۸۷۵۱-۳۳-۰
FIn indium monofluoride ۱۳۹۶۶-۹۵-۵
FLa lanthanum monofluoride ۱۳۹۴۳-۴۴-۷
FLi لیتیم فلورید ۷۷۸۹-۲۴-۴
FLiO lithium hypofluorite ۳۴۲۴۰-۸۴-۱
FLi۲ dilithium monofluoride ۵۰۶۴۴-۶۹-۴
FMg magnesium monofluoride ۱۴۹۵۳-۲۸-۷
FMn monomanganese monofluoride ۱۳۵۶۹-۲۵-۰
FMnO۳ manganese fluoride trioxide ۱۵۵۸۶-۹۷-۷
FMo molybdenum monofluoride ۶۰۳۸۸-۱۸-۳
FN fluoroimidogen ۱۳۹۶۷-۰۶-۱
FNO نیتروسیل فلوئورید ۷۷۸۹-۲۵-۵
FNO۲ نیتریل فلوئورید ۱۰۰۲۲-۵۰-۱
FNO۳ fluorine nitrate ۷۷۸۹-۲۶-۶
FNS تیازیل فلوئورید ۱۸۸۲۰-۶۳-۸
FNa سدیم فلوئورید ۷۶۸۱-۴۹-۴
FNa۲ disodium monofluoride ۸۷۳۳۱-۱۳-۳
FNd neodymium monofluoride ۱۳۹۴۰-۷۷-۷
FO oxygen monofluoride ۱۲۰۶۱-۷۰-۰
FOTh thorium monofluoride monoxide ۱۹۷۹۷-۹۰-۱
FOTi titanium fluoride oxide ۱۷۴۹۷-۷۵-۵
FO۲ dioxygen monofluoride ۱۵۴۹۹-۲۳-۷
FO۳S fluorosulfate radical ۲۱۵۴۹-۰۲-۰
FP phosphorus monofluoride ۱۶۰۲۷-۹۲-۲
FPS phosphenothious fluoride ۵۵۷۵۳-۳۹-۴
FPS۲ phosphenodithioic fluoride ۱۳۷۶۴۹-۴۶-۸
FPb lead monofluoride ۱۴۹۸۶-۷۲-۲
FPu plutonium monofluoride ۲۰۸۸۲-۱۶-۰
FRb فلوئورید روبیدیم ۱۳۴۴۶-۷۴-۷
FS monosulfur monofluoride ۱۶۰۶۸-۹۶-۵
FSc scandium monofluoride ۱۴۰۱۷-۳۳-۵
FSm samarium monofluoride ۱۷۲۰۹-۵۹-۵
FSn tin monofluoride ۱۳۹۶۶-۷۴-۰
FSr strontium monofluoride ۱۳۵۶۹-۲۷-۲
FTh thorium monofluoride ۵۱۶۸۶-۳۴-۱
FTi titanium fluoride ۱۸۰۲۵-۲۲-۴
FTl تالیم (I) فلوئورید ۷۷۸۹-۲۷-۷
FW tungsten monofluoride ۵۱۶۲۱-۱۶-۰
FXe زنون (عنصر) ۱۶۷۵۷-۱۴-۵
FY yttrium monofluoride ۱۳۹۸۱-۸۸-۹
FZr فلوئورید زیرکونیم (IV) ۱۳۵۶۹-۲۸-۳
F۲ فلوئور ۷۷۸۲-۴۱-۴
F۲Fe ferrous fluoride ۷۷۸۹-۲۸-۸
F۲Ga gallium difluoride ۵۱۷۷۷-۷۹-۸
F۲Gd gadolinium difluoride ۱۲۲۵۹-۱۹-۷
F۲Ge ژرمانیم دی‌فلوئورید ۱۳۹۴۰-۶۳-۱
F۲GeO difluorogermanone ۷۲۱۹۰-۳۸-۶
F۲Hg فلوئورید جیوه (II) ۷۷۸۳-۳۹-۳
F۲Hg۲ فلوئورید جیوه (I) ۱۳۹۶۷-۲۵-۴
F۲Ho holmium difluoride ۱۶۰۸۷-۶۴-۲
F۲IP difluoroiodophosphine ۱۳۸۱۹-۱۱-۹
F۲K۲ dipotassium difluoride ۱۲۲۸۵-۶۲-۰
F۲Kr کریپتون دی‌فلورید ۱۳۷۷۳-۸۱-۴
F۲La lanthanum difluoride ۱۵۹۴۸-۶۸-۲
F۲Li۲ لیتیم فلورید ۱۲۲۶۵-۸۲-۶
F۲Mg منیزیم فلورید ۷۷۸۳-۴۰-۶
F۲Mn manganese difluoride ۷۷۸۲-۶۴-۱
F۲Mo molybdenum difluoride ۲۰۲۰۵-۶۰-۱
F۲MoO۲ molybdenum difluoride dioxide ۱۳۸۲۴-۵۷-۲
F۲N difluoroamino radical ۳۷۴۴-۰۷-۸
F۲N۲O nitrosodifluoroamine ۱۴۹۸۴-۷۸-۲
F۲Na۲ disodium difluoride ۱۲۲۸۵-۶۴-۲
F۲Nd neodymium difluoride ۱۳۹۴۰-۷۶-۶
F۲Ni فلوئورید نیکل (II) ۱۰۰۲۸-۱۸-۹
F۲O اکسیژن دی‌فلوئورید ۷۷۸۳-۴۱-۷
F۲OS تیونیل فلوئورید ۷۷۸۳-۴۲-۸
F۲OSi difluorooxosilane ۱۴۰۴۱-۲۲-۶
F۲OTi titanium fluoride oxide ۱۳۵۳۷-۱۶-۱
F۲O۲ perfluoroperoxide ۷۷۸۳-۴۴-۰
F۲O۲S سولفوریل فلورید ۲۶۹۹-۷۹-۸
F۲O۲W tungsten difluoride dioxide ۱۴۱۱۸-۷۳-۱
F۲O۵S۳ peroxydisulfuryl difluoride
F۲P phosphorus difluoride ۱۳۸۷۳-۵۲-۴
F۲Pb فلورید سرب (II) ۷۷۸۳-۴۶-۲
F۲Pt platinum difluoride ۱۸۸۲۰-۵۶-۹
F۲Pu plutonium difluoride ۲۰۸۸۲-۱۵-۹
F۲S سولفور دی‌فلورید ۱۳۸۱۴-۲۵-۰
F۲SW tungsten difluoride monosulfide ۴۱۸۳۱-۷۸-۱
F۲S۲ difluorodisulfane ۱۳۷۰۹-۳۵-۸
F۲S۲ thiothionyl fluoride ۱۶۸۶۰-۹۹-۴
F۲S۲ thiothionyl fluoride ۱۰۱۹۴۷-۳۰-۲
F۲S۲W tungsten difluoride disulfide ۴۱۸۳۱-۸۱-۶
F۲Sc scandium difluoride ۱۴۰۱۷-۳۴-۶
F۲Se selenium difluoride ۷۰۴۲۱-۴۳-۱
F۲Si difluorosilylene ۱۳۹۶۶-۶۶-۰
F۲Sn tin difluoride ۷۷۸۳-۴۷-۳
F۲Sr استرانسیم فلوئورید ۷۷۸۳-۴۸-۴
F۲Th thorium difluoride ۲۸۸۴۴-۱۱-۳
F۲Ti titanium difluoride ۱۳۸۱۴-۲۰-۵
F۲Tl۲ dithallium difluoride ۳۱۹۷۰-۹۷-۵
F۲W tungsten difluoride ۳۳۹۶۳-۱۵-۴
F۲Xe زنون دی‌فلورید ۱۳۷۰۹-۳۶-۹
F۲Y yttrium difluoride ۱۳۹۸۱-۸۹-۰
F۲Zn فلورید روی ۷۷۸۳-۴۹-۵
F۲Zr فلوئورید زیرکونیم (IV) ۱۳۸۴۲-۹۴-۹
F۳Fe فلوئورید آهن (III) ۷۷۸۳-۵۰-۸
F۳Ga فلوئورید گالیم (III) ۷۷۸۳-۵۱-۹
F۳Gd gadolinium trifluoride ۱۳۷۶۵-۲۶-۹
F۳Ho holmium trifluoride ۱۳۷۶۰-۷۸-۶
F۳La lanthanum trifluoride ۱۳۷۰۹-۳۸-۱
F۳Li۳ trilithium trifluoride ۱۱۰۶۸۲-۱۹-۴
F۳Lu lutetium trifluoride ۱۳۷۶۰-۸۱-۱
F۳Mn فلوئورید منگنز (III) ۷۷۸۳-۵۳-۱
F۳Mo molybdenum trifluoride ۲۰۱۹۳-۵۸-۲
F۳MoO molybdenum trifluoride oxide ۲۲۵۲۹-۲۹-۹
F۳MoS molybdenum trifluoride sulfide ۶۷۳۷۴-۷۶-۹
F۳N نیتروژن تری‌فلورید ۷۷۸۳-۵۴-۲
F۳NO nitrogen trifluoride oxide ۱۳۸۴۷-۶۵-۹
F۳NO۲S difluoroaminosulfonyl fluoride ۱۳۷۰۹-۳۰-۳
F۳NO۳S difluoraminooxysulfonyl fluoride ۶۸۱۶-۱۲-۲
F۳NS تی‌آزیل تری‌فلورید ۱۵۹۳۰-۷۵-۳
F۳NaSn sodium trifluorostannate ۱۳۷۸۲-۲۲-۴
F۳Nd neodymium trifluoride ۱۳۷۰۹-۴۲-۷
F۳OP phosphoryl fluoride ۱۳۴۷۸-۲۰-۱
F۳OTa tantalum monoxide trifluoride ۲۰۲۶۳-۴۷-۲
F۳OV vanadium trifluoride oxide ۱۳۷۰۹-۳۱-۴
F۳P تری‌فلوئورید فسفر ۷۷۸۳-۵۵-۳
F۳PS تیوفسفریل فلوئورید ۲۴۰۴-۵۲-۶
F۳Pr praseodymium trifluoride ۱۳۷۰۹-۴۶-۱
F۳Pu فلوئورید پلوتونیم (III) ۱۳۸۴۲-۸۳-۶
F۳Rh rhodium fluoride ۶۰۸۰۴-۲۵-۳
F۳S sulfur trifluoride ۳۰۹۳۷-۳۸-۳
F۳SW tungsten trifluoride monosulfide ۴۱۸۳۱-۷۹-۲
F۳Sb آنتیموان تری‌فلوئورید ۷۷۸۳-۵۶-۴
F۳Sc فلوئورید اسکاندیم ۱۳۷۰۹-۴۷-۲
F۳Si trifluorosilyl radical ۱۴۸۳۵-۱۴-۴
F۳Sm فلوئورید ساماریم (III) ۱۳۷۶۵-۲۴-۷
F۳Tb terbium trifluoride ۱۳۷۰۸-۶۳-۹
F۳Th thorium trifluoride ۱۳۸۴۲-۸۴-۷
F۳Ti فلورید تیتانیوم (III) ۱۳۴۷۰-۰۸-۱
F۳Tl thallium trifluoride ۷۷۸۳-۵۷-۵
F۳Tm thulium trifluoride ۱۳۷۶۰-۷۹-۷
F۳W tungsten trifluoride ۵۱۶۲۱-۱۷-۱
F۳Y فلوئورید ایتریم (III) ۱۳۷۰۹-۴۹-۴
F۳Yb فلوئورید ایتربیم (III) ۱۳۷۶۰-۸۰-۰
F۳Zr zirconium trifluoride ۱۳۸۱۴-۲۲-۷
F۴Ge ژرمانیم تترافلوئورید ۷۷۸۳-۵۸-۶
F۴Ge۲ digermanium tetrafluoride ۱۲۳۳۲-۰۸-۰
F۴Hf hafnium fluoride ۱۳۷۰۹-۵۲-۹
F۴Mg۲ dimagnesium tetrafluoride ۵۶۴۵۰-۸۹-۶
F۴Mg۲ منیزیم فلورید ۵۸۷۹۰-۴۱-۳
F۴Mo molybdenum tetrafluoride ۲۳۴۱۲-۴۵-۵
F۴MoO molybdenum tetrafluoride oxide ۱۴۴۵۹-۵۹-۷
F۴MoS molybdenum tetrafluoride monosulfide ۷۰۴۸۷-۶۰-۴
F۴N۲ تترافلوروهیدرازین ۱۰۰۳۶-۴۷-۲
F۴Na۲Sn disodium tetrafluorostannate ۱۵۰۰۷-۵۵-۳
F۴OOs osmium oxide tetrafluoride ۳۸۴۴۸-۵۸-۷
F۴OP۲ diphosphorus tetrafluoride oxide ۱۳۸۱۲-۰۷-۲
F۴ORe rhenium tetrafluoride oxide ۱۷۰۲۶-۲۹-۸
F۴OS تیونیل تترافلورید ۱۳۷۰۹-۵۴-۱
F۴OW tungsten tetrafluoride oxide ۱۳۵۲۰-۷۹-۱
F۴OXe xenon tetrafluoride oxide ۱۳۷۷۴-۸۵-۱
F۴P۲ diphosphorus tetrafluoride ۱۳۸۲۴-۷۴-۳
F۴Pb lead tetrafluoride ۷۷۸۳-۵۹-۷
F۴Pt platinum tetrafluoride ۱۳۴۵۵-۱۵-۷
F۴Pu تترافلوئورید پلوتونیم ۱۳۷۰۹-۵۶-۳
F۴S سولفور تترافلورید ۷۷۸۳-۶۰-۰
F۴SW tungsten tetrafluoride monosulfide ۴۱۸۳۱-۸۰-۵
F۴Se سلنیوم تترافلورید ۱۳۴۶۵-۶۶-۲
F۴Si تترافلوئورید سیلیسیم ۷۷۸۳-۶۱-۱
F۴Sn۲ ditin tetrafluoride ۱۳۰۹۵۰-۲۸-۶
F۴Ti titanium fluoride ۷۷۸۳-۶۳-۳
F۴U اورانیوم تترافلورید ۱۰۰۴۹-۱۴-۶
F۴W tungsten tetrafluoride ۱۳۷۶۶-۴۷-۷
F۴Xe زنون تترافلورید ۱۳۷۰۹-۶۱-۰
F۴Zr فلوئورید زیرکونیم (IV) ۷۷۸۳-۶۴-۴
F۵I پنتافلوئورید ید ۷۷۸۳-۶۶-۶
F۵Mo molybdenum pentafluoride ۱۳۸۱۹-۸۴-۶
F۵ORe rhenium monoxide pentafluoride ۲۳۳۷۷-۵۳-۹
F۵P پنتافلوئورید فسفر ۷۶۴۷-۱۹-۰
F۵Pu plutonium pentafluoride ۳۱۴۷۹-۱۹-۳
F۵S دی‌سولفور دکافلوئورید ۱۰۵۴۶-۰۱-۷
F۵Sb پنتافلوئورید آنیموان ۷۷۸۳-۷۰-۲
F۵Ta فلورید تانتال (V) ۷۷۸۳-۷۱-۳
F۵U اورانیوم پنتافلورید ۱۳۷۷۵-۰۷-۰
F۵W tungsten pentafluoride ۱۹۳۵۷-۸۳-۶
F۶Fe۲ diiron hexafluoride ۱۷۱۱۴-۴۵-۳
F۶La۲ lanthanum trifluoride dimer ۱۲۵۹۲-۳۱-۳
F۶Mo مولیبدن هگزافلوئورید ۷۷۸۳-۷۷-۹
F۶NP۳ nitridotriphosphorous hexafluoride ۵۶۵۶۴-۵۶-۸
F۶Os osmium hexafluoride ۱۳۷۶۸-۳۸-۲
F۶Pu پلوتونیوم هگزافلورید ۱۳۶۹۳-۰۶-۶
F۶Re رنیم هگزافلورید ۱۰۰۴۹-۱۷-۹
F۶S هگزا فلوراید گوگرد ۲۵۵۱-۶۲-۴
F۶Se هگزافلوئورید سلنیم ۷۷۸۳-۷۹-۱
F۶Si۲ hexafluorodisilane ۱۳۸۳۰-۶۸-۷
F۶Sn۳ tritin hexafluoride ۱۲۳۲۴-۶۰-۶
F۶Te تلوریم هگزافلوئورید ۷۷۸۳-۸۰-۴
F۶U هگزافلوراید اورانیوم ۷۷۸۳-۸۱-۵
F۶W تنگستن هگزافلوئورید ۷۷۸۳-۸۲-۶
F۶Xe هگزافلورید زنون ۱۳۶۹۳-۰۹-۹
F۷I هپتافلورید ید ۱۶۹۲۱-۹۶-۳
F۷NS pentafluorosulfanyldifluoroamine ۱۳۶۹۳-۱۰-۲
F۷Re رنیوم هپتافلوئورید ۱۷۰۲۹-۲۱-۹
F۸Si۳ octafluorotrisilane ۱۴۵۲۱-۱۴-۳
F۱۰Mo۲ molybdenum fluoride ۶۵۶۵۳-۱۸-۱
F۱۰S۲ دی‌سولفور دکافلوئورید ۵۷۱۴-۲۲-۷
F۱۵Mo۳ molybdenum fluoride ۶۵۶۵۳-۰۵-۶
FeAsS iron arsenic sulfide arsenopyrite
FeBr۲ برمید آهن (II) ۷۷۸۹-۴۶-۰
FeBr۳ برمید آهن (III)
FeBr۳ · ۶H۲O iron(III) bromide hexahydrate
FeCO۳ سیدریت
FeC۲O۴ اکسالات آهن (II)
FeC۵O۵ پنتاکربونیل آهن pentacarbonyl iron ۱۳۴۶۳-۴۰-۶
FeC۱۰H۱۰ فروسن
FeCl۲ کلرید آهن (II)
FeCl۳ کلرید آهن (III) ۷۷۰۵-۰۸-۰
FeCr۲O۴ کرومیت (ore)
FeF۲ · ۴H۲O iron(II) fluoride tetrahydrate
FeI iron monoiodide ۳۳۰۱۹-۲۱-۵
FeI۲ iron diiodide iron(II) iodide ۷۷۸۳-۸۶-۰
FeI۲ · ۴H۲O iron(II) iodide tetrahydrate
FeI۳ iron(III) iodide
FeMoO۴ iron(II) orthomolybdate
FeO اکسید آهن (II) اکسید آهن (II) wüstite ۱۳۴۵-۲۵-۱
FeO۲ iron dioxide ۱۲۴۱۱-۱۵-۳
FeO۲H گوتیت
FeO۲H · nH۲O لیمونیت
Fe(OH)۲ هیدروکسید آهن (II)
Fe(OH)۳ آهن (III) اکسید-هیدروکسید
FeO۴S فروس سولفات ۷۷۲۰-۷۸-۷
FeO۸H۴P۲ iron(II) dihydrogen phosphate
FeP iron(III) phosphide
FeS سولفید آهن iron(II) sulfide ۱۳۱۷-۹۶-۰
FeS۲ پیریت fool's gold ۱۳۰۹-۳۶-۰
iron(IV) sulfide مارکارسیت ۱۲۰۶۸-۸۵-۸
FeSe iron(II) selenide
FeTe iron(II) telluride
FeTiO۳ iron(II) metatitanate
FeVO۴ iron(III) orthovanadate
FeWO۴ iron(II) orthotungstate
FeZrO۳ iron(II) metazirconate
Fe۲I۲ diiron diiodide ۹۲۷۸۵-۶۴-۳
Fe۲I۴ diiron tetraiodide ۹۲۷۸۵-۶۳-۲
Fe۲O۳ اکسید آهن اکسید آهن (III) هماتیت ۱۳۱۷-۶۰-۸
Fe۲O۳ venetian red ۸۰۱۱-۹۷-۰
Fe۲O۱۲S۳ سولفات آهن (III) iron(III) sulfate ۱۰۰۲۸-۲۲-۵
Fe۲O۱۲W۳ iron(III) orthotungstate
Fe۲P diiron phosphide
Fe۲SiO۴ fayalite
Fe۳H۲Na۲O۴۵Si کریزوتیل white asbestos ۱۲۰۰۱-۲۸-۴
Fe۳O۴ مگنتیت triiron(II, III) tetraoxide ۱۳۰۹-۳۸-۲
Fe۳P iron(tri) phosphide
Fe۷Si۸O۲۴H۲ amosite brown asbestos grunerite ۱۲۱۷۲-۷۳-۵

G

Chemical formula Synonyms CAS number
GaAs گالیم آرسنید
GaAsO۴ gallium(III) orthoarsenate
GaBr۳ برمید گالیم (III) ۱۳۴۵۰-۸۸-۹
Ga(C۲H۳O۲)۳ gallium(III) acetate
GaCl۲ gallium(II) chloride ۱۲۸۵۷۹-۰۹-۹
GaCl۳ تری‌کلرید گالیم ۱۳۴۵۰-۹۰-۳
GaI۲ gallium(II) iodide
GaI۳ یدید گالیم (III) ۱۳۴۵۰-۹۱-۴
GaN نیترید گالیم
Ga(OH)۳ گالیم (III) هیدروکسید
GaPO۴ gallium(III) orthophosphate
GaSb گالیم آنتیمونید ۱۲۰۶۴-۰۳-۸
GaTe تلورید گالیم (II) ۱۲۰۲۴-۱۴-۵
Ga۲O۳ اکسید گالیم (III) ۱۲۰۲۴-۲۱-۴
Ga۲(SO۴)۳·۱۸H۲O gallium(III) sulfate octadecahydrate
Ga۲S۳ gallium(III) sulfide
Ga۲Te۳ تلورید گالیم (III)
GeBr۴ germanium(IV) bromide ۱۳۴۵۰-۹۲-۵
GeH۳COOH ۲-germaacetic acid
GeI۲ germanium(II) iodide ۱۳۵۷۳-۰۸-۵
GeI۴ germanium(IV) iodide ۱۳۴۵۰-۹۵-۸
GeO ژرمانیم مونوکسید ۲۰۶۱۹-۱۶-۳

H

Chemical formula Synonyms CAS number
HAt hydrogen astatide
HBr hydrogen bromide هیدروبرومیک اسید ۱۰۰۳۵-۱۰-۶
HCCH استیلن ethyne
HCN hydrocyanic acid hydrogen cyanide ۶۹۱۴-۰۷-۴
HCONH۲ فرم‌آمید methanamide
HCOO formate ion
HCOOH فرومیک اسید methanoic acid
HCOONH۴ آمونیوم فرمات
HCO۳ بی‌کربنات
HC۳H۵O۳ اسید لاکتیک
HC۵H۵N+ pyridinium ion
HC۶H۷O۶ اسید اسکوربیک
HC۹H۷O۴ استیل‌سالیسیلیک اسید
HC۱۲H۱۷ON۴SCl۲ ویتامین ب۱ vitamin B۱ hydrochloride
HCl هیدروکلریک اسید هیدروژن کلرید ۷۶۴۷-۰۱-۰
HClO هیپوکلرو اسید ۷۷۹۰-۹۲-۳
HClO۲ کلرو اسید ۱۳۸۹۸-۴۷-۰
HClO۳ کلریک اسید ۷۷۹۰-۹۳-۴
HClO۴ پرکلریک اسید ۷۶۰۱-۹۰-۳
HDO semiheavy water water-d1 ۱۴۹۴۰-۶۳-۷
HF هیدروفلوئوریک اسید ۷۶۶۴-۳۹-۳
HI هیدروژن یدید ۱۰۰۳۴-۸۵-۲
HIO۳ یدیک اسید
HNO۲ نیتراس اسید ۷۷۸۲-۷۷-۶
HNO۳ نیتریک اسید hydrogen nitrate ۷۶۹۷-۳۷-۲
HN۳ هیدرازوئیک اسید ۷۷۸۲-۷۹-۸
HOCl هیپوکلرو اسید ۷۷۹۰-۹۲-۳
HOF هیپوفلورو اسید ۱۴۰۳۴-۷۹-۸
HOOCCOOH اکسالیک اسید
HPO۴۲− فسفات
HSO۳ hydrogen sulfite ion
HSO۴ سولفات
HTO partially tritiated water water-t ۱۳۶۷۰-۱۷-۲
H۲ هیدروژن ۱۳۳۳-۷۴-۰
H۲C(CH)CN اکریلونیتریل
H۲CO فرمالدهید ۱۹۷۱۰-۵۶-۶
H۲CO۳ کربنیک اسید ۱۰۷-۳۲-۴
H۲CSO sulfine ۴۰۱۰۰-۱۶-۱
H۲C۲O۴ اکسالیک اسید ۱۴۴-۶۲-۷
H۲C۴H۴O۶ اسید تارتاریک
H۲C۸H۴O۴ فتالیک اسید H۲Ph
H۲CrO۴ اسید کرومیک
H۲NCH۲COOH گلیسین
H۲NNH۲ هیدرازین
H۲O آب ۷۷۳۲-۱۸-۵
H۲O۲ آب اکسیژنه ۷۷۲۲-۸۴-۱
H۲PO۴ فسفات
H۲S سولفید هیدروژن hydrosulfuric acid ۷۷۸۳-۰۶-۴
H۲SO۳ سولفورو اسید
H۲SO۴ سولفوریک اسید hydrogen sulfate ۷۶۶۴-۹۳-۹
H۲S۲O۷ disulfuric acid
H۲S۲O۸ پروکسی‌دی‌سولفوریک اسید
H۲SeO۳ سلنوس اسید
H۲SeO۴ سلنیک اسید
H۲SiO۳ سیلیسیک اسید ۷۶۹۹-۴۱-۴
H۲TeO۳ تلورو اسید
H۲TiO۳ اسید تیتانیک
H۳AsO۴ آرسنیک اسید
H۳CCH۲CH۳ پروپان
H۳N+CH۲COO zwitterion
H۳O+ hydronium ion
H۳PO۴ فسفریک اسید ۷۶۶۴-۳۸-۲
H۴XeO۶ perxenic acid
H۶TeO۶ تلوریک اسید
HfBr۴ hafnium(IV) bromide ۱۳۷۷۷-۲۲-۵
HfF۴ hafnium(IV) fluoride ۱۳۷۰۹-۵۲-۹
HfOCl۲ · ۸H۲O hafnium(IV) oxychloride octahydrate
HfOH(C۲H۳O۲)۳ hafnium(IV) acetate, basic
Hf(SO۴)۲ hafnium(IV) sulfate
Hg(BrO۳)۲ · ۲H۲O mercury(II) bromate dihydrate
HgBr۲ برمید جیوه (II) ۷۷۸۹-۴۷-۱
Hg(C۲H۳O۲)۲ استات جیوه (II)
Hg(C۷H۵O۲)۲ · H۲O mercury(II) benzoate monohydrate
HgClO۴ · ۴H۲O mercury(I) perchlorate tetrahydrate
Hg(ClO۴)۲ · ۳H۲O mercury(II) perchlorate trihydrate
HgCl۲ کلرید جیوه (II) ۷۴۸۷-۹۴-۷
Hg(IO۳)۲ mercury(II) iodate
HgI۲ یدید جیوه (II) ۷۷۷۴-۲۹-۰
Hg(NO۳)۲ · H۲O mercury(II) nitrate monohydrate
Hg(CNO)۲ فولمینات جیوه (II) ۶۲۸-۸۶-۴
HgO جیوه (II) اکسید ۲۱۹۰۸-۵۳-۲
HgS سولفید جیوه cinnabar
Hg(SCN)۲ mercury(II) thiocyanate
HgSe سلنید جیوه
HgSeO۳ mercury(II) selenite
HgTe تلورید جیوه
HgTeO۳ mercury(II) tellurite
HgWO۴ mercury(II) tungstate
Hg۲Br۲ برمید جیوه (I) ۱۵۳۸۵-۵۸-۷
Hg۲Cl۲ کلرید جیوه (I) ۱۰۱۱۲-۹۱-۱
Hg۲I۲ یدید جیوه (I) ۱۵۳۸۵-۵۷-۶
Hg۳(AsO۴)۲ mercury(II) orthoarsenate

I

Chemical formula Synonyms CAS number
IBr iodine(I) bromide ۷۷۸۹-۳۳-۵
IBr۳ iodine(III) bromide
ICl مونوکلرید ید ۷۷۹۰-۹۹-۰
ICl۳ تری‌کلرید ید
IO۳ iodate ion
I۲ ید ۷۵۵۳-۵۶-۲
I۳ triiodide ion
InAs آرسنید ایندیم
InBr برمید ایندیم (I) ۱۴۲۸۰-۵۳-۶
InBrI۲ indium(III) bromodiiodide
InBr۲I indium(III) dibromoiodide
InBr۳ برمید ایندیم (III) ۱۳۴۶۵-۰۹-۳
InCl indium(I) chloride ۱۳۴۶۵-۱۰-۶
InCl۲ indium(II) chloride
InCl۳ کلرید ایندیم (III) ۱۰۰۲۵-۸۲-۸
InCl۳·۴H۲O indium(III) chloride tetrahydrate
InI indium(I) iodide ۱۳۹۶۶-۹۴-۴
In(IO۳)۳ indium(III) iodate
InI۲ indium(II) iodide
InI۳ indium(III) iodide ۱۳۵۱۰-۳۵-۵
In(NO۳)۳·۴٫۵H۲O indium(III) nitrate tetrahemihydrate
In(OH)۳ indium(III) hydroxide
InP ایندیم فسفید ۲۲۳۹۸-۸۰-۷
InPO۴ indium(III) orthophosphate
InS indium(II) sulfide ۱۲۰۳۰-۱۴-۷
InSb ایندیم آنتیمونید ۱۳۱۲-۴۱-۰
InTe indium(II) telluride ۱۲۰۳۰-۱۹-۲
In۲O۳ اکسید ایندیم (III) ۱۳۱۲-۴۳-۲
In۲(SO۴)۳·H۲O indium(III) sulfate monohydrate
In۲S۳ سولفید ایندیم (III)
In۲Se۳ سلنید ایندیم (III)
In۲Te۳ تلورید ایندیم (III)

K

Chemical formula Synonyms CAS number
KCN پتاسیوم سیانید ۱۵۱-۵۰-۸
KCNS تیوسیانات پتاسیم ۳۳۳-۲۰-۰
KCl پتاسیم کلرید ۷۴۴۷-۴۰-۷
KClO۳ پتاسیم کلرات ۳۸۱۱-۰۴-۹
KClO۴ پتاسیم پرکلرات ۷۷۷۸-۷۴-۷
KF پتاسیوم فلورید ۱۳۴۵۵-۲۱-۱
KMnO۴ پتاسیم پرمنگنات ۷۷۲۲-۶۴-۷
K۲MnO۴ پتاسیم منگنات ۱۰۲۹۴-۶۴-۱
KrF۲ کریپتون دی‌فلورید ۱۳۷۷۳-۸۱-۴

L

Chemical formula Synonyms CAS number
LaCl۳ لانتان (III) کلرید ۱۰۰۹۹-۵۸-۸
LaPO۴ lanthanum(III) phosphate ۱۴۹۱۳-۱۴-۵
LaPO۴·۰٫۵H۲O lanthanum(III) phosphate crystal hemihydrate
Li(AlSi۲O۶) keatite
LiBr برمید لیتیم ۷۵۵۰-۳۵-۸
LiBr·۲H۲O lithium bromide dihydrate
LiBrO۳ lithium bromate
LiCN lithium cyanide
LiC۲H۵O lithium ethoxide
LiF لیتیم فلورید ۷۷۸۹-۲۴-۴
LiHSO۴ lithium hydrogen sulfate
LiIO۳ lithium iodate
LiNa sodium lithium
LiNO۳ لیتیم نیترات
LiNO۳·H۲O lithium nitrate monohydrate
LiTaO۳ لیتیم تانتالات lithium metatantalate
LiVO۳·۲H۲O lithium metavanadate dihydrate
Li۲B۴O۷·۵H۲O lithium tetraborate pentahydrate
Li۲CrO۴ lithium chromate
Li۲CrO۴·۲H۲O lithium chromate dihydrate
Li۲Cr۲O۷ lithium dichromate
Li۲MoO۴ lithium orthomolybdate ۱۳۵۶۸-۴۰-۶
Li۲NbO۳ lithium metaniobate
Li۲SO۴ سولفات لیتیم ۱۰۳۷۷-۴۸-۷
Li۲SeO۳ lithium selenite
Li۲SeO۴ lithium selenate
Li۲SiO۳ lithium metasilicate ۱۰۱۰۲-۲۴-۶
lithium orthosilicate
Li۲TeO۳ lithium tellurite
Li۲TeO۴ lithium tellurate
Li۲TiO۳ تیتانات لیتیم ۱۲۰۳۱-۸۲-۲
Li۲WO۴ lithium orthotungstate ۱۳۵۶۸-۴۵-۱
Li۲ZrO۳ lithium metazirconate

M

Chemical formula Synonyms CAS number
Mg(AlO۲)۲ اسپینل
As۲Mg۳ magnesium arsenide ۱۲۰۴۴-۴۹-۴
MgCO۳ منیزیم کربنات مگنزیت ۵۴۶-۹۳-۰
MgC۲O۴ magnesium oxalate
Mg(ClO۳)۲ magnesium chlorate
Mg(ClO۳)۲·xH۲O magnesium chlorate hydrate
MgCl۲ کلرید منیزیم ۷۷۸۶-۳۰-۳
MgCrO۴ magnesium chromate
MgCrO۴·۵H۲O magnesium chromate pentahydrate
MgF۲ منیزیم فلورید ۷۷۸۳-۴۰-۶
MgI۲ منیزیم یدید ۱۰۳۷۷-۵۸-۹
MgMoO۴ magnesium molybdate
MgNH۴PO۴·۶H۲O magnesium ammonium phosphate hexahydrate
Mg(NO۳)۲ نیترات منیزیم
Mg(NO۳)۲·۶H۲O magnesium nitrate hexahydrate
MgNaAl۵(Si۴O۱۰)۳(OH)۶ مونتموریونیت (clay)
MgO اکسید منیزیم magnesia آجر منیزیتی ۱۳۰۹-۴۸-۴
Mg(OH)۲ منیزیوم هیدروکساید منیزیوم هیدروکساید
MgPo magnesium polonide
MgS سولفید منیزیم ۱۲۰۳۲-۳۶-۹
MgSO۴ منیزیم سولفات ۷۴۸۷-۸۸-۹
MgSe magnesium selenide
MgSeO۳ magnesium selenite
MgSeO۴ magnesium selenate
MgSiO۳ magnesium metasilicate انستاتیت ۱۳۷۷۶-۷۴-۴
MgTiO۳ magnesium metatitanate ۱۲۰۳۲-۳۰-۳
Mg(VO۳)۲ magnesium metavanadate
MgWO۴ magnesium tungstate ۱۳۵۷۳-۱۱-۰
Mg۲Al(AlSiO۵)(OH)۴ amesite
Mg۲P۲O۷ magnesium pyrophosphate
Mg۲SiO۴ forsterite ۱۰۰۳۴-۹۴-۳
Mg۳As۲ magnesium arsenide
Mg۳Bi۲ magnesium bismuthide
Mg۳P۲ magnesium phosphide
Mg۳(Si۲O۵)(OH)۴ کریزوتیل
Mg۳(Si۴O۱۰)(OH)۲ تالک
Mg۳(VO۴)۲ magnesium orthovanadate
MnAs manganese(III) arsenide
MnBi manganese(III) bismuthide
MnBr۲ برمید منگنز (II) ۱۳۴۴۶-۰۳-۲
MnBr۲·۴H۲O manganese(II) bromide tetrahydrate
Mn(CHO۲)۲ manganese(II) formate
Mn(CHO۲)۲·۲H۲O manganese(II) formate dihydrate
MnCO۳ کربنات منگنز (II)
MnCl۲ کلرید منگنز (II) ۷۷۷۳-۰۱-۵
MnF۲ فلوئورید منگنز (II) ۷۷۸۲-۶۴-۱
MnI۲ یدید منگنز (II)
MnMoO۴ manganese(II) orthomolybdate
Mn(NO۳)۲ نیترات منگنز (II)
Mn(NO۳)۲·۴H۲O manganese(II) nitrate tetrahydrate
MnO اکسید منگنز (II) ۱۳۴۴-۴۳-۰
Mn(OH)۲ manganese hydroxide
MnOOH منگانیت
MnO۲ manganese dioxide پیرولوزیت ۱۳۱۳-۱۳-۹
MnO۴ permanganate ion
MnPb۸(Si۲O۷)۳ barysilate
MnS سولفید منگنز (II) ۱۸۸۲۰-۲۹-۶
MnTe manganese(II) telluride
MnZrO۳ manganese(II) metazirconate
Mn۲O۳ اکسید منگنز (III)
Mn۳As۲ manganese(II) arsenide
Mn۳O۴ اکسید منگنز (II، III) trimanganese tetroxide hausmannite
Mn۳P۲ manganese(II) phosphide
Mn۳Sb۲ manganese(II) antimonide
MoBr۲ molybdenum(II) bromide ۱۳۴۴۶-۵۶-۵
MoBr۳ molybdenum(III) bromide ۱۳۴۴۶-۵۷-۶
MoCl۲ molybdenum(II) chloride
MoCl۳ molybdenum(III) chloride
MoCl۵ کلرید مولیبدن (V) ۱۰۲۴۱-۰۵-۱
MoO۲ اکسید مولیبدن (IV) ۱۸۸۶۸-۴۳-۴
MoO۴۲− molybdate ion
MoS۲ مولیبدن دی‌سولفید molybdenum disulfide molybdenite ۱۳۱۷-۳۳-۵
Hg۲Br۲ برمید جیوه (I)

N

Chemical formula Synonyms CAS number
4|Cl}}4 Sodium tetrachloroborate
NH۲ آمید ion
NH۲CH۲CH۲NH۲ اتیلن‌دی‌آمین
NH۲CONH۲ اوره
NH۲C۶H۴SO۳H sulfanilic Acid
NH۲OH هیدروکسیل‌آمین
(NH۲)۲CO اوره
NH۳ آمونیاک ۷۶۶۴-۴۱-۷
NH۴+ آمونیوم ion
(NH۴)۳N آمونیاک
NH۴Br آمونیم برمید ۱۲۱۲۴-۹۷-۹
NH۴CO۲NH۲ ammonium carbamate
(NH۴)۲CO۳ آمونیوم کربنات
NH۴Cl آمونیوم کلرید ۱۲۱۲۵-۰۲-۹
NH۴ClO۴ آمونیوم پرکلرات ۷۷۹۰-۹۸-۹
NH۴HS آمونیوم هیدروسولفید
(NH۴)H۲AsO۴ ammonium dihydrogen arsenate
NH۴NO۳ آمونیوم نیترات ۶۴۸۴-۵۲-۲
NH۴OCONH۲ ammonium carbamate
(NH۴)۲Ce(NO۳)۶ سریک آمونیوم نیترات ceric ammonium nitrate CAN
(NH۴)۳PO۴ ammonium phosphate
(NH۴)۲CrO۴ ammonium chromate
(NH۴)۲Hg(SCN)۴ mercury(II) ammonium thiocyanate
(NH۴)۲[PtCl۶] ammonium hexachloroplatinate(IV)
(NH۴)۲[Pt(SCN)۶] ammonium hexathiocyanoplatinate(IV)
(NH۴)۲SO۴ آمونیوم سولفات
NI۳ نیتروژن تری‌یدید
NO نیتریک اکسید nitrogen oxide nitrogen(II) oxide ۱۰۱۰۲-۴۳-۹
NO۲ نیتروژن دی‌اکسید nitrogen(IV) oxide ۱۰۱۰۲-۴۴-۰
NO۲ nitrite ion
NO۲Cl nitryl chloride ۱۳۴۴۴-۹۰-۱
NO۳ نیترات
N۲ نیتروژن ۷۷۲۷-۳۷-۹
N۲H۴ هیدرازین ۳۰۲-۰۱-۲
N۲O دی نیتروژن مونوکسید dinitrogen oxide nitrogen(I) oxide ۱۰۰۲۴-۹۷-۲
N۲O۳ دی‌نیتروژن تری‌اکسید nitrogen(III) oxide ۱۰۵۴۴-۷۳-۷
N۲O۴ دی‌نیتروژن تترااکسید nitrogen(IV) oxide ۱۰۵۴۴-۷۲-۶
N۲O۵ dinitrogen pentaoxide nitrogen(V) oxide ۱۰۱۰۲-۰۳-۱
N۴H۴ trans-tetrazene ۵۴۴۱۰-۵۷-۰
NaAlSi۳O۳ آلبیت
NaAsO۲ sodium metaarsenite
NaAu(CN)۲ sodium dicyanoaurate(I)
Na۲Cr۲O۷ · ۲H۲O سدیم دی‌کرومات ۱۰۵۸۸-۰۱-۹
Na[B(NO۳)۴] sodium tetranitratoborate(III)
NaBr سدیم برمید ۷۶۴۷-۱۵-۶
NaCN سدیم سیانید ۱۴۳-۳۳-۹
NaC۶F۵COO pentafluorobenzoate
NaC۶H۵COO سدیم بنزوئیک اسید
NaCa۲(Al۵Si۵O۲۰) · ۶H۲O تامسونیت
NaCl سدیم کلرید rock-salt halite ۷۶۴۷-۱۴-۵
NaH سدیم هیدرید ۷۶۴۶-۶۹-۷
NaHCOO سدیم فرمات
NaHCO۳ جوش شیرین baking soda ۱۴۴-۵۵-۸
NaI سدیم یدید ۷۶۸۱-۸۲-۵
NaNH۲C۶H۴SO۳ sodium sulfanilate
NaNO۳ سدیم نیترات
NaNbO۳ sodium metaniobate
NaNbO۳ · ۷H۲O sodium metaniobate heptahydrate
NaOCl سدیم هیپوکلریت ۷۶۸۱-۵۲-۹
NaOH سدیم هیدروکسید ۱۳۱۰-۷۳-۲
NaO۲As(CH۳)۲ · ۳H۲O sodium salt of cacodylic acid
NaSeO۳ سلنیت سدیم
NaTaO۳ sodium metatantalate
NaVO۳ سدیم متاوانادات
Na۲CO۳ سدیم کربنات soda ash ۴۹۷-۱۹-۸
Na۲C۲O۴ سدیم اگزالات ۶۲-۷۶-۰
Na۲MoS۴ sodium thiomolybdate
Na۲O۲ سدیم پراکسید ۱۳۱۳-۶۰-۶
Na۲O سدیم اکسید
Na۲S سدیم سولفید ۱۳۱۳-۸۲-۲
Na۲SO۴ سدیم سولفات salt cake ۷۷۵۷-۸۲-۶
Na۲S۲O۳ سدیم تیوسولفات
Na۲S۲O۵ سدیم متابی‌سولفیت ۷۶۸۱-۵۷-۴
Na۲S۴ sodium tetrasulfide
Na۲SeO۳ سلنیت سدیم ۱۰۱۰۲-۱۸-۸
Na۲SeO۴ سلنات سدیم
Na۲TeO۳ سدیم تلوریت
Na۲TeO۴ sodium tellurate
Na۲TiO۳ متاتیتانات سدیم
Na۲ZnO۲ زینکات سدیم
Na۲ZrO۳ sodium metazirconate
Na۳AlF۶ کریولیت ۱۵۰۹۶-۵۲-۳
Na۳[Co(CO۳)۳] sodium tricarbonatocobaltate(III)
Na۳VO۴ سدیم ارتووانادات
Na۴V۲O۷ sodium pyrovanadate
NbBr۵ برمید نیوبیم (V) ۱۳۴۷۸-۴۵-۰
NbCl۳ niobium(III) chloride
NbCl۵ کلرید نیوبیم (V) ۱۰۰۲۶-۱۲-۷
NbI۵ niobium(V) iodide
Nb۲O۳ niobium(III) oxide
NdCl۲ neodymium(II) chloride neodymium dichloride ۲۵۴۶۹-۹۳-۶
NdI۲ neodymium(III) iodide neodymium diiodide
Nd(OH)۳ neodymium hydroxide
Nd۲O۳ نئودیمیم اکسید dineodymium trioxide
NiAs nickel(III) arsenide
NiAsS nickel arsenic sulfide gersdorffite
NiBr۲ برمید نیکل (II) ۱۳۴۶۲-۸۸-۹
NiBr۲ · ۳H۲O nickel(II) bromide trihydrate
NiBr۲ · ۶H۲O nickel(II) bromide hexahydrate
Ni(CO)۴ تتراکربونیل نیکل
NiC۲O۴ · ۲H۲O nickel(II) oxalate dihydrate
NiCl۲ کلرید نیکل (II) ۷۷۱۸-۵۴-۹
NiFe۲O۴ nickel(II) iron(III) oxide
NiI۲ یدید نیکل (II)
Ni(H۲PO)۲ · ۶H۲O nickel(II) hypophosphite hexahydrate
NiMoO۴ nickel(II) orthomolybdate
Ni(NO۳)۲ · ۶H۲O nickel(II) nitrate hexahydrate
NiOOH nickel oxo-hydroxide
NiO اکسید نیکل (II) ۱۳۱۳-۹۹-۱
Ni(OH)۲ هیدروکسید نیکل (II)
NiS میلریت millerite ۱۶۸۱۲-۵۴-۷
NiSO۴ سولفات نیکل (II)
NiS۲ nickel sulfide ۱۲۰۳۵-۵۱-۷
NiSe nickel(II) selenide
NiTiO۳ nickel(II) metatitanate
Ni(VO۳)۲ nickel(II) metavanadate
NiWO۴ nickel(II) orthotungstate
Ni۲SiO۴ nickel(II) orthosilicate
Ni۳(PO۴)۲ nickel(II) orthophosphate
Ni۳Sb۲ nickel(II) antimonide

O

Chemical formula Synonyms CAS number
O اکسیژن ۷۷۸۲-۴۴-۷
O۲ dioxygen
O۲ superoxide ion
O۲۲− پروکسید
OF۲ اکسیژن دی‌فلوئورید ۷۷۸۳-۴۱-۷
O۲F۲ dioxygen difluoride ۷۷۸۳-۴۴-۰
OH هیدروکسید
O۳ ازون (مولکول) ۱۰۰۲۸-۱۵-۶
O۳ ozonide ion

P

Chemical formula Synonyms CAS number
P۲I۴ diphosphorus tetraiodine
P۲S۳ diphosphorus trisulfide
P۲Se۳ diphosphorus triselenide
P۳N۵ phosphorus nitride
PH۳ فسفین
POCl۳ فسفریل کلرید ۱۰۰۲۵-۸۷-۳
Pb(IO۳)۲ lead(II) iodate
Pb(N۳)۲ lead(II) nitride
Pb(NO۳)۲ سرب (II) نیترات
Pb(OH)۲ هیدروکسید سرب (II)
Pb(OH)۴ دی‌اکسید سرب
PbC۲O۴ lead oxalate
PbCO۳ کربنات سرب
PbCrO۴ کرومات سرب (II)
PbF۲ فلورید سرب (II)
PbI۲ سرب (II) یدید
PbO اکسید سرب (II)
PbO۲ دی‌اکسید سرب
PbS سرب (II) سولفید
PbSO۴ سولفات سرب (II) ۷۴۴۶-۱۴-۲
PoBr۲ polonium dibromide ۶۶۷۹۴-۵۴-۵
PoCl۲ دی‌کلرید پولونیوم
PoCl۴ polonium tetrachloride ۱۰۰۲۶-۰۲-۵
PoF۶ polonium hexafluoride ۳۵۴۷۳-۳۸-۲
PoH۲ هیدروژن پولونید ۳۱۰۶۰-۷۳-۸
PoO polonium monoxide
PoO۲ polonium dioxide ۷۴۴۶-۰۶-۲
PoO۳ polonium trioxide

R

Chemical formula Synonyms CAS number
RnF۲ radon difluoride
RuCl۳ کلرید روتنیم (III)
RuF۶ ruthenium hexafluoride ۱۳۶۹۳-۰۸-۸
RuO۴ تتراکسید روتنیم ۲۰۴۲۷-۵۶-۹

S

Chemical formula Synonyms CAS number
SCN تیوسیانات
SF۴ سولفور تترافلورید
SF۶ هگزا فلوراید گوگرد ۲۵۵۱-۶۲-۴
SOF۲ تیونیل فلوئورید ۷۷۸۳-۴۲-۸
SO۲ گوگرد دی‌اکسید ۷۴۴۶-۰۹-۵
SO۲Cl۲ سولفوریل کلرید ۷۷۹۱-۲۵-۵
SO۲F۲ سولفوریل فلورید ۲۶۹۹-۷۹-۸
SO۲OOH peroxymonosulfurous acid (aqueous)
SO۳ تری اکسید سولفور ۷۴۴۶-۱۱-۹
SO۳۲− sulfite ion
SO۴۲− سولفات
S۲Br۲ sulfur(II) bromide ۷۱۶۷۷-۱۴-۰
S۲O۳۲− thiosulfate ion
S۲O۷۲− disulfate ion
SbBr۳ آنتیموان تری‌برمید ۷۷۸۹-۶۱-۹
SbCl۳ آنتیموان تری‌کلرید ۱۰۰۲۵-۹۱-۹
SbCl۵ پنتاکلرید آنیموان ۷۶۴۷-۱۸-۹
SbI۳ antimony(III) iodide ۷۷۹۰-۴۴-۵
SbPO۴ antimony(III) phosphate
Sb۲OS۲ antimony oxysulfide kermesite
Sb۲O۳ سنارمونتیت ۱۳۰۹-۶۴-۴
Sb۲O۵ پنتاکسید آنتیموان
Sb۲S۳ استیبین ۱۳۴۵-۰۴-۶
Sb۲Se۳ تری‌سلنید آنتیموان ۱۳۱۵-۰۵-۵
Sb۲Se۵ antimony(V) selenide
Sb۲Te۳ antimony(III) telluride
Sc۲O۳ اسکاندیوم اکسید scandia
SeBr۴ selenium(IV) bromide
SeCl سلنیوم مونوکلرید
SeCl۴ سلنیوم تتراکلرید ۱۰۰۲۶-۰۳-۶
SeOCl۲ selenium(IV) oxychloride ۷۷۹۱-۲۳-۳
SeOF۲ selenyl difluoride
SeO۲ سلنیوم دی‌اکسید ۷۴۴۶-۰۸-۴
SeO۴۲− selenate ion
SeTe selenium(IV) telluride ۱۲۰۶۷-۴۲-۴
SiBr۴ silicon(IV) bromide ۷۷۸۹-۶۶-۴
SiC سیلیسیم کاربید ۴۰۹-۲۱-۲
SiCl۴ تتراکلرید سیلیسیم ۱۰۰۲۶-۰۴-۷
SiH۴ silane ۷۸۰۳-۶۲-۵
SiI۴ تترایدید سیلیسیم ۱۳۴۶۵-۸۴-۴
SiO۲ silicon(IV) dioxide سیلیسیم دی‌اکسید quartz ۷۶۳۱-۸۶-۹
SiO۴۴− silicate ion
Si۲O۷۶− disilicate ion
Si۳N۴ سیلیکون نیترید ۱۲۰۳۳-۸۹-۵
Si۶O۱۸۱۲− cyclosilicate ion
SnBrCl۳ tin(IV) bromotrichloride
SnBr۲ برمید قلع (II) ۱۰۰۳۱-۲۴-۰
SnBr۲Cl۲ tin(IV) dibromodichloride
SnBr۳Cl tin(IV) tribromochloride ۱۴۷۷۹-۷۳-۸
SnBr۴ برمید قلع (IV) ۷۷۸۹-۶۷-۵
SnCl۲ کلرید قلع (II) ۷۷۷۲-۹۹-۸
SnCl۲I۲ tin(IV) dichlorodiiodide
SnCl۴ کلرید قلع (IV) ۷۶۴۶-۷۸-۸
Sn(CrO۴)۲ tin(IV) chromate
SnI۴ یدید قلع (IV) ۷۷۹۰-۴۷-۸
SnO۲ دی‌اکسید قلع ۱۸۲۸۲-۱۰-۵
SnO۳۲− stannate ion
SnS سولفید قلع (II) ۱۳۱۴-۹۵-۰
SnS۲ سولفید قلع (IV)
Sn(SO۴)۲·۲H۲O tin(IV) sulfate dihydrate
SnSe سلنید قلع ۱۳۱۵-۰۶-۶
SnSe۲ tin(IV) selenide
SnTe tin(II) telluride ۱۲۰۴۰-۰۲-۷
SnTe۴ tin(IV) telluride
Sn(VO۳)۲ tin(II) metavanadate
Sn۳Sb۴ tin(IV) antimonide
SrBr۲ استرانسیم برمید ۱۰۴۷۶-۸۱-۰
SrBr۲·۶H۲O strontium bromide hexahydrate
SrCO۳ کربنات استرانسیم
SrCl۲ کلرید استرانسیم
SrC۲O۴ strontium oxalate
SrF۲ استرانسیم فلوئورید ۷۷۸۳-۴۸-۴
SrI۲ استرانسیم یدید ۱۰۴۷۶-۸۶-۵
SrI۲·۶H۲O strontium iodide hexahydrate
Sr(MnO۴)۲ strontium permanganate
SrMoO۴ strontium orthomolybdate ۱۳۴۷۰-۰۴-۷
Sr(NbO۳)۲ strontium metaniobate
SrO اکسید استرانسیم ۱۳۱۴-۱۱-۰
Sr۲RuO۴ strontium ruthenate
SrS سولفید استرانسیم ۱۳۱۴-۹۶-۱
SrSeO۳ strontium selenite
SrSeO۴ strontium selenate
SrTeO۳ strontium tellurite
SrTeO۴ strontium tellurate
SrTiO۳ strontium metatitanate

T

Chemical formula Name CAS number
T۲O آب تریتیومی tritiated water ۱۴۹۴۰-۶۵-۹
TaBr۳ tantalum(III) bromide
TaBr۵ برومید تانتال (V)
TaCl۵ کلرید تانتال (V) ۷۷۲۱-۰۱-۹
TaI۵ tantalum(V) iodide
TaO۳ tantalate ion
TcO۴ pertechnetate ion
TeBr۲ tellurium(II) bromide
TeBr۲ tellurium(II) bromide
TeBr۴ تترابرمید تلوریم
TeCl۲ تری‌تلوریم دی‌کلرید
TeCl۴ تتراکلرید تلوریم ۱۰۰۲۶-۰۷-۰
TeI۲ tellurium(II) iodide
TeI۴ تترایدید تلوریم
TeO۲ دی‌اکسید تلوریم ۷۴۴۶-۰۷-۳
TeO۴ tellurate ion
TeY yttrium telluride ۱۲۱۸۷-۰۴-۱
Th(CO۳)۲ thorium carbonate ۱۹۰۲۴-۶۲-۵
Th(NO۳)۴ thorium nitrate ۱۳۸۲۳-۲۹-۵
TiBr۴ تیتانیم تترابرمید ۷۷۸۹-۶۸-۶
TiCl۲I۲ titanium(IV) dichlorodiiodide
TiCl۳I titanium(IV) trichloroiodide
TiCl۴ تتراکلرید تیتانیم ۷۵۵۰-۴۵-۰
TiO۲ تیتانیوم دی اکسید rutile ۱۳۱۷-۷۰-۰
TiO۳۲− titanate ion
TlBr برمید تالیوم (I) ۷۷۸۹-۴۰-۴
TlBr۳ thallium(III) bromide
Tl(CHO۲) thallium(I) formate
TlC۲H۳O۲ thallium(I) acetate ۵۶۳-۶۸-۸
Tl(C۳H۳O۴) thallium(I) malonate
TlCl کلرید تالیم (I) ۷۷۹۱-۱۲-۰
TlCl۳ thallium(III) chloride
TlF تالیم (I) فلوئورید ۷۷۸۹-۲۷-۷
TlI یدید تالیوم (I) ۷۷۹۰-۳۰-۹
TlIO۳ thallium(I) iodate
TlI۳ thallium(III) iodide
TiI۴ تیتانیم تترایدید ۷۷۲۰-۸۳-۴
TiO(NO۳)۲ · xH۲O titanium(IV) oxynitrate hydrate
TlNO۳ thallium(I) nitrate ۱۰۱۰۲-۴۵-۱
TlOH هیدروکسید تالیم (I)
TlPF۶ thallium(I) hexafluorophosphate ۶۰۹۶۹-۱۹-۹
TlSCN thallium thiocyanate
Tl۲MoO۴ thallium(I) orthomolybdate
Tl۲SeO۳ thallium(I) selenite
Tl۲TeO۳ thallium(I) tellurite
Tl۲WO۴ thallium(I) orthotungstate
Tl۳As thallium(I) arsenide

U

Chemical formula Synonyms CASt number
UF۴ اورانیوم تترافلورید ۱۰۰۴۹-۱۴-۶
UF۶ هگزافلوراید اورانیوم ۷۷۸۳-۸۱-۵

V

Chemical formula Synonyms CAS number
VBr۲ vanadium(II) bromide
VBr۳ برمید وانادیم (III)
VCl۲ کلرید وانادیم (II) ۱۰۵۸۰-۵۲-۶
VCl۳ کلرید وانادیم (III) ۷۷۱۸-۹۸-۱
VSO۵ وانادیل سولفات ۲۷۷۷۴-۱۳-۶
V۲O۳ اکسید وانادیوم (III) ۱۳۱۴-۳۴-۷
V۲O۵ اکسید وانادیم (V) ۱۳۱۴-۶۲-۱
V۲O۷۴− divanadate ion pyrovanadate ion

W

Chemical formula Synonyms CAS number
WBr۲ tungsten(II) bromide ۱۳۴۷۰-۱۰-۵
WBr۳ tungsten(III) bromide ۱۵۱۶۳-۲۴-۳
WBr۴ tungsten(IV) bromide ۱۴۰۵۵-۸۱-۳
WBr۵ برمید تنگستن (V) ۱۳۴۷۰-۱۱-۶
WBr۶ tungsten(VI) bromide ۱۳۷۰۱-۸۶-۵
W(CO)۶ tungsten(VI) carbonyl ۱۴۰۴۰-۱۱-۰
WCl۲ tungsten(II) chloride ۱۳۴۷۰-۱۲-۷
WCl۳ tungsten(III) chloride ۲۰۱۹۳-۵۶-۰
WCl۴ tungsten(IV) chloride ۱۳۴۷۰-۱۳-۸
WCl۵ کلرید تنگستن (V) ۱۳۴۷۰-۱۴-۹
WCl۶ هگزاکلرید تنگستن ۱۳۲۸۳-۰۱-۷
WF۴ tungsten(IV) fluoride ۱۳۷۶۶-۴۷-۷
WF۵ tungsten(V) fluoride ۱۹۳۵۷-۸۳-۶
WF۶ تنگستن هگزافلوئورید ۷۷۸۳-۸۲-۶
WI۲ tungsten(II) iodide ۱۳۴۷۰-۱۷-۲
WI۴ tungsten(IV) iodide ۱۴۰۵۵-۸۴-۶
WOBr۳ tungsten(V) oxytribromide ۲۰۲۱۳-۵۶-۳
WOBr۴ اکسی‌تترابرمید تنگستن (VI) ۱۳۵۲۰-۷۷-۹
WOCl۳ tungsten(V) oxytrichloride ۱۴۲۴۹-۹۸-۰
WOCl۴ اکسی‌تتراکلرید تنگستن (VI) ۱۳۵۲۰-۷۸-۰
WOF۲ اکسی‌تترافلورید تنگستن (VI) ۱۳۵۲۰-۷۹-۱
WO۲ اکسید تنگستن (IV) ۱۲۰۳۶-۲۲-۵
WO۲Br۲ tungsten(VI) dioxydibromide ۱۳۵۲۰-۷۵-۷
WO۲Cl۲ تنگستن دی‌کلرید دی‌اکسید ۱۳۵۲۰-۷۶-۸

ترکیب‌های آلی

WO۲I۲
tungsten(VI) dioxydiiodide ۱۴۴۴۷-۸۹-۳
WO۳ تنگستن تری‌اکسید ۱۳۱۴-۳۵-۸
WO۴۲− tungstate ion
WS۲ سولفید تنگستن (IV) ۱۲۱۳۸-۰۹-۹
WS۳ tungsten(VI) sulfide ۱۲۱۲۵-۱۹-۸
WSe۲ tungsten(IV) selenide ۱۲۰۶۷-۴۶-۸
WTe۲ تلورید تنگستن (IV) ۱۲۰۶۷-۷۶-۴
W۲C کاربید تنگستن ۱۲۰۷۰-۱۳-۲

Y

</t
Chemical formula Synonyms CAS number
YAs آرسنید ایتریم (III) ۱۲۲۵۵-۴۸-۰
YB۶ بورید ایتریم ۱۲۰۰۸-۳۲-۱
YBr۳ برمید ایتریم (III) ۱۳۴۶۹-۹۸-۲
YC۲ yttrium carbide ۱۲۰۷۱-۳۵-۱
YCl۳ ytrrium chloride ۱۰۳۶۱-۹۲-۹
YF۳ فلوئورید ایتریم (III) ۱۳۷۰۹-۴۹-۴
YP yttrium phosphide ۱۲۲۹۴-۰۱-۸
YSb آنتیمونید ایتریم (III) ۱۲۱۸۶-۹۷-۹
YVO۴ yttrium vanadate ۱۳۵۶۶-۱۲-۶
Y۲O۳ اکسید ایتریم (III) yttrium oxide ۱۳۱۴-۳۶-۹
Y۲S۳ سولفید ایتریم (III) ۱۲۰۳۹-۱۹-۹
YbBr۲ ytterbium(II) bromide ۲۵۵۰۲-۰۵-۰
YbBr۳ برمید ایتربیم (III) ۱۳۷۵۹-۸۹-۲
YbCl۲ ytterbium(II)chloride ۱۳۸۷۴-۷۷-۶
Read more...

محصولات سیگما آلدریچ | محصولات sigma-aldrich

لیست موجودی محصولات سیگما آلدریچ sigma-aldrich در سفیر آزما کیان

لیست موجودی محصولات سیگما آلدریچ sigma-aldrich در سفیر آزما کیان : بخش اول : این صفحه فهرست ترکیبات معدنی است.
 • آب – H۲O
 • آرسنیک تری‌اکسید – As۲O۳
 • آرسین – AsH۳
 • آلومینیم آنتیموان – AlSb
 • آلومینیم آرسنید – AlAs
 • آلومینیم اکسید – Al۲O۳
 • آلومینیم سولفات – Al۲(SO۴)۳
 • آلومینیم فسفید – AlP
 • آلومینیم فلورید – AlF۳
 • آلومینیم کلرید – AlCl۳
 • آلومینیم نیترات – Al(NO۳)۳
 • آلومینیم نیترید – AlN
 • آلومینیم هیدروکسید – Al(OH)۳
 • آمونیاک – NH۳
 • آمونیم برمید – NH۴Br
 • آمونیم بی‌کربنات – NH۴HCO۳
 • آمونیم تتراسولفوسیانات ‌دی ‌آمین‌ کرومات (III) – NH۴[Cr(SCN)۴(NH۳)۲]
 • آمونیم سولفات – (NH۴)۲SO۴
 • آمونیم فلوئورید – NH۴F
 • آمونیم کلرید – NH۴Cl
 • آمونیم نیترات – NH۴NO۳
 • آمونیم هیدروکسید – NH۴OH
 • آمونیم یدید – NH۴I
 • آنتیموان پنتافلورید – SbF۵
 • آنتیموان پنتاکلرید – SbCl۵
 • آنتیموان تری‌اکسید – Sb۲O۳
 • آنتیموان هیدرید – SbH۳
 • آنتیموانین – SbH۳
 • آهن (II) اکسید – FeO
 • آهن (II٬III) اکسید – Fe۳O۴
 • آهن (III) اکسید یا هماتیت – Fe۲O۳
 • آهن (II) کلرید – FeCl۲
 • آهن (III) کلرید – FeCl۳
 • آهن (III) نیتریت – Fe(NO۳)۳
 • آهن(III) هگزاسیانوفرات(II) – Fe۴[Fe(CN)۶]۳

 • ارانیل نیترات – UO۲(NO۳)۲
 • اربیم ایریدیم – ErIr
 • اربیم طلا – ErAu
 • اربیم (III) کلرید – ErCl۳
 • اربیم مس – ErCu
 • اربیم نقره – ErAg
 • اروپیم (III) کلرید – EuCl۳
 • ازن – O۳
 • استرانسیم تیتانات – SrTiO۳
 • استرانسیم کلرید – SrCl۲
 • استرانسیم نیترات – Sr(NO۳)۲
 • اسکاندیم اکسید – Sc۲O۳
 • اسکاندیم تریفلات – Sc(OSO۲CF۳)۳
 • اسکاندیم فلورید – ScF۳
 • اسکاندیم کلرید – ScCl۳ and hydrate
 • اسکاندیم نیترات – Sc(NO۳)۳
 • اسمیم تترا اکسید – OsO۴
 • اسمیم تری اکسید - OsO۳
 • اکسیژن دی ‌فلورید – OF۲
 • اورتوفسفریک اسید (فسفریک اسید عادی) – H۳PO۴
 • ایتریم(III) آرسنید – YAs
 • ایتریم آلومینیم گارنت – Y۳AO۱۲
 • ایتریم(III) آنتیموانید – YSb
 • ایتریم آهن گارنت – Y۳Fe۵O۱۲
 • ایتریم (III) اکسید – Y۲O۳
 • ایتریم ایریدیوم – YIr
 • ایتریم باریم مس اکسید – YBa۲Cu۳O۷
 • ایتریم(III) برمید – YBr۳
 • ایتریم رودیم – YRh
 • ایتریم روی – YZn
 • ایتریم (III) سولفید – Y۲S۳
 • ایتریم طلا – YAu
 • ایتریم (III) فلورید – YF۳
 • ایتریم کادمیوم – YCd
 • ایتریم(III) کلرید – YbCl۳
 • ایتریم مس – YCu
 • ایتریم منیزیوم – YMg
 • ایتریم نقره – YAg
 • ایریدیم (Iv) کلرید - IrCl۴
 • ایندیم (III) آنتیموانید – InSb
 • ایندیم (III) سلنید – InAs
 • ایندیم (III) فسفید – InP
 • ایندیم (I) کلرید - InCl
 • ایندیم نیترید – InN

 • بوریک اسید – H۳BO۳
 • باریوم کلرید – BaCl۲
 • باریوم کرومات – BaCrO۴
 • باریوم سودا – NaHCO۳
 • باریوم هیدروکسید – Ba(OH)۲
 • باریوم یدید – BaI۲
 • باریوم نیترات – Ba(NO۳)۲
 • باریوم سولفات – BaSO۴
 • باریوم تیتانات – BaTiO۳
 • برلیوم هیدرکسید– Be(OH)۲
 • برلیوم اکسید – BeO
 • اکسید بیسموت (۳) – Bi۲O۳
 • بیسموت تلورید (۳) – Bi۲Te۳
 • بوران – دی‌بوران: B۲H۶، پنتابوران: B۵H۹ دکابوران: B۱۰H۱۴
 • بوراکس – Na۲B۴O۷·۱۰H۲O
 • برن کربید – B۴C
 • برن نیترید – BN
 • برن اکسید – B۲O۳
 • برن ساب‌اکسید – B۶O
 • برن تری‌کلرید – BCl۳
 • برن تری‌فلورید – BF۳
 • برمین پنتافلورید – BrF۵
 • برمین تری‌فلورید – BrF۳

 • پلاتین (II) کلرید – PtCl۲
 • پلاتین (IV) کلرید – PtCl۴
 • پلاتین (III) کلرید – PuCl۳
 • پلوتونیم دی اکسید (پلوتونیم (IV) اکسید) – PuO۲
 • پراسئودیمیم (III) کلرید – PrCl۳
 • پروتونیم – H۳O+
 • پیروسولفوریک اسید – H۲S۲O۷
 • پتاسیم آلومینیوم فلوئورید – KALF۴
 • پتاسیم بورات – K۲B۴O۷•۴H۲O
 • پتاسیم برومید – KBr
 • پتاسیم کربنات – K۲CO۳
 • پتاسیم کلرات – KClO۳
 • پتاسیم کلرید – KCl
 • پتاسیم فری اگزالات – K۳[Fe(C۲O۴)۳]
 • پتاسیم هیدروژن کربنات – KHCO۳
 • پتاسیم هیدروژن فلورید – HF۲K
 • پتاسیم هیدروکسید – KOH
 • پتاسیم یدید – KI
 • پتاسیم مونوپرسولفات – K۲SO۴·KHSO۴·۲KHSO۵
 • پتاسیم نیترات – KNO۳
 • پتاسیم پر برمات – KBrO۴
 • پتاسیم پر کلرات – KClO۴
 • پتاسیم پر منگنات – KMnO۴
 • پتاسیم سولفات – K۲SO۴
 • پتاسیم سولفید – K۲S
 • پتاسیم تیتانیل فسفات – KTiOPO۴
 • پتاسیم وانادات – KVO۳
 • پالادیوم (۲) کلرید – PdCl۲
 • پالادیوم (۲) نیترات – Pd(NO۳)۲
 • پنتا بوران – B۵H۹
 • پنتا سولفید آنتیموان – Sb۲S۵
 • پرکلریک اسید – HClO۴
 • پرکلریل فلوئورید – ClFO۳
 • پرسولفوریک اسید (Caro's acid) – H۲SO۵
 • پرزنیک اسید – H۴XeO۶

 • تری اورانیم اکتا اکسید (پیچبلند، کیک زرد) U۳O۸
 • تانتالیم کاربید – TaC
 • تانتالیم (V) اکسید – Ta۲O۵
 • تلوریک اسید – H۶TeO۶
 • تلوریم دی‌اکسید – TeO۲
 • تلوریم تتراکلرید – TeCl۴
 • تلورو اسید – H۲TeO۳
 • تربیوم (III) کلرید – TbCl۳
 • تترا بوران – B۴H۱۰
 • تتراکلروآئوریک اسید – AuCl۳
 • تترافلوروئو هیدرازین – N۲F۴
 • تتراآمین مس (II) سولفات – [Cu(NH۳)۴]SO۴
 • تتراسولفور تترانیترید – S۴N۴
 • تالیم (I) کربنات – TCO۳
 • تالیم (I) فلورید – TlF
 • تالیم (III) اکسید Tl۲O۳
 • تالیم (III) سولفات Tl۲(SO۴)۲
 • تیونیل کلرید – SOCl۲
 • تیوفسژن – CSCl۲
 • تیوفسفریل کلرید – Cl۳PS
 • توریم دی اکسید – ThO۲
 • تالیوم (IV) کلرید – TmCl۳
 • تیتانیوم بورید – TiB۲
 • تیتانیوم کاربید – TiC
 • تیتانیوم دی‌اکسید TiO۲
 • تیتانیوم دی‌اکسید(بتا) TiO۲
 • تیتانیوم نیترید – TiN
 • تیتانیوم (IV) برومید TiBr۴
 • تیتانیوم (IV) کلرید TiCl۴
 • تیتانیوم (III) کلرید – TiCl۳
 • تیتانیوم (II) کلرید – TiCl۲
 • تیتانیوم (IV) یدید TiI۴
 • تری فلوئورو متیل ایزوسیانید – C۲NF۳
 • تری فلوئورو متان سولفونیک اسید – CF۳SO۳H
 • تری متیل فسفین – C۳H۹P
 • تری اکسیدان – H۲O۳
 • تری پتاسیم فسفات – K۳PO۴
 • تنگستن کاربید – WC
 • تنگستن (IV) کلرید – WCl۶
 • تنگستن (IV) فلورید – WF۶
 • تنگستنید اسید – H۲WO۴
 • تنگستن هگزا کربنیل – W(CO)۶

 • جیوه (II) کلرید – Hg۲Cl۲
 • جیوه (II)کلرید – HgCl۲
 • جیوه فولمینات – Hg(ONC)۲
 • جیوه سلنید – HgSe
 • جیوه (I) سولفات – Hg۲SO۴
 • جیوه (II) سولفات – HgSO۴
 • جیوه (II) سولفید – HgS
 • جیوه (II) تلورید – HgTe

 • دکابوران – B۱۰H۱۴
 • دی بوران – B۲H۶
 • دی کلرو سیلان – SiH۲Cl۲
 • دی نیتروژن پنتوکسید (نیترونیوم نیترات) – N۲O۵
 • دی سیلان – Si۲H۶
 • دسپرونسیوم (۳) کلرید – DyCl۳
 • دی پتاسیم دی کروم (III) سولفات ۲۴ آبه; K۲SO۴Cr۲(SO۴)۳.۲۴H۲O
 • دی پتاسیم دی آلومینیوم سولفات ۲۴ آبه– K۲SO۴.Al۲(SO۴)۳·۲۴H۲O
 • دی گوگرد دی کلرید S2 Cl2

 • روی برومید – ZnBr۲
 • روی کربنات – ZnCO۳
 • روی کلرید – ZnCl۲
 • روی سیانید – Zn(CN)۲
 • روی فلورید – ZnF۲
 • روی یدید – ZnI۲
 • روی اکسید – ZnO
 • روی سلنید – ZnSe
 • روی سولفات – ZnSO۴
 • روی سولفید – ZnS
 • روی تلورید – ZnTe
 • رایدوم کلرید – RaCl۲
 • رایدوم دی‌فلورید – RnF۲
 • رودیم (۳) کلرید – RhCl۳
 • روبیدیوم برومید – RbBr
 • روبیدیوم کلرید – RbCl
 • روبیدیوم فلورید – RbF
 • روبیدیوم هیدروکسید – RbOH
 • روبیدیوم یدید – RbI
 • روبیدیوم نیترات – RbNO۳
 • روبیدیوم اکسید – Rb۲O
 • روبیدیومم تلورید – Rb۲Te
 • روتنیوم تتروکسید – RuO۴

 • زیرکونیوم هیدرات – ZrO۲.nH۲O
 • زیرکونیوم کاربید – ZrC
 • زیرکونیوم (۴) کلرید – ZrCl۴
 • زیرکونیوم نیترید – ZrN
 • زیرکونیوم هیدروکسید – Zr(OH)۴
 • زیرکونیوم(۴) اکسید – ZrO۲
 • زیرکونیوم اورتوسیلیکات – ZrSiO۴
 • زیرکونیوم تتراهیدروکسید – H۴O۴Zr
 • زیرکونیوم تنگستن – ZrW۲O۸
 • زنیک اسید – H۲XeO۴

 • ژرمانیوم (۴) هیدرید – GeH۴
 • ژرمنیوم (۳) هیدرید – Ge۲H۶
 • ژرمانیوم (۲) فلورید – GeF۲
 • ژرمانیوم (۴) فلورید – GeF۴
 • ژرمانیوم (۲) کلرید – GeCl۲
 • ژرمانیوم (۴) کلرید – GeCl۴
 • ژرمانیوم (۲) برومید – GeBr۲
 • ژرمانیوم (۴) برومید – GeBr۴
 • ژرمانیوم (۲) یدید – GeI۲
 • ژرمانیوم (۴) یدید – GeI۴
 • ژرمانیوم (۲۹ اکسید – GeO
 • ژرمانیوم (۴) اکسید – GeO۲
 • ژرمانیوم (۲) سولفید – GeS
 • ژرمانیوم (۴) سولفید – GeS۲
 • ژرمانیوم (۲) سلنید – GeSe
 • ژرمانیوم (۴) سلنید – GeSe۲
 • ژرمانیوم تلورید – GeTe
 • ژرمانیوم (۴) نیترید – Ge۳N۴

 • ساماریوم (IV) کلرید – SmCl۳
 • ساماریوم (II) یدید – SmI۲
 • سدیم آمید – NaNH۲
 • سدیم اگزالات - Na۲C۲O۴
 • سدیم بوروهیدرید – NaBH۴
 • سدیم برمات – NaBrO۳
 • سدیم برمید – NaBr
 • سدیم پرکربنات – ۲Na۲CO۳.۳H۲O۲
 • سدیم تلورید – Na۲TeO۳
 • سدیم سولفات – Na۲SO۴
 • سدیم سولفیت – Na۲SO۳
 • سدیم سولفید – Na۲S
 • سدیم سیلیکات – Na۲SiO۳
 • سدیم سیانید – NaCN
 • سدیم فسفات – Na۳PO۴
 • سدیم فروسیانید – Na۴Fe(CN)۶
 • سدیم کربنات – Na۲CO۳
 • سدیم کلرات – NaClO۳
 • سدیم کلرید – NaCl
 • سدیم مونو فلوئورو فسفات (MFP) – Na۲PFO۳
 • سدیم نیترات – NaNO۳
 • سدیم نیتریت – NaNO۲
 • سدیم هیدروژن سولفید – NaSH
 • سدیم هیدروژن کربنات (Sodium bicarbonate) – NaHCO۳
 • سدیم هیدروکسید – NaOH
 • سدیم هیدرید – NaH
 • سدیم یدید – NaI
 • سزیم بیکربنات – CsHCO۳
 • سزیم فلورید – CsF
 • سزیم کربنات – Cs۲CO۳
 • سزیم کرومات – Cs۲CrO۴
 • سزیم کلرید – CsCl
 • سریم آلومینیوم – CeAl
 • سریم(III) برومید – CeBr۳
 • سریم تالیوم – CeTl
 • سریم جیوه – CeHg
 • سریم روی – CeZn
 • سریم (IV) سولفات – Ce(SO۴)۲
 • سریم کادمیوم – CeCd
 • سریم کلرید(III) – CeCl۳
 • سریم منیزیوم – CeMg
 • سریم نقره – CeAg
 • سرب(II) اکسید – PbO
 • سرب(IV) اکسید – PbO۲
 • سرب(II) تلورید – PbTe
 • سرب(II) زیرکونات تیتانات – Pb[TixZr۱-x]O۳
 • سرب(II) سلنید – PbSe
 • سرب(II) سولفات – Pb(SO۴)
 • سرب(II) سولفید – PbS
 • سرب(II) فسفات – Pb۳(PO۴)۲
 • سرب(II) کربنات – Pb(CO۳)
 • سرب(II) کلرید – PbCl۲
 • سرب(II) نیترات – Pb(NO۳)۲
 • سرب(II) یدید – PbI۲
 • سلنو اسید – H۲SeO۳
 • سلنیوم تری‌اکسید – SeO۳
 • سلنیوم دی‌اکسید – SeO۲
 • سلنیک اسید – H۲SeO۴
 • سولفامیک اسید – H۳NO۳S
 • سولفورو اسید – H۲SO۳
 • سولفوریک اسید – H۲SO۴
 • سولفوریل کلرید – SO۲Cl۲
 • سیانوریک کلرید – C۳Cl۳N۳
 • سیانوژن – (CN)۲
 • سیانوژن کلرید – CNCl
 • سیلان – SiH۴
 • سیلیسیک اسید – [SiOx(OH)۴-۲x]n
 • سیلیکا ژل – SiO۲·nH۲O
 • سیلیکوفلوئوریک اسید – H۲SiF۶
 • سیلیکوکلروفرم – Cl۳HSi
 • سیلیکون دی‌اکسید – SiO۲

 • طلا (۱) کلرید – AuCl
 • طلا (۳) کلرید – AuCl۳
 • طلا (۱،۳) کلرید – Au۴Cl۸
 • طلا (۳) کلرید – (AuCl۳)۲
 • طلا (۳) فلورید – AuF۳
 • طلا (۵) فلورید – AuF۵
 • طلا (۱) برومید – AuBr
 • طلا (۳) برومید – (AuBr۳)۲
 • طلا (۱) یدید – AuI
 • طلا (۳) یدید – AuI۳
 • طلا (۳) اکسید – Au۲O۳
 • طلا (۱) سولفید – Au۲S
 • طلا (۳) سولفید – Au۲S۳
 • طلا (۳) سلنید – AuSe
 • طلا (۳) سلنید – Au۲Se۳
 • طلا دی‌تلورید – AuTe۲

 • فنیل فسفین – C۶H۷P
 • فسژن – COCl۲
 • فسفین – PH۳
 • فوسفیت – HPO۳۲-
 • فسفومولیبدیک اسید – HMoNiO۶P-۴
 • اسید فسفریک – H۳PO۴
 • فسفرو اسید (فسفریک (III) اسید) – H۳PO۳
 • فسفر پنتا برمید – PBr۵
 • فسفر پنتا فلوئورید – PF۵
 • فسفر پنتا سولفید – P۴S۱۰
 • فسفر پنتوکسید (فسفر پنتا اکسید) – P۲O۵
 • فسفر تری برمید – PBr۳
 • فسفر تری کلرید – PCl۳
 • فسفر تری فلوئورید – PF۳
 • فسفر تری یدید – PI۳
 • فسفوتنگستیک اسید – H۳PW۱۲O۴۰
 • فلوئوریک اسید – FSO۲(OH)
 • فنیل ارسین اکسید – (C۶H۵)AsO

 • قلع (II) کلرید – SnCl۲
 • قلع (II) فلورید – SnF۲
 • قلع (IV) کلرید – SnCl۴

 • کربنیک اسید – H۲CO۳
 • کاکودیلیک اسید – (CH۳)۲AsO۲H
 • کریپتون دی‌فلورید - KrF۲
 • کادمیوم آرسنید – Cd۳As۲
 • کادمیوم برومید – CdBr۲
 • کادمیوم کلرید – CdCl۲
 • کادمیوم فلورید – CdF۲
 • کادمیوم یدید – CdI۲
 • کادمیوم نیرات – Cd(NO۳)۲
 • کادمیوم سلنید – CdSe
 • کادمیوم سولفات – CdSO۴
 • کادمیوم تلورید – CdTe
 • کلسیوم کاربید – CaC۲
 • کرومیک اسید – CrO۳
 • کلسیوم کلرات – Ca(ClO۳)۲
 • کلسیوم کلرید – CaCl۲
 • کلسیوم کرومات – CaCrO۴
 • کلسیوم سینامید – CaCN۲
 • کلسیوم فلورید – CaF۲
 • کلسیوم هیدرید – CaH۲
 • کلسیوم هیدروکسید – Ca(OH)۲
 • کلسیوم سولفات (سنگ گچ) – CaSO۴
 • کربن دی‌اکسید – CO۲
 • کربن دی‌سولفات – CS۲
 • کربن مونوکسید – CO* کربن تتروبرمید – CBr۴
 • کربن تتراکلرید – CCl۴
 • کربن تترایدید – CI۴
 • کربنویل فلورید – COF۲
 • کربونیل سولفید – COS
 • کربوپلاتین – C۶H۱۲N۲O۴Pt
 • کروم(۳) کلرید – CrCl۳
 • کروم(۲) کلرید – CrCl۲ (also chromous chloride)
 • کروم(۳) اکسید – Cr۲O۳
 • کروم(۴) اکسید – CrO۲
 • کرومیوم تیروکسید (اسید کرومیک) – CrO۳
 • کرومیل کلرید – CrO۲Cl۲
 • سیس پلاتین (cis-platinum(II) chloride diammine – PtCl۲(NH۳)۲
 • کبالت(۲) برومید – CoBr۲
 • کبالت(۲) کلرید – CoCl۲
 • کبالت(۲) کربنات – CoCO۳
 • کبالت(۲) سولفات – CoSO۴

 • گوگرد دی‌اکسید – SO۲
 • گادولینیوم (۲) کلرید – GdCl۳
 • گادولینیوم (۳) اکسید – Gd۲O۳
 • گالیوم آنتیموان – GaSb
 • گالیوم آرسنید – GaAs
 • گالیوم (۳) کلرید – GaCl۳
 • گالیوم نیترید – GaN
 • گالیوم فسفید – GaP
 • گزنون دی فلورید – XeF۲
 • گزنون هگزافلوروپلاتینید – Xe[PtF۶]
 • گزنون تترافلورید – XeF۴
 • گزنون تتروکسید – XeO۴

 • لانتانوم کربنات – La۲(CO۳)۳
 • لانتانوم منیزیوم – LaMg
 • لانتانوم آلومینیوم – LaAl
 • لانتانوم روی – LaZn
 • لانتنوم نقره – LaAg
 • لانتانوم کادمیوم – LaCd
 • لانتانوم نقره – LaHg
 • لانتانوم تالیوم – LaTl
 • لیتیوم آلومینیوم هیدرید – LiAlH۴
 • لیتیوم برومید – LiBr
 • لیتیوم کربنات (کربنات لیتیم) – Li۲CO۳
 • لیتیوم کلرید – LiCl
 • لیتیوم هیدرید – LiH
 • لیتیوم هیدروکسید – LiOH
 • لیتیوم یدید – LiI
 • لیتیوم نیترات – LiNO۳
 • لیتیوم سولفات – Li۲SO۴

 • مولیبدیک اسید – H۲MoO۴
 • منیزیوم کربنات – MgCO۳
 • منیزیوم کلرید – MgCl۲
 • منیزیوم اکسید – MgO
 • منیزیوم فسفات – Mg۳(PO۴)۲
 • منیزیوم سولفات – MgSO۴
 • منگنز (۴) اکسید (manganese dioxide) – MnO۲
 • منگنز (۲) سولفات هیدرات – MnSO۴.H۲O
 • منگنز (۲) کلرید – MnCl۲
 • منگنز (۳) کلرید – MnCl۳
 • منگنز (۴) فلورید – MnF۴
 • منگنز (۲) فسفات – Mn۳(PO۴)۲
 • مس(II) کربنات – CuCO۳
 • مس(I) کلرید – CuCl
 • مس(II) کلرید – CuCl۲
 • مس(II) هیدروکسید – Cu(OH)۲
 • مس(II) نیترات – Cu(NO۳)۲
 • مس(I) اکسید – Cu۲O
 • مس(II) اکسید – CuO
 • مس(II) سولفات – CuSO۴
 • مس(I) سولفید – Cu۲S
 • مس(II) سولفید – CuS
 • مولیبدن تیروکسید – MoO۳
 • مولبدنیوم دی‌سولفید – MoS۲
 • مولیبدن هگزاکربونیل – C۶O۶Mo
 • متافسفریک اسید – HPO۳

 • نئودیدمیوم (۳) کلرید – NdCl۳
 • نیکل (۲) کربنات – NiCO۳
 • نیکل (۲) کلرید – NiCl۲ and hexahydrate
 • نیکل (٬) هیدروکسید – Ni(OH)۲
 • نیکل (۲) نیترات – Ni(NO۳)۲
 • نیکل (۲) اکسید – NiO
 • نیتروسولفوریک اسید – NOHSO۴
 • نیترو اسید – HNO۲
 • نیتریک اسید – HNO۳
 • نقره کلرید – AgCl
 • نقره (۱) فلورید – AgF
 • نقره (۲) فلورید – AgF۲
 • نقره یدید – AgI
 • نقره نیترات – AgNO۳
 • نقره سولفید – Ag۲S
 • نیوبیوم تتراکلرید – NbCl۵
 • نیتریک اکسید – NO
 • نیتروژن دی‌اکسید – NO۲
 • نیتریک اکسید – N۲O

 • وانادیم کاربید – VC
 • وانادیم (V) اکسید تری کلرید VOCl۳
 • وانادیم (IV) کلرید – VCl۴
 • وانادیم (II) کلرید – VCl۲
 • وانادیم (II) اکسید – VO
 • وانادیم (III) نیترید – VN
 • وانادیم (III) برومید – VBr۳
 • وانادیم (III) کلرید – VCl۳
 • وانادیم (III) فلورید – VF۳
 • وانادیم (IV) فلورید – VF۴
 • وانادیم (III) اکسید – V۲O۳
 • وانادیم (Iv) اکسید – VO۲
 • وانادیم (IV) سولفات – VOSO۴
 • وانادیم (V) اکسید – V۲O۵
 • واکنشگر نسلر – K۲[HgI۴]

 • هیدروآزوئیک اسید – HN۳
 • هیدروبرومیک اسید – HBr
 • هیدروکلریک اسید – HCl
 • هیدرویدیک اسید – HI
 • هیدروژن برومید – HBr
 • هیدروژن کلرید – HCl
 • هیدروژن فلورید – HF
 • هیدروژن پراکسید – H۲O۲
 • هیدروژن سلنید – H۲Se
 • هیدروژن سولفید – H۲S
 • هیدروژن تلورید – H۲Te
 • هافنیوم فلورید
 • هافنیوم تتراکلرید – HfCl۴
 • هیدرازین – N۲H۴
 • هیدروکسیل آمین – NH۲OH
 • هیپو کلرو اسید – HClO
 • هیپو فسفرو اسید – H۳PO۲
 • هیدروژن سولفید – H۲S
 • هگزافلورید اورانیوم – UF۶

 • یدیک اسید – HIO۳
 • یدین هپتافلورین – IF۷
 • یدین پنتافلورین – IF۵
 • یدین منوکلرین – ICl

محصولات

8188975000 POLYETHYLENE GLYCOL 20000 FOR SYNTHESIS 8188990005 SEBACOYL DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8188990025 SEBACOYL DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8188990100 SEBACOYL DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8189610050 TRANS-2-HEXENAL FOR SYNTHESIS 8189620250 2-BUTANONEOXIME FOR SYNTHESIS 8189621000 2-BUTANONEOXIME FOR SYNTHESIS 8189640005 2-METHYLIMIDAZOLE FOR SYNTHESIS 8189640250 2-METHYLIMIDAZOLE FOR SYNTHESIS 8189691000 ISOAMYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8189700250 ETHYL MYRISTATE FOR SYNTHESIS 8189701000 ETHYL MYRISTATE FOR SYNTHESIS 8189730005 7,7,8,8-TETRACYANOQUINONEDIMETHANE FOR SYNTHESIS 8189850250 2-METHYL-1,4-PHENYLENEDIAMMONIUM SULFATE FOR SYNTHESIS 8190151000 POLYETHYLENE GLYCOL 3000 FOR SYNTHESIS 8190155000 POLYETHYLENE GLYCOL 3000 FOR SYNTHESIS 8190160100 DL-MANDELIC ACID NITRILE FOR SYNTHESIS 8190160250 DL-MANDELIC ACID NITRILE FOR SYNTHESIS 8190400025 ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID DIPOTASSIUM SALT DIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8190400100 ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID DIPOTASSIUM SALT DIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8190540250 1-HYDROXY-2-PYRIDINTHIONE SODIUM SALT (40% SOLUTION IN WATER) 8190770025 4-IODOANISOLE FOR SYNTHESIS 8190770100 4-IODOANISOLE FOR SYNTHESIS 8191000250 2,2-DICHLOROPROPIONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8191001000 2,2-DICHLOROPROPIONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8191720100 N-(2-AMINOETHYL)-3-AMINOPROPYLTRIMETHOXYSILANE FOR SYNTHESIS 8191720500 N-(2-AMINOETHYL)-3-AMINOPROPYLTRIMETHOXYSILANE FOR SYNTHESIS 8200020025 ACETALDEHYDE DIMETHYL ACETAL FOR SYNTHESIS 8200020100 ACETALDEHYDE DIMETHYL ACETAL FOR SYNTHESIS 8200040100 ACETOACETALDEHYDE-1,1-DIMETHYL ACETAL FOR SYNTHESIS 8200060250 2-ACETYLNAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8200090100 ACETYLENEDICARBOXYLIC ACID MONOPOTASSIUM SALT FOR SYNTHESIS 8200130025 ADAMANTANE FOR SYNTHESIS 8200130100 ADAMANTANE FOR SYNTHESIS 8200140025 MONOMETHYL ADIPATE FOR SYNTHESIS 8200150010 1-ADAMANTANEAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8200150050 1-ADAMANTANEAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8200160005 ETHANESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8200160025 ETHANESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8200220050 O-ETHYLBENZOIN FOR SYNTHESIS 8200241000 ETHYLAMINE (70% AQUEOUS SOLUTION) FOR SYNTHESIS 8200242500 ETHYLAMINE (70% AQUEOUS SOLUTION) FOR SYNTHESIS 8200300100 ETHYLENEDIAMINE MONOHYDRATE FOR SYNTHESIS 8200301000 ETHYLENEDIAMINE MONOHYDRATE FOR SYNTHESIS 8200310250 ETHYLENEDIAMMONIUM SULFATE FOR SYNTHESIS 8200320100 2-ETHYL-1,3-HEXANEDIOL (MIXTURE OF DL-AND MESO-FORM) FOR SYNTHESIS 8200321000 2-ETHYL-1,3-HEXANEDIOL (MIXTURE OF DL-AND MESO-FORM) FOR SYNTHESIS 8200350100 ETHYL ISOTHIOCYANATE FOR SYNTHESIS 8200350500 ETHYL ISOTHIOCYANATE FOR SYNTHESIS 8200400100 N-BENZYL-N-ETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8200400500 N-BENZYL-N-ETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8200440010 2-ETHYLTOLUENE FOR SYNTHESIS 8200460025 4-ETHYLTOLUENE FOR SYNTHESIS 8200500050 DIALLYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8200510100 ALUMINIUM (GRANULATED) FOR SYNTHESIS 8200511000 ALUMINIUM (GRANULATED) FOR SYNTHESIS 8200540250 ALUMINIUM TRI-SEC-BUTYLATE FOR SYNTHESIS 8200541000 ALUMINIUM TRI-SEC-BUTYLATE FOR SYNTHESIS 8200550100 BUTYL FORMATE FOR SYNTHESIS 8200550500 BUTYL FORMATE FOR SYNTHESIS 8200580100 AMYL FORMATE FOR SYNTHESIS 8200600100 3′-AMINOACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8200610010 2-AMINOETHYL DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8200610050 2-AMINOETHYL DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8200630100 2-HYDROXYETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8200630500 2-HYDROXYETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8200640010 S-(2-AMINOETHYL)THIOURONIUM BROMIDE HYDROBROMIDE FOR SYNTHESIS 8200650100 2-AMINOBENZAMIDE FOR SYNTHESIS 8200680005 8-AMINOQUINOLINE FOR SYNTHESIS 8200710001 5-AMINO-2,3-DIHYDROPHTHALAZINE-1,4-DIONE FOR SYNTHESIS 8200710010 5-AMINO-2,3-DIHYDROPHTHALAZINE-1,4-DIONE FOR SYNTHESIS 8200730250 BIS(1-AMINOGUANIDINIUM) SULFATE FOR SYNTHESIS 8200780100 4-AMINO-5-HYDROXYNAPHTHALENE-2,7-DISULFONIC ACID MONOSODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8200780500 4-AMINO-5-HYDROXYNAPHTHALENE-2,7-DISULFONIC ACID MONOSODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8200820250 AMINOIMINOMETHANESULFINIC ACID FOR SYNTHESIS 8200821000 AMINOIMINOMETHANESULFINIC ACID FOR SYNTHESIS 8200850025 2-AMINO-5-METHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8200850100 2-AMINO-5-METHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8200860005 1-AMINO-4-METHYLPIPERAZINE FOR SYNTHESIS 8200860050 1-AMINO-4-METHYLPIPERAZINE FOR SYNTHESIS 8200870025 2-AMINO-5-METHYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8200880025 2-AMINO-4-METHYLTHIAZOL FOR SYNTHESIS 8200890050 4-AMINOMORPHOLINE FOR SYNTHESIS 8200920100 4-HYDROXYANILINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8200920500 4-HYDROXYANILINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8200950250 5-AMINO-2-HYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8200960250 4-AMINO-2-HYDROXYBENZOIC ACID SODIUM SALT DIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8200990250 ANILINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8200991000 ANILINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8201020100 2-METHOXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8201030050 P-ANISIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8201040025 4,4′-DIMETHOXYBENZIL FOR SYNTHESIS 8201050010 4-METHOXYBENZONITRILE FOR SYNTHESIS 8201060050 4-METHOXYBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8201070100 2-METHOXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8201090100 ANTHRACENE FOR SYNTHESIS 8201090250 ANTHRACENE FOR SYNTHESIS 8201100005 9-ANTHRALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8201100025 9-ANTHRALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8201120100 ANTHRANILIC ACID FOR SYNTHESIS 8201121000 ANTHRANILIC ACID FOR SYNTHESIS 8201130100 ETHYL 2-AMINOBENZOATE FOR SYNTHESIS 8201160100 AZELAIC ACID, TECHNICAL GRADE FOR SYNTHESIS 8201161000 AZELAIC ACID, TECHNICAL GRADE FOR SYNTHESIS 8201170025 AZELAIC ACID FOR SYNTHESIS 8201170100 AZELAIC ACID FOR SYNTHESIS 8201180025 TRANS-AZOBENZENE FOR SYNTHESIS 8201180100 TRANS-AZOBENZENE FOR SYNTHESIS 8201190001 AZULENE FOR SYNTHESIS 8201220002 BENZAMIDINE HYDROCHLORIDE HYDRATE FOR SYNTHESIS 8201220025 BENZAMIDINE HYDROCHLORIDE HYDRATE FOR SYNTHESIS 8201230005 BENZANILIDE FOR SYNTHESIS 8201230250 BENZANILIDE FOR SYNTHESIS 8201250100 BENZHYDRAZIDE FOR SYNTHESIS 8201251000 BENZHYDRAZIDE FOR SYNTHESIS 8201280250 SACCHARIN FOR SYNTHESIS 8201281000 SACCHARIN FOR SYNTHESIS 8201290002 BENZO[B]FURAN FOR SYNTHESIS 8201290010 BENZO[B]FURAN FOR SYNTHESIS 8201300025 BENZOHYDROXAMIC ACID FOR SYNTHESIS 8201310010 BENZENEBORONIC ACID FOR SYNTHESIS 8201310050 BENZENEBORONIC ACID FOR SYNTHESIS 8201318500 BENZENEBORONIC ACID FOR SYNTHESIS 8201370100 1,2,4-BENZENETRICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8201380100 1,2,4-BENZENETRICARBOXYLIC 1,2-ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8201380500 1,2,4-BENZENETRICARBOXYLIC 1,2-ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8201410250 BENZOTHIAZOLE FOR SYNTHESIS 8201411000 BENZOTHIAZOLE FOR SYNTHESIS 8201480250 BENZYL THIOCYANATE FOR SYNTHESIS 8201500250 DIMETHYL SUCCINATE FOR SYNTHESIS 8201501000 DIMETHYL SUCCINATE FOR SYNTHESIS 8201510100 DI-SODIUM SUCCINATE HEXAHYDRATE FOR SYNTHESIS 8201510500 DI-SODIUM SUCCINATE HEXAHYDRATE FOR SYNTHESIS 8201540050 BIPHENYL-2,2′-DIOL FOR SYNTHESIS 8201540250 BIPHENYL-2,2′-DIOL FOR SYNTHESIS 8201550010 2-BIPHENYLYLAMINE FOR SYNTHESIS 8201550050 2-BIPHENYLYLAMINE FOR SYNTHESIS 8201580010 4,4′-BIPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8201590100 BIS(2-CHLOROETHYL)AMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8201610050 4,4′-BIS(DIETHYLAMINO)-BENZOPHENONE FOR SYNTHESIS 8201610250 4,4′-BIS(DIETHYLAMINO)-BENZOPHENONE FOR SYNTHESIS 8201620010 4,4′-BIS(DIMETHYLAMINO)THIOBENZOPHENONE FOR SYNTHESIS 8201630005 BIS(A,A-DIMETHYLBENZYL) PEROXIDE FOR SYNTHESIS 8201630250 BIS(A,A-DIMETHYLBENZYL) PEROXIDE FOR SYNTHESIS 8201690025 2-FUROYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8201690100 2-FUROYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8201700100 PYRUVIC ACID FOR SYNTHESIS 8201700500 PYRUVIC ACID FOR SYNTHESIS 8201710250 BROMINE FOR SYNTHESIS 8201711000 BROMINE FOR SYNTHESIS 8201740100 BROMOACETYL BROMIDE FOR SYNTHESIS 8201740250 BROMOACETYL BROMIDE FOR SYNTHESIS 8201750100 2-BROMOETHANOL FOR SYNTHESIS 8201750250 2-BROMOETHANOL FOR SYNTHESIS 8201760100 2-BROMOETHYLAMMONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8201760500 2-BROMOETHYLAMMONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8201780025 N-(2-BROMOETHYL)PHTHALIMIDE FOR SYNTHESIS 8201800005 TETRABROMO-P-BENZOQUINONE FOR SYNTHESIS 8201820025 3-BROMOANISOLE FOR SYNTHESIS 8201820100 3-BROMOANISOLE FOR SYNTHESIS 8201830025 2-BROMOBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8201840025 4-BROMOBENZENESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8201850010 4-BROMOBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8201850025 4-BROMOBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8201890025 ETHYL 4-BROMOBUTYRATE FOR SYNTHESIS 8201890100 ETHYL 4-BROMOBUTYRATE FOR SYNTHESIS 8201910050 1-BROMO-2-CHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8201930050 CYANOGEN BROMIDE FOR SYNTHESIS 8201940250 CYANOGEN BROMIDE FOR SYNTHESIS 8201950100 BENZYL BROMOACETATE FOR SYNTHESIS 8201960100 METHYL BROMOACETATE FOR SYNTHESIS 8201960250 METHYL BROMOACETATE FOR SYNTHESIS 8201961000 METHYL BROMOACETATE FOR SYNTHESIS 8201970010 1-BROMO-3-FLUOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8201980100 1-BROMO-4-FLUOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8202010010 4-BROMO-DL-MANDELIC ACID FOR SYNTHESIS 8202030010 2-BROMO-4′-METHOXYACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8202040250 ETHYL 2-BROMO-2-METHYLPROPIONATE FOR SYNTHESIS 8202100025 1-BROMO-3-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8202100100 1-BROMO-3-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8202110025 1-BROMO-4-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8202110100 1-BROMO-4-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8202120025 4-NITROBENZYL BROMIDE FOR SYNTHESIS 8202120100 4-NITROBENZYL BROMIDE FOR SYNTHESIS 8202160025 DL-A-BROMOPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8202170010 4-BROMOPHENYLHYDRAZINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8202180010 3-BROMO-1-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8202180025 3-BROMO-1-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8202190250 ETHYL 2-BROMOPROPIONATE FOR SYNTHESIS 8202220100 METHYL 2-BROMOPROPIONATE FOR SYNTHESIS 8202230050 5-BROMO-2-HYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8202230250 5-BROMO-2-HYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8202250100 3-BROMOBENZOTRIFLUORIDE FOR SYNTHESIS 8202300100 3-BUTYNE-2-OL (55% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8202300500 3-BUTYNE-2-OL (55% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8202320100 METHYL BUTYRATE FOR SYNTHESIS 8202320500 METHYL BUTYRATE FOR SYNTHESIS 8202330100 SODIUM BARBITURATE FOR SYNTHESIS 8202330250 SODIUM BARBITURATE FOR SYNTHESIS 8202340025 BENZALDEHYDE OXIME FOR SYNTHESIS 8202360250 SODIUM BUTYRATE FOR SYNTHESIS 8202361000 SODIUM BUTYRATE FOR SYNTHESIS 8202380100 4-TERT-BUTYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8202381000 4-TERT-BUTYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8202390100 BUTYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8202400100 TERT-BUTYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8202400500 TERT-BUTYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8202420010 DIBUTYL DISULFIDE FOR SYNTHESIS 8202420025 DIBUTYL DISULFIDE FOR SYNTHESIS 8202420100 DIBUTYL DISULFIDE FOR SYNTHESIS 8202430250 DI-TERT-BUTYL DISULFIDE FOR SYNTHESIS 8202460100 2-TERT-BUTYL-4-METHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS 8202460500 2-TERT-BUTYL-4-METHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS 8202470050 BUTYL NITRITE FOR SYNTHESIS 8202470250 BUTYL NITRITE FOR SYNTHESIS 8202480250 DI-TERT-BUTYL PEROXIDE FOR SYNTHESIS 8202481000 DI-TERT-BUTYL PEROXIDE FOR SYNTHESIS 8202490005 2-TERT-BUTYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8202490250 2-TERT-BUTYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8202500100 4-TERT-BUTYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8202501000 4-TERT-BUTYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8202502500 4-TERT-BUTYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8202510100 BUTYL PHOSPHATE (MIXTURE OF MONO AND DI ESTERS) FOR SYNTHESIS 8202511000 BUTYL PHOSPHATE (MIXTURE OF MONO AND DI ESTERS) FOR SYNTHESIS 8202520050 DIBUTYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8202520100 DIBUTYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8202520500 DIBUTYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8202540100 (+)-CAMPHENE FOR SYNTHESIS 8202541000 (+)-CAMPHENE FOR SYNTHESIS 8202550005 CARBAZOLE FOR SYNTHESIS 8202550250 CARBAZOLE FOR SYNTHESIS 8202580050 5-ISOPROPYL-2-METHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8202580250 5-ISOPROPYL-2-METHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8202590005 1,4-DIHYDROXYANTHRAQUINONE FOR SYNTHESIS 8202590250 1,4-DIHYDROXYANTHRAQUINONE FOR SYNTHESIS 8202610250 8-HYDROXYQUINOLINE FOR SYNTHESIS 8202611000 8-HYDROXYQUINOLINE FOR SYNTHESIS 8202620100 QUINOXALINE FOR SYNTHESIS 8202650100 2-CHLOROETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8202650250 2-CHLOROETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8202700250 BUTYL CHLOROFORMATE FOR SYNTHESIS 8202720010 4-NITROPHENYL CHLOROFORMATE FOR SYNTHESIS 8202720025 4-NITROPHENYL CHLOROFORMATE FOR SYNTHESIS 8202740100 4-CHLOROANISOLE FOR SYNTHESIS 8202750010 2-AMINO-5-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8202760250 2-CHLOROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8202761000 2-CHLOROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8202790005 2-CHLOROBENZOTHIAZOLE FOR SYNTHESIS 8202810100 2-CHLOROBUTANE FOR SYNTHESIS 8202811000 2-CHLOROBUTANE FOR SYNTHESIS 8202840100 4-CHLOROBUTYRONITRILE FOR SYNTHESIS 8202860100 4-CHLOROBENZHYDRYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8202870250 CHLOROCYCLOHEXANE FOR SYNTHESIS 8202871000 CHLOROCYCLOHEXANE FOR SYNTHESIS 8202900025 2-CHLORO-N,N-DIMETHYLACETAMIDE FOR SYNTHESIS 8202910100 1-CHLORO-2,4-DINITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8202920010 2,4-DINITROBENZYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8202930100 SODIUM CHLOROACETATE FOR SYNTHESIS 8202930500 SODIUM CHLOROACETATE FOR SYNTHESIS 8203030025 ETHYL CHLOROFORMYLFORMATE FOR SYNTHESIS 8203040010 METHYL CHLOROGLYOXYLATE FOR SYNTHESIS 8203080005 4-(HYDROXYMERCURI)BENZOIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8203100250 METHYLMAGNESIUM CHLORIDE (20% SOLUTION IN TETRAHYDROFURAN) FOR SYNTHESIS 8203140050 1-CHLORO-2-METHYLPROPANE FOR SYNTHESIS 8203140250 1-CHLORO-2-METHYLPROPANE FOR SYNTHESIS 8203150100 1-CHLORONAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8203151000 1-CHLORONAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8203180025 1-CHLORONONANE FOR SYNTHESIS 8203180100 1-CHLORONONANE FOR SYNTHESIS 8203180250 1-CHLORONONANE FOR SYNTHESIS 8203200050 1-CHLOROPENTANE FOR SYNTHESIS 8203200250 1-CHLOROPENTANE FOR SYNTHESIS 8203210010 3-CHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8203210050 3-CHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8203210250 3-CHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8203250100 2-CHLORO-1,4-PHENYLENEDIAMMONIUM SULFATE FOR SYNTHESIS 8203300250 3-CHLOROPROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS 8203310250 METHYL 2-CHLOROPROPIONATE FOR SYNTHESIS 8203311000 METHYL 2-CHLOROPROPIONATE FOR SYNTHESIS 8203330100 2-CHLOROPROPIONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8203340025 4′-CHLOROPROPIOPHENONE FOR SYNTHESIS 8203340100 4′-CHLOROPROPIOPHENONE FOR SYNTHESIS 8203360100 2-CHLOROPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8203370010 3-CHLOROPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8203380010 4-CHLOROPYRIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8203410250 5-CHLORO-2-HYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8203411000 5-CHLORO-2-HYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8203430010 O-PHENYL CHLOROTHIOFORMATE FOR SYNTHESIS 8203440025 4-CHLOROTHIOPHENOL FOR SYNTHESIS 8203440100 4-CHLOROTHIOPHENOL FOR SYNTHESIS 8203470100 4-METHYLBENZYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8203490025 CINNAMONITRILE FOR SYNTHESIS 8203490100 CINNAMONITRILE FOR SYNTHESIS 8203500100 TRIBUTYL CITRATE FOR SYNTHESIS 8203501000 TRIBUTYL CITRATE FOR SYNTHESIS 8203510025 CROTONOYL CHLORIDE (MIXTURE OF CIS- AND TRANS ISOMERS) FOR SYNTHESIS 8203520250 METHYL CROTONATE FOR SYNTHESIS 8203540002 CURCUMIN FOR SYNTHESIS 8203540010 CURCUMIN FOR SYNTHESIS 8203540050 CURCUMIN FOR SYNTHESIS 8203550010 ETHYL CYANOFORMATE FOR SYNTHESIS 8203560250 METHYL CYANOACETATE FOR SYNTHESIS 8203561000 METHYL CYANOACETATE FOR SYNTHESIS 8203580005 CYANURIC ACID FOR SYNTHESIS 8203580250 CYANURIC ACID FOR SYNTHESIS 8203581000 CYANURIC ACID FOR SYNTHESIS 8203590006 2,4,6-TRIS(ALLYLOXY)-1,3,5-TRIAZINE (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8203590250 2,4,6-TRIS(ALLYLOXY)-1,3,5-TRIAZINE (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8203600010 CYCLOBUTANECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8203650100 CYCLOHEXANE-1,2-DICARBOXYLIC ANHYDRIDE (MIXTURE OF ISOMERES) FOR SYNTHESIS 8203651000 CYCLOHEXANE-1,2-DICARBOXYLIC ANHYDRIDE (MIXTURE OF ISOMERES) FOR SYNTHESIS 8203660025 TRANS-1,2-CYCLOHEXANEDIOL FOR SYNTHESIS 8203670025 1,3-CYCLOHEXANEDIONE FOR SYNTHESIS 8203670100 1,3-CYCLOHEXANEDIONE FOR SYNTHESIS 8203700250 1,2,3,6-TETRAHYDROPHTHALIMIDE FOR SYNTHESIS 8203710010 2-CYCLOHEXEN-1-ONE FOR SYNTHESIS 8203710100 2-CYCLOHEXEN-1-ONE FOR SYNTHESIS 8203720250 CYCLOHEXYL ISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8203721000 CYCLOHEXYL ISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8203770001 1,3-CYCLOPENTANEDIONE FOR SYNTHESIS 8203770005 1,3-CYCLOPENTANEDIONE FOR SYNTHESIS 8203800050 CYCLOPROPYL METHYL KETONE FOR SYNTHESIS 8203820005 CIS-DECAHYDRONAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8203820025 CIS-DECAHYDRONAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8203820100 CIS-DECAHYDRONAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8203830250 N-DECANE FOR SYNTHESIS 8203831000 N-DECANE FOR SYNTHESIS 8203840100 DIACETIN (MIXTURE OF ISOMERS) FOR SYNTHESIS 8203840500 DIACETIN (MIXTURE OF ISOMERS) FOR SYNTHESIS 8203860100 DIBUTYLTIN DIACETATE FOR SYNTHESIS 8203900050 ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER FOR SYNTHESIS 8203900250 ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER FOR SYNTHESIS 8203910025 2,2-DIETHOXYPROPANE (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8203920050 1,3-DIETHOXY-2-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8203920250 1,3-DIETHOXY-2-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8203930005 DIETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8203930250 DIETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8203931000 DIETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8203940250 N,N-DIETHYLETHANOLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8203941000 N,N-DIETHYLETHANOLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8203950100 N,N-DIETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8203951000 N,N-DIETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8203952500 N,N-DIETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8203990025 2-CHLORO-N,N-DIETHYLACETAMIDE FOR SYNTHESIS 8204000025 N,N-DIETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8204000100 N,N-DIETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8204050050 3,5-DIAMINOBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8204050250 3,5-DIAMINOBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8204080005 DIBENZOFURAN FOR SYNTHESIS 8204080250 DIBENZOFURAN FOR SYNTHESIS 8204090025 DIBENZOTHIOPHENE FOR SYNTHESIS 8204180100 ETHYL 2,3-DIBROMOPROPIONATE FOR SYNTHESIS 8204190050 1,2-BIS(BROMOMETHYL)-BENZENE FOR SYNTHESIS 8204210250 DIBUTYLTIN DILAURATE FOR SYNTHESIS 8204211000 DIBUTYLTIN DILAURATE FOR SYNTHESIS 8204220100 2,4-DI-TERT-BUTYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8204220500 2,4-DI-TERT-BUTYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8204230250 N,N’-DIBUTYLTHIOUREA FOR SYNTHESIS 8204240025 DICHLOROACETALDEHYDE DIETHYL ACETAL FOR SYNTHESIS 8204270005 2,4-DICHLOROANILINE FOR SYNTHESIS 8204270250 2,4-DICHLOROANILINE FOR SYNTHESIS 8204290250 2,5-DICHLOROANILINE FOR SYNTHESIS 8204300250 2,6-DICHLOROANILINE FOR SYNTHESIS 8204310100 3,4-DICHLOROANILINE FOR SYNTHESIS 8204310500 3,4-DICHLOROANILINE FOR SYNTHESIS 8204320005 2-AMINO-3,5-DICHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8204320025 2-AMINO-3,5-DICHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8204330100 2,4-DICHLOROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8204330500 2,4-DICHLOROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8204350005 2,4-DICHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8204350250 2,4-DICHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8204380025 2,4-DICHLOROBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8204380100 2,4-DICHLOROBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8204390025 DICHLORODIPHENYLMETHANE FOR SYNTHESIS 8204400100 METHYL DICHLOROACETATE FOR SYNTHESIS 8204400500 METHYL DICHLOROACETATE FOR SYNTHESIS 8204410250 2,3-DICHLOROMALEALDEHYDIC ACID FOR SYNTHESIS 8204440005 2,6-DICHLORO-4-NITROANILINE FOR SYNTHESIS 8204440250 2,6-DICHLORO-4-NITROANILINE FOR SYNTHESIS 8204450100 1,2-DICHLORO-4-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8204451000 1,2-DICHLORO-4-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8204461000 1,3-DICHLORO-4-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8204470025 2,3-DICHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8204480050 2,5-DICHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8204480250 2,5-DICHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8204490050 2,6-DICHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8204490250 2,6-DICHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8204500025 3,4-DICHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8204500100 3,4-DICHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8204510005 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8204510250 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8204511000 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8204540100 DICHLOROPHENYLPHOSPHINE FOR SYNTHESIS 8204540250 DICHLOROPHENYLPHOSPHINE FOR SYNTHESIS 8204550100 2,6-DICHLOROPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8204570250 2-CHLOROBENZYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8204571000 2-CHLOROBENZYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8204580250 2,4-DICHLOROTOLUENE FOR SYNTHESIS 8204650050 DIHEXYLAMINE FOR SYNTHESIS 8204650100 DIHEXYLAMINE FOR SYNTHESIS 8204690005 1,2,3,4-TETRAHYDRO-2-NAPHTHALENONE FOR SYNTHESIS 8204710100 3,6-PYRIDAZINEDIOL FOR SYNTHESIS 8204710500 3,6-PYRIDAZINEDIOL FOR SYNTHESIS 8204720010 2′,6′-DIHYDROXYACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8204740005 2,5-DIHYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8204740025 2,5-DIHYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8204750025 3,4-DIHYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8204750100 3,4-DIHYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8204800001 4,8-DIHYDROXY-2-QUINOLINECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8204800005 4,8-DIHYDROXY-2-QUINOLINECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8204820100 DIHYDROXYACETONE FOR SYNTHESIS 8204820250 DIHYDROXYACETONE FOR SYNTHESIS 8204860025 2,4-DIMETHOXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8204880005 3,5-DIMETHOXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8204900050 3,5-DIMETHOXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8204910025 4,4′-DIMETHOXYBENZOPHENONE FOR SYNTHESIS 8204930250 FORMALDEHYDE DIMETHYL ACETAL FOR SYNTHESIS 8204931000 FORMALDEHYDE DIMETHYL ACETAL FOR SYNTHESIS 8204960010 BORON HYDRIDE DIMETHYLAMINE FOR SYNTHESIS 8204960050 BORON HYDRIDE DIMETHYLAMINE FOR SYNTHESIS 8204990005 4-(DIMETHYLAMINO)PYRIDINE FOR SYNTHESIS 8204990025 4-(DIMETHYLAMINO)PYRIDINE FOR SYNTHESIS 8204990100 4-(DIMETHYLAMINO)PYRIDINE FOR SYNTHESIS 8204990250 4-(DIMETHYLAMINO)PYRIDINE FOR SYNTHESIS 8205020005 CUMENE HYDROPEROXIDE (80% SOLUTION IN CUMENE) FOR SYNTHESIS 8205020250 CUMENE HYDROPEROXIDE (80% SOLUTION IN CUMENE) FOR SYNTHESIS 8205050010 2,6-DIMETHYLQUINOLINE FOR SYNTHESIS 8205060250 1,2-O-ISOPROPYLIDENEGLYCEROL FOR SYNTHESIS 8205080025 3,3-DIMETHYLGLUTARIC ACID FOR SYNTHESIS 8205090050 N,N-DIMETHYLUREA FOR SYNTHESIS 8205150025 N,N-DIMETHYL-4-NITROSOANILINE FOR SYNTHESIS 8205240025 N,N-DIPHENYLACETAMIDE FOR SYNTHESIS 8205250010 DIPHENYLACETYLENE FOR SYNTHESIS 8205250025 DIPHENYLACETYLENE FOR SYNTHESIS 8205260001 MESO-1,2-DIPHENYL-1,2-ETHANEDIOL FOR SYNTHESIS 8205270010 1,1-DIPHENYLETHYLENE FOR SYNTHESIS 8205280100 DIPHENYLAMINE FOR SYNTHESIS 8205281000 DIPHENYLAMINE FOR SYNTHESIS 8205290001 9,10-DIPHENYLANTHRACENE FOR SYNTHESIS 8205290005 9,10-DIPHENYLANTHRACENE FOR SYNTHESIS 8205300010 N,N’-DIPHENYLBENZIDINE FOR SYNTHESIS 8205330001 2,3-DIPHENYL-2-CYCLOPROPEN-1-ONE FOR SYNTHESIS 8205330005 2,3-DIPHENYL-2-CYCLOPROPEN-1-ONE FOR SYNTHESIS 8205338500 2,3-DIPHENYL-2-CYCLOPROPEN-1-ONE FOR SYNTHESIS 8205340005 5,5-DIPHENYLHYDANTOIN FOR SYNTHESIS 8205340250 5,5-DIPHENYLHYDANTOIN FOR SYNTHESIS 8205350010 N,N-DIPHENYLHYDRAZINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8205360005 N,N’-DIPHENYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8205360250 N,N’-DIPHENYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8205380010 1,3-DIPHENYL-1,3-PROPANEDIONE FOR SYNTHESIS 8205380025 1,3-DIPHENYL-1,3-PROPANEDIONE FOR SYNTHESIS 8205380100 1,3-DIPHENYL-1,3-PROPANEDIONE FOR SYNTHESIS 8205430100 N-DODECANE FOR SYNTHESIS 8205430250 N-DODECANE FOR SYNTHESIS 8205431000 N-DODECANE FOR SYNTHESIS 8205440250 1-DODECANETHIOL FOR SYNTHESIS 8205441000 1-DODECANETHIOL FOR SYNTHESIS 8205449011 1-DODECANETHIOL FOR SYNTHESIS 8205460005 N-DODECYLPYRIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8205460250 N-DODECYLPYRIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8205461000 N-DODECYLPYRIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8205470050 N-EICOSANE FOR SYNTHESIS 8205510100 1,2-EPOXYBUTANE FOR SYNTHESIS 8205511000 1,2-EPOXYBUTANE FOR SYNTHESIS 8205512500 1,2-EPOXYBUTANE FOR SYNTHESIS 8205530250 2,3-EPOXYPROPYL PHENYL ETHER FOR SYNTHESIS 8205540100 ALLYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8205540500 ALLYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8205550100 HEXYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8205550500 HEXYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8205560050 ACETOHYDRAZIDE FOR SYNTHESIS 8205560250 ACETOHYDRAZIDE FOR SYNTHESIS 8205570100 ISOBUTYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8205571000 ISOBUTYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8205600100 ISOPROPYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8205601000 ISOPROPYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8205602500 ISOPROPYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8205610010 2-PHENYLACETOHYDRAZIDE FOR SYNTHESIS 8205610050 2-PHENYLACETOHYDRAZIDE FOR SYNTHESIS 8205650100 2-FLUOROANILINE FOR SYNTHESIS 8205660005 3-FLUOROANILINE FOR SYNTHESIS 8205660025 3-FLUOROANILINE FOR SYNTHESIS 8205670100 4-FLUOROANILINE FOR SYNTHESIS 8205690025 2-FLUOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8205710025 4-FLUOROBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8205720100 FLUORENE FOR SYNTHESIS 8205720250 FLUORENE FOR SYNTHESIS 8205730010 2-FLUORENAMINE FOR SYNTHESIS 8205750001 2,7-FLUORENEDIAMMONIUM DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8205760010 N-FLUOREN-2-YLACETAMIDE FOR SYNTHESIS 8205800050 1-FLUORO-4-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8205810025 4-FLUOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8205820025 3-FLUOROTOLUENE FOR SYNTHESIS 8205830100 DIMETHYL FUMARATE FOR SYNTHESIS 8205830250 DIMETHYL FUMARATE FOR SYNTHESIS 8205831000 DIMETHYL FUMARATE FOR SYNTHESIS 8205840100 DI-SODIUM FUMARATE FOR SYNTHESIS 8205840500 DI-SODIUM FUMARATE FOR SYNTHESIS 8205841000 DI-SODIUM FUMARATE FOR SYNTHESIS 8205940250 FURAN (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8205941000 FURAN (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8205950025 2-FURANMETHANETHIOL FOR SYNTHESIS 8205950100 2-FURANMETHANETHIOL FOR SYNTHESIS 8205970100 ETHYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE FOR SYNTHESIS 8205980100 DODECYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE FOR SYNTHESIS 8205990100 PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE FOR SYNTHESIS 8205990500 PROPYL 3,4,5-TRIHYDROXYBENZOATE FOR SYNTHESIS 8206010100 GLUCONIC ACID POTASSIUM SALT FOR SYNTHESIS 8206010500 GLUCONIC ACID POTASSIUM SALT FOR SYNTHESIS 8206030100 GLUTARDIALDEHYDE (25% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8206031000 GLUTARDIALDEHYDE (25% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8206032500 GLUTARDIALDEHYDE (25% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8206039025 GLUTARDIALDEHYDE (25% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8206040005 GLUTARIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8206040250 GLUTARIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8206100100 GLYOXAL (40% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8206101000 GLYOXAL (40% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8206102500 GLYOXAL (40% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8206109025 GLYOXAL (40% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8206110100 GUANIDINIUM CARBONATE FOR SYNTHESIS 8206111000 GUANIDINIUM CARBONATE FOR SYNTHESIS 8206119050 GUANIDINIUM CARBONATE FOR SYNTHESIS 8206120100 GUANIDINIUM NITRATE FOR SYNTHESIS 8206121000 GUANIDINIUM NITRATE FOR SYNTHESIS 8206130250 GUANIDINIUM THIOCYANATE FOR SYNTHESIS 8206131000 GUANIDINIUM THIOCYANATE FOR SYNTHESIS 8206160010 N-HEPTADECANE FOR SYNTHESIS 8206160050 N-HEPTADECANE FOR SYNTHESIS 8206170010 O-BENZYLHYDROXYLAMINE FOR SYNTHESIS 8206180010 O-BENZYLHYDROXYLAMINE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8206190100 2-HEPTANOL FOR SYNTHESIS 8206210250 3-HEPTANONE FOR SYNTHESIS 8206211000 3-HEPTANONE FOR SYNTHESIS 8206220025 1-HEPTENE FOR SYNTHESIS 8206240100 1-HEPTANOL FOR SYNTHESIS 8206240500 1-HEPTANOL FOR SYNTHESIS 8206241000 1-HEPTANOL FOR SYNTHESIS 8206300250 HEXACHLOROACETONE FOR SYNTHESIS 8206310050 HEXACHLOROPROPENE FOR SYNTHESIS 8206330005 N-HEXADECANE FOR SYNTHESIS 8206330250 N-HEXADECANE FOR SYNTHESIS 8206331000 N-HEXADECANE FOR SYNTHESIS 8206340001 TRANS, TRANS-2,4-HEXADIENEDIOIC ACID FOR SYNTHESIS 8206340005 TRANS, TRANS-2,4-HEXADIENEDIOIC ACID FOR SYNTHESIS 8206370250 HEXANOIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8206380005 METHYL HEXANOATE FOR SYNTHESIS 8206380250 METHYL HEXANOATE FOR SYNTHESIS 8206390005 1-HEXENE FOR SYNTHESIS 8206390250 1-HEXENE FOR SYNTHESIS 8206391000 1-HEXENE FOR SYNTHESIS 8206420025 CIS-3-HEXEN-1-OL FOR SYNTHESIS 8206430025 1-HEXYNE FOR SYNTHESIS 8206430100 1-HEXYNE FOR SYNTHESIS 8206440010 2-HEXYNE FOR SYNTHESIS 8206450010 3-HEXYNE FOR SYNTHESIS 8206470025 4-HEXYLRESORCINOL FOR SYNTHESIS 8206470100 4-HEXYLRESORCINOL FOR SYNTHESIS 8206480025 HIPPURIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8206480100 HIPPURIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8206490100 HIPPURIC ACID FOR SYNTHESIS 8206490500 HIPPURIC ACID FOR SYNTHESIS 8206510010 2-PHENYLPROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS 8206530100 3-PHENYLPROPIONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8206590025 2-HYDROXYBENZONITRILE FOR SYNTHESIS 8206600010 2-HYDROXYBENZOPHENONE FOR SYNTHESIS 8206610025 4-HYDROXYBENZOPHENONE FOR SYNTHESIS 8206610100 4-HYDROXYBENZOPHENONE FOR SYNTHESIS 8206620050 2-HYDROXYBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8206620250 2-HYDROXYBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8206630025 4-HYDROXYBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8206630100 4-HYDROXYBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8206640100 3-HYDROXY-2-BUTANONE FOR SYNTHESIS 8206640250 3-HYDROXY-2-BUTANONE FOR SYNTHESIS 8206650050 1,4-BUTANESULTONE FOR SYNTHESIS 8206650250 1,4-BUTANESULTONE FOR SYNTHESIS 8206660005 3-HYDROXYBUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS 8206680050 7-HYDROXYCOUMARIN FOR SYNTHESIS 8206700025 DIMETHYLARSINIC ACID SODIUM SALT TRIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8206700100 DIMETHYLARSINIC ACID SODIUM SALT TRIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8206700250 DIMETHYLARSINIC ACID SODIUM SALT TRIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8206730010 HYDROXYLAMINE-O-SULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8206730050 HYDROXYLAMINE-O-SULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8206730500 HYDROXYLAMINE-O-SULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8206750100 N-(HYDROXYMETHYL)ACRYLAMIDE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS 8206751000 N-(HYDROXYMETHYL)ACRYLAMIDE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS 8206780001 5-HYDROXYMETHYL-2-FURANCARBALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8206780005 5-HYDROXYMETHYL-2-FURANCARBALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8206788100 5-HYDROXYMETHYL-2-FURANCARBALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8206880001 4-HYDROXYPHENYLACETONITRILE FOR SYNTHESIS 8206900025 (4-HYDROXYPHENYL)-ACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8206920100 4′-HYDROXYPROPIOPHENONE FOR SYNTHESIS 8206950001 IMIDAZOLE-4-ACRYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8206960250 2-IMIDAZOLIDINETHIONE FOR SYNTHESIS 8206961000 2-IMIDAZOLIDINETHIONE FOR SYNTHESIS 8206980010 1,3-INDANEDIONE FOR SYNTHESIS 8206990025 1-INDANONE FOR SYNTHESIS 8207010250 INDENE FOR SYNTHESIS 8207011000 INDENE FOR SYNTHESIS 8207030010 INDOLE-2-CARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8207040010 INDOLE-3-ACETIC ACID POTASSIUM SALT FOR SYNTHESIS 8207050010 INDOLE-3-PROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS 8207060001 3-INDOLYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8207060005 3-INDOLYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8207080100 2-HYDROXYETHANESULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8207081000 2-HYDROXYETHANESULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8207090005 ISATIN FOR SYNTHESIS 8207090250 ISATIN FOR SYNTHESIS 8207100005 METHYL ISOBUTYRATE FOR SYNTHESIS 8207100250 METHYL ISOBUTYRATE FOR SYNTHESIS 8207120250 ISOBUTYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8207140050 4-PYRIDINECARBALDEHYDE OXIME FOR SYNTHESIS 8207160050 ISOPENTYLAMINE FOR SYNTHESIS 8207160250 ISOPENTYLAMINE FOR SYNTHESIS 8207170010 ISOPENTYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8207210250 3-METHYLBUTYRALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8207220025 ISOPENTANOIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8207230010 ISOXAZOLE FOR SYNTHESIS 8207260005 3-IODOANILINE FOR SYNTHESIS 8207270050 4-IODOANILINE FOR SYNTHESIS 8207290100 2-IODOBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8207300100 IODOBENZENE FOR SYNTHESIS 8207300250 IODOBENZENE FOR SYNTHESIS 8207310050 2-IODOBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8207320025 1-IODODODECANE FOR SYNTHESIS 8207330025 ETHYL IODOACETATE FOR SYNTHESIS 8207350025 1-IODOHEXADECANE FOR SYNTHESIS 8207350100 1-IODOHEXADECANE FOR SYNTHESIS 8207360010 O-IODOHIPPURIC ACID FOR SYNTHESIS 8207360025 O-IODOHIPPURIC ACID FOR SYNTHESIS 8207370010 O-IODOHIPPURIC ACID SODIUM SALT DIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8207380100 IODINE MONOBROMIDE FOR SYNTHESIS 8207380250 IODINE MONOBROMIDE FOR SYNTHESIS 8207390050 1-IODOOCTANE FOR SYNTHESIS 8207400025 1-IODOPENTANE FOR SYNTHESIS 8207400100 1-IODOPENTANE FOR SYNTHESIS 8207410001 2-IODOPHENOL FOR SYNTHESIS 8207430010 N-IODOSUCCINIMIDE FOR SYNTHESIS 8207430050 N-IODOSUCCINIMIDE FOR SYNTHESIS 8207440100 POTASSIUM-O-ETHYLDITHIOCARBONATE FOR SYNTHESIS 8207440500 POTASSIUM-O-ETHYLDITHIOCARBONATE FOR SYNTHESIS 8207460100 POTASSIUM METHYLATE FOR SYNTHESIS 8207460250 POTASSIUM METHYLATE FOR SYNTHESIS 8207470025 POTASSIUM BOROHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8207470100 POTASSIUM BOROHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8207471000 POTASSIUM BOROHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8207480010 DI-COBALT OCTACARBONYL (PROTECTIVE GAS: ARGON) FOR SYNTHESIS 8207520100 L-(-)-LACTAMIDE FOR SYNTHESIS 8207530050 LITHIUM HYDRIDE FOR SYNTHESIS 8207540010 MALEIMIDE FOR SYNTHESIS 8207560005 MALONDIALDEHYDE BIS(DIMETHYL ACETAL) FOR SYNTHESIS 8207560250 MALONDIALDEHYDE BIS(DIMETHYL ACETAL) FOR SYNTHESIS 8207600001 DI-MANGANESE DECACARBONYL FOR SYNTHESIS 8207630100 MERCAPTOSUCCINIC ACID FOR SYNTHESIS 8207640250 ETHYL THIOGLYCOLATE FOR SYNTHESIS 8207650250 METHYL THIOGLYCOLATE FOR SYNTHESIS 8207651000 METHYL THIOGLYCOLATE FOR SYNTHESIS 8207710250 METATARTARIC ACID FOR SYNTHESIS 8207740005 ETHYL METHANESULFONATE FOR SYNTHESIS 8207740025 ETHYL METHANESULFONATE FOR SYNTHESIS 8207750005 METHYL METHANESULFONATE FOR SYNTHESIS 8207750025 METHYL METHANESULFONATE FOR SYNTHESIS 8207810100 2-METHYL-3-BUTYNE-OL FOR SYNTHESIS 8207810500 2-METHYL-3-BUTYNE-OL FOR SYNTHESIS 8207820100 2-METHYLBUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS 8207820250 2-METHYLBUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS 8207830100 2-METHYL-8-QUINOLINOL FOR SYNTHESIS 8207840010 2-METHYL-1,3-CYCLOHEXANEDIONE FOR SYNTHESIS 8207870250 2-METHYLCYCLOHEXANONE FOR SYNTHESIS 8207880100 4-METHYLCYCLOHEXANONE FOR SYNTHESIS 8207880500 4-METHYLCYCLOHEXANONE FOR SYNTHESIS 8207890005 METHYLCYCLOPENTANE FOR SYNTHESIS 8207890250 METHYLCYCLOPENTANE FOR SYNTHESIS 8207900100 N-METHYLDIOCTYLAMINE FOR SYNTHESIS 8207910005 DIMETHYL DISULFIDE FOR SYNTHESIS 8207910250 DIMETHYL DISULFIDE FOR SYNTHESIS 8207911000 DIMETHYL DISULFIDE FOR SYNTHESIS 8207970100 DIPHENYLMETHANE 4,4′-DIISOCYANATE (MIXTURE OF DI-AND TRIISOCYANATES) FOR SYNTHESIS 8207970500 DIPHENYLMETHANE 4,4′-DIISOCYANATE (MIXTURE OF DI-AND TRIISOCYANATES) FOR SYNTHESIS 8207980250 2-METHYLFURAN (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8207981000 2-METHYLFURAN (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8208000250 N-METHYLUREA FOR SYNTHESIS 8208010100 2-METHYLHYDROQUINONE FOR SYNTHESIS 8208030025 3-METHYLINDOLE FOR SYNTHESIS 8208050100 METHYLLITHIUM (5% SOLUTION IN DIETHYLETHER) FOR SYNTHESIS 8208080100 ETHYL 2-METHYLLACTATE FOR SYNTHESIS 8208090005 1-METHYLNAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8208090250 1-METHYLNAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8208091000 1-METHYLNAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8208110025 2-METHYL-6-NITROANILINE FOR SYNTHESIS 8208180100 2-METHYLPENTANE FOR SYNTHESIS 8208180500 2-METHYLPENTANE FOR SYNTHESIS 8208190100 2-METHYL-2,4-PENTANEDIOL FOR SYNTHESIS 8208191000 2-METHYL-2,4-PENTANEDIOL FOR SYNTHESIS 8208192500 2-METHYL-2,4-PENTANEDIOL FOR SYNTHESIS 8208199025 2-METHYL-2,4-PENTANEDIOL FOR SYNTHESIS 8208202500 ISOBUTYL METHYL KETONE EMPLURA 8208206010 ISOBUTYL METHYL KETONE EMPLURA 8208206025 ISOBUTYL METHYL KETONE EMPLURA 8208250100 METHYL PHENYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8208250500 METHYL PHENYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8208270100 1-METHYL-4-PIPERIDINOL FOR SYNTHESIS 8208280100 1-METHYL-4-PIPERIDINONE FOR SYNTHESIS 8208320100 1-METHYLPYRROLE FOR SYNTHESIS 8208320500 1-METHYLPYRROLE FOR SYNTHESIS 8208330005 DIMETHYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8208330250 DIMETHYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8208331000 DIMETHYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8208339045 DIMETHYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8208350025 N-METHYLTAURINE FOR SYNTHESIS 8208370025 N-METHYLTHIOUREA FOR SYNTHESIS 8208370100 N-METHYLTHIOUREA FOR SYNTHESIS 8208380025 2-METHYLTHIOPHENE FOR SYNTHESIS 8208380100 2-METHYLTHIOPHENE FOR SYNTHESIS 8208440025 1-NAPHTHALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8208450010 2-NAPHTHALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8208460100 NAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8208461000 NAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8208480250 1,5-NAPHTHALENEDIOL FOR SYNTHESIS 8208510100 2,7-NAPHTHALENEDIOL FOR SYNTHESIS 8208510250 2,7-NAPHTHALENEDIOL FOR SYNTHESIS 8208530025 1-NAPHTHALENESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8208530250 1-NAPHTHALENESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8208580010 2-NAPHTHALENETHIOL FOR SYNTHESIS 8208630010 2-NAPHTHOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8208660100 1-NAPHTHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8208690001 2-NAPHTHYL PHENYL KETONE FOR SYNTHESIS 8208710250 SODIUM ETHOXIDE FOR SYNTHESIS 8208711000 SODIUM ETHOXIDE FOR SYNTHESIS 8208720025 DI-SODIUM DL-MALATE FOR SYNTHESIS 8208720100 DI-SODIUM DL-MALATE FOR SYNTHESIS 8208730100 SODIUM PHENOLATE TRIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8208730500 SODIUM PHENOLATE TRIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8208760100 RANEY NICKEL CATALYST ACTIVATED FOR HYDROGENATION (WITH ABOUT 50% WATER) FOR SYNTHESIS 8208760250 RANEY NICKEL CATALYST ACTIVATED FOR HYDROGENATION (WITH ABOUT 50% WATER) FOR SYNTHESIS 8208770025 (-)-NICOTINE FOR SYNTHESIS 8208770100 (-)-NICOTINE FOR SYNTHESIS 8208780050 PHENYLMERCURY NITRATE (BASIC) FOR SYNTHESIS 8208780250 PHENYLMERCURY NITRATE (BASIC) FOR SYNTHESIS 8208790025 2′-NITROACETANILIDE FOR SYNTHESIS 8208790100 2′-NITROACETANILIDE FOR SYNTHESIS 8208800025 4′-NITROACETANILIDE FOR SYNTHESIS 8208800100 4′-NITROACETANILIDE FOR SYNTHESIS 8208810005 2-NITROANILINE FOR SYNTHESIS 8208810250 2-NITROANILINE FOR SYNTHESIS 8208811000 2-NITROANILINE FOR SYNTHESIS 8208820010 3-NITROANISOLE FOR SYNTHESIS 8208820050 3-NITROANISOLE FOR SYNTHESIS 8208850025 4-NITROBENZENESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8208850100 4-NITROBENZENESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8208880025 2-NITROBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8208890025 4-NITROBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8208890100 4-NITROBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8208900025 4-(4-NITROBENZYL)PYRIDINE FOR SYNTHESIS 8208900100 4-(4-NITROBENZYL)PYRIDINE FOR SYNTHESIS 8208920005 4-NITROPYROCATECHOL FOR SYNTHESIS 8208940250 NITROMETHANE FOR SYNTHESIS 8208941000 NITROMETHANE FOR SYNTHESIS 8208950005 3-NITROPHENOL FOR SYNTHESIS 8208950025 3-NITROPHENOL FOR SYNTHESIS 8208950100 3-NITROPHENOL FOR SYNTHESIS 8208970050 (4-NITROPHENYL)ACETONITRILE FOR SYNTHESIS 8208990100 2-NITRO-1,4-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8208990500 2-NITRO-1,4-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8209000025 2-NITROPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8209020001 1-(4-NITROPHENYL)-1,2,3-PROPANETRIOL FOR SYNTHESIS 8209030025 3-NITROPHTHALIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8209030100 3-NITROPHTHALIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8209040005 2-HYDROXY-5-NITROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8209040025 2-HYDROXY-5-NITROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8209050010 2-HYDROXY-5-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8209050100 2-HYDROXY-5-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8209060010 NITROSOBENZENE FOR SYNTHESIS 8209120025 2′-NITROCINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS 8209160250 ETHYL NONANOATE FOR SYNTHESIS 8209180250 2,5-NORBORNADIENE (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8209200100 N-OCTADECANE FOR SYNTHESIS 8209230100 CIS-9-OCTADECEN-1-OL FOR SYNTHESIS 8209231000 CIS-9-OCTADECEN-1-OL FOR SYNTHESIS 8209232500 CIS-9-OCTADECEN-1-OL FOR SYNTHESIS 8209250100 2-OCTANOL FOR SYNTHESIS 8209251000 2-OCTANOL FOR SYNTHESIS 8209252500 2-OCTANOL FOR SYNTHESIS 8209260100 2-OCTANONE FOR SYNTHESIS 8209260500 2-OCTANONE FOR SYNTHESIS 8209280005 1-OCTENE FOR SYNTHESIS 8209280250 1-OCTENE FOR SYNTHESIS 8209281000 1-OCTENE FOR SYNTHESIS 8209300010 4-OCTYNE FOR SYNTHESIS 8209310100 1-OCTANOL FOR SYNTHESIS 8209311000 1-OCTANOL FOR SYNTHESIS 8209312500 1-OCTANOL FOR SYNTHESIS 8209319025 1-OCTANOL FOR SYNTHESIS 8209330002 3,5-DIHYDROXYTOLUENE FOR SYNTHESIS 8209330005 3,5-DIHYDROXYTOLUENE FOR SYNTHESIS 8209330025 3,5-DIHYDROXYTOLUENE FOR SYNTHESIS 8209330100 3,5-DIHYDROXYTOLUENE FOR SYNTHESIS 8209340050 TRIETHYL ORTHOACETATE FOR SYNTHESIS 8209340100 TRIETHYL ORTHOACETATE FOR SYNTHESIS 8209340500 TRIETHYL ORTHOACETATE FOR SYNTHESIS 8209350050 TRIETHYL ORTHOPROPIONATE FOR SYNTHESIS 8209350250 TRIETHYL ORTHOPROPIONATE FOR SYNTHESIS 8209360100 OXAMIDE FOR SYNTHESIS 8209370005 1,3-TRIMETHYLENE OXIDE FOR SYNTHESIS 8209380005 2-OXOBUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS 8209400050 3-OXOGLUTARIC ACID FOR SYNTHESIS 8209400250 3-OXOGLUTARIC ACID FOR SYNTHESIS 8209420025 (S)-(-)-2-PYRROLIDONE-5-CARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8209430050 DL-2-PYRROLIDONE-5-CARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8209480250 4,4′-DIAMINODIPHENYL ETHER FOR SYNTHESIS 8209530010 N-PENTADECANE FOR SYNTHESIS 8209530050 N-PENTADECANE FOR SYNTHESIS 8209540010 1-PENTADECANOL FOR SYNTHESIS 8209550005 PENTAFLUOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8209560010 2,2,3,3,3-PENTAFLUOROPROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS 8209560050 2,2,3,3,3-PENTAFLUOROPROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS 8209571000 N-PENTANE EMPLURA 8209572500 N-PENTANE EMPLURA 8209579025 N-PENTANE EMPLURA 8209590250 TETRAETHYLENE GLYCOL DIMETHYL ETHER FOR SYNTHESIS 8209591000 TETRAETHYLENE GLYCOL DIMETHYL ETHER FOR SYNTHESIS 8209630025 1-PENTYNE FOR SYNTHESIS 8209640250 DI-N-AMYL ETHER (STABILISED ) FOR SYNTHESIS 8209650025 N-PENTYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8209660005 N-PENTYL NITRITE FOR SYNTHESIS 8209660250 N-PENTYL NITRITE FOR SYNTHESIS 8209670250 TERT-BUTYL PERBENZOATE FOR SYNTHESIS 8209690001 PERYLENE FOR SYNTHESIS 8209690005 PERYLENE FOR SYNTHESIS 8209700025 3,4,9,10-PERYLENETETRACARBOXYLIC 3,4:9,10-DIANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8209700100 3,4,9,10-PERYLENETETRACARBOXYLIC 3,4:9,10-DIANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8209730005 PHENAZINE FOR SYNTHESIS 8209740010 M-PHENETIDINE FOR SYNTHESIS 8209740050 M-PHENETIDINE FOR SYNTHESIS 8209750100 PHENOTHIAZINE FOR SYNTHESIS 8209751000 PHENOTHIAZINE FOR SYNTHESIS 8209759050 PHENOTHIAZINE FOR SYNTHESIS 8209770050 4′-PHENYLACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8209780100 DIPHENYL ETHER FOR SYNTHESIS 8209781000 DIPHENYL ETHER FOR SYNTHESIS 8209782500 DIPHENYL ETHER FOR SYNTHESIS 8209790100 N-PHENYLANTHRANILIC ACID FOR SYNTHESIS 8209800005 4-AMINOAZOBENZENE FOR SYNTHESIS 8209800250 4-AMINOAZOBENZENE FOR SYNTHESIS 8209820250 N-PHENYLBENZYLAMINE FOR SYNTHESIS 8209821000 N-PHENYLBENZYLAMINE FOR SYNTHESIS 8209860025 4-PHENYLBUTYRIC ACID FOR SYNTHESIS 8209890100 DIPHENYL DISULFIDE FOR SYNTHESIS 8209900025 1-PHENYLDODECANE FOR SYNTHESIS 8209900100 1-PHENYLDODECANE FOR SYNTHESIS 8209910005 1,3-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8209910250 1,3-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8209911000 1,3-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8209930250 PHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8209931000 PHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8210010005 PHENYL ISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8210010250 PHENYL ISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8210011000 PHENYL ISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8210020005 DIETHYL PHENYLMALONATE FOR SYNTHESIS 8210020250 DIETHYL PHENYLMALONATE FOR SYNTHESIS 8210030250 N-PHENYL-1-NAPHTHYLAMINE FOR SYNTHESIS 8210060025 1-PHENYLOCTANE FOR SYNTHESIS 8210060100 1-PHENYLOCTANE FOR SYNTHESIS 8210070100 BIPHENYL-2-OL FOR SYNTHESIS 8210071000 BIPHENYL-2-OL FOR SYNTHESIS 8210100025 PHENYL DICHLOROPHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8210120005 PHENYLACETYLENECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8210120025 PHENYLACETYLENECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8210130005 ETHYL PHENYLACETYLENECARBOXYLATE FOR SYNTHESIS 8210140100 [2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL] ACETATE FOR SYNTHESIS 8210141000 [2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL] ACETATE FOR SYNTHESIS 8210142500 [2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL] ACETATE FOR SYNTHESIS 8210170050 DIPHENYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8210170250 DIPHENYL SULFIDE FOR SYNTHESIS 8210180025 DIPHENYL SULFOXIDE FOR SYNTHESIS 8210240100 DI-PHOSPHORUS PENTASULFIDE FOR SYNTHESIS 8210241000 DI-PHOSPHORUS PENTASULFIDE FOR SYNTHESIS 8210242500 DI-PHOSPHORUS PENTASULFIDE FOR SYNTHESIS 8210260025 PHOSPHORYL BROMIDE FOR SYNTHESIS 8210260100 PHOSPHORYL BROMIDE FOR SYNTHESIS 8210270010 PHTHALDIALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8210270050 PHTHALDIALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8210278500 PHTHALDIALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8210280100 PHTHALALDEHYDIC ACID FOR SYNTHESIS 8210290050 PHTHALOYL DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8210290250 PHTHALOYL DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8210300100 BENZYL BUTYL PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8210301000 BENZYL BUTYL PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8210320025 PINACOL FOR SYNTHESIS 8210320100 PINACOL FOR SYNTHESIS 8210340100 PIPERIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8210340500 PIPERIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8210350025 2-PIPERIDINONE FOR SYNTHESIS 8210350100 2-PIPERIDINONE FOR SYNTHESIS 8210360010 PIPERINE FOR SYNTHESIS 8210371000 POLYETHYLENE GLYCOL 2000 FOR SYNTHESIS 8210375000 POLYETHYLENE GLYCOL 2000 FOR SYNTHESIS 8210390100 POLYVINYL ALCOHOL, FULLY HYDROLYZED (MW APPROX. 30000) FOR SYNTHESIS 8210391000 POLYVINYL ALCOHOL, FULLY HYDROLYZED (MW APPROX. 30000) FOR SYNTHESIS 8210410250 1,2-DIAMINOPROPANE FOR SYNTHESIS 8210411000 1,2-DIAMINOPROPANE FOR SYNTHESIS 8210420050 1,3-PROPANEDITHIOL FOR SYNTHESIS 8210450005 ETHYL ACETYLENECARBOXYLATE FOR SYNTHESIS 8210450025 ETHYL ACETYLENECARBOXYLATE FOR SYNTHESIS 8210460050 PROPIONAMIDE FOR SYNTHESIS 8210460250 PROPIONAMIDE FOR SYNTHESIS 8210470005 METHYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS 8210470250 METHYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS 8210471000 METHYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS 8210480005 PROPYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS 8210480250 PROPYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS 8210500025 2-PYRAZINECARBOXAMIDE FOR SYNTHESIS 8210510005 PYRENE FOR SYNTHESIS 8210510050 PYRENE FOR SYNTHESIS 8210510250 PYRENE FOR SYNTHESIS 8210520010 2,4-PYRIDINEDICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8210540005 PYRIDINE-3,5-DICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8210550100 PYRIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8210550250 PYRIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8210600250 PYRUVALDEHYDE 1,1-DIMETHYL ACETAL FOR SYNTHESIS 8210630050 2-THIOXO-4-THIAZOLIDINONE FOR SYNTHESIS 8210630250 2-THIOXO-4-THIAZOLIDINONE FOR SYNTHESIS 8210640250 SALICYLANILIDE FOR SYNTHESIS 8210670005 SILVER BENZOATE FOR SYNTHESIS 8210670050 SILVER BENZOATE FOR SYNTHESIS 8210680100 SQUALENE FOR SYNTHESIS 8210680250 SQUALENE FOR SYNTHESIS 8210681000 SQUALENE FOR SYNTHESIS 8210720005 CIS-STILBENE FOR SYNTHESIS 8210730005 4,4′-DIAMINODIPHENYL SULFONE FOR SYNTHESIS 8210730250 4,4′-DIAMINODIPHENYL SULFONE FOR SYNTHESIS 8210750010 TEREPHTHALALDEHYDIC ACID FOR SYNTHESIS 8210760050 TEREPHTHALODINITRILE FOR SYNTHESIS 8210760250 TEREPHTHALODINITRILE FOR SYNTHESIS 8210770025 O-TERPHENYL FOR SYNTHESIS 8210770100 O-TERPHENYL FOR SYNTHESIS 8210780005 (S)-(-)-A-TERPINEOL FOR SYNTHESIS 8210780250 (S)-(-)-A-TERPINEOL FOR SYNTHESIS 8210781000 (S)-(-)-A-TERPINEOL FOR SYNTHESIS 8210830250 TETRAETHYL ORTHOTITANATE FOR SYNTHESIS 8210831000 TETRAETHYL ORTHOTITANATE FOR SYNTHESIS 8210840100 TETRA-N-BUTYL ORTHOTITANATE FOR SYNTHESIS 8210840500 TETRA-N-BUTYL ORTHOTITANATE FOR SYNTHESIS 8210890025 N-TETRACOSANE FOR SYNTHESIS 8210920100 TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL POLYETHYLENE GLYCOL ETHER FOR SYNTHESIS 8210920250 TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL POLYETHYLENE GLYCOL ETHER FOR SYNTHESIS 8210930005 2-METHYLTETRAHYDROFURAN (STABILISED WITH 2,6-DI-TERT-BUTYL-4-METHYLPHENOL) FOR SYNTHESIS 8210930250 2-METHYLTETRAHYDROFURAN (STABILISED WITH 2,6-DI-TERT-BUTYL-4-METHYLPHENOL) FOR SYNTHESIS 8210931000 2-METHYLTETRAHYDROFURAN (STABILISED WITH 2,6-DI-TERT-BUTYL-4-METHYLPHENOL) FOR SYNTHESIS 8210950005 TETRAHYDROTHIOPHENE FOR SYNTHESIS 8210950250 TETRAHYDROTHIOPHENE FOR SYNTHESIS 8210960005 TETRAIODOETHYLENE FOR SYNTHESIS 8210960025 TETRAIODOETHYLENE FOR SYNTHESIS 8210970025 TETRAMETHYLAMMONIUM TETRAFLUOROBORATE FOR SYNTHESIS 8210980005 TETRAMETHYL-P-BENZOQUINONE FOR SYNTHESIS 8211000025 PYRROLIDINE-1-DITHIOCARBOXYLIC ACID AMMONIUM SALT FOR SYNTHESIS 8211000100 PYRROLIDINE-1-DITHIOCARBOXYLIC ACID AMMONIUM SALT FOR SYNTHESIS 8211010005 N,N,N’,N’-TETRAMETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8211010025 N,N,N’,N’-TETRAMETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8211020002 N,N,N’,N’-TETRAMETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMMONIUM DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211020010 N,N,N’,N’-TETRAMETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMMONIUM DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211020025 N,N,N’,N’-TETRAMETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMMONIUM DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211040025 TETRAPHENYL-1,2-ETHANEDIOL FOR SYNTHESIS 8211070100 TETRAPROPYL ORTHOTITANATE FOR SYNTHESIS 8211070500 TETRAPROPYL ORTHOTITANATE FOR SYNTHESIS 8211090025 THIANTHRENE FOR SYNTHESIS 8211100025 (R)-(-)-THIAZOLIDINE-4-CARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8211100100 (R)-(-)-THIAZOLIDINE-4-CARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8211110100 2-THIAZOLINE-2-THIOL FOR SYNTHESIS 8211110500 2-THIAZOLINE-2-THIOL FOR SYNTHESIS 8211120005 N1-2-THIAZOLYLSULFANILAMID FOR SYNTHESIS 8211120250 N1-2-THIAZOLYLSULFANILAMID FOR SYNTHESIS 8211130050 THIOBENZAMIDE FOR SYNTHESIS 8211190250 THIOSEMICARBAZIDE FOR SYNTHESIS 8211191000 THIOSEMICARBAZIDE FOR SYNTHESIS 8211200100 2-THIOURACIL FOR SYNTHESIS 8211200500 2-THIOURACIL FOR SYNTHESIS 8211201000 2-THIOURACIL FOR SYNTHESIS 8211220250 P-TOLUIDINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211250005 TOLUENE-4-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8211250250 TOLUENE-4-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8211270005 PHENYLMETHANESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211270025 PHENYLMETHANESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211300100 4-METHYLTHIOPHENOL FOR SYNTHESIS 8211300250 4-METHYLTHIOPHENOL FOR SYNTHESIS 8211310005 4-METHYLBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211310250 4-METHYLBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211320025 P-TOLUYLACETONITRILE FOR SYNTHESIS 8211350005 TRIETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211350250 TRIETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211351000 TRIETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211390010 CHLOROTRIETHYLSILANE FOR SYNTHESIS 8211390050 CHLOROTRIETHYLSILANE FOR SYNTHESIS 8211410100 TRIETHYL PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8211411000 TRIETHYL PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8211450005 TRIBUTYLPHOSPHINE OXIDE FOR SYNTHESIS 8211450025 TRIBUTYLPHOSPHINE OXIDE FOR SYNTHESIS 8211490005 2,4,5-TRICHLOROANILINE FOR SYNTHESIS 8211490250 2,4,5-TRICHLOROANILINE FOR SYNTHESIS 8211510005 2,4,6-TRICHLORORANILINE FOR SYNTHESIS 8211510250 2,4,6-TRICHLORORANILINE FOR SYNTHESIS 8211520100 1,2,4-TRICHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8211521000 1,2,4-TRICHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8211522500 1,2,4-TRICHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8211590100 1,2,3-TRICHLOROPROPANE FOR SYNTHESIS 8211591000 1,2,3-TRICHLOROPROPANE FOR SYNTHESIS 8211600250 TRIDODECYLAMINE FOR SYNTHESIS 8211630050 ETHYL TRIFLUOROACETATE FOR SYNTHESIS 8211640050 SODIUM TRIFLUOROACETATE FOR SYNTHESIS 8211660005 TRIFLUOROMETHANESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8211660025 TRIFLUOROMETHANESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8211660100 TRIFLUOROMETHANESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8211670010 1,1,1-TRIFLUORO-2,4-PENTANEDIONE FOR SYNTHESIS 8211720010 3′,4′,5′-TRIMETHOXYACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8211730025 3,4,5-TRIMETHOXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8211730100 3,4,5-TRIMETHOXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8211740025 1,2,4-TRIMETHOXYBENZENE FOR SYNTHESIS 8211750025 3,4,5-TRIMETHOXYBENZONITRILE FOR SYNTHESIS 8211770100 TRIMETHYLAMINE (40% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8211771000 TRIMETHYLAMINE (40% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8211772500 TRIMETHYLAMINE (40% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8211780005 TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211780250 TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8211790010 2,4,6-TRIMETHYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8211800250 TRIMETHYL BORATE FOR SYNTHESIS 8211801000 TRIMETHYL BORATE FOR SYNTHESIS 8211820250 1,3,3-TRIMETHYL-2-METHYLENEINDOLINE FOR SYNTHESIS 8211840100 TRIMETHYL PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8211840500 TRIMETHYL PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8211842500 TRIMETHYL PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8211890100 1,3,5-TRIOXANE FOR SYNTHESIS 8211891000 1,3,5-TRIOXANE FOR SYNTHESIS 8211900005 2,2,2-TRIPHENYLACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8211900025 2,2,2-TRIPHENYLACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8211950050 TRIPHENYLMETHANE FOR SYNTHESIS 8211950250 TRIPHENYLMETHANE FOR SYNTHESIS 8211960050 TRIPHENYLMETHANOL FOR SYNTHESIS 8211960250 TRIPHENYLMETHANOL FOR SYNTHESIS 8211970100 TRIPHENYL PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8211971000 TRIPHENYL PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8211980050 TRIPHENYLPHOSPHINE OXIDE FOR SYNTHESIS 8211980250 TRIPHENYLPHOSPHINE OXIDE FOR SYNTHESIS 8211990100 TRIPHENYLANTIMONY FOR SYNTHESIS 8212010250 TRIPROPYLAMINE FOR SYNTHESIS 8212011000 TRIPROPYLAMINE FOR SYNTHESIS 8212020100 TRIS(2-ETHYLHEXYL) PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8212021000 TRIS(2-ETHYLHEXYL) PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8212150010 DIVINYL SULFONE (STABILISED WITH HYDROQUINONE) FOR SYNTHESIS 8212170050 (2R,3R)-(+)-DIETHYL TARTRATE FOR SYNTHESIS 8212170250 (2R,3R)-(+)-DIETHYL TARTRATE FOR SYNTHESIS 8212210005 3,5-DIMETHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8212210250 3,5-DIMETHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8212220005 2,3-DIMETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8212220250 2,3-DIMETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8212230005 2,4-DIMETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8212230250 2,4-DIMETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8212231000 2,4-DIMETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8212260025 2-METHOXYBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8212270025 3-METHOXYBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8212310100 2-METHOXYNAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8212310500 2-METHOXYNAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8212320050 3-METHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS 8212330005 4-METHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS 8212330025 4-METHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS 8212330250 4-METHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS 8212331000 4-METHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS 8212340025 (4-METHOXYPHENYL)ACETONITRILE FOR SYNTHESIS 8212340100 (4-METHOXYPHENYL)ACETONITRILE FOR SYNTHESIS 8212400100 4-METHOXYPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8212400250 4-METHOXYPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8212430250 4′-METHYLACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8212431000 4′-METHYLACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8212440050 2-METHYLALANINE FOR SYNTHESIS 8212480050 2-METHYLANISOLE FOR SYNTHESIS 8212490001 9-METHYLANTHRACENE FOR SYNTHESIS 8212490005 9-METHYLANTHRACENE FOR SYNTHESIS 8212540025 2-METHYLBENZOXAZOLE FOR SYNTHESIS 8212540100 2-METHYLBENZOXAZOLE FOR SYNTHESIS 8212560100 DL-1-PHENYLETHYLAMINE FOR SYNTHESIS 8212560500 DL-1-PHENYLETHYLAMINE FOR SYNTHESIS 8212570025 4-METHYLPYROCATECHOL FOR SYNTHESIS 8212570100 4-METHYLPYROCATECHOL FOR SYNTHESIS 8212580100 2-METHYL-1,3-BUTADIENE (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8212581000 2-METHYL-1,3-BUTADIENE (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8212760005 3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8212760250 3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8212900005 4-ETHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8212900250 4-ETHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8213110025 METHYL 2-METHOXYBENZOATE FOR SYNTHESIS 8213280025 TERT-BUTYL BROMOACETATE FOR SYNTHESIS 8213990005 N,N’-DIMETHYLTHIOUREA FOR SYNTHESIS 8213990250 N,N’-DIMETHYLTHIOUREA FOR SYNTHESIS 8214210005 2,4-DIFLUOROANILINE FOR SYNTHESIS 8214610010 2,4-DIMETHYLBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8214610100 2,4-DIMETHYLBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8215140050 MONOMETHYL MALONATE POTASSIUM SALT FOR SYNTHESIS 8215220025 5-METHYLFURFURAL FOR SYNTHESIS 8215220100 5-METHYLFURFURAL FOR SYNTHESIS 8215320005 METHOXYACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8215320250 METHOXYACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8215690025 MONOMETHYL PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8215720001 L-(-)-3-PHENYLLACTIC ACID FOR SYNTHESIS 8216000025 2-SULFOBENZOIC ACID AMMONIUM SALT FOR SYNTHESIS 8216000100 2-SULFOBENZOIC ACID AMMONIUM SALT FOR SYNTHESIS 8216020010 MONOMETHYL TEREPHTHALATE FOR SYNTHESIS 8216050010 1,2,3,4-TETRACHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8216050100 1,2,3,4-TETRACHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8216190050 3-(TRIETHOXYSILYL)PROPYLAMINE FOR SYNTHESIS 8216190100 3-(TRIETHOXYSILYL)PROPYLAMINE FOR SYNTHESIS 8216190500 3-(TRIETHOXYSILYL)PROPYLAMINE FOR SYNTHESIS 8216271000 ISOOCTANE FOR SYNTHESIS 8216490250 TERT-BUTYL ACETOACETATE FOR SYNTHESIS 8216500050 TRIBUTYLTIN ACETATE FOR SYNTHESIS 8216550005 ACRIDINE FOR SYNTHESIS 8216550025 ACRIDINE FOR SYNTHESIS 8216620250 N-ETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8216621000 N-ETHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8216670025 TRICHLOROETHYLSILANE FOR SYNTHESIS 8216680010 ALLYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8216750100 2-AMINO-4-METHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8216850025 BENZYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8216940025 3-BROMOANILINE FOR SYNTHESIS 8216950010 2-BROMOBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8216960025 3-BROMOBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8216980010 2-BROMOBENZONITRILE FOR SYNTHESIS 8216990010 3-BROMOBENZONITRILE FOR SYNTHESIS 8217030010 1-BROMO-2-FLUOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8217070025 BROMOHEXANE (MIXTURES OF ISOMERES) FOR SYNTHESIS 8217090100 3-(BROMOMETHYL)HEPTANE FOR SYNTHESIS 8217100100 1-BROMONONANE FOR SYNTHESIS 8217140100 4-BROMOPHENOL FOR SYNTHESIS 8217140500 4-BROMOPHENOL FOR SYNTHESIS 8217150025 2-BROMOTOLUENE FOR SYNTHESIS 8217150100 2-BROMOTOLUENE FOR SYNTHESIS 8217170100 SEC-BUTYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8217170500 SEC-BUTYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8217180250 BUTYRONITRILE FOR SYNTHESIS 8217181000 BUTYRONITRILE FOR SYNTHESIS 8217230250 1-CHLOROANTHRAQUINONE FOR SYNTHESIS 8217250025 2-CHLOROBENZYLAMINE FOR SYNTHESIS 8217430010 CYCLOPENTANECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8217450025 TRANS-DECAHYDRONAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8217450100 TRANS-DECAHYDRONAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8217520010 N,N-DIETHYLFORMAMIDE FOR SYNTHESIS 8217520100 N,N-DIETHYLFORMAMIDE FOR SYNTHESIS 8217520250 N,N-DIETHYLFORMAMIDE FOR SYNTHESIS 8217560010 2,5-DIBROMOPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8217620250 2,5-DI-TERT-BUTYLHYDROQUINONE FOR SYNTHESIS 8217621000 2,5-DI-TERT-BUTYLHYDROQUINONE FOR SYNTHESIS 8217630100 2,6-DICHLOROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8217640025 2,6-DICHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8217700010 1,2:7,8-DIEPOXYOCTANE FOR SYNTHESIS 8217710010 3,4-DIMETHOXYANILINE FOR SYNTHESIS 8217750005 1,4-DIMETHYLNAPHTHALENE FOR SYNTHESIS 8217980025 1-FLUORO-2-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8217980100 1-FLUORO-2-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8217990025 1-FLUORO-3-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8218000010 2-FLUOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8218020100 4-FLUOROTOLUENE FOR SYNTHESIS 8218140005 4-HYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8218140250 4-HYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8218141000 4-HYDROXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8218190050 PHENYLMERCURY HYDROXIDE FOR SYNTHESIS 8218210010 ISOPHTHALDIALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8218220010 2-IODOANILINE FOR SYNTHESIS 8218250025 1-IODO-3-METHYLBUTANE (STABILISED WITH SILVER) FOR SYNTHESIS 8218250100 1-IODO-3-METHYLBUTANE (STABILISED WITH SILVER) FOR SYNTHESIS 8218370100 2-METHYL-2-PROPANETHIOL FOR SYNTHESIS 8218370500 2-METHYL-2-PROPANETHIOL FOR SYNTHESIS 8218410050 METHYL THIOCYANATE FOR SYNTHESIS 8218470250 1,8-NAPHTHALENEDICARBOXYLIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8218550010 ETHYL-4-NITROCINNAMATE FOR SYNTHESIS 8218560001 1-NONADECANOL FOR SYNTHESIS 8218560005 1-NONADECANOL FOR SYNTHESIS 8218590050 3-OCTANOL FOR SYNTHESIS 8218600100 3-OCTANONE FOR SYNTHESIS 8218610100 1-OCTANETHIOL FOR SYNTHESIS 8218610500 1-OCTANETHIOL FOR SYNTHESIS 8218620050 EPOXYCYCLOHEXANE FOR SYNTHESIS 8218620250 EPOXYCYCLOHEXANE FOR SYNTHESIS 8218720100 DIPHENYL SULFONE FOR SYNTHESIS 8218721000 DIPHENYL SULFONE FOR SYNTHESIS 8218740100 BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8218741000 BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8218742500 BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8218760100 3-METHYLPYRIDINE 1-OXIDE FOR SYNTHESIS 8218760500 3-METHYLPYRIDINE 1-OXIDE FOR SYNTHESIS 8218790010 4-PIPERIDINOL FOR SYNTHESIS 8218811000 POLYETHYLENE GLYCOL 10000 FOR SYNTHESIS 8218815000 POLYETHYLENE GLYCOL 10000 FOR SYNTHESIS 8218860100 PYRIDINE-2,5-DICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8218860250 PYRIDINE-2,5-DICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8218900100 1,2-BIS(DIBROMOMETHYL)-BENZENE FOR SYNTHESIS 8218950250 TETRAISOPROPYL ORTHOTITANATE FOR SYNTHESIS 8218951000 TETRAISOPROPYL ORTHOTITANATE FOR SYNTHESIS 8218970100 N,N,N’,N’-TETRAMETHYLGUANIDINE FOR SYNTHESIS 8218970250 N,N,N’,N’-TETRAMETHYLGUANIDINE FOR SYNTHESIS 8218980100 TETRAOCTYLTIN FOR SYNTHESIS 8219010100 2-METHYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8219011000 2-METHYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8219020250 3-METHYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8219021000 3-METHYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8219030005 4-METHYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8219030250 4-METHYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8219031000 4-METHYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8219110005 S-ETHYL TRIFLUOROTHIOACETATE FOR SYNTHESIS 8219250010 2-ACETYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8219260100 ACETYL BROMIDE FOR SYNTHESIS 8219260250 ACETYL BROMIDE FOR SYNTHESIS 8219280025 ACETYLSALICYLOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8219320050 ETHANESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8219320250 ETHANESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8219340100 2-ETHYLANTHRAQUINONE FOR SYNTHESIS 8219340250 2-ETHYLANTHRAQUINONE FOR SYNTHESIS 8219350050 1-ETHYLQUINALDINIUM IODIDE FOR SYNTHESIS 8219400100 ETHYLENEDIAMINE-N,N,N’,N’-TETRA-2-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8219401000 ETHYLENEDIAMINE-N,N,N’,N’-TETRA-2-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8219430100 2-ETHYLHEXYL PHOSPHATE (MIXTURE OF ESTERS) FOR SYNTHESIS 8219431000 2-ETHYLHEXYL PHOSPHATE (MIXTURE OF ESTERS) FOR SYNTHESIS 8219440100 ALKYLBENZYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8219440500 ALKYLBENZYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8219450050 N-AMIDINOGLYCINE FOR SYNTHESIS 8219480010 2-AMINOBENZIMIDAZOLE FOR SYNTHESIS 8219490005 4-AMINONAPHTHALENE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8219490250 4-AMINONAPHTHALENE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8219520010 9-ANTHRACENECARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8219560100 BENZIMIDAZOLE FOR SYNTHESIS 8219560500 BENZIMIDAZOLE FOR SYNTHESIS 8219580005 PROPYL BENZOATE FOR SYNTHESIS 8219580250 PROPYL BENZOATE FOR SYNTHESIS 8219590100 BENZENESULFONAMIDE FOR SYNTHESIS 8219590500 BENZENESULFONAMIDE FOR SYNTHESIS 8219610005 BENZYLTRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8219610250 BENZYLTRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8219640250 BIS(4-CHLOROPHENYL) SULFONE FOR SYNTHESIS 8219670100 4′-BROMOACETANILIDE FOR SYNTHESIS 8219680025 4′-BROMOACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8219680100 4′-BROMOACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8219690005 1-BROMO-4-CHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8219690250 1-BROMO-4-CHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8219740025 1-BROMO-2-NAPHTHOL FOR SYNTHESIS 8219780010 4-(BROMOMETHYL)BENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8219790025 ETHYL 2-BROMOVALERATE FOR SYNTHESIS 8219800025 1,4-DIAMINOBUTANE DIHYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8219810250 ISOPROPYL BUTYRATE FOR SYNTHESIS 8219870100 CHLOROETHANE FOR SYNTHESIS 8219890250 2-CHLOROBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8219900250 3-CHLORO-2-BUTANONE FOR SYNTHESIS 8219940100 5-CHLORO-8-QUINOLINOL FOR SYNTHESIS 8219980250 2-CHLORO-5-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8220000100 1-CHLOROOCTADECANE FOR SYNTHESIS 8220020100 CROTONIC ANHYDRIDE (MIXTURE OF CIS AND TRANS ISOMERS) FOR SYNTHESIS 8220050100 CYCLOHEXANONE OXIME FOR SYNTHESIS 8220050500 CYCLOHEXANONE OXIME FOR SYNTHESIS 8220060100 SODIUM CYCLAMATE FOR SYNTHESIS 8220060500 SODIUM CYCLAMATE FOR SYNTHESIS 8220080100 CYCLOOCTANE FOR SYNTHESIS 8220100100 1-DECEN FOR SYNTHESIS 8220100500 1-DECEN FOR SYNTHESIS 8220110005 DEHYDROACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8220110250 DEHYDROACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8220111000 DEHYDROACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8220190025 2,4′-DIBROMOACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8220210100 2,6-DI-TERT-BUTYL-4-METHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8220210500 2,6-DI-TERT-BUTYL-4-METHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8220212500 2,6-DI-TERT-BUTYL-4-METHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8220219025 2,6-DI-TERT-BUTYL-4-METHYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8220240050 1,3-DICHLOROACETONE FOR SYNTHESIS 8220240250 1,3-DICHLOROACETONE FOR SYNTHESIS 8220270100 2′,4′-DIHYDROXYACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8220280100 1,8-DIHYDROXYANTHRAQUINONE FOR SYNTHESIS 8220290010 3,4-DIHYDROXYCINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS 8220320025 2,6-DIMETHOXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8220331000 DIMETHYLAMINE (40% AQUEOUS SOLUTION) FOR SYNTHESIS 8220332500 DIMETHYLAMINE (40% AQUEOUS SOLUTION) FOR SYNTHESIS 8220340002 4-(DIMETHYLAMINO)-CINNAMALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8220340010 4-(DIMETHYLAMINO)-CINNAMALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8220360250 2,5-DIMETHYL-2,5-HEXANEDIOL FOR SYNTHESIS 8220361000 2,5-DIMETHYL-2,5-HEXANEDIOL FOR SYNTHESIS 8220380100 N,N-DIMETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8220380250 N,N-DIMETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8220400005 N,N-DIMETHYL-P-TOLUIDINE FOR SYNTHESIS 8220400250 N,N-DIMETHYL-P-TOLUIDINE FOR SYNTHESIS 8220401000 N,N-DIMETHYL-P-TOLUIDINE FOR SYNTHESIS 8220410010 2,2′-DINITROBIPHENYL FOR SYNTHESIS 8220420025 2-METHYL-4,6-DINITROPHENOL (STABILISED WITH APPROX.10% WATER) FOR SYNTHESIS 8220460050 DOCOSANE FOR SYNTHESIS 8220470100 1-DOCOSANOL FOR SYNTHESIS 8220480100 1-DODECENE FOR SYNTHESIS 8220480500 1-DODECENE FOR SYNTHESIS 8220490250 DODECENYLSUCCINIC ANHYDRIDE (MIXTURE OF ISOMERS) FOR SYNTHESIS 8220500100 DODECYL SULFATE SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8220501000 DODECYL SULFATE SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8220502500 DODECYL SULFATE SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8220509020 DODECYL SULFATE SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8220510100 1-EICOSANOL FOR SYNTHESIS 8220520100 CYCLOHEXYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8220521000 CYCLOHEXYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8220530250 PHENYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8220531000 PHENYL ACETATE FOR SYNTHESIS 8220540100 2-FLUOROTOLUENE FOR SYNTHESIS 8220540500 2-FLUOROTOLUENE FOR SYNTHESIS 8220570100 GLUCONIC ACID (50% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8220571000 GLUCONIC ACID (50% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8220572500 GLUCONIC ACID (50% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8220579025 GLUCONIC ACID (50% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8220580100 GLUCONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8220581000 GLUCONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8220582500 GLUCONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8220589050 GLUCONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8220610250 GUANIDINIUM SULFATE FOR SYNTHESIS 8220611000 GUANIDINIUM SULFATE FOR SYNTHESIS 8220630250 1-HEXADECANETHIOL FOR SYNTHESIS 8220640100 1-HEXADECENE FOR SYNTHESIS 8220640500 1-HEXADECENE FOR SYNTHESIS 8220660250 HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8220661000 HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8220680100 HYDROXYETHYLCELLULOSE FOR SYNTHESIS 8220680500 HYDROXYETHYLCELLULOSE FOR SYNTHESIS 8220690100 METHYLHYDROXYETHYLCELLULOSE FOR SYNTHESIS 8220690500 METHYLHYDROXYETHYLCELLULOSE FOR SYNTHESIS 8220700025 4-HYDROXY-3-METHOXYCINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS 8220700100 4-HYDROXY-3-METHOXYCINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS 8220710100 2-HYDROXYMETHYL-2-METHYL-1,3-PROPANEDIOL FOR SYNTHESIS 8220711000 2-HYDROXYMETHYL-2-METHYL-1,3-PROPANEDIOL FOR SYNTHESIS 8220730010 3-HYDROXYTYRAMINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8220800100 DI-POTASSIUM PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8220840100 L-(+)-LITHIUM LACTATE FOR SYNTHESIS 8220840250 L-(+)-LITHIUM LACTATE FOR SYNTHESIS 8220850100 DI-LITHIUM OXALATE FOR SYNTHESIS 8220860025 MALONYL DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8220870100 2-MERCAPTOPROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS 8220911000 METHYLAMINE (40% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8220912500 METHYLAMINE (40% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8220920025 2-AMINOOCTANE FOR SYNTHESIS 8220930100 5-METHYL-2-HEXANONE FOR SYNTHESIS 8220931000 5-METHYL-2-HEXANONE FOR SYNTHESIS 8220980100 METHYLSTYRENE (MIXTURE OF 3- AND 4-ISOMERS) STABILISED WITH 4-TERT-BUTYLPYROCATECHOL FOR SYNTHESIS 8220981000 METHYLSTYRENE (MIXTURE OF 3- AND 4-ISOMERS) STABILISED WITH 4-TERT-BUTYLPYROCATECHOL FOR SYNTHESIS 8221000100 (S)-(-)-ETHYL LACTATE FOR SYNTHESIS 8221001000 (S)-(-)-ETHYL LACTATE FOR SYNTHESIS 8221010250 MORPHOLINIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8221020100 ISOPROPYL MYRISTATE FOR SYNTHESIS 8221021000 ISOPROPYL MYRISTATE FOR SYNTHESIS 8221022500 ISOPROPYL MYRISTATE FOR SYNTHESIS 8221050010 2′-NITROACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8221060100 3-NITROBENZOIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8221060500 3-NITROBENZOIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8221100010 N-NONADECANE FOR SYNTHESIS 8221100025 N-NONADECANE FOR SYNTHESIS 8221100100 N-NONADECANE FOR SYNTHESIS 8221110250 METHYL NONANOATE FOR SYNTHESIS 8221120100 1-OCTADECENE FOR SYNTHESIS 8221121000 1-OCTADECENE FOR SYNTHESIS 8221140250 OLEOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8221150250 DIMETHYL OXALATE FOR SYNTHESIS 8221151000 DIMETHYL OXALATE FOR SYNTHESIS 8221170025 ETHYL OXAMATE FOR SYNTHESIS 8221180025 ETHYL 2-OXOCYCLOHEXANECARBOXYLATE FOR SYNTHESIS 8221180100 ETHYL 2-OXOCYCLOHEXANECARBOXYLATE FOR SYNTHESIS 8221200010 2-PENTYNE FOR SYNTHESIS 8221220100 PHENANTHRENE FOR SYNTHESIS 8221220250 PHENANTHRENE FOR SYNTHESIS 8221240250 PHENYLACETALDEHYDE DIMETHYL ACETAL FOR SYNTHESIS 8221280001 PHENYL 2-PYRIDYL KETONE OXIME FOR SYNTHESIS 8221330100 PROPIONALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8221331000 PROPIONALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8221340100 BUTYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS 8221340500 BUTYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS 8221350100 ISOBUTYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS 8221350500 ISOBUTYL PROPIONATE FOR SYNTHESIS 8221370025 4-PROPYL-2-THIOURACIL FOR SYNTHESIS 8221370100 4-PROPYL-2-THIOURACIL FOR SYNTHESIS 8221400050 1,4-DIHYDRO-4-PYRIDINONE FOR SYNTHESIS 8221430250 SUCCINODINITRILE FOR SYNTHESIS 8221440250 D-(+)-SACCHAROSE OCTAACETATE FOR SYNTHESIS 8221450250 SODIUM SULFANILATE DIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8221451000 SODIUM SULFANILATE DIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8221470250 TETRAETHYLAMMONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8221471000 TETRAETHYLAMMONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8221480025 TETRAETHYLAMMONIUM CHLORIDE MONOHYDRATE FOR SYNTHESIS 8221480100 TETRAETHYLAMMONIUM CHLORIDE MONOHYDRATE FOR SYNTHESIS 8221490250 TETRAETHYLAMMONIUM HYDROXIDE (20% AQUEOUS SOLUTION) FOR SYNTHESIS 8221491000 TETRAETHYLAMMONIUM HYDROXIDE (20% AQUEOUS SOLUTION) FOR SYNTHESIS 8221500100 CARBON TETRABROMIDE FOR SYNTHESIS 8221500250 CARBON TETRABROMIDE FOR SYNTHESIS 8221520100 TETRA-N-BUTYLAMMONIUM IODIDE FOR SYNTHESIS 8221520250 TETRA-N-BUTYLAMMONIUM IODIDE FOR SYNTHESIS 8221560250 TETRAMETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8221561000 TETRAMETHYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8221610010 4-HYDROXY-3,5-DIMETHOXYBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8221630250 TRIBENZYLAMINE FOR SYNTHESIS 8221640100 2,4,6-TRIBROMOANILINE FOR SYNTHESIS 8221640500 2,4,6-TRIBROMOANILINE FOR SYNTHESIS 8221680050 METHYL TRICHLOROACETATE FOR SYNTHESIS 8221680250 METHYL TRICHLOROACETATE FOR SYNTHESIS 8221700100 TRICHLOROOCTADECYLSILANE FOR SYNTHESIS 8221720005 4-AMINOBENZOTRIFLUORIDE FOR SYNTHESIS 8221720025 4-AMINOBENZOTRIFLUORIDE FOR SYNTHESIS 8221750010 2,4,6-TRIMETHYLBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8221840500 TWEEN 20 FOR SYNTHESIS 8221841000 TWEEN 20 FOR SYNTHESIS 8221842500 TWEEN 20 FOR SYNTHESIS 8221850500 TWEEN 40 FOR SYNTHESIS 8221851000 TWEEN 40 FOR SYNTHESIS 8221860500 TWEEN 60 FOR SYNTHESIS 8221861000 TWEEN 60 FOR SYNTHESIS 8221870500 TWEEN 80 FOR SYNTHESIS 8221871000 TWEEN 80 FOR SYNTHESIS 8221872500 TWEEN 80 FOR SYNTHESIS 8221880500 TWEEN 85 FOR SYNTHESIS 8221890005 2-VINYLPYRIDINE (STABILIZED WITH 4-TERT-BUTYLPYROCATECHOL) FOR SYNTHESIS 8221890250 2-VINYLPYRIDINE (STABILIZED WITH 4-TERT-BUTYLPYROCATECHOL) FOR SYNTHESIS 8221940025 (-)-QUININE HYDROCHLORIDE DIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8221940100 (-)-QUININE HYDROCHLORIDE DIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8221960010 CHROMIUM HEXACARBONYL FOR SYNTHESIS 8221960025 CHROMIUM HEXACARBONYL FOR SYNTHESIS 8221970010 LITHIUM TETRAHYDROBORATE FOR SYNTHESIS 8222010100 2-AMINO-3-METHYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8222030100 HEXADECYLAMINE FOR SYNTHESIS 8222030500 HEXADECYLAMINE FOR SYNTHESIS 8222511000 ACETONE EMPLURA 8222512500 ACETONE EMPLURA 8222519025 ACETONE EMPLURA 8222520100 ACETYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8222521000 ACETYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8222541000 FORMIC ACID FOR SYNTHESIS 8222542500 FORMIC ACID FOR SYNTHESIS 8222551000 ISOAMYL ALCOHOL (MIXTURE OF ISOMERS) EMPLURA 8222552500 ISOAMYL ALCOHOL (MIXTURE OF ISOMERS) EMPLURA 8222560100 ANILINE FOR SYNTHESIS 8222561000 ANILINE FOR SYNTHESIS 8222565000 ANILINE FOR SYNTHESIS 8222570100 BENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8222571000 BENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8222575000 BENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8222590100 BENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8222591000 BENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8222592500 BENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8222599025 BENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8222600250 SUCCINIC ACID FOR SYNTHESIS 8222601000 SUCCINIC ACID FOR SYNTHESIS 8222610250 PYROCATECHOL FOR SYNTHESIS 8222611000 PYROCATECHOL FOR SYNTHESIS 8222622500 1-BUTANOL EMPLURA 8222625000 1-BUTANOL EMPLURA 8222629025 1-BUTANOL EMPLURA 8222631000 2-BUTANOL EMPLURA 8222632500 2-BUTANOL EMPLURA 8222641000 TERT-BUTANOL EMPLURA 8222645000 TERT-BUTANOL EMPLURA 8222649025 TERT-BUTANOL EMPLURA 8222651000 CHLOROFORM EMPLURA 8222652500 CHLOROFORM EMPLURA 8222659025 CHLOROFORM EMPLURA 8222660100 CHROMIUM(VI) OXIDE FOR SYNTHESIS 8222661000 CHROMIUM(VI) OXIDE FOR SYNTHESIS 8222662500 CHROMIUM(VI) OXIDE FOR SYNTHESIS 8222670050 2,4,6-TRIMETHYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8222670250 2,4,6-TRIMETHYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8222671000 2,4,6-TRIMETHYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8222711000 DICHLOROMETHANE EMPLURA 8222712500 DICHLOROMETHANE EMPLURA 8222719025 DICHLOROMETHANE EMPLURA 8222719190 DICHLOROMETHANE EMPLURA 8222751000 N,N-DIMETHYLFORMAMIDE EMPLURA 8222752500 N,N-DIMETHYLFORMAMIDE EMPLURA 8222756010 N,N-DIMETHYLFORMAMIDE EMPLURA 8222756025 N,N-DIMETHYLFORMAMIDE EMPLURA 8222772500 ETHYL ACETATE EMPLURA 8222775000 ETHYL ACETATE EMPLURA 8222781000 ACETIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8222782500 ACETIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8222789025 ACETIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS 8222810025 INDOLE FOR SYNTHESIS 8222810100 INDOLE FOR SYNTHESIS 8222831000 METHANOL EMPLURA 8222832500 METHANOL EMPLURA 8222835000 METHANOL EMPLURA 8222839025 METHANOL EMPLURA 8222839180 METHANOL EMPLURA 8222840250 SODIUM RODS (PROTECTIVE LIQUID: PARAFFIN OIL) FOR SYNTHESIS 8222841000 SODIUM RODS (PROTECTIVE LIQUID: PARAFFIN OIL) FOR SYNTHESIS 8222850100 SODIUM NITRITE CRYST. FOR SYNTHESIS 8222851000 SODIUM NITRITE CRYST. FOR SYNTHESIS 8222855000 SODIUM NITRITE CRYST. FOR SYNTHESIS 8222861000 SODIUM SULFATE ANHYDROUS FOR SYNTHESIS 8222865000 SODIUM SULFATE ANHYDROUS FOR SYNTHESIS 8222871000 HYDROGEN PEROXIDE 30% (STABILIZED) FOR SYNTHESIS 8222872500 HYDROGEN PEROXIDE 30% (STABILIZED) FOR SYNTHESIS 8222880100 PERIODIC ACID FOR SYNTHESIS 8222880500 PERIODIC ACID FOR SYNTHESIS 8222890250 1-NAPHTHOL FOR SYNTHESIS 8222891000 1-NAPHTHOL FOR SYNTHESIS 8222900250 2-NAPHTHOL FOR SYNTHESIS 8222901000 2-NAPHTHOL FOR SYNTHESIS 8222910100 1-NAPHTHYLAMINE FOR SYNTHESIS 8222911000 1-NAPHTHYLAMINE FOR SYNTHESIS 8222920250 4-NITROANILINE FOR SYNTHESIS 8222921000 4-NITROANILINE FOR SYNTHESIS 8222930001 2-NITROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8222930025 2-NITROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8222930100 2-NITROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8222960100 PHENOL FOR SYNTHESIS 8222960500 PHENOL FOR SYNTHESIS 8222961000 PHENOL FOR SYNTHESIS 8222970250 1,4-PHENYLENEDIAMMONIUM DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8222971000 1,4-PHENYLENEDIAMMONIUM DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8222980100 PHTHALIC ACID FOR SYNTHESIS 8222981000 PHTHALIC ACID FOR SYNTHESIS 8222990100 PIPERIDINE FOR SYNTHESIS 8222990500 PIPERIDINE FOR SYNTHESIS 8222992500 PIPERIDINE FOR SYNTHESIS 8223020050 PYROGALLOL FOR SYNTHESIS 8223020250 PYROGALLOL FOR SYNTHESIS 8223021000 PYROGALLOL FOR SYNTHESIS 8223030250 RESORCINOL FOR SYNTHESIS 8223031000 RESORCINOL FOR SYNTHESIS 8223070100 TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8223071000 TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8223072500 TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8223110100 (1S)-(+)-CAMPHOR-10-SULFONIC ACID FOR RESOLUTION OF RACEMATES FOR SYNTHESIS 8223120250 4-AMINOBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8223121000 4-AMINOBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8223140250 4-METHOXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8223141000 4-METHOXYBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8223150100 1H-BENZOTRIAZOLE FOR SYNTHESIS 8223150500 1H-BENZOTRIAZOLE FOR SYNTHESIS 8223151000 1H-BENZOTRIAZOLE FOR SYNTHESIS 8223160250 COUMARIN FOR SYNTHESIS 8223161000 COUMARIN FOR SYNTHESIS 8223190100 N-METHYLACETAMIDE FOR SYNTHESIS 8223190500 N-METHYLACETAMIDE FOR SYNTHESIS 8223210050 PHOSPHORUS TRIBROMIDE FOR SYNTHESIS 8223210250 PHOSPHORUS TRIBROMIDE FOR SYNTHESIS 8223220100 PHOSPHORUS TRICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223220500 PHOSPHORUS TRICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223221000 PHOSPHORUS TRICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223230100 DIETHYL PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8223231000 DIETHYL PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8223232500 DIETHYL PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8223239025 DIETHYL PHTHALATE FOR SYNTHESIS 8223241000 1,2-PROPANEDIOL EMPLURA 8223245000 1,2-PROPANEDIOL EMPLURA 8223250250 4′-HYDROXYACETANILIDE FOR SYNTHESIS 8223251000 4′-HYDROXYACETANILIDE FOR SYNTHESIS 8223259025 4′-HYDROXYACETANILIDE FOR SYNTHESIS 8223280100 CYCLOHEXANOL FOR SYNTHESIS 8223281000 CYCLOHEXANOL FOR SYNTHESIS 8223282500 CYCLOHEXANOL FOR SYNTHESIS 8223289025 CYCLOHEXANOL FOR SYNTHESIS 8223300100 METHYL BENZOATE FOR SYNTHESIS 8223301000 METHYL BENZOATE FOR SYNTHESIS 8223302500 METHYL BENZOATE FOR SYNTHESIS 8223310100 4-HYDROXY-1,3-PHENYLENEDIAMMONIUM DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223310250 4-HYDROXY-1,3-PHENYLENEDIAMMONIUM DICHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223321000 N-HEPTANE FOR SYNTHESIS 8223322500 N-HEPTANE FOR SYNTHESIS 8223326010 N-HEPTANE FOR SYNTHESIS 8223330250 HYDROQUINONE FOR SYNTHESIS 8223331000 HYDROQUINONE FOR SYNTHESIS 8223332501 HYDROQUINONE FOR SYNTHESIS 8223340250 HYDROXYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223341000 HYDROXYLAMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223350100 SODIUM AZIDE FOR SYNTHESIS 8223350250 SODIUM AZIDE FOR SYNTHESIS 8223351000 SODIUM AZIDE FOR SYNTHESIS 8223360250 THIOGLYCOLIC ACID FOR SYNTHESIS 8223361000 THIOGLYCOLIC ACID FOR SYNTHESIS 8223371000 M-XYLENE FOR SYNTHESIS 8223372500 M-XYLENE FOR SYNTHESIS 8223376010 M-XYLENE FOR SYNTHESIS 8223380100 SULFANILIC ACID FOR SYNTHESIS 8223381000 SULFANILIC ACID FOR SYNTHESIS 8223390250 PHOSPHORYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223391000 PHOSPHORYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223400100 PHOSPHORUS PENTACHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223400500 PHOSPHORUS PENTACHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223401000 PHOSPHORUS PENTACHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223402500 PHOSPHORUS PENTACHLORIDE FOR SYNTHESIS 8223415000 TRIETHANOLAMINE EMPLURA 8223419026 TRIETHANOLAMINE EMPLURA 8223420250 TRICHLOROACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8223421000 TRICHLOROACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8223430100 ACETAMIDE FOR SYNTHESIS 8223431000 ACETAMIDE FOR SYNTHESIS 8223440100 ACETANILIDE FOR SYNTHESIS 8223440500 ACETANILIDE FOR SYNTHESIS 8244020100 (2R,4R)-(+)-4-DIPHENYLPHOSPHINO2-DIPHENYLPHOSPHINO METHYLPYRROLIDINE FOR SYNTHESIS 8244060001 (-)-5-HYDROXY-L-TRYPTOPHANE FOR SYNTHESIS 8244090250 (S)-(-)-2,2′-BIS(DIPHENYLPHOSHINO)-1,1′-BINAPHTHYL FOR SYNTHESIS 8244091000 (S)-(-)-2,2′-BIS(DIPHENYLPHOSHINO)-1,1′-BINAPHTHYL FOR SYNTHESIS 8244100250 (R)-(+)-2,2′-BIS(DIPHENYLPHOSPHINO)-1,1′-BINAPHTHYL FOR SYNTHESIS 8244101000 (R)-(+)-2,2′-BIS(DIPHENYLPHOSPHINO)-1,1′-BINAPHTHYL FOR SYNTHESIS 8244200100 ACETYLACETONATO(1,5-CYCLOOCTADIENE)RHODIUM(I) FOR SYNTHESIS 8244200500 ACETYLACETONATO(1,5-CYCLOOCTADIENE)RHODIUM(I) FOR SYNTHESIS 8244250250 BIS(CYCLOOCTA-1,5-DIEN)RHODIUM(I)-TETRAFLUOROBORAT FOR SYNTHESIS 8244251000 BIS(CYCLOOCTA-1,5-DIEN)RHODIUM(I)-TETRAFLUOROBORAT FOR SYNTHESIS 8244280250 (2S,4S)-(-)-N-BOC-4-DIPHENYLPHOSPHINO-2-DIPHENYL PHOSPINO METHYL-PYRROLIDINE FOR SYNTHESIS 8244290500 (4S,5S)-(+)-4,5-BIS(DIPHENYLPHOSPHINOMETHYL)-2,2- DIMETHYL-1,3-DIOXOLANE FOR SYNTHESIS 8244300500 (4R,5R)-(-)-4,5-BIS(DIPHENYLPHOSPHINOMETHYL)-2,2- DIMETHYL-1,3-DIOXOLANE FOR SYNTHESIS 8244340250 ALLYLPALLADIUM(II) CHLORIDE DIMER (58% PD) FOR SYNTHESIS 8244350250 RHODIUM(II) ACETATE DIMER (46.5% RH) FOR SYNTHESIS 8244360500 BIS(ACETONITRILE)-PALLADIUM(II) CHLORIDE (41% PD) FOR SYNTHESIS 8244370100 BIS(ETHYLENE)RHODIUM(I) CHLORIDE DIMER (53% RH) FOR SYNTHESIS 8244380500 CROWN ETHER/DECYL-18-CROWN-6 FOR SYNTHESIS 8244450100 (S)-(-)-1-PHENYL-1-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8244460100 (R)-(+)-1-PHENYL-1-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8244461000 (R)-(+)-1-PHENYL-1-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8244490250 (1R,2R)-(-)-1,2-CYCLOHEXANEDICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8244500250 (1S,2S)-(+)-1,2-CYCLOHEXANEDICARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8244560500 (2S,4R)-(-)-ETHYL 4-HYDROXY-2-PYRROLIDINCARBOXYLATE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8244600500 (R)-(-)-4,4A,5,6,7,8-HEXAHYDRO-4A-METHYL-2(3H)- NAPHTHALENONE FOR SYNTHESIS 8244620250 PALLADIUM PHTHALOCYANINE FOR SYNTHESIS 8244640500 L-(+)-METHYL-TERT-LEUCINATE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8244650500 2-NITROIMIDAZOLE FOR SYNTHESIS 8244660500 (S)-(-)-A-METHYL-4-NITROBENZYLAMINE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8244670500 (R)-(+)-A-METHYL-4-NITROBENZYLAMINE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8244710500 (-)-N-BENZYLOXYCARBONYL-L-TERT-LEUCINE DICYCLOHEXYL AMMONIUM SALT FOR SYNTHESIS 8244720500 (R)-(+)-PROPANOLOL HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8244760250 (-)-SHIKIMIC ACID FOR SYNTHESIS 8244761000 (-)-SHIKIMIC ACID FOR SYNTHESIS 8244900500 (S)-(-)-2-O-BENZYLGLYCERINALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8244930250 P-ISOPROPYLCALIX-6-ARENE FOR SYNTHESIS 8244940100 SODIUM TETRAKIS(3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)BORATE DIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8244940250 SODIUM TETRAKIS(3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)BORATE DIHYDRATE FOR SYNTHESIS 8244990250 (R)-(-)-1,1′-BINAPHTHALENE-2,2′-DIYL-PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8245000250 (S)-(+)-1,1′-BINAPHTHALENE-2,2′-DIYL-PHOSPHATE FOR SYNTHESIS 8245040250 CYCLOHEXADIENYLIUMIRON(0)-TRICARBONYL TETRAFLUOROBORATE FOR SYNTHESIS 8245050250 (4R)-(+)-4-ISOPROPYL-2-OXAZOLIDINONE FOR SYNTHESIS 8245080500 (+)-TRANS-2-TERT-BUTYLCYCLOHEXANOL FOR SYNTHESIS 8245090500 (-)-TRANS-2-TERT-BUTYLCYCLOHEXANOL FOR SYNTHESIS 8245100100 CIS-PLATINUM (65% PT) FOR SYNTHESIS 8245100500 CIS-PLATINUM (65% PT) FOR SYNTHESIS 8245130025 (-)-CYTISINE FOR SYNTHESIS 8245660500 PLATINUM(II) CHLORIDE (73% PT) FOR SYNTHESIS 8245930500 9-VINYLANTHRACENE FOR SYNTHESIS 8260010010 2-(ACETYLAMINOMETHYL)-CHROMEN-4-ONE FOR SYNTHESIS 8400010010 METHANESULFONAMIDE FOR SYNTHESIS 8400020010 4-FLUOROCINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS 8400030010 4-METHOXY-2-NITROPHENOL FOR SYNTHESIS 8400040025 4-HYDROXY-3-NITROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8400060025 TETRADECYLTRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8400060100 TETRADECYLTRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8400080025 1-CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE MONOHYDRATE FOR SYNTHESIS 8400080100 1-CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE MONOHYDRATE FOR SYNTHESIS 8400090025 (2-BROMETHOXY)BENZENE FOR SYNTHESIS 8400100025 QUINALDIC ACID FOR SYNTHESIS 8400130050 5-HYDROXYISOPHTHALIC ACID FOR SYNTHESIS 8400130500 5-HYDROXYISOPHTHALIC ACID FOR SYNTHESIS 8400150250 PHENOLSULFONIC ACID (65% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8400151000 PHENOLSULFONIC ACID (65% SOLUTION IN WATER) FOR SYNTHESIS 8400160026 2-BENZYL-4-CHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8400160100 2-BENZYL-4-CHLOROPHENOL FOR SYNTHESIS 8400180100 N,N-DIMETHYLETHYLAMINE FOR SYNTHESIS 8400180500 N,N-DIMETHYLETHYLAMINE FOR SYNTHESIS 8400190025 METHYL-10-UNDECENOATE FOR SYNTHESIS 8400220005 1,2,3,4,6-PENTA-O-ACETYL-A-D-GLYCOPYRANOSE FOR SYNTHESIS 8400240005 METHYL-D-GLUCOPYRANOSIDE FOR SYNTHESIS 8400240100 METHYL-D-GLUCOPYRANOSIDE FOR SYNTHESIS 8400310025 N-BUTYLETHYLETHER FOR SYNTHESIS 8400360005 CYANOACETONE SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8400360050 CYANOACETONE SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8400370100 2,4-DICHLOROBENZONITRILE FOR SYNTHESIS 8400390100 3-CHLOROPROPYLAMINE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8400410025 2-PHENYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8400440001 KRYPTOFIX 22 POLYMER (MERRIFIELD) FOR SYNTHESIS 8400460010 O-(5-NORBORNEN-2,3-DICARBOXIMIDO)-N,N,N’,N’- TETRAMETHYLURONIUMTETRAFLUOROBORATE FOR SYNTHESIS 8400480010 O-(1H-BENZOTRIAZOL-1-YL)-N,N,N’,N’-TETRAMETHYLURONIUM TETRAFLUOROBORATE FOR SYNTHESIS 8400490010 O-(2-CHLOROBENZYLOXYCARBONYL)-N-HYDROXYSUCCINIMIDE FOR SYNTHESIS 8400490050 O-(2-CHLOROBENZYLOXYCARBONYL)-N-HYDROXYSUCCINIMIDE FOR SYNTHESIS 8400540010 BIS(4-FLUOROPHENYL)-METHANOL FOR SYNTHESIS 8400550010 4,4′-DIFLUOROBENZOPHENONE FOR SYNTHESIS 8400560010 4,4′-DIFLUORODIPHENYLMETHANE FOR SYNTHESIS 8400660050 2-METHYLGLUTARODINITRILE FOR SYNTHESIS 8400670050 4-METHYLPYRIDINE-1-OXIDE FOR SYNTHESIS 8400680010 TETRAOCTYLPHOSPHONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8400690050 TETRAKIS(HYDROXYMETHYL)PHOSPHONIUM CHLORIDE (AQUEOUS SOLUTION) FOR SYNTHESIS 8400690500 TETRAKIS(HYDROXYMETHYL)PHOSPHONIUM CHLORIDE (AQUEOUS SOLUTION) FOR SYNTHESIS 8400720005 THIOFLAVINE T (C.I.NO.49005) FOR SYNTHESIS 8400730010 TRANS-4-AMINOCYCLOHEXANOL HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8400740010 N,O-DIMETHYLHYDROXYLAMINE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8400740050 N,O-DIMETHYLHYDROXYLAMINE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS 8400750025 3-BROMOPROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS 8400750100 3-BROMOPROPIONIC ACID FOR SYNTHESIS 8400760025 PENTAETHYLENEHEXAMINE (MIXTURE OF ISOMERS) FOR SYNTHESIS 8400761000 PENTAETHYLENEHEXAMINE (MIXTURE OF ISOMERS) FOR SYNTHESIS 8400800025 PIPERONYLBUTOXIDE FOR SYNTHESIS 8400800500 PIPERONYLBUTOXIDE FOR SYNTHESIS 8400830025 (2-DIMETHYLAMINOETHYL) METHACRYLATE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS 8400830250 (2-DIMETHYLAMINOETHYL) METHACRYLATE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS 8400831000 (2-DIMETHYLAMINOETHYL) METHACRYLATE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS 8400840025 ALLYLMETHACRYLATE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS 8400850025 (2-ETHOXYETHYL) METHACRYLATE (STABILIZED) FOR SYNTHESIS 8400860025 (2-METHOXYETHYL) ACRYLATE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS 8400880025 2-ETHYLHEXYL METHACRYLATE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS 8400880250 2-ETHYLHEXYL METHACRYLATE (STABILISED WITH HYDROQUINONE MONOMETHYL ETHER) FOR SYNTHESIS 8400890025 (METHACRYLOYLOXYETHYL)TRIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8400920025 L-CARNITINE FOR SYNTHESIS 8400930025 4,4′-METHYLENEBIS(2-METHYLCYCLOHEXYLAMINE) (MIXTURE OF ISOMERS) FOR SYNTHESIS 8400940100 (1R)-(-)-CAMPHOR-10-SULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8400950005 3-CHLOROBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8400950025 3-CHLOROBENZYL ALCOHOL FOR SYNTHESIS 8400960025 2-METHYL-1-PHENYL-2-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8400960100 2-METHYL-1-PHENYL-2-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8400960500 2-METHYL-1-PHENYL-2-PROPANOL FOR SYNTHESIS 8400990005 N-BUTYL ISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8400990025 N-BUTYL ISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8400990250 N-BUTYL ISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8401000025 1,2-DICHLORO-3-NITROBENZENE FOR SYNTHESIS 8401010025 2,3-DICHLOROBENZALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8401020010 3-CHLORO-4-METHYL-PHENYL ISOCYANATE FOR SYNTHESIS 8401030025 2-AMINO-4-CHLORO-DIPHENYL ETHER FOR SYNTHESIS 8401030100 2-AMINO-4-CHLORO-DIPHENYL ETHER FOR SYNTHESIS 8401040025 1,5-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8401040250 1,5-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8401050005 4-TERT-BUTYLANILINE FOR SYNTHESIS 8401050025 4-TERT-BUTYLANILINE FOR SYNTHESIS 8401060025 N-BENZYL-N-METHYLANILINE FOR SYNTHESIS 8401070025 4-NITRO-1,3-PHENYLENEDIAMINE (MOIST) FOR SYNTHESIS 8401100025 ISOOCTYLTHIOGLYCOLATE FOR SYNTHESIS 8401110025 2-(ETHYLMERCAPTO)-ETHANOL FOR SYNTHESIS 8401120025 2-ETHYLHEXYL THIOGLYCOLATE FOR SYNTHESIS 8401120250 2-ETHYLHEXYL THIOGLYCOLATE FOR SYNTHESIS 8401121000 2-ETHYLHEXYL THIOGLYCOLATE FOR SYNTHESIS 8401130005 N-(1S)-ETHOXYCARBONYL-3-PHENYLPROPYL-(S)-ALANINE FOR SYNTHESIS 8401150001 (R)-(+)-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID FOR SYNTHESIS 8401160025 1,5-NAPHTHALENEDIAMINE FOR SYNTHESIS 8401180025 4-HYDROXY-3-METHOXY-ACETOPHENONE FOR SYNTHESIS 8401190100 SPAN 20 FOR SYNTHESIS 8401190500 SPAN 20 FOR SYNTHESIS 8401210100 SPAN 60 FOR SYNTHESIS 8401210500 SPAN 60 FOR SYNTHESIS 8401220100 SPAN 65 FOR SYNTHESIS 8401220500 SPAN 65 FOR SYNTHESIS 8401230100 SPAN 80 FOR SYNTHESIS 8401230500 SPAN 80 FOR SYNTHESIS 8401231000 SPAN 80 FOR SYNTHESIS 8401240100 SPAN 85 FOR SYNTHESIS 8401240500 SPAN 85 FOR SYNTHESIS 8401260010 BUTYLTINHYDROXIDE-OXIDE FOR SYNTHESIS 8401260100 BUTYLTINHYDROXIDE-OXIDE FOR SYNTHESIS 8401280050 TIN(II) OXALATE FOR SYNTHESIS 8401280250 TIN(II) OXALATE FOR SYNTHESIS 8401290010 BUTYLTINCHLORIDE-DIHYDROXIDE FOR SYNTHESIS 8401300025 4-HYDROXY-2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDINE-1-OXYL (FREE RADICAL) FOR SYNTHESIS 8401300100 4-HYDROXY-2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDINE-1-OXYL (FREE RADICAL) FOR SYNTHESIS 8401310001 (R)-(+)-1-PHENYLETHANOL FOR SYNTHESIS 8401310005 (R)-(+)-1-PHENYLETHANOL FOR SYNTHESIS 8401320001 (S)-(-)-1-PHENYLETHANOL FOR SYNTHESIS 8401320005 (S)-(-)-1-PHENYLETHANOL FOR SYNTHESIS 8401340100 (2-HYDROXYETHYL)-SALICYLATE FOR SYNTHESIS 8401340500 (2-HYDROXYETHYL)-SALICYLATE FOR SYNTHESIS 8401350025 TETRAMETHYLTHIURAM DISULFIDE FOR SYNTHESIS 8401350100 TETRAMETHYLTHIURAM DISULFIDE FOR SYNTHESIS 8401360025 2,5-DIMERCAPTO-1,3,4-THIADIAZOLE FOR SYNTHESIS 8401360100 2,5-DIMERCAPTO-1,3,4-THIADIAZOLE FOR SYNTHESIS 8401370025 1,3-DIPHENYLGUANIDINE FOR SYNTHESIS 8401370250 1,3-DIPHENYLGUANIDINE FOR SYNTHESIS 8401390005 PHENOXYACETAMIDE FOR SYNTHESIS 8401400010 CYCLOHEXANE-1,4-DIMETHANOLMONOVINYLETHER (MIXTURE OF ISOMERS,STABILISED) FOR SYNTHESIS 8401400050 CYCLOHEXANE-1,4-DIMETHANOLMONOVINYLETHER (MIXTURE OF ISOMERS,STABILISED) FOR SYNTHESIS 8401430050 1,4-BUTANEDIOLMONOVINYLETHER (STABILIZED WITH POTASSIUM HYDROXIDE) FOR SYNTHESIS 8401440050 DIETHYLENE GLYCOL DIVINYL ETHER FOR SYNTHESIS 8401450050 2,2-DIMETHYLOXIRANE FOR SYNTHESIS 8401450250 2,2-DIMETHYLOXIRANE FOR SYNTHESIS 8401500050 1-(2-HYDROXYETHYL)-2-IMIDAZOLIDINONE FOR SYNTHESIS 8401530025 1-PHENYL-1H-TETRAZOLE-5-THIOL FOR SYNTHESIS 8401530100 1-PHENYL-1H-TETRAZOLE-5-THIOL FOR SYNTHESIS 8401540010 1-BROMO-3,5-DIFLUOROBENZENE FOR SYNTHESIS 8401550025 4-BROMOBIPHENYL FOR SYNTHESIS 8401560025 4,4′-DIBROMOBIPHENYL FOR SYNTHESIS 8401560100 4,4′-DIBROMOBIPHENYL FOR SYNTHESIS 8401570025 DICYCLOPROPYLKETONE FOR SYNTHESIS 8401580025 3-BROMOPROPYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8401600100 2-ISOPROPYLPHENOL FOR SYNTHESIS 8401610010 4-METHOXYBENZYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8401620025 2-METHYLBENZYL CHLORIDE (STABILISED WITH PROPYLENE OXIDE) FOR SYNTHESIS 8401650025 2-OXAZOLIDINONE FOR SYNTHESIS 8401670005 PHENACYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8401710050 3-AMINO-4-METHYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8401750001 KRYPTOFIX 22 POLYMER (SILICA GEL) FOR SYNTHESIS 8410010005 5-BROMOINDOLE FOR SYNTHESIS 8410020025 POTASSIUM THIOACETATE FOR SYNTHESIS 8410020100 POTASSIUM THIOACETATE FOR SYNTHESIS 8410030005 1,4-DIETHYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8410040005 DIETHYL METHOXYCARBONYLMETHANEPHOSPHONATE FOR SYNTHESIS 8410050005 3,5-DI-TERT-BUTYLCATECHOL FOR SYNTHESIS 8410060005 2-AMINO-5-BROMPYRIDINE FOR SYNTHESIS 8410070005 PHENYLGLYOXAL MONOHYDRATE FOR SYNTHESIS 8410080250 METHYL PHENYLACETATE FOR SYNTHESIS 8410090005 2-PROPANE SULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8410100050 3,4-DICHLOROBENZYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8410120010 1-METHYLPYRROL-2-CARBALDEHYDE FOR SYNTHESIS 8410130010 4-FLUOROBENZONITRILE FOR SYNTHESIS 8410140025 A-METHYLCINNAMIC ACID FOR SYNTHESIS 8410150025 UNDECANAL (STABILISED) FOR SYNTHESIS 8410160005 4-(2′-PYRIDYLAZO)-RESORCINOL FOR SYNTHESIS 8410180250 ETHYL SALICYLATE FOR SYNTHESIS 8410181000 ETHYL SALICYLATE FOR SYNTHESIS 8410190001 4-VINYLBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS 8410200100 2-METHYLPIPERIDINE FOR SYNTHESIS 8410210010 ETHOXYCARBONYLMETHYLENE-TRIPHENYLPHOSPHORANE FOR SYNTHESIS 8410220010 N-DODECYLTRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8410220025 N-DODECYLTRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8410220100 N-DODECYLTRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS 8410230100 2-NAPHTHOXYACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8410240100 4-CHLORO-3-NITROBENZOTRIFLUORIDE FOR SYNTHESIS 8410250050 VANILLIC ACID FOR SYNTHESIS 8410260250 4-ACETAMIDOBENZENESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8410270025 2-AMINOHEPTANE FOR SYNTHESIS 8410270100 2-AMINOHEPTANE FOR SYNTHESIS 8410280025 ACETONYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8410290250 OCTADECYLAMINE FOR SYNTHESIS 8410291000 OCTADECYLAMINE FOR SYNTHESIS 8410310100 ANTHRAQUINONE-2-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8410310500 ANTHRAQUINONE-2-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8410320005 TRANS-1,2-DIAMINOCYCLOHEXANE-N,N,N’,N’-TETRACETIC ACID MONOHYDRATE FOR SYNTHESIS 8410320025 TRANS-1,2-DIAMINOCYCLOHEXANE-N,N,N’,N’-TETRACETIC ACID MONOHYDRATE FOR SYNTHESIS 8410320100 TRANS-1,2-DIAMINOCYCLOHEXANE-N,N,N’,N’-TETRACETIC ACID MONOHYDRATE FOR SYNTHESIS 8410340050 AMINOACETONITRILE SULFATE FOR SYNTHESIS 8410350050 AMINOMETHANESULFONIC ACID FOR SYNTHESIS 8410360002 DECANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8410360010 DECANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8410360050 DECANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT FOR SYNTHESIS 8410370100 DECABROMODIPHENYL ETHER FOR SYNTHESIS 8410380005 DI-N-OCTYL PHENYLPHOSPHONATE FOR SYNTHESIS 8410390010 3-METHOXYPHENYLACETIC ACID FOR SYNTHESIS 8410400025 4-TERT-BUTYLBENZOYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8410440001 5-AMINOPYRAZOLE-4-CARBONITRILE FOR SYNTHESIS 8410450025 2-CHLOROETHANESULFONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8410470010 BIPHENYL-4-CARBONYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS 8410480010 ETHYL P-TOLYLACETATE FOR SYNTHESIS 8410500010 ANTHRACENE-9-METHANOL FOR SYNTHESIS 8410510010 METHYL 3-THIENYL KETONE FOR SYNTHESIS 8410520005 1-ACETOXY-1,3-BUTADIENE (MIXTURE OF CIS AND TRANS ISOMERS) FOR SYNTHESIS 8410540005 3-METHOXYTHIOPHENOL FOR SYNTHESIS 8410550001 4,6-DIMETHYLPYRIMIDINE FOR SYNTHESIS 8410550010 4,6-DIMETHYLPYRIMIDINE FOR SYNTHESIS 8410570010 1-BROMO-4-ETHYLBENZENE FOR SYNTHESIS 8410580001 INDOLE-5-CARBONITRILE FOR SYNTHESIS 8410590025 (-)-MENTHONE FOR SYNTHESIS 8410610005 4-ACETYLBENZONITRILE FOR SYNTHESIS 8410610025 4-ACETYLBENZONITRILE FOR SYNTHESIS 8410630025

Read more...
سیگما آلدریچ | خرید سیگما آلدریچ | فروش سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | شرکت سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | فروش سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی خرید و فروش محصولات شرکت سیگما آلدریچ در ایران

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی شرکت سیگما آلدریچ | خرید و فروش سیگما الدریچ

سیگما آلدریچ (سیگما الدریچ - شرکت سیگما آلدریچ - خرید و فروش سیگما الدریچ - نمایندگی سیگما آلدریچ) :

نمایندگی سیگما آلدریچ : این امکان را به مشتریان می دهد که محصولات را با اطمینان خاطر خریداری کنند. محصولات سفیر آزما کیان تضمین شده هستند شامل گارانتی می شوند. به این صورت که اگر ماده شیمیایی به تست های آزمایشگاهی پاسخ نداد،‌ شرکت کالا را از شما پس می گیرد و مبلغ دریافتی را باز می گرداند.

سیگما الدریچ : یکی از شرکت های پیشرو در تکنولوژی و علوم است که در زمینه تولید و ارائه محصولات بیوشیمی، محصولات ارگانیک، کیت تحقیقاتی و خدماتی که برای تحقیقات علمی لازم است، فعالیت می کند.

سیگما آلدریچ به بیش از ۱.۳ میلیون مشتری محصولات خود را ارائه می دهد. این شرکت در ۳۵ کشور دنیا حدود ۹۰۰۰ کارمند دارد تا بتواند خدمات خود را به بهترین نحو  ارائه دهد.

جهت خرید مواد شیمیایی سیگما آلدریچ، می توانید به صفحه تماس با ما سفیر آزما کیان که نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران است، مراجعه کنید.

این شرکت بزرگ متعهد است که موفقیت مشتریان خود را در راه اختراعات و نو آوری هایشان سرعت دهد.

برای خرید مواد شیمیایی سیگما الدریچ از وارد کننده و نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران، با ما تماس بگیرید.

این شرکت در سال ۱۹۷۵ با ادغام شرکت شیمیایی سیگما و شرکت شیمی صنعتی آلدریچ به وجود آمد.

آلدریچ در سنت لوئیس اداره می شود و در حدود ۴۰ کشور مختلف در دنیا فعالیت دارد.

فروش مواد شیمیایی سیگما آلدریچ توسط نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران

در سپتامبر ۲۰۱۴، شرکت مرک آلمان اعلام کرد که شرکت سیگما الدریچ را به مبلغ ۱۷ میلیارد دلار خریداری خواهد کرد. این فرایند خرید در ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ تکمیل شد و سیگما آلدریچ به یکی از شرکت های زیرمجموعه مرک آلمان تبدیل شد. این شرکت در حال حاضر بخشی از کسب و کار و تجارت علمی و بیولوژیک شرکت مرک است و پس از ادغام با شرکت میلیپور که قبلا توسط مرک خریداری شده بود، به عنوان میلیپور سیگما کار می کند.

نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران

شرکت سفیر آزما کیان، نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران، با سابقه سال ها فروش محصولات این شرکت آماده ارائه خدمات به تمامی محققین در سراسر کشور است.

جهت خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ، با ما تماس بگیرید.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچآدرس : اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – واحد 15

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

در سال ۱۹۷۵ با ادغام دو "شرکت شیمیایی سیگما" در ایالت سنت لوئیس و "شرکت شیمیایی آلدریچ" در ایالت میلواکی که هر دو از شرکت های متخصص در زمینه تولید مواد شیمیایی در آمریکا بودند، تشکیل شد.

این شرکت طی دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ رشد چشمگیری داشته است.

درامد سیگما در سال ۲۰۱۴ به مبلغ ۲.۷بیلیون دلار رسیده است.

نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما آلدریچ

شرکت سفیر آزما کیان، نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران می باشد.  جهتخرید مواد شیمیایی سیگما آلدریچ با کیفیت اصلی و با بهترین قیمت، با ما تماس بگیرید.

شرکت سیگما آلدریچ : کنونی از برند های زیر و ادغام آن ها با یکدیگر تشکیل می شود:

آلدریچ: تولید کننده و فروش مواد شیمیایی، بلوک های ساختمانی، معرف ها، مواد پیشرفته و ایزوتوپ هاست.

سیگما: سیگما تامین کننده و تولید کننده اصلی بیوشیمیایی شرکت است.

از جمله تولیدات آن انواع آنتی بیوتیک ها، بافر ها، کربوهیدرات ها، آنزیم ها، ابزار پزشکی قانونی، هماتولوژی و بافت شناسی، نوکلئوتید ها، پروتئین ها، پپتیدها، اسیدهای آمینه و مشتقات آنها می باشد.

سیگما RBI : این شرکت محصولات بیولوژیکی را در زمینه (cell signaling) و علوم اعصاب تولید می کند.

ISOTEC : شرکت ISOTEC محصولات با برچسب ایزوتوپیک تولید می کند.

Riedel-de Haën : محصولات تولید شده توسط این شرکت شامل واکنش ها و استانداردها می باشد.

 Supelco : یکی از شرکت های زیر مجموعه است که محصولات کروماتوگرافی را در این مجموعه تولید می کند.

Sigma-Aldrich Fine Chemicals : شرکت SAFC متخصص در زمنیه تولید مواد خام برای محصولات کشت سلولی است.

Sigma Life Science : این شرکت در زمینه تولید محصولات ژنتیکی را در مجموعه شرکت های خرید سیگما الدریچ فعالیت می کند.

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

 

آمار و ارقام جالب در مورد شرکت 

 با تولید بالغ بر ۵۰۰۰۰ محصول، یک غول در دنیای تولید مواد شیمیایی محسوب می شود.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ


برند های زیر مجموعه شرکت

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ


این شرکت حدود ۱۰۰۰۰ کارمند دارد و محصولاتش عمدتا برای انجام تحقیقات به کار می روند.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ

 


  بیشترین درصد مشتریان شرکت را ارگان های دولتی و دانشگاه ها تشکیل داده اند.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ
نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران؛

مرک اعلام کرده که حاکمیت جهانی این شرکت در حال توسعه است، خصوصا در کشور های رو به رشد آسیایی روز به روز بر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و کیت تحقیقاتی افزوده می شود.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما آلدریچ
نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران؛

شرکت سیگما آلدریچ بزرگ ترین فروشنده مواد و تجهیزات تحقیقاتی در شبکه جهانی اینترنت است.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما آلدریچ
نمایندگی سیگما الدریچ در ایران؛

 

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

 

لیست برخی از مواد قابل خرید شرکت سیگما :

Row / company / Cat No./  Name / Unit

1 sigma aldrich S1875-1G (-)-Scopolamine hydrobromide trihydrate 2 sigma aldrich 14340-25MG (+)-Bicuculline 3 sigma aldrich 32406-100MG (±)-3-Chloro-1,2-propanediol 4 sigma aldrich C1788-500MG (±)-Catechin hydrate 5 sigma aldrich 74264-10MG-F (±)-L-Alliin 6 sigma aldrich 281778-100ML (3-Aminopropyl)trimethoxysil 7 sigma aldrich 281778-100ML (3-Aminopropyl)trimethoxysilane 8 sigma aldrich 569615-100M (3-Chloropropyl)triethoxysilane 9 sigma aldrich 175617-25G (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane 10 sigma aldrich 175617-100G (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane 11 sigma aldrich 226084-5G (Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexaflu 12 sigma aldrich C9750-25G ?-Carotene 13 sigma aldrich C7762-5MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas 14 sigma aldrich C7762-25MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas 15 sigma aldrich C7762-100MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas 16 sigma aldrich C4129-250MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas 17 sigma aldrich G4511-100UN ?-Glucosidase from almonds 18 sigma aldrich G9422-10G ?-Glycerophosphate disodium salt hydrate 19 sigma aldrich L3908-1G ?-Lactoglobulin from bovine milk 20 sigma aldrich N7505 ?-Nicotinamide adenine dinucleotide 2?-phosphate reduced tet 21 sigma aldrich 47133 ?-Sitosterol 22 sigma aldrich S1270-10MG ?-Sitosterol 23 sigma aldrich Z0292-1MG ?-Zearalanol 24 sigma aldrich 105228-5G 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 25 sigma aldrich 14510-1G-F 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N?,N?-tetraacetic acid 26 sigma aldrich 450561-5G 11-Mercaptoundecanoic acid 27 sigma aldrich W4262-10MG 1400W dihydrochloride 28 sigma aldrich B59497-500G 1-Bromobutane 29 sigma aldrich O806-1L 1-Octadecene 30 sigma aldrich D9132-1G 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl

 

بهترین برند ها را از سفیر آزما کیان خرید کنید :

سفیر آزما کیان وارد کننده و توزیع کننده برترین برند های دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک، ترموفیشر و ده ها برند دیگر در زمینه مواد شیمیایی و کیت تحقیقاتی می باشد. سایر نمایندگی های شرکت سفیر آزما کیان :

 1. نمایندگی آلفا ایسر | نمایندگی alfa aesar
 2. نمایندگی کایمن | نمایندگی cayman
 3. نمایندگی فلوکا | نمایندگی fluka
 4. نمایندگی مرک | نمایندگی meck
 5. نمایندگی سیگما الدریچ | نمایندگی sigma aldrich
 6. نمایندگی مرک آلمان
 7. نمایندگی ترموفیشر | نمایندگی Thermo Fisher
 8. نمایندگی پرومگا | نمایندگی Promega
 9. نمایندگی ساپلکو | نمایندگی SUPELCO
 10. نمایندگی ابکم | نمایندگی abcam
 11. نمایندگی invitrogen | نمایندگی اینویتروژن
 12. نمایندگی Fermentas | نمایندگی فرمنتاژ
 13. نمایندگی LONZA | نمایندگی لونزا
 14. نمایندگی R&D SYSTEMS
 15. نمایندگی تکریس | نمایندگی TOCRIS
 16. نمایندگی gibco | نمایندگی گیبکو
 17. نمایندگی MyBioSource | نمایندگی مای بایو سورس
 18. نمایندگی RayBiotech | نمایندگی ری بایو تچ
 19. نمایندگی بایوویژن | نمایندگی BioVision |
 20. نمایندگی بایولجند | نمایندگی BioLegend

 

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس اپ جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و فروش مواد آزمایشگاهی و فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

برای خرید مواد شیمیایی و خرید مواد آزمایشگاهی و خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی (سیگما آلدریچ، مرک آلمان، کیت تحقیقاتی، محیط کشت، آنزیم، آنتی بادی و... می توانید 24 ساعته تماس بگیرید : 09357007743 و 02166074277

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

 

 

Read more...