برچسب- سیگما-آلدریچ

فهرست مواد شیمیایی پرکاربرد برند سیگما آلدریچ

فهرست مواد شیمیایی پرکاربرد برند سیگما آلدریچ | لیست مواد سیگما الدریچ

مواد شیمیایی سیگما آلدریچ :

در ذیل لیستی از محصولات فروخته شده شرکت سفیر آزما کیان در بخش برند سیگما آلدریچ را مشاهده می کنید.

 

Row / company / Cat No./  Name / Unit

1 sigma aldrich S1875-1G (-)-Scopolamine hydrobromide trihydrate
2 sigma aldrich 14340-25MG (+)-Bicuculline
3 sigma aldrich 32406-100MG (±)-3-Chloro-1,2-propanediol
4 sigma aldrich C1788-500MG (±)-Catechin hydrate
5 sigma aldrich 74264-10MG-F (±)-L-Alliin
6 sigma aldrich 281778-100ML (3-Aminopropyl)trimethoxysil
7 sigma aldrich 281778-100ML (3-Aminopropyl)trimethoxysilane
8 sigma aldrich 569615-100M (3-Chloropropyl)triethoxysilane
9 sigma aldrich 175617-25G (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
10 sigma aldrich 175617-100G (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
11 sigma aldrich 226084-5G (Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexaflu
12 sigma aldrich C9750-25G ?-Carotene
13 sigma aldrich C7762-5MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas
14 sigma aldrich C7762-25MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas
15 sigma aldrich C7762-100MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas
16 sigma aldrich C4129-250MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas
17 sigma aldrich G4511-100UN ?-Glucosidase from almonds
18 sigma aldrich G9422-10G ?-Glycerophosphate disodium salt hydrate
19 sigma aldrich L3908-1G ?-Lactoglobulin from bovine milk
20 sigma aldrich N7505 ?-Nicotinamide adenine dinucleotide 2?-phosphate reduced tet
21 sigma aldrich 47133 ?-Sitosterol
22 sigma aldrich S1270-10MG ?-Sitosterol
23 sigma aldrich Z0292-1MG ?-Zearalanol
24 sigma aldrich 105228-5G 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
25 sigma aldrich 14510-1G-F 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N?,N?-tetraacetic acid
26 sigma aldrich 450561-5G 11-Mercaptoundecanoic acid
27 sigma aldrich W4262-10MG 1400W dihydrochloride
28 sigma aldrich B59497-500G 1-Bromobutane
29 sigma aldrich O806-1L 1-Octadecene
30 sigma aldrich D9132-1G 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
31 sigma aldrich D9132-5G 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
32 sigma aldrich D9132-1G 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
33 sigma aldrich T8877-50G 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride
34 sigma aldrich H5915-5MG 2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propionitrile
35 sigma aldrich H5915-25MG 2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propionitrile
36 sigma aldrich 42566-25MG 2,3-Dipalmitoyl-sn-glycero-1-phosphocholine
37 sigma aldrich 35845-1G 2?,7?-Dichlorofluorescein diacetate
38 sigma aldrich D6883-50MG 2?,7?-Dichlorofluorescin diacetate
39 sigma aldrich Triton™ X-114 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
40 sigma aldrich A9754-25G 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
41 sigma aldrich 552348-50ML 2-Carboxyethyl acrylate
42 sigma aldrich 552348-500ML 2-Carboxyethyl acrylate
43 sigma aldrich 04050-1L 2-Ethyl-1-hexanol
44 sigma aldrich 137456-100ml 2-Ethyl-2-oxazoline
45 sigma aldrich 249416-100G 2-Ethylhexyl bromide
46 sigma aldrich 405655-50ML 2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
47 sigma aldrich 405655-250ML 2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
48 sigma aldrich 128635-1KG 2-Hydroxyethyl methacrylate
49 sigma aldrich M3148-100ML 2-Mercaptoethanol
50 sigma aldrich M6250-10ML 2-Mercaptoethanol
51 sigma aldrich M6250-100ML 2-Mercaptoethanol
52 sigma aldrich 278475-1L 2-Propanol
53 sigma aldrich T5500-25G 2-Thiobarbituric acid
54 sigma aldrich P3415-25MG 3-(2-Pyridyldithio)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester
55 sigma aldrich 413364-25ML 3-(Triethoxysilyl)propyl isocyanate
56 sigma aldrich 440159-100ML 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
57 sigma aldrich D5905-50TAB 3,3?-Diaminobenzidine tetrahydrochloride
58 sigma aldrich D9628-5G 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine
59 sigma aldrich 340200-25G 3-Amino-5-methylpyrazole
60 sigma aldrich 68524-100MG 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
61 sigma aldrich D15405-5G 4,5-Diamino-2,6-dimercaptopyrimidine
62 sigma aldrich D17807-25G 4,5-Diamino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine
63 sigma aldrich D176605-5G 4,5-Dimethyl-1,2-phenylenediamine
64 sigma aldrich D8417-5MG 4?,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
65 sigma aldrich 859796-5G 4-Imidazoleacrylic acid
66 sigma aldrich 148202-1G 4-Mercaptopyridine
67 sigma aldrich 148202-10G 4-Mercaptopyridine
68 sigma aldrich 54050-100G 4-Methoxyphenol
69 sigma aldrich N8130-5G 4-Nitrophenyl acetate
70 sigma aldrich N2752-1G 4-Nitrophenyl palmitate
71 sigma aldrich N2752-1G 4-Nitrophenyl palmitate
72 sigma aldrich N2752-1G 4-Nitrophenyl palmitate
73 sigma aldrich D8130-500MG 5,5?-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
74 sigma aldrich D8130-1G 5,5?-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
75 sigma aldrich D8130-500MG 5,5?-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
76 sigma aldrich D8130-1G 5,5?-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
77 sigma aldrich D8130-5G 5,5?-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
78 sigma aldrich D8130-10G 5,5?-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
79 sigma aldrich D8130-10G 5,5?-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
80 sigma aldrich D8130-1G 5,5?-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
81 sigma aldrich D6128-10G 5?-Cholestan-3?-ol
82 sigma aldrich R205370-1MG 5-ALPHA-CHOLESTANE
83 sigma aldrich A3656-5MG 5-Aza-2?-deoxycytidine
84 sigma aldrich N17807-5G 5-Nitroisatin
85 sigma aldrich B3408-25G 6-Benzylaminopurine
86 sigma aldrich H4381-500MG 6-Hydroxydopamine hydrochloride
87 sigma aldrich H4381-500MG 6-Hydroxydopamine hydrochloride
88 sigma aldrich A4660-2.5MG 6-Thioguanine
89 sigma aldrich N7778-1G 7-Nitroindazole
90 sigma aldrich N7778-1G 7-Nitroindazole
91 sigma aldrich A5284-10VL 8-Azaguanine
92 sigma aldrich 33209-1L Acetic acid
93 sigma aldrich 34255-1L-R Acetic acid solution
94 sigma aldrich C3389-500UN Acetylcholinesterase from Electrophorus electricus
95 sigma aldrich A5626-1G Acetylthiocholine chloride
96 sigma aldrich A5751-1G Acetylthiocholine iodide
97 sigma aldrich 01480-1G Acetylthiocholine iodide
98 sigma aldrich A3377-1G Adenosine 5?-triphosphate disodium salt hydrate
99 sigma aldrich A9187 Adenosine 5?-triphosphate magnesium salt-1G
100 sigma aldrich A0638-25g Adipic acid dihydrazide
101 sigma aldrich A1296-1KG Agar
102 sigma aldrich A1296-5KG Agar
103 sigma aldrich A5533-25G Alizarin Red S
104 sigma aldrich 68281-2ML-F Alkane standard mixture for performance tests of GC-systems
105 sigma aldrich H6036-10MG Alkanes-Mix 10 500 ng/µl C10-C35
106 sigma aldrich A7413-25G Alloxan monohydrate
107 sigma aldrich 337528-250ML Allyl bromide
108 sigma aldrich 337528-1L Allyl bromide
109 sigma aldrich 317691-25G Allyl disulfide
110 sigma aldrich A3551-1L Alsever’s Solution
111 sigma aldrich 220418-1KG Aluminum isopropoxide
112 sigma aldrich 199966-100G Aluminum oxide
113 sigma aldrich 199443-100G Aluminum oxide
114 sigma aldrich 199974-100G Aluminum oxide
115 sigma aldrich 199974-100G Aluminum oxide
116 sigma aldrich 199443-100G Aluminum oxide
117 sigma aldrich 199966-100G Aluminum oxide
118 sigma aldrich GERPN2124 Amersham™ ECL™ Western Blotting Reagent Pack
119 sigma aldrich Y0000129 Amiodarone impurity D
120 sigma aldrich Y0000130 Amiodarone impurity E
121 sigma aldrich A9434-500G Ammonium chloride
122 sigma aldrich 277908-100G Ammonium molybdate
123 sigma aldrich A1343-100G Ammonium molybdate
124 sigma aldrich A3678-25G Ammonium persulfate
125 sigma aldrich A3678-100G Ammonium persulfate
126 sigma aldrich A3678-100G Ammonium persulfate
127 sigma aldrich 228745-100G Ammonium sulfamate
128 sigma aldrich A2942-20ML Amphotericin B solution
129 sigma aldrich A2942-20ML Amphotericin B solution
130 sigma aldrich A2942-50ML Amphotericin B solution
131 sigma aldrich A2942-50ML Amphotericin B solution
132 sigma aldrich A9810-.1MG Amyloid ? Protein Fragment 1-42
133 sigma aldrich A9810-.1MG Amyloid ? Protein Fragment 1-42
134 sigma aldrich A9810-.1MG Amyloid ? Protein Fragment 1-42
135 sigma aldrich A9431-25MG Ancymidol
136 sigma aldrich APOAF-20TST Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit
137 sigma aldrich SCP0022-1M ANP [Des18-22] 4-23 Amide rat
138 sigma aldrich A6426-100G Antifoam 204
139 sigma aldrich A6426-100G Antifoam 204
140 sigma aldrich G9269-.2ML Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein antibody produced in ra
141 sigma aldrich A0170 Anti-Human IgG (Fc specific)-Peroxidase antibody produced in
142 sigma aldrich HPA030557-100UL Anti-IBA57 antibody produced in rabbit
143 sigma aldrich SAB3701083-2MG Anti-Mouse IgG (H+L)-Peroxidase antibody produced in rabbit
144 sigma aldrich SAB3701171-1MG Anti-Mouse IgG1 (?-chain specific)-Peroxidase antibody produ
145 sigma aldrich SAB3701178 Anti-Mouse IgG2a (?-chain specific)-Peroxidase antibody prod
146 sigma aldrich A9169-2ML Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produce
147 sigma aldrich T8700-1VL Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody produced in rabbit
148 sigma aldrich T8700-1VL Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody produced in rabbit
149 sigma aldrich SAB1406580-50UG Anti-VDR antibody produced in mouse
150 sigma aldrich C2206-.2ML Anti-ك-Catenin antibody produced in rabbit
151 sigma aldrich APOAF-20TST APOAF
152 sigma aldrich APOAF-50TST APOAF
153 sigma aldrich UST122-1.5ML Aromatic Hydrocarbon Standard
154 sigma aldrich 92716-1MG-F Atto 620
155 sigma aldrich PS2075 Azadirachtin
156 sigma aldrich A7430-.5MG Azadirachtin
157 sigma aldrich A5306-250G Bacteriological agar
158 sigma aldrich C9750-5G B-Carotene
159 sigma aldrich B0300-1VL Betaine solution
160 sigma aldrich CDS000584-1G Betanin
161 sigma aldrich B4501-500MG Biotin
162 sigma aldrich B4639-1G Biotin
163 sigma aldrich A4926 -Bis(2-Aminophenoxy)ethane-1G
164 sigma aldrich 442305-1L Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide solution
165 sigma aldrich 15270-100G Biuret
166 sigma aldrich A6003-25G Bovine Serum Albumin
167 sigma aldrich A2153-10G Bovine Serum Albumin
168 sigma aldrich A7030-100G Bovine Serum Albumin
169 – – –
170 sigma aldrich A2153-50G Bovine Serum Albumin
171 – – –
172 sigma aldrich b4882 Bromelain from pineapple stem
173 sigma aldrich 114359-5G Bromocresol Green
174 sigma aldrich B0126-25G Bromophenol Blue
175 sigma aldrich 114413-5G Bromothymol Blue
176 sigma aldrich CRM47993 BTEX Mix, HC
177 sigma aldrich 256544-10G Cadmium telluride
178 sigma aldrich 256544-50G Cadmium telluride
179 sigma aldrich C1778-5VL Caffeine
180 sigma aldrich C3306 Calcium chloride dihydrate-250G
181 sigma aldrich 21218-1KG Calcium phosphate
182 sigma aldrich 39865-100ML Calcium Standard for IC
183 sigma aldrich C204-25G-A Calmagite
184 sigma aldrich 685380-100MG Carbon nanotube, single-walled, amide functionalized
185 sigma aldrich C2759-250MG Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone
186 sigma aldrich 282197-10G Carvacrol
187 sigma aldrich SCP0082-5MG Caspase 3 Apopain Substrate
188 sigma aldrich C1184-5KU Cellulase from Aspergillus niger
189 sigma aldrich 310697-50G Cellulose
190 sigma aldrich 44419-10EA CERTAN® capillary bottle
191 sigma aldrich 44420-5EA CERTAN® capillary bottle
192 sigma aldrich 44421-5EA CERTAN® capillary bottle
193 sigma aldrich C3023-1G CHAPS hydrate
194 sigma aldrich C7901-25G Chelex® 100 sodium form
195 sigma aldrich 448869-50G Chitosan
196 sigma aldrich 50494-100G-F Chitosan from shrimp shells
197 sigma aldrich C4049-25G Chlorocholine chloride
198 sigma aldrich 288306-100ML Chloroform
199 sigma aldrich C2432-2.5L Chloroform
200 sigma aldrich C3878-1G Chlorogenic acid
201 – – –
202 sigma aldrich C9756-1G Cholecalciferol
203 sigma aldrich C9756-5G Cholecalciferol
204 sigma aldrich 47763 Cholecalciferol (D3)
205 sigma aldrich C8667-5G Cholesterol
206 sigma aldrich C1629-100G Choline bitartrate
207 sigma aldrich C1629-100G Choline bitartrate
208 sigma aldrich C1629-100G Choline bitartrate
209 sigma aldrich C7017-5G Choline chloride
210 sigma aldrich C7017-10MG Choline chloride
211 sigma aldrich C3143-100G Chromotrope 2R
212 sigma aldrich N11483-50MG cis-Permethrin
213 sigma aldrich C2210000 Cisplatin
214 sigma aldrich 1134357-100MG Cisplatin
215 sigma aldrich PHR1624-200MG Cisplatin
216 sigma aldrich C3915-5G Colchicine
217 sigma aldrich C0130-500MG Collagenase from Clostridium histolyticum
218 sigma aldrich L7647-25MG Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
219 sigma aldrich C5275-5MG Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
220 sigma aldrich C2505-500MG Corticosterone
221 sigma aldrich SML0577-5MG Cucurbitacin E
222 sigma aldrich 47869 Cyanocobalamin (B12)
223 sigma aldrich 30050-25G-F Cystamine dihydrochloride
224 sigma aldrich C1506-25MG Cytidine 5?-triphosphate disodium salt
225 sigma aldrich 7021-1KG D-(+)-Glucose
226 – – –
227 sigma aldrich 47868 D-Biotin
228 sigma aldrich D1501-100MG Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus
229 sigma aldrich D4902-100MG Dexamethasone
230 sigma aldrich 42867-25G Dextran sulfate sodium salt
231 sigma aldrich 42867-5G Dextran sulfate sodium salt
232 sigma aldrich F3627-500MG D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate
233 sigma aldrich D9035-250MG Diazoxide
234 sigma aldrich D5417-100MG Dicamba
235 sigma aldrich D2650-100ML Dimethyl sulfoxide
236 sigma aldrich D2926-10MG Diphenyleneiodonium chloride
237 sigma aldrich 365548 Direct Red 80
238 sigma aldrich 45463-250MG Diuron
239 sigma aldrich D6162-1L DKW/Juglans Basal Salt Mixture
240 sigma aldrich D0632-1G DL-Dithiothreitol
241 sigma aldrich 855448-10G D-Leucine
242 sigma aldrich L1250 DL-Lactic acid
243 sigma aldrich M1902-500G D-Mannitol
244 sigma aldrich M9375-5G D-Methionine
245 sigma aldrich 1224507-400MG Dobutamine hydrochloride
246 sigma aldrich H8502 Dopamine hydrochloride
247 sigma aldrich D1515-10MG Doxorubicin hydrochloride
248 sigma aldrich S3889-1KG D-Sorbitol
249 sigma aldrich 85529-250G D-Sorbitol
250 sigma aldrich T9753-5G D-Tryptophan
251 sigma aldrich 855456-500MG D-Tyrosine
252 sigma aldrich E7885-1MG Elastase from porcine pancreas
253 sigma aldrich 91249-500G eptone from meat, bacteriological
254 sigma aldrich 45480-10G-F Ergosterol
255 sigma aldrich 47130-U Ergosterol
256 sigma aldrich 51976-500ML-F Ethanol
257 sigma aldrich C0143-100MG Ethephon
258 sigma aldrich 459836-100ML Ethyl alcohol, Pure
259 sigma aldrich 03770-1L Ethylene glycol
260 sigma aldrich 293237-1L Ethylene glycol
261 sigma aldrich 03779-25G Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N?,N?-tetraaceti
262 sigma aldrich EDS-100G Ethylenediaminetetraacetic acid
263 sigma aldrich 18919-1AMP F.A.M.E. Mix, C4-C24 Unsaturates
264 sigma aldrich F1428-25MG Fenvalerate
265 sigma aldrich F5415-50ML Ficoll® solution
266 sigma aldrich 288705-250G Florisil
267 sigma aldrich F9252-100ML Folin & Ciocalteu’s phenol reagent
268 sigma aldrich F7878-100MG Folinic acid calcium salt hydrate
269 sigma aldrich F7878-1G Folinic acid calcium salt hydrate
270 sigma aldrich F8775-25ML Formaldehyde solution
271 sigma aldrich I4409-25MG Fulvestrant
272 sigma aldrich 93070776-1VL FW 11.10.3
273 sigma aldrich 93070778-1VL FW 11.9.2.2
274 sigma aldrich 93070778 FW11.9.2.2
275 sigma aldrich G1890-1KG Gelatin from porcine skin
276 sigma aldrich G2625-100G Gelatin from porcine skin
277 sigma aldrich G6649-5MG Genistein
278 sigma aldrich G6257-1L Glutaraldehyde solution
279 sigma aldrich G6257-100ML Glutaraldehyde solution
280 sigma aldrich CGP1-1KT Glutathione Peroxidase Cellular Activity Assay Kit
281 sigma aldrich G5516-100ML Glycerol
282 sigma aldrich G2025-1L Glycerol
283 sigma aldrich T7140-1G Glyceryl trioleate
284 sigma aldrich 50053-250ML Glycidyltrimethylammonium chloride
285 sigma aldrich G4022-1G Gold(III) chloride trihydrate
286 sigma aldrich G4022-5G Gold(III) chloride trihydrate
287 sigma aldrich 520918-1G Gold(III) chloride trihydrate
288 sigma aldrich 332461-2.5KG Graphite
289 sigma aldrich G8877-1G Guanosine 5?-triphosphate sodium salt hydrate
290 sigma aldrich G8877-25MG Guanosine 5?-triphosphate sodium salt hydrate
291 sigma aldrich G8877 Guanosine 5?-triphosphate sodium salt hydrate-10MG
292 sigma aldrich B1427-5MG H-89 dihydrochloride hydrate
293 sigma aldrich 29609-U Hamilton® CTC LC syringes
294 sigma aldrich H2387-10X1L Hanks’ Balanced Salts
295 sigma aldrich H0262-10VL HAT Media Supplement (50×) Hybri-Max™
296 sigma aldrich H4125-1G Hesperetin
297 sigma aldrich H9151-100G Hexadecyltrimethylammonium bromide
298 sigma aldrich H0137-10VL HT Media Supplement (50×) Hybri-Max™
299 sigma aldrich RAB0529-1KT Human AGRP / Agouti-related Protein ELISA Kit
300 sigma aldrich RAB0182-1KT Human bFGF ELISA Kit
301 sigma aldrich RAB0212-1KT Human HGF ELISA Kit
302 sigma aldrich RAB0228-1KT Human IGF-I ELISA Kit
303 sigma aldrich RAB0054-1KT Human MCP-1 / CCL2 ELISA Kit
304 sigma aldrich RAB0360-1KT Human MIF ELISA Kit
305 sigma aldrich RAB0372-1KT Human MMP-9 ELISA Kit
306 sigma aldrich RAB0507-1KT Human VEGF ELISA Kit
307 sigma aldrich RAB0508-1KT Human VEGF ELISA Kit
308 sigma aldrich H4272-30MG Hyaluronidase from bovine testes
309 sigma aldrich 34836-500ML-R HYDRANAL®-Coulomat AG
310 sigma aldrich 34840-50ML-R HYDRANAL®-Coulomat CG
311 sigma aldrich 34828-40ML-R HYDRANAL®-Water Standard 1.0
312 sigma aldrich 18730-1L Hydrobromic acid
313 sigma aldrich H0888-1G Hydrocortisone
314 sigma aldrich 438227-50ML Hydroxylamine solution
315 sigma aldrich 438227-250ML Hydroxylamine solution
316 sigma aldrich 636916-25PAK Indium tin oxide coated glass slide, rectangular
317 sigma aldrich I7378-5G Indomethacin
318 sigma aldrich I3500-1G Indoxyl acetate
319 sigma aldrich 46105-250MG-R Irgarol®
320 sigma aldrich I1406-50MG Irinotecan hydrochloride
321 sigma aldrich F8633-250G Iron(II) sulfate heptahydrate
322 sigma aldrich J4252-5MG JWH-015
323 sigma aldrich K0133-10MG Kaempferol
324 sigma aldrich K0250-10MG Kainic acid monohydrate
325 sigma aldrich K0250-10MG Kainic acid monohydrate
326 sigma aldrich K3125-5G Kojic acid
327 sigma aldrich 07076-1KG Kolliphor® RH 40
328 sigma aldrich P3556-1G L-?-Phosphatidylcholine
329 sigma aldrich P4139-1G L-?-Phosphatidylcholine, hydrogenated
330 sigma aldrich L4386-10L L-15 Medium (Leibovitz)
331 sigma aldrich L119-5MG L-703,606 oxalate salt hydrate
332 sigma aldrich 153516-25G Lactobionic acid
333 sigma aldrich L9634-500MG Laminarin from Laminaria digitata
334 sigma aldrich L5768-1MG Lanosterol
335 sigma aldrich p3644 L-a-Phosphatidylcholine
336 sigma aldrich A8094-10MG L-Arginine
337 sigma aldrich A7506-100G L-Ascorbic acid
338 sigma aldrich A7506-100G L-Ascorbic acid
339 sigma aldrich A8960-5G L-Ascorbic acid 2-phosphate sesquimagnesium salt hydrate
340 sigma aldrich 156930-250ML Lauroyl chloride
341 sigma aldrich L3397-1KG LB Broth (Luria low salt)
342 sigma aldrich L3522-250G LB Broth (Miller)
343 sigma aldrich L3272-1KG LB Broth with agar (Luria low salt)
344 sigma aldrich L3147-250G LB Broth with agar (Miller)
345 sigma aldrich C0283-1G L-Carnitine hydrochloride
346 sigma aldrich 168149-2.5G L-Cysteine
347 sigma aldrich 168149-25G L-Cysteine
348 sigma aldrich C1276-50G L-Cysteine hydrochloride
349 sigma aldrich C7602-25G L-Cystine
350 sigma aldrich 333786 L-DOPA-(ring-d3)
351 sigma aldrich G1626-100G L-Glutamic acid monosodium salt hydrate
352 sigma aldrich G3126-100G L-Glutamine
353 sigma aldrich H6034-25G L-Histidine
354 sigma aldrich L5783-250MG Lidocaine N-ethyl bromide
355 sigma aldrich l5783 Lidocaine N-ethyl bromide-250mg
356 sigma aldrich 47791 Linoleic Acid Methyl Ester Mix, cis/trans
357 sigma aldrich 430021-1L Linseed oil
358 sigma aldrich L2880-10MG Lipopolysaccharides from Escherichia coli 055:B5
359 sigma aldrich 69732-10X25ML Lithium mupirocin Supplement
360 sigma aldrich P2126-100G L-Phenylalanine
361 sigma aldrich 83160-25G L-Pyroglutamic acid
362 sigma aldrich T0254-100G L-Tryptophan
363 sigma aldrich T3754-100G L-Tyrosine
364 sigma aldrich 420875-1L LUDOX® AM colloidal silica
365 sigma aldrich 420875-4L LUDOX® AM colloidal silica
366 sigma aldrich 123072-2.5G Luminol
367 sigma aldrich L7386-1MG Lysostaphin from Staphylococcus staphylolyticus
368 sigma aldrich L6876-1G Lysozyme from chicken egg white
369 sigma aldrich 62970 Lysozyme from chicken egg white-5G
370 sigma aldrich L2524-10KU Lyticase from Arthrobacter luteus
371 sigma aldrich 56156-500G-F M-17 Broth
372 sigma aldrich 553913-25G Magnesium boride
373 sigma aldrich M2393-100G Magnesium chloride hexahydrate
374 sigma aldrich M2670 Magnesium chloride hexahydrate-500G
375 sigma aldrich 203726-25G Magnesium sulfate
376 sigma aldrich 63138-250G Magnesium sulfate heptahydrate
377 sigma aldrich 429449-5G Manganese(II) chloride
378 sigma aldrich M1787-100ML Manganese(II) chloride solution
379 sigma aldrich M5625-25G Menadione
380 sigma aldrich 47775 Menadione (K3)
381 sigma aldrich M7200-100ML Mesitylene
382 sigma aldrich PHR1084-500MG Metformin hydrochloride
383 sigma aldrich PHR1084-500MG Metformin hydrochloride
384 sigma aldrich 494437-1L Methanol
385 sigma aldrich 06563-100MG Methotrexate hydrate
386 sigma aldrich 226904-5G Methoxyamine hydrochloride
387 sigma aldrich 06676-1G Methoxypolyethylene glycol amine
388 sigma aldrich M6900-50G Methyl Blue
389 sigma aldrich 447714-5G Methylenebis(phosphonic dichloride)
390 sigma aldrich PHR1012-10G Methylparaben
391 sigma aldrich F7648-50EA Millex® syringe filter units, disposable, Durapore® PVDF
392 sigma aldrich Z660493-12EA Millipore® Stericup™ filter units
393 sigma aldrich M5650-6X500ML Minimum Essential Medium Eagle
394 sigma aldrich SNC50-1KT mirPremier® microRNA Isolation Kit
395 sigma aldrich C7923-50TST Monoclonal Anti-CD44 antibody produced in mouse
396 sigma aldrich H3663-200UL Monoclonal Anti-HA antibody produced in mouse
397 sigma aldrich H3663-100UL Monoclonal Anti-HA antibody produced in mouse
398 sigma aldrich T2928-.2ML Monoclonal Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody produced in mo
399 sigma aldrich D048-100MG MPP+ iodide
400 sigma aldrich M1523-5MG Muscimol
401 sigma aldrich E6383-5G N-(3-Dimethylaminopropyl)-N?-ethylcarbodiimide hydrochloride
402 sigma aldrich E1769-1G N-(3-Dimethylaminopropyl)-N?-ethylcarbodiimide hydrochloride
403 sigma aldrich E7750-5G N-(3-Dimethylaminopropyl)-N?-ethylcarbodiimide hydrochloride
404 sigma aldrich T9281-25ML N,N,N’,N’-Tetramethylethylenediamine
405 sigma aldrich 146072-100G N,N?-Methylenebis(acrylamide)
406 sigma aldrich 494488-1L N,N-Dimethylformamide
407 sigma aldrich 155195-25G N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
408 sigma aldrich D7906-100MG N?-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide
409 sigma aldrich F7131-25MG N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Phe-Gly-Gly
410 sigma aldrich D0627-25MG N6,2?-O-Dibutyryladenosine 3?,5?-cyclic monophosphate sodium
411 sigma aldrich D0627-25MG N6,2?-O-Dibutyryladenosine 3?,5?-cyclic monophosphate sodium
412 sigma aldrich D0627-100MG N6,2?-O-Dibutyryladenosine 3?,5?-cyclic monophosphate sodium
413 sigma aldrich D0627-100MG-  96% N6,2?-O-Dibutyryladenosine 3?,5?-cyclic monophosphate sodium
414 sigma aldrich 309389-10G Nafion® NR50
415 sigma aldrich 71162-25G Naringin
416 sigma aldrich B6125-5G N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester
417 sigma aldrich 307017-25G N-Ethyldicyclohexylamine
418 sigma aldrich RAB0387-1KT Neuropeptide-Y EIA Kit
419 sigma aldrich N4638-1G Neutral Red
420 sigma aldrich 130672-25G N-Hydroxysuccinimide
421 sigma aldrich 130672-5G N-Hydroxysuccinimide
422 sigma aldrich 130672-25G N-Hydroxysuccinimide
423 sigma aldrich 339202-5G Niobium(V) ethoxide
424 sigma aldrich 731129-25G N-Isopropylacrylamide
425 sigma aldrich 731129-25G N-Isopropylacrylamide
426 sigma aldrich 23479-1KT-F Nitrite/Nitrate Assay Kit, colorimetric
427 sigma aldrich 48670 N-Nitrosodimethylamine solution
428 sigma aldrich N1517-1G N-Nitroso-N-methylurea
429 sigma aldrich N7507-1G Nonyl ?-D-glucopyranoside
430 sigma aldrich N6635-10X1L Nutrient Mixture F-10 Ham
431 sigma aldrich N6635-10X1L Nutrient Mixture F-10 Ham
432 sigma aldrich H29609 O-(2-Hydroxyethyl)resorcinol
433 sigma aldrich 377635-25G Octadecyl-functionalized silica gel
434 sigma aldrich O0625-25G Oil Red O
435 sigma aldrich O1008-25G Oleic acid
436 sigma aldrich p9029-50gr o-Phenylenediamine
437 sigma aldrich O7380-10G Orcein
438 sigma aldrich P3292-100G Pancreatin from porcine pancreas
439 sigma aldrich P3292-25G Pancreatin from porcine pancreas
440 sigma aldrich A88255-100G p-Anisidine
441 sigma aldrich D9286-1G Paraoxon-ethyl
442 sigma aldrich P1639-5MG Patulin
443 sigma aldrich P4716-5KU Pectinase from Aspergillus niger
444 sigma aldrich C1184-5KU Pectinase from Aspergillus niger
445 sigma aldrich P4716-10KU Pectinase from Aspergillus niger
446 sigma aldrich P3761-25G Pentobarbital sodium salt
447 sigma aldrich P7000-25G Pepsin from porcine gastric mucosa
448 sigma aldrich 45614-250MG Permethrin
449 sigma aldrich N12848-250MG Permethrin
450 sigma aldrich P8125-5KU Peroxidase from horseradish
451 sigma aldrich 511447-10G Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
452 sigma aldrich 511447-50G Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
453 sigma aldrich P8139-1MG Phorbol 12-myristate 13-acetate
454 sigma aldrich P8139-1MG Phorbol 12-myristate 13-acetate
455 sigma aldrich P6774-10KU Phosphatase, Alkaline from bovine intestinal mucosa
456 sigma aldrich P5368-10PAK Phosphate buffered saline
457 sigma aldrich P3813-1PAK Phosphate buffered saline
458 sigma aldrich P4417-50TAB Phosphate buffered saline
459 sigma aldrich P7936-1G Phosphocreatine disodium salt hydrate
460 sigma aldrich 03388-100ML Phosphoric acid – triethylamine 1:1 solution
461 sigma aldrich P3869-25ML Phosphorus standard solution
462 sigma aldrich 47773 Phylloquinone (K1)
463 sigma aldrich P8169-1KG Phytagel™
464 sigma aldrich P8169-5KG Phytagel™
465 sigma aldrich P8169-1KG Phytagel™
466 sigma aldrich P1259-5G Phytase from wheat
467 sigma aldrich P8810-10G Phytic acid sodium salt hydrate
468 sigma aldrich P5575-10G Picloram
469 sigma aldrich P7262-100MG Plumbagin from Plumbago indica
470 sigma aldrich P1585-1MG PMA
471 sigma aldrich 483095-250G Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)
472 sigma aldrich 719900-5G Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
473 sigma aldrich P1941-1G Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
474 sigma aldrich P1941-1G Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
475 sigma aldrich P2066-1G Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
476 sigma aldrich 757829-500MG Poly(ethylene glycol) 2-mercaptoethyl ether acetic acid
477 sigma aldrich 437441-100ML Poly(ethylene glycol) diacrylate
478 sigma aldrich 426628-250G Poly(ethylene-co-methacrylic acid)
479 sigma aldrich 482595-100ML Poly(ethyleneimine) solution
480 sigma aldrich 363065-1KG Poly(vinyl alcohol)
481 sigma aldrich 704105-100G Polycaprolactone
482 sigma aldrich P6282-5MG Poly-L-lysine hydrobromide
483 sigma aldrich 665800-100ML Polytetrafluoroethylene preparation
484 sigma aldrich P9541-500G Potassium chloride
485 sigma aldrich P9541 Potassium chloride-500G
486 sigma aldrich P1847 Potassium gluconate-100G
487 sigma aldrich P5958 Potassium hydroxide
488 sigma aldrich 221473-25G Potassium hydroxide
489 sigma aldrich 795496-500G Potassium phosphate dibasic
490 sigma aldrich 795488-500G Potassium phosphate monobasic
491 sigma aldrich S2377-500G Potassium sodium tartrate tetrahydrate
492 sigma aldrich 156671-5G Potassium tert-butoxide
493 sigma aldrich 195855-1G Precocene I
494 sigma aldrich p1403 Pristane
495 sigma aldrich 48912-U ProClin® 300
496 sigma aldrich P4170-250MG Propidium iodide
497 sigma aldrich 81845-100MG Propidium iodide
498 sigma aldrich PHR1010-10G Propylparaben
499 sigma aldrich P4860-250ML Protease from Bacillus licheniformis
500 sigma aldrich MAK094-1KT Protein Carbonyl Content Assay Kit
501 sigma aldrich 33739-100MG Pyrethrum extract
502 sigma aldrich 16040-100G-R Pyrogallol
503 sigma aldrich A4393-250MG R-(-)-Apomorphine hydrochloride hemihydrate
504 sigma aldrich A4393-250MG R-(?)-Apomorphine hydrochloride hemihydrate
505 sigma aldrich I1146-.1MG R3 IGF-1 human
506 sigma aldrich R7017-5G Resazurin sodium salt
507 sigma aldrich R5010-100MG Resveratrol
508 sigma aldrich R2625-100MG Retinoic acid
509 sigma aldrich 283924-100MG Rhodamine B isothiocyanate
510 sigma aldrich R5000-100MG Ribonuclease A from bovine pancreas
511 sigma aldrich R8875-1G Rotenone
512 sigma aldrich 45656-250MG Rotenone
513 sigma aldrich R8875-1G Rotenone
514 sigma aldrich R8875-1G Rotenone
515 sigma aldrich R8758-6X1L RPMI-1640 Medium
516 sigma aldrich W338907-SAMPLE-K Safranal
517 sigma aldrich S7401-500G Salicylic acid
518 sigma aldrich SML0337-10MG S-Allyl-L-cysteine
519 sigma aldrich SML0337-50MG S-Allyl-L-cysteine
520 sigma aldrich SML0048-25MG Salvianolic acid B
521 sigma aldrich SML0048-5MG Salvianolic acid B
522 sigma aldrich G75120-10G Sephadex® G-75
523 sigma aldrich 42867.02 SERVALYT PRECOTES 3-10 300 UM 245X125 MM 1 * 5 item
524 sigma aldrich S7576-10MG Shikonin
525 sigma aldrich Z706086-50EA sigma aldrich-Aldrich® electroporation cuvettes
526 sigma aldrich SL2-25ML sigma aldrichcote®
527 sigma aldrich B5655-25TAB sigma aldrichFAST™ BCIP®/NBT
528 sigma aldrich S8830-2TAB sigma aldrichFAST™ Protease Inhibitor Cocktail Tablets, EDTA-Free
529 sigma aldrich SNC50-1KT sigma aldrichPrep™ spin column
530 sigma aldrich   sigma aldrichPrep™ spin column kit with break-away tip
531 sigma aldrich MC1000-1KT sigma aldrichPrep™ spin column kit with break-away tip
532 sigma aldrich S6506-5G Silver nitrate
533 sigma aldrich 204390-10G Silver nitrate
534 sigma aldrich 70166-500G Skim Milk Powder
535 sigma aldrich 51832-50G-F Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate
536 sigma aldrich S8625-250G Sodium acetate trihydrate
537 sigma aldrich S8032-500G Sodium azide
538 sigma aldrich S8032-500G Sodium azide
539 sigma aldrich 452882-25G Sodium borohydride
540 sigma aldrich 71360-1KG Sodium carbonate decahydrate
541 sigma aldrich 419338-100G Sodium carboxymethyl cellulose
542 sigma aldrich S7653-250G Sodium chloride
543 sigma aldrich S3014 Sodium chloride-5KG
544 sigma aldrich W302600-1KG-K Sodium citrate dihydrate
545 sigma aldrich W302600-1KG-K Sodium citrate dihydrate
546 sigma aldrich D6750-10G Sodium deoxycholate
547 sigma aldrich D6750-10G Sodium deoxycholate
548 sigma aldrich L3771-25G Sodium dodecyl sulfate
549 sigma aldrich 161527-1KG Sodium hydrosulfide hydrate
550 sigma aldrich 72060-25G Sodium metavanadate
551 sigma aldrich 72060-25G Sodium metavanadate
552 sigma aldrich 72060-25G Sodium metavanadate
553 sigma aldrich 72060-25G Sodium metavanadate
554 sigma aldrich 72060-25G Sodium metavanadate
555 sigma aldrich P4562-5G Sodium pyruvate
556 sigma aldrich 86339-1G Sodium taurocholate hydrate
557 sigma aldrich S0266-1G Spermidine
558 sigma aldrich 57310-U SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDM
559 sigma aldrich 47132 Stigmasterol
560 sigma aldrich 47132 Stigmasterol
561 sigma aldrich S4762-.5MG Streptavidin from Streptomyces avidinii
562 sigma aldrich S0130-1G Streptozocin
563 sigma aldrich S0130-100MG Streptozocin
564 sigma aldrich S0130-1G Streptozocin
565 sigma aldrich S0130-1G Streptozocin
566 sigma aldrich 239690-50G Succinic anhydride
567 sigma aldrich 84100 Sucrose-1KG
568 sigma aldrich S6256-25G Sulfamethazine
569 sigma aldrich S9256-25G Sulfanilic acid azochromotrop
570 sigma aldrich 52738-U Supelclean™ PSA SPE Bulk Packing
571 sigma aldrich CRM47885 Supelco 37 Component FAME Mix
572 sigma aldrich S3523-10MG Surfactin
573 sigma aldrich s0752 Synephrine-5g
574 sigma aldrich T5648-1G Tamoxifen
575 sigma aldrich T5648-5G Tamoxifen
576 sigma aldrich 112941-5G tert-Butylhydroquinone
577 sigma aldrich 426288-25G Tetrabutylammonium bromide Green Alternative
578 sigma aldrich 131903-250ML Tetraethyl orthosilicate
579 sigma aldrich 131903-500ML Tetraethyl orthosilicate
580 sigma aldrich 131903-1L Tetraethyl orthosilicate
581 sigma aldrich 333859-25ML Tetraethyl orthosilicate
582 sigma aldrich 131903-250ML Tetraethyl orthosilicate
583 sigma aldrich 86680-100ML Tetraethylene glycol dimethacrylate
584 sigma aldrich 207934-500G Tetrafluoroboric acid solution
585 sigma aldrich 401757-100ML Tetrahydrofuran
586 sigma aldrich M5655-100MG Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide
587 sigma aldrich M5655-100MG Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide
588 sigma aldrich M5655-1G Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide
589 sigma aldrich T3516-5G Thioflavin T
590 sigma aldrich T3516-5G Thioflavin T
591 sigma aldrich T6634-100UN Thrombin from bovine plasma
592 sigma aldrich T1895-1G Thymidine
593 sigma aldrich T1895-5G Thymidine
594 sigma aldrich 274666-1G Thymoquinone
595 sigma aldrich 267503-25.2G Titanium
596 sigma aldrich TP0200-1KT Total Protein Kit, Micro-Lowry, Onishi & Barr Modification
597 sigma aldrich E3375-10G trans-Androsterone
598 sigma aldrich T3925-250MG Trenbolone
599 sigma aldrich T6399-250G Trichloroacetic acid
600 sigma aldrich T1952-200UL Trichostatin A, Ready Made Solution
601 sigma aldrich ARK2174-1L Triethanolamine
602 sigma aldrich 363146-25G Triethoxymethylsilane
603 sigma aldrich T0886-500ML Triethylamine
604 sigma aldrich 91950-5G Trihydroxyethylrutin
605 sigma aldrich 143979-500ML Tripropylamine
606 sigma aldrich GE17-1321-01 Tris
607 sigma aldrich 224758-1G Tris(2,2?-bipyridyl)dichlororuthenium(II) hexahydrate
608 sigma aldrich 93422-250ML Triton™ X-114
609 sigma aldrich 93362-250G Trizma® base
610 sigma aldrich T2819-100ML Trizma® hydrochloride solution
611 sigma aldrich T6146-5G Trypan Blue
612 sigma aldrich T3924-100ML Trypsin-EDTA solution
613 sigma aldrich 59430C-100ML Trypsin-EDTA Solution 1X
614 sigma aldrich T7293-250G Tryptone
615 sigma aldrich T3824-50KU Tyrosinase from mushroom
616 sigma aldrich T2900000 Tyrosine
617 sigma aldrich 73943-25G Uranyl acetate dihydrate
618 sigma aldrich U6625-25MG Uridine 5?-triphosphate trisodium salt hydrate
619 sigma aldrich V7259-10UG Vascular Endothelial Growth Factor human
620 sigma aldrich V1377-1MG Vinblastine sulfate salt
621 sigma aldrich X7375-25G Xanthine
622 sigma aldrich X1875-25UN Xanthine Oxidase from bovine milk
623 sigma aldrich YPD Broth Y1375-250G
624 sigma aldrich 70161-500G Yeast Extract
625 sigma aldrich Y0626-250G Yeast Nitrogen Base Without Amino Acids
626 sigma aldrich Y1375-250G YPD Broth
627 sigma aldrich 13204-10G ك-tri-Calcium phosphate
628 sigma aldrich A92775-1G  Arsenazo III
629 sigma aldrich C0567-5MG (-)-Catechin
630 sigma aldrich E4143-50MG (-)-Epigallocatechin gallate
631 sigma aldrich E4143-50MG (-)-Epigallocatechin gallate
632 sigma aldrich E1905-5MG (+)-Etomoxir sodium salt hydrate
633 sigma aldrich M8750-5G (+)-Methamphetamine hydrochloride
634 sigma aldrich 11140-50G (+)-Sodium L-ascorbate
635 sigma aldrich 238813-1MG (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid
636 sigma aldrich 238813-1G (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid
637 sigma aldrich T3251-5G (±)-a-Tocopherol
638 sigma aldrich S8010-25G (±)-Sulpiride
639 sigma aldrich 282146-25G (1R)-(-)-10-Camphorsulfonic acid
640 sigma aldrich 346721-1G (1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
641 sigma aldrich 421650-1G (2S-cis)-(-)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic acid
642 sigma aldrich 281778-100ML (3-?Aminopropyl)?trimethoxysilane
643 sigma aldrich 281778-500ML (3-?Aminopropyl)?trimethoxysilane
644 sigma aldrich 741442-500ML (3-Aminopropyl)triethoxysilane
645 sigma aldrich A3648-100ML (3-Aminopropyl)triethoxysilane
646 sigma aldrich 440167-100ML (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane
647 sigma aldrich 175617-500G (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
648 sigma aldrich W102-25MG (R)-(+)-WIN 55,212-2 mesylate salt
649 sigma aldrich W102-25MG (R)-(+)-WIN 55,212-2 mesylate salt
650 sigma aldrich W102-25MG (R)-(+)-WIN 55,212-2 mesylate salt
651 sigma aldrich A7595-50ML ?-Amylase from Bacillus amyloliquefaciens
652 sigma aldrich 252271-100G ?-Bromoisobutyryl bromide
653 sigma aldrich 22040-1G-F ?-Carotene
654 sigma aldrich G5875-5MG ?-D-Glucose 1,6-bisphosphate tetra(cyclohexylammonium) salt
655 sigma aldrich E2758-1G ?-Estradiol
656 sigma aldrich G3651-250UN ?-Glucosidase from Bacillus stearothermophilus
657 sigma aldrich G9259-100UN ?-Glucosidase from rice
658 sigma aldrich G5003-1KU ?-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae
659 sigma aldrich G0660-750UN ?-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae
660 sigma aldrich G9422-10G ?-Glycerophosphate disodium salt hydrate
661 sigma aldrich K1750-100G ?-Ketoglutaric acid
662 sigma aldrich M7257-1MG ?-Mannosidase from Canavalia ensiformis (Jack bean)
663 sigma aldrich M9400-5UN ?-Mannosidase from Helix pomatia
664 sigma aldrich M9400-5UN ?-Mannosidase from Helix pomatia
665 sigma aldrich SRP6154-10UG ?-NGF human
666 sigma aldrich N5130-25MG ?-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, reduced tetr
667 sigma aldrich T1600000-1EA ?-Tocopherol acetate
668 sigma aldrich 684430-1G [6,6]-Phenyl C61 butyric acid methyl ester
669 sigma aldrich SCP0041-1MG [Ala28]-Amyloid ? 25-35
670 sigma aldrich SCP0041-5MG [Ala28]-Amyloid ? 25-35
671 sigma aldrich A7973-.5MG [Arg13] Amyloid-?-Protein Fragment 1-40
672 sigma aldrich A7973-1MG [Arg13] Amyloid-?-Protein Fragment 1-40
673 sigma aldrich SCP0049-500UG [Gln22]-Amyloid ? 1-40 human
674 sigma aldrich SCP0049-1MG [Gln22]-Amyloid ? 1-40 human
675 sigma aldrich H6161-500UG [Gly14]-Humanin G human
676 sigma aldrich 88640-100ML 1-**Thioglycerol-UN 2810 6.1/PG 3
677 sigma aldrich M2172-100ML 1-*Thioglycerol-UN 2810 6.1/PG 3
678 sigma aldrich 105228-5G 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
679 sigma aldrich T9889-25ML 1,1,3,3-Tetraethoxypropane
680 sigma aldrich T9889-100ML 1,1,3,3-Tetraethoxypropane
681 sigma aldrich 42364-100MG 1,1?-Dioctadecyl-3,3,3?,3?-tetramethylindocarbocyanine perc
682 sigma aldrich 213748-50G 1,2-Hexadecanediol
683 sigma aldrich D18609-5G 1,3-Diamino-2-propanol
684 sigma aldrich D18609-25G 1,3-Diamino-2-propanol
685 sigma aldrich 126306-100G 1,3-Dimethoxybenzene
686 sigma aldrich 124192-500G 1,4-Butanediol diglycidyl ether
687 sigma aldrich 220892-10G 1,4-Butanediol diglycidyl ether
688 sigma aldrich 220892-50G 1,4-Butanediol diglycidyl ether
689 sigma aldrich D27802-100G 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
690 sigma aldrich 296309-100ML 1,4-Dioxane
691 sigma aldrich 139009-100G 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
692 sigma aldrich D1530-10UG 1?,25-Dihydroxyvitamin D3
693 sigma aldrich D1530-.1MG 1?,25-Dihydroxyvitamin D3
694 sigma aldrich 165344-10G 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide methiodide
695 sigma aldrich 450561-5G 11-Mercaptoundecanoic acid
696 sigma aldrich 674427-500MG 11-Mercaptoundecanoic acid
697 sigma aldrich A8476-500UG 17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin
698 sigma aldrich 95137-5G-F 1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
699 sigma aldrich 713066-5G 1-Butyl-3-methylimidazolium iodide
700 sigma aldrich 39931-5G-F 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
701 sigma aldrich 76420-5G-F 1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
702 sigma aldrich 03938-5G 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
703 sigma aldrich 272841-5G 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
704 sigma aldrich 711721-100G 1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
705 sigma aldrich 729965-1G 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyltrichlorosilane
706 sigma aldrich 729965-5G 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyltrichlorosilane
707 sigma aldrich 729965-1G 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyltrichlorosilane
708 sigma aldrich 667420-5G 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
709 sigma aldrich 667420-25G 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
710 sigma aldrich 54802-10G-F 1-Hydroxybenzotriazole hydrate-UN
711 sigma aldrich 405612-50G 1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
712 sigma aldrich 270458-1L 1-Methyl-2-pyrrolidinone
713 sigma aldrich 134155-1G 1-Methylindole-2-carboxylic acid
714 sigma aldrich 96566-5ML-F 1-Propanol
715 sigma aldrich M6145-25ML 1-Thioglycerol
716 sigma aldrich M6145-100ML 1-Thioglycerol
717 sigma aldrich M1753-100ML 1-Thioglycerol-UN 2810 6.1/PG 3
718 sigma aldrich 235466-25G 1-Vinylimidazole
719 sigma aldrich 257850-5G 2-(4-Biphenylyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
720 sigma aldrich B8378-5G 2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole
721 sigma aldrich A3219-100ML 2,2?-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)
722 sigma aldrich 35020-1G 2,2-Biquinoline
723 sigma aldrich D9132-1G 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
724 sigma aldrich T1253-1G 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
725 sigma aldrich 168637-25G 2,4-Dihydroxybenz
726 sigma aldrich 556971-5G 2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid hydrate
727 sigma aldrich D146005-100G 2,6-Dimethylaniline
728 sigma aldrich H4014-1MG 25-Hydroxycholecalciferol
729 sigma aldrich D9754-1G 2-Aminoethyl diphenylborinate
730 sigma aldrich 157058-25G 2-Benzoxazolinone
731 sigma aldrich 96870-1ML-F 2-Butanol
732 sigma aldrich 02469-5ML 2-Butanone
733 sigma aldrich 04380-2.5L 2-Butanone
734 sigma aldrich 185744-250G 2-Chloroethanol
735 sigma aldrich 412929-25G 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one
736 sigma aldrich 442347 2-Ethylhexanoic acid
737 sigma aldrich H46805-10G 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
738 sigma aldrich 410896-10G 2-Hydroxy-4?-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone
739 sigma aldrich M3507-10G 2-Mercaptobenzoxazole
740 sigma aldrich M6250-500ML 2-Mercaptoethanol
741 sigma aldrich M6250-1L 2-Mercaptoethanol
742 sigma aldrich 375721-3L 2-Methyl-1,3-propanediol
743 sigma aldrich 328006-1G 2-Methylhippuric acid
744 sigma aldrich 365130-5G 2-Nitrophenyl octyl ether
745 sigma aldrich I9516-4X25ML 2-Propanol
746 sigma aldrich I9516-4X25ML 2-Propanol
747 sigma aldrich I9516-4X25ML 2-Propanol
748 sigma aldrich I9516-4X25ML 2-Propanol
749 sigma aldrich I9516-500ML 2-Propanol
750 sigma aldrich 91237-1ML-F 2-Propanol
751 sigma aldrich T5500-25G 2-Thiobarbituric acid
752 sigma aldrich T5500-100G 2-Thiobarbituric acid
753 sigma aldrich 12832-25MG 3-(2-Benzoxazolyl)umbelliferyl acetate
754 sigma aldrich 474223-25ML 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl m
755 sigma aldrich 32741-1G-F 3,3?-Diaminobenzidine
756 sigma aldrich D8001-1G 3,3?-Diaminobenzidine
757 sigma aldrich D8001-5G 3,3?-Diaminobenzidine
758 sigma aldrich 318426-250MG 3,3-Dihexyloxacarbocyanine iodide
759 sigma aldrich 261815-5G 3,5-Dichlorosalicylaldehyde
760 sigma aldrich B56358-25G 3?-Bromoacetophenone
761 sigma aldrich 226947-1G 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate hy
762 sigma aldrich 161470-50G 3-Cyclohexanepropionic acid
763 sigma aldrich H43407-25G 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
764 sigma aldrich I5879-1G 3-Isobutyl-1-methylxanthine
765 sigma aldrich PH004761-1MG 3-methyl-1,2,4-cyclopentanetrione
766 sigma aldrich M67001-25G 3-Methyl-2-pentanone
767 sigma aldrich 328014-1G 3-Methylhippuric acid
768 sigma aldrich 33428-100MG-R 4,4?-MDI
769 sigma aldrich 388386-500ML 4,4?-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate), mixture of isomer
770 sigma aldrich 412805-100ML 4,4?-Methylenebis(N,N-diglycidylaniline)
771 sigma aldrich 412805-500ML 4,4?-Methylenebis(N,N-diglycidylaniline)
772 sigma aldrich 256439-50G 4,4?-Methylenebis(phenyl isocyanate)
773 sigma aldrich 357804-5G 4?-Iodoacetophenone
774 sigma aldrich H25808-25G 4-Benzylphenol
775 sigma aldrich 196371-100G 4-Bromo-2,6-xylenol
776 sigma aldrich 100900-100G 4-Bromoaniline
777 sigma aldrich C6506-5G 4-Chloro-DL-phenylalanine
778 sigma aldrich H23805-500G 4-Hydroxycoumarin
779 sigma aldrich 49549-10MG 4-Hydroxy-L-isoleucine
780 sigma aldrich 42777-1G 4-Hydroxy-TEMPO
781 sigma aldrich 328022-1G 4-Methylhippuric acid
782 sigma aldrich N1377-5G 4-Nitrophenyl ?-D-glucopyranoside
783 sigma aldrich N1377-1G 4-Nitrophenyl ?-D-glucopyranoside
784 sigma aldrich N8130-5G 4-Nitrophenyl acetate
785 sigma aldrich N9876-1G 4-Nitrophenyl butyrate
786 sigma aldrich 61716-5G 4-Nitrophenyl dodecanoate
787 sigma aldrich N2752-1G 4-Nitrophenyl palmitate
788 sigma aldrich N2752-5G 4-Nitrophenyl palmitate
789 sigma aldrich P21005-25G 4-Phenylbutyric acid
790 sigma aldrich P8887-5MG 5?-Pregnan-3?-ol-20-one
791 sigma aldrich A80602-100G 5-Aminotetrazole monohydrate
792 sigma aldrich B5002-1G 5-Bromo-2?-deoxyuridine
793 sigma aldrich B9285-50MG 5-Bromo-2?-deoxyuridine
794 sigma aldrich B4252-100MG 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl ?-D-galactopyranoside
795 sigma aldrich 140562-25G 5-Chloroisatin
796 sigma aldrich 140562-25G 5-Chloroisatin
797 sigma aldrich 140562-25G 5-Chloroisatin
798 sigma aldrich F0503-100MG 5-Fluoro-2?-deoxyuridine
799 sigma aldrich P0643-1G 5-Propyl-2-thiouracil
800 sigma aldrich D2629-500MG 6-(Dimethylamino)purine
801 sigma aldrich H4381-100MG 6-Hydroxydopamine hydrochloride
802 sigma aldrich 725226-1G 6-Mercapto-1-hexanol
803 sigma aldrich P3755-10G 6-Propyl-2-thiouracil
804 sigma aldrich P3755-100G 6-Propyl-2-thiouracil
805 sigma aldrich P3755-10G 6-Propyl-2-thiouracil
806 sigma aldrich A9400-1MG 7-Aminoactinomycin D
807 sigma aldrich CDS003663-250MG 7-ethoxybenzofuran-2-carboxylic acid
808 sigma aldrich A7222-10MG 8-Aminopyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
809 sigma aldrich H6878-25G 8-Hydroxyquinoline
810 sigma aldrich A1227-10ML ABTS Enhancer
811 sigma aldrich PHR1253-500MG Acarbose
812 sigma aldrich A8980-1G Acarbose
813 sigma aldrich A0500-100G Acetamide
814 sigma aldrich A7085-100G Acetaminophen
815 sigma aldrich A7085-100G Acetaminophen
816 sigma aldrich A7085-500G Acetaminophen
817 sigma aldrich 320099-500ML Acetic acid
818 sigma aldrich 90872-5ML-F Acetone
819 sigma aldrich SCP0002-5MG Acetyl-Amyloid ? 25-35
820 sigma aldrich SCP0002-1MG Acetyl-Amyloid ? 25-35
821 sigma aldrich A3553-500G Acrylamide
822 sigma aldrich A2917-100ML Acrylamide/Bis-acrylamide – UN 2074 6.1/PG 3
823 sigma aldrich A2917-5X100ML Acrylamide/Bis-acrylamide – UN 2074 6.1/PG 3
824 sigma aldrich A7802-5X100ML Acrylamide/bis-acrylamide, 40% solution
825 sigma aldrich A9415-2MG Actinomycin D
826 sigma aldrich A1752-5G Adenosine 5?-monophosphate sodium salt
827 sigma aldrich A5508-5MG Adenosine 5?-phosphosulfate sodium salt
828 sigma aldrich A26357-25G Adipic acid
829 sigma aldrich A9539-100G Agarose
830 sigma aldrich A8185-5G Ala-Gln
831 sigma aldrich A2153-100G Albumin from bovine serum
832 sigma aldrich A2153-50G Albumin from bovine serum
833 sigma aldrich A7030-50G Albumin from bovine serum
834 sigma aldrich A9418-100G Albumin from bovine serum
835 sigma aldrich A7030-10G Albumin from bovine serum
836 sigma aldrich A2153-10G Albumin from bovine serum
837 sigma aldrich A1887-10G Albumin from human serum
838 sigma aldrich A1887-10G Albumin from human serum
839 sigma aldrich 79854-1ML Alcohol Dehydrogenase equine
840 sigma aldrich A1603-100MG Alginate Lyase
841 sigma aldrich 205613-250ML Aliquat® 336
842 sigma aldrich A5533-25G Alizarin Red S
843 sigma aldrich 317691-25G Allyl disulfide
844 sigma aldrich 1667600-250MG Alpha Tocopherol New
845 sigma aldrich 199966-100G Aluminum oxide
846 sigma aldrich A6226-10MG AM251
847 sigma aldrich A1276-5MG Amastatin hydrochloride hydrate
848 sigma aldrich 3025-U Amberlite® XAD®-2
849 sigma aldrich 52672-U Amberlite® XAD®-2
850 sigma aldrich SU853005 Amberlite® XAD®-2
851 sigma aldrich A6407-10ML Amino acid standards, physiological
852 sigma aldrich 254134-5G Ammonium chloride
853 sigma aldrich 17843-50G Ammonium formate
854 sigma aldrich A3678-25G Ammonium persulfate
855 sigma aldrich A3678-25G Ammonium persulfate- UN 1444 5.1/PG 3
856 sigma aldrich A4888-100MG Amphotericin B from Streptomyces sp.
857 sigma aldrich SCP0037-500UG Amyloid ? 1-40 rat
858 sigma aldrich SCP0037-1MG Amyloid ? 1-40 rat
859 sigma aldrich SCP0038-1MG Amyloid ? 1-42 rat
860 sigma aldrich SCP0038-500UG Amyloid ? 1-42 rat
861 sigma aldrich A0189-.1MG Amyloid ? Protein Fragment 1-38
862 sigma aldrich A1075-.1MG Amyloid ? Protein Fragment 1-40
863 sigma aldrich A1075-.5MG Amyloid ? Protein Fragment 1-40
864 sigma aldrich A9810-.1MG Amyloid ? Protein Fragment 1-42
865 sigma aldrich A9810-.1MG Amyloid ? Protein Fragment 1-42
866 sigma aldrich A4559-1MG Amyloid ?-Protein Fragment 25-35
867 sigma aldrich A4559-250UG Amyloid ?-Protein Fragment 25-35
868 sigma aldrich   Amyloid ?-Protein Fragment 35-25
869 sigma aldrich A2201-250UG Amyloid ?-Protein Fragment 35-25
870 sigma aldrich SCP0038-1MG Amyloid B 1-42 rat
871 sigma aldrich A9460-.1MG Annexin V from human placenta
872 sigma aldrich A89804-100G Anthranilamide
873 sigma aldrich A89804-100G Anthranilamide
874 sigma aldrich C2206-1ML Anti-?-Catenin antibody prod

 

سفیر آزما کیان بزرگترین فروشنده محصولات سیگما آلدریچ در ایران می باشد.

 

این مطلب را نیز از دست ندهید :

معرفی رشته شیمی دارویی

مرک آلمان

سیگما آلدریچ

ادامه مطلب ...

سیگما آلدریچ چیست؟

سیگما آلدریچ چیست؟

سیگما آلدریچ چیست؟ | لوگو سیگما آلدریچ | درباره سیگما آلدریچ | سیگما چیست

سیگما آلدریچ چیست : یک تامین کننده در تحقیقات و بازار مواد شیمیایی خوب است. سیگما آلدریچ مواد شیمیایی ارگانیک و غیر آلی، بلوک های ساختمانی، واکنش دهنده ها، مواد پیشرفته و ایزوتوپ های پایدار برای سنتز شیمیایی، شیمی دارویی و علوم مواد فراهم می کند. کاتالوگ مواد شیمیایی سیگما آلدریچ، کاتالوگ و کتابچه راهنمای سیگما آلدریچ اغلب به عنوان یک کتابچه راهنمای کاربر به دلیل درج ساختارها، داده های فیزیکی و منابع ادبی استفاده می شود.


لوگو سیگما

 

سیگما منبع اصلی بیوشیمیایی سیگما آلدریچ است که با ارائه آنتی بیوتیک ها، بافر ها، کربوهیدرات ها، آنزیم ها، ابزارهای قانونی، هماتولوژی و بافت شناسی، نوکلئوتید ها، پروتئین ها، پپتیدها، اسیدهای آمینه و مشتقات آنها نیز موجود است.


لوگوی SIGMA RBI

 

سیگما RBI محصولات تخصصی را برای استفاده در زمینه سیگنالینگ سلول و علوم اعصاب تولید می کند. پیشنهادات آنها از معرفهای بیوشیمی استاندارد به ابزارهای تحقیق تخصصی، از جمله لیگاندهای برای گیرنده ها و کانال های یونی، مهار کننده های آنزیم، آنتیبادی های فسفسی خاص، آنزیم های انتقال سیگنال کلیدی، و کیت های آزمایش برای سلول های سیگنالینگ، محدوده می باشد.


Logo ISOTEC

 

ISOTEC محصولات با برچسب ایزوتوپیک را برای تعیین ساختار پروتئین، سنتز پپتید، پروتئومیک، تحقیقات متابولیک، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، رزونانس مغناطیسی هسته، زیربنای آزمون نفوذ، کشاورزی، و نیز مخلوط گاز و گاز فراهم می کند.


آرم Riedel-de Haën

 

Riedel-de Haën در سال 1999 با Sigma-سیگما آلدریچ ثبت شد و تولید کننده واکنشگرها و استانداردها است.


لوگو Supelco

 

Supelco محصولی از محصولات کروماتوگرافی Sigma-سیگما آلدریچ است. این ستون های کروماتوگرافی و ابزارهای مربوط به محیط زیست، دولت، مواد غذایی و نوشیدنی، دارویی، بیوتکنولوژی، آزمایشگاه های پزشکی و شیمیایی را فراهم می کند؛ محصولات آماده سازی نمونه و استانداردهای مرجع شیمیایی.


لوگو SAFC

 

مواد شیمیایی سایگما آلدریچ (SAFC) شعبه عرضه مواد شیمیایی خوب سیگما-الدریچ متخصص مواد خام برای محصولات کشت سلولی است. خدمات سفارشی برای مواد خام، تولید مواد تشکیل دهنده دارویی فعال.

علوم زندگی سیگما محصولاتی مانند DNA / RNA oligos سفارشی ارائه می دهد؛ DNA سفارشی و پروب LNA؛ siRNA؛ پپتیدهای علامت دار ایزوتوپیک و کتابخانه های پپتید.

آزمایشگاه های پیشرفته ژنتیک SIGMA (SAGE) یک بخش در سیگما آلدریچ است که متخصص در دستکاری ژنتیک در سیستم های in vivo برای برنامه های تحقیق و توسعه خاص است. این در سال 2008 به منظور بررسی فن آوری nuclease انگلی روی و کاربرد آن برای مدل های تحقیقات بیماری تشکیل شده است.

آزمایشگاه SAGE که در سنت لوئیس، میسوری واقع شده است، موش های نابود کننده را برای مطالعه بیماری ها و اختلالات انسانی (مانند اوتیسم) ایجاد کرده است که تا 95،000 دلار فروخته می شود. SAGE همچنین نخستین تلاش موفقیتآمیز خود در ایجاد “خرگوش نابود” را اعلام کرد. [28] امکانات آن شامل پاتوژن اختصاصی، ویروس بیوسیار و همچنین آزمایشگاه های تحقیق و توسعه می باشد.

کاربلاوب ها مقدار کمی از مواد شیمیایی تولید شده توسط واکنش های فسژن را تولید می کنند. این شرکت در سال 1998 به دست آمد. [29]

BioReliance تست و تولید خدمات را به شرکت های داروسازی و بیولوژیکی می دهد که دوره تولید را از ابتدای پیشرفت پیش از بالینی تا تولید مجوز می گیرد. این شرکت توسط سیگما آلدریچ در ژانویه 2012 به دست آورد.

سیگما آلدریچ چیست؟ | لوگو سیگما آلدریچ | درباره سیگما آلدریچ | سیگما چیست

 

این مطالب را نیز از دست ندهید :

معرفی رشته شیمی دارویی

مرک آلمان

سیگما آلدریچ

ادامه مطلب ...

ادغام سیگما آلدریچ با مرک

ادغام سیگما آلدریچ با مرک

ادغام سیگما آلدریچ با مرک : کمیسیون اروپا اعلامیه ای از اعتراض در رابطه با قرارداد ادغام Merck KGaA در سال 2014 با سیگما آلدریچ کرده است. کمیسیون ادعا می کند که Merck اطلاعات مربوط به یک پروژه تحقیق و توسعه قابل توجهی را که می تواند بر دیدگاه کمیسیون در مورد ادغام تاثیر گذارد را رد کرد.

از آنجا که Merck از تکنولوژی پوشش داده شده به Honeywell مجوز می گیرد، بخش هایی از فعالیت های Merck و Sigma-Aldrich را خریداری کرد که کمیسیون تصمیم گرفت که برای حفظ رقابت مورد فروش قرار گیرد.

با این حال، طبق اعلام کمیسر مارگارته وستاگر، این “تقریبا یک سال پس از تصمیم ما اتفاق افتاد و تنها به این دلیل است که کمیسیون از این موضوع توسط شخص ثالث مطلع شد”.

اگر Merck در بر داشت قوانین ادغام اتحادیه اروپا شکسته، می تواند تا 1٪ از گردش سالانه خود جریمه شود. در سال 2016، Merck فروش خالص 15 میلیارد دلار را انجام داد، و بالغ بر 150 میلیون دلار بود.

 

این مطالب را نیز از دست ندهید :

معرفی رشته شیمی دارویی

مرک آلمان

سیگما آلدریچ

سیگما الدریچ

ادامه مطلب ...
سیگما آلدریچ -نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران -محصولات سیگما آلدریچ

محصولات شرکت سیگما آلدریچ | Anti-Lin28 Antibody | clone PR3G10

Anti-Lin28 Antibody, clone PR3G10

اطلاعات پس زمینه

Lin28 یک پروتئین متصل به RNA رونویسی است (RBP). مقررات تنظیم آن به وضوح توسط Lin4 و miR-125b، همولوگ LIN4 میکرو RNA پستانداران متمرکز شده است. شناخته شده است که توسط اسید رتینوئیک منفی تنظیم شده و به عنوان یک تقویت کننده ترجمه با رانندگی mRNA خاص به پلیسوما عمل می کند و در نتیجه افزایش کارایی سنتز پروتئین با افزایش تعداد رویدادهای شروع در هر مولکول mRNA افزایش می یابد. Lin28 لازم و کافی است برای انتخابی مسدود کردن پردازش قطعه miRNAs pri-let-7 در سلول های جنینی. Lin28 یک تنظیم کننده منفی از بیوژنز miRNA است و می تواند نقش مهمی در تشدید تمایز میان میارزایی در سلول های بنیادی و برخی از سرطان ها ایفا کند.

مکانیسم که miR-125b آن را در سلول های پستانداران Lin28 را سرکوب می کند، به نظر می رسد کاهش را نه تنها در کارایی ترجمه، بلکه در فراوانی mRNA نیز کاهش دهد. مشخص شده است که Lin28 برای تمایز ماهیچه های اسکلتی از طریق اصلاح انتقال بیان IGF2 ضروری است. شناخته شده است که در سلول های بنیادی، جفت و سلول های جنینی (ES) بیان می شود.


شکل فیزیکی

IgG1k monoclonal mouse purified در بافر حاوی PBS با 0.05٪ سدیم آزید.


کاربرد

تحلیل غربی Blot: 1 میکروگرم بر میلی لیتر از یک مقدار نماینده، Lin28 را در لسیت بافت مغز جنین انسان شناسایی کرد.

تجزیه و تحلیل ایمونوسیتوشیمی: رقت 1: 500 (2 میکروگرم بر میلی لیتر) از یک تعداد نماینده، Lin28 را در mESC تشخیص داد.
ایمونوژن

پپتید خطی کنوژوال Ovalbumin مربوط به Lin28 انسان است.


تضمین کیفیت

توسط Western Blot در لسیات بافت انسدادی انسانی ارزیابی شده است.

آنالیز غربی Blot: 1 میکروگرم بر میلی لیتر از این آنتی بادی، Lin28 را در 10 میکروگرم لسیات بافت جفت انسانی تشخیص داد.


کاربرد

در مواردی که در کاتالوگ یا سایر اسناد شرکت ما همراه با محصول (ها) ذکر نشده باشد، محصولات ما تنها برای استفاده از تحقیق در نظر گرفته شده و برای هر هدف دیگری مورد استفاده قرار نمی گیرد، که شامل استفاده های تجاری غیر مجاز، در آزمایشگاهی استفاده های تشخیصی، استفاده های درمانی ex vivo یا in vivo یا هر نوع مصرف یا کاربرد در انسان یا حیوانات.

 

این مطالب را نیز از دست ندهید :

معرفی رشته شیمی دارویی

مرک آلمان

سیگما آلدریچ

سیگما الدریچ

 

 

ادامه مطلب ...

فهرست ترکیب‌های آلی محصولات سیگما آلدریچ

فهرست ترکیب‌های آلی محصولات سیگما آلدریچ

فهرست ترکیب‌های آلی محصولات سیگما آلدریچ

Chemical formulaSynonymsCAS number
Ac۲O۳actinium(III) oxide
AgBF۴تترافلوئوروبرات نقره۱۴۱۰۴-۲۰-۲
AgBrنقره برمید۷۷۸۵-۲۳-۱
AgBrO۳برمات نقره۷۷۸۳-۸۹-۳
AgClنقره کلرید۷۷۸۳-۹۰-۶
AgCl۳Cu۲
AgClO۳نقره کلرات
AgClO۴نقره پرکلرات۷۷۸۳-۹۳-۹
AgCNنقره سیانید۵۰۶-۶۴-۹
AgFفلوئورید نقره (I)۷۷۷۵-۴۱-۹
AgF۲فلوئورید نقره (II)۷۷۷۵-۴۱-۹
AgIنقره یدید۷۷۸۳-۹۶-۲
AgIO۳نقره یدات۷۷۸۳-۹۷-۳
AgMnO۴نقره پرمنگنات۷۷۸۳-۹۸-۴
AgN۳نقره آزید۱۳۸۶۳-۸۸-۲
AgNO۳نقره نیترات۷۷۶۱-۸۸-۸
Ag۲Oنقره(I) اکسید۱۳۰۱-۹۶-۸
AgOsilver monoxide
AgONCفولمینات نقره۵۶۱۰-۵۹-۳
AgPF۶هگزافلوئوروفسفات نقره۲۶۰۴۲-۶۳-۷
AgSNCsilver thiocyanate۱۷۰۱-۹۳-۵
Ag۲C۲silver acetylide۷۶۵۹-۳۱-۶
Ag۲CO۳کربنات نقره۵۳۴-۱۶-۷
Ag۲C۲O۴اگزالات نقره۵۳۳-۵۱-۷
Ag۲Cl۲silver(II) dichloride۷۵۷۶۳-۸۲-۵
Ag۲CrO۴کرومات نقره۷۷۸۴-۰۱-۲
Ag۲Cr۲O۷silver dichromate
Ag۲Fنقره ساب‌فلورید۱۳۰۲-۰۱-۸
Ag۲MoO۴مولیبدات نقره۱۳۷۶۵-۷۴-۷
Ag۲Oنقره(I) اکسید۲۰۶۶۷-۱۲-۳
Ag۲Sنقره سولفید۲۱۵۴۸-۷۳-۲
Ag۲SO۴نقره سولفات۱۰۲۹۴-۲۶-۵
Ag۲Seسلنید نقره (I)۱۳۰۲-۰۹-۶
Ag۲SeO۳سلنیت نقره۷۷۸۴-۰۵-۶
Ag۲SeO۴silver selenate۷۷۸۴-۰۷-۸
Ag۲Teتلورید نقره۱۲۰۰۲-۹۹-۲
Ag۳Br۲silver dibromide۱۱۰۷۸-۳۲-۳
Ag۳Br۳silver tribromide۱۱۰۷۸-۳۳-۴
Ag۳Cl۳silver(III) trichloride۱۲۴۴۴-۹۶-۱
Ag۳I۳silver(III) triiodide۳۷۳۷۵-۱۲-۵
Ag۳PO۴نقره فسفات۷۷۸۴-۰۹-۰
AlBOaluminium boron oxide۱۲۰۴۱-۴۸-۴
AlBO۲aluminium borate۶۱۲۷۹-۷۰-۷
AlBraluminium monobromide۲۲۳۵۹-۹۷-۳
AlBr۳برمید آلومینیم۷۷۲۷-۱۵-۳
AlClaluminium monochloride۱۳۵۹۵-۸۱-۸
AlClFaluminium chloride fluoride۲۲۳۹۵-۹۱-۱
AlClF۲aluminium chloride fluoride۱۳۸۱۴-۶۵-۸
AlClOaluminium chloride oxide۱۳۵۹۶-۱۱-۷
AlCl۲H۱۶۶۰۳-۸۴-۲
AlCl۳آلومینیم کلرید۱۶۶۰۳-۸۴-۲
AlCl۲Faluminium chloride fluoride۱۳۴۹۷-۹۶-۶
AlCl۳آلومینیم کلرید۷۴۴۶-۷۰-۰
AlCl۴Csaluminium caesium tetrachloride۱۷۹۹۲-۰۳-۹
AlCl۴Kpotassium tetrachloroaluminate۱۳۸۲۱-۱۳-۱
AlCl۴Nasodium tetrachloroaluminate۷۷۸۴-۱۶-۹
AlCl۴Rbaluminium rubidium tetrachloride۱۷۹۹۲-۰۲-۸
AlCl۶K۳potassium hexachloroaluminate۱۳۷۸۲-۰۸-۶
AlCl۶Na۳sodium hexachloroaluminate۶۰۱۷۲-۴۶-۵
AlFمونوفلورید آلومینیوم۱۳۵۹۵-۸۲-۹
AlFOaluminium monofluoride monoxide۱۳۵۹۶-۱۲-۸
AlF۲aluminium difluoride۱۳۵۶۹-۲۳-۸
AlF۲Oaluminium difluoride oxide۳۸۳۴۴-۶۶-۰
AlF۳آلومینیم فلورید۷۷۸۴-۱۸-۱
AlF۴Kپتاسیم آلومینیم فلوئورید۱۴۴۸۴-۶۹-۶
AlF۴Lilithium tetrafluoroaluminate۱۵۱۳۸-۷۶-۸
AlF۶K۳potassium hexafluoraluminate۱۳۷۷۵-۵۲-۵
AlF۶Li۳lithium hexafluoroaluminate۱۳۸۲۱-۲۰-۰
AlF۶Na۳کریولیت۱۵۰۹۶-۵۲-۳
AlGaInPaluminium-gallium-indium phosphide
Al(OH)۳آلومینیم هیدروکسید۲۱۶۴۵-۵۱-۲
AlIaluminium monoiodide۲۹۹۷۷-۴۱-۱
AlI۳یدید آلومینیوم۷۷۸۴-۲۳-۸
AlLiO۲لیتیم آلومینات۱۲۰۰۳-۶۷-۷
AlNآلومینیم نیترید۲۴۳۰۴-۰۰-۵
Al(NO۳)۳آلومینیم نیترات۱۳۴۷۳-۹۰-۰
AlNaO۲سدیم آلومینات۱۳۰۲-۴۲-۷
AlOاکسید آلومینیوم (II)۱۴۴۵۷-۶۴-۸
AlOSialuminium silicon monoxide۳۷۳۶۱-۴۷-۰
AlO۲Aluminium(IV) oxide۱۱۰۹۲-۳۲-۳
AlPآلومینیم فسفید۲۰۸۵۹-۷۳-۱۸
AlPO۴فسفات آلومینیوم۷۷۸۴-۳۰-۷
AlTealuminium monotelluride۲۳۳۳۰-۸۶-۱
AlTe۲monoaluminium ditelluride۳۹۲۹۷-۱۸-۲
Al۲BeO۴کریزوبریل۱۲۰۰۴-۰۶-۷
Al۲Br۶dialuminium hexabromide۱۸۸۹۸-۳۴-۵
Al۲(CO۳)۳aluminium carbonate۱۴۴۵۵-۲۹-۹
Al۲Cl۹K۳potassium aluminium chloride۷۴۹۷۸-۲۰-۴
Al۲CoO۴لاجوردی۱۳۳۳-۸۸-۶
Al۲F۶آلومینیم فلورید۱۷۹۴۹-۸۶-۹
Al۲I۶یدید آلومینیوم۱۸۸۹۸-۳۵-۶
Al۲MgO۴اسپینل۱۲۰۶۸-۵۱-۸
Al۲Odialuminium monoxide۱۲۰۰۴-۳۶-۳
Al۲O۲dialuminium dioxide۱۲۲۵۲-۶۳-۰
Al۲O۳آلومینا۱۳۴۴-۲۸-۱
Al۲O۵Siآلومینیم سیلیکات۱۳۰۲-۷۶-۷
Al۲O۵Siآلومینیم سیلیکات۱۲۱۴۱-۴۶-۷
Al۲O۵Siآندالوزیت۱۲۱۸۳-۸۰-۱
Al۲O۷Si۲آلومینیم سیلیکات۱۳۳۲-۵۸-۷
Al۲Sdialuminium monosulfide۱۲۰۰۴-۴۵-۴
Al۲S۳سولفید آلومینیوم۱۳۰۲-۸۱-۴
Al۲(SO۴)۳آلومینیم سولفات۱۴۴۵۵-۲۹-۹
Al۲Sedialuminium selenide۱۲۵۹۸-۱۴-۰
Al۲Tedialuminium telluride۱۲۵۹۸-۱۶-۲
Al۳F۱۴Na۵chiolite۱۳۰۲-۸۴-۷
Al۴C۳
Al۶BeO۱۰کریزوبریل۱۲۲۵۳-۷۴-۶
Al۶O۱۳Si۲مولایت۱۳۰۲-۹۳-۸
ArClFargon chloride fluoride۵۳۱۶۹-۱۵-۶
ArClHargon chloride hydride۱۶۳۷۳۱-۱۷-۷
ArFHargon fluoride hydride۱۶۳۷۳۱-۱۶-۶
AsBrOarsenic oxybromide۸۲۸۶۸-۱۰-۸
AsBr۳تری‌برمید آرسنیک۷۷۸۴-۳۳-۰
AsClOarsenic monoxide monochloride۱۴۵۲۵-۲۵-۸
AsCl۳آرسنیک تری‌کلرید۷۷۸۴-۳۴-۱
AsCl۳Oarsenic oxychloride۶۰۶۴۶-۳۶-۸
AsCl۴Farsenic tetrachloride fluoride۸۷۱۹۸-۱۵-۰
AsF۳تری‌فلوئورید آرسنیک۷۷۸۴-۳۵-۲
AsF۵پنتافلوئورید آرسنیک۷۷۸۴-۳۶-۳
AsH۳آرسین۷۷۸۴-۴۲-۱
AsI۳تری‌یدید آرسنیک۷۷۸۴-۴۵-۴
AsOarsenic monoxide۱۲۰۰۵-۹۹-۱
AsO۲arsenic dioxide۱۲۲۵۵-۱۲-۸
AsParsenic monophosphide۱۲۲۵۵-۳۳-۳
AsP۳arsenic triphosphide۱۲۵۱۱-۹۵-۴
AsTlthallium arsenide۱۲۰۰۶-۰۹-۶
As۲I۴arsenic diiodide۱۳۷۷۰-۵۶-۴
As۲O۳آرسنیک تری‌اکسید۱۳۲۷-۵۳-۳
As۲P۲arsenic diphosphide۱۲۵۱۲-۰۳-۷
As۲O۵arsenic pentaoxide۱۳۰۳-۲۸-۲
As۲S۴arsenic tetrasulfide۱۳۰۳-۳۲-۸
As۲S۵arsenic pentasulfide۱۳۰۳-۳۴-۰
As۲Searsenic hemiselenide۱۳۰۳-۳۵-۱
As۲Se۳arsenic triselenide۱۳۰۳-۳۶-۲
As۲Se۵arsenic pentaselenide۱۳۰۳-۳۷-۳
As۳O۴arsenic tetraoxide۸۳۵۲۷-۵۳-۱
As۳Parsenic(III) phosphide۱۲۵۱۲-۱۱-۷
As۴O۳tetraarsenic trioxide۸۳۵۲۷-۵۴-۲
As۴O۵tetraarsenic pentaoxide۸۳۵۲۷-۵۵-۳
As۴S۳tetraarsenic trisulfide۱۲۵۱۲-۱۳-۹
As۴S۴رهج‌الغار۱۲۲۷۹-۹۰-۲
AuBOgold monoboride monoxide۱۲۵۸۸-۹۰-۸
AuBrبرمید طلا (I)۱۰۲۹۴-۲۷-۶
AuBr۳برمید طلا (III)۱۰۲۹۴-۲۸-۷
AuCNgold cyanide۵۰۶-۶۵-۰
AuClکلرید طلا (I)۱۰۲۹۴-۲۹-۸
AuCl۳کلرید طلا (III)۱۳۴۵۳-۰۷-۱
AuF۳فلوئورید طلا (III)۱۴۷۲۰-۲۱-۹
AuIgold iodide۱۰۲۹۴-۳۱-۲
AuI۳gold(III) iodide۳۱۰۳۲-۱۳-۰
Au(OH)۳هیدروکسید طلا (III)۱۳۰۳-۵۲-۲
AuTegold telluride۳۷۰۴۳-۷۱-۳
Au۲O۳اکسید طلا (III)۱۳۰۳-۵۸-۸
Au۲Sgold sulfide۱۳۰۳-۶۰-۲
Au۲S۳gold trisulfide۱۳۰۳-۶۱-۳
Au۲(SeO۴)۳gold triselenate۱۰۲۹۴-۳۲-۳
Au۲Se۳gold triselenide۱۳۰۳-۶۲-۴

B

Chemical formulaSynonymsCAS number
BAsآرسنید بور۱۲۰۰۵-۶۹-۵
BAsO۴boron(III) arsenate
BBr۳تری‌برمید بور۱۰۲۹۴-۳۳-۴
BCl۳تری‌کلرید بور۱۰۲۹۴-۳۴-۵
BF۳تری‌فلورید بور۷۶۳۷-۰۷-۲
BI۳boron iodide۱۳۵۱۷-۱۰-۷
BNنیترید بور۱۰۰۴۳-۱۱-۵
B(OH)۳بوریک اسید۱۰۰۴۳-۳۵-۳
BPboron(III) phosphide۲۰۲۰۵-۹۱-۸
BPO۴boron(III) orthophosphate۱۳۳۰۸-۵۱-۵
B۲Cl۴تری‌کلرید بور۱۳۷۰۱-۶۷-۲
B۲F۴تری‌فلورید بور۱۳۹۶۵-۷۳-۶
B۲H۶دیبوران۱۹۲۸۷-۴۵-۷
B۲O۳بور تری‌اکسید۱۳۰۳-۸۶-۲
B۲S۳سولفید بور۱۲۰۰۷-۳۳-۹
B۳N۳H۶بورآزین۶۵۶۹-۵۱-۳
B۴Cکاربید بور۱۲۰۶۹-۳۲-۸
Ba(AlO۲)۲barium aluminate۱۲۰۰۴-۰۴-۵
Ba(AsO۳)۲barium arsenite۱۲۵۶۸۷-۶۸-۵
Ba(AsO۴)۲barium arsenate۵۶۹۹۷-۳۱-۰
BaB۶barium hexaboride۱۲۰۴۶-۰۸-۱
Ba(BrO۳)۲·H۲Obarium bromate monohydrate۱۰۳۲۶-۲۶-۸
Ba(BrO۳)۲·۲H۲Obarium bromate dihydrate
BaBr۲barium bromide۱۰۵۵۳-۳۱-۸
Ba(CHO۲)۲barium formate۵۴۱-۴۳-۵
Ba(C۲H۳O۲)۲barium acetate۵۴۳-۸۱-۷
Ba(CN)۲barium cyanide۵۴۲-۶۲-۱
BaC۲O۴اگزالات باریم۵۱۶-۰۲-۹
BaC۲barium carbide۵۰۸۱۳-۶۵-۵
BaCO۳کربنات باریم
ویتریت
۵۱۳-۷۷-۹
Ba(ClO۴)۲پرکلرات باریم۱۳۴۶۵-۹۵-۷
BaCl۲کلرید باریم۱۰۳۶۱-۳۷-۲
BaCrO۴کرومات باریم
barium chromate(VI)
۱۰۲۹۴-۴۰-۳
BaF۲فلورید باریم۷۷۸۷-۳۲-۸
BaFeSi۴O۱۰gillespite
BaHgI۴barium tetraiodomercurate(II)۱۰۰۴۸-۹۹-۴
BaI۲باریم یدید۱۳۷۱۸-۵۰-۸
BaK۲(CrO۴)۲barium potassium chromate۲۷۱۳۳-۶۶-۰
BaMnO۴barium manganate۷۷۸۷-۳۵-۱
Ba(MnO۴)۲barium permanganate۷۷۸۷-۳۶-۲
BaMoO۴barium molybdate۷۷۸۷-۳۷-۳
BaN۶آزید باریم۱۸۸۱۰-۵۸-۷
Ba(NO۲)۲barium nitrite۱۳۴۶۵-۹۴-۶
Ba(NO۳)۲باریم نیترات۱۰۰۲۲-۳۱-۸
Ba(NbO۳)۲barium niobate۱۲۰۰۹-۱۴-۲
BaNb۲O۶barium metaniobate۱۲۰۰۹-۱۴-۲
BaOاکسید باریم۱۳۰۴-۲۸-۵
Ba(OH)۲هیدروکسید باریم
baryta
۱۷۱۹۴-۰۰-۲
BaO۲باریم پراکسید۱۳۰۴-۲۹-۶
Ba(PO۳)۲barium metaphosphate۱۳۴۶۶-۲۰-۱
BaSسولفید باریم۲۱۱۰۹-۹۵-۵
Ba(SCN)۲barium thiocyanate۲۰۹۲-۱۷-۳
BaS۲O۳barium thiosulfate۳۵۱۱۲-۵۳-۹
BaSiF۶barium hexafluorosilicate۱۷۱۲۵-۸۰-۳
BaSO۳باریم سولفیت۷۷۸۷-۳۹-۵
BaSO۴باریوم سولفات
باریتین
۷۷۸۷-۴۳-۷
BaSebarium selenide۱۳۰۴-۳۹-۸
BaSeO۳barium selenite۱۳۷۱۸-۵۹-۷
BaSeO۴barium selenate۷۷۸۷-۴۱-۹
BaSiO۳barium metasilicate۱۳۲۵۵-۲۶-۰
BaSi۲barium silicide۱۳۰۴-۴۰-۱
BaSi۲O۵barium disilicate۱۲۶۵۰-۲۸-۱
BaSn۳barium stannate۱۲۰۰۹-۱۸-۶
BaTeO۳barium tellurite۵۸۴۴۰-۱۷-۸
BaTeO۴·۳H۲Obarium tellurate trihydrate۲۸۵۵۷-۵۴-۲
BaTiO۳تیتانات باریم
barium metatitanate
۱۲۰۴۷-۲۷-۷
BaU۲O۷barium uranium oxide۱۰۳۸۰-۳۱-۱
BaWO۴باریوم سولفات۷۷۸۷-۴۲-۰
BaZrO۳barium zirconate۱۲۰۰۹-۲۱-۱
Ba۲Na(NbO۳)۵barium sodium niobate۱۲۳۲۳-۰۳-۴
Ba۲P۲O۷barium pyrophosphate۱۳۴۶۶-۲۱-۲
Ba۲V۲O۷barium pyrovanadate
Ba۲XeO۶barium perxenate
Ba۳(CrO۴)۲barium chromate(V)۱۲۳۴۵-۱۴-۱
Ba۳N۲barium nitride۱۲۰۴۷-۷۹-۹
Ba۳(PO۴)۲barium orthophosphate
Ba۳(VO۴)۲barium orthovandate۳۹۴۱۶-۳۰-۳
BeB۲beryllium boride۱۲۲۲۸-۴۰-۹
Be(BH۴)۲بوروهیدرید برلیم۱۷۴۴۰-۸۵-۶
BeBr۲بریلیم برمید۷۷۸۷-۴۶-۴
Be(CHO۲)۲beryllium formate۱۱۱۱-۷۱-۳
Be(C۲H۳O۲)۲بریلیوم استات ابتدایی۵۴۳-۸۱-۷
Be(C۵H۷O۲)۲beryllium acetylacetonate۱۰۲۱۰-۶۴-۷
BeCl۲برلیم کلرید۷۷۸۷-۴۷-۵
BeF۲فلوئورید بریلیم۷۷۸۷-۴۹-۷
BeI۲بریلیم یدید۷۷۸۷-۵۳-۳
BeOاکسید برلیوم
bromellite
۱۳۰۴-۵۶-۹
Be(OH)۲هیدروکسید برلیوم۱۳۳۲۷-۳۲-۷
BeSberyllium sulfide۱۳۵۹۸-۲۲-۶
BeSO۴سولفات برلیوم۱۳۵۱۰-۴۹-۱
Be۲Cberyllium carbide۵۰۶-۶۶-۱
Be۳N۲نیترید برلیم۱۳۰۴-۵۴-۷
BiBO۳bismuth(III) orthoborate
BiBr۳تری‌برمید بیسموت۷۷۸۷-۵۸-۸
Bi(C۲H۳O۲)۳bismuth(III) acetate۲۲۳۰۶-۳۷-۲
BiC۶H۵O۷bismuth(III) citrate۸۱۳-۹۳-۴
BiCl۳بیسموت کلرید۷۷۸۷-۶۰-۲
BiF۳تری‌فلوئورید بیسموت۷۷۸۷-۶۱-۳
BiI۳یدید بیسموت (III)۷۷۸۷-۶۴-۶
Bi(NO۳)۳·۵H۲Obismuth(III) nitrate pentahydrate۱۰۰۳۵-۰۶-۰
BiOClbismuth(III) oxychloride۷۷۸۷-۵۹-۹
BiOIbismuth(III) oxyiodide۷۷۸۷-۶۳-۵
(BiO)۲CO۳بیسموت ساب کربنات۵۸۹۲-۱۰-۴
BiPO۴bismuth(III) orthophosphate۱۰۰۴۹-۰۱-۱
Bi(VO۳)۵bismuth(III) metavanadate
Bi۲Se۳bismuth(III) selenide
bismuth selenide
۱۲۰۶۸-۶۹-۸
Bi۲(MoO۴)۳bismuth(III) molybdate۱۳۵۶۵-۹۶-۳
Bi۲O۳اکسید بیسموت (III)۱۳۰۴-۷۶-۳
Bi۲S۳سولفید بیسموت (III)
bismuthinite
۱۳۴۵-۰۷-۹
Bi۲Se۳bismuth(III) selenide۱۲۰۶۸-۶۹-۸
BrClمونوکلرید برم۱۳۸۶۳-۴۱-۷
BrO۳bromate ion۱۵۵۴۱-۴۵-۴
Br۲برم۷۷۲۶-۹۵-۶

C

Chemical compoundSynonymsCAS number
CCl۲F۲dichlorodifluoromethane
هالوآلکان
۷۵-۷۱-۸
CCl۴کربن تتراکلرید
tetrachloromethane
۵۶-۲۳-۵
CFCl۳هالوآلکان۷۵-۶۹-۴
CFCl۲CF۲Clهالوآلکان
CHCl۳کلروفرم
trichloromethane
methyl trichloride
۶۷-۶۶-۳
CHO۲formate ion
CH۲CHCHCH۲بوتادی‌ان۱۰۶-۹۹-۰
CH۲COketene
CH۲ClCOOHchloroacetic acid
CH۲Cl۲دی‌کلرومتان۷۵-۰۹-۲
CH۲Oفرمالدهید۱۹۷۱۰-۵۶-۶
CH۲OHCH۲OHاتیلن گلیکول
CH۳CCHمتیل استیلن
CH۳CHCHCH۳۲-بوتن
CH۳CHCH۲پروپیلن
CH۳CHOاستالدهید
CH۳CH۲Brبرمواتان
CH۳CH۲CH۲CH۲OHان-بوتانول
CH۳CH۲CH۲OH۱-پروپانول
propan-۱-ol
CH۳CH۲CONH۲پروپانامید
CH۳CH۲COOHپروپانوئیک اسید
CH۳CH۲OCH۲CH۳دی‌اتیل اتر
ethoxyethane
CH۳CH۲OHاتانول
CH۳(CH۲)۱۶COOHاسید استاریک
CH۳COCH۳استون
CH۳COClاستیل کلرید
CH۳CONH۲استامید
ethanamide
CH۳COOاستات ion
CH۳COOCHCH۲وینیل استات
CH۳COOCH۲C۶H۵بنزیل استات
CH۳COO(CH۲)۲CH(CH۳)۲ایزوآمیل استات
CH۳COOHاستیک اسید
ethanoic acid
CH۳Clکلرومتان
methyl chloride
۷۴-۸۷-۳
CH۳Iiodomethane
methyl iodide
۷۴-۸۸-۴
CH۳OCH۳دی‌متیل اتر
CH۳OHمتانول
CH۳SCH۳دی‌متیل سولفید
DMS
CH۳SHمتان‌تیول
(CH۳)۲CHOHایزوپروپیل الکل
۲-propanol
propan-۲-ol
isopropanol
(CH۳)۲COاستون
(CH۳)۲C۲O۴دی‌متیل اگزالات
(CH۳)۲NNH۲دی‌متیل‌هیدرازین نامتقارن
(CH۳)۲S+CH۲CH۲COOدی متیل سولفونیوپروپیونات
DMSP
(CH۳)۳CClترت-بوتیل کلرید
(CH)۳COHترت-بوتانول
(CH۳)۳COOC(CH۳)۳دی-ترت-بوتیل پراکسید
DTBP
CH۴متان
natural gas
۷۴-۸۲-۸
CNسیانور
C(NH۲)۳NO۳گوآنیدین نیترات
CNOسیانات
COکربن مونوکسید۶۳۰-۰۸-۰
COCl۲فسژن۷۵-۴۴-۵
CO۲کربن دی‌اکسید۱۲۴-۳۸-۹
CO۳کربن تری‌اکسید
CO۳۲−کربنات
CS۲کربن دی‌سولفید۷۵-۱۵-۰
C۲F۴تترافلوئورواتیلن۱۱۶-۱۴-۳
C۲H۲استیلن۷۴-۸۶-۲
C۲H۳Clوینیل کلرید۷۵-۰۱-۴
C۲H۳O۲استات
C۲H۴اتیلن۷۴-۸۵-۱
C۲H۴Cl۲۲،۱-دی‌کلرواتان۱۰۷-۰۶-۲
C۲H۴O۲استیک اسید۶۴-۱۹-۷
C۲H۵Brبرمواتان۷۴-۹۶-۴
C۲H۵NH۲اتیل آمین
C۲H۵NO۲گلیسین
Gly
۵۶-۴۰-۶
C۲H۵Oethoxide ion
C۲H۵OHاتانول
ethyl alcohol
(C۲H۵)۲NHدی‌اتیل‌آمین
C۲H۶اتان۷۴-۸۴-۰
C۲H۶OSدی‌متیل سولفواکسید
DMSO
۶۷-۶۸-۵
C۲O۴۲−oxalate ion
C۳H۳O۴malonate ion
C۳H۵N۳O۹نیتروگلیسرین
C۳H۶سیکلوپروپان۷۵-۱۹-۴
پروپیلن۱۱۵-۰۷-۱
C۳H۷NO۲آلانین
Ala
۵۶-۴۱-۷
C۳H۷NO۲Sسیستئین
Cys
۵۲-۹۰-۴
C۳H۷NO۳سرین (اسید آمینه)
Ser
۵۶-۴۵-۱
C۳H۸پروپان۷۴-۹۸-۶
C۳H۸O۱-پروپانول
۱-propanol
۷۱-۲۳-۸
۲-propanol۶۷-۶۳-۰
C۳N۳(OH)۳سیانوریک اسید
C۳N۱۲cyanuric triazide۵۶۳۷-۸۳-۲
C۴H۷BrO۲۲-bromobutyric acid۸۰-۵۸-۰
۴-bromobutyric acid۲۶۲۳-۸۷-۲
α-bromoisobutyric acid۲۰۵۲-۰۱-۹
اتیل برمواستات۱۰۵-۳۶-۲
C۴H۷NO۴اسید آسپارتیک
Asp
۵۶-۸۴-۸
C۴H۸سیکلوبوتان۲۸۷-۲۳-۰
C۴H۸N۲O۳آسپاراژین
Asn
۷۰-۴۷-۳
C۴H۸Oتتراهیدروفوران
THF
۱۰۹-۹۹-۹
C۴H۹NO۳ترئونین
Thr
۷۲-۱۹-۵
C۴H۹OHbutyl alcohol
C۴H۱۰بوتان (هیدروکربن)۱۰۶-۹۷-۸
۲-methylpropane۷۵-۲۸-۵
C۴H۱۰Oدی‌اتیل اتر۶۰-۲۹-۷
C۵H۴NCOOHویتامین ب۳
C۵H۵سیکلوپنتادین
C۵H۵Nپیریدین۱۱۰-۸۶-۱
C۵H۹NO۲پرولین
Pro
۱۴۷-۸۵-۳
C۵H۹NO۴اسید گلوتامیک
Glu
۵۶-۸۶-۰
C۵H۱۰سیکلوپنتان۲۸۷-۹۲-۳
C۵H۱۰N۲O۳گلوتامین
Gln
۵۶-۸۵-۹
C۵H۱۰O۴دئوکسی‌ریبوز۵۳۳-۶۷-۵
C۵H۱۱NO۲والین
Val
۶۶۰-۸۸-۸
C۵H۱۱NO۲Sمتیونین
Met
۲۵۳۴۳-۹۱-۳
C۵H۱۲پنتان (ترکیب آلی)۱۰۹-۶۶-۰
C۶F۵COOHpentafluorobenzoic acid
C۶H۴O۲orthobenzoquinone۵۸۳-۶۳-۱
parabenzoquinone
quinone
۱۰۶-۵۱-۴
C۶H۵CHOبنزآلدهید
C۶H۵CH۲OHبنزیل الکل
C۶H۵COClبنزوئیل کلرید
C۶H۵COOبنزوئیک اسید
C۶H۵COOHبنزوئیک اسید۶۵-۸۵-۰
C۶H۵Fفلوروبنزن۴۶۲-۰۶-۶
C۶H۵OHفنول
C۶H۵O۷۳−citrate ion
(C۶H۵)۴Getetraphenylgermane
C۶H۶بنزن۷۱-۴۳-۲
C۶H۶O۲
(benzenediols)
پیرو کاته‌شول۱۲۰-۸۰-۹
هیدروکینون۱۲۳-۳۱-۹
رزورسینول۱۰۸-۴۶-۳
C۶H۸O۷سیتریک اسید۷۷-۹۲-۹
C۶H۹N۳O۲هیستیدین
His
۷۱-۰۰-۱
C۶H۱۰O۳۴-acetylbutyric acid۳۱۲۸-۰۶-۱
butyl glyoxylate۶۲۹۵-۰۶-۳
اتیل استواستات۱۴۱-۹۷-۹
۲-hydroxypropyl acrylate۲۵۵۸۴-۸۳-۲
pantolactone۵۹۹-۰۴-۲
propyl pyruvate
C۶H۱۲سیکلوهگزان۱۱۰-۸۲-۷
C۶H۱۲O۶فروکتوز۷۶۶۰-۲۵-۵
گلوکز۵۰-۹۹-۷
C۶H۱۳NON-ethylmorpholine۱۱۱۹-۲۹-۵
C۶H۱۳NO۲ایزولوسین
Ile
۷۳-۳۲-۵
لوسین
Leu
۶۱-۹۰-۵
C۶H۱۴هگزان۱۱۰-۵۴-۳
C۶H۱۴N۲O۲لیزین
Lys
۵۶-۸۷-۱
C۶H۱۴N۴O۲آرژینین
Arg
۷۴-۷۹-۳
C۷H۸تولوئن۱۰۸-۸۸-۳
C۷H۱۶هپتان۱۴۲-۸۲-۵
C۸H۸cubane۲۷۷-۱۰-۱
C۸H۹NO۲استامینوفن۱۰۳-۹۰-۲
C۸H۱۸اکتان۱۱۱-۶۵-۹
C۹H۸O۴acetylsalicylic acid
استیل‌سالیسیلیک اسید
۵۰-۷۸-۲
C۹H۱۱NO۲فنیل‌آلانین
Phe
۶۳-۹۱-۲
C۹H۱۱NO۳تیروزین
Tyr
۳۱۳۳۰-۵۹-۳
C۹H۲۰نونان۱۱۱-۸۴-۲
C۱۰H۸نفتالین۹۱-۲۰-۳
C۱۰H۱۴Omentha spicata herb oil۸۰۰۸-۷۹-۵
C۱۰H۱۵ONافدرین۵۶۳۷۰-۳۰-۰
C۱۰H۱۶Oکافور۷۶-۲۲-۲
C۱۰H۲۲دکان۱۲۴-۱۸-۵
C۱۱H۱۲N۲O۲تریپتوفان
Trp
۷۳-۲۲-۳
C۱۱H۲۴اوندکان۱۱۲۰-۲۱-۴
C۱۲H۱۰biphenyl۹۲-۵۲-۴
C۱۲H۲۲O۱۱مالتوز۶۹-۷۹-۴
ساکارز۵۷-۵۰-۱
C۱۲H۲۶دودکان۱۱۲-۴۰-۳
C۱۳H۱۰Oبنزوفنون۱۱۹-۶۱-۹
C۱۳H۱۲Oیونون۲۴۸۴-۱۶-۴
C۱۳H۲۸تریدکان۶۲۹-۵۰-۵
C۱۴H۱۰anthracene۱۲۰-۱۲-۷
C۱۴H۱۰O۱۴بنزوئیل پروکساید۹۴-۳۶-۰
C۱۴H۱۸N۲O۵آسپارتام۸۱-۱۴-۱
C۱۴H۳۰tetradecane۶۲۹-۵۹-۴
C۱۵H۳۲پنتادکان۶۲۹-۶۲-۹
C۱۶H۳۴هگزادکان۵۴۴-۷۶-۳
C۱۷H۳۶هپتادکان۶۲۹-۷۸-۷
C۱۸H۳۲O۲اسید لینولئیک۶۰-۳۳-۳
C۱۸H۳۶O۲اسید استاریک۵۷-۱۱-۴
C۱۸H۳۸octadecane۵۹۳-۴۵-۳
C۱۹H۴۰nonadecane۶۲۹-۹۲-۵
C۲۰H۲۴O۲N۲کینین۱۳۰-۹۵-۰
C۲۰H۴۲ایکوزان۱۱۲-۹۵-۸
C۲۱H۳۶N۷O۱۶P۳Sکوآنزیم آ۳۱۴۱۶-۹۸-۵
C۱۶۴H۲۵۶Na۲O۶۸S۲مایتوتوکسین۵۹۳۹۲-۵۳-۹
Cl۲O۸Chlorine octaoxide

Ca–Cu

Chemical formulaSynonymsCAS number
CaB۶هگزابورید کلسیم۱۲۰۰۷-۹۹-۷
CaBr۲برمید کلسیم۷۷۸۹-۴۱-۵
Ca(CN)۲کلسیم سیانید۵۹۲-۰۱-۸
CaCO۳کلسیم کربنات
spent lime
کلسیت
سنگ آهک
سنگ مرمر
۴۷۱-۳۴-۱
CaC۲کلسیم کاربید۷۵-۲۰-۷
Ca(CHO۲)۲کلسیم فرمات۵۴۴-۱۷-۲
Ca(C۲H۳O۲)۲استات کلسیم۶۲-۵۴-۴
CaC۲O۴کلسیم اگزالات۵۶۳-۷۲-۴
CaCN۲سیانامید کلسیم۱۵۶-۶۲-۷
CaCl۲کلرید کلسیم۱۰۰۴۳-۵۲-۴
Ca(ClO۳)۲کلسیم کلرات۱۰۱۳۷-۷۴-۳
Ca(ClO۴)۲calcium perchlorate۱۳۴۷۷-۳۶-۶
CaF۲کلسیم فلوئورید
fluorite
۷۷۸۹-۷۵-۵
CaH۲هیدرید کلسیم۷۷۸۹-۷۸-۸
Ca(H۲PO۲)۲calcium hypophosphite۷۷۸۹-۷۹-۹
CaI۲یدید کلسیم۱۰۱۰۲-۶۸-۸
Ca(IO۳)۲کلسیم یدات۷۷۸۹-۸۰-۲
CaMoO۴calcium molybdate۷۷۸۹-۸۲-۴
Ca(NO۲)۲calcium nitrite۱۳۷۸۰-۰۶-۸
Ca(NO۳)۲کلسیم نیترات۱۰۱۲۴-۳۷-۵
Ca(NO۳)۲ · ۴H۲Oکلسیم نیترات۱۳۴۷۷-۳۴-۴
Ca(NbO۳)۲calcium metaniobate
CaOآهک
calcium oxide
burnt lime
۱۳۰۵-۷۸-۸
Ca(ClO)۲کلسیم هیپوکلریت
Ca(OH)۲کلسیم هیدروکسید
slaked lime
۱۳۰۵-۶۲-۰
CaO۲کلسیم پراکسید۱۳۰۵-۷۹-۹
CaSسولفید کلسیم
hepar calcies
sulfurated lime
oldhamite
۲۰۵۴۸-۵۴-۳
CaSO۴کلسیم سولفات
whiskers crystal
۷۷۷۸-۱۸-۹
CaSO۴ · ۰٫۵H۲Oگچ
calcium sulfate hemihydrate
۱۰۰۳۴-۷۶-۱
CaSecalcium selenide۱۳۰۵-۸۴-۶
CaSeO۳calcium selenite
CaSeO۴calcium selenate
CaSiO۳calcium metasilicate
ولاستونیت
۱۳۴۴-۹۵-۲
CaTecalcium telluride۱۲۰۱۳-۵۷-۹
CaTeO۳calcium tellurite
CaTeO۴calcium tellurate
CaTiO۳کلسیم تیتانات۱۲۰۴۹-۵۰-۲
Ca(VO۳)۲calcium metavanadate
Ca(VO۴)۲calcium orthovanadate
CaWO۴شئلیت۷۷۹۰-۷۵-۲
Ca۳N۲نیترید کلسیم۱۲۰۱۳-۸۲-۰
Ca۳P۲فسفید کلسیم۱۳۰۵-۹۹-۳
CdBr۲کادمیم برومید۷۷۸۹-۴۲-۶
Cd(CN)۲سیانید کادمیم۵۴۲-۸۳-۶
CdCO۳اتاویت۵۱۳-۷۸-۰
Cd(C۲H۳O۲)۲استات کادمیم۵۴۳-۹۰-۸
CdC۲O۴cadmium oxalate۸۱۴-۸۸-۰
CdCl۲کادمیم کلرید۱۰۱۰۸-۶۴-۲
CdCrO۴cadmium chromate۱۴۳۱۲-۰۰-۶
CdF۲کادمیم فلوئورید۷۷۹۰-۷۹-۶
CdI۲یدید کادمیم۷۷۹۰-۸۰-۹
Cd(IO۳)۲cadmium iodate۷۷۹۰-۸۱-۰
CdMoO۴cadmium molybdate۱۳۹۷۲-۶۸-۴
Cd(NO۳)۲کادمیم نیترات۱۰۳۲۵-۹۴-۷
Cd(N۳)۲cadmium azide۱۴۲۱۵-۲۹-۳
CdOکادمیم اکسید۱۳۰۶-۱۹-۰
Cd(OH)۲هیدروکسید کادمیم۲۱۰۴۱-۹۵-۲
CdSکادمیم سولفید
greenockite
۱۳۰۶-۲۳-۶
CdSO۳cadmium sulfite
CdSO۴cadmium sulfate۱۰۱۲۴-۳۶-۴
CdSbcadmium antimonide۱۲۰۱۴-۲۹-۸
CdSeکادمیم سلنید
cadmoselite
۱۳۰۶-۲۴-۷
CdSeO۳cadmium selenite
CdSiO۳cadmium metasilicate۱۳۴۷۷-۱۹-۵
Cd(TaO۳)۲cadmium metatantalate
CdTecadmium telluride۱۳۰۶-۲۵-۸
CdTeO۴cadmium tellurate
CdTiO۳cadmium titanate۱۲۰۱۴-۱۴-۱
CdWO۴تنگستات کادمیم۷۷۹۰-۸۵-۴
CdZrO۳cadmium metazirconate
Cd۲Nb۲O۷cadmium niobate۱۲۱۸۷-۱۴-۳
Cd۳As۲کادمیم آرسنید۱۲۰۰۶-۱۵-۴
Cd۳P۲cadmium phosphide۱۲۰۱۴-۲۸-۷
Cd۳(PO۴)۲cadmium phosphate
CeB۶سریم هگزابورید۱۲۰۰۸-۰۲-۵
CeBr۳سریم (III) برومید۱۴۴۵۷-۸۷-۵
CeCcerium carbide۱۲۰۱۲-۳۲-۷
CeCl۳سریم (III) کلرید۷۷۹۰-۸۶-۵
CeF۳cerium(III) fluoride۷۷۵۸-۸۸-۵
CeF۴cerium(IV) fluoride۷۷۵۸-۸۸-۵
CeI۲cerium(II) iodide۱۹۱۳۹-۴۷-۰
CeI۳cerium(III) iodide۷۷۹۰-۸۷-۶
CeNcerium nitride۲۵۷۶۴-۰۸-۳
CeO۲اکسید سریم (IV)
cerianite
۱۳۰۶-۳۸-۳
CeScerium(II) sulfide۱۲۰۱۴-۸۲-۳
Ce(SO۴)۲سریوم(IV) سولفات
CeSi۲cerium silicide۱۲۰۱۴-۸۵-۶
Ce۲C۳cerium(III) carbide۱۲۱۱۵-۶۳-۸
Ce۲O۳اکسید سریم (III)۱۳۴۵-۱۳-۷
Ce۲S۳cerium(III) sulfide۱۲۰۱۴-۹۳-۶
ClFchlorine fluoride۷۷۹۰-۸۹-۸
ClF۳تری‌فلورید کلر۷۷۹۰-۹۱-۲
ClF۵پنتافلوئورید کلر۱۳۶۳۷-۶۳-۳
ClOClO۳پرکلرات کلر۲۷۲۱۸-۱۶-۲
ClO۲دی‌اکسید کلر۱۰۰۴۹-۰۴-۴
ClO۳Fchlorine trioxide fluoride۷۶۱۶-۹۴-۶
Cl۲کلر۷۷۸۲-۵۰-۵
Cl۲O۳دی‌کلرین هگزاکسید۱۷۴۹۶-۵۹-۲
Cl۲O۶chlorine hexoxide۱۲۴۴۲-۶۳-۶
Cl۲O۷chlorine heptoxide۱۰۲۹۴-۴۸-۱
CoAl۲O۴لاجوردی۱۳۸۲۰-۶۲-۷
CoAscobalt arsenide۲۷۰۱۶-۷۳-۵
CoAs۲cobalt(II) arsenide۱۲۰۴۴-۴۲-۷
CoBcobalt(II) boride۱۲۰۰۶-۷۷-۸
CoBr۲کبالت (II) برومید۷۷۸۹-۴۳-۷
Co(CN)۲سیانید کبالت (II)۵۴۲-۸۴-۷
Co(C۲H۳O۲)۲استات کبالت (II)۷۱-۴۸-۷
Co(C۲H۳O۲)۳cobalt(III) acetate۹۱۷-۶۹-۱
CoC۲O۴اکسالات کبالت (II)۸۱۴-۸۹-۱
Co(ClO۴)۲cobalt(II) perchlorate۱۳۴۵۵-۳۱-۷
CoCl۲کلرید کبالت (II)۷۶۴۶-۷۹-۹
CoCrO۴cobalt(II) chromate۲۴۶۱۳-۳۸-۵
CoCr۲O۴cobalt(II) chromite۱۳۴۵۵-۲۵-۹
CoF۲فلوئورید کبالت (II)۱۰۰۲۶-۱۷-۲
CoF۳فلوئورید کبالت (III)۱۰۰۲۶-۱۸-۳
Co(IO۳)۲cobalt(II) iodate۱۳۴۵۵-۲۸-۲
CoI۲یدید کبالت (II)۱۵۲۳۸-۰۰-۳
CoMoO۴cobalt(II) molybdate۱۳۷۶۲-۱۴-۶
Co(NO۳)۲کبالت (II) نیترات۱۰۱۴۱-۰۵-۶
Co(NO۳)۳cobalt(III) nitrate۱۵۵۲۰-۸۴-۰
CoOاکسید کبالت (II)۱۳۰۷-۹۶-۶
Co(OH)۲هیدروکسید کبالت (II)۲۱۰۴۱-۹۳-۰
Co(OH)۳cobalt(III) hydroxide۱۳۰۷-۸۶-۴
CoScobalt(II) sulfide۱۳۱۷-۴۲-۶
CoS۲cobalt disulfide۱۲۰۱۳-۱۰-۴
CoSbcobalt antimonide۱۲۰۵۲-۴۲-۵
CoSecobalt(II) selenide۱۳۰۷-۹۹-۹
CoSeO۳cobalt(II) selenite
CoTecobalt(II) telluride۱۲۰۱۷-۱۳-۹
CoTiO۳cobalt(II) titanate۱۲۰۱۷-۰۱-۵
CoWO۴cobalt(II) tungstate۱۲۶۴۰-۴۷-۰
Co۲Bcobalt boride۱۲۰۴۵-۰۱-۱
Co۲SO۴کبالت(II) سولفات۱۰۱۲۴-۴۳-۳
Co۲S۳cobalt(III) sulfide۱۳۳۲-۷۱-۴
Co۲SiO۴cobalt(II) orthosilicate۱۲۰۱۷-۰۸-۲
Co۲SnO۴cobalt(II) stannate۱۲۱۳۹-۹۳-۴
Co۲TiO۴cobalt(II) titanite۱۲۰۱۷-۳۸-۸
Co۳(Fe(CN)۶)۲cobalt(II) ferricyanide۱۴۰۴۹-۸۱-۱
CrBr۲chromium(II) bromide۱۰۰۴۹-۲۵-۹
CrBr۳chromium(III) bromide۱۰۰۳۱-۲۵-۱
CrCl۲کلرید کروم (II)۱۰۰۴۹-۰۵-۵
CrCl۳کلرید کروم (III)۱۰۰۲۵-۷۳-۷
CrCl۴کلرید کروم (IV)۱۵۵۹۷-۸۸-۳
CrF۲chromium(II) fluoride۱۰۰۴۹-۱۰-۲
CrF۳تری‌فلوئورید کروم۷۷۸۸-۹۷-۸
CrF۴chromium(IV) fluoride۱۰۰۴۹-۱۱-۳
CrF۵chromium(V) fluoride۱۳۸۴۳-۲۸-۲
CrF۶فلوئورید کروم (VI)۱۳۸۴۳-۲۸-۲
CrI۲chromium(II) iodide۱۳۴۷۸-۲۸-۹
CrI۳chromium(III) iodide۱۳۵۶۹-۷۵-۰
Cr(NO۳)۳کروم نیترات۱۳۵۴۸-۳۸-۴
Cr(NO۲)۳chromium(III) nitrite
CrO۲اکسید کروم (IV)۱۲۰۱۸-۰۱-۸
CrO۳تری‌اکسید کروم۱۳۳۳-۸۲-۰
CrO۴۲−chromate ion
CrO۲Cl۲کرومیل کلرید۱۴۹۷۷-۶۱-۸
CrPO۴chromium(III) phosphate۷۷۸۹-۰۴-۰
CrSbchromium antimonide۱۲۰۵۳-۱۲-۲
CrVO۴chromium(III) orthovanadate
Cr۲O۳اکسید کروم (III)
eskolaite
۱۳۰۸-۳۸-۹
Cr۲(SO۴)۳سولفات کروم (III)۱۰۱۰۱-۵۳-۸
Cr۲S۳سولفید کروم (III)۱۲۰۱۸-۲۲-۳
Cr۲Se۳chromium(III) selenide
Cr۲(TeO۴)۳chromium(III) tellurate
Cr۲Te۳chromium(III) telluride۱۲۰۵۳-۳۹-۳
Cr۳As۲chromium(II) arsenide
Cr۳C۲کربید کروم۱۲۰۱۲-۳۵-۰
Cr۳Sb۲chromium(II) antimonide
Cr۳Si۲chromium(II) silicide
CsBO۲caesium borate۹۲۱۴۱-۸۶-۱
CsBrبرمید سزیم۷۷۸۷-۶۹-۱
CsBrO۳caesium bromate۱۳۴۵۴-۷۵-۶
CsBr۳caesium tribromide
CsCNcaesium cyanide۲۱۱۵۹-۳۲-۰
CsC۲H۳O۲سزیم استات۳۳۹۶-۱۱-۰
CsClسزیم کلرید۷۶۴۷-۱۷-۸
CsClO۳caesium chlorate۱۳۷۶۳-۶۷-۲
CsClO۴سزیم پرکلرات۱۳۴۵۴-۸۴-۷
CsFسزیم فلوئورید۱۳۴۰۰-۱۳-۰
CsIسزیم یدید۷۷۸۹-۱۷-۵
CsI۳caesium triiodide
CsNH۲caesium amide۲۲۲۰۵-۵۷-۸
CsNO۳سزیم نیترات۷۷۸۹-۱۸-۶
CsN۳caesium azide۲۲۷۵۰-۵۷-۸
CsNbO۳caesium metaniobate
CsOHسزیم هیدروکسید۲۱۳۵۱-۷۹-۱
CsO۲caesium superoxide۱۲۰۱۸-۶۱-۰
Cs۲Scaesium sulfide۱۲۲۱۴-۱۶-۳
CsSCNcaesium thiocyanate
CsSeO۴caesium selenate
CsTaO۳caesium metatantalate
Cs۲CO۳کربنات سزیم۲۹۷۰۳-۰۱-۳
Cs۲C۲O۴caesium oxalate
Cs۲CrO۴caesium chromate
Cs۲Cr۲O۷caesium dichromate
Cs۲HPO۴caesium hydrogen orthophosphate
Cs۲MoO۴caesium molybdate۱۳۵۹۷-۶۴-۳
Cs۲Oسزیم اکسید۲۰۲۸۱-۰۰-۹
Cs۲SO۳caesium sulfite
Cs۲SO۴سزیم سولفات۱۰۲۹۴-۵۴-۹
Cs۲SiO۳caesium metasilicate
Cs۲TeO۴caesium tellurate
Cs۲TiO۳تیتانات سزیم
caesium metatitanate
Cs۲WO۴caesium orthotungstate
Cs۳PO۴caesium orthophosphate
Cs۳VO۴caesium orthovanadate
CuBrبرمید مس (I)۷۷۸۷-۷۰-۴
Cu(BrO۳)۲ · ۶H۲Ocopper(II) bromate hexahydrate
CuBr۲برمید مس (II)
CuC۲O۴copper oxalate
CuClکلرید مس (I)۷۷۵۸-۸۹-۶
Cu(ClO۳)۲ · ۶H۲Ocopper(II) chlorate hexahydrate
CuCl۲کلرید مس (II)۷۴۴۷-۳۹-۴
CuFeS۲copper iron sulfide
کالکوپیریت
CuFe۲O۴copper(II) iron(II) oxide
CuFe۲S۳copper iron sulfide
cubanite
[Cu(H۲O)۴]SO۴ · H۲Oمس(II) سولفات
CuIیدید مس (I)۷۶۸۱-۶۵-۴
CuIO۳copper(I) iodate
Cu(IO۳)۲copper(II) iodate
CuMoO۴copper(II) orthomolybdate
Cu(NO۳)۲نیترات مس (II)
Cu(NO۳)۲ · ۳H۲Oنیترات مس (II)
Cu(NO۳)۲ · ۶H۲Ocopper(II) nitrate hexahydrate۱۰۲۹۴-۴۱-۴
Cu(NbO۳)۲copper(II) orthoniobate
CuOمس (II) اکسید۱۳۱۷-۳۸-۰
Cu(OH)۲مس (II) هیدروکسید
Cu(OH)۲CO۳Verdigris
CuScopper(II) sulfide
کوولین
۱۳۱۷-۴۰-۴
CuSCNcopper(I) thiocyanate
CuSO۴مس(II) سولفات۷۷۵۸-۹۸-۷
CuSO۴ · ۵H۲Oمس(II) سولفات
CuSecopper(II) selenide
CuSeO۳ · ۲H۲Ocopper(II) selenite dihydrate
CuSeO۴ · ۵H۲Ocopper(II) selenate pentahydride
CuSiO۳copper(II) metasilicate
CuTecopper(II) telluride
CuTeO۳copper(II) tellurite
CuTiO۳copper(II) metatitanate
Cu(VO۳)۲copper(II) metavanadate
CuWO۴copper(II) orthotungstate
Cu۲CO۳(OH)۲مالاکیت
Cu۲Sمس(۱) سولفید
کالکوزیت
Cu۲Secopper(I) selenide
Cu۲Tecopper(I) telluride
Cu۳Ascopper(I) arsenide
Cu۳Pفسفید مس (I)
Cu۳(PO۴)۲فسفات مس
Cu۳Sbcopper(III) antimonide
Cu۹S۵copper sulfide
digenite
Cu۳Zn۲برنج (آلیاژ)

D

Chemical formulaSynonymsCAS Number
DBrdeuterium bromide
DIdeuterium iodide
DLiلیتیم هیدرید
DNasodium deuteride
D۲Odeuterium oxide
آب سنگین
D۳Otrideuterium oxide
DyBr۳dysprosium(III) bromide
DyCl۲dysprosium(II) chloride
DyCl۳کلرید دیسپروزیم (III)
DySi۲dysprosium(II) silicide
Dy۲O۳اکسید دیسپروزیم (III)
Dy۲S۳dysprosium(III) sulfide

E

Chemical formulaSynonymsCAS number
ErFerbium monofluoride۱۶۰۸۷-۶۷-۵
ErF۲erbium difluoride۱۶۰۸۷-۶۵-۳
ErF۳erbium trifluoride۱۳۷۶۰-۸۳-۳
ErI۳erbium triiodide۱۳۸۱۳-۴۲-۸
ErI۴Naerbium sodium tetraiodide۱۲۹۸۶۳-۱۳-۴
ErOerbium monoxide۱۲۲۸۰-۶۱-۴
EuFeuropium monofluoride۱۷۲۰۹-۶۰-۸
EuF۳europium trifluoride۱۳۷۶۵-۲۵-۸
EuI۲europium diiodide۲۲۰۱۵-۳۵-۶
EuNbO۲europium niobium dioxide۱۰۷۰۶۹-۷۸-۳
EuNb۲O۶europium diniobium hexaoxide۵۵۲۱۶-۳۲-۵
EuOeuropium monoxide۱۲۰۲۰-۶۰-۹
EuO۲Vmonoeuropium monovandium dioxide۸۸۷۶۲-۳۰-۵
EuO۳Tieuropium titanium trioxide۱۲۰۲۰-۶۱-۰
EuO۳Veuropium metavanadate۳۹۴۳۲-۲۱-۸
EuO۴Weuropium tungsten tetraoxide۱۳۵۳۷-۱۲-۷
EuSeuropium monosulfide۱۲۰۲۰-۶۵-۴
EuS۲europium disulfide۵۵۹۵۷-۴۲-۱
Eu۲Odieuropium monoxide۶۲۴۶۲-۴۷-۹
Eu۲O۲dieuropium dioxide۶۲۴۶۲-۴۸-۰
Eu۲Sdieuropium monosulfide۶۲۴۶۲-۴۹-۱
Eu۲S۲dieuropium disulfide۶۲۴۶۲-۵۱-۵

F

Chemical formulaSynonymsCAS number
F۲Feفلوئورید آهن (II)۴۱۴۲۸-۵۵-۱
FGagallium monofluoride۱۳۹۶۶-۷۸-۴
FGaOgallium monofluoride monoxide۱۵۵۸۶-۶۶-۰
FGdgadolinium monofluoride۱۲۲۵۹-۱۸-۶
FGegermanium monofluoride۱۴۹۲۹-۴۶-۵
FHgmercury fluoride[نیازمند ابهام‌زدایی]۲۷۵۷۵-۴۷-۹
FHoholmium monofluoride۱۶۰۸۷-۶۶-۴
FIمونوفلوئورید ید۱۳۸۷۳-۸۴-۲
FI۲monofluorodiiodine۵۸۷۵۱-۳۳-۰
FInindium monofluoride۱۳۹۶۶-۹۵-۵
FLalanthanum monofluoride۱۳۹۴۳-۴۴-۷
FLiلیتیم فلورید۷۷۸۹-۲۴-۴
FLiOlithium hypofluorite۳۴۲۴۰-۸۴-۱
FLi۲dilithium monofluoride۵۰۶۴۴-۶۹-۴
FMgmagnesium monofluoride۱۴۹۵۳-۲۸-۷
FMnmonomanganese monofluoride۱۳۵۶۹-۲۵-۰
FMnO۳manganese fluoride trioxide۱۵۵۸۶-۹۷-۷
FMomolybdenum monofluoride۶۰۳۸۸-۱۸-۳
FNfluoroimidogen۱۳۹۶۷-۰۶-۱
FNOنیتروسیل فلوئورید۷۷۸۹-۲۵-۵
FNO۲نیتریل فلوئورید۱۰۰۲۲-۵۰-۱
FNO۳fluorine nitrate۷۷۸۹-۲۶-۶
FNSتیازیل فلوئورید۱۸۸۲۰-۶۳-۸
FNaسدیم فلوئورید۷۶۸۱-۴۹-۴
FNa۲disodium monofluoride۸۷۳۳۱-۱۳-۳
FNdneodymium monofluoride۱۳۹۴۰-۷۷-۷
FOoxygen monofluoride۱۲۰۶۱-۷۰-۰
FOThthorium monofluoride monoxide۱۹۷۹۷-۹۰-۱
FOTititanium fluoride oxide۱۷۴۹۷-۷۵-۵
FO۲dioxygen monofluoride۱۵۴۹۹-۲۳-۷
FO۳Sfluorosulfate radical۲۱۵۴۹-۰۲-۰
FPphosphorus monofluoride۱۶۰۲۷-۹۲-۲
FPSphosphenothious fluoride۵۵۷۵۳-۳۹-۴
FPS۲phosphenodithioic fluoride۱۳۷۶۴۹-۴۶-۸
FPblead monofluoride۱۴۹۸۶-۷۲-۲
FPuplutonium monofluoride۲۰۸۸۲-۱۶-۰
FRbفلوئورید روبیدیم۱۳۴۴۶-۷۴-۷
FSmonosulfur monofluoride۱۶۰۶۸-۹۶-۵
FScscandium monofluoride۱۴۰۱۷-۳۳-۵
FSmsamarium monofluoride۱۷۲۰۹-۵۹-۵
FSntin monofluoride۱۳۹۶۶-۷۴-۰
FSrstrontium monofluoride۱۳۵۶۹-۲۷-۲
FThthorium monofluoride۵۱۶۸۶-۳۴-۱
FTititanium fluoride۱۸۰۲۵-۲۲-۴
FTlتالیم (I) فلوئورید۷۷۸۹-۲۷-۷
FWtungsten monofluoride۵۱۶۲۱-۱۶-۰
FXeزنون (عنصر)۱۶۷۵۷-۱۴-۵
FYyttrium monofluoride۱۳۹۸۱-۸۸-۹
FZrفلوئورید زیرکونیم (IV)۱۳۵۶۹-۲۸-۳
F۲فلوئور۷۷۸۲-۴۱-۴
F۲Feferrous fluoride۷۷۸۹-۲۸-۸
F۲Gagallium difluoride۵۱۷۷۷-۷۹-۸
F۲Gdgadolinium difluoride۱۲۲۵۹-۱۹-۷
F۲Geژرمانیم دی‌فلوئورید۱۳۹۴۰-۶۳-۱
F۲GeOdifluorogermanone۷۲۱۹۰-۳۸-۶
F۲Hgفلوئورید جیوه (II)۷۷۸۳-۳۹-۳
F۲Hg۲فلوئورید جیوه (I)۱۳۹۶۷-۲۵-۴
F۲Hoholmium difluoride۱۶۰۸۷-۶۴-۲
F۲IPdifluoroiodophosphine۱۳۸۱۹-۱۱-۹
F۲K۲dipotassium difluoride۱۲۲۸۵-۶۲-۰
F۲Krکریپتون دی‌فلورید۱۳۷۷۳-۸۱-۴
F۲Lalanthanum difluoride۱۵۹۴۸-۶۸-۲
F۲Li۲لیتیم فلورید۱۲۲۶۵-۸۲-۶
F۲Mgمنیزیم فلورید۷۷۸۳-۴۰-۶
F۲Mnmanganese difluoride۷۷۸۲-۶۴-۱
F۲Momolybdenum difluoride۲۰۲۰۵-۶۰-۱
F۲MoO۲molybdenum difluoride dioxide۱۳۸۲۴-۵۷-۲
F۲Ndifluoroamino radical۳۷۴۴-۰۷-۸
F۲N۲Onitrosodifluoroamine۱۴۹۸۴-۷۸-۲
F۲Na۲disodium difluoride۱۲۲۸۵-۶۴-۲
F۲Ndneodymium difluoride۱۳۹۴۰-۷۶-۶
F۲Niفلوئورید نیکل (II)۱۰۰۲۸-۱۸-۹
F۲Oاکسیژن دی‌فلوئورید۷۷۸۳-۴۱-۷
F۲OSتیونیل فلوئورید۷۷۸۳-۴۲-۸
F۲OSidifluorooxosilane۱۴۰۴۱-۲۲-۶
F۲OTititanium fluoride oxide۱۳۵۳۷-۱۶-۱
F۲O۲perfluoroperoxide۷۷۸۳-۴۴-۰
F۲O۲Sسولفوریل فلورید۲۶۹۹-۷۹-۸
F۲O۲Wtungsten difluoride dioxide۱۴۱۱۸-۷۳-۱
F۲O۵S۳peroxydisulfuryl difluoride
F۲Pphosphorus difluoride۱۳۸۷۳-۵۲-۴
F۲Pbفلورید سرب (II)۷۷۸۳-۴۶-۲
F۲Ptplatinum difluoride۱۸۸۲۰-۵۶-۹
F۲Puplutonium difluoride۲۰۸۸۲-۱۵-۹
F۲Sسولفور دی‌فلورید۱۳۸۱۴-۲۵-۰
F۲SWtungsten difluoride monosulfide۴۱۸۳۱-۷۸-۱
F۲S۲difluorodisulfane۱۳۷۰۹-۳۵-۸
F۲S۲thiothionyl fluoride۱۶۸۶۰-۹۹-۴
F۲S۲thiothionyl fluoride۱۰۱۹۴۷-۳۰-۲
F۲S۲Wtungsten difluoride disulfide۴۱۸۳۱-۸۱-۶
F۲Scscandium difluoride۱۴۰۱۷-۳۴-۶
F۲Seselenium difluoride۷۰۴۲۱-۴۳-۱
F۲Sidifluorosilylene۱۳۹۶۶-۶۶-۰
F۲Sntin difluoride۷۷۸۳-۴۷-۳
F۲Srاسترانسیم فلوئورید۷۷۸۳-۴۸-۴
F۲Ththorium difluoride۲۸۸۴۴-۱۱-۳
F۲Tititanium difluoride۱۳۸۱۴-۲۰-۵
F۲Tl۲dithallium difluoride۳۱۹۷۰-۹۷-۵
F۲Wtungsten difluoride۳۳۹۶۳-۱۵-۴
F۲Xeزنون دی‌فلورید۱۳۷۰۹-۳۶-۹
F۲Yyttrium difluoride۱۳۹۸۱-۸۹-۰
F۲Znفلورید روی۷۷۸۳-۴۹-۵
F۲Zrفلوئورید زیرکونیم (IV)۱۳۸۴۲-۹۴-۹
F۳Feفلوئورید آهن (III)۷۷۸۳-۵۰-۸
F۳Gaفلوئورید گالیم (III)۷۷۸۳-۵۱-۹
F۳Gdgadolinium trifluoride۱۳۷۶۵-۲۶-۹
F۳Hoholmium trifluoride۱۳۷۶۰-۷۸-۶
F۳Lalanthanum trifluoride۱۳۷۰۹-۳۸-۱
F۳Li۳trilithium trifluoride۱۱۰۶۸۲-۱۹-۴
F۳Lulutetium trifluoride۱۳۷۶۰-۸۱-۱
F۳Mnفلوئورید منگنز (III)۷۷۸۳-۵۳-۱
F۳Momolybdenum trifluoride۲۰۱۹۳-۵۸-۲
F۳MoOmolybdenum trifluoride oxide۲۲۵۲۹-۲۹-۹
F۳MoSmolybdenum trifluoride sulfide۶۷۳۷۴-۷۶-۹
F۳Nنیتروژن تری‌فلورید۷۷۸۳-۵۴-۲
F۳NOnitrogen trifluoride oxide۱۳۸۴۷-۶۵-۹
F۳NO۲Sdifluoroaminosulfonyl fluoride۱۳۷۰۹-۳۰-۳
F۳NO۳Sdifluoraminooxysulfonyl fluoride۶۸۱۶-۱۲-۲
F۳NSتی‌آزیل تری‌فلورید۱۵۹۳۰-۷۵-۳
F۳NaSnsodium trifluorostannate۱۳۷۸۲-۲۲-۴
F۳Ndneodymium trifluoride۱۳۷۰۹-۴۲-۷
F۳OPphosphoryl fluoride۱۳۴۷۸-۲۰-۱
F۳OTatantalum monoxide trifluoride۲۰۲۶۳-۴۷-۲
F۳OVvanadium trifluoride oxide۱۳۷۰۹-۳۱-۴
F۳Pتری‌فلوئورید فسفر۷۷۸۳-۵۵-۳
F۳PSتیوفسفریل فلوئورید۲۴۰۴-۵۲-۶
F۳Prpraseodymium trifluoride۱۳۷۰۹-۴۶-۱
F۳Puفلوئورید پلوتونیم (III)۱۳۸۴۲-۸۳-۶
F۳Rhrhodium fluoride۶۰۸۰۴-۲۵-۳
F۳Ssulfur trifluoride۳۰۹۳۷-۳۸-۳
F۳SWtungsten trifluoride monosulfide۴۱۸۳۱-۷۹-۲
F۳Sbآنتیموان تری‌فلوئورید۷۷۸۳-۵۶-۴
F۳Scفلوئورید اسکاندیم۱۳۷۰۹-۴۷-۲
F۳Sitrifluorosilyl radical۱۴۸۳۵-۱۴-۴
F۳Smفلوئورید ساماریم (III)۱۳۷۶۵-۲۴-۷
F۳Tbterbium trifluoride۱۳۷۰۸-۶۳-۹
F۳Ththorium trifluoride۱۳۸۴۲-۸۴-۷
F۳Tiفلورید تیتانیوم (III)۱۳۴۷۰-۰۸-۱
F۳Tlthallium trifluoride۷۷۸۳-۵۷-۵
F۳Tmthulium trifluoride۱۳۷۶۰-۷۹-۷
F۳Wtungsten trifluoride۵۱۶۲۱-۱۷-۱
F۳Yفلوئورید ایتریم (III)۱۳۷۰۹-۴۹-۴
F۳Ybفلوئورید ایتربیم (III)۱۳۷۶۰-۸۰-۰
F۳Zrzirconium trifluoride۱۳۸۱۴-۲۲-۷
F۴Geژرمانیم تترافلوئورید۷۷۸۳-۵۸-۶
F۴Ge۲digermanium tetrafluoride۱۲۳۳۲-۰۸-۰
F۴Hfhafnium fluoride۱۳۷۰۹-۵۲-۹
F۴Mg۲dimagnesium tetrafluoride۵۶۴۵۰-۸۹-۶
F۴Mg۲منیزیم فلورید۵۸۷۹۰-۴۱-۳
F۴Momolybdenum tetrafluoride۲۳۴۱۲-۴۵-۵
F۴MoOmolybdenum tetrafluoride oxide۱۴۴۵۹-۵۹-۷
F۴MoSmolybdenum tetrafluoride monosulfide۷۰۴۸۷-۶۰-۴
F۴N۲تترافلوروهیدرازین۱۰۰۳۶-۴۷-۲
F۴Na۲Sndisodium tetrafluorostannate۱۵۰۰۷-۵۵-۳
F۴OOsosmium oxide tetrafluoride۳۸۴۴۸-۵۸-۷
F۴OP۲diphosphorus tetrafluoride oxide۱۳۸۱۲-۰۷-۲
F۴ORerhenium tetrafluoride oxide۱۷۰۲۶-۲۹-۸
F۴OSتیونیل تترافلورید۱۳۷۰۹-۵۴-۱
F۴OWtungsten tetrafluoride oxide۱۳۵۲۰-۷۹-۱
F۴OXexenon tetrafluoride oxide۱۳۷۷۴-۸۵-۱
F۴P۲diphosphorus tetrafluoride۱۳۸۲۴-۷۴-۳
F۴Pblead tetrafluoride۷۷۸۳-۵۹-۷
F۴Ptplatinum tetrafluoride۱۳۴۵۵-۱۵-۷
F۴Puتترافلوئورید پلوتونیم۱۳۷۰۹-۵۶-۳
F۴Sسولفور تترافلورید۷۷۸۳-۶۰-۰
F۴SWtungsten tetrafluoride monosulfide۴۱۸۳۱-۸۰-۵
F۴Seسلنیوم تترافلورید۱۳۴۶۵-۶۶-۲
F۴Siتترافلوئورید سیلیسیم۷۷۸۳-۶۱-۱
F۴Sn۲ditin tetrafluoride۱۳۰۹۵۰-۲۸-۶
F۴Tititanium fluoride۷۷۸۳-۶۳-۳
F۴Uاورانیوم تترافلورید۱۰۰۴۹-۱۴-۶
F۴Wtungsten tetrafluoride۱۳۷۶۶-۴۷-۷
F۴Xeزنون تترافلورید۱۳۷۰۹-۶۱-۰
F۴Zrفلوئورید زیرکونیم (IV)۷۷۸۳-۶۴-۴
F۵Iپنتافلوئورید ید۷۷۸۳-۶۶-۶
F۵Momolybdenum pentafluoride۱۳۸۱۹-۸۴-۶
F۵ORerhenium monoxide pentafluoride۲۳۳۷۷-۵۳-۹
F۵Pپنتافلوئورید فسفر۷۶۴۷-۱۹-۰
F۵Puplutonium pentafluoride۳۱۴۷۹-۱۹-۳
F۵Sدی‌سولفور دکافلوئورید۱۰۵۴۶-۰۱-۷
F۵Sbپنتافلوئورید آنیموان۷۷۸۳-۷۰-۲
F۵Taفلورید تانتال (V)۷۷۸۳-۷۱-۳
F۵Uاورانیوم پنتافلورید۱۳۷۷۵-۰۷-۰
F۵Wtungsten pentafluoride۱۹۳۵۷-۸۳-۶
F۶Fe۲diiron hexafluoride۱۷۱۱۴-۴۵-۳
F۶La۲lanthanum trifluoride dimer۱۲۵۹۲-۳۱-۳
F۶Moمولیبدن هگزافلوئورید۷۷۸۳-۷۷-۹
F۶NP۳nitridotriphosphorous hexafluoride۵۶۵۶۴-۵۶-۸
F۶Ososmium hexafluoride۱۳۷۶۸-۳۸-۲
F۶Puپلوتونیوم هگزافلورید۱۳۶۹۳-۰۶-۶
F۶Reرنیم هگزافلورید۱۰۰۴۹-۱۷-۹
F۶Sهگزا فلوراید گوگرد۲۵۵۱-۶۲-۴
F۶Seهگزافلوئورید سلنیم۷۷۸۳-۷۹-۱
F۶Si۲hexafluorodisilane۱۳۸۳۰-۶۸-۷
F۶Sn۳tritin hexafluoride۱۲۳۲۴-۶۰-۶
F۶Teتلوریم هگزافلوئورید۷۷۸۳-۸۰-۴
F۶Uهگزافلوراید اورانیوم۷۷۸۳-۸۱-۵
F۶Wتنگستن هگزافلوئورید۷۷۸۳-۸۲-۶
F۶Xeهگزافلورید زنون۱۳۶۹۳-۰۹-۹
F۷Iهپتافلورید ید۱۶۹۲۱-۹۶-۳
F۷NSpentafluorosulfanyldifluoroamine۱۳۶۹۳-۱۰-۲
F۷Reرنیوم هپتافلوئورید۱۷۰۲۹-۲۱-۹
F۸Si۳octafluorotrisilane۱۴۵۲۱-۱۴-۳
F۱۰Mo۲molybdenum fluoride۶۵۶۵۳-۱۸-۱
F۱۰S۲دی‌سولفور دکافلوئورید۵۷۱۴-۲۲-۷
F۱۵Mo۳molybdenum fluoride۶۵۶۵۳-۰۵-۶
FeAsSiron arsenic sulfide
arsenopyrite
FeBr۲برمید آهن (II)۷۷۸۹-۴۶-۰
FeBr۳برمید آهن (III)
FeBr۳ · ۶H۲Oiron(III) bromide hexahydrate
FeCO۳سیدریت
FeC۲O۴اکسالات آهن (II)
FeC۵O۵پنتاکربونیل آهن
pentacarbonyl iron
۱۳۴۶۳-۴۰-۶
FeC۱۰H۱۰فروسن
FeCl۲کلرید آهن (II)
FeCl۳کلرید آهن (III)۷۷۰۵-۰۸-۰
FeCr۲O۴کرومیت (ore)
FeF۲ · ۴H۲Oiron(II) fluoride tetrahydrate
FeIiron monoiodide۳۳۰۱۹-۲۱-۵
FeI۲iron diiodide
iron(II) iodide
۷۷۸۳-۸۶-۰
FeI۲ · ۴H۲Oiron(II) iodide tetrahydrate
FeI۳iron(III) iodide
FeMoO۴iron(II) orthomolybdate
FeOاکسید آهن (II)
اکسید آهن (II)
wüstite
۱۳۴۵-۲۵-۱
FeO۲iron dioxide۱۲۴۱۱-۱۵-۳
FeO۲Hگوتیت
FeO۲H · nH۲Oلیمونیت
Fe(OH)۲هیدروکسید آهن (II)
Fe(OH)۳آهن (III) اکسید-هیدروکسید
FeO۴Sفروس سولفات۷۷۲۰-۷۸-۷
FeO۸H۴P۲iron(II) dihydrogen phosphate
FePiron(III) phosphide
FeSسولفید آهن
iron(II) sulfide
۱۳۱۷-۹۶-۰
FeS۲پیریت
fool’s gold
۱۳۰۹-۳۶-۰
iron(IV) sulfide
مارکارسیت
۱۲۰۶۸-۸۵-۸
FeSeiron(II) selenide
FeTeiron(II) telluride
FeTiO۳iron(II) metatitanate
FeVO۴iron(III) orthovanadate
FeWO۴iron(II) orthotungstate
FeZrO۳iron(II) metazirconate
Fe۲I۲diiron diiodide۹۲۷۸۵-۶۴-۳
Fe۲I۴diiron tetraiodide۹۲۷۸۵-۶۳-۲
Fe۲O۳اکسید آهن
اکسید آهن (III)
هماتیت
۱۳۱۷-۶۰-۸
Fe۲O۳venetian red۸۰۱۱-۹۷-۰
Fe۲O۱۲S۳سولفات آهن (III)
iron(III) sulfate
۱۰۰۲۸-۲۲-۵
Fe۲O۱۲W۳iron(III) orthotungstate
Fe۲Pdiiron phosphide
Fe۲SiO۴fayalite
Fe۳H۲Na۲O۴۵Siکریزوتیل
white asbestos
۱۲۰۰۱-۲۸-۴
Fe۳O۴مگنتیت
triiron(II, III) tetraoxide
۱۳۰۹-۳۸-۲
Fe۳Piron(tri) phosphide
Fe۷Si۸O۲۴H۲amosite
brown asbestos
grunerite
۱۲۱۷۲-۷۳-۵

G

Chemical formulaSynonymsCAS number
GaAsگالیم آرسنید
GaAsO۴gallium(III) orthoarsenate
GaBr۳برمید گالیم (III)۱۳۴۵۰-۸۸-۹
Ga(C۲H۳O۲)۳gallium(III) acetate
GaCl۲gallium(II) chloride۱۲۸۵۷۹-۰۹-۹
GaCl۳تری‌کلرید گالیم۱۳۴۵۰-۹۰-۳
GaI۲gallium(II) iodide
GaI۳یدید گالیم (III)۱۳۴۵۰-۹۱-۴
GaNنیترید گالیم
Ga(OH)۳گالیم (III) هیدروکسید
GaPO۴gallium(III) orthophosphate
GaSbگالیم آنتیمونید۱۲۰۶۴-۰۳-۸
GaTeتلورید گالیم (II)۱۲۰۲۴-۱۴-۵
Ga۲O۳اکسید گالیم (III)۱۲۰۲۴-۲۱-۴
Ga۲(SO۴)۳·۱۸H۲Ogallium(III) sulfate octadecahydrate
Ga۲S۳gallium(III) sulfide
Ga۲Te۳تلورید گالیم (III)
GeBr۴germanium(IV) bromide۱۳۴۵۰-۹۲-۵
GeH۳COOH۲-germaacetic acid
GeI۲germanium(II) iodide۱۳۵۷۳-۰۸-۵
GeI۴germanium(IV) iodide۱۳۴۵۰-۹۵-۸
GeOژرمانیم مونوکسید۲۰۶۱۹-۱۶-۳

H

Chemical formulaSynonymsCAS number
HAthydrogen astatide
HBrhydrogen bromide
هیدروبرومیک اسید
۱۰۰۳۵-۱۰-۶
HCCHاستیلن
ethyne
HCNhydrocyanic acid
hydrogen cyanide
۶۹۱۴-۰۷-۴
HCONH۲فرم‌آمید
methanamide
HCOOformate ion
HCOOHفرومیک اسید
methanoic acid
HCOONH۴آمونیوم فرمات
HCO۳بی‌کربنات
HC۳H۵O۳اسید لاکتیک
HC۵H۵N+pyridinium ion
HC۶H۷O۶اسید اسکوربیک
HC۹H۷O۴استیل‌سالیسیلیک اسید
HC۱۲H۱۷ON۴SCl۲ویتامین ب۱
vitamin B۱ hydrochloride
HClهیدروکلریک اسید
هیدروژن کلرید
۷۶۴۷-۰۱-۰
HClOهیپوکلرو اسید۷۷۹۰-۹۲-۳
HClO۲کلرو اسید۱۳۸۹۸-۴۷-۰
HClO۳کلریک اسید۷۷۹۰-۹۳-۴
HClO۴پرکلریک اسید۷۶۰۱-۹۰-۳
HDOsemiheavy water
water-d1
۱۴۹۴۰-۶۳-۷
HFهیدروفلوئوریک اسید۷۶۶۴-۳۹-۳
HIهیدروژن یدید۱۰۰۳۴-۸۵-۲
HIO۳یدیک اسید
HNO۲نیتراس اسید۷۷۸۲-۷۷-۶
HNO۳نیتریک اسید
hydrogen nitrate
۷۶۹۷-۳۷-۲
HN۳هیدرازوئیک اسید۷۷۸۲-۷۹-۸
HOClهیپوکلرو اسید۷۷۹۰-۹۲-۳
HOFهیپوفلورو اسید۱۴۰۳۴-۷۹-۸
HOOCCOOHاکسالیک اسید
HPO۴۲−فسفات
HSO۳hydrogen sulfite ion
HSO۴سولفات
HTOpartially tritiated water
water-t
۱۳۶۷۰-۱۷-۲
H۲هیدروژن۱۳۳۳-۷۴-۰
H۲C(CH)CNاکریلونیتریل
H۲COفرمالدهید۱۹۷۱۰-۵۶-۶
H۲CO۳کربنیک اسید۱۰۷-۳۲-۴
H۲CSOsulfine۴۰۱۰۰-۱۶-۱
H۲C۲O۴اکسالیک اسید۱۴۴-۶۲-۷
H۲C۴H۴O۶اسید تارتاریک
H۲C۸H۴O۴فتالیک اسید
H۲Ph
H۲CrO۴اسید کرومیک
H۲NCH۲COOHگلیسین
H۲NNH۲هیدرازین
H۲Oآب۷۷۳۲-۱۸-۵
H۲O۲آب اکسیژنه۷۷۲۲-۸۴-۱
H۲PO۴فسفات
H۲Sسولفید هیدروژن
hydrosulfuric acid
۷۷۸۳-۰۶-۴
H۲SO۳سولفورو اسید
H۲SO۴سولفوریک اسید
hydrogen sulfate
۷۶۶۴-۹۳-۹
H۲S۲O۷disulfuric acid
H۲S۲O۸پروکسی‌دی‌سولفوریک اسید
H۲SeO۳سلنوس اسید
H۲SeO۴سلنیک اسید
H۲SiO۳سیلیسیک اسید۷۶۹۹-۴۱-۴
H۲TeO۳تلورو اسید
H۲TiO۳اسید تیتانیک
H۳AsO۴آرسنیک اسید
H۳CCH۲CH۳پروپان
H۳N+CH۲COOzwitterion
H۳O+hydronium ion
H۳PO۴فسفریک اسید۷۶۶۴-۳۸-۲
H۴XeO۶perxenic acid
H۶TeO۶تلوریک اسید
HfBr۴hafnium(IV) bromide۱۳۷۷۷-۲۲-۵
HfF۴hafnium(IV) fluoride۱۳۷۰۹-۵۲-۹
HfOCl۲ · ۸H۲Ohafnium(IV) oxychloride octahydrate
HfOH(C۲H۳O۲)۳hafnium(IV) acetate, basic
Hf(SO۴)۲hafnium(IV) sulfate
Hg(BrO۳)۲ · ۲H۲Omercury(II) bromate dihydrate
HgBr۲برمید جیوه (II)۷۷۸۹-۴۷-۱
Hg(C۲H۳O۲)۲استات جیوه (II)
Hg(C۷H۵O۲)۲ · H۲Omercury(II) benzoate monohydrate
HgClO۴ · ۴H۲Omercury(I) perchlorate tetrahydrate
Hg(ClO۴)۲ · ۳H۲Omercury(II) perchlorate trihydrate
HgCl۲کلرید جیوه (II)۷۴۸۷-۹۴-۷
Hg(IO۳)۲mercury(II) iodate
HgI۲یدید جیوه (II)۷۷۷۴-۲۹-۰
Hg(NO۳)۲ · H۲Omercury(II) nitrate monohydrate
Hg(CNO)۲فولمینات جیوه (II)۶۲۸-۸۶-۴
HgOجیوه (II) اکسید۲۱۹۰۸-۵۳-۲
HgSسولفید جیوه
cinnabar
Hg(SCN)۲mercury(II) thiocyanate
HgSeسلنید جیوه
HgSeO۳mercury(II) selenite
HgTeتلورید جیوه
HgTeO۳mercury(II) tellurite
HgWO۴mercury(II) tungstate
Hg۲Br۲برمید جیوه (I)۱۵۳۸۵-۵۸-۷
Hg۲Cl۲کلرید جیوه (I)۱۰۱۱۲-۹۱-۱
Hg۲I۲یدید جیوه (I)۱۵۳۸۵-۵۷-۶
Hg۳(AsO۴)۲mercury(II) orthoarsenate

I

Chemical formulaSynonymsCAS number
IBriodine(I) bromide۷۷۸۹-۳۳-۵
IBr۳iodine(III) bromide
IClمونوکلرید ید۷۷۹۰-۹۹-۰
ICl۳تری‌کلرید ید
IO۳iodate ion
I۲ید۷۵۵۳-۵۶-۲
I۳triiodide ion
InAsآرسنید ایندیم
InBrبرمید ایندیم (I)۱۴۲۸۰-۵۳-۶
InBrI۲indium(III) bromodiiodide
InBr۲Iindium(III) dibromoiodide
InBr۳برمید ایندیم (III)۱۳۴۶۵-۰۹-۳
InClindium(I) chloride۱۳۴۶۵-۱۰-۶
InCl۲indium(II) chloride
InCl۳کلرید ایندیم (III)۱۰۰۲۵-۸۲-۸
InCl۳·۴H۲Oindium(III) chloride tetrahydrate
InIindium(I) iodide۱۳۹۶۶-۹۴-۴
In(IO۳)۳indium(III) iodate
InI۲indium(II) iodide
InI۳indium(III) iodide۱۳۵۱۰-۳۵-۵
In(NO۳)۳·۴٫۵H۲Oindium(III) nitrate tetrahemihydrate
In(OH)۳indium(III) hydroxide
InPایندیم فسفید۲۲۳۹۸-۸۰-۷
InPO۴indium(III) orthophosphate
InSindium(II) sulfide۱۲۰۳۰-۱۴-۷
InSbایندیم آنتیمونید۱۳۱۲-۴۱-۰
InTeindium(II) telluride۱۲۰۳۰-۱۹-۲
In۲O۳اکسید ایندیم (III)۱۳۱۲-۴۳-۲
In۲(SO۴)۳·H۲Oindium(III) sulfate monohydrate
In۲S۳سولفید ایندیم (III)
In۲Se۳سلنید ایندیم (III)
In۲Te۳تلورید ایندیم (III)

K

Chemical formulaSynonymsCAS number
KCNپتاسیوم سیانید۱۵۱-۵۰-۸
KCNSتیوسیانات پتاسیم۳۳۳-۲۰-۰
KClپتاسیم کلرید۷۴۴۷-۴۰-۷
KClO۳پتاسیم کلرات۳۸۱۱-۰۴-۹
KClO۴پتاسیم پرکلرات۷۷۷۸-۷۴-۷
KFپتاسیوم فلورید۱۳۴۵۵-۲۱-۱
KMnO۴پتاسیم پرمنگنات۷۷۲۲-۶۴-۷
K۲MnO۴پتاسیم منگنات۱۰۲۹۴-۶۴-۱
KrF۲کریپتون دی‌فلورید۱۳۷۷۳-۸۱-۴

L

Chemical formulaSynonymsCAS number
LaCl۳لانتان (III) کلرید۱۰۰۹۹-۵۸-۸
LaPO۴lanthanum(III) phosphate۱۴۹۱۳-۱۴-۵
LaPO۴·۰٫۵H۲Olanthanum(III) phosphate crystal hemihydrate
Li(AlSi۲O۶)keatite
LiBrبرمید لیتیم۷۵۵۰-۳۵-۸
LiBr·۲H۲Olithium bromide dihydrate
LiBrO۳lithium bromate
LiCNlithium cyanide
LiC۲H۵Olithium ethoxide
LiFلیتیم فلورید۷۷۸۹-۲۴-۴
LiHSO۴lithium hydrogen sulfate
LiIO۳lithium iodate
LiNasodium lithium
LiNO۳لیتیم نیترات
LiNO۳·H۲Olithium nitrate monohydrate
LiTaO۳لیتیم تانتالات
lithium metatantalate
LiVO۳·۲H۲Olithium metavanadate dihydrate
Li۲B۴O۷·۵H۲Olithium tetraborate pentahydrate
Li۲CrO۴lithium chromate
Li۲CrO۴·۲H۲Olithium chromate dihydrate
Li۲Cr۲O۷lithium dichromate
Li۲MoO۴lithium orthomolybdate۱۳۵۶۸-۴۰-۶
Li۲NbO۳lithium metaniobate
Li۲SO۴سولفات لیتیم۱۰۳۷۷-۴۸-۷
Li۲SeO۳lithium selenite
Li۲SeO۴lithium selenate
Li۲SiO۳lithium metasilicate۱۰۱۰۲-۲۴-۶
lithium orthosilicate
Li۲TeO۳lithium tellurite
Li۲TeO۴lithium tellurate
Li۲TiO۳تیتانات لیتیم۱۲۰۳۱-۸۲-۲
Li۲WO۴lithium orthotungstate۱۳۵۶۸-۴۵-۱
Li۲ZrO۳lithium metazirconate

M

Chemical formulaSynonymsCAS number
Mg(AlO۲)۲اسپینل
As۲Mg۳magnesium arsenide۱۲۰۴۴-۴۹-۴
MgCO۳منیزیم کربنات
مگنزیت
۵۴۶-۹۳-۰
MgC۲O۴magnesium oxalate
Mg(ClO۳)۲magnesium chlorate
Mg(ClO۳)۲·xH۲Omagnesium chlorate hydrate
MgCl۲کلرید منیزیم۷۷۸۶-۳۰-۳
MgCrO۴magnesium chromate
MgCrO۴·۵H۲Omagnesium chromate pentahydrate
MgF۲منیزیم فلورید۷۷۸۳-۴۰-۶
MgI۲منیزیم یدید۱۰۳۷۷-۵۸-۹
MgMoO۴magnesium molybdate
MgNH۴PO۴·۶H۲Omagnesium ammonium phosphate hexahydrate
Mg(NO۳)۲نیترات منیزیم
Mg(NO۳)۲·۶H۲Omagnesium nitrate hexahydrate
MgNaAl۵(Si۴O۱۰)۳(OH)۶مونتموریونیت (clay)
MgOاکسید منیزیم
magnesia
آجر منیزیتی
۱۳۰۹-۴۸-۴
Mg(OH)۲منیزیوم هیدروکساید
منیزیوم هیدروکساید
MgPomagnesium polonide
MgSسولفید منیزیم۱۲۰۳۲-۳۶-۹
MgSO۴منیزیم سولفات۷۴۸۷-۸۸-۹
MgSemagnesium selenide
MgSeO۳magnesium selenite
MgSeO۴magnesium selenate
MgSiO۳magnesium metasilicate
انستاتیت
۱۳۷۷۶-۷۴-۴
MgTiO۳magnesium metatitanate۱۲۰۳۲-۳۰-۳
Mg(VO۳)۲magnesium metavanadate
MgWO۴magnesium tungstate۱۳۵۷۳-۱۱-۰
Mg۲Al(AlSiO۵)(OH)۴amesite
Mg۲P۲O۷magnesium pyrophosphate
Mg۲SiO۴forsterite۱۰۰۳۴-۹۴-۳
Mg۳As۲magnesium arsenide
Mg۳Bi۲magnesium bismuthide
Mg۳P۲magnesium phosphide
Mg۳(Si۲O۵)(OH)۴کریزوتیل
Mg۳(Si۴O۱۰)(OH)۲تالک
Mg۳(VO۴)۲magnesium orthovanadate
MnAsmanganese(III) arsenide
MnBimanganese(III) bismuthide
MnBr۲برمید منگنز (II)۱۳۴۴۶-۰۳-۲
MnBr۲·۴H۲Omanganese(II) bromide tetrahydrate
Mn(CHO۲)۲manganese(II) formate
Mn(CHO۲)۲·۲H۲Omanganese(II) formate dihydrate
MnCO۳کربنات منگنز (II)
MnCl۲کلرید منگنز (II)۷۷۷۳-۰۱-۵
MnF۲فلوئورید منگنز (II)۷۷۸۲-۶۴-۱
MnI۲یدید منگنز (II)
MnMoO۴manganese(II) orthomolybdate
Mn(NO۳)۲نیترات منگنز (II)
Mn(NO۳)۲·۴H۲Omanganese(II) nitrate tetrahydrate
MnOاکسید منگنز (II)۱۳۴۴-۴۳-۰
Mn(OH)۲manganese hydroxide
MnOOHمنگانیت
MnO۲manganese dioxide
پیرولوزیت
۱۳۱۳-۱۳-۹
MnO۴permanganate ion
MnPb۸(Si۲O۷)۳barysilate
MnSسولفید منگنز (II)۱۸۸۲۰-۲۹-۶
MnTemanganese(II) telluride
MnZrO۳manganese(II) metazirconate
Mn۲O۳اکسید منگنز (III)
Mn۳As۲manganese(II) arsenide
Mn۳O۴اکسید منگنز (II، III)
trimanganese tetroxide
hausmannite
Mn۳P۲manganese(II) phosphide
Mn۳Sb۲manganese(II) antimonide
MoBr۲molybdenum(II) bromide۱۳۴۴۶-۵۶-۵
MoBr۳molybdenum(III) bromide۱۳۴۴۶-۵۷-۶
MoCl۲molybdenum(II) chloride
MoCl۳molybdenum(III) chloride
MoCl۵کلرید مولیبدن (V)۱۰۲۴۱-۰۵-۱
MoO۲اکسید مولیبدن (IV)۱۸۸۶۸-۴۳-۴
MoO۴۲−molybdate ion
MoS۲مولیبدن دی‌سولفید
molybdenum disulfide
molybdenite
۱۳۱۷-۳۳-۵
Hg۲Br۲برمید جیوه (I)

N

Chemical formulaSynonymsCAS number
4|Cl}}4Sodium tetrachloroborate
NH۲آمید ion
NH۲CH۲CH۲NH۲اتیلن‌دی‌آمین
NH۲CONH۲اوره
NH۲C۶H۴SO۳Hsulfanilic Acid
NH۲OHهیدروکسیل‌آمین
(NH۲)۲COاوره
NH۳آمونیاک۷۶۶۴-۴۱-۷
NH۴+آمونیوم ion
(NH۴)۳Nآمونیاک
NH۴Brآمونیم برمید۱۲۱۲۴-۹۷-۹
NH۴CO۲NH۲ammonium carbamate
(NH۴)۲CO۳آمونیوم کربنات
NH۴Clآمونیوم کلرید۱۲۱۲۵-۰۲-۹
NH۴ClO۴آمونیوم پرکلرات۷۷۹۰-۹۸-۹
NH۴HSآمونیوم هیدروسولفید
(NH۴)H۲AsO۴ammonium dihydrogen arsenate
NH۴NO۳آمونیوم نیترات۶۴۸۴-۵۲-۲
NH۴OCONH۲ammonium carbamate
(NH۴)۲Ce(NO۳)۶سریک آمونیوم نیترات
ceric ammonium nitrate
CAN
(NH۴)۳PO۴ammonium phosphate
(NH۴)۲CrO۴ammonium chromate
(NH۴)۲Hg(SCN)۴mercury(II) ammonium thiocyanate
(NH۴)۲[PtCl۶]ammonium hexachloroplatinate(IV)
(NH۴)۲[Pt(SCN)۶]ammonium hexathiocyanoplatinate(IV)
(NH۴)۲SO۴آمونیوم سولفات
NI۳نیتروژن تری‌یدید
NOنیتریک اکسید
nitrogen oxide
nitrogen(II) oxide
۱۰۱۰۲-۴۳-۹
NO۲نیتروژن دی‌اکسید
nitrogen(IV) oxide
۱۰۱۰۲-۴۴-۰
NO۲nitrite ion
NO۲Clnitryl chloride۱۳۴۴۴-۹۰-۱
NO۳نیترات
N۲نیتروژن۷۷۲۷-۳۷-۹
N۲H۴هیدرازین۳۰۲-۰۱-۲
N۲Oدی نیتروژن مونوکسید
dinitrogen oxide
nitrogen(I) oxide
۱۰۰۲۴-۹۷-۲
N۲O۳دی‌نیتروژن تری‌اکسید
nitrogen(III) oxide
۱۰۵۴۴-۷۳-۷
N۲O۴دی‌نیتروژن تترااکسید
nitrogen(IV) oxide
۱۰۵۴۴-۷۲-۶
N۲O۵dinitrogen pentaoxide
nitrogen(V) oxide
۱۰۱۰۲-۰۳-۱
N۴H۴trans-tetrazene۵۴۴۱۰-۵۷-۰
NaAlSi۳O۳آلبیت
NaAsO۲sodium metaarsenite
NaAu(CN)۲sodium dicyanoaurate(I)
Na۲Cr۲O۷ · ۲H۲Oسدیم دی‌کرومات۱۰۵۸۸-۰۱-۹
Na[B(NO۳)۴]sodium tetranitratoborate(III)
NaBrسدیم برمید۷۶۴۷-۱۵-۶
NaCNسدیم سیانید۱۴۳-۳۳-۹
NaC۶F۵COOpentafluorobenzoate
NaC۶H۵COOسدیم بنزوئیک اسید
NaCa۲(Al۵Si۵O۲۰) · ۶H۲Oتامسونیت
NaClسدیم کلرید
rock-salt
halite
۷۶۴۷-۱۴-۵
NaHسدیم هیدرید۷۶۴۶-۶۹-۷
NaHCOOسدیم فرمات
NaHCO۳جوش شیرین
baking soda
۱۴۴-۵۵-۸
NaIسدیم یدید۷۶۸۱-۸۲-۵
NaNH۲C۶H۴SO۳sodium sulfanilate
NaNO۳سدیم نیترات
NaNbO۳sodium metaniobate
NaNbO۳ · ۷H۲Osodium metaniobate heptahydrate
NaOClسدیم هیپوکلریت۷۶۸۱-۵۲-۹
NaOHسدیم هیدروکسید۱۳۱۰-۷۳-۲
NaO۲As(CH۳)۲ · ۳H۲Osodium salt of cacodylic acid
NaSeO۳سلنیت سدیم
NaTaO۳sodium metatantalate
NaVO۳سدیم متاوانادات
Na۲CO۳سدیم کربنات
soda ash
۴۹۷-۱۹-۸
Na۲C۲O۴سدیم اگزالات۶۲-۷۶-۰
Na۲MoS۴sodium thiomolybdate
Na۲O۲سدیم پراکسید۱۳۱۳-۶۰-۶
Na۲Oسدیم اکسید
Na۲Sسدیم سولفید۱۳۱۳-۸۲-۲
Na۲SO۴سدیم سولفات
salt cake
۷۷۵۷-۸۲-۶
Na۲S۲O۳سدیم تیوسولفات
Na۲S۲O۵سدیم متابی‌سولفیت۷۶۸۱-۵۷-۴
Na۲S۴sodium tetrasulfide
Na۲SeO۳سلنیت سدیم۱۰۱۰۲-۱۸-۸
Na۲SeO۴سلنات سدیم
Na۲TeO۳سدیم تلوریت
Na۲TeO۴sodium tellurate
Na۲TiO۳متاتیتانات سدیم
Na۲ZnO۲زینکات سدیم
Na۲ZrO۳sodium metazirconate
Na۳AlF۶کریولیت۱۵۰۹۶-۵۲-۳
Na۳[Co(CO۳)۳]sodium tricarbonatocobaltate(III)
Na۳VO۴سدیم ارتووانادات
Na۴V۲O۷sodium pyrovanadate
NbBr۵برمید نیوبیم (V)۱۳۴۷۸-۴۵-۰
NbCl۳niobium(III) chloride
NbCl۵کلرید نیوبیم (V)۱۰۰۲۶-۱۲-۷
NbI۵niobium(V) iodide
Nb۲O۳niobium(III) oxide
NdCl۲neodymium(II) chloride
neodymium dichloride
۲۵۴۶۹-۹۳-۶
NdI۲neodymium(III) iodide
neodymium diiodide
Nd(OH)۳neodymium hydroxide
Nd۲O۳نئودیمیم اکسید
dineodymium trioxide
NiAsnickel(III) arsenide
NiAsSnickel arsenic sulfide
gersdorffite
NiBr۲برمید نیکل (II)۱۳۴۶۲-۸۸-۹
NiBr۲ · ۳H۲Onickel(II) bromide trihydrate
NiBr۲ · ۶H۲Onickel(II) bromide hexahydrate
Ni(CO)۴تتراکربونیل نیکل
NiC۲O۴ · ۲H۲Onickel(II) oxalate dihydrate
NiCl۲کلرید نیکل (II)۷۷۱۸-۵۴-۹
NiFe۲O۴nickel(II) iron(III) oxide
NiI۲یدید نیکل (II)
Ni(H۲PO)۲ · ۶H۲Onickel(II) hypophosphite hexahydrate
NiMoO۴nickel(II) orthomolybdate
Ni(NO۳)۲ · ۶H۲Onickel(II) nitrate hexahydrate
NiOOHnickel oxo-hydroxide
NiOاکسید نیکل (II)۱۳۱۳-۹۹-۱
Ni(OH)۲هیدروکسید نیکل (II)
NiSمیلریت
millerite
۱۶۸۱۲-۵۴-۷
NiSO۴سولفات نیکل (II)
NiS۲nickel sulfide۱۲۰۳۵-۵۱-۷
NiSenickel(II) selenide
NiTiO۳nickel(II) metatitanate
Ni(VO۳)۲nickel(II) metavanadate
NiWO۴nickel(II) orthotungstate
Ni۲SiO۴nickel(II) orthosilicate
Ni۳(PO۴)۲nickel(II) orthophosphate
Ni۳Sb۲nickel(II) antimonide

O

Chemical formulaSynonymsCAS number
Oاکسیژن۷۷۸۲-۴۴-۷
O۲dioxygen
O۲superoxide ion
O۲۲−پروکسید
OF۲اکسیژن دی‌فلوئورید۷۷۸۳-۴۱-۷
O۲F۲dioxygen difluoride۷۷۸۳-۴۴-۰
OHهیدروکسید
O۳ازون (مولکول)۱۰۰۲۸-۱۵-۶
O۳ozonide ion

P

Chemical formulaSynonymsCAS number
P۲I۴diphosphorus tetraiodine
P۲S۳diphosphorus trisulfide
P۲Se۳diphosphorus triselenide
P۳N۵phosphorus nitride
PH۳فسفین
POCl۳فسفریل کلرید۱۰۰۲۵-۸۷-۳
Pb(IO۳)۲lead(II) iodate
Pb(N۳)۲lead(II) nitride
Pb(NO۳)۲سرب (II) نیترات
Pb(OH)۲هیدروکسید سرب (II)
Pb(OH)۴دی‌اکسید سرب
PbC۲O۴lead oxalate
PbCO۳کربنات سرب
PbCrO۴کرومات سرب (II)
PbF۲فلورید سرب (II)
PbI۲سرب (II) یدید
PbOاکسید سرب (II)
PbO۲دی‌اکسید سرب
PbSسرب (II) سولفید
PbSO۴سولفات سرب (II)۷۴۴۶-۱۴-۲
PoBr۲polonium dibromide۶۶۷۹۴-۵۴-۵
PoCl۲دی‌کلرید پولونیوم
PoCl۴polonium tetrachloride۱۰۰۲۶-۰۲-۵
PoF۶polonium hexafluoride۳۵۴۷۳-۳۸-۲
PoH۲هیدروژن پولونید۳۱۰۶۰-۷۳-۸
PoOpolonium monoxide
PoO۲polonium dioxide۷۴۴۶-۰۶-۲
PoO۳polonium trioxide

R

Chemical formulaSynonymsCAS number
RnF۲radon difluoride
RuCl۳کلرید روتنیم (III)
RuF۶ruthenium hexafluoride۱۳۶۹۳-۰۸-۸
RuO۴تتراکسید روتنیم۲۰۴۲۷-۵۶-۹

S

Chemical formulaSynonymsCAS number
SCNتیوسیانات
SF۴سولفور تترافلورید
SF۶هگزا فلوراید گوگرد۲۵۵۱-۶۲-۴
SOF۲تیونیل فلوئورید۷۷۸۳-۴۲-۸
SO۲گوگرد دی‌اکسید۷۴۴۶-۰۹-۵
SO۲Cl۲سولفوریل کلرید۷۷۹۱-۲۵-۵
SO۲F۲سولفوریل فلورید۲۶۹۹-۷۹-۸
SO۲OOHperoxymonosulfurous acid (aqueous)
SO۳تری اکسید سولفور۷۴۴۶-۱۱-۹
SO۳۲−sulfite ion
SO۴۲−سولفات
S۲Br۲sulfur(II) bromide۷۱۶۷۷-۱۴-۰
S۲O۳۲−thiosulfate ion
S۲O۷۲−disulfate ion
SbBr۳آنتیموان تری‌برمید۷۷۸۹-۶۱-۹
SbCl۳آنتیموان تری‌کلرید۱۰۰۲۵-۹۱-۹
SbCl۵پنتاکلرید آنیموان۷۶۴۷-۱۸-۹
SbI۳antimony(III) iodide۷۷۹۰-۴۴-۵
SbPO۴antimony(III) phosphate
Sb۲OS۲antimony oxysulfide
kermesite
Sb۲O۳سنارمونتیت۱۳۰۹-۶۴-۴
Sb۲O۵پنتاکسید آنتیموان
Sb۲S۳استیبین۱۳۴۵-۰۴-۶
Sb۲Se۳تری‌سلنید آنتیموان۱۳۱۵-۰۵-۵
Sb۲Se۵antimony(V) selenide
Sb۲Te۳antimony(III) telluride
Sc۲O۳اسکاندیوم اکسید
scandia
SeBr۴selenium(IV) bromide
SeClسلنیوم مونوکلرید
SeCl۴سلنیوم تتراکلرید۱۰۰۲۶-۰۳-۶
SeOCl۲selenium(IV) oxychloride۷۷۹۱-۲۳-۳
SeOF۲selenyl difluoride
SeO۲سلنیوم دی‌اکسید۷۴۴۶-۰۸-۴
SeO۴۲−selenate ion
SeTeselenium(IV) telluride۱۲۰۶۷-۴۲-۴
SiBr۴silicon(IV) bromide۷۷۸۹-۶۶-۴
SiCسیلیسیم کاربید۴۰۹-۲۱-۲
SiCl۴تتراکلرید سیلیسیم۱۰۰۲۶-۰۴-۷
SiH۴silane۷۸۰۳-۶۲-۵
SiI۴تترایدید سیلیسیم۱۳۴۶۵-۸۴-۴
SiO۲silicon(IV) dioxide
سیلیسیم دی‌اکسید
quartz
۷۶۳۱-۸۶-۹
SiO۴۴−silicate ion
Si۲O۷۶−disilicate ion
Si۳N۴سیلیکون نیترید۱۲۰۳۳-۸۹-۵
Si۶O۱۸۱۲−cyclosilicate ion
SnBrCl۳tin(IV) bromotrichloride
SnBr۲برمید قلع (II)۱۰۰۳۱-۲۴-۰
SnBr۲Cl۲tin(IV) dibromodichloride
SnBr۳Cltin(IV) tribromochloride۱۴۷۷۹-۷۳-۸
SnBr۴برمید قلع (IV)۷۷۸۹-۶۷-۵
SnCl۲کلرید قلع (II)۷۷۷۲-۹۹-۸
SnCl۲I۲tin(IV) dichlorodiiodide
SnCl۴کلرید قلع (IV)۷۶۴۶-۷۸-۸
Sn(CrO۴)۲tin(IV) chromate
SnI۴یدید قلع (IV)۷۷۹۰-۴۷-۸
SnO۲دی‌اکسید قلع۱۸۲۸۲-۱۰-۵
SnO۳۲−stannate ion
SnSسولفید قلع (II)۱۳۱۴-۹۵-۰
SnS۲سولفید قلع (IV)
Sn(SO۴)۲·۲H۲Otin(IV) sulfate dihydrate
SnSeسلنید قلع۱۳۱۵-۰۶-۶
SnSe۲tin(IV) selenide
SnTetin(II) telluride۱۲۰۴۰-۰۲-۷
SnTe۴tin(IV) telluride
Sn(VO۳)۲tin(II) metavanadate
Sn۳Sb۴tin(IV) antimonide
SrBr۲استرانسیم برمید۱۰۴۷۶-۸۱-۰
SrBr۲·۶H۲Ostrontium bromide hexahydrate
SrCO۳کربنات استرانسیم
SrCl۲کلرید استرانسیم
SrC۲O۴strontium oxalate
SrF۲استرانسیم فلوئورید۷۷۸۳-۴۸-۴
SrI۲استرانسیم یدید۱۰۴۷۶-۸۶-۵
SrI۲·۶H۲Ostrontium iodide hexahydrate
Sr(MnO۴)۲strontium permanganate
SrMoO۴strontium orthomolybdate۱۳۴۷۰-۰۴-۷
Sr(NbO۳)۲strontium metaniobate
SrOاکسید استرانسیم۱۳۱۴-۱۱-۰
Sr۲RuO۴strontium ruthenate
SrSسولفید استرانسیم۱۳۱۴-۹۶-۱
SrSeO۳strontium selenite
SrSeO۴strontium selenate
SrTeO۳strontium tellurite
SrTeO۴strontium tellurate
SrTiO۳strontium metatitanate

T

Chemical formulaNameCAS number
T۲Oآب تریتیومی
tritiated water
۱۴۹۴۰-۶۵-۹
TaBr۳tantalum(III) bromide
TaBr۵برومید تانتال (V)
TaCl۵کلرید تانتال (V)۷۷۲۱-۰۱-۹
TaI۵tantalum(V) iodide
TaO۳tantalate ion
TcO۴pertechnetate ion
TeBr۲tellurium(II) bromide
TeBr۲tellurium(II) bromide
TeBr۴تترابرمید تلوریم
TeCl۲تری‌تلوریم دی‌کلرید
TeCl۴تتراکلرید تلوریم۱۰۰۲۶-۰۷-۰
TeI۲tellurium(II) iodide
TeI۴تترایدید تلوریم
TeO۲دی‌اکسید تلوریم۷۴۴۶-۰۷-۳
TeO۴tellurate ion
TeYyttrium telluride۱۲۱۸۷-۰۴-۱
Th(CO۳)۲thorium carbonate۱۹۰۲۴-۶۲-۵
Th(NO۳)۴thorium nitrate۱۳۸۲۳-۲۹-۵
TiBr۴تیتانیم تترابرمید۷۷۸۹-۶۸-۶
TiCl۲I۲titanium(IV) dichlorodiiodide
TiCl۳Ititanium(IV) trichloroiodide
TiCl۴تتراکلرید تیتانیم۷۵۵۰-۴۵-۰
TiO۲تیتانیوم دی اکسید
rutile
۱۳۱۷-۷۰-۰
TiO۳۲−titanate ion
TlBrبرمید تالیوم (I)۷۷۸۹-۴۰-۴
TlBr۳thallium(III) bromide
Tl(CHO۲)thallium(I) formate
TlC۲H۳O۲thallium(I) acetate۵۶۳-۶۸-۸
Tl(C۳H۳O۴)thallium(I) malonate
TlClکلرید تالیم (I)۷۷۹۱-۱۲-۰
TlCl۳thallium(III) chloride
TlFتالیم (I) فلوئورید۷۷۸۹-۲۷-۷
TlIیدید تالیوم (I)۷۷۹۰-۳۰-۹
TlIO۳thallium(I) iodate
TlI۳thallium(III) iodide
TiI۴تیتانیم تترایدید۷۷۲۰-۸۳-۴
TiO(NO۳)۲ · xH۲Otitanium(IV) oxynitrate hydrate
TlNO۳thallium(I) nitrate۱۰۱۰۲-۴۵-۱
TlOHهیدروکسید تالیم (I)
TlPF۶thallium(I) hexafluorophosphate۶۰۹۶۹-۱۹-۹
TlSCNthallium thiocyanate
Tl۲MoO۴thallium(I) orthomolybdate
Tl۲SeO۳thallium(I) selenite
Tl۲TeO۳thallium(I) tellurite
Tl۲WO۴thallium(I) orthotungstate
Tl۳Asthallium(I) arsenide

U

Chemical formulaSynonymsCASt number
UF۴اورانیوم تترافلورید۱۰۰۴۹-۱۴-۶
UF۶هگزافلوراید اورانیوم۷۷۸۳-۸۱-۵

V

Chemical formulaSynonymsCAS number
VBr۲vanadium(II) bromide
VBr۳برمید وانادیم (III)
VCl۲کلرید وانادیم (II)۱۰۵۸۰-۵۲-۶
VCl۳کلرید وانادیم (III)۷۷۱۸-۹۸-۱
VSO۵وانادیل سولفات۲۷۷۷۴-۱۳-۶
V۲O۳اکسید وانادیوم (III)۱۳۱۴-۳۴-۷
V۲O۵اکسید وانادیم (V)۱۳۱۴-۶۲-۱
V۲O۷۴−divanadate ion
pyrovanadate ion

W

Chemical formulaSynonymsCAS number
WBr۲tungsten(II) bromide۱۳۴۷۰-۱۰-۵
WBr۳tungsten(III) bromide۱۵۱۶۳-۲۴-۳
WBr۴tungsten(IV) bromide۱۴۰۵۵-۸۱-۳
WBr۵برمید تنگستن (V)۱۳۴۷۰-۱۱-۶
WBr۶tungsten(VI) bromide۱۳۷۰۱-۸۶-۵
W(CO)۶tungsten(VI) carbonyl۱۴۰۴۰-۱۱-۰
WCl۲tungsten(II) chloride۱۳۴۷۰-۱۲-۷
WCl۳tungsten(III) chloride۲۰۱۹۳-۵۶-۰
WCl۴tungsten(IV) chloride۱۳۴۷۰-۱۳-۸
WCl۵کلرید تنگستن (V)۱۳۴۷۰-۱۴-۹
WCl۶هگزاکلرید تنگستن۱۳۲۸۳-۰۱-۷
WF۴tungsten(IV) fluoride۱۳۷۶۶-۴۷-۷
WF۵tungsten(V) fluoride۱۹۳۵۷-۸۳-۶
WF۶تنگستن هگزافلوئورید۷۷۸۳-۸۲-۶
WI۲tungsten(II) iodide۱۳۴۷۰-۱۷-۲
WI۴tungsten(IV) iodide۱۴۰۵۵-۸۴-۶
WOBr۳tungsten(V) oxytribromide۲۰۲۱۳-۵۶-۳
WOBr۴اکسی‌تترابرمید تنگستن (VI)۱۳۵۲۰-۷۷-۹
WOCl۳tungsten(V) oxytrichloride۱۴۲۴۹-۹۸-۰
WOCl۴اکسی‌تتراکلرید تنگستن (VI)۱۳۵۲۰-۷۸-۰
WOF۲اکسی‌تترافلورید تنگستن (VI)۱۳۵۲۰-۷۹-۱
WO۲اکسید تنگستن (IV)۱۲۰۳۶-۲۲-۵
WO۲Br۲tungsten(VI) dioxydibromide۱۳۵۲۰-۷۵-۷
WO۲Cl۲تنگستن دی‌کلرید دی‌اکسید۱۳۵۲۰-۷۶-۸

ترکیب‌های آلی

WO۲I۲

tungsten(VI) dioxydiiodide۱۴۴۴۷-۸۹-۳
WO۳تنگستن تری‌اکسید۱۳۱۴-۳۵-۸
WO۴۲−tungstate ion
WS۲سولفید تنگستن (IV)۱۲۱۳۸-۰۹-۹
WS۳tungsten(VI) sulfide۱۲۱۲۵-۱۹-۸
WSe۲tungsten(IV) selenide۱۲۰۶۷-۴۶-۸
WTe۲تلورید تنگستن (IV)۱۲۰۶۷-۷۶-۴
W۲Cکاربید تنگستن۱۲۰۷۰-۱۳-۲

Y

</t

Chemical formulaSynonymsCAS number
YAsآرسنید ایتریم (III)۱۲۲۵۵-۴۸-۰
YB۶بورید ایتریم۱۲۰۰۸-۳۲-۱
YBr۳برمید ایتریم (III)۱۳۴۶۹-۹۸-۲
YC۲yttrium carbide۱۲۰۷۱-۳۵-۱
YCl۳ytrrium chloride۱۰۳۶۱-۹۲-۹
YF۳فلوئورید ایتریم (III)۱۳۷۰۹-۴۹-۴
YPyttrium phosphide۱۲۲۹۴-۰۱-۸
YSbآنتیمونید ایتریم (III)۱۲۱۸۶-۹۷-۹
YVO۴yttrium vanadate۱۳۵۶۶-۱۲-۶
Y۲O۳اکسید ایتریم (III)
yttrium oxide
۱۳۱۴-۳۶-۹
Y۲S۳سولفید ایتریم (III)۱۲۰۳۹-۱۹-۹
YbBr۲ytterbium(II) bromide۲۵۵۰۲-۰۵-۰
YbBr۳برمید ایتربیم (III)۱۳۷۵۹-۸۹-۲
YbCl۲ytterbium(II)chloride۱۳۸۷۴-۷۷-۶
ادامه مطلب ...

محصولات سیگما آلدریچ | محصولات sigma-aldrich

لیست موجودی محصولات سیگما آلدریچ sigma-aldrich در سفیر آزما کیان

لیست موجودی محصولات سیگما آلدریچ sigma-aldrich در سفیر آزما کیان :

بخش اول : این صفحه فهرست ترکیبات معدنی است.


ادامه مطلب ...
سیگما آلدریچ | خرید سیگما آلدریچ | فروش سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | شرکت سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | فروش سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ

نمایندگی سیگما آلدریچ کجاست؟ | نمایندگی sigma-aldrich | سیگما آلدریچ | سیگما

نمایندگی سیگما آلدریچ کجاست؟

نمایندگی سیگما آلدریچ کجاست؟

سیگما-آلدریچ (به انگلیسی: Sigma-Aldrich) یک شرکت آمریکایی فعال در زمینه علوم زیستی با بیش از ۹۶۰۰ تن پرسنل است. این شرکت در ۴۰ کشور دنیا فعالیت داشته و عمده محصولات آن در داروسازی و زیست‌فناوری کاربرد دارد.[۲][۳] این شرکت شیمیایی از ادغام دو شرکت شیمیایی سیگما و شرکت آلدریچ در سال ۱۹۷۵، به وجود آمد.[۴]

 

منابع

 

  • “Udit Batra; Member of the Executive Board, CEO Life Science”. Merck.
  • “Sigma-Aldrich Corporation – Investor Relations”.
  • “Yahoo Finance Profile for Sigma-Aldrich Corporation”.

 

  • “History of Sigma-Aldrich”(PDF). Aldrichimica Acta, vol. 34, no. 2, 2001, PDF pages 5–16.

 

نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران :

سفیر آزما کیان به عنوان تنها نماینده این شرکت در ایران می باشد. برای خرید انواع محصولات این برند می توانید از طریق تلفن های درج شده در سایت با ما تماس باشید.


این مطالب را نیز از دست ندهید :

معرفی رشته شیمی دارویی

مرک آلمان

سیگما آلدریچ

سیگما الدریچ

ادامه مطلب ...

برخی از محصولات سیگما آلدریچ 3

لیست برخی از محصولات برند سیگما آلدریچ

لیست برخی از محصولات برند سیگما آلدریچ

Catalog Number
Name
Category Name
Brand
161403
Mineral oil, for IR spectroscopy
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
330760
Mineral oil, heavy
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
230855
Amojell®
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
296872
Precision B+® vacuum-pump oil, high viscosity
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
317772
Apiezon® M
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
317780
Apiezon® N
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
327204
Paraffin wax
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
327212
Paraffin wax
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
411663
Paraffin wax
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
346896
Bottle-cap sealing wax
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
154911
2-Methylbutane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
M65807
2-Methylpentane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
M66005
3-Methylpentane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
M49704
2-Methylhexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
M49801
3-Methylhexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
M47949
2-Methylheptane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
M47957
3-Methylheptane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
111023
4-Methylheptane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
D151408
2,2-Dimethylbutane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
D151602
2,3-Dimethylbutane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110671
2,2-Dimethylpentane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
D173207
2,3-Dimethylpentane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
D173401
2,4-Dimethylpentane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
118451
3,3-Dimethylpentane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
111457
2,2-Dimethylhexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110574
2,4-Dimethylhexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110582
2,5-Dimethylhexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
118419
3,4-Dimethylhexane, Mixture of (±) and meso
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
422630
2,3-Dimethylheptane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
132187
2,2,3-Trimethylbutane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
155012
2,2,4-Trimethylpentane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
257508
2,3,4-Trimethylpentane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
H11408
2,2,3,3-Tetramethylbutane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
T22802
Pristane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
234311
Squalane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
128511
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
241997
1-Pentene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
240761
1-Hexene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
H3208
1-Heptene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
O4806
1-Octene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
N30404
1-Nonene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
D1807
1-Decene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
242527
1-Undecene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
D221600
1-Dodecene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
T57703
1-Tridecene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
T9805
1-Tetradecene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
222887
1-Pentadecene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
H7009
1-Hexadecene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
H1108
1-Heptadecene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
O806
1-Octadecene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
284831
1-Nonadecene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
184411
1-Eicosene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
143774
2-Pentene (mixture of cis and trans)
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
143766
cis-2-Pentene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
111260
trans-2-Pentene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
143790
2-Hexene (cis+trans)
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
538493
cis-2-Hexene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110892
trans-2-Hexene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110906
trans-3-Hexene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
268941
cis-2-Heptene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
H3410
trans-2-Heptene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
258644
cis-3-Heptene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110825
trans-3-Heptene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
111236
trans-2-Octene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
111244
trans-3-Octene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
O5101
trans-4-Octene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
268178
trans-2-Nonene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
111201
trans-3-Nonene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
N30501
4-Nonene (cis+trans)
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110485
trans-5-Decene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
227560
trans-7-Tetradecene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
249238
cis-9-Heneicosene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
859885
(Z)-9-Tricosene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
257931
3-Methyl-1-butene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
119059
3,3-Dimethyl-1-butene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
111147
3-Methyl-1-pentene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
M67400
4-Methyl-1-pentene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110701
4,4-Dimethyl-1-pentene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
111635
3-Methyl-1-hexene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
257486
2-Methyl-1-butene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
E14705
2-Ethyl-1-butene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
190403
2,3-Dimethyl-1-butene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
T75698
2,3,3-Trimethyl-1-butene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
M67206
2-Methyl-1-pentene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
T78409
2,4,4-Trimethyl-1-pentene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
111627
2-Methyl-1-hexene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
111058
2-Methyl-1-heptene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
129410
2-Methyl-1-nonene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
101370
2-Methyl-1-undecene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
M67605
cis-4-Methyl-2-pentene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
M32704
2-Methyl-2-butene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
M67303
2-Methyl-2-pentene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
111775
3-Methyl-2-pentene, mixture of cis and trans
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
544612
3-Ethyl-2-pentene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
143820
2,4,4-Trimethyl-2-pentene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
118613
2-Methyl-2-heptene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
220159
2,3-Dimethyl-2-butene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
406082
2,3,4-Trimethyl-2-pentene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110930
3-Methyl-1,2-butadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
272965
2,4-Dimethyl-2,3-pentadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
295035
1,3-Butadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
I19551
Isoprene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
145491
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
P49856
1,3-Pentadiene, mixture of cis and trans
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
268186
cis-1,3-Pentadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
111805
trans-1,3-Pentadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
111104
trans-2-Methyl-1,3-pentadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
268976
3-Methyl-1,3-pentadiene, mixture of cis and trans
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
126551
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110833
1,3-Hexadiene,predominantly trans
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110841
2,4-Hexadiene, mixture of isomers
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110876
cis,trans-2,4-Hexadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110884
trans,trans-2,4-Hexadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
D161004
2,5-Dimethyl-2,4-hexadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
H12587
1,3,5-Hexatriene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
289698
2,6-Dimethyl-2,4,6-octatriene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
M100005
Myrcene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
P4607
1,4-Pentadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
118710
2-Methyl-1,4-pentadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
268984
3-Methyl-1,4-pentadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
129186
1,4-Hexadiene, mixture of cis and trans
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
128554
1,5-Hexadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
M49208
2-Methyl-1,5-Hexadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
258989
3-Methyl-1,5-hexadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
362247
2,5-Dimethyl-1,5-hexadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
258849
1,6-Heptadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
O2501
1,7-Octadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
418994
7-Methyl-1,6-octadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
258954
1,8-Nonadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
118303
1,9-Decadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
333646
1,13-Tetradecadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
410845
1,5,9-Decatriene, mixture of cis and trans
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
W379506
1,3,5-Undecatriene, Mixture of 1,3(E),5(Z) and 1,3(E),5(E) isomers
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
223166
Squalene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
154768
Cyclopentane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
154741
Cyclohexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
C98403
Cycloheptane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
C109401
Cyclooctane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
155330
Cyclodecane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
c97008
Cyclododecane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
M39407
Methylcyclopentane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110752
Ethylcyclopentane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
M37889
Methyl cyclohexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
E19154
Ethylcyclohexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
111856
Propylcyclohexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
I21904
Isopropylcyclohexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110388
Butylcyclohexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
B91757
tert-Butylcyclohexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
465046
1,1′-(1,1,3-Trimethyl-1,3-propanediyl)biscyclohexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110493
1,1-Dimethylcyclohexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
D153001
1,2-Dimethylcyclohexane, mixture of cis and trans
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
290637
cis-1,2-Dimethylcyclohexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
290645
trans-1,2-Dimethylcyclohexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
118389
1,3-Dimethylcyclohexane, mixture of cis and trans
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
118362
cis-1,3-Dimethylcyclohexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
118370
trans-1,3-Dimethylcyclohexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110507
1,4-Dimethylcyclohexane, mixture of cis and trans
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110515
cis-1,4-Dimethylcyclohexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
415421
1,2,4-Trimethylcyclohexane mixture of isomers
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
227943
1,3,5-Triisopropylcyclohexane,mixture of isomers
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
D79403
Bicyclohexyl
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
N32008
Norbornane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
541699
7-Acetyl-5,8-dihydroxy-4-isopropyl-1-methylbicyclo[4.3.0]nonane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
185825
Decahydronaphthalene, mixture of cis + trans
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110469
cis-Decahydronaphthalene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110477
trans-Decahydronaphthalene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
150517
Perhydrofluorene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
164275
Tricyclo[5.2.1.02,6]decane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
100277
Adamantane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
187836
1,3-Dimethyladamantane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
448559
(+)-Cyclosativene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
281050
Tricyclene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
201081
Quadricyclane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
390615
Congressane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
C112607
Cyclopentene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
125431
Cyclohexene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
141720
Cycloheptene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
125482
cis-Cyclooctene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
C97601
Cyclododecene, mixture of cis and trans
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
M39806
1-Methylcyclopentene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
129801
1-Methyl-1-cyclohexene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
M38907
3-Methylcyclohexene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
M39008
4-Methylcyclohexene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
287733
1-Isopropyl-1-cyclohexene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
283339
1-tert-Butyl-1-cyclohexene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
282111
1,3-Dimethyl-1-cyclohexene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
282189
1,4-Dimethyl-1-cyclohexene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
283762
1,4-Diisopropyl-1-cyclohexene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
283770
1,3,5-Trimethyl-1-cyclohexene,mixture of cis and trans
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
C100005
1,3-Cyclohexadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
125415
1,4-Cyclohexadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
157996
1,3-Cycloheptadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
274100
cis,cis-1,3-Cyclooctadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
246050
1,5-Cyclooctadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
424471
1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
214027
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
494984
tert-Butylcyclopentadiene, mixture of isomers
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
263931
Ethyl-tetramethylcyclopentadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
495883
1,1′-Bicyclopentene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
268968
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
223182
alpha-Terpinene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
W285609
alpha-Phellandrene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
223190
gamma-Terpinene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
283347
1,2,4,5-Tetramethyl-1,4-cyclohexadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
291447
1,5-Dimethyl-1,5-cyclooctadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
C99205
Cycloheptatriene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
C97482
trans,trans,cis-1,5,9-Cyclododecatriene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
234273
trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatriene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
138924
Cyclooctatetraene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
359432
Methylenecyclopropane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
M45008
Methylenecyclobutane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
251356
Methylenecyclopentane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
111015
Methylenecyclohexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110779
Ethylidenecyclohexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
111392
Vinylcyclopentane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
110353
Allylcyclopentane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
111406
Vinylcyclohexane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
T89109
1,2,4-Trivinylcyclohexane, mixture of isomers
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
280852
Vinylcyclooctane
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
135534
1,1-Dicyclopropylethylene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
V2208
4-Vinyl-1-cyclohexene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
D203300
Dipentene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
183164
(R)-(+)-Limonene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
w263303
(R)-(+)-Limonene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
218367
(S)-(-)-Limonene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
855553
beta-Carotene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
232386
(+)-2-Carene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
441619
(1S)-(+)-3-Carene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
115576
3-Carene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
448567
(-)-alpha-Cubebene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
147524
alpha-Pinene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
268070
(+)-alpha-Pinene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
272337
Spiro[2.4]hepta-4,6-diene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
274399
(1S)-(-)-alpha-Pinene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
N32407
Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
269026
Bicyclo[2.2.2]oct-2-ene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
347655
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydronaphthalene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
136697
Hexamethyldewarbenzene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
B33803
Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
149373
Bicyclo[4.3.0]nona-3,6(1)-diene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
112798
Dicyclopentadiene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
520276
Diethyldicyclopentadiene,mixture of isomers
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
129828
Methylcyclopentadiene dimer
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
197394
Isotetralin
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
207748
1,4,5,8,9,10-Hexahydroanthracene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
275166
(+)-Sabinene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
420166
(+)-beta-Pinene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
112089
(1S)-(-)-beta-Pinene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
456055
Camphene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
C301
(+)-Camphene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
196401
(-)-Camphene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
235172
(+)-Longifolene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
W304603
Terpinolene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
129844
5-Methylene-2-norbornene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
151467
5-Ethylidene-2-norbornene,mixture of endo and exo
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
W225207
beta-Caryophyllene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
437034
(-)-Isocaryophyllene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
270008
6,6-Dimethylfulvene
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
148679
5-Vinyl-2-norbornene, mixture of endo and exo
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
Sigma-aldrich
I8507
Iodomethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma-aldrich

 

این مطالب را نیز از دست ندهید :

معرفی رشته شیمی دارویی

مرک آلمان

سیگما آلدریچ

سیگما الدریچ

ادامه مطلب ...

برخی از مواد پرفروش سیگما آلدریچ

برخی از مواد پرفروش سیگما آلدریچ

برخی از مواد پرفروش سیگما آلدریچ :

177601
2-Fluoro-2-methylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
C56352
2-Chloro-2-methylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
135615
2-Bromo-2-methylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
245798
2-Iodo-2-methylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
B75204
(±)-2-Bromopentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
267848
3-Bromopentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
473324
1-Chloro-2-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
250023
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
327131
(S)-(+)-1-Iodo-2-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
277029
2-Chloro-2-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
306878
2-Bromo-2-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
124095
1-Bromo-3-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
476447
1-Iodo-3-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
274496
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
249890
1-Bromo-2,2-dimethylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
301086
1-Iodo-2,2-dimethylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
252263
1-Bromo-2-ethylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
304255
3-Chloro-3-methylpentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
470163
3-(Chloromethyl)pentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
494348
1-Bromo-4-methylpentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
162566
2-Bromoheptane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
249416
2-Ethylhexyl bromide
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
444359
2-Ethylhexyl iodide
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
108502
2-Bromodecane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
108499
2-Bromododecane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
B82308
2-Bromotridecane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
154792
Dichloromethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
135267
Bromochloromethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
242861
Chloroiodomethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
239992
Dibromomethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
158429
Diiodomethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
374040
1-Bromo-2-fluoroethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
154784
1,2-Dichloroethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
232750
1-Bromo-2-chloroethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
240656
1,2-Dibromoethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D122807
1,2-Diiodoethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D72204
1,3-Dichloropropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
443719
1-Bromo-3-fluoropropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
236446
1-Bromo-3-chloropropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
234478
1-Chloro-3-iodopropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
125903
1,3-Dibromopropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
238414
1,3-Diiodopropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D59100
1,4-Dichlorobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
B60800
1-Bromo-4-chlorobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
434027
1-Bromo-4-fluorobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
140805
1,4-Dibromobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
396222
1-Chloro-4-iodobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D122602
1,4-Diiodobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D69602
1,5-Dichloropentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
521590
1-Chloro-5-iodopentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
241660
1-Bromo-5-chloropentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
128007
1,5-Dibromopentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
252131
1,5-Diiodopentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D63809
1,6-Dichlorohexane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
521582
1-Chloro-6-iodohexane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
241652
1-Bromo-6-chlorohexane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D41007
1,6-Dibromohexane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
251178
1,6-Diiodohexane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
144991
1,7-Dibromoheptane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
361283
1,8-Dichlorooctane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
494402
Butane
106-97-8
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
154954
Pentane
109-66-0
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
139386
Hexane
110-54-3
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
154873
Heptane
142-82-5
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
296988
Octane
 111-65-9
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigma-aldrich
N29406
Nonane
111-84-2
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
D901
Decane
 124-18-5
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
U407
Undecane
1120-21-4
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
D221104
Dodecane
112-40-3
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
T57401
Tridecane
629-50-5
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
172456
Tetradecane
629-59-4
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
P3406
Pentadecane
 629-62-9
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
H6703
Hexadecane
544-76-3
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
128503
Heptadecane
629-78-7
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
O652
Octadecane
593-45-3
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
N28906
Nonadecane
629-92-5
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
219274
Eicosane
112-95-8
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
286052
Heneicosane
629-94-7
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
ادامه مطلب ...