برچسب- قیمت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک آلمان

خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی تهران | فروش انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی با قیمت ارزان

خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی تهران

خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی تهران | فروش انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی با قیمت ارزان :

مواد شیمیایی آزمایشگاهی نقش بسیار مهمی در آزمایشگاه ها دارند. بسیاری از دستگاه ها برای تجزیه و تحلیل و بررسی مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه ها تولید شده اند. بر روی بسته بندی تمامی مواد شیمیایی مقدار گرید و مشخصات شیمیایی و همچنین فرمول های آن ها درج شده است. بخش فروش مواد آزمایشگاهی شرکت سفیر آزما کیان شامل مواد شیمیایی زیر می باشد که با مقدار دلخواه و کیفیت بالا در اختیار کارفرمایان محترم می گذارد. همانطور که گفته شد مواد شیمیایی به چندین دسته صنعتی، خوراکی و آزمایشگاهی تقسیم بندی می شود. برند های برتر این مواد، مرک آلمان و سیگما آلدریچ می باشد.

آب اکسیژنه
آب کروماتوگرافی
آب دوتره (دوتریوم اکساید(
آگاروز
آگار
آلفا نفتول
آلفا نفتیل امین
آلومینیوم
آلومینیوم اکساید
آلومینیوم بوتیلات
آلومینیوم سولفات 6 آبه
آلومینیوم نیترات بدون آب
آلومینیوم هیدرواکساید
آمونیاک 25%
آلوم دو پتاس

آمونیوم استات
دی آمونیوم اگزالات
آمونیوم آیرونII سولفات
آمونیوم ایرون III سولفات
آمونیوم سولفات
آمونیوم کربنات
آمونیوم فلوراید
آمونیوم بی کربنات
آمونیوم پر سولفات
آمونیوم کلراید
آمونیوم مونو وانادات
آمونیوم سریم نیترات
آمونیوم نیترات
آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه
دی آمونیوم هیدروژن فسفات
آمونیوم دی هیدروژن فسفات
آمینو آنتی پیریم
آمینو نفتول سولفونیک اسید
آلیزارین رد

آنیلین
آیرون (پودر آهن )
آیرون II کلرید 4 آبه
آیرون II سولفات 7 آبه
آیرون (آهن ) III سولفات
آیرون III نیترات
اتانول
اتیل آکریلات
اتیل آنیلین
اتیل استات
اتیلن گلیکول
triاتیل آمین هیدروکلراید
اتیل متیل کتون
استارچ (نشاسته)
استیل استون
استوفنون
استون
استون
استونیتریل
استرانسیوم استات
استرانسیوم کربنات
اسپکتروملت A14
اسپکتروملت A10
اسکوالان
اسید استیک گلاسیال
اسید اولئیک
اسید اسپارتیک

اسید اگزالیک 2آبه
اسید اوریک
اسید پریودیک
اسید باربیتوریک
اسید بنزوئیک
اسید بوریک
اسید تارتاریک
اسید تیوگلیکولیک
اسید پیکریک هلندی
اسید سولفوریک
اسید سالسیلیک
اسید سولفو سالسیلیک
اسید سولفانیلیک
اسید سولفانیلیک
اسید سالیسیلیک
اسید سیتریک
اسید فسفریک
اسید فلوریدریک
اسید فورمیک
اسید فتالیک
اسید فیتیک
اسید گلوتامیک
اسید گلی اگزالات
اسید لاکتیک

اسید هیدروکلریک (کلریدریک )
اسید پرکلریک 70%
اسید نیتریک 65%
اسید نیتریک 100% دود زا
اسید متا اکریلیک
اسید متا فسفریک
اسید مالئیک
اسید مولیبدیک
اسید فسفو مولیبدیک
اسمیک اسید محلول 2%
اسمیوم تترا اکساید
استایرن مرک آلمان
استامید
اریوکروم بلک تی
اکسیداز
اکسید مس
اگزامید
ال سیستئین هیدرو کلراید
ال پرولین
ال آلانین
ال آرژنین
ال آرابینوز
ال آسپارژین مونو هیدرات
اریکروم بلک تی
اریکروم بلو اس ای
ارسنیک اکساید
اکریل آمید
ان آمیل الکل
انتلان
ان پنتان
ان هپتان
ان نفتیل
ان هگزان
آنتراسین
اوره
اورنج
اورتو فنانترولین
ائوزین بلو

ایزوبوتیل متیل کتون
ایزو آمیل الکل
ایزو بوتانل
ایزو پروپیل مریستات
ایزو پنتیل الکل
ایندول مرک آلمان
ایندول استیک اسید
ایندول بوتیریک اسید
ایندیوم
ایندیم کلراید
ایریدیوم کلراید
اورسینول
اورتو تولوئیدین
باریم کلراید 2 آبه
باریم پراکساید
باریم استات
باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید
باریم سولفات
بافر PH1
بافر PH10
برم (برومین )
برومو تیمول بلو

بروسین سولفات
برموفنل بلو
برموکروزول گرین
برومو کروزول رد
بنزوئیل پر اکساید
بنزو سولفونیل کلراید
بنزیل الکل
برومید پتاسیم
برومو بنزن
دی برومو بنزن
1بوتانل
2 بوتانل
بوتیل استات
بوتیل الکل
بورسین
بنزآلدئید
بنزن
بنزوفنون
بنزیل کلراید
بتا نفتول
بی فنیل امید
بیس آکریل آمید
بیسموت پودر فلزی
بیسموت نیترات
تایرون
تترا اتیل اورتو سلیکات
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات
تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید
تتراکلرید کربن
تترا متیل بنزیدین
تترا فلورو بوریک اسید
تترا هیدروفوران
ترایتون
تریس
تری کلرو استیک اسید
تری فنیل تترازولیوم کلراید
تری فنیل فسفین
تری اتانول آمین
تری اتیل آمین
تریپان بلو
تریپسین
تلوریت پتاسیم
تولوئن
تویین
تویین
تیامین
تیتانیوم پودر
تیتانیوم دی اکساید
تیتانیوم ایزو پروپواکساید
تیتانیوم تترا کلراید

تیترازول بافر 4
تیترازول بافر 7
تیترازول سود 1 نرمال
تیترازول سود 1،0نرمال
تیترازول سریم سولفات 0.1 نرمال
تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال
تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال
تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال
تیترازول ید 1،. نرمال
تیترازول EDTA 0.1 نرمال
تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال
تترازول تیو سیانات آمونیوم 1/0 نرمال مرک
تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال مرک
تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال
تترا کلرو اوریک اسید سه آبه
تترا بوتیل تیتانات
تترا ان بوتیل امونیوم برماید
تمد
تنگستن
تیو سیانات امونیوم
تیو باربیتوریک اسید
تیمول بلو
تیو استامید
تیوسیانات جیوه
تیومرسال مرک
تیونیل کلراید

پارا تولوئیدین
پارافین
پارانیتروآنیلین
پالادیوم کلراید
پالادیوم نیترات
پیریدین
پی پیریدین
پیرازین
پنتا اکسید فسفر
پتاسیم هیدرواکساید
پترولیوم بنزن
1 پروپانل
2 پروپانل (ایزو پروپیل الکل )
پپتون
پتاسیم فلزی
پتاسیم دی کرومات
پتاسیم کرومات
پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات
پتاسیم پرمنگنات
پتاسیم پرمنگنات pa
پتاسیم پریدات
پتاسیم تیوسیانات
پتاسیم تلوریت
پتاسیم سیترات
پتاسیم پرسولفات
پتاسیم کلراید
پتاسیم کلراید محلول 3 مولار
پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات)
دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه
پتاسیم اگزالات هیدرات
پتاسیم دی هیدروژن فسفات
پتاسیم کربنات

پتاسیم سولفات
پتاسیم سیانید
پتاسیم نیترات
پتاسیم نیتریت
پتاسیم هگزاسیانوفرات
پتاسیم هیدروژن فتالات
پتاسیم هیدروژن کربنات
پتاسیم هیدروژن دی یدات
پتاسیم یدات
پتاسیم یدید
پروتئیناز
پلی اتیلن گلایکول
پلی وینیل بوتیرال
پلاتین
پلاتینیوم تترا کلراید
پروپیلن گلیکول
پروپیلن اکساید
پودر مس
جیوه نیترات
دی اتیل اتر
دی اتیل امین
دی اتانل امین
دی استیل منوکسیم
1و4 دی اکسان
دی آمینو پروپان
دی اکسید سلنیوم

دی کرومات امونیوم
دی کلرومتان
دی مدیوم بروماید
دی متیل اگزالات
دی متیل سولفواکساید
دی متیل سولفوکساید دوتره
دی متیل فرمامید
دی متیل گلوکز
دی متیل هیدرازین
دی تیو تریتول
دی متیل گلی اکسیم
دی نیترو فنیل هیدرازین
دی سولفین بلو
دی سدیم هیدروژن فسفات
دی سیکلو سرین
دی فنیل آمین
رایت مرک آلمان
روغن صدر
روغن امرسیون
روغن سیلیکون
روی سولفات
روی
روی استات
روی نیترات
روی یدید
رزورسینول
زایلن سیانول
زیر کونیوم دی اکساید
ژلاتین مرک آلمان
ساکاروز
سافرانین
ستاولن
ستیل الکل
سدیم ازاید
سدیم استات
سدیم ارسنیت
سدیم پتاسیم تارتارات
سدیم برماید
سدیم بوروهیدرید
سدیم بی کربنات
سدیم سولفید
سدیم بنزوات
سدیم دی کرومات
سدیم پرسولفات
سدیم پیرو فسفات
سدیم تترابورات
سدیم پراکسید
سدیم تیو سولفات
سیلیکاژل
سلیکاژل 60F کروماتوگرافی
سیلیسیوم
سدیم دی هیدروژن فسفات

سدیم دی تیونیت
دی سدیم هیدروژن فسفات
سدیم دودسیل سولفات
سدیم دودسیل بنزن سولفونات
سدیم سولفات 10 آبه
سدیم سولفیت
سدیم لاکتات 50%
دی سدیم ساکسینات
تری سدیم سیترات 2 آبه
تری سدیم فسفات
دی سدیم اگزالات
سدیم فلوراید
سدیم کربنات
سدیم کلراید (نمک طعام )
سدیم متا پریدات
سدیم مولیبدات 2 آبه
سدیم نیترات
سدیم نیتریت
سدیم هیدروکسید (سود)
سرب استات
سرب (لید) فویل با قطر 0.25
سدیم یدید
سرب نیترات
سرب اکساید
سریم فلوراید
سزیم کربنات
سولفولان
دی سوربیتول 99%
سیلور (نقره)نیترات
سیلور (نقره ) نیترات
سیلور (نقره)سولفات
سیلور نیترات (نیترات نقره)
سیکلو هگزانون
سیکلو هگزامید
سیلیکاژل
سیلیسیم کربید
سیلیکون دی اکساید
سودان بلک بی
فایکول
فرمالین
فرمامید
فروکتوز
فروسن
فلوکسین B
1و10 فنانترولین
اورتو فنانترولین کلراید
فنل
فنل فتالین
فنیل آنالین

فنیل هیدرازین هیدروکلراید
فوشین بازیک
فوشین اسیدی
فورفورال
محلول فهلینگ
قلع پودر
قلع اکسید
کادمیوم سولفات
کادمیوم استات 2 ابه
کادمیوم نیترات
کارل فیشر
کاربازول
کبالت II نیترات 6 آبه
کبالت اکساید یا کبالت سیاه
کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید )
کلسیم استات
کلسیم هیدروژن فسفات
کلسیم هیدرواکساید
کلسیم اکساید
کلسیم فلوراید
کلسیم نیترات
کلرامین T سه آبه
کلروفرم
کلروفرم دوتره
کلسترول
کینولین
کلرید فریک 6 ابه
کلرو بنزن
2- کلرو بنزوئیل کلراید
2-کلرو 2-متیل پروپان
کلرید استرانسیوم 6 آبه
کلرید آلومینیوم
کلرید اهنIII 6 آبه
کلرید باریم
کلرید روی
کلرید زیرکونیوم
کلرید سدیم
کلرید سدیم
کلرید سرب
کلرید مس II
کلرید طلا
کلرید کلسیم

کلرید لیتیوم
کلرید کروم III
کلرید کبالت
کلرید نیکل
کلرید منگنز
کلرید منیزیم
کلرید قلع II
کربنات کلسیم
کربن اکتیو گرانول
کریستال ویولت
کربن دی سولفید
کروم تری اکساید
کرومیوم نیترات
کوپر(مس) سولفات
کوپر (مس) نیترات
کوماسی بریلیانت بلو
کیومین هیدرو پروکساید
کنگو رد
گلوکز (دکستروز )
گلایسین
گلیسیرین
گلوبولین
گریس سیلیکون
گزیلن (زایلن )
گزیلن اورنج
گیمسا
لانتانیوم نیترات
لسیتین (تخم مرغی)
لیتموس مرک آلمان
لیتیم تترا بورات
لیتیوم نیترات
لیتیوم کربنات
لیتیوم هیدرواکساید
لوسین
مالتوز
دی مانیتول
مالاشیت گرین
متانل
متانل pa
متانل کروماتوگرافی
متانل خشک
متیل اورنج
متیل ترت بوتیل اتر
متیل
متیل بلو
متیل بنزوات
4- متیل بنزوئیل کلراید
متیل آنیلین

متیونین
مرکوری(جیوه) اکسید
مرکوری(جیوه) سولفات
مرکوری ( جیوه )
مرکوری (جیوه) کلراید
مرکوری (جیوه) نیترات
مرکوری (جیوه )
مرکاپتو اتانول
منیزیم سولفات
منیزیم
منیزیم اکساید
منیزیم نوار
منیزیم نیترات
منگنز سولفات
منگنز نیترات
موراکسید ( ملح مرده )
مورین مرک
مونو کلسیم فسفا ت
محلول استاندارد منیزیم
محلول استاندارد کروم
محلول استاندارد سدیم
محلول استاندارد پتاسیم
محلول استاندارد کلسیم
محلول استاندارد سلنیم
محلول استاندارد بور
محلول استاندارد باریم
محلول استاندارد تنگستن
محلول استاندارد مولیبدن
محلول استاندارد بیسموت
محلول استاندارد قلع، محلول استاندارد سیلیسیم
محلول استاندارد الومینیوم

محلول استاندارد لیتیم
محلول استاندارد استرانسیم 1000ppm
محلول استاندارد سزیم
محلول استاندارد تیتانیوم
محلول استاندارد
محلول استاندارد نقره
محلول استاندارد زیرکونیوم
محلول استاندارد تلور
محلول استاندارد پلاتین
نسلر
نفتالین
نیکل
نیکل II نیترات
نیکل اکسید
نیتروبنزن
نین هیدرین

نوار تست پی هاش 0-14
4-نونیل فنل
وانادیوم اکسی استیل استانات
هپارین
هگزا متیلن تترامین
هماتوکسیلین مایع مرک
هیدرازین هیدرواکساید
هیدروکسیل امین هیدروکلراید
هیدرواکسی اتیل سلولز
هیدرواکسی کینولین
هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز
هیامین
هگزامین (متنامین )

Methenamine 104343
هگزا کلرو پلاتینیک اسید
هیستیدین

هیدرازین سولفات
ید
EDTA 100944
EDTA تترا سدیم سالت دی هیدرات
EDTA پتاسیم دار

 

خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی تهران | خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی تهران

سفیر آزما کیان، شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برترین برند های دنیا

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

با ما در تماس باشید : 09357007743

ادامه مطلب ...

مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی :

ابتداء می خواهیم شما را با معنای ماده و ماده شیمیایی آشنا کنیم و بعد به بحث های تخصصی تر بپردازیم، اما معنای ماده؛ماده یعنی هر چیزی که حجمی را اشغال می کند. و مواد شیمیایی هم یعنی موادی که عموما از طریق سنتز شیمیایی به وجود می آیند و یا آن موادی که منشائی طبیعی داشته و به عنوان مواد اولیه بقیه مواد شیمیایی محسوب می شوند.

این مواد، دارای 2 دسته بزرگ هستند، یکی مواد معدنی و دیگری هم مواد آلی که در ادامه به بررسی آنان می پردازیم … .

مواد شیمیایی را بیشتر بشناسیم:

مواد شیمیایی دارای ویژگی ها و ترکیبات ثابت و مشخصی هستند. همچنین شناسایی اجزایی که تشکیل دهنده مواد شیمیایی هستند، با روش های جداسازی فیزیکی و تجزیه عناصر آنها ممکن نیست.

خوب است بدانید که جوزف پراست (شیمی دان معروف فرانسوی) برای اولین دفعه در قرن هجدهم میلادی توانست مفهومی از مواد شیمیایی ارائه کند که این موفقیت او پس از آزمایش های گسترده ی او بر روی مواد شیمیایی ای همچون کربنات مس به وجود آمد.

عناصر شیمیایی، هنگام واکنش شیمیایی می توانند با یکدیگر مخلوط و ترکییب شوند که در نتیجه باعث به وجود آمدن تعداد بی شماری از مواد شیمیایی بشوند. به عنوان نمونه آب، محصول واکنش عنصر های اکسیژن و هیدروژن می باشد، در اینجا 2 اتم هیدروژن و 1 اتم اکسیژن با هم ترکیب شده و به هم متصل هستند، بنابراین باعث به وجود آمدن مولکولی با فرمول H2O می شوند. در ضمن توجه داشته باشید که این 2 عنصر در شرایط مختلف می توانند ماده ای دیگر را به وجود بیاورند، مثلا هیدروژن پراکسید (آب اکسیژنه) که از مولکول های H2O2 تشکیل شده است.

مواد شیمیایی خالص در طبیعت، بسیار کم و نادر هستند لذا یافتن آنها امری مشکل و نادر است. برخی از این مواد شیمیایی خالص عبارتند از؛ طلا، الماس، شکر (ساکارز)، سدیم کلرید … .

طبقه بندی مواد شیمیایی:

مواد شیمیایی، 4 نوع هستند که عبارت است از؛ مواد شیمیایی جامد، مایع، گاز و پلاسما، که تمام این چهار قسمت، به دو گروه مواد معدنی و مواد آلی تقسیم می شوند.که ممکن است یک ماده شیمیایی بر اثر تغییرات دما و فشار در هر کدام از این 4 حالت دیده شود.
گرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی معمولا در کنار نام و مشخصات و فرمول ماده بر روی بسته بندی درج می شود که در واقع به میزان خلوص ماده اشاره دارد.

مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی:

یکی از تقسیمات مهم برای مواد شیمایی، تقسیم این مواد به صنعتی و آزمایشگاهی است. مواد شیمیایی بر اساس نوع کاربردی که دارند، در 2 نوع شیمیایی و آزمایشگاهی تولید می شوند.

بیشتر مواد شیمیایی ای که در کشور ما وجود دارد از خارج وارد می شود زیرا همانطور که دانستید، یافتن مواد شیمیایی خالص کار دشواری است. مواد شیمیایی صنعتی در قسمت های بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد که برخی از آنها عبارتند از؛ صنایع تولیدی، پزشکی، مواد غذایی، صنایع آرایشی و بهداشتی، رنگ سازی، فولاد و ذوب آهن، داروسازی، صنایع نساجی، جوهرسازی و … .

مواد شیمیایی صنعتی ایران معمولا در انبار های تهران نگهداری می شوند و دیگر شهر های ایران برای خرید مواد شیمیایی سراغ تهران می روند، البته ارسال این مواد به تمام شهر ها و استان های کشور به سهولت انجام می شود و خوشبختانه امروزه با پیشرفت هایی که صورت گرفته، خرید مواد شیمیایی به راحتی صورت می گیرد.
شرکت بازرگانی سفیر آزما کیان سالیان سال است که در حوزه فروش مواد شیمیایی خدمات رسانی می کند و ما در این شرکت بهترین مواد شیمیایی را از قدرتمند ترین کشور های صنعتی دنیا همچون چین، کره و آلمان برای شما وارد کرده ایم و امیدواریم رضایت شما را تا به اینجا برآورده کرده باشیم.

مواد شیمیایی آلی و معدنی

مواد آلی: برخی از مواد شیمیایی هستند که عنصر اصلی تشکیل دهنده آنها هیدروژن است، به این مواد شیمیایی، آلی گفته می شود. جالب است بدانید که در گذشته های دور مواد آلی را به موادی می شناختند، که در تهیه آن مواد از حیوانات و گیاهان استفاده شده باشد.
یکی دیگر از اسامی مواد آلی، مواد ارگانیک است که البته امروزه این نام کمتر بر سر زبان هاست.

ویژگی مشترکی که در میان تمام منابع آلی وجود دارد، وجود کربن در تمام این مواد است. امروزه عصر، عصر کربن است و هر روزه رسانه ها و روزنامه ها و مجلات، ذهن ما را به ترکیبات کربن همچون چربی های اشباع نشده، کلسترول، حشره کش ها و استروئیدها و … جلب می کنند.

مواد معدنی: به طور کلی هر نوع ترکیب دیگری به غیر از مواد شیمیایی آلی که در اطراف ما وجود دارد جزو مواد شیمیایی معدنی هستند.

تفاوت های مواد شیمیایی آلی و معدنی:

اصلی ترین تفاوتی که بین این دو نوع مواد وجود دارد، مربوط می شود به کربن، که همانظور که دانستید در مواد آلی کربن وجود دارد و در مواد معدنی خبری از کربن نیست.

اما تفاوت دیگری که بین این 2 نوع ماده وجود دارد آن است که مواد شیمایی آلی مقاومت بالایی در مقابل حرارت دارند و این برخلاف مواد شیمیایی معدنی است. همچنین محصولاتی که با استفاده از مواد آلی تولید می شوند نیز در مقایسه با محصولات تولید شده از مواد شیمیایی معدنی، مقاومت بسیار بالاتری در برابر حرارت دارند.

سفیر آزما کیان، شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برترین برند های دنیا

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

با ما در تماس باشید : 09357007743

ادامه مطلب ...

فروش مواد شیمیایی برند مرک آلمان

فروش مواد شیمیایی برند مرک آلمان

فروش مواد شیمیایی برند مرک آلمان  :

مِرک (Merck ) یک شرکت تولیدکنندهٔ مواد شیمیایی در کشور آلمان است که با ارائه مواد شیمیایی با درصد خلوص بالا به یکی از برندهای مطرح فروش مواد شیمیایی در دنیا تبدیل شده است. شرکت مرک آلمان که توسط جورج مرک در سال ۱۶۶۸ راه اندازی و توسط امانوئل مرک قوت گرفت با خریداری شرکت سیگما-آلدریچ در سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را در فروش مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی گسترده تر کرده و در حال حاضر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد شیمیایی می باشد. شرکت سفیر آزما کیان نیز با ارائه ی مواد شیمیایی آزمایشگاهی تحت برندهای مطرحی همچون مرک، سیگما، … با درصد خلوص بالا سعی در ارائه ی بهترین خدمات به مشتریان خود می نماید.

 

نانوذرات اکسید مس

نانوذرات مس ۲ اکسید، نانو پودر مس اکساید، نانو مس اکسید، نانوذرات کاپر اکساید، نانوذرات کوپریک اکسید

آزمایشگاهی

CuO
Product Nu: 5320
CAS number: 1317-38-0
Molocular Weight: 79.55

نانوذرات آهن

نانو آهن، نانو پودر آهن، نانوذرات آهن فلزی

آزمایشگاهی

Fe
Product Nu: 5317
CAS number: 7439-89-6
Molocular Weight: 55.85

لیکوپن

رنگدانه کاروتنوئیدی قرمز
جامد قرمز رنگ تیره

آزمایشگاهی|صنعتی

C40H56
Product Nu: 5300
CAS number: 502-65-8
Molocular Weight: 536.89

نیترات نیکل

نیکل نیترات، نمک نیکل
جامد سبز زمردی

آزمایشگاهی|صنعتی

Ni(NO3)2
Product Nu: 5110
CAS number: 13138-45-9
Molocular Weight: 182.703

نیترات نقره

نیترات دارژان، نقره نیترات
جامد بدون رنگ

آزمایشگاهی|صنعتی

AgNO3
Product Nu: 5108
CAS number: 7761-88-8
Molocular Weight: 169.87

نیترات مس

مس نیترات، کوپریک نیترات
بلورهای آبی رنگ

آزمایشگاهی|صنعتی

Cu(NO3)2
Product Nu: 5107
CAS number: 3251-23-8
Molocular Weight: 187.5558

کلرید آمونیوم

آمونیوم کلراید، کلرور آمونیوم، نشادر
نمک سفید بلوری

آزمایشگاهی|صنعتی

NH4Cl
Product Nu: 5105
CAS number: 12125-02-9
Molocular Weight: 53.49

کلرید پتاسیم

پتاسیم کلرید، کلراید پتاسیم، سیلویت، کریستال پتاس
جامد بلوری سفید

آزمایشگاهی|صنعتی

KCl
Product Nu: 5101
CAS number: 7447-40-7
Molocular Weight: 74.5513

منیزیم سولفات

سولفات منیزیم، نمک اپسوم
جامد بلوری سفید

آزمایشگاهی|صنعتی

MgSO4
Product Nu: 5100
CAS number: 7487-88-9
Molocular Weight: 120.366

سولفات آهن

کود سولفات آهن، زاج سبز، ویتامین گیاه و خاک، سولفات کشاورزی
بلور سفید

آزمایشگاهی|صنعتی

FeSO4
Product Nu: 5096
CAS number: 7720-78-7
Molocular Weight: 151.91

بی کربنات آمونیوم

آمونیوم بی کربنات، آمونیوم هیدروژن کربنات، آمونیوم کربنات اسید، منو آمونیوم کربنات
پودر سفید

آزمایشگاهی|صنعتی

NH4HCO3
Product Nu: 5093
CAS number: 1066-33-7
Molocular Weight: 79.056

کربنات باریم

باریوم کربنات، ویتریت
بلورهای سفید

آزمایشگاهی|صنعتی

BaCO3
Product Nu: 5091
CAS number: 513-77-9
Molocular Weight: 197.34

هیدروکسید پتاسیم

پتاس، پتاسیم کاستیک، پتاس سوز آور، پتاسیم پرک
جامد سفید

آزمایشگاهی|صنعتی

KOH
Product Nu: 5088
CAS number: 1310-58-3
Molocular Weight: 56.11

پلی وینیل الکل

پلی ویول، وینول، آلکوتکس، لمول
جامد سفید یا بی رنگ

آزمایشگاهی|صنعتی

C2H4O)x)
Product Nu: 5085
CAS number: 9002-89-5
Molocular Weight: 89000-9800

استون

استن، حلال استون، حلال استن، پروپانون، دی متیل کتون، دی متیل کربونیل، دی متیل فرمالدهید
مایع بی رنگ

آزمایشگاهی|صنعتی

C3H6O
Product Nu: 5078
CAS number: 67-64-1
Molocular Weight: 58.08

سدیم هیدروکسید

هیدروکسیدسدیم ، سود سوزآور، سودسوزآور، سود پرک، سود کاستیک، کاستیک سودا
جامد|بلورهای پرک سفید

آزمایشگاهی|صنعتی

NaOH
Product Nu: 5077
CAS number: 1310-73-2
Molocular Weight: 39.997

سفیر آزما کیان، شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برترین برند های دنیا

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

با ما در تماس باشید : 09357007743

ادامه مطلب ...
فروش مواد شیمیایی کرج | فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی در کرج | مواد شیمیایی شرکت SAFC | فروش مواد شیمیایی در تهران | فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی | مرک آلمان | سیگما آلدریچ | مواد شیمیایی مرک آلمان | فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک آلمان | خرید مواد شیمیایی مرک

مواد شیمیایی مرک آلمان | فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک آلمان | خرید مواد شیمیایی مرک

مواد شیمیایی مرک آلمان

قیمت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک آلمان

شرکت مرک آلمان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد شیمیایی آزمایشگاهی در دنیا می باشد و می داند که نتایج تکرار پذیر، قابل تفسیر و در نهایت قابل انتشار، تنها با استفاده از معرف هایی با کیفیت بالا در هر آزمایش امکان پذیر است،از این رو سخت تلاش می کند تا معرف های خوب و مستند را برای محققان و دانش پژوهان فراهم کند.

خرید مواد شیمیایی و ازمایشگاهی مرک

کد محصولات شرکت مرک آلمان

محصولات شیمیایی تحقیقاتی شرکت مرک مانند آنتی بیوتیک ها، بافرها، مواد شوینده، رنگ ها و سوبستراها، مواد مخصوص آنالیز مانند پروب های خاص هدف، آنتی بادی ها، سنجش ها، معرف های وسترن بلات، مهار کننده و فعال کننده های مولکول کوچک، مکمل های کشت سلولی، معرف های خالص سازی پروتئین، ابزارهای زیست شناسی مولکولی و کیت های رنگ آمیزی برای هر آزمایشگاه علوم حیاتی ضروری هستند.

همچنین زمینه های فنی خاص مانند زیست شناسی مولکولی، آنالیز سلولی، جداسازی کروماتوگرافی و تشخیص پروتئین، به مواد بیوشیمیایی با خصوصیات خاصی احتیاج دارند،بنابراین بیشتر معرف های مرک برای کاربردهای فنی و زمینه های تحقیقاتی اختصاص یافته اند.

خرید مواد شیمیایی شرکت مرک آلمان

فروش مواد شیمیایی شرکت مرک آلمان

تحقیقات بیوشیمیایی در شرکت مرک از ابزار و اهمیت ویژه ای برخوردار هستند که چندین تکنیک را در بر می گیرند و در زمینه های متعدد از جمله سرطان و آپوپتوز، سیگنالینگ سلولی، علوم اعصاب، سلامت و سمیت سلول، متابولیسم، ساختار سلولی، اپی ژنتیک، التهاب، ایمونولوژی و سلول های بنیادی کاربرد دارند.

شرکت مرک آلمان

خرید ماده شیمیایی

به طور کلی شرکت مرک به کیفیت بالا معتقد است و به همین دلیل معرف ها، مواد شیمیایی و آزمایشگاه های خود را در حین توسعه و تولید تحت کنترل های دقیق قرار می دهد تا از نتایج قابل اعتماد و قابل تکرار اطمینان حاصل کند، بنابراین برای آنالیز و سنتز، برنامه های کاربردی پیچیده یا روتین، تحقیق و تولید و برای تسهیل کار روزانه محققان و دانش پژوهان بیش از 30000 مواد شیمیایی و معرف های برتر را تولید می کند و در صورت نیاز به پشتیبانی بیشتر، همان کیفیت عالی را توسط تیم های خدماتی خود در سراسر جهان به جامعه علمی ارایه می دهد.

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک

شرکت بازرگانی سفیر آزما کیان در زمینه واردات و فروش کلیه مواد شیمیایی از مرک آلمان  (Merck) و مواد شیمیایی و ازمایشگاهی برندهای برتر دنیا، درحال فعالیت و خدمت به دانشجویان ، پژوهشگران و داروسازان و تولید کننده ها  می باشد.

 

با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

ادامه مطلب ...

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی | مشاوره تخصصی فروش مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی :

مشاوره تخصصی فروش مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی در زمینه انواع مواد شیمیایی و آزمایشگاهی ، کاربرد مواد شیمیایی و موارد مصرف این مواد نیز می توانید با تیم تخصصی  تماس حاصل کنید. تیم مشاوره تخصصی ایران مرک هر آنچه که مشتری در مورد انواع مواد شیمیایی نیاز داشته در اختیارش گذاشته تا مناسب ترین تصمیم را در انتخاب ماده شیمیایی مورد نظر خود اتخاذ کند. با توجه به اینکه مواد شیمیایی دارای برندهای و مارک های مختلف تجاری و صنعتی می باشد و قیمت ها بر اساس نوع برند تغییر می کند، تلاش ما در ارائه محصولات با برندهای واقعی و قیمت های مناسب داشته و اصل را بر صداقت با مشتری گذاشته است

ایران مرک و سیگما ایران و سفیر آزما کیان

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی را در جدول زیر مشاهده می کنید:

 ردیفشرح کالابسته بندی قیمت هر واحد (تومان)
 1.اسید استیک 100 % (یک لیتری)ایرانی 30/000
 2.اسید استیک 100 % (2.5 لیتری) ایرانی 70/000
3.اسید استیک 99.5% (یک لیتری) ایرانی29/000
 4.اسید استیک 99.5% (2.5 لیتری) ایرانی 65/000
 5.اسید کلریدریک 32% (یک لیتری) ایرانی35/000
 6.اسید کلریدریک 32% (2.5 لیتری) ایرانی 48/000
 7.اسید کلریدریک 37% (یک لیتری)ایرانی40/000
 8. اسید کلریدریک 37% (2.5 لیتری) ایرانی70/000
 9.اسید سولفوریک 95-97 % (یک لیتری) ایرانی30/000
 10.اسید سولفوریک 95-97 % (2.5 لیتری) ایرانی 75/000
 11.اسید سولفوریک 98%(یک لیتری) ایرانی40/000
 12.اسید سولفوریک 98%(2.5 لیتری)ایرانی 80/000
 13.اسیدنیتریک 55% (یک لیتری)ایرانی30/000
 14.اسیدنیتریک 55% (2.5 لیتری) ایرانی55/000
 15.اسید نیتریک 65% (یک لیتری) ایرانی40/000
 16.اسید نیتریک 65% (2.5 لیتری)  ایرانی85/000
 17.اسید فسفریک 85% (یک لیتری) ایرانی95/000
 18.اسید فسفریک 85% (2.5 لیتری) ایرانی180/000
 19.پترولیوم اتر (اتر نفت) 60-40  (یک لیتری)ایرانی 60/000
20.پترولیوم اتر (اتر نفت) 60-40  (2.5 لیتری) ایرانی 115/000
21.استون (یک لیتری)ایرانی 40/000
22.استون (2.5 لیتری)ایرانی100/000
23.آمونیاک 25% (یک لیتری)ایرانی35/000
24.آمونیاک 25%  (2.5 لیتری)ایرانی 60/000
25.متانول (یک لیتری)ایرانی40/000
26.متانول (2.5 لیتری)ایرانی70/000
27.اتانول 96%( یک لیتری)ایرانی60/000
28.اتانول مطلق (یک لیتری)ایرانی80/000
29.تولوئن (یک لیتری)ایرانی50/000
30.تولوئن (2.5 لیتری)ایرانی110/000
31.زایلین (گزیلن) -مخلوط ایزومرها  (یک لیتری) ایرانی 55/000
32.زایلین (گزیلن) -مخلوط ایزومرها  (2.5 لیتری)ایرانی120/000
33.فرمالین 37% (یک لیتری) ایرانی 35/000
34.فرمالین 37%  (2.5 لیتری) ایرانی60/000
35. 2 پروپانل (ایزو پروپانول) (یک لیتری) ایرانی 50/000

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

36. 2 پروپانل (ایزو پروپانول) (2.5 لیتری)ایرانی120/000
37.پارافین مایع داروئی (یک لیتری) ایرانی50/000
38. پارافین مایع داروئی (2.5 لیتری)ایرانی100/000
39.آب اکسیژنه 35 % (یک لیتری)ایرانی40/000
40.آب اکسیژنه 35 % (2.5 لیتری)ایرانی80/000
41.اتیل استات (یک لیتری)ایرانی50/000
42.اتیل استات  (2.5 لیتری) ایرانی120/000
43.اتیلن گلایکول (ضد یخ) (یک لیتری) ایرانی55/000
44. اتیلن گلایکول (ضد یخ) (2.5 لیتری) ایرانی 130/000
45.دی کلرومتان (یک لیتری) ایرانی55/000
46.دی کلرومتان (2.5 لیتری)ایرانی 130/000
47.گلیسیرین (1 لیتری)ایرانی60/000
48.گلیسیرین (2.5 لیتری) ایرانی180/000
49.پروپیلن گلایکول (یک لیتری) ایرانی60/000
50.پروپیلن گلایکول  (2.5 لیتری)ایرانی140/000
51.بوتیل استات  (یک لیتری) ایرانی55/000
52.بوتیل استات (2.5 لیتری)ایرانی105/000
53.کلروفرم 99%  (یک لیتری) ایرانی 75/000
 54.کلروفرم 99% (2.5 لیتری) ایرانی 150/000
 55.هگزان نرمال (یک لیتری) ایرانی50/000
56. هگزان نرمال(2.5 لیتری)ایرانی 125/000
57.آب ژاول (سدیم هیپوکلریت ) (یک لیتری)ایرانی 40/000
58.آب ژاول (سدیم هیپو کلریت )(2.5 لیتری) ایرانی 60/000
59.دی اتیل اتر (یک لیتری)ایرانی 100/000
60.دی اتیل اتر  (2.5 لیتری) ایرانی230/000
 61.1 بوتانول (یک لیتری) ایرانی 50/000
 62.1 بوتانول (2.5 لیتری) ایرانی 100/000
 63.آب مقطر دوبار تقطیر (20 لیتری) ایرانی 30/000
 64.پتاسیم پرمنگنات (یک کیلوئی) ایرانی 50/000
65. پتاسیم دی کرومات (یک کیلوئی)ایرانی90/000
66.  پتاسیم کلرید (یک کیلوئی) ایرانی40/000
67. پتاسیم یدید (یک کیلوئی)ایرانی800/000
68. پتاسیم  پرسولفات (یک کیلوئی)ایرانی50/000
69. پتاسیم فلورید (نیم کیلوئی)ایرانی60/000
70. پتاسیم هیدروکسید (پتاس ) (یک کیلوئی)ایرانی40/000

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

71. پتاسیم نیترات (یک کیلوئی)ایرانی40/000
72.منیزیم کربنات (یک کیلوئی) ایرانی45/000
73.سولفات مس 5 آبه (یک کیلوئی) ایرانی50/000
74.سولفات آهن 7 آبه (یک کیلوئی) ایرانی35/000
75.سولفات منیزیم 7 آبه  (یک کیلوئی) ایرانی40/000
76.سولفات روی 7 آبه  (یک کیلوئی) ایرانی40/000
77.کلسیم کربنات (یک کیلوئی) ایرانی45/000
78.کلسیم کلرید 3 آبه (یک کیلوئی) ایرانی45/000
79.منیزیم کلرید 6 آبه (یک کیلوئی) ایرانی 45/000
80.سولفات آمونیم (یک کیلوئی ) ایرانی 45/000
81.آمونیم کلرید (یک کیلوئی ) ایرانی 40/000
82.سالسیلیک اسید (یک کیلوئی )  ایرانی45/000
83.پارا آمینو بنزوئیک اسید (100 گرمی )ایرانی30/000
84.پارافین جامد پاستیلی (واکس پاتوبیولوژی)(یک کیلوئی )ایرانی45/000
85.سولفور پرسی پیته (یک کیلوئی )ایرانی60/000
86.ید (یک کیلوئی )ایرانی85/000
87.EDTA ( یک کیلوئی)ایرانی 40/000
88.سولفات روی 1 آبه (یک کیلوئی)ایرانی 35/000
89.سدیم استات 3 آبه (یک کیلوئی)ایرانی 38/000
90.سدیم کلرید (نمک) (یک کیلوئی)ایرانی 25/000
91.سدیم نیترات (یک کیلوئی)ایرانی 30/000
92.سدیم نیتریت (یک کیلوئی)ایرانی30/000
93.سدیم سولفیت (یک کیلوئی)ایرانی 35/000
94.تری سدیم سیترات (یک کیلوئی)ایرانی37/000
95.سدیم بنزوات (یک کیلوئی)ایرانی36/000
96.سدیم هیدروکسید (سود گرانولی )(یک کیلوئی)ایرانی40/000
97.سدیم لوریل سولفات (یک کیلوئی)ایرانی50/000
98.دی سدیم هیدروژن فسفات (یک کیلوئی)ایرانی40/000
99. سدیم دی هیدروژن فسفات (یک کیلوئی)ایرانی45/000
100.سیلیکاژل (یک کیلوئی)ایرانی 40/000
101.بنتونیت  (یک کیلوئی)ایرانی35/000
102.تری سدیم فسفات  (یک کیلوئی)ایرانی40/000
103.سدیم هیدروژن کربنات  (یک کیلوئی)ایرانی 35/000
104.سولفات سدیم خشک(یک کیلوئی)ایرانی 35/000
105.سولفات سدیم 10 آبه (یک کیلوئی)ایرانی30/000

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

106.دی بازیک کلسیم فسفات (یک کیلوئی)ایرانی40/000
107.مونو بازیک کلسیم فسفات (یک کیلوئی)ایرانی40/000
108.کربنات سدیم خشک (یک کیلوئی)ایرانی40/000
109.سولفات روی 2 آبه  (یک کیلوئی)ایرانی 35/000
110.کلرید مس 2 آبه (یک کیلوئی)ایرانی 80/000
111.سولفات آهن 2 آبه (یک کیلوئی)ایرانی 40/000
112.پتاسیم استات  (یک کیلوئی)ایرانی65/000
113.آمونیم استات (یک کیلوئی)ایرانی 45/000
114.تری منیزیم فسفات (یک کیلوئی)ایرانی 40/000
115.پتاسیم دی هیدروژن فسفات مونو بازیک (یک کیلوئی)ایرانی45/000
116.دی پتاسیم هیدروژن فسفات (یک کیلوئی)ایرانی45/000
117.کلسیم سولفات (یک کیلوئی)ایرانی40/000
118.منیزیم سولفات خشک (یک کیلوئی)ایرانی36/000
119.تالک  (یک کیلوئی)ایرانی35/000
120.منگنز سولفات  آبدار (یک کیلوئی)ایرانی 48/000
121.منگنز کلرید 4آبه  (یک کیلوئی)ایرانی 60/000
122.اسید بوریک (یک کیلوئی)ایرانی45/000
123.بافر  PH=4 ( 100 میلی)ایرانی15/000
124.بافر  PH=7 ( 100 میلی)ایرانی15/000
125.بافر  PH=10 ( 100 میلی)ایرانی15/000
126.پودر گیمسا (25 گرمی )ایرانی50/000
127.روغن ایمرسیون (250 میلی)ایرانی50/000
128.آنتالیران(چسب سیتولوژی)(250 میلی)ایرانی80/000*
129.مونتالیران(چسب پاتولوژی)(250میلی)ایرانی
130.سولفوکرومیک اسید (یک لیتری)ایرانی60/000
131.آگار (50 گرمی)ایرانی55/000
132.آگار(100 گرمی)ایرانی85/000
133.پودر آلومینیوم(100 گرمی)ایرانی50/000
134.سولفات آمونیوم آهن II (250 گرمی)ایرانی85/000
135.سولفات آمونیوم آهن III (250 گرمی)ایرانی85/000
136.آمونیم تیوسیانات (50 گرمی)ایرانی55/000
137.آمونیم نیترات (500 گرمی)ایرانی50/000
138.آمونیم هپتا مولیبدات (100 گرمی)ایرانی95/000
139.اتر (250 میلی)ایرانی65/000
140.استرانسیم کلرید(50 گرمی )ایرانی58/000

فروشگاه مواد شیمیایی KTG

141.استرانسیم نیترات (50 گرمی)ایرانی58/000
142.اوره (500 گرمی)ایرانی100/000
143.بنزوئیک اسید(500 گرمی)ایرانی95/000
144.پتاسیم برومات (20 گرمی)ایرانی60/000
145.پتاسیم بروماید(100 گرمی)ایرانی50/000
146.اسید سولفوریک 98% (5 لیتری)AR Labchem تایوان300/000*
147.اسید سولفوریک 98% (1 لیتری)AR Labchem تایوان110/000*
148.اسید کلریدریک 37% (5 لیتری)AR Labchem تایوان325/000*
149اسید کلریدریک 37% (1 لیتری)AR Labchem تایوان125/000*
150.اسید نیتریک 65% (5 لیتری)AR Labchem تایوان350/000*
151.اسید نیتریک 65% (1 لیتری)AR Labchem تایوان125/000*
152.سود (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان450/000*
153.سود (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان155/000*
154.فروسولفات آمونیوم 99% (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان345/000*
155.فروسولفات آمونیوم 99% (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان1/350/000*
156.استون (5 لیتری)AR Labchem تایوان450/000*
157.استون (1 لیتری)AR Labchem تایوان150/000*
158.آب اکسیژنه (5 لیتری)AR Labchem تایوان350/000*
159.آب اکسیژنه (1 لیتری)AR Labchem تایوان140/000*
160.متیل رد (25 گرمی)AR Labchem تایوان425/000*
161.سولفات مس (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان155/000*
162.سولفات مس (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان450/000*
163.سولفات پتاسیم (1کیلوگرم)AR Labchem تایوان195/000*
164.تری اتانول آمین (5 لیتری)AR Labchem تایوان375/000*
165.تری اتانول آمین (1 لیتری)AR Labchem تایوان145/000*
166.هیدروکسید پتاسیم (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان350/000*
167.آرتوفنانترولئین هیدرات (5 گرم)AR Labchem تایوان350/000*
168.فنل فتالئین (100 گرم)AR Labchem تایوان390/000*
169.استات آمونیوم (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان205/000*
170.استات آمونیوم (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان700/000*

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

171.دی کرومات پتاسیم (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان550/000*
172.دی کرومات پتاسیم (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان160/000*
173.کرومات پتاسیم (250 گرم)AR Labchem تایوان210/000*
174.اسید بوریک (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان130/000*
175.اسید بوریک (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان300/000*
176.آمونیاک (5 لیتری)AR Labchem تایوان350/000*
177.پودر موراکساید (25 گرم)AR Labchem تایوان410/000*
178.اکسید سلنیوم (250 گرم)AR Labchem تایوان650/000*
179.دی سولفید کربن (ا لیتری)AR Labchem تایوان945/000*
180.کلرید باریوم (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان340/000*
181.کلرید باریوم (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان1/350/000*
182.بی کربنات سدیم (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان155/000*
183. بی کربنات سدیم (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان500/000*
184.هگزامتافسفات سدیم (کالگن) (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان150/000*
185.هگزامتافسفات سدیم (کالگن) (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان 450/000*
186.نیترات نقره (50 گرم)AR Labchem تایوان610/000*
187. نیترات نقره (100 گرم) AR Labchem تایوان110/000*
188.آمونیوم هپتا مولیبدات (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان1/300/000*
189. آمونیوم هپتا مولیبدات (100 گرم)AR Labchem تایوان225/000*
190.آمونیوم وانادات (100 گرم)AR Labchem تایوان260/000*

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

191.اسید پرکلریک اسید (2.5 لیتری)AR Labchem تایوان2/300/000*
192.اسید استیک (2.5 لیتری)AR Labchem تایوان410/000*
193.کلروفرم (2.5 لیتری)AR Labchem تایوان750/000*
194.نشاسته (500 گرمی)AR Labchem تایوان360/000*
195.فنل فتالئین (100 گرم)AR Labchem تایوان260/000*
196.پتاسیم یداید (250 گرمی)AR Labchem تایوان310/000*
197.تیوسولفات سدیم (1 کیلوگرمی)AR Labchem تایوان470/000*
198.بروموکرزول گرین (25 گرمی)AR Labchem تایوان360/000*
199.برمو فنل بلو (25 گرم)AR Labchem تایوان610/000*
200.سولفات نقرهAR Labchem تایوان
201.استاندارد 1000 ppm آهن (1 لیتری)AR Labchem تایوان310/000*

کلیه مواد آزمایشگاهی فوق دارای Certificate همراه کالا می باشند.جهت دریافت Cetificate به سایتwww.ARLabchem.com مراجعه و در قسمت Certificate با وارد نمودن LOT Number ،تاییدیه موارد فوق را دریافت فرمایید.

ادامه مطلب ...

لیست قیمت مواد شیمیایی و کیت آزمایشگاهی شرکت مرک Merck آلمان

لیست قیمت مواد شیمیایی و کیت آزمایشگاهی شرکت مرک Merck آلمان

لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و کیت شرکت مرک Merck آلمان :

ایران مرک و سیگما ایران و سفیر آزما کیان

ردیف

نام محصول

قیمت کالا(ریال)

1

آب اکسیژنه – 5/2 لیتری

4,400,000

2

آلفا نفتول250 گرمی

840,000

3

آلفا نفتیل امین100 گرمی

800,000

4

آلومینیوم سولفات 6 آبه – 1 کیلویی

1,200,000

5

آلومینیوم نیترات بدون آب – 1 کیلویی

1,900,000

6

آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی

1,700,000

7

آمونیاک 25%2،5 لیتری

4,500,000

8

آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 1 کیلویی

1,500,000

9

آمونیوم استات 1 کیلویی

1,800,000

10

آمونیوم آیرونII سولفات 1 کیلویی

1,500,000

11

آمونیوم ایرون III سولفات

1,500,000

12

آمونیوم سولفات 1 کیلویی

3,600,000

13

آمونیوم کربنات 250 گرمی

600,000

14

آمونیوم بی کربنات 5 کیلویی

3,900,000

15

اتیل استات   2،5 لیتری

1,200,000

16

آمونیوم کلراید 5 کیلویی

15,000,000

17

آمونیوم مونو و انادات 100 گرمی

1,200,000

18

آمونیوم نیترات 1 کیلویی

3,700,000

19

آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه 1 کیلویی

7,400,000

20

دی آمونیوم هیدروژن فسفات 1 کیلویی

1,200,000

21

آمونیوم دی هیدروژن فسفات 500 گرمی

800,000

22

آمینو آنتی پیرین 10 گرمی

1,000,000

23

آمینو نفتول سولفونیک اسید 250 گرمی

3,800,000

24

آلیزارین رد 100 گرمی

1,700,000

25

آنیلین 1 لیتری

1,250,000

26

آیرون II کلرید 4 آبه 1 کیلویی

1,900,000

27

آیرون II سولفات 7 آبه –  1 کیلویی

1,000,000

28

آیرون III نیترات 1 کیلویی

1,800,000

29

اتانول (الکل اتیلیک) 2،5 لیتری

8,400,000

30

اتیلن گلیکول 2،5 لیتری

1,900,000

31

اتیل آمین هیدروکلراید 250 گرمی

1,300,000

32

اتیل متیل کتون 2،5 لیتری

2,500,000

33

استارچ (نشاسته) 1 کیلویی

4,500,000

34

استیل استون 1 لیتری

1,450,000

35

استوفنون- 1 لیتری

800,000

36

استن 2،5 لیتری

5,400,000

37

استونیتریل (کرماتوگرافی) 2،5 لیتری

1,200,000

38

اسپکتروملت A14 کمک ذوب- 1 کیلویی

14,000,000

39

اسپکتروملت A10 کمک ذوب –  1 کیلویی

8,000,000

40

اسید استیک گلاسیالpa 2،5 لیتری

10,000,000

41

اسید اولئیک 1 لیتری

1,350,000

42

اسید اسپارتیک 1 کیلویی

1,400,000

43

اسید اگزالیک 2آبه 1 کیلویی

4,900,000

44

اسید اوریک 100 گرمی

900,000

45

اسید پریودیک 100 گرمی

1,900,000

46

اسید بنزوئیک 1 کیلویی

1,300,000

47

اسید بوریک 5 کیلویی

5,000,000

48

اسید تارتاریک 1 کیلویی

1,700,000

49

اسید تیوگلیکولیک – 1 لیتری

2,500,000

50

اسید پیکریک 500 گرمی

1,500,000

51

اسید سولفوریک 2،5 لیتری

6,800,000

52

اسید سالسیلیک 100 گرمی

600,000

53

اسید سولفو سالسیلیک 1 کیلویی

2,600,000

54

اسید سولفانیلیک   100 گرمی

800,000

55

اسید سالیسیلیک 1 کیلویی

1,350,000

56

اسید سیتریک 5 کیلویی

20,000,000

57

اسید فسفریک 2،5 لیتری

19,000,000

58

اسید فلوریدریک 2،5 لیتری

1,650,000

59

اسید فورمیک 2،5 لیتری

1,650,000

60

اسید فتالیک 1 کیلویی

1,950,000

61

اسید فیتیک –  25گرمی

2,900,000

62

اسید گلوتامیک 100 گرم

1,100,000

63

اسید لاکتیک 2،5 لیتری

2,400,000

64

اسیدهیدروکلریک 2،5 لیتری ( اسید کلریدریک )

3,500,000

65

اسید نیتریک – 2،5 لیتری

2,800,000

66

اسید متا فسفریک 500 گرمی

3,000,000

67

اسید مالئیک 1 کیلویی

1,500,000

68

استایرن 1 لیتری

1,150,000

69

استامید 100 گرمی

700,000

70

اریوکروم بلک تی 100 گرمی

4,200,000

71

اکسیداز 10 گرمی

1,800,000

72

اکسید مس 50 گرمی

1,750,000

73

ال سیستنین هیدرو کلراید 25 گرمی

1,150,000

74

ال پرولین 10 گرمی

800,000

75

ال آلانین 25 گرمی

900,000

76

ال آرژنین 100 گرمی

1,000,000

77

ال آرابینوز 25 گرمی

1,500,000

78

اریکروم بلک تی 25 گرمی

980,000

79

اکریل آمید 500 گرمی

900,000

80

اورانیل استات 100 گرمی

12,000,000

81

ان آمیل الکل – 2،5 لیتری

1,500,000

82

انتلان  – 500 میلی

1,200,000

83

ان پنتان – 1 لیتری

1,250,000

84

ان هپتان – 1 لیتری

1,300,00

85

ان نفتیل آمین – 100 گرمی

700,000

86

ان هگزان – 2،5 لیتری

1,400,000

87

آنتراسین – 100گرمی

900,000

88

اوره مرک آلمان – 1 کیلویی

900,000

89

اورنج جی – 25 گرمی

950,000

90

ائوزین بلو  – 100 گرمی

1,300,000

91

ایزوبوتیل متیل کتون – 2،5 لیتری

5,800,000

92

ایزو آمیل الکل – 2،5 لیتری

2,500,000

93

ایزو بوتانل – 1 لیتری

700,000

94

ایزو پروپیل الکل – 2.5 لیتری

900,000

95

ایندول – 100 گرمی

2,800,000

96

ایندول استیک اسید – 100 گرمی

2,900,000

97

ایندول بوتیریک اسید 10 گرمی

1,550,000

98

ایندیم کلراید 10 گرمی

5,900,000

99

اورسینول 5 گرمی

980,000

100

باریم کلراید 2 آبه 1 کیلویی

1,000,000

101

باریم پراکساید 1 کیلویی

4,500,000

102

باریم استات 1 کیلویی

1,900,000

103

باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 5 گرمی

1,850,000

104

باریم سولفات 5 کیلویی

3,000,000

105

بافر  PH1 1 لیتری

1,300,000

106

برم 1 لیتری

5,000,000

107

برومو تیمول بلو -25 گرمی

2,500,000

108

بروسین سولفات – 25گرمی

1,800,000

109

برموفنل بلو – 25 گرمی

1,900,000

110

برموکروزول گرین – 5 گرمی

11,000,000

111

برومو کروزول رد 5 گرمی

900,000

112

بنزوئیل پر اکساید 250 گرمی

900,000

113

بنزیل سولفونیل کلراید – 500 گرمی

1,100,000

114

بنزیل الکل – 2.5 لیتری

2,250,000

115

برومید پتاسیم – 1 کیلویی

3,300,000

116

برومو بنزن – 250 میلی لیتری 

950,000

117

1-   بوتانل – 2،5 لیتری

2,300,000

118

2-   بوتانل  – 2،5 لیتری

2,000,000

119

بوتیل هیدروکسی تولوئن(BHT ) دارویی 1 کیلویی

1,500,000

120

بوتیل استات – 2،5 لیتری

3,200,000

121

بوتیل الکل – 2.5 لیتری

2,000,000

122

بورسین 25 گرمی

980,000

123

بنزآلدئید – 2،5 لیتری

1,500,000

124

بنزوفنل – 250 گرمی

950,000

125

بتا نفتول – 1 کیلویی

700,000

126

بی فنیل امید – 1 کیلویی

1,800,000

127

تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات – 100 گرمی

1,650,000

128

تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات – 25 گرمی

8,500,000

129

تترا متیل بنزودین – 1 لیتری

1,550,000

130

تترا هیدروفوران – 2،5 لیتری

1,900,000

131

ترایتون X100 – 1 لیتری

1,700,000

132

تری کلرو استیک اسید – 1 کیلویی

2,400,000

133

تری فنیل تترازولیوم کلراید – 10 گرمی

1,400,000

134

تری اتانول آمین – 2.5 لیتری با خلوص 99.9%

3,600,000

135

تری اتیل آمین – 2.5 لیتری

1,900,000

136

تریپان بلو – 5 گرمی

600,000

137

تریپسین – 100 گرمی

950,000

138

تلوریت پتاسیم – 25 گرمی

1,350,000

139

تولوئن – 2،5 لیتری

1,350,000

140

تویین20 – 1 لیتری

1,550,000

141

تویین 80 – 1 لیتری

1,600,000

142

تیامین – 250 گرمی 

2,400,000

143

تیتانیوم دی اکساید – ا کیلویی

1,700,000

144

تیترازول بافر 4 – آمپول

1,800,000

145

تیترازول بافر 7 – آمپول

1,800,000

146

تیترازول سود 1 نرمال – آمپول

480,000

147

تیترازول سود 1/0 نرمال –  آمپول

1,600,000

148

تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال – آمپول

550,000

149

تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال – آمپول

1,600,000

150

تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال – آمپول

7,000,000

151

تیترازول ید 1،. نرمال – آمپول

9550,000

152

تیترازول EDTA 1/0  نرمال – آمپول

2,900,000

153

تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال – آمپول

480,000

154

تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال آمپول

2,900,000

155

تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال

600,000

156

تیو سیانات امونیوم  – 1 کیلویی

8,500,000

157

تیمول بلو – 25 گرمی

3,200,000

158

تیوسیانات جیوه – 25 گرمی

900,000

159

پارافین – 2،5 لیتری

2,500,000

160

پارانیتروآنیلین – 1 کیلویی

2,400,00

161

پیرازین – 100 گرمی

1,300,000

162

پنتا اکسید فسفر – 1 کیلویی

1,900,000

163

پتاسیم هیدرواکساید – 1 کیلویی

500,000

164

پترولیوم بنزن – 5 لیتری

1,950,000

165

1-   پروپانل – 2،5 لیتری

2,250,000

166

2-   پروپانل – 2،5 لیتری

900,000

167

پتاسیم دی کرومات – 1 کیلویی

2,900,000

168

پتاسیم کرومات – 1 کیلویی

10,000,000

169

پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات – 250 گرمی

1,650,000

170

پتاسیم پرمنگنات – 1 کیلویی

2,450,000

171

پتاسیم پرمنگنات pa – 250 گرمی

1,300,000

172

پتاسیم پریدات – 10 گرمی

1,600,000

173

پتاسیم سیترات – 5 کیلویی

3,350,000

174

پتاسیم پرسولفات – 1 کیلویی

1,650,000

175

پتاسیم کرومات – 250 گرمی

1,550,000

176

پتاسیم کرومات –  1 کیلویی

2,950,000

177

پتاسیم کلراید – 1 کیلویی

900,000

178

پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) – 100گرمی

700,000

179

دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه – 1 کیلویی

1,500,000

180

پتاسیم اگزالات هیدرات – 1 کیلویی

1,500,000

181

پتاسیم دی هیدروژن فسفات – 1کیلویی

1,100,000

182

پتاسیم کربنات – 1کیلویی

1,100,000

183

پتاسیم سولفات – 1کیلویی

1,100,000

184

پتاسیم نیترات – 1کیلویی

3,500,000

185

پتاسیم هگزاسیانوفرات – 1 کیلویی

1,600,000

186

پتاسیم هیدروژن فتالات – 250 گرمی

1,100,000

187

پتاسیم هیدروژن کربنات 1 کیلویی

1,300,000

188

پتاسیم یدات – 500 گرمی

2,400,000

189

پتاسیم یدید – 250 گرمی

7,300,000

190

پرولین – 10 گرمی

800,000

191

پلی اتیلن گلایکول6000 – 1 کیلویی

1,400,000

192

پروپیلن گلیکول – 1 لیتری

1,200,000

193

پودر مس – 250 گرمی

4,000,000

194

دی اتیل اتر – 5 لیتری

3,800,000

195

دی اتیل امین – 1 لیتری

920,000

196

دی استیل منوکسیم – 100 گرمی

1,120,000

197

دی اکسان – 1 لیتری

1,400,000

198

دی اکسید سلنیوم – 50 گرمی

900,000

199

دی کرومات امونیوم – 1 کیلویی

200,000

200

دی کلرومتان – 2،5 لیتری

1,200,000

201

دی متیل سولفواکساید – 1 لیتری

2,000,000

202

دی متیل سولفوکساید دوتره – 100 میلی لیتری

9,200,000

203

دی متیل فرمامید – 2،5 لیتری

1,550,000

204

سدیم تیو سولفات – 2،5 کیلویی

4,900,000

205

دی متیل گلی اکسیم – 100 گرم

1,700,000

206

دی نیترو فنیل هیدرازین – 25 گرمی

1,600,000

207

دی سولفین بلو – 25 گرمی

2,400,000

208

دی سدیم هیدروژن فسفات – 5 کیلویی

3,800,000

209

دی فنیل آمین – 100 گرمی

600,000

210

رایت – 25 گرمی

2,200,000

211

روغن صدر – 500 میلی

3,000,000

212

روغن امرسیون – 100 میلی

800,000

213

روغن سیلیکون – 100 میلی

1,600,000

214

روی سولفات – 1 کیلو

1,500,000

215

روی – 1 کیلویی

2,400,000

216

روی نیترات – 250 گرمی

800,000

217

رزورسینول – 100 گرم

1,000,000

218

زایلن سیانول – 5 گرمی

1,900,000

219

زیر کونیوم دی اکساید – 250 گرمی

3,100,000

220

زیرکونیوم سیلیکات – 1 کیلویی

5,200,000

221

ژلاتین – 1 کیلویی

1,520,000

222

ساکاروز  – 1 کیلویی

1,000,000

223

ستاولن – 100 گرمی

1,900,000

224

ستیل الکل – 20 کیلویی

8,000,000

225

سدیم ازاید – 100 گرمی

1,300,000

226

سدیم استات – 1 کیلویی

1,100,000

227

سدیم ارسنیت – 1 لیتر

1,600,000

228

سدیم پتاسیم تارتارات – 1کیلویی

1,500,000

229

سدیم پرومید – 1 کیلویی

1,400,000

230

سدیم بوروهیدرید  – 100 گرم

3,600,000

231

سدیم بی کربنات – 500گرمی

3,200,000

232

سدیم سولفید – 1 کیلویی

2,000,000

233

سدیم بنزوات – 25 کیلویی

1,300,000

234

سدیم دی کرومات – 1 کیلویی

2,000,000

235

سدیم پرسولفات – 1 کیلویی

1,500,000

236

سدیم پیرو فسفات – 1 کیلویی

1,300,000

237

سدیم تترابورات10 ابه – 1 کیلویی

800,000

238

سدیم پراکسید – 100 گرمی

2,000,000

239

سیلیکاژل TLC1 3 بسته

2,200,000

240

سدیم دی هیدروژن فسفات – 1 کیلویی

6,000,000

241

سدیم دی تیونیت – 500 گرمی

1,100,000

242

دی سدیم هیدروژن فسفات – 1 کیلویی

900,000

243

سدیم دودسیل سولفات – 1 کیلویی

1,400,000

244

سدیم سولفات10 آبه 5/2 کیلویی

5,100,000

245

سدیم سولفیت – 1 کیلویی

1,100,000

246

سدیم لاکتات50% – 2.5لیتری

4,000,000

247

دی سدیم ساکسینات – 100 گرمی

1,400,000

248

تری سدیم سیترات 10 آبه – 1 کیلویی

1,500,000

249

تری سدیم فسفات – 1 کیلویی

1,200,000

250

دی سدیم اگزالات – 1 کیلویی

1,750,000

251

سدیم فلوراید – 1 کیلویی

 

252

سدیم کربنات – 1 کیلویی

4,200,000

253

سدیم کلراید نمک – 1 کیلویی

500,000

254

سدیم متا پریدات – 50 گرمی

1,000,000

255

سدیم نیترات – 1 کیلویی

2,800,000

256

سدیم نیتریت- 1 کیلویی

4,300,000

257

سدیم هیدروکسید (سود) – 1 کیلویی

600,000

258

سرب استات – 1 کیلویی

1,750,000

259

سدیم یدید – 250 گرمی

1,600,000

260

سرب نیترات – 1 کیلویی

1,800,000

261

سرب اکساید – بسته 5 کیلویی

6,000,000

262

سریم فلوراید – 100 گرمی

9,200,000

263

سولفولان – 250 میلی لیتری

5,800,000

264

سیکلو هگزانون – 2.5 لیتری

2,400,000

265

سیلیکاژل – 1 کیلویی

900,000

266

سیلیسیم کربید  BDH – 500 گرمی

1,200,000

267

فایکول – 5 گرمی

800,000

268

فرمالین – 2،5 لیتری

720,000

269

فروکتوز – 100 گرمی

800,000

270

پتاسیم هگزا سیانو فرات – 1 کیلویی

1,650,000

271

فلوکسین B – 10 گرمی

1,500,000

272

فنانترولین – 25 گرمی

1,350,000

273

اورتو فنانترولین کلراید – 10 گرمی

1,800,000

274

فنل – 1 کیلو

150,000

275

فنل فتالین – 100 گرمی

3,600,000

276

فنیل آنالین – 25 گرمی

800,000

277

فنیل هیدرازین هیدروکلراید – 100 گرمی 

1,400,000

278

فوشین بازیک – 100 گرمی

2,000,000

279

فوشین اسیدی – 25 گرمی

1,000,000

280

فرکتوز – 1 کیلویی

1,600,000

281

فورفورال – 1 لیتری

1,120,000

282

قلع پودر – 10 گرمی

1,600,000

283

کادمیوم سولفات – 100 گرمی

4,700,000

284

کادمیوم استات 2 ابه- 100 گرمی

1,710,000

285

کارل فیشر – 1 لیتری

2,800,000

286

کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) – 100 گرمی

1,120,000

287

کلسیم استات – 1 کیلو

1,800,000

288

کلسیم هیدروژن فسفات – 500 گرمی

900,000

289

کلسیم اکساید – 500 گرمی

700,000

290

کلسیم فلوراید – 250 گرمی

2,900,000

291

کلروفرم – 2،5 لیتری

1,400,000

292

کلروفرم دوتره – 25 میلی لیتری

2,600,000

293

کینولین – 1 لیتری

1,900,000

294

کلرید فریک 6 ابه – 250 گرمی

900,000

295

کلرو بنزن – 1 لیتری

850,000

296

کلرید استرانسیوم 6 آبه 250 گرمی

1,350,000

297

کلرید آلومینیوم – 1 کیلویی

1,550,000

298

کلرید اهنIII 6 آبه – 1 کیلو

1,400,000

299

کلرید باریم – 1 کیلویی

1,100,000

300

کلرید روی – 1 کیلویی

13,000,000

301

کلرید زیرکونیوم 250 گرمی

2,800,000

302

کلرید سدیم – 1 کیلویی

3,400,000

303

کلرید سرب – 100 گرمی

1,200,000

304

کلرید مس II – 1 کیلویی

2,000,000

305

کلرید طلا – 1 گرمی

4,000,000

306

کلرید کلسیم – 1 کیلویی

1,200,000

307

کلرید لیتیوم – 100 گرمی

1,000,000

308

کلرید کروم II – 500 گرمی

2,800,000

309

کلرید کبالت II 100 گرمی

1,800,000

310

کلرید نیکل – 250 گرمی

1,200,000

311

کلرید منگنز – 1 کیلویی

2,000,000

312

کلرید منیزیم- 1 کیلویی

1,500,000

313

کلرید قلع II – 1 کیلویی

3,600,000

314

کربنات کلسیم- 1 کیلویی

1,700,000

315

کربن اکتیو گرانول – 1 کیلویی

1,800,000

316

کریستال ویولت – 25 گرمی

1,350,000

317

کربن دی سولفید – 1 کیلویی

1,800,000

318

کوپر (مس) – 1 کیلویی

2,000,000

319

کوپر(مس) سولفات – 1 کیلویی

11,000,000

320

کوپر (مس) پیرو فسفات – 1 کیلویی

4,000,000

321

کنگورد – 25 گرمی

800,000

322

گلوکز – 1 کیلویی

900,000

323

گلوبولین – 5 گرمی

1,000,000

324

گریس سیلیکون – 100 گرمی

400,000

325

گزیلن – 2،5 لیتری

1,550,000

326

گزیلن اورنج – 5 گرمی

1,800,000

327

گیمسا – 100 گرمی

4,800,000

328

لانتانیوم نیترات – بسته 100 گرمی

4,000,000

329

لسیتین (تخم مرغی) – 1 کیلویی

3,600,000

330

لیتموس – 100 گرمی

2,000,000

331

لیتیم تترا بورات – 1 کیلویی

 

332

لیتیوم نیترات – 1 کیلویی

4,000,000

333

لوسین – 25 گرمی

800,000

334

مالتوز – 100 گرمی

800,000

335

مالاشیت گرین – 100 گرمی

1,800,000

336

متانل – 2،5 لیتری

800,000

337

متانل pa – 2،5 لیتری

800,000

338

متانل کروماتوگرافی – 2،5 لیتری

800,000

339

متانل خشک کروماتوگرافی – 2،5 لیتری

1,400,000

340

متیل اورنج – 100 گرمی

2,000,000

341

متیل رد – 100 گرمی

2,000,000

342

متیل بلو – 100 گرمی

2,200,000

343

متیل بنزوات – 1 لیتری

2,000,000

344

متیل آنیلین – 1 لیتری

1,800,000

345

متیونین – 25 گرمی

900,000

346

مرکوری(جیوه) اکسید – 100 گرمی

2,400,000

347

مرکوری(جیوه) سولفات – 250گرمی

4,000,000

348

مرکوری ( جیوه ) – 250 گرمی

5,600,000

349

مرکوری (جیوه) کلراید -100 گرمی

5,500,000

350

منیزیم سولفات – 2،5کیلویی

1,000,000

351

منیزیم – 250 گرمی

900,000

352

منگنز سولفات – 1 کیلویی

1,300,000

353

موراکسید ( ملح مرده ) – 25 گرمی

2,500,000

354

مورین – 5 گرمی

2,000,000

355

مونو کلسیم فسفا ت – 500 گرمی

800,000

356

نسلر A – 500 میلی

1,120,000

357

نفتالین – 1 کیلو

2,000,000

358

نیترات بیسموت – 250 گرمی

2,500,000

359

نیکل II نیترات – 1 کیلویی

4,500,000

360

نیکل اکسید – 100 گرمی

2,000,000

361

نیتروبنزن – 1 لیتری

800,000

362

نین هیدرین – 10 گرمی

1,150,000

363

ویولت دوژانسیون – 25 گرمی

600,000

364

هپارین – 1 ویال

1,500,000

365

هگزا متیلن تترامین –  1کیلویی

1,100,000

366

هماتوکسیلین مایع – 2،5 لیتری

3,000,000

367

هیدرازین هیدرواکساید – 1 لیتر

1,900,000

368

هیدروکسیل امین هیدروکلراید – 1 کیلویی

4,000,000

369

هیامین – 1 لیتری

800,000

370

هیستیدین – 25 گرمی

900,000

371

هیدرازین سولفات – 250 گرمی

1,500,000

372

ید – 100 گرمی

2,000,000

373

EDTA – 1 کیلویی

1,600,000

374

EDTA – 25 کیلویی

18,000,000

375

EDTA پتاسیم دار – 100 گرمی

1,500,000

376

سیلور (نقره)سولفات – 100 گرمی

9,000,000

377

سیلیکاژل TLC – 1 بسته

2,200,000

378

بافر پ هاش 10  – 100 cc

400,000

379

بافر پ هاش 4 – 100 cc

400,000

380

بافر پ هاش 7 – 100 cc

400,000

381

پودر گلوکز با طعم نوشابه – 50gr

150,000

382

پودر گلوکز با طعم نوشابه – 75 gr

150,000

383

تلوریت پتاسیم  – 0.5 gr

600,000

384

محیط کشت MRVP250 cc

400,000

385

محیط کشت SIM250 cc

250,000

386

محیط کشت SS آگار – 250 cc

450,000

387

محیط کشت TCBS250 cc

500,000

388

محیط کشت TSI250 cc

600,000

389

محیط کشت ای ام بی آگار EMB  – 1000 cc

1,000,000

390

محیط کشت اوره آگار همراه اوره – 100 cc

200,000

391

محیط کشت اوره براث همراه اوره – 100 cc

200,000

392

محیط کشت بایل اسکولین آگار – 250 cc

1,000,000

393

محیط کشت بلاد آگار – 1000 cc

1,000,000

394

محیط کشت تیوگلیکولات  – 250 cc

400,000

395

محیط کشت خون اطفال و بزرگسال – 20 cc

100,000

396

محیط کشت سیمون سیترات  – 250 cc

250,000

397

محیط کشت سابرود دکتروز آگار – 250 cc

500,000

398

محیط کشت سلنیت اف – 250 cc

500,000

399

محیط کشت لیزین آیرون آگار – 250 cc

600,000

400

محیط کشت مانیتول سالت آگار – 250 cc

100,0000

401

محیط کشت مولر هینتون آگار – 500 cc

800,000

402

محیط کشت مکانکی آگار – 500 cc

60,000

403

محیط کشت نوترینت آگار – 500 cc

500,000

404

نوشابه گلوکز  – 240 cc

200,000

405

نوشابه گلوکز  – 1000 cc

700,000

406

نوشابه گلوکز – 600 cc

400,000

407

کیت PTT مایع وارداتی  – 160 Test

200,0000

408

کیت تجزیه سنگهای ادراری – 100 Test

1000,000

409

کیت تجزیه سنگهای ادراری – 50 Test

6,000,000

410

کیت تعیین خون مخفی – 50Test

1,500,000

411

کیت جی سیکس پی دی – 20 Test

2,500,000

412

کیت جی سیکس پی دی فلورسنت – 40 Test

4,000,000

413

کیت فنیل کتنوری کیفی – 20 Test

1,000,000

414

کیت هموگلوبین A1C50 Test

5,000,000

415

PT 10ml

1,500,000

416

PT 4ml

8,500,000

417

PTT 10ml

2,500,000

418

PTT 4ml

1,500,000

419

کنترل LEVEL 1

1,500,000

420

کنترل LEVEL 2

1,500,000

421

کنترل LEVEL 3

1,500,000

422

15min BHCG 96Tests

1,000,000

423

T4 192

22,000,000

424

TSH 192 TESTS

2,100,000

425

آلبومین توتال

500,000

426

کیت a آمیلاز

1,000,000

427

کیت a آمیلاز (SL)

4,000,000

428

کیت ALT (SL)

1,500,000

429

کیت AST (SL)

1,500,000

430

کیت CK – MB (SL )

6,000,000

431

کیت HDL – کلسترول (SL)

1,500,000

432

کیت LDH – P (SL)

1,000,000

433

کیت NAC – CK – (SL)

4,500,000

434

کیت TIBC

1,000,000

435

کیت آلکالین فسفاتاز (SL)

1,500,000

436

کیت آهن

2,000,000

437

کیت اسید اوریک

1,500,000

438

کیت اسید اوریک آنزیمی

1,500,000

439

کیت اسید فسفاتاز + پروستاتیک

1,100,000

440

کیت اوره – اس

1,000,000

441

کیت اوره آنزیمی (UV)

550,000

442

کیت بیلیروبین توتال

1,000,000

443

کیت بیلیروبین دایرکت

6,500,000

444

کیت تری گلیسیرید (SL

5,000,000

445

کیت توتال پروتئین(SL)

700,000

446

کیت جی او تی / جی پی

1,500,000

447

کیت جی تی (SL)

350,000

448

کیت فسفر معدنی

1,000,000

449

کیت فسفر معدنی (UV)

1,000,000

450

کیت گاما جی تی

1,000,000

451

کیت گلوکز (SL)

1,000,000

452

کیت منیزیم

1,000,000

453

کیت کراتی نین

550,000

454

کیت کلراید

600,000

455

کیت کلسیم

400,000

456

کیت کلسیم ARSENAZO

550,000

457

کیت کلسیم CPC/AMP

1,000,000

458

کیت کلسترول (SL)

2,000,000

459

کیت کولین استراز

2,000,000

460

کیت کولین استراز (SL)

1,050,000

461

ایزوتون دیف گالن 4 لیتری

750,000

462

ایزوتون سیسمکس گالن 4 لیتری

700,000

463

ایزوتون ساده گالن 4 لیتری

700,000

464

ایزوتون میندری گالن 4 لیتری

900,000

465

اسید اوریک 250

1500,000

466

اسید اوریک 500

3,000,000

467

استاندارد بیلیروبین

800,000

468

الکالن فسفاتاز 80

800,000

469

اوره 250

950,000

470

بیلیروبین 500

250,000

471

تری گلیسیرید 250

5,000,000

472

تری گلیسیرید 500

800,000

473

رینز سلوسون گالن 1 لیتری

400,000

474

فسفر 500

700,000

475

گلوکز 250

850,000

476

گلوکز 500

2,000,000

477

لایز 130

500,000

478

لایز KX21 بطری نیم لیتری

600,000

479

لایز دیف K1000 بطری نیم لیتری

1,100,000

480

لایز دیف سونی لب گالن 1 لیتری

400,000

481

لایز سفید گالن 1 لیتری

550,000

482

لایز هموگلوبین گالن 1 لیتری

550,000

483

محلول رینز گالن 4 لیتری

550,000

484

محلول کلین گالن 4 لیتری

350,000

485

کیت HDL کلسترول

1,500,000

486

کیت LDH لیوفیلیز 100

2,500,000

487

کیت SGOT پایدار 125

1,500,000

488

کیت SGOT لیوفیلیزه 80

800,000

489

کیت SGPT پایدار 125

1,500,000

490

کیت SGPT لیوفیلیزه 80

800,000

491

کراتینین 250

450,000

492

کراتنین کیناز 100

6,000,000

493

کراتنین کیناز 125

7,000,000

494

کلسیم 250 سی سی

650,000

495

کلسترول 250

2,000,000

496

کلسترول 500

3,050,000

497

ایزوتون دیف گالن 4 لیتری

750,000

498

ایزوتون سیسمکس گالن 4 لیتری

7,000,000

499

ایزوتون ساده گالن 4 لیتری

700,000

500

ایزوتون میندری گالن 4 لیتری

900,000

501

اسید اوریک 250

1,500,000

502

اسید اوریک 500

3,000,000

503

استاندارد بیلیروبین

800,000

504

الکالن فسفاتاز 80

800,000

505

اوره 250

1,000,000

506

بیلیروبین 500

2,500,000

507

تری گلیسیرید 250

4,100,000

508

تری گلیسیرید 500

8,000,000

509

رینز سلوسون گالن 1 لیتری

400,000

510

فسفر 500

700,000

511

گلوکز 250

850,000

512

گلوکز 500

200,000

513

لایز 130

450,000

514

لایز KX21 بطری نیم لیتری

600,000

515

لایز دیف K1000 بطری نیم لیتری

1,100,000

516

لایز دیف سونی لب گالن 1 لیتری

400,000

517

لایز سفید گالن 1 لیتری

550,000

518

لایز هموگلوبین گالن 1 لیتری

550,000

519

محلول رینز گالن 4 لیتری

550,000

520

محلول کلین گالن 4 لیتری

350,000

521

کیت HDL کلسترول

1,500,000

522

کیت LDH لیوفیلیز 100

250,000

523

کیت SGOT پایدار 125

1,200,000

524

کیت SGOT لیوفیلیزه 80

800,000

525

کیت SGPT پایدار 125

1,200,000

526

کیت SGPT لیوفیلیزه 80

800,000

527

کراتینین 250

450,000

528

کراتنین کیناز 100

6,000,000

529

کراتنین کیناز 125

7,000,000

530

کلسیم 250 سی سی

650,000

531

کلسترول 250

2,000,000

532

کلسترول 500

3,100,000

533

15min BHCG 96Tests

1,000,000

534

T4 192

2,200,000

535

TSH 192 TESTS

2,100,000

536

آلبومین توتال

500,000

537

کیت a آمیلاز

1,000,000

538

کیت a آمیلاز (SL)

4,000,000

539

کیت ALT (SL)

1,500,000

540

کیت AST (SL)

1,500,000

541

کیت CK – MB (SL )

6,000,000

542

کیت HDL – کلسترول (SL)

1,500,000

543

کیت LDH – P (SL)

1,000,000

544

کیت NAC – CK – (SL)

5,000,000

545

کیت TIBC

950,000

546

کیت آلکالین فسفاتاز (SL)

1,500,000

547

کیت آهن

2,000,000

548

کیت اسید اوریک

1,500,000

549

کیت اسید اوریک آنزیمی

1,500,000

550

کیت اسید فسفاتاز + پروستاتیک

1,100,000

551

کیت اوره – اس

1,000,000

552

کیت اوره آنزیمی (UV)

550,000

553

کیت بیلیروبین توتال

1,000,000

554

کیت بیلیروبین دایرکت

700,000

555

کیت تری گلیسیرید (SL

4,000,000

556

کیت توتال پروتئین(SL)

700,000

557

کیت جی او تی / جی پی

1,500,000

558

کیت جی تی (SL)

400,000

559

کیت فسفر معدنی

1,000,000

560

کیت فسفر معدنی (UV)

800,000

561

کیت گاما جی تی

800,000

562

کیت گلوکز (SL)

1,000,000

563

کیت منیزیم

1,000,000

564

کیت کراتی نین

550,000

565

کیت کلراید

600,000

566

کیت کلسیم

400,000

567

کیت کلسیم ARSENAZO

550,000

568

کیت کلسیم CPC/AMP

1,000,000

569

کیت کلسترول (SL)

1,700,000

570

کیت کولین استراز

2,000,000

571

کیت کولین استراز (SL)

2,100,000

572

اتیلن دی آمین 1 کیلویی Titriplex

8,000,000

573

اتیلن دی آمین تترا استیک 1 کیلوییTitriplex

11,000,000

574

سولفات نیکل- 100 گرمی

3,700,000

575

کلرید قلع 100 گرمی

3,250,000

576

متیل اورانژ-25 گرمی

3,450,000

577

دی اتیل آمین 1 لیتری

2,500,000

578

اسید بنزوئیک – 250  گرمی

3,500,000

579

محلول استاندارد فلوراید – تیترازول

2,500,000

580

اسید کلریدریک – تیترازول

1,600,000

581

تتراهیدروفوران THF 1000 سی سی

6,000,000

ادامه مطلب ...
خرید مواد شیمیایی مرک میلیپور | مواد شیمیایی مرک میلیپور | فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی

خرید مواد شیمیایی مرک میلیپور | مواد شیمیایی مرک میلیپور | فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک میلیپور

خرید مواد شیمیایی مرک میلیپور | مواد شیمیایی مرک میلیپور | فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک میلیپور

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی :

معرف ها  و مواد شیمیایی  آزمایشگاهی شامل  مواد با خلوص  کافی  برای استفاده در آنالیز شیمیایی ، واکنش های  شیمیایی  یا  تست های فیزیکی  هستند.

از  نظر فنی تر ، IUPAC   معرف را  به عنوان ماده یا ترکیبی تعریف می کند که برای ایجاد یک واکنش شیمیایی،  و یا  مشاهده  تغییر  در یک  واکنش شیمیایی  به سیستم  اضافه می شود. اهداف تحلیلی مانند آنالیز شیمیایی ، آزمایش فیزیکی  یا آزمایش واکنش های شیمیایی است.

مواد شیمیایی  آزمایشگاهی  از نظر  میزان  خلوص  مشابه  مورد استفاده در صنایع غذا و دارو هستند اما مقدار آنها معمولا کم است، در صورتیکه مواد شیمیایی صنعتی  بجز صنایع غذا ودارو که مقدار هایشان در مقیاس  تناژ هستند درجه خلوص  کمتری دارند و معمولا  ارزان قیمت تر  هستند، البته  بازهم  میزان خلوص ماده  به صنعت مورد استفاده بستگی  دارد که به ترتیب صنعت دارو، غذا ،آرایشی بهداشتی نیازمند مواد با درجه خلوص بالا هستند.

در زمان تهیه محلول ها  و یا در هنگام استفاده ماده اولیه برای تولید انواع محصولات مانند دارو و آرایشی بهداشتی ، ابتدا مصرف کننده ماده شیمیایی باید تصمیم بگیرد که میزان خلوص شیمیایی بر اساس استفاده مورد نظر چه مدار باشد و گرید ماده را درنظر بگبرد.

خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک

لیست زیر هفت گرید رایج در مورد مواد شیمیایی و معرف ها  از بالاترین تا کمترین درجه خلوص را نشان می دهد :

درجه ACS)  – American Chemical Society)

درجه ACS با استانداردهای خلوص تعیین شده توسط انجمن شیمی آمریکا (ACS) مطابقت دارد و بعضا بیشتر از آنهاست، این درجه از نظر مواد غذایی ، مواد اولیه دارویی ودارو قابل قبول است و می تواند برای کاربردهای ACS یا برای روش های عمومی که نیاز به  کیفیت دقیق و خلوص 95 ≥ دارند استفاده شود.
.

درجه USP)  – United States Pharmacopeia)

درجه USP نیازهای داروسازی ایالات متحده (USP) را برآورده می کند یا فراتر می رود. این درجه برای استفاده از مواد غذایی ، مواد اولیه دارویی یا دارو قابل قبول است. همچنین برای اکثر مصارف آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد ، اما USP که استفاده می شود باید همیشه قبل از شروع بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که خلوص آن برای این روش مناسب است.

درجه  ( National Formulary) : (NF)

درجه NF و (USP – NF –  USP) به طور مشترک یک کتاب از استانداردهای دارویی عمومی برای مواد شیمیایی و بیولوژیکی داروهای دارویی ، مقدارهای دوز ، داروهای ترکیبی ، excipients، وسایل پزشکی و مکمل های غذایی منتشر کرده اند. لیست های  مواد مورد نظر باید مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود که کدام درجه مناسب است ویا در کدامیک از معیارهای معادل محسوب می شوند.

درجه آزمایشگاهی : (Laboratory grade)

درجه آزمایشگاه رایج ترین درجه برای استفاده در برنامه های آموزشی است ، اما میزان دقیق ناخالصی های آن ناشناخته است. در حالی که برای آموزش و آموزش های عالی استفاده می شود اما ، به اندازه کافی خالص نیست که برای مصارف صنایع  مواد غذایی ، دارویی یا درمانی استفاده شود.

درجه خالص : (Purified grade)

درجه خالص یا عملی نیز گفته می شود ، با هیچ استاندارد رسمی مطابقت ندارد. به اندازه کافی خالص نیست که در صنایع مواد غذایی ، دارویی یا درمانی استفاده شود.

درجه فنی : (Technical grade)

درجه فنی برای اهداف تجاری و صنعتی استفاده می شود. اما مانند بسیاری دیگر ، به اندازه کافی خالص نیست که در صنایع مواد غذایی ، دارویی یا درمانی استفاده شود.

درجات ACS ، Reagent و USP-NF به طور معمول معادل و قابل تعویض هستند اما ، تناسب همیشه باید قبل از استفاده تأیید شود. این کار را می توان با بررسی الزامات نظارتی قابل اجرا انجام داد.

  سفیر آزما کیان بزرگترین واردکننده و فروشنده مواد شیمیایی آزمایشگاهی 

 

انواع این مواد به شرح ذیل است  :

Organic

Collins reagent – for oxidizing primary alcohols

Fenton’s reagent – to oxidize contaminants

Grignard reagents – to form carbon-carbon bonds

Analytical

Fehling’s reagent  – tests chemical functionality

Tollen’s reagent – tests chemical functionality

Millon’s reagent – to detect soluble proteins

لیستی از برخی مواد شیمیایی آزمایشگاهی به تفکیک خاصیت و عملکرد :

Oxidizers
Inorganic Nitrates, Nitrites, Permanganates, Chlorates, Perchlorates, Iodates, Periodates, Persulfates,  Chromates, Hypochlorites, Peroxides, Perborates   (ex: Potassium Perchlorate, Calcium hypochlorite, Sodium nitrate, Sodium iodate, Ammonium persulfate, Sodium peroxide)

Oxidizing acids
Nitric acid, Perchloric acid, Hydrogen peroxide, Periodic acid, Chromic acid

Flammable liquids
Methanol, Ethanol, Acetone, Xylene, Toluene, Ethyl acetate, Tetrahydrofuran, Ethyl ether, Benzene, Dimethylformamide, Acetonitrile, Hexane, Pyridine, etc.

Basic flammable liquids
Flammable amines such as: Triethylamine, Diethylamine, TEMED, Ethylaminediamine,
Trimethylamine solution, Pyrrolidine, Morpholine, Cyclohexylamine, Sodium methylate (in methanol solution), etc.

Inorganic bases
Metal hydroxides such as Sodium, Potassium, Calcium, Nickel hydroxide Ammonium hydroxide,

Organic bases
Amines such as  Ethanolamine, Tributylamine, etc.

Acidic Flammable Liquids
Glacial acetic acid (100%), Acetic acid (>80%), Acetic anhydride, Formic acid (>85%), Propanoic acid (100%) (also called Propionic acid)
Mixtures of acids and flammable liquids

Organic Acidsلوازم آزمایشگاهی مواد شیمیایی
Butyric acid, Pentanoic acid, etc.

Inorganic acids
Hydrochloric acid, Sulfuric acid, Phosphoric acid, Hydrofluoric Acid, etc

Poisons -Toxic chemicals
Many are in aqueous solution, but they are also available as mixtures or pure compounds, such  as  Acrylamide, Formaldehyde, Glutaraldehyde, Chloroform, Phenol, Methylene chloride
Toxic metal salts such as Silver chloride, Cadmium sulfate, Mercury acetate, Barium carbonate, Lead acetate, etc.
Biological stains

Cyanides
Sodium cyanide, Potassium cyanide, Calcium cyanide

 Sulfides
Lead sulfide, Iron sulfide  [some metal sulfides, when they have low water content, such as Sodium and Potassium sulfides, are pyrophoric]

 Pyrophorics – air-reactive
Metal alkyls and aryls, such as Methyllithium, Trimethylaluminum, Diethylzinc, phenyllithium
Nonmetal alkyls, such as Triethylborane, Trimethylphosphine
(Phosphorus -white)

Note:  Careful when packaged under water, don’t store in an area where water reactives are present

Metal alkyl hydrides and halides such as Diisobutylaluminum hydride, Dimethylaluminum chloride
Titanium trichloride, tert-Butyl hypochlorite, Lithium diethylamide, Lithium   diisopropylamide, Sodium methoxide (Sodium methylate), Sodium sulfide [anhydrous or <30% water], Raney Nickel Catalyst

 Water-reactives
Alkali metals such as Sodium,Lithium, Potassium
Metal powders such as Alumium, Cobalt, Iron, Magnesium, Manganese, Palladium, Platnium, Tin, Titanium, Zinc, Zirconium
Borane complexes such as Borane-dimethylamine complex, Borane-methyl sulfide complex
Carbides such as Calcium carbide
Grignard reagents such as Phenylmagnesium bromide, Ethylmagnesium chloride
Metal hydrides and Borohydrides such as Sodium hydride, Potassium borohydride, Lithium aluminum hydride
Metal phosphides such as Aluminum phosphide, Calcium phosphide, Sodium phosphide
Others:  Trichlorosilane, Phosphorous pentasulfide

Water-Reactive acids
Chlorosilanes such as Dimethyldichlorosilane, Ethyltrichlorosilane
Acid halides such as Acetyl chloride,Benzenesulfonyl bromide, Propanoyl chloride
Phosphorous pentoxide (also called Phosphoric anhydride, when mixed with water, may boil from the heat generated

Non-Hazardous or non-regulated chemicals
Buffers, Surfactants, Ion exchange resins, Alumina, Silica, Culture media, Agarose, Albumin, Pump oil
Non-hazardous salts such as Sodium chloride, Magnesium sulfate, Potassium phosphate, Calcium acetate, etc

https://www.orf.od.nih.gov/EnvironmentalProtection/WasteDisposal/Pages/Examples+of+Common+Laboratory+ChemicalsandtheirHazardClass.aspx

 

خرید آنلاین مواد شیمیایی آزمایشگاهی

 

راهنمای جامع خرید ماده های شیمیایی شرکت مرک میلیپور

 Acetonitrile

استونیتریل مایعی بی رنگ وساده ترین نیتریل آلی است که به عنوان یک حلال آپروتیک قطبی در سنتز مواد آلی، تصفیه بوتادین،  HPLC، ساخت الیگونوکلئوتیدهای DNA از مونومرها و تولید دارو و فیلم عکاسی استفاده می شود.

CAS numberماده شیمیایی
75-05-8Acetonitrile

Acrylic acid

اسید اکریلیک یک اسید کربوکسیلیک اشباع نشده و بی رنگ است که در آب و الکل قابل پخش است و به عنوان یک واسطه شیمیایی در بسیاری از صنایع مانند صنعت پوشک، تصفیه آب و صنایع نساجی مورد استفاده قرار می گیرد.

CAS numberماده شیمیایی
79-10-7Acrylic acid

Adipic acid

اسید آدیپیک یک دیکربوکسیلیک مهم است که به عنوان مونومر برای تولید نایلون، ماده طعم دهنده و ژل کننده ژلاتین و برای ترشح برخی از آنتی اکسیدهای کربنات کلسیم استفاده می شود.

CAS numberماده شیمیایی
124-04-9Adipic acid

Allyl alcohol

الکل آللیل یک مایع بی رنگ، محلول در آب، بوی خردل مانند، نسبت به الکل های کوچک معمولی سمی تر و یک پروپنول است. این ماده یک واسطه شیمیایی در سنتز گلیسرول، اترهای گلیسیدیل، استرها و آمین ها می باشد و به عنوان حشره کش، علف کش، ضد باکتری، قارچ کش و یک متابولیت گیاهی نقش دارد.

CAS numberماده شیمیایی
107-18-6Allyl alcohol

Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate

آمونیوم آلوم یک سولفات کریستالی سفید دوتایی است که در تصفیه آب، چسب های گیاهی، سیمان های چینی، دئودورانت ها و دباغی ها، رنگرزی و نساجی ضد آب استفاده می شود. هم چنین یک ماده رایج در اسپری های دفع کننده سموم و آفت حیوانات است.

CAS numberماده شیمیایی
7784-26-1Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate

Acenaphthene

اسنافتن یک هیدروکربن آروماتیک سه حلقه ای، جامد کریستالی، غیرمحلول در آب و محلول در حلال های آلی است. این ماده به عنوان یک واسطه رنگ در ساخت برخی پلاستیک ها، حشره کش و قارچ کش استفاده می شود.

CAS numberماده شیمیایی
83-32-9Acenaphthene

Acetanilide

استانیلید یک ماده شیمیایی جامد و بی بو است که به عنوان مهار کننده تجزیه پراکسید هیدروژن، تثبیت لاک های استر سلولز، سنتز رنگ و کافور، واسطه ساخت داروهای سولفا و پیش ماده در سنتز پنی سیلین استفاده می شود.

CAS numberماده شیمیایی
103-84-4Acetanilide

Acetamide

 

استامید ساده ترین آمید است که از اسید استیک حاصل می شود و به عنوان یک مونومر در تولید مواد پلیمری مانند پلی وینیل استامید، یک پلاستیک ساز و حلال صنعتی استفاده می شود.

CAS numberماده شیمیایی
60-35-5Acetamide

Acetone

استون یک مایع بی رنگ، فرار، قابل اشتعال و ساده ترین و کوچکترین کتون است. به عنوان یک حلال قطبی و آپروتیک در انواع واکنش های آلی استفاده می شود. هم چنین در صنعت پزشکی (یافتن غدد لنفاوی)، آرایشی (پاک کننده ناخن) و سنتز متیل متاکریلات کاربرد دارد.

CAS numberماده شیمیایی
 67-64-1Acetone

(Acetic acid – (glacial

اسید استیک glacial یک حلال پروتیک قطبی است که برای تبلور مجدد و خالص سازی ترکیبات آلی، تولید ترفتالیک اسید (TPA) و وینیل استات مونومر استفاده می شود.

CAS numberماده شیمیایی
64-19-7(Acetic acid (glacial

Acetaldehyde

استالدهید (اتانال) مایعی بی رنگ، فرار و قابل اشتعال است و بوی خفه کننده دارد. این ماده به طور گسترده به عنوان معرف در ساخت طیف وسیعی از مواد شیمیایی، طعم دهنده ها، عطرها، رنگ ها، داروها، کاغذ، پلاستیک، برنزه کردن چرم، نقره کردن آینه ها و مواد ضد عفونی کننده مورد استفاده قرار می گیرد.

CAS numberماده شیمیایی
75-07-0Acetaldehyde

Acetaldoxime

استالدوکسیم اغلب به صورت یک مایع بی رنگ یا جامد سفید ظاهر می شود و دارای بوی تند و بسیار قابل اشتعال است. به عنوان واسطه در فرآیندهای سنتز شیمیایی و مواد اولیه سموم دفع آفات مورد استفاده قرار می گیرد.

CAS numberماده شیمیایی
107-29-9Acetaldoxime

N-(2-Acetamido)-iminodiacetic acid

ایمینودایتیک اسید پودری تقریباً سفید است که به عنوان بافر برای سیستم های بیولوژیکی و شلات دهنده فلزات استفاده می شود.

CAS numberماده شیمیایی
26239-55-4N-(2-Acetamido)-iminodiacetic acid

Acetophenone

استوفنون یک مایع بی رنگ با طعم تند و بوی شیرین شبیه بوی پرتقال ها به نظر می رسد. این ماده شیمیایی به عنوان یک کاتالیزور طعم دهنده ، حلال و پلیمریزاسیون برای تولید دارویی، پلاستیک و رزین مورد استفاده قرار می گیرد.

CAS numberماده شیمیایی
98-86-2Acetophenone

Magnesium acetate tetrahydrate

منیزیم استات تتراهیدرات فرم نمکی استات هیدراته منیزیم است و می تواند به عنوان یک مکمل الکترولیت یا یک معرف در آزمایش های بیولوژی مولکولی مورد استفاده قرار گیرد.

CAS numberماده شیمیایی
16674-78-5Magnesium acetate tetrahydrate

Benzaldehyde

بنزآلدئید یک آلدهید معطر (بوی تلخ بادام)، مایع بی رنگ-زرد و در آب بسیار محلول است. برای ساخت سایر و سنتز مواد شیمیایی و به عنوان ماده نگهدارنده در مواد آرایشی، محصولات مراقبت شخصی، مواد غذایی، حلال روغن، طعم دهنده و رایحه مورد استفاده قرار می گیرد.

CAS numberماده شیمیایی
100-52-7Benzaldehyde

Benzenesulfonic acid

بنزن سولفونیک اسید یک اسید آریل سولفونیک است که برای تشکیل نمک آلی استفاده می شود و می تواند ترکیبی برای ایجاد ساختارهای مافوق مولکولی باشد. همچنین به عنوان ماده مؤثر در مواد شوینده لباسشویی، تبدیل به سایر مواد شیمیایی خاص و ماده سلب كننده پلیمر استفاده می شود.

CAS numberماده شیمیایی
98-11-3Benzenesulfonic acid

 

Benzoic acid

بنزوئیک اسید یک اسید آلی معدنی مونوکربوکسیلیک است که در تهیه ویال برای آنالیزهای HPLC از انواع پلی آمین ها در مایعات بیولوژیکی، بافت ها و سلول های جدا شده از کشت استفاده شده است. به عنوان یک واسطه در رنگ، لاک، مواد مرطوب کننده، ترکیبات معطر، بنزوئیل کلراید و بنزوتریکلراید کاربرد دارد.

CAS numberماده شیمیایی
65-85-0Benzoic acid

Biphenyl

بیفنیل یک هیدروکربن معطر و مایعی بی رنگ است که به طور کلی به عنوان نگهدارنده میوه مرکبات استفاده می شود. همچنین برای ساخت مواد شیمیایی دیگر و یک قارچ کش به کار می رود.

CAS numberماده شیمیایی
92-52-4Biphenyl

 (chloride Bismuth (III

کلرید بیسموت (III) یک نمک معدنی است که به عنوان کاتالیزور در الکلیز، استولیز و هیدرولیز اپوکسیدها، تهیه تییران ها از اکسیران ها با استفاده از تیوسیانات آمونیوم، آلیلاسیون الکل های بنزیل ثانویه با آلیلتری متیل سیلان و … استفاده می شود.

CAS numberماده شیمیایی
7787-60-2 chloride Bismuth

1-Butanethiol

بوتانتیول (بوتیل مرکاپتان) یک مایع شفاف و بی رنگ با بوی قوی است که به عنوان یک مدل آنالیت گازی برای پاسخ سریع سنسور گاز آمپرومتریک بدون غشا استفاده می شود.

CAS numberماده شیمیایی
109-79-51-Butanethiol

Tween 80

تویین 80 (Polysorbate 80) یک مایع زرد چسبناک چربی و محلول در آب است. به عنوان سورفاکتانت و امولسیون کننده غیر یونی در مواد غذایی، آرایشی (ضدعفونی کننده) و برخی داروها مورد استفاده قرار می گیرد. هم چنین در کشت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در آبگوشت Middlebrook 7H9 استفاده می شود.

CAS numberماده شیمیایی
9005-65-6TWEEN 80

Tween 20

تویین 20 (Polysorbate 20) یک سورفاکتانت غیر یونی از نوع پلی ساورات است که به عنوان امولسیفایر، یک عامل شستشو در Western blots و ELISA، مرطوب کننده و طعم دهنده دهان استفاده می شود.

CAS numberماده شیمیایی
 9005-64-5Tween 20

Trioctylamine

تریوسیل آمین یک ترکیب شیمیایی شفاف و بی رنگ در گروه آمین های آلیفاتیک است که برای استخراج اسیدهای آلی، فلزات گرانبها، مواد معدنی و به عنوان عصاره گیرنده برای پردازش سوخت راکتور استفاده می شود.

CAS numberماده شیمیایی
1116-76-3Trioctylamine

Trimethylammonium chloride

تری متیل آمین (TMA) یک ترکیب آلی، بی رنگ، قابل اشتعال و سمی است که پس از تماس با غشاهای مخاطی باعث خوردگی و نکروز می شود. در سنتز کولین، هیدروکسید تترامتیل آمونیوم، تنظیم کننده های رشد گیاه یا علف کش ها، رزین های مبادله آنیون به شدت اساسی و مواد تسطیح مورد استفاده قرار می گیرد.

CAS numberماده شیمیایی
593-81-7Trimethylammonium chloride

Thymol blue indicator

آبی تیمول یک پودر کریستالی قهوه ای مایل به سبز یا قرمز مایل به قهوه ای است که به عنوان شاخص pH استفاده می شود. در آب نامحلول، در الکل محلول و محلول های قلیایی را رقیق می کند.

CAS numberماده شیمیایی
76-61-9Thymol blue indicator

Trifluoroacetic acid

تری فلوئوراستیک اسید (TFA) یک مایع بی رنگ، محلول در آب و مونوکربوکسیلیک است که به عنوان حلال، عامل جفت سازی یون در کروماتوگرافی مایع (HPLC)، تولید نمک های تری فلوئورو استات و ساخت مواد شیمیایی دیگر استفاده می شود.

CAS numberماده شیمیایی
76-05-1Trifluoroacetic acid

Trichloroethylene

تری کلر اتیلن یک مایع سنتتیک، حساس به نور، فرار، بی رنگ و يكي از متداول ترين حلال های صنعتي و مؤثر برای انواع مواد آلی است. به عنوان چربی مخصوص قطعات فلزی، ماده دفع شونده، حلال رنگ و چسب مورد استفاده قرار می گیرد.

CAS numberماده شیمیایی
79-01-6Trichloroethylene

Trichloroacetic acid

تری کلرو استیک اسید یک جامد کریستالی بی رنگ است که به عنوان متابولیت و عامل سرطان زا نقش دارد. براي ته نشینی sLRP در پلاسما، استخراج اسید آسکوربیک از نمونه های گیاهی، تهیه استانداردهای آسکوربات، رسوب و تعیین غلظت پروتئین استفاده می شود.

CAS numberماده شیمیایی
76-03-9Trichloroacetic acid

Toluene

تولوئن یک مایع شفاف، بی رنگ و قابل اشتعال است که به عنوان حلال آلی و پیش ماده برای سنتز بنزن استفاده مورد قرار می گیرد. هم چنین در ساخت رنگ ها، رقیق کننده های رنگ، لاک ها، چسب ها، لاستیک و در بعضی از مراحل چاپ و برنزه کردن چرم استفاده می شود.

CAS numberماده شیمیایی
108-88-3Toluene

Thiourea

تیورا یک جامد کریستالی سفید و محلول در آب است به عنوان کروموفور و آنتی اکسیدان نقش دارد. برای ساخت سایر مواد شیمیایی در فرآوری نساجی، پشم، فرآوری سنگ معدنی، کاغذهای طرح دار و فتوکپی، رزین، رنگ، پاک کننده و دارو مورد استفاده قرار می گیرد.

CAS numberماده شیمیایی
62-56-6Thiourea

Tetrahydrofuran

تتراهیدروفوران (THF) به شکل مایع و یکی از قطبی ترین اترها است. به عنوان پلیمر برای ساخت الیاف پلی اورتان الاستومری، یک حلال صنعتی برای پلی وینیل کلرید (PVC) و در کروماتوگرافی مایع فاز معکوس استفاده می شود.

CAS numberماده شیمیایی
109-99-9Tetrahydrofuran

Tetrachloroethylene

تتراکلوره اتیلن (PCE) یک هیدروکربن مایع، کلر دار، بی رنگ، فرار و غیر قابل اشتعال است که به عنوان یک واسطه شیمیایی، حلال تمیز کننده و خشک کننده، یک افزودنی الکترولیتی در ساخت باتری های لیتیوم یونی و دفع فلزات استفاده می شود.

CAS numberماده شیمیایی
127-18-4Tetrachloroethylene

Sulfuric acid

اسید سولفوریک یک مایع روغنی متراکم و الکترولیت بسیار قوی است که میل بالایی به آب دارد. یک ماده شیمیایی مهم تجاری است که به عنوان ضدعفونی کننده مواد غذایی و لبنیات و تهیه کودها، مواد شوینده، مواد منفجره، رزین ها، پالایش نفت و … مورد استفاده قرار می گیرد.

CAS numberماده شیمیایی
7664-93-9Sulfuric acid

Pyridine

پیریدین یک ترکیب N-heterocyclic، مایع، قابل اشتعال، بی رنگ و محلول در آب با بوی نامطبوع ماهی است. به عنوان پیش ماده در تهیه آلکیل سیلیکات ها، حل سایر مواد، تهیه نانوذرات اکسید وانادیوم، داروها، ویتامین ها، طعم دهنده های مواد غذایی، رنگ ها، محصولات لاستیکی، چسب ها، حشره کش ها و علف کش ها استفاده می شود.

CAS numberماده شیمیایی
110-86-1Pyridine

Potassium chromate

پتاسیم کرومات به شکل جامد، کریستالی، زرد و محلول در آب است که از نظر صنعتی اهمیت دارد. در آنالیزهای شیمیایی، ساخت رنگدانه های رنگ، جوهرها و سایر ترکیبات کروم و به عنوان یک قارچ کش استفاده می شود.

CAS numberماده شیمیایی
7789-00-6Potassium chromate

Potassium dichromate

دی کرومات پتاسیم یک جامد به رنگ قرمز نارنجی است و به عنوان یک ماده اکسید کننده قوی در محیط اسیدی عمل می کند،در تهیه معرف های دی کرومات پشتیبانی شده از نانوکامپوزیت های پلیمری هیبریدی مورد استفاده قرار می گیرد.

CAS numberماده شیمیایی
7778-50-9Potassium dichromate

Phthalic anhydride

انیدرید فتالیک به شکل جامد سوزنی و درخشان با بوی نامطبوع است که به عنوان ماده اولیه برای ساخت مواد شیمیایی دیگر از جمله پلاستیک سازها، پلی استر، رزین های آلکیدی و برخی رنگدانه ها و رنگ ها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در سنتز پتالیمید، فنل فتالین و آنتراسن استفاده می شود.

CAS numberماده شیمیایی
85-44-9Phthalic anhydride

Phenol

فنل به شکل جامد کریستالی سفید رنگ است که بیشتر در مواد آرایشی و دارویی، سنتز پپتید فاز جامد، استخراج DNA/RNA و جزئی از محلول رنگ آمیزی الكساندر مورد استفاده قرار می گیرد.

CAS numberماده شیمیایی
108-95-2Phenol

O-cresol

O-کریزول به صورت مایع بی رنگ، زرد یا صورتی مایل به قرمز با بوی شبیه فنل است و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. دارای خواص عصبی – سمی بوده و به عنوان یک ماده ضد عفونی کننده کاربرد دارد.

CAS numberماده شیمیایی
95-48-7O-cresol

Ninhydrin

نین هیدرین به شکل کریستال یا پودر زرد روشن تا سفید است که به عنوان معرف برای تعیین کمیت اسیدهای آمینه، پپتیدها و پروتئین ها به روش فوتومتریک و رنگ سنجی استفاده شود.

CAS numberماده شیمیایی
485-47-2Ninhydrin

merck-nedashimi-products

مرکز فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، فروش مواد آزمایشگاهی، فروش کیت تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی از معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و …

سفیر آزما کیان، شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برترین برند های دنیا

توجه: تمامی ماده ها و کیت تحقیقاتی از بیش از ۲۰۰ برند و تامین کننده موجود می باشد!

جهت خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی، تنها کافیست که با ما تماس بگیرید:

02166074277   –   ۰۹۱۲۸۳۰۸۰۹۱  –  ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من


ادامه مطلب ...
error: سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران : 09357007743 فروش 24 ساعته