برچسب- سفیر آزما کیان

لیست برخی از محصولات سفیر آزما کیان

سفیر آزما کیان مرکز فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی

فروش مواد آزمایشگاهی : فروش کیت تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی از معتبرترین برندهای دنیا سیگما آلدریچ، مرک، پرومگا، ترموفیشر

فروش مواد آزمایشگاهی

سیگما، مرک

نیترات نقره 10 گرمی

سدیم دی هیدروژن فسفات 250  گرمی NaH2Po4

سدیم دی هیدروژن فسفات 250 گرمی NaH2Po4

تریس هیدروکلراید 100 گرمی

تریس هیدروکلراید 100 گرمی

بیس اکریل آمید 25  گرمی bis-acrylamide

بیس اکریل آمید 25 گرمی bis-acrylamide

بیس اکریل آمید 5 گرمی bis-acrylamide

بیس اکریل آمید 5 گرمی bis-acrylamide

2مرکاپتواتانول 5 سی سی

2مرکاپتواتانول 5 سی سی

سدیم متا بیسولفیت

سدیم متا بیسولفیت

موپس MOPS 10 g

موپس MOPS 10 g

تریس باز tris base 500 g

تریس باز tris base 500 g

تریس باز tris base 250 g

تریس باز tris base 250 g

تریس باز tris base 100 g

تریس باز tris base 100 g

گلایسین 500 گرمی  Glycine

گلایسین 500 گرمی Glycine

کلروفورم 250 سی سی

کلروفورم 250 سی سی

کلروفورم 100 سی سی

کلروفورم 100 سی سی

ایزوپروپانول 250 سی سی

ایزوپروپانول 250 سی سی

ایزوپروپانول 100 سی سی

ایزوپروپانول 100 سی سی

15000

آمونیوم پرسولفات 50 گرمی

آمونیوم پرسولفات 50 گرمی

آمونیوم پرسولفات 20 گرمی

آمونیوم پرسولفات 20 گرمی

آمونیوم پرسولفات 5 گرمی

آمونیوم پرسولفات 5 گرمی

تمد TEMED حجم 25 سی سی

تمد TEMED حجم 10 سی سی

تمد TEMED حجم 1 سی سی

اسید بوریک 500 گرمی

دی سدیم هیدروژن فسفات 250 گرمی (Na2HPO4)

پرفروش ترین ها

نیترات نقره 10 گرمی

98000 محلول اتیدیوم برماید (قطره چکانی)

محلول اتیدیوم برماید (قطره چکانی)

75000 سدیم دی هیدروژن فسفات 250  گرمی NaH2Po4

سدیم دی هیدروژن فسفات 250 گرمی NaH2Po4

30000 تریس هیدروکلراید 100 گرمی

تریس هیدروکلراید 100 گرمی

48000 کاغذ pH متر 200 تایی

کاغذ pH متر 200 تایی

48000 کاغذ pH متر 100 تایی

کاغذ pH متر 100 تایی

کیت ارزیابی فاکتور آزو اسپرمی Azoospermia Factor AZF

کیت ارزیابی فاکتور آزو اسپرمی Azoospermia Factor AZF

بیس اکریل آمید 25  گرمی bis-acrylamide

بیس اکریل آمید 25 گرمی bis-acrylamide

بیس اکریل آمید 5 گرمی bis-acrylamide

بیس اکریل آمید 5 گرمی bis-acrylamide

آگارز 25 گرمی  agarose

آگارز 25 گرمی agarose

آگارز 10 گرمی  agarose

آگارز 10 گرمی agarose

2 مرکاپتواتانول 2me، 2-Mercaptoethanol

2 مرکاپتواتانول 2me، 2-Mercaptoethanol

سدیم متا بیسولفیت

سدیم متا بیسولفیت

موپس MOPS 10 g

موپس MOPS 10 g

تریس باز tris base 500 g

تریس باز tris base 500 g

تریس باز tris base 250 g

تریس باز tris base 250 g

تریس باز tris base 100 g

تریس باز tris base 100 g

گلایسین 500 گرمی  Glycine

گلایسین 500 گرمی Glycine

کلروفورم 250 سی سی

کلروفورم 250 سی سی

کلروفورم 100 سی سی

کلروفورم 100 سی سی

ایزوپروپانول 250 سی سی

ایزوپروپانول 250 سی سی

ایزوپروپانول 100 سی سی

ایزوپروپانول 100 سی سی

محلول رنگ بر ژل SDS-PAGE 1L

محلول رنگ بر ژل SDS-PAGE 1L

آمونیوم پرسولفات 50 گرمی

آمونیوم پرسولفات 50 گرمی

آمونیوم پرسولفات 20 گرمی

آمونیوم پرسولفات 20 گرمی

آمونیوم پرسولفات 5 گرمی

آمونیوم پرسولفات 5 گرمی

تمد TEMED حجم 25 سی سی

تمد TEMED حجم 10 سی سی

بزودیتمد TEMED حجم 1 سی سی

تمد TEMED حجم 1 سی سی

اسید بوریک 500 گرمی

اسید بوریک 500 گرمی

دی سدیم هیدروژن فسفات 250 گرمی (Na2HPO4)

دی سدیم هیدروژن فسفات 250 گرمی (Na2HPO4)

دی سدیم هیدروژن فسفات 500 گرمی (Na2HPO4)

دی سدیم هیدروژن فسفات 500 گرمی (Na2HPO4)

سدیم دی هیدروژن فسفات 500 گرمی دوآبه (NaH2PO4)

سدیم دی هیدروژن فسفات 250 گرمی دوآبه (NaH2PO4)

بزودیپتاسیم کلراید KCl 250 gr

پتاسیم کلراید KCl 250 gr

پتاسیم کلراید KCl 500 gr

پتاسیم کلراید KCl 500 gr

ایمیدازول 25 گرمی

ایمیدازول 25 گرمی

دیسپنسر دیسک آنتی بیوتیک

دیسپنسر دیسک آنتی بیوتیک

دیسکهای آنتی بیوتیک بایوآنالایز

دیسکهای آنتی بیوتیک بایوآنالایز

فوم باکس فشرده 43×24×21 برفک

فوم باکس فشرده 43×24×21 برفک

فوم باکس فشرده 35×22×14 برفک

فوم باکس فشرده 35×22×14 برفک

فوم باکس فشرده 48×29×21 برفک

رک میکروتیوب فریزری  لولایی 0/2

رک میکروتیوب فریزری لولایی 0/5

رک میکروتیوب لولایی 1/5

پیست (آبفشان) یک لیتری

پیست (آبفشان) نیم لیتری

کیت ارزیابی میزان شکنندگی DNA اسپرم

پنس استیل

ال گلوتامین 100X

نیترات نقره 10 گرمی

محلول اتیدیوم برماید (قطره چکانی)

سدیم دی هیدروژن فسفات 250 گرمی NaH2Po4

تریس هیدروکلراید 100 گرم

دی سدیم هیدروژن فسفات 500 گرمی (Na2HPO4)

پتاسیم کلراید KCl 250 gr

پتاسیم کلراید KCl 500 gr

رنگ خوراکی قرمز بتالائین

تمد TEMED حجم 5 سی سی

تریتون X-100 حجم 20 سی سی

توئین 20 حجم 10 سی سی

سدیم کلراید 500 گرمی

گلایسین 250 گرمی

سدیم کلراید 250 گرمی

ایمیدازول 10 گرمی

آمونیوم پرسولفات 100 گرمی

اس دی اس 250 گرمی DNAbiotech

سدیم دودسیل سولفات SDS

کلروفورم 1 لیتری

اکریل آمید 100 گرمی

سولفات منگنز / MnSo4

کلرید روی / ZnCl2

سولفات منیزیم / MgSo4

CuSo4

کلرید کبالت / CoCl2

نیترات نقره 10 گرمی

98000 محلول اتیدیوم برماید (قطره چکانی)

برماید (قطره چکانی)

سدیم دی هیدروژن فسفات 250  گرمی NaH2Po4

تریس هیدروکلراید 100 گرمی

EDTA، ای دی تی آ

لاکتوز منو هیدرات

CaCl2

Znso4

2 تیوباربیتور

thiobarbituric

DAB  powder

نیترات نقره 10 گرمی

محلول اتیدیوم برماید (قطره چکانی)

محلول اتیدیوم برماید (قطره چکانی)

سدیم دی هیدروژن فسفات 250  گرمی NaH2Po4

تریس هیدروکلراید 100 گرمی

کاغذ pH متر 200 تایی

کاغذ pH متر 100 تایی

کیت ارزیابی فاکتور آزو اسپرمی Azoospermia Factor AZF

بیس اکریل آمید 25 گرمی bis-acrylamide

بیس اکریل آمید 5 گرمی bis-acrylamide

آگارز 25 گرمی agarose

آگارز 10 گرمی agarose

2 مرکاپتواتانول 2me، 2-Mercaptoethanol

سدیم متا بیسولفیت

موپس MOPS 10 g

تریس باز tris base 500 g

تریس باز tris base 250 g

تریس باز tris base 100 g

گلایسین 500 گرمی Glycine

کلروفورم 250 سی سی

کلروفورم 100 سی سی

17000 ایزوپروپانول 250 سی سی

ایزوپروپانول 250 سی سی

ایزوپروپانول 100 سی سی

محلول رنگ بر ژل SDS-PAGE 1L

آمونیوم پرسولفات 50 گرمی

آمونیوم پرسولفات 20 گرمی

آمونیوم پرسولفات 5 گرمی

تمد TEMED حجم 25 سی سی

تمد TEMED حجم 10 سی سی

تمد TEMED حجم 1 سی سی

اسید بوریک 500 گرمی

دی سدیم هیدروژن فسفات 250 گرمی (Na2HPO4)

دی سدیم هیدروژن فسفات 500 گرمی (Na2HPO4)

سدیم دی هیدروژن فسفات 500 گرمی دوآبه (NaH2PO4)

سدیم دی هیدروژن فسفات 250 گرمی دوآبه (NaH2PO4)

پتاسیم کلراید KCl 250 gr

پتاسیم کلراید KCl 500 gr

ایمیدازول 25 گرمی

دیسپنسر دیسک آنتی بیوتیک

دیسکهای آنتی بیوتیک بایوآنالایز

فوم باکس فشرده 43×24×21 برفک

فوم باکس فشرده 35×22×14 برفک

فوم باکس فشرده 48×29×21 برفک

رک میکروتیوب فریزری لولایی 0/2

رک میکروتیوب فریزری لولایی 0/5

رک میکروتیوب لولایی 1/5

پیست (آبفشان) یک لیتری

پیست (آبفشان) نیم لیتری

کیت ارزیابی میزان شکنندگی DNA اسپرم

پنس استیل

ال گلوتامین 100X

نیترات نقره 10 گرمی

محلول اتیدیوم برماید (قطره چکانی)

سدیم دی هیدروژن فسفات 250 گرمی NaH2Po4

تریس هیدروکلراید 100 گرم

 

فروش مواد آزمایشگاهی

 

این مطالب را نیز از دست ندهید :

معرفی رشته شیمی دارویی

مرک آلمان

سیگما آلدریچ

ادامه مطلب ...

بعد از شصت سال یک داروی ضد مالاریا مجوز گرفت

بعد از شصت سال یک داروی ضد مالاریا مجوز گرفت

 

sigma-aldrich iran

sigma-aldrich iran

 

دارویی برای درمان بیماری مالاریا که اولین قرصی است که بعد از شصت سال مجوز می گیرد در آمریکا تولید خواهد شد.

این دارو به خصوص برای درمان نوعی از این بیماری است که بعد از یک دوره پنهان ظاهر می شود. این مشکل باعث بیماری سالانه بیش از هشت میلیون نفر در جهان می شود.

مقابله با این نوع مالاریا مشکل است چون پیش از ظاهر شدن برای سال ها در کبد پنهان می ماند.

متخصصان داروی تازه به نام “تافنوکوئین” را یک دستاورد مهم دانسته اند.

اکنون مسئولان بهداشتی هر کشور در اطراف جهان باید مفید بودن این دارو را برای مردم خود بررسی کنند.

مالاریای بازگردنده – ناشی از انگل پلاسمودیوم ویواکس – شایع ترین نوع مالاریا در خارج از ناحیه موسوم به جنوب صحرای آفریقاست.

به خصوص کودکان در مقابل این نوع بیماری مالاریا آسیب پذیرند و بر تحصیلاتشان اثر منفی می گذارد.

به علاوه وقتی انگل بیدار می شود، این افراد منبع انتشار آن می شوند چون نیش پشه آن را به دیگران منتقل می کند.

اکنون سازمان مواد دارویی و غذایی آمریکا تافنوکوئین را تایید کرده است. این داروی که می تواند انگل عامل بیماری را از مخفیگاه هایش در کبد دفع کند و مانع ابتلای دوباره به بیماری شود.

 

 

sigma-aldrich iran

sigma-aldrich iran

 

 

این دارو را می توان همزمان با سایر داروهایی که برای درمان عفونت فوری بیماری مصرف می شود خورد.

هم اکنون داروی دیگری به نام پریماکوئین هست که می تواند مالاریا را از مخفیگاه هایش در کبد براند اما برخلاف داروی جدید که با یک دوز واحد کار می کند، پریماکوئین باید برای ۱۴ روز مصرف شود.

بعضی کارشناسان نگرانند که خیلی از مردم بعد از چند روز احساس می کنند بهتر شده اند و مصرف آن دارو – پریماکوئین – را قطع کنند که باعث احیای دوباره انگل می شود.

سازمان مواد غذایی و دارویی آمریکا هشدار داد که داروی تازه می تواند عوارض جدی داشته باشد. از جمله برای کسانی که یک مشکل آنزیمی به نام کمبود “جی ۶ پی دی” دارند نباید این دارو را مصرف کنند چون باعث کم خونی شدید می شود.

پروفسور ریک پرایس از دانشگاه آکسفورد به بی بی سی گفت: “توانایی دفع انگل در کبد با یک دوز واحد تافنوکوئین یک دستاورد فوالعاده است و به نظر من یکی از مهم ترین پیشرفت ها در درمان مالاریا در ۶۰ سال اخیر است.”

 

منبع: بی بی سی فارسی

 

سفیر آزما کیان

تماس با ما

ادامه مطلب ...

‘خشنودی خطرناک’ از مقابله با ایدز

‘خشنودی خطرناک’ از مقابله با ایدز

 

'خشنودی خطرناک' از مقابله با ایدز

‘خشنودی خطرناک’ از مقابله با ایدز

 

خشنودی خطرناک از خود “ در قبال شایع بودن بیماری ایدز، به گفته متخصصان موجب بازگشت همه‌گیری این بیماری می‌شود.

گزارشی که متخصصان نوشته‌اند حاکی از این است که کاسته شدن از بودجه‌های تحقیقی درباره این بیماری در سال‌های اخیر تلاش‌ها برای یافتن روش‌های درمانی را به خطر می‌اندازد.

آنها نوشته‌اند که با شرایط موجود، امکان ریشه‌کنی اپیدمی این بیماری تا سال ۲۰۳۰ وجود ندارد. پیشتر سازمان ملل متحد خواست این سال را به عنوان سالی که درمان ایدز پیدا شود عنوان کرده بود.

نویسندگان گزارش خواهان تغییر در برنامه‌های مربوط با ایدز شده است.

حدود ۳۷ میلیون نفر در جهان به بیماری ایدز مبتلا هستند و تخمین زده می‌شود که هر ساله یک میلیون و هشتصد هزار نفر دیگر هم به این جمع افزوده می‌شوند.

در سال‌های اخیر از میزان مبتلایان جدید به این بیماری کاسته شده است.

سازمان ملل امیدوار بود تا سال ۲۰۲۰ تعداد مبتلایان جدید در هر سال به پانصد هزار نفر کاهش یابد که گزارش جدید می‌گوید این مهم اتفاق نمی‌افتد.

کمیسیون لنسنت که این گزارش را نوشته، آورده که ابتلا در میان گروه‌های حاشیه‌ای جامعه و زنان جوان در جوامع در حال توسعه بیشتر است. کسانی که راحت نمی‌توانند به دارو دست پیدا کنند.

آنها می‌گویند بودجه تحقیقاتی درباره این بیماری در سال‌های اخیر ثابت مانده و بیش از پنج میلیارد دلار از آنچه که سازمان ملل تعیین کرده کمتر است.

نویسندگان گزارش پیشنهاد داده‌اند که آزمایش ابتلا به ایدز با انواع دیگر از آزمایش‌های خون ادغام شود تا هنگام آزمایش برای بیماری‌های دیگر مبتلایان به این بیماری هم پیدا شوند.

 

منبع: بی بی سی فارسی

ادامه مطلب ...
سیگما آلدریچ | خرید سیگما آلدریچ | فروش سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | شرکت سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | فروش سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما آلدریچ

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما آلدریچ

سیگما آلدریچ (سیگما الدریچ – شرکت سیگما آلدریچ – خرید سیگما الدریچ – نمایندگی سیگما آلدریچ) :

نمایندگی سیگما آلدریچ : این امکان را به مشتریان می دهد که محصولات را با اطمینان خاطر خریداری کنند. محصولات سفیر آزما کیان تضمین شده هستند شامل گارانتی می شوند. به این صورت که اگر ماده شیمیایی به تست های آزمایشگاهی پاسخ نداد،‌ شرکت کالا را از شما پس می گیرد و مبلغ دریافتی را باز می گرداند.

سیگما الدریچ : یکی از شرکت های پیشرو در تکنولوژی و علوم است که در زمینه تولید و ارائه محصولات بیوشیمی، محصولات ارگانیک، کیت تحقیقاتی و خدماتی که برای تحقیقات علمی لازم است، فعالیت می کند.

سیگما آلدریچ به بیش از ۱.۳ میلیون مشتری محصولات خود را ارائه می دهد. این شرکت در ۳۵ کشور دنیا حدود ۹۰۰۰ کارمند دارد تا بتواند خدمات خود را به بهترین نحو  ارائه دهد.

جهت خرید مواد شیمیایی سیگما آلدریچ، می توانید به صفحه تماس با ما سفیر آزما کیان که نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران است، مراجعه کنید.

این شرکت بزرگ متعهد است که موفقیت مشتریان خود را در راه اختراعات و نو آوری هایشان سرعت دهد.

برای خرید مواد شیمیایی سیگما الدریچ از وارد کننده و نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران، با ما تماس بگیرید.

این شرکت در سال ۱۹۷۵ با ادغام شرکت شیمیایی سیگما و شرکت شیمی صنعتی آلدریچ به وجود آمد.

آلدریچ در سنت لوئیس اداره می شود و در حدود ۴۰ کشور مختلف در دنیا فعالیت دارد.

فروش مواد شیمیایی سیگما آلدریچ توسط نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران

در سپتامبر ۲۰۱۴، شرکت مرک آلمان اعلام کرد که شرکت سیگما الدریچ را به مبلغ ۱۷ میلیارد دلار خریداری خواهد کرد. این فرایند خرید در ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ تکمیل شد و سیگما آلدریچ به یکی از شرکت های زیرمجموعه مرک آلمان تبدیل شد. این شرکت در حال حاضر بخشی از کسب و کار و تجارت علمی و بیولوژیک شرکت مرک است و پس از ادغام با شرکت میلیپور که قبلا توسط مرک خریداری شده بود، به عنوان میلیپور سیگما کار می کند.

نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران

شرکت سفیر آزما کیان، نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران، با سابقه سال ها فروش محصولات این شرکت آماده ارائه خدمات به تمامی محققین در سراسر کشور است.

جهت خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ، با ما تماس بگیرید.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچآدرس : اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – واحد 15

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

در سال ۱۹۷۵ با ادغام دو “شرکت شیمیایی سیگما” در ایالت سنت لوئیس و “شرکت شیمیایی آلدریچ” در ایالت میلواکی که هر دو از شرکت های متخصص در زمینه تولید مواد شیمیایی در آمریکا بودند، تشکیل شد.

این شرکت طی دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ رشد چشمگیری داشته است.

درامد سیگما در سال ۲۰۱۴ به مبلغ ۲.۷بیلیون دلار رسیده است.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما آلدریچ

شرکت سفیر آزما کیان، نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران می باشد.  جهتخرید مواد شیمیایی سیگما آلدریچ با کیفیت اصلی و با بهترین قیمت، با ما تماس بگیرید.

شرکت سیگما آلدریچ : کنونی از برند های زیر و ادغام آن ها با یکدیگر تشکیل می شود:

آلدریچ: تولید کننده و فروش مواد شیمیایی، بلوک های ساختمانی، معرف ها، مواد پیشرفته و ایزوتوپ هاست.

سیگما: سیگما تامین کننده و تولید کننده اصلی بیوشیمیایی شرکت است.

از جمله تولیدات آن انواع آنتی بیوتیک ها، بافر ها، کربوهیدرات ها، آنزیم ها، ابزار پزشکی قانونی، هماتولوژی و بافت شناسی، نوکلئوتید ها، پروتئین ها، پپتیدها، اسیدهای آمینه و مشتقات آنها می باشد.

سیگما RBI : این شرکت محصولات بیولوژیکی را در زمینه (cell signaling) و علوم اعصاب تولید می کند.

ISOTEC : شرکت ISOTEC محصولات با برچسب ایزوتوپیک تولید می کند.

Riedel-de Haën : محصولات تولید شده توسط این شرکت شامل واکنش ها و استانداردها می باشد.

 Supelco : یکی از شرکت های زیر مجموعه است که محصولات کروماتوگرافی را در این مجموعه تولید می کند.

Sigma-Aldrich Fine Chemicals : شرکت SAFC متخصص در زمنیه تولید مواد خام برای محصولات کشت سلولی است.

Sigma Life Science : این شرکت در زمینه تولید محصولات ژنتیکی را در مجموعه شرکت های خرید سیگما الدریچ فعالیت می کند.

 

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

آمار و ارقام جالب در مورد شرکت 

 با تولید بالغ بر ۵۰۰۰۰ محصول، یک غول در دنیای تولید مواد شیمیایی محسوب می شود.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ


برند های زیر مجموعه شرکت

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ


این شرکت حدود ۱۰۰۰۰ کارمند دارد و محصولاتش عمدتا برای انجام تحقیقات به کار می روند.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ  بیشترین درصد مشتریان شرکت را ارگان های دولتی و دانشگاه ها تشکیل داده اند.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ

نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران؛


مرک اعلام کرده که حاکمیت جهانی این شرکت در حال توسعه است، خصوصا در کشور های رو به رشد آسیایی روز به روز بر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و کیت تحقیقاتی افزوده می شود.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما آلدریچ

نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران؛


شرکت سیگما آلدریچ بزرگ ترین فروشنده مواد و تجهیزات تحقیقاتی در شبکه جهانی اینترنت است.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما آلدریچ

نمایندگی سیگما الدریچ در ایران؛

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

لیست برخی از مواد خرید سیگما الدریچ :

Row / company / Cat No./  Name / Unit

1 sigma aldrich S1875-1G (-)-Scopolamine hydrobromide trihydrate
2 sigma aldrich 14340-25MG (+)-Bicuculline
3 sigma aldrich 32406-100MG (±)-3-Chloro-1,2-propanediol
4 sigma aldrich C1788-500MG (±)-Catechin hydrate
5 sigma aldrich 74264-10MG-F (±)-L-Alliin
6 sigma aldrich 281778-100ML (3-Aminopropyl)trimethoxysil
7 sigma aldrich 281778-100ML (3-Aminopropyl)trimethoxysilane
8 sigma aldrich 569615-100M (3-Chloropropyl)triethoxysilane
9 sigma aldrich 175617-25G (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
10 sigma aldrich 175617-100G (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
11 sigma aldrich 226084-5G (Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexaflu
12 sigma aldrich C9750-25G ?-Carotene
13 sigma aldrich C7762-5MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas
14 sigma aldrich C7762-25MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas
15 sigma aldrich C7762-100MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas
16 sigma aldrich C4129-250MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas
17 sigma aldrich G4511-100UN ?-Glucosidase from almonds
18 sigma aldrich G9422-10G ?-Glycerophosphate disodium salt hydrate
19 sigma aldrich L3908-1G ?-Lactoglobulin from bovine milk
20 sigma aldrich N7505 ?-Nicotinamide adenine dinucleotide 2?-phosphate reduced tet
21 sigma aldrich 47133 ?-Sitosterol
22 sigma aldrich S1270-10MG ?-Sitosterol
23 sigma aldrich Z0292-1MG ?-Zearalanol
24 sigma aldrich 105228-5G 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
25 sigma aldrich 14510-1G-F 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N?,N?-tetraacetic acid
26 sigma aldrich 450561-5G 11-Mercaptoundecanoic acid
27 sigma aldrich W4262-10MG 1400W dihydrochloride
28 sigma aldrich B59497-500G 1-Bromobutane
29 sigma aldrich O806-1L 1-Octadecene
30 sigma aldrich D9132-1G 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl

بهترین برند ها را از سفیر آزما کیان خرید کنید :

سیگما ایران وارد کننده و توزیع کننده برترین برند های دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک، ترموفیشر و ده ها برند دیگر در زمینه مواد شیمیایی و کیت تحقیقاتی می باشد.

 1. نمایندگی آلفا ایسر | نمایندگی alfa aesar
 2. نمایندگی کایمن | نمایندگی cayman
 3. نمایندگی فلوکا | نمایندگی fluka
 4. نمایندگی مرک | نمایندگی meck
 5. نمایندگی سیگما الدریچ | نمایندگی sigma aldrich
 6. نمایندگی مرک آلمان
 7. نمایندگی ترموفیشر | نمایندگی Thermo Fisher
 8. نمایندگی پرومگا | نمایندگی Promega
 9. نمایندگی ساپلکو | نمایندگی SUPELCO
 10. نمایندگی ابکم | نمایندگی abcam
 11. نمایندگی invitrogen | نمایندگی اینویتروژن
 12. نمایندگی Fermentas | نمایندگی فرمنتاژ
 13. نمایندگی LONZA | نمایندگی لونزا
 14. نمایندگی R&D SYSTEMS
 15. نمایندگی تکریس | نمایندگی TOCRIS
 16. نمایندگی gibco | نمایندگی گیبکو
 17. نمایندگی MyBioSource | نمایندگی مای بایو سورس
 18. نمایندگی RayBiotech | نمایندگی ری بایو تچ
 19. نمایندگی بایوویژن | نمایندگی BioVision |
 20. نمایندگی بایولجند | نمایندگی BioLegend

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

 

سفیر آزما کیان این مطالب مفید را نیز از منتشر کرده است :
 1. معرفی رشته شیمی دارویی
 2. نمایندگی مرک آلمان
 3. مشاوره پایان نامه (پایان نامه)

 

ادامه مطلب ...

نمایندگی شرکت Alfa Aesar و لیست محصولات شرکت Alfa Aesar

نمایندگی شرکت Alfa Aesar و لیست محصولات شرکت Alfa Aesar

نمایندگی شرکت Alfa Aesar و لیست محصولات شرکت Alfa Aesar

نمایندگی شرکت Alfa Aesar و لیست محصولات شرکت Alfa Aesar

خلاصه:

شرکت Alfa Aesar، که در ورد هیل، ماساچوست، ایالات متحده آمریکا مستقر است تولید کننده معرفها و مواد شیمیایی برای استفاده در زمینه های تحقیق و توسعه و تجزیه و تحلیل است. این شرکت دارای شعبه های زیادی در بسیاری از کشورها است و یکی از عمده ترین شرکت های تولیدی در زمنیه  تولید مواد شیمیایی می باشد.

 

در ۲۰۱۵ ژوئن ۲۵، جانسون متی مدیر عامل این شرکت، با موافقت کرد که Alfa Aesar را به مبلغ ۲۵۶ میلیون پوند به شرکت Thermofisher Scientific بفروشد و از آن تاریخ به بعد شرکت Alfa Aesar یکی از مجموعه های تولید شرکت Thermofisher Scientific شد. جانسون ماتی به این نتیجه رسید که “این گامی در جهت تحقق استراتژی ما برای تمرکز روی حوزه هایی است که ما می توانیم تخصص خود در زمینه چیزهای پیچیده را اعمال کنیم”. ThermoFisher Scientific اظهار داشت: “به دست آوردن Alfa Aesar باعث یالا رفتن ظرفیت این شرکت در زمینه تولید مواد شیمیایی، حلال ها و واکنش گر های شیمایی برای حمایت و پشتیبانی از تقریبا هر گونه کاربرد آزمایشگاهی شامل تحقیقات، کشف و توسعه دارو های جدید و تولید صنعتی آنها، می باشد. علاوه بر این، مشتریان از دسترسی بیشتر به این محصولات از طریق گستره جهانی تجارت جهانی ما استفاده خواهند کرد “. این پروسه انتقال در سال ۲۰۱۵ تکمیل شد و شرکت Alfa Aesar به صورت رسمی جزئی از زیر مجموعه های شرکت Thermofisher Scientific شد.

 

تولیدات فعلی:

تاسیسات شیمیایی آلی اصلی آنها در Heysham، Lancashire، UK واقع شده است که خود توسط یک سایت تولید انبوه در Yantai، چین تکمیل شده است.

خطوط تولید:

Alfa Aesar انواع مختلف مواد شیمیایی را برای رشته ها و زمنیه های مختلف شیمایی عرضه می کند:

 • شیمی آلی
 • شیمی معدنی
 • شیمی تجزیه
 • کروماتوگرافی
 • تولید نیمه هادی
 • عناصر خالص
 • ضروریات تحقیق (حلال ها، بافر ها، اسیدها و پایه، واکنش های عمومی)
 • مواد شیمیایی در مقیاس بزرگ و تولید قرارداد

Alfa Aesar یک تامین کننده عمده مواد شیمیایی در تحقیقات و بازار مواد شیمیایی اصلی و خالص است که بیش از ۳۰،۰۰۰ محصول را ارائه می دهد که بسیاری از آنها ترکیبات خاص و نادری هستند که منحصر به یک تامین کننده عمده هستند. شرکت Alfa Aesar مواد شیمیایی مورد نیاز برای کشف و توسعه مواد مخدر، علوم و مهندسی مواد و تمام بلوک های ضروری ساخت سنتز مواد آلی را فراهم می کند.

 

نمایندگی شرکت Alfa Aesar و لیست محصولات شرکت Alfa Aesar

نمایندگی شرکت Alfa Aesar و لیست محصولات شرکت Alfa Aesar

 

محصولات:

ACS reagents

 1. Acetic acid, glacial, ACS, 99.7+%
 2. Acetone, ACS, 99.5+%
 3. Amidosulfonic acid, ACS, 99.3-100.3% (Assay dried basis)
 4. Ammonium chloride, ACS, 99.5% min
 5. Ammonium dihydrogen phosphate, ACS, 98.0% min
 6. Ammonium hydrogen phosphate, ACS, 98.0% min
 7. Ammonium hydroxide, ACS, 28.0-30.0% NH3
 8. Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, ACS, 98.5-102.0%
 9. Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, ACS, 98.5-101.5%
 10. Ammonium sulfate, ACS, 99.0% min
 11. Barium chloride dihydrate, ACS
 12. Barium hydroxide octahydrate, ACS, 98+%
 13. Bromocresol Green, ACS
 14. Bromocresol Green sodium salt, ACS
 15. Bromophenol Blue, ACS
 16. Calcium carbonate, ACS, 99.0% min
 17. Calcium chloride dihydrate, ACS, 99.0-105.0%
 18. Calcium chloride, anhydrous, ACS, 96.0% min
 19. Cerium(IV) ammonium nitrate, ACS, 98.5% min
 20. Chloroacetic acid, ACS, 99+%
 21. Chloroform, ACS, 99.8+%
 22. Citric acid monohydrate, ACS, 99.0-102.0%
 23. Citric acid, anhydrous, ACS, 99.5+%
 24. Cobalt(II) chloride hexahydrate, ACS, 98.0-102.0%
 25. Crystal Violet, ACS, 90+%
 26. Dimethyl sulfoxide, ACS, 99.9% min
 27. Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, ACS, 99.0-101.0%
 28. Formaldehyde, 37% in aq. soln., ACS, 36.5-38.0%, stab. with 10-15% methanol
 29. Formic acid, ACS, 96+%
 30. Hexamethylenetetramine, ACS, 99+%
 31. Hydrazine sulfate, ACS, 99.0% min
 32. ۸-Hydroxyquinoline, ACS
 33. Iron(III) chloride hexahydrate, ACS, 97.0-102.0%
 34. Lead(II) nitrate, ACS, 99.0% min
 35. Lithium carbonate, ACS, 99.0% min
 36. Lithium chloride, ACS, 99% min
 37. Lithium sulfate monohydrate, ACS, 99.0% min
 38. Magnesium sulfate heptahydrate, ACS, 98.0-102.0%
 39. Manganese(II) chloride tetrahydrate, ACS, 98.0-101.0%
 40. N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, ACS
 41. Nickel(II) sulfate hexahydrate, ACS, 98.0% min
 42. Nitrilotriacetic acid, ACS, 98.0% min
 43. Orthophosphoric acid, 85% w/w aq. soln., ACS
 44. Oxalic acid dihydrate, ACS, 99.5-102.5%
 45. Phenol, ACS, 99+%, stab.
 46. Potassium chloride, ACS, 99.0-100.5%
 47. Potassium dihydrogen phosphate, ACS, 99.0% min
 48. Potassium hydrogen phosphate, ACS, 98.0% min
 49. Potassium hydroxide, ACS, 85% min, K2CO3 2.0% max
 50. Potassium sulfate, ACS, 99.0% min
 51. Potassium thiocyanate, ACS, 98.5% min
 52. Sodium acetate, anhydrous, ACS, 99.0% min
 53. Sodium acetate trihydrate, ACS, 99.0%-100.5%
 54. Sodium carbonate, anhydrous, ACS, 99.5% min
 55. Sodium carbonate, ACS primary standard, 99.95-100.05% (dried basis)
 56. Sodium dihydrogen phosphate monohydrate, ACS, 98.0-102.0%
 57. Sodium hydrogen carbonate, ACS, 99.7-100.3%
 58. Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, ACS, 98.0-102.0%
 59. Sodium sulfate, ACS, 99.0% min
 60. Sodium tungsten oxide dihydrate, ACS, 99.0-101.0%
 61. Starch, soluble, ACS (for iodometry)
 62. ۵-Sulfosalicylic acid dihydrate, ACS, 99+%
 63. Thymol Blue sodium salt, ACS
 64. Trisodium citrate dihydrate, ACS, 99.0% min
 65. Zinc chloride, ACS, 97%
 66. Zinc sulfate heptahydrate, ACS, 99.0-103.0%

 

Amino Acids and derivatives:

 1. N-Acetyl-DL-alanine, 97+%
 2. N-Acetyl-L-alanine, 96%
 3. N-Acetyl-L-glutamic acid, 99%
 4. N-à-Acetyl-L-glutamine, 99%
 5. N-Acetylglycine, 99%
 6. DL-N-Acetylhomocysteine thiolactone, 99%
 7. N-Acetyl-L-leucine, 99%
 8. N-Acetyl-DL-methionine, 99%
 9. N-Acetyl-L-phenylalanine, 99%
 10. N-Acetyl-L-proline, 99%
 11. N-Acetyl-L-tyrosine, 99%
 12. á-Alanine, 98%
 13. DL-Alanine, 99%
 14. D-Alanine, 99%
 15. L-Alanine, 99%
 16. ۲-Allyl-N-Fmoc-L-glycine, 95%
 17. ۴-Aminobenzoic acid, 99%
 18. ۴-Aminobenzoic acid sodium salt, 99%
 19. ۴-Amino-N-Boc-L-phenylalanine, 95%
 20. ۴-Aminobutyric acid, 99+%
 21. ۶-Aminohexanoic acid, 99%
 22. ۲-Amino-5-hydroxybenzoic acid, 98%
 23. ۲-Aminoisobutyric acid, 99%
 24. DL-Arginine, 98%
 25. D-Arginine, 98%
 26. L-Arginine, 98+%
 27. DL-Arginine monohydrochloride monohydrate, 98+%
 28. DL-Arginine hydrochloride
 29. D-Arginine monohydrochloride, 99%
 30. L-Arginine monohydrochloride, 98+%
 31. L-(+)-Asparagine, 99%
 32. DL-Asparagine monohydrate, 98%
 33. D-(-)-Asparagine monohydrate, 99%
 34. L-(+)-Asparagine monohydrate, 98+%
 35. DL-Aspartic acid, 98+%
 36. D-Aspartic acid, 99%
 37. L-Aspartic acid, 98+%
 38. L-Aspartic acid 4-benzyl ester, 98%
 39. L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate,
 40. N-Benzyloxycarbonyl-D-alaninol, 98%
 41. N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol
 42. N-Boc-á-alanine, 99%
 43. N-Boc-D-alanine, 98+%
 44. N-Boc-L-alanine, 98+%
 45. N-Boc-Ž-aminobutyric acid, 98+%
 46. (S)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)butyric acid,
 47. (S)-3-(Boc-amino)-5-methylhexanoic acid, 95%
 48. (S)-3-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid, 95%
 49. N(à)-Boc-L-asparagine, 98+%
 50. N-Boc-L-aspartic acid, 98+%
 51. N-Boc-L-aspartic acid 1-benzyl ester, 99%
 52. N-Boc-L-aspartic acid 4-benzyl ester, 98%
 53. N-Boc-O-benzyl-D-serine, 99%
 54. N-Boc-O-benzyl-L-threonine, 99%
 55. N-Boc-O-benzyl-L-tyrosine, 98%
 56. N-Boc-4-bromo-L-phenylalanine, 98%
 57. N-Boc-3-chloro-L-phenylalanine, 95%
 58. N-Boc-4-chloro-D-phenylalanine, 95%
 59. N(à)-Boc-N(Ò),N(Ò)-dimethyl-L-lysine, 97%
 60. N-Boc-O-ethyl-L-serine, 97%
 61. N-Boc-3-fluoro-D-phenylalanine, 98%
 62. N-Boc-3-fluoro-L-phenylalanine, 95%
 63. N(Î)-Boc-N(á)-Fmoc-L-á-homolysine, 95%
 64. N(Ò)-Boc-N(à)-Fmoc-D-lysine, 98%
 65. N-Boc-D-glutamic acid 1-benzyl ester, 99%
 66. N-Boc-L-á-glutamic acid 5-benzyl ester, 95%
 67. N-Boc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 99%
 68. N(à)-Boc-D-glutamine, 98+%
 69. N(à)-Boc-L-glutamine, 98+%
 70. N-Boc-glycine, 98+%
 71. N(à)-Boc-D-histidine, 98+%
 72. N(à)-Boc-L-histidine, 98+%
 73. N-Boc-4-iodo-L-phenylalanine, 98%
 74. N-Boc-D-leucine hydrate, 98+%
 75. N(Ò)-Boc-L-lysine, 97%
 76. N-Boc-L-tert-leucine, 98%
 77. N-Boc-D-methionine, 98+%
 78. N-Boc-L-methionine, 98+%
 79. N-Boc-4-methoxy-D-phenylalanine, 95%
 80. N-Boc-N-methyl-L-alanine, 98%
 81. N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine, 95%
 82. N-Boc-2-methyl-D-serine, 97%
 83. N-Boc-2-methyl-L-serine, 97%
 84. N-Boc-3-nitro-L-phenylalanine, 95%
 85. N-Boc-4-nitro-L-phenylalanine, 95%
 86. N-Boc-L-norvaline, 98+%
 87. N-Boc-D-phenylalanine, 98%
 88. N-Boc-L-phenylalanine, 99%
 89. N-Boc-D-phenylglycine, 99%
 90. N-Boc-L-phenylglycine, 99%
 91. N-Boc-D-proline, 98+%
 92. N-Boc-L-proline, 99%
 93. N-Boc-L-prolinol, 98+%
 94. N-Boc-2-propargyl-L-glycine, 95%
 95. N-Boc-D-serine, 98+%
 96. N-Boc-L-serine, 98% (dry wt.), may cont. up to
 97. N-Boc-L-threonine, 98+%
 98. N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline, 97%
 99. N(à)-Boc-D-tryptophan, 97%
 100. N(à)-Boc-L-tryptophan, 98+%
 101. N-Boc-L-tyrosine, 98+%
 102. N-Boc-L-tyrosine methyl ester, 99%
 103. N-Boc-D-valine, 98+%
 104. N-Boc-L-valine, 98+%
 105. ۴-Bromo-N-Fmoc-L-phenylalanine, 95%
 106. O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-á-homoserine, 95%
 107. O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-á-homotyrosine, 95%
 108. L-Carnitine, 99+%
 109. ۴-Chloro-D-phenylalanine, 95%
 110. L-Citrulline, 98%
 111. D-Cycloserine, 98+%
 112. Cystamine dihydrochloride, 97+%
 113. DL-Cysteine, 96%
 114. L-Cysteine, 98+%
 115. D-Cysteine hydrochloride monohydrate, 99%
 116. L-Cysteine hydrochloride monohydrate, 99%
 117. L-Cysteine hydrochloride, anhydrous, 98%
 118. DL-Cystine
 119. D-Cystine, 98%
 120. L-Cystine, 99%
 121. L-Cystine dihydrochloride, 99%
 122. L-Cystine disodium salt monohydrate, 98+%
 123. L-Cystine disodium salt, 98+%
 124. N(à)-Ethoxycarbonyl-L-asparagine, 97%
 125. ۴-Fluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine, 95%
 126. N-Fmoc-L-alanine monohydrate, 98%
 127. ۴-(Fmoc-amino)benzoic acid, 97%
 128. L-3-(Fmoc-amino)-N-trityladipic acid 6-amide,
 129. N(à)-Fmoc-L-asparagine, 98%
 130. N-Fmoc-L-á-glutamic acid 5-tert-butyl ester,
 131. N-Fmoc-glycine, 98%
 132. N-Fmoc-L-á-homoalanine, 95%
 133. N-Fmoc-L-á-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester,
 134. N-Fmoc-L-á-homoleucine, 95%
 135. N-Fmoc-L-á-homoproline, 95%
 136. N-Fmoc-L-á-homovaline, 95%
 137. trans-N-Fmoc-4-hydroxy-L-proline, 97%
 138. N-Fmoc-L-isoleucine, 98%
 139. N-Fmoc-D-leucine, 98%
 140. N-Fmoc-L-leucine, 98%
 141. N-Fmoc-L-methionine, 98+%
 142. N-Fmoc-4-methoxy-L-phenylalanine, 95%
 143. N-Fmoc-4-nitro-L-phenylalanine, 98%
 144. N-Fmoc-L-norleucine, 98%
 145. N-Fmoc-D-phenylalanine, 98%
 146. N-Fmoc-L-phenylalanine, 98+%
 147. N-Fmoc-D-proline, 98+%, may cont. up to ca
 148. N-Fmoc-L-proline, 98%
 149. N-Fmoc-L-propargylglycine, 95%
 150. N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-D-alanine, 95%
 151. N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-L-alanine, 95%
 152. N-Fmoc-L-serine, 97+%
 153. (S)-N-Fmoc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic
 154. N-Fmoc-S-trityl-L-cysteine, 95%
 155. N(à)-Fmoc-D-tryptophan, 98%
 156. N(à)-Fmoc-L-tryptophan, 98%
 157. N-Fmoc-L-valine, 98%
 158. D-Glutamic acid, 99+%
 159. L-Glutamic acid, 99+%
 160. DL-Glutamic acid monohydrate, 99%
 161. L-Glutamic acid monosodium salt
 162. L-Glutamic acid hydrochloride, 99%
 163. L-Glutamic acid 5-methyl ester, 99%
 164. D-Glutamine, 99+%
 165. L-Glutamine, 99+%
 166. Ž-L-Glutamyl-4-nitroanilide, 98+%
 167. Glycine, ACS, 98.5+%
 168. Glycine, 99.5+%
 169. Glycine anhydride, 99%
 170. Histamine
 171. Histamine dihydrochloride, 98+%
 172. Histamine diphosphate, 99+%
 173. D-Histidine, 99%
 174. L-Histidine, 98+%
 175. DL-Histidine monohydrochloride monohydrate,
 176. L-Histidine monohydrochloride monohydrate,
 177. DL-á-Homoproline hydrochloride, 97%
 178. D-(-)-4-Hydroxyphenylglycine, 98+%
 179. DL-5-Hydroxytryptophan, 99%
 180. L-5-Hydroxytryptophan hydrate, 98%
 181. D-Isoleucine, 98%
 182. DL-Isoleucine, 99%
 183. L-Isoleucine, 99%
 184. D-Leucine, 99%
 185. L-Leucine, 99%
 186. DL-Leucine, 99%
 187. L-Leucinol, 97%
 188. L-Lysine, 98%
 189. DL-Lysine monohydrochloride, 99%
 190. D-Lysine monohydrochloride, 98%
 191. L-Lysine monohydrochloride, 99+%
 192. L-Lysine monohydrochloride, Cell Culture
 193. L-Lysine methyl ester dihydrochloride, 99%
 194. DL-Methionine, 99%
 195. D-Methionine, 99%
 196. L-Methionine, 98+%
 197. L-Methionine, Cell Culture Reagent
 198. DL-Methionine sulfone, 98%
 199. L-Methionine sulfone, 99+%
 200. DL-Methionine sulfoxide, 98+%
 201. L-Methionine sulfoxide
 202. N-Methyl-L-arginine
 203. N-Methyl-D-aspartic acid, 98+%
 204. (R)-(-)-à-Methylhistamine dihydrochloride
 205. à-Methyl-DL-histidine dihydrochloride, 99%
 206. D-(-)-Norleucine, 99%
 207. L-(+)-Norleucine, 99%
 208. DL-Norvaline, 98%
 209. D-Norvaline, 99%
 210. L-Norvaline, 99%
 211. DL-Ornithine monohydrochloride, 99%
 212. D-Ornithine hydrochloride, 98+%
 213. L-Ornithine hydrochloride, 99%
 214. DL-Phenylalanine, 99%
 215. D-Phenylalanine, 99%
 216. L-Phenylalanine, 99%
 217. D-Phenylalaninol, 98%
 218. L-Phenylalaninol, 98%
 219. D-(-)-2-Phenylglycine, 99%
 220. L-(+)-2-Phenylglycine, 98+%
 221. N-Phenylglycine, 97%
 222. Sarcosine, 98%
 223. Sarcosine hydrochloride, 99%
 224. DL-Serine, 99%
 225. D-Serine, 99%
 226. L-Serine, 99%
 227. L-Serine, Cell Culture Reagent
 228. Serotonin hydrochloride, 99%
 229. Taurine, 99%
 230. DL-Threonine, 99%
 231. D-Threonine, 99%
 232. L-Threonine, 98+%
 233. N-Tritylglycine, 97%
 234. DL-Tryptophan, 99%
 235. D-Tryptophan, 99%
 236. L-Tryptophan, 99%
 237. Tryptophol, 97%
 238. L-Tyrosine disodium salt dihydrate, 99%
 239. DL-Valine, 99%
 240. D-Valine, 98+%
 241. L-Valine, 99%

 

Antibiotics:

 1. Actinomycin D
 2. Amikacin
 3. Amikacin disulfate
 4. ۷-Aminocephalosporanic acid, 98% (dry wt.),
 5. ۷-Aminodesacetoxycephalosporanic acid, 98%
 6. Amoxicillin trihydrate
 7. Amphotericin B, Streptomyces nodosus
 8. Ampicillin
 9. Antibiotic A23187, 99+%
 10. Apramycin, 98+%
 11. Aztreonam
 12. Bacitracin
 13. Bafilomycin A1
 14. Bleomycin sulfate
 15. Carbenicillin disodium salt
 16. Cefotaxime sodium salt
 17. Cephalexin hydrate, 97+%
 18. Chloramphenicol, 99+%
 19. Chlortetracycline hydrochloride
 20. Ciprofloxacin, 98%
 21. Clindamycin hydrochloride monohydrate
 22. Clindamycin phosphate
 23. Colistin sulfate
 24. Cyclosporin A, 99+%
 25. Danofloxacin
 26. Daunorubicin hydrochloride
 27. Demeclocycline hydrochloride
 28. Dicloxacillin sodium salt
 29. Dihydrostreptomycin sesquisulfate
 30. Doxycycline hyclate
 31. Doxycycline hydrochloride
 32. Enoxacin
 33. Enrofloxacin
 34. Epirubicin hydrochloride
 35. Erythromycin, Cell Culture Grade
 36. G418 disulfate, 50mg/ml solution
 37. Geldanamycin, 99+%
 38. Gentamycin sulfate, 600 I.U./mg
 39. Hygromycin B
 40. Isonicotinic acid hydrazide, 98+%
 41. Ivermectin
 42. Josamycin, 98+%
 43. Kanamycin monosulfate
 44. Leptomycin B, 99+%, 1mM soln. in ethanol
 45. Lincomycin hydrochloride
 46. Monensin sodium salt, 90-95.5%
 47. Neomycin sulfate hydrate
 48. ۵-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 98+%
 49. Nitrofurantoin, 98%
 50. Norfloxacin
 51. Novobiocin sodium salt
 52. Nystatin
 53. Ofloxacin
 54. Oligomycin
 55. Oligomycin A, 99+%
 56. Oxytetracycline, 98+%
 57. Paromomycin sulfate
 58. Penicillin G potassium salt
 59. Penicillin G sodium salt
 60. Penicillin V potassium salt
 61. Polymixin B sulfate
 62. Puromycin, 98+%
 63. Puromycin dihydrochloride, 99+%
 64. Rapamycin, 99+%
 65. Rifampin, Molecular Biology Grade
 66. Rifamycin SV sodium, 98+%
 67. Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate, Cell Culture Grade
 68. Streptomycin sulfate, Cell Culture Reagent
 69. Streptozotocin, 97+%
 70. Sulfacetamide, 98%
 71. Sulfamerazine, 98+%
 72. Tetracycline
 73. Thiamphenicol
 74. Thiostrepton, Streptomyces laurentii, 90+%
 75. Tobramycin sulfate
 76. Tunicamycin, 95%
 77. Tylosin tartrate, 98+%
 78. Valinomycin, 90+%
 79. Vancomycin hydrochloride, Molecular Biology Grade

 

Antibodies:

 1. Anti-Apo[a] antibody, from goat
 2. Anti-Fibroblast Growth Factor, basic, from rabbit
 3. Anti-cyclic AMP anitbody
 4. Anti-cyclic AMP antibody, preconjugated
 5. Anti-cyclic GMP antibody
 6. Anti-cyclic GMP antibody, preconjugated
 7. Anti-Cytokeratin antibody, from rabbit, whole serum
 8. Anti-EGF antibody, from rabbit
 9. Anti-EGF antibody, from rabbit
 10. Anti-EGF antibody, from rabbit, whole serum
 11. Anti-EGF antibody, from rabbit, whole serum
 12. Anti-Fibronectin, antibody, from rabbit
 13. Anti-Fibronectin antibody, from rabbit
 14. Anti-Fibronectin antibody, from rabbit, whole serum
 15. Anti-GFAP antibody, from rabbit
 16. Anti-Goat IgG, from donkey
 17. Anti-Involucrin antibody kit
 18. Anti-Laminin antibody, from rabbit
 19. Anti-LDL antibody, from rabbit
 20. Anti-Lysozyme antibody, from mouse
 21. Anti-Mouse IgG-Peroxidase, from goat
 22. Anti-Myosin (Smooth Muscle) antibody, from rabbit
 23. Anti-Myosin antibody, from rabbit
 24. Anti-Nerve Growth Factor antibody, from rabbit
 25. Anti-Osteocalcin antibody, from goat, whole serum
 26. Anti-Osteocalcin antibody, from goat, whole serum, RIA Grade
 27. Anti-Osteocalcin antibody, from rabbit, whole serum
 28. Anti-Osteocalcin antibody, from rabbit, whole serum
 29. Anti-Platelet Derived Growth Factor-BB antibody, from sheep
 30. Anti-Rabbit IgG, from goat
 31. Anti-Rabbit IgG-FITC from goat
 32. Anti-Rabbit IgG-Peroxidase, from goat
 33. Anti-Rabbit IgG-TRITC, from goat
 34. Anti-Sheep IgG, from donkey
 35. Anti-Tamm Horsfall Glycoprotein antibody, from rabbit
 36. Anti-Transglutaminase Type I antibody
 37. Anti-Myosin IIA (non muscle) antibody, from rabbit

 

 • Apoptosis reagents
 1. Acemetacin
 2. Acivicin, 98+%
 3. Acridine Orange, dye content 55-65%
 4. Actinomycin D
 5. Alendronate sodium trihydrate, 97%
 6. Alloxan monohydrate, 98%
 7. ۶-Aminonicotinamide, 99%
 8. Amiodarone hydrochloride
 9. Anisomycin, 97+%
 10. Antimycin A
 11. Aphidicolin
 12. Arvanil, 98%
 13. Bambuterol hydrochloride, 98+%
 14. Benzamidine hydrochloride, 99%
 15. Benzylphosphonic acid, 97%
 16. Berberine chloride
 17. Bezafibrate, 98+%
 18. Brefeldin A, 99%
 19. Calyculin A, 98+%
 20. Camptothecin
 21. Chelerythrine chloride, 99+%
 22. Chenodeoxycholic acid
 23. Chlorambucil, 98%
 24. Clofibrate, 95+%
 25. Clomiphene citrate
 26. Colchicine, 98+%
 27. Concanavalin A
 28. Cyclophosphamide monohydrate, 97+%
 29. Cyclosporin A, 99+%
 30. Cyproconazole
 31. Dacarbazine
 32. Danazol
 33. Daunorubicin hydrochloride
 34. N,N’-Diacetyl-1,6-diaminohexane, 98+%
 35. ۴’,۷-Dihydroxyisoflavone, 98+%
 36. Diosmin
 37. Docetaxel
 38. Doxorubicin hydrochloride
 39. Doxycycline hydrochloride
 40. Ebselen
 41. Ecdysterone
 42. Ellagic acid hydrate, 97%, may cont. up to 12%
 43. Enalapril
 44. Enalaprilat
 45. (-)-Epicatechin
 46. (-)-Epicatechin gallate
 47. (-)-Epigallocatechin
 48. Epirubicin hydrochloride
 49. Etoposide
 50. Evodiamine
 51. Farnesol, mixture of isomers, 96%
 52. Haloperidol
 53. Harmol
 54. Honokiol, 98+%
 55. Hypericin, 98%
 56. Imiquimod, 99%
 57. Irinotecan hydrochloride
 58. Kaempferol, 98+%
 59. Margatoxin, 99+%
 60. Melatonin, 99+%
 61. Mevastatin, 98%
 62. Mitomycin C
 63. Monensin sodium salt, 90-95.5%
 64. Nifedipine, 98%
 65. Nimesulide
 66. Orlistat, 98%
 67. Phenylethyl 3,4-dihydroxycinnamate, 99+%
 68. Prostratin, 99+%
 69. Resiniferatoxin, 99+%
 70. SB 202190, 99+%
 71. SB 203580, 99%
 72. D-erythro-Sphingosine, 99+%
 73. Sulindac
 74. Sulindac sulfide
 75. Suramin hexasodium salt, 98+%
 76. Tamoxifen, 98+%
 77. Temsirolimus, 99+%
 78. ۳’,۴’,۵,۷-Tetrahydroxyflavone, 97%
 79. Ticlopidine hydrochloride
 80. Toremifene, 98+%
 81. Tozasertib, 99+%
 82. ۴’,۵,۷-Trihydroxyflavone, 97%
 83. Vargatef, 99+%
 84. Vinblastine sulfate, 98%
 85. Vincristine sulfate, 98+%

 

Buffers:

 1. ACES, 99%
 2. ACES, 0.5M buffer soln., pH 6.0
 3. ACES, 0.5M buffer soln., pH 6.5
 4. ACES, 0.5M buffer soln., pH 7.0
 5. ACES, 0.5M buffer soln., pH 7.5
 6. Acetate, 1M buffer soln., pH, 3.0
 7. Acetate, 1M buffer soln., pH, 3.5
 8. Acetate, 1M buffer soln., pH, 4.0
 9. Acetate, 1M buffer soln., pH, 5.0
 10. Acetate, 1M buffer soln., pH, 5.5
 11. ADA, 98+%
 12. ADA, 0.2M buffer soln., pH 6.0
 13. ADA, 0.2M buffer soln., pH 6.5
 14. ADA, 0.2M buffer soln., pH 7.0
 15. ADA, 0.2M buffer soln., pH 7.5
 16. Alkaline Phosphatase Buffer-1 (5X)
 17. Alkaline running buffer soln.
 18. ۲-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol, 97%
 19. ۲-Amino-2-methyl-1,3-propanediol, 99+%
 20. AMP, 0.2M buffer soln., pH 9.0
 21. AMP, 0.2M buffer soln., pH 9.5
 22. AMP, 0.2M buffer soln., pH 10.0
 23. AMP, 0.2M buffer soln., pH 10.5
 24. AMPD, 0.2M buffer soln., pH 7.5
 25. AMPD, 0.2M buffer soln., pH 8.9
 26. AMPD, 0.2M buffer soln., pH 9.5
 27. AMPSO, 98+%
 28. AMPSO, 0.2M buffer soln., pH 8.0
 29. AMPSO, 0.2M buffer soln., pH 8.5
 30. AMPSO, 0.2M buffer soln., pH 9.0
 31. AMPSO, 0.2M buffer soln., pH 9.5
 32. BES, 99%
 33. BES, 0.5M buffer soln., pH 6.0
 34. BES, 0.5M buffer soln., pH 6.5
 35. BES, 0.5M buffer soln., pH 7.0
 36. BES, 0.5M buffer soln., pH 7.5
 37. BES-buffered saline (2X)
 38. Bicarbonate, 1M buffer soln., pH 8.0
 39. Bicarbonate, 1M buffer soln., pH 8.5
 40. Bicarbonate, 1M buffer soln., pH 9.0
 41. BICINE, 99%
 42. BICINE, 0.5M buffer soln., pH 7.5
 43. BICINE, 0.5M buffer soln., pH 8.0
 44. BICINE, 0.5M buffer soln., pH 8.5
 45. BICINE, 0.5M buffer soln., pH 9.0
 46. ۲,۲-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2”-nitrilotriethanol, 98+%
 47. BIS-TRIS, 0.5M buffer soln., pH 6.0
 48. BIS-TRIS, 0.5M buffer soln., pH 6.5
 49. BIS-TRIS, 0.5M buffer soln., pH 7.0
 50. BIS-TRIS, 0.5M buffer soln., pH 7.5
 51. ۱,۳-Bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propane, 98+%
 52. BIS-TRIS propane, 0.2M buffer soln., pH 7.0
 53. BIS-TRIS propane, 0.2M buffer soln., pH 7.5
 54. BIS-TRIS propane, 0.2M buffer soln., pH 8.0
 55. BIS-TRIS propane, 0.2M buffer soln., pH 8.5
 56. BIS-TRIS propane, 0.2M buffer soln., pH 9.0
 57. BIS-TRIS propane, 0.5M buffer soln., pH 6.5
 58. Borate, 0.5M buffer soln., pH 8.5
 59. Borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0
 60. Borate, 0.5M buffer soln., pH 9.5
 61. Borate-buffered saline (5X)
 62. CABS, 0.2M buffer soln., pH 10.5
 63. CAPS, 99%
 64. CAPS, 0.5M buffer soln., pH 9.0
 65. CAPS, 0.5M buffer soln., pH 9.0
 66. CAPS, 0.5M buffer soln., pH 9.5
 67. CAPS, 0.5M buffer soln., pH 10.0
 68. CAPS, 0.5M buffer soln., pH 10.5
 69. CAPS, 0.5M buffer soln., pH 11.0
 70. CAPSO, 98%
 71. CAPSO, 0.2M buffer soln., pH 8.5
 72. CAPSO, 0.2M buffer soln., pH 9.0
 73. CAPSO, 0.2M buffer soln., pH 9.5
 74. CAPSO sodium salt, 98%
 75. Carbonate, 0.5M buffer soln., pH 9.0
 76. Carbonate, 0.5M buffer soln., pH 9.4
 77. Carbonate, 0.5M buffer soln., pH 9.5
 78. Carbonate, 0.5M buffer soln., pH 9.6
 79. Carbonate, 0.5M buffer soln., pH 10.0
 80. Carbonate-buffered saline (5X), pH 9.0
 81. Carbonate-buffered saline (5X), pH 9.5
 82. CHAPS lysis buffer
 83. CHAPS lysis buffer (2X)
 84. CHES, 99%
 85. CHES, 0.5M buffer soln, pH 8.5
 86. CHES, 0.5M buffer soln, pH 9.0
 87. CHES, 0.5M buffer soln, pH 9.5
 88. CHES, 0.5M buffer soln, pH 10.0
 89. Citrate, 0.5M buffer soln., pH 2.5
 90. Citrate, 0.5M buffer soln., pH 3.0
 91. Citrate, 0.5M buffer soln., pH 3.5
 92. Citrate, 0.5M buffer soln., pH 4.0
 93. Citrate, 0.5M buffer soln., pH 4.5
 94. Citrate, 0.5M buffer soln., pH 5.0
 95. Citrate, 0.5M buffer soln., pH 5.5
 96. Citrate, 0.5M buffer soln., pH 6.0
 97. Citrate, 0.5M buffer soln., pH 8.0
 98. Citrate-buffered saline (20X)
 99. Dialysis tubing wash buffer (5X)
 100. DIPSO, 0.2M buffer soln., pH 7.0
 101. DIPSO, 0.2M buffer soln., pH 7.5
 102. DIPSO, 0.2M buffer soln., pH 8.0
 103. DIPSO, 0.2M buffer soln., pH 8.5
 104. coli lysis buffer
 105. coli lysis buffer-II
 106. coli sample buffer
 107. Enzyme storage buffer in PBS and glycerol, autoclaved
 108. Enzyme storage buffer in TBS and glycerol, autoclaved
 109. EPPS, 0.2M buffer soln., pH 7.0
 110. EPPS, 0.2M buffer soln., pH 7.5
 111. EPPS, 0.2M buffer soln., pH 8.0
 112. EPPS, 0.2M buffer soln., pH 8.5
 113. Factor XA protease digestion buffer
 114. FSB buffer
 115. Gelatin veronal buffer (GVB), 5mM barbital
 116. Gelatin veronal buffer (GVB), 10mM barbital
 117. Gelatin veronal buffer with EDTA (GVBE), 5mM barbital
 118. Gelatin veronal buffer with EDTA (GVBE), 10mM barbital
 119. Gelatin veronal buffer with Mg and EDTA (GVBMG), 5mM barbital
 120. Gelatin veronal buffer with Mg and EDTA (GVBMG),
 121. Gelatin veronal buffer with Mg and Ca (GVB++),
 122. Gelatin veronal buffer with Mg and Ca (GVB++),
 123. Glucose gelatin veronal buffer (GGVB)
 124. Glucose gelatin veronal buffer with EDTA
 125. Glucose veronal buffer (GVB)
 126. Glucose veronal buffer with EDTA (GVB)
 127. Glycine, 0.2M buffer soln., pH 2.5
 128. Glycine, 0.2M buffer soln., pH 3.0
 129. Glycine, 0.2M buffer soln., pH 3.5
 130. Glycylglycine, 0.2M buffer soln., pH 7.5
 131. Glycylglycine, 0.2M buffer soln., pH 8.0
 132. Glycylglycine, 0.2M buffer soln., pH 8.5
 133. Glycylglycine, 0.2M buffer soln., pH 9.0
 134. Glycylglycine, 99%
 135. GTE buffer
 136. HEPES, 99%
 137. HEPES hemisodium salt
 138. HEPES, 0.5M buffer soln., pH 6.5
 139. HEPES, 0.5M buffer soln., pH 7.0
 140. HEPES, 0.5M buffer soln., pH 7.5
 141. HEPES, 0.5M buffer soln., pH 7.6
 142. HEPES, 0.5M buffer soln., pH 8.0
 143. HEPES, 0.5M buffer soln., pH 8.5
 144. HEPES, 0.5M buffer soln., pH 9.0
 145. HEPES, 1.0M buffer soln., pH 6.5
 146. HEPES, 1.0M buffer soln., pH 7.0
 147. HEPES, 1.0M buffer soln., pH 7.5
 148. HEPES sodium salt, 99%
 149. HEPES, 1.0M buffer soln., pH 8.0
 150. HEPES, 1.0M buffer soln., pH 8.5
 151. HEPES, 1.0M buffer soln., pH 9.0
 152. HEPES-buffered saline, pH 6.5 (5X)
 153. HEPES-buffered saline, pH 7.0 (2X for transfection)
 154. HEPES-buffered saline, pH 7.0 (5X)
 155. HEPES lysis buffer with NP-40
 156. HEPES lysis buffer with NP-40 (2X)
 157. HEPES lysis buffer with Triton® X-100
 158. HEPES lysis buffer with Triton® X-100 (2X)
 159. HEPES protein extraction buffer (5X)
 160. HEPES-Triton® X-100 extraction buffer
 161. HEPPSO, 0.2M buffer soln., pH 7.0
 162. HEPPSO, 0.2M buffer soln., pH 7.5
 163. HEPPSO, 0.2M buffer soln., pH 8.0
 164. HEPPSO, 0.2M buffer soln., pH 8.5
 165. Imidazole, 0.5M buffer soln., pH 6.0
 166. Imidazole, 0.5M buffer soln., pH 6.5
 167. Imidazole, 0.5M buffer soln., pH 7.0
 168. Imidazole, 0.5M buffer soln., pH 7.5
 169. Imidazole-buffered saline (5X)
 170. Kinase buffer I (5X)
 171. Kinase buffer II (5X)
 172. Kinase buffer III (5X)
 173. Kinase buffer IV (5X)
 174. Kinase buffer V (5X)
 175. Kinase Storage Buffer
 176. Lysis buffer, pH 8.0
 177. Lysis buffer, 0.5% Tween 20, pH 8.0
 178. Maleate, 0.2M buffer soln., pH 5.0
 179. Maleate, 0.2M buffer soln., pH 5.5
 180. Maleate, 0.2M buffer soln., pH 6.0
 181. Maleate, 0.2M buffer soln., pH 6.5
 182. Maleate, 0.2M buffer soln., pH 7.0
 183. MES, 0.2M buffer soln., pH 5.5
 184. MES, 0.2M buffer soln., pH 6.0
 185. MES, 0.5M buffer soln., pH 5.0
 186. MES, 0.5M buffer soln., pH 5.5
 187. MES, 0.5M buffer soln., pH 6.0
 188. MES, 0.5M buffer soln., pH 6.5
 189. MES, 0.5M buffer soln., pH 7.0
 190. MES, 0.5M buffer soln., pH 7.5
 191. MES, 0.5M buffer soln., pH 8.0
 192. MES, 0.5M buffer soln., pH 8.5
 193. MES, 0.5M buffer soln., pH 9.0
 194. MES, 1.0M buffer soln., pH 5.0
 195. MES, 1.0M buffer soln., pH 5.5
 196. MES, 1.0M buffer soln., pH 6.0
 197. MES, 1.0M buffer soln., pH 6.5
 198. MES, 1.0M buffer soln., pH 7.0
 199. MES, 1.0M buffer soln., pH 7.5
 200. MES, 1.0M buffer soln., pH 8.0
 201. MES, 1.0M buffer soln., pH 8.5
 202. MES, 1.0M buffer soln., pH 9.0
 203. MES monohydrate, 98%
 204. MES hydrate, 99+%
 205. MES-buffered saline (5X), pH 6.5
 206. MES-buffered saline (5X), pH 7.0
 207. MES lysis buffer with NP-40
 208. MES lysis buffer with NP-40 (2X)
 209. MES lysis buffer with Triton® X-100
 210. MES lysis buffer with Triton® X-100 (2X)
 211. MNE buffer, pH 6.5
 212. MOBS, 0.2M buffer soln., pH 7.0
 213. MOBS, 0.2M buffer soln., pH 7.5
 214. MOBS, 0.2M buffer soln., pH 8.0
 215. MOBS, 0.2M buffer soln., pH 8.5
 216. MOPS, 99%
 217. MOPS, 0.5M buffer soln., pH 5.5
 218. MOPS, 0.5M buffer soln., pH 6.0
 219. MOPS, 0.5M buffer soln., pH 6.5
 220. MOPS, 0.5M buffer soln., pH 7.0
 221. MOPS, 0.5M buffer soln., pH 7.5
 222. MOPS, 0.5M buffer soln., pH 8.0
 223. MOPS, 0.5M buffer soln., pH 8.5
 224. MOPS, 0.5M buffer soln., pH 9.0
 225. MOPS, 1.0M buffer soln., pH 5.5
 226. MOPS, 1.0M buffer soln., pH 6.0
 227. MOPS, 1.0M buffer soln., pH 6.5
 228. MOPS, 1.0M buffer soln., pH 7.0
 229. MOPS, 1.0M buffer soln., pH 7.5
 230. MOPS, 1.0M buffer soln., pH 8.0
 231. MOPS, 1.0M buffer soln., pH 8.5
 232. MOPS, 1.0M buffer soln., pH 9.0
 233. MOPS-buffered saline (5X), pH 7.0
 234. MOPS-buffered saline (5X), pH 7.2
 235. MOPS-buffered saline (5X), pH 7.5
 236. MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
 237. MOPSO, 0.2M buffer soln., pH 6.0
 238. MOPSO, 0.2M buffer soln., pH 6.5
 239. MOPSO, 0.2M buffer soln., pH 7.0
 240. MOPSO, 0.2M buffer soln., pH 7.5
 241. Nitrocellulose stripping buffer (10X)
 242. NP-40 lysis buffer
 243. NP-40 lysis buffer (2X)
 244. NP-40 lysis buffer, high salt
 245. NP-40 lysis buffer, low salt
 246. NP-40 lysis buffer with glycerol (2X)
 247. NP-40 permeating solution in PBS (10X)
 248. NP-40 permeating solution in TBS (10X)
 249. Nylon membrane stripping buffer (10X)
 250. Polyethylene glycol-lithium acetate soln.
 251. Phosphatase buffer 1 (5X)
 252. Phosphate, 0.2M buffer soln., pH 4.4
 253. Phosphate, 0.2M buffer soln., pH 6.8
 254. Phosphate, 0.2M buffer soln., pH 7.0
 255. Phosphate, 0.2M buffer soln., pH 7.2
 256. Phosphate, 0.2M buffer soln., pH 7.4
 257. Phosphate, 0.2M buffer soln., pH 7.5
 258. Phosphate, 0.2M buffer soln., pH 7.6
 259. Phosphate, 0.2M buffer soln., pH 8.0
 260. Phosphate, 0.2M buffer soln., pH 8.5
 261. Phosphate, 0.2M buffer soln., pH 9.0
 262. Phosphate, 0.2M buffer soln., pH 9.5
 263. Phosphate, 0.5M buffer soln., pH 6.5
 264. Phosphate, 0.5M buffer soln., pH 7.0
 265. Phosphate, 0.5M buffer soln., pH 7.2
 266. Phosphate, 0.5M buffer soln., pH 7.4
 267. Phosphate, 0.5M buffer soln., pH 7.5
 268. Phosphate, 0.5M buffer soln., pH 7.6
 269. Phosphate, 0.5M buffer soln., pH 8.0
 270. Phosphate, 0.5M buffer soln., pH 8.5
 271. Phosphate, 0.5M buffer soln., pH 9.0
 272. Phosphate, 0.5M buffer soln., pH 9.5
 273. Phosphate buffered RIPA
 274. Phosphate buffered RIPA (2X)
 275. Phosphate buffered RIPA with glycerol (2X)
 276. Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), pH 7.4
 277. Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), pH 7.4, for Western
 278. Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), pH 7.6
 279. Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), RNAse free
 280. Phosphate-buffered saline (DPBS, 10X), Dulbecco’s formula
 281. Phosphate-buffered saline (PBS, 1X), sterile
 282. Phosphate-buffered saline (PBS, 5X), with EDTA
 283. Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), no potassium
 284. Phosphate-Citrate Buffer (5X)
 285. PIPES, 98%
 286. PIPES monosodium salt hydrate, 99%
 287. PIPES, 0.5M buffer soln., pH 5.5
 288. PIPES, 0.5M buffer soln., pH 6.0
 289. PIPES, 0.5M buffer soln., pH 6.5
 290. PIPES, 0.5M buffer soln., pH 6.8
 291. PIPES, 0.5M buffer soln., pH 7.0
 292. PIPES, 0.5M buffer soln., pH 7.5
 293. PIPES, 0.5M buffer soln., pH 8.0
 294. PIPES, 1.0M buffer soln., pH 6.0
 295. PIPES, 1.0M buffer soln., pH 6.5
 296. PIPES, 1.0M buffer soln., pH 6.8
 297. PIPES, 1.0M buffer soln., pH 7.0
 298. PIPES, 1.0M buffer soln., pH 7.5
 299. PIPES, 1.0M buffer soln., pH 8.0
 300. PIPES-buffered saline (5X), pH 6.5
 301. PIPES-buffered saline (5X), pH 6.8
 302. PIPES-buffered saline (5X), pH 7.0
 303. PIPES lysis buffer with NP-40
 304. PIPES lysis buffer with NP-40 (2X)
 305. PIPES lysis buffer with Triton® X-100
 306. PIPES lysis buffer with Triton® X-100 (2X)
 307. POPSO, 0.2M buffer soln., pH 7.0
 308. POPSO, 0.2M buffer soln., pH 7.5
 309. POPSO, 0.2M buffer soln., pH 8.0
 310. POPSO, 0.2M buffer soln., pH 8.5
 311. Potassium acetate, 1M aq. soln., pH 7.5
 312. Potassium acetate, 1M aq. soln., pH 7.5, RNAse free
 313. Potassium acetate, 8M aq. soln., RNAse free
 314. Potassium phosphate, 0.2M buffer soln., pH 7.0
 315. Potassium phosphate, 0.2M buffer soln., pH 7.2
 316. Potassium phosphate, 0.2M buffer soln., pH 7.4
 317. Potassium phosphate, 0.2M buffer soln., pH 7.5
 318. Description
 319. Potassium phosphate, 0.2M buffer soln., pH 7.6
 320. Potassium phosphate, 0.2M buffer soln., pH 8.0
 321. Potassium phosphate, 0.5M buffer soln., pH 7.0
 322. Potassium phosphate, 0.5M buffer soln., pH 7.2
 323. Potassium phosphate, 0.5M buffer soln., pH 7.4
 324. Potassium phosphate, 0.5M buffer soln., pH 7.5
 325. Potassium phosphate, 0.5M buffer soln., pH 7.6
 326. RBC lysis buffer for human
 327. RBC lysis buffer for mouse
 328. RIPA buffer
 329. RIPA buffer (2X)
 330. RIPA buffer (5X)
 331. RIPA buffer with EDTA
 332. RIPA buffer with EDTA + EGTA
 333. RIPA buffer with EGTA
 334. RIPA with glycerol (2X)
 335. RIPA buffer with Triton® X-100 (1X)
 336. RIPA buffer with Triton® X-100 (2X)
 337. RIPA buffer with Triton® X-100 (5X)
 338. RIPA buffer with Triton® X-100 + 10% glycerol (2X)
 339. RIPA buffer-2
 340. RIPA buffer-2 (2X)
 341. SM buffer, pH 7.5
 342. Sodium acetate, 1M aq. soln., pH 4.5, RNAse free
 343. Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 4.5, autoclaved
 344. Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 5.2, autoclaved
 345. Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 5.2, RNAse free
 346. Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 7.0, autoclaved
 347. Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 7.0, RNAse free
 348. Sodium bicarbonate, 1M buffer soln., pH 8.0
 349. Sodium bicarbonate, 1M buffer soln., pH 8.5
 350. Sodium bicarbonate, 1M buffer soln., pH 9.0
 351. Sodium bicarbonate, 1M buffer soln., pH 9.4
 352. Sodium bicarbonate, 1M buffer soln., pH 10.0
 353. Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 8.0
 354. Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 8.5
 355. Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0
 356. Sodium cacodylate, 0.1M buffer soln., pH 6.5
 357. Sodium cacodylate, 0.1M buffer soln., pH 6.8
 358. Sodium cacodylate, 0.1M buffer soln., pH 7.0
 359. Sodium citrate, 0.5M buffer soln., pH 5.0
 360. Sodium citrate, 0.5M buffer soln., pH 5.5
 361. Sodium citrate, 0.5M buffer soln., pH 6.0
 362. Sodium citrate, 0.5M buffer soln., pH 6.5
 363. Sodium hydroxide and á-mercaptoethanol buffer
 364. Sodium phosphate, 0.2M buffer soln., pH 7.0
 365. Sodium phosphate, 0.2M buffer soln., pH 7.2
 366. Sodium phosphate, 0.2M buffer soln., pH 7.4
 367. Sodium phosphate, 0.2M buffer soln., pH 7.5
 368. Sodium phosphate, 0.2M buffer soln., pH 7.6
 369. Sodium phosphate, 0.2M buffer soln., pH 8.0
 370. Sodium phosphate, 0.2M buffer soln., pH 8.5
 371. Sodium phosphate, 0.2M buffer soln., pH 9.0
 372. Sodium phosphate, 0.2M buffer soln., pH 9.5
 373. Sodium phosphate, 0.5M buffer soln., pH 7.0
 374. Sodium phosphate, 0.5M buffer soln., pH 7.5
 375. Sodium phosphate, 0.5M buffer soln., pH 7.6
 376. Sodium phosphate, 0.5M buffer soln., pH 8.0
 377. Sodium phosphate, 0.5M buffer soln., pH 8.5
 378. Sodium phosphate, 0.5M buffer soln., pH 9.0
 379. Sodium phosphate, 0.5M buffer soln., pH 9.5
 380. Sodium pyrophosphate, 200mM buffer soln.
 381. SSC buffer (20X)
 382. SSC (20X), RNAse free
 383. SSPE (20X)
 384. SSPE (20X), RNAse free
 385. STE buffer soln.
 386. STET
 387. SU buffer, SDS + Urea
 388. Succinate, 0.2M buffer soln., pH 4.0
 389. Succinate, 0.2M buffer soln., pH 4.5
 390. Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.0
 391. Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.5
 392. Succinate, 0.2M buffer soln., pH 6.0
 393. Succinate, 0.2M buffer soln., pH 6.5
 394. Sucrose, 80%, in MNE buffer, MES + NaCl + EDTA
 395. Sucrose gelatin veronal buffer (SGVB), pH 7.2
 396. Sucrose gelatin veronal buffer with EDTA (SGVBE),
 397. TAE (10X), TRIS + acetate + EDTA
 398. TAE (50X), TRIS + acetate + EDTA
 399. TAPS, 99%
 400. TAPS, 0.2M buffer soln., pH 8.0
 401. TAPS, 0.2M buffer soln., pH 8.5
 402. TAPS sodium salt, 98%
 403. TB Solution-I
 404. TB Solution-II
 405. TB Solution-III
 406. TB Solution-IV
 407. TBE (5X), TRIS + borate + EDTA
 408. TBE (10X), TRIS + borate + EDTA
 409. TBE sample buffer (6X)
 410. TBE running buffer (10X)
 411. TBE urea sample buffer (2X)
 412. TE buffer, (20X), pH 7.4, autoclaved
 413. TE buffer, (20X), pH 7.6, autoclaved
 414. TE buffer, (20X), pH 8.0, autoclaved
 415. TE buffer, pH 7.4, RNAse free
 416. TE buffer, pH 7.6, RNAse free
 417. TE buffer, pH 8.1, RNAse free
 418. TEA, 0.2M buffer soln., pH 7.0
 419. TEA, 0.2M buffer soln., pH 7.5
 420. TEA, 0.2M buffer soln., pH 8.0
 421. TEA, 0.2M buffer soln., pH 8.5
 422. TES, 0.2M buffer soln., pH 7.0
 423. TES, 0.2M buffer soln., pH 7.5
 424. TES, 0.2M buffer soln., pH 8.0
 425. TES, 99%
 426. TES sodium salt
 427. Thrombin buffer, pH 8.0
 428. TM media, TRIS + MgSO4.7H2O
 429. TN buffer soln.
 430. TNT buffer soln.
 431. TPE (10X), TRIS + phosphate + EDTA
 432. Transfer or electro blotting buffer (10X), pH 8.5
 433. Transformation buffer-1, pH 7.5
 434. Transformation buffer-2, pH 7.5
 435. Tricine, 98+%
 436. Tricine, 0.5M buffer soln., pH 6.5
 437. Tricine, 0.5M buffer soln., pH 7.0
 438. Tricine, 0.5M buffer soln., pH 7.5
 439. Tricine, 0.5M buffer soln., pH 8.0
 440. Tricine, 0.5M buffer soln., pH 8.5
 441. Tricine, 0.5M buffer soln., pH 9.0
 442. Tricine-buffered saline (5X), pH 7.0
 443. Tricine-buffered saline (5X), pH 7.5
 444. Tricine-buffered saline (5X), pH 8.0
 445. TRIS, 0.5M buffer soln., pH 6.5
 446. TRIS, 0.5M buffer soln., pH 6.8
 447. TRIS, 0.5M buffer soln., pH 7.0
 448. TRIS, 0.5M buffer soln., pH 7.2
 449. TRIS, 0.5M buffer soln., pH 7.4
 450. TRIS, 0.5M buffer soln., pH 7.5
 451. TRIS, 0.5M buffer soln., pH 7.6
 452. TRIS, 0.5M buffer soln., pH 7.8
 453. TRIS, 0.5M buffer soln., pH 8.0
 454. TRIS, 0.5M buffer soln., pH 8.2
 455. TRIS, 0.5M buffer soln., pH 8.4
 456. TRIS, 0.5M buffer soln., pH 8.5
 457. TRIS, 0.5M buffer soln., pH 8.6
 458. TRIS, 0.5M buffer soln., pH 8.8
 459. TRIS, 0.5M buffer soln., pH 9.0
 460. TRIS, 0.5M buffer soln., pH 9.5
 461. TRIS, 1.0M buffer soln., pH 6.5
 462. TRIS, 1.0M buffer soln., pH 6.5, 0.2 micron filtered
 463. TRIS, 1.0M buffer soln., pH 6.8
 464. TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.0
 465. TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.0, 0.2 micron filtered
 466. TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.2
 467. TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.4
 468. TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.5
 469. TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.5, 0.2 micron filtered
 470. TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.6
 471. TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.8
 472. TRIS, 1.0M buffer soln., pH 8.0
 473. TRIS, 1.0M buffer soln., pH 8.0, 0.2 micron filtered
 474. TRIS, 1.0M buffer soln., pH 8.2
 475. TRIS, 1.0M buffer soln., pH 8.4
 476. TRIS, 1.0M buffer soln., pH 8.5, 0.2 micron filtered
 477. TRIS, 1.0M buffer soln., pH 8.6
 478. TRIS, 1.0M buffer soln., pH 8.8
 479. TRIS, 1.0M buffer soln., pH 9.0
 480. TRIS, 1.0M buffer soln., pH 9.0, 0.2 micron filtered
 481. TRIS, 1.0M buffer soln., pH 9.5
 482. TRIS-acetate-SDS running buffer (10X), pH 8.3
 483. TRIS-buffered saline (TBS, 20X) pH 7.4
 484. TRIS-buffered saline (TBS, 10X, high salt) pH 7.4
 485. TRIS-buffered saline (TBS, 10X, low salt) pH 8.0
 486. TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7.4, for Western blot
 487. TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7.4
 488. TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7.6
 489. TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 8.0
 490. TRIS-buffered saline (TBS, 5X), with EDTA
 491. TRIS-buffered saline (TBS, 10X), with 1% Triton® X-100
 492. TRIS-buffered saline (TBS, 10X), with 0.5% Tween 20
 493. TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 0.5% Tween 20
 494. TRIS-buffered saline (TBS, 10X), with 1% Tween 20
 495. TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 1% Tween 20
 496. TRIS-CAPS buffer (10X)
 497. TRIS-glycine-native running buffer (10X), pH 8.5
 498. TRIS-glycine-SDS running buffer (10X), pH 8.3
 499. TRIS-glycine native sample buffer (4X), pH 8.6
 500. TRIS-HEPES-native running buffer (10X), pH 8.0
 501. TRIS-HEPES-SDS running buffer (10X), pH 8.0
 502. TRIS-Tricine-SDS kit (10X)
 503. TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X), anode buffer, pH 8.9
 504. TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X), cathode buffer, pH 8.3
 505. Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Molecular Biology Grade, 99.9%
 506. Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, 1M stock soln, pH 8.0
 507. Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, 1M soln., pH 7,4, RNase free
 508. Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, 1M soln., pH 8.0, RNase free
 509. Triton® X-100 lysis buffer, pH 7.4
 510. Triton® X-100 lysis buffer (2X), pH 7.4
 511. Triton® X-100 lysis buffer-2, pH 8.0
 512. Triton® X-100 lysis buffer with glycerol (2X), pH 7.4
 513. TSS (Transformation & Storage Soln.), pH 6.5
 514. Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
 515. Veronal-buffered saline (VBS), 5mM buffer soln., pH 7.0
 516. Veronal-buffered saline (VBS), 10mM buffer soln., pH 7.0
 517. Veronal-buffered saline (VBS), 10mM buffer soln., pH 7.4
 518. Veronal-buffered saline with MG + CA (VBS++), 5mM buffer soln., pH 7.2
 519. Veronal-buffered saline with MG + CA (VBS++), 10mM buffer soln., pH 7.2
 520. Veronal-buffered saline with EDTA (VBSE), 5mM buffer soln., pH 7.2
 521. Veronal-buffered saline with EDTA (VBSE), 10mM buffer soln., pH 7.2
 522. Veronal-buffered saline with MG + EGTA (VBSMG), 5mM buffer soln., pH 7.2
 523. Veronal-buffered saline with MG + EGTA (VBSMG), 10mM buffer soln., pH 7.2
 524. Wash buffer, pH 8.0
 525. Wash buffer, 1.0% Triton® X-100, pH 8.0
 526. Wash buffer, 0.5% Tween 20, pH 8.0
 527. Yeast lysis solution for DNA isolation
 528. Zymogram developing buffer (10X), pH 7.45
 529. Zymogram renaturation buffer (10X)
 530. Zymogram sample buffer, pH 6.6

 

Carbohydrates and derivatives

 1. N-Acetyl-D-glucosamine, 98+%
 2. N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate, 99%
 3. Adonitol, 99%
 4. D-Amygdalin, 98%
 5. D-Amygdalin hydrate, 96%
 6. DL-Arabinose, 98+%
 7. D-(-)-Arabinose, 99%
 8. L-(+)-Arabinose, 99%
 9. D-(+)-Arabitol, 99%
 10. L-(-)-Arabitol, 98%
 11. Arbutin, 98+%
 12. D-(+)-Cellobiose, 98+%
 13. D-Cellobiose octaacetate
 14. Cellulose, microcrystalline
 15. Chitin
 16. à-Chloralose, 98+%, á anomer ca 15%
 17. ۲-Deoxy-D-glucose, 98%
 18. (+)-۱-Deoxymannojirimycin hydrochloride
 19. (+)-۱-Deoxynojirimycin
 20. ۲-Deoxy-D-ribose, 99%
 21. Dextran, MW ca 6,000
 22. Dextran, MW ca 20,000
 23. Dextran, MW ca 40,000
 24. Dextran, MW ca 75,000
 25. Dextran, MW ca 500,000
 26. Dextran, MW ca 150,000
 27. Dextran, MW ca 250,000
 28. Dextran sulfate sodium salt solution, 50% w/v aq. soln.
 29. Dextran sulfate sodium salt, MW ca 8,000
 30. Dextran sulfate sodium salt, MW ca 40,000
 31. Dextran sulfate sodium salt, MW ca >500,000
 32. Dextrin, precipitated by alcohol
 33. Dulcitol, 97%
 34. Dulcitol, 99%
 35. meso-Erythritol, 99%
 36. D-Erythrose, syrup, ca 70% w/v, >75% dry wt. basis
 37. D-Fructose, 99%
 38. D-(+)-Fucose, 99%
 39. L-(-)-Fucose, 99%
 40. D-Galactosamine hydrochloride, 98%
 41. D-(+)-Galactose, 98%
 42. L-(-)-Galactose, 98%
 43. D-(+)-Glucono-1,5-lactone, 99%
 44. D-Glucosamine hydrochloride, 98+%
 45. á-D-Glucosamine pentaacetate, 96%
 46. D-(+)-Glucose, anhydrous, 99%
 47. D-(+)-Glucose monohydrate, 99%
 48. D-Glucuronic acid, 98+%
 49. D-Glucurono-6,3-lactone, 99%
 50. ۱-Hexadecanol, 98%
 51. Hydantoin, 99%
 52. myo-Inositol, 98+%
 53. Inulin
 54. Invert sugar
 55. Isomaltose
 56. Lactulose, 99%
 57. Lanolin
 58. D-(+)-Maltose monohydrate, 95%
 59. D-Mannitol, 99%
 60. D-Mannitol, ACS
 61. D-(+)-Mannose, 99%
 62. L-(-)-Mannose, 99%
 63. D-(+)-Melezitose hydrate, 99%
 64. à-D-(+)-Melibiose
 65. Methyl cellulose, viscosity 15 cPs
 66. Methyl cellulose, viscosity 400 cPs
 67. Methyl cellulose, viscosity 1600 cPs
 68. Methyl cellulose, viscosity 8000 cPs
 69. Methyl cellulose, viscosity 4000 cPs
 70. N-Methyl-D-glucamine, 99%
 71. Palatinose hydrate, 98+%
 72. Pectin Citrus
 73. Phloroglucinol, anhydrous, 98%
 74. D-(+)-Raffinose pentahydrate, 99%
 75. Resorcinol, 99%
 76. Resorcinol, ACS, 99.0-100.5%
 77. L-(+)-Rhamnose monohydrate, 99%
 78. D-(-)-Ribose, 98%
 79. L-(+)-Ribose, 99%
 80. Saponin
 81. Sodium D-gluconate, 97%
 82. D-Sorbitol, 98%
 83. D-Sorbose, 98%
 84. Sucrose, 99%
 85. Sucrose, ACS
 86. D-Tagatose, 99%
 87. ۵-Thio-D-glucose, 97+%
 88. D-(+)-Trehalose dihydrate, 99%
 89. D-Turanose, 98%
 90. Xylitol, 99%
 91. D-(+)-Xylose, 98+%
 92. L-(-)-Xylose, 99%

 

Cell culture reagents

 1. Agar, plant cell culture tested
 2. á-Alanine, Cell Culture Reagent
 3. L-Alanine, Cell Culture Reagent
 4. Apolipoprotein A-I, human plasma 95%
 5. Apolipoprotein A-II, human plasma, 95%
 6. L-Asparagine monohydrate, Cell Culture Reagent
 7. Calcium chloride, 100mM aq. soln., sterile
 8. L-Cysteine, Cell Culture Reagent
 9. L-Cystine, Cell Culture Reagent
 10. L-Cystine dihydrochloride, Cell Culture Reagent
 11. DiI-Lipoprotein, high density, human plasma
 12. DiI-Lipoprotein, low density, acetylated, human plasma
 13. DiI-Lipoprotein, low density, human plasma
 14. DiI-Lipoprotein, low density, oxidized, human plasma
 15. DiI-Lipoprotein, very low density, human plasma
 16. DiO-Lipoprotein, low density, acetylated, human plasma
 17. DiO-Lipoprotein, low density, human plasma
 18. Erythromycin, Cell Culture Grade
 19. Ethylenediaminetetraacetic acid, Cell Culture Reagent
 20. Fibronectin, human, 95%
 21. Fribronectin, rat, 95%
 22. Fibronectin, stabilized soln., bovine
 23. Fibronectin, stabilized soln., human
 24. Fibronectin, stabilized soln., rat
 25. Folic acid, Cell Culture Reagent
 26. Giemsa Stain
 27. D-(+)-Glucose, 1M aq. soln., sterile
 28. L-Glutamine, Cell Culture Reagent
 29. Glycerol, Cell Culture Grade
 30. Glycine, 99.5+%, Cell Culture Reagent
 31. Goat Serum
 32. L-Histidine, Cell Culture Reagent
 33. L-Histidine monohydrochloride monohydrate, Cell Culture Reagent
 34. Hybidoma Cell Growth Supplement
 35. D-myo-Inositol, Cell Culture Grade
 36. L-Isoleucine, Cell Culture Reagent
 37. Kanamycin monosulfate, Cell Culture Grade
 38. L-Leucine, Cell Culture Reagent
 39. Lipoprotein(a), human plasma, 99%
 40. Lipoprotein Deficient Serum, bovine
 41. Lipoprotein Deficient Serum, human
 42. Lipoprotein, high density, human plasma, 99%
 43. Lipoprotein, low density, acetylated, human plasma, 99%
 44. Lipoprotein, low density, carbamylated, human plasma, 99%
 45. Lipoprotein, low density, human plasma, 99%
 46. Lipoprotein, low density, oxidized, human plasma, 99%
 47. Lipoprotein, low density, oxidized, human plasma, Hi-TBAR, 99%
 48. Lipoprotein, low density, oxidized, human plasma, Low-TBAR, 99%
 49. Lipoprotein, very low density, human plasma, 99%
 50. L-Lysine monohydrochloride, Cell Culture Reagent
 51. Magnesium chloride hexahydrate, Cell Culture Reagent
 52. Magnesium chloride, 1M aq. soln., sterile
 53. Magnesium sulfate, 1M aq. soln., sterile
 54. Magnesium sulfate heptahydrate, Cell Culture Reagent
 55. L-Methionine, Cell Culture Reagent
 56. L-Ornithine hydrochloride, Cell Culture Reagent
 57. L-Phenylalanine, Cell Culture Reagent
 58. Phosphate-buffered saline (PBS, 1X), sterile
 59. Platelet-Poor Plasma Derived Serum, bovine
 60. Poly-D-lysine hydrobromide
 61. Polymixin B sulfate, Cell Culture Reagent
 62. Potassium chloride, 1M aq. soln., autoclaved
 63. Pyridoxamine dihydrochloride, Cell Culture Reagent
 64. Rabbit Serum
 65. L-Serine, Cell Culture Reagent
 66. Sodium chloride, 5M aq. soln., pH 8.0, autoclaved
 67. Sodium pyruvate, Cell Culture Grade
 68. Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate, Cell Culture Grade
 69. Streptomycin sulfate, Cell Culture Reagent
 70. Taurine, Cell Culture Grade
 71. L-Threonine, Cell Culture Reagent
 72. Trypan Blue, dye content >60%
 73. L-Tryptophan, Cell Culture Reagent
 74. L-Tyrosine, Cell Culture Reagent
 75. L-Valine, Cell Culture Reagent

 

Chiral compounds:

 1. (R)-(-)-2-Aminobutane, 99%
 2. (S)-(+)-2-Aminobutane, 98%
 3. (۲S)-2-Aminobutyramide
 4. (۱R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, 99%
 5. (۱S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, 99%
 6. (R)-(+)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine
 7. (S)-(-)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine
 8. (S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
 9. (R)-(-)-1-Amino-2-propanol, 98%
 10. (S)-(+)-1-Amino-2-propanol, 98%
 11. (R)-(-)-2-Amino-1-propanol, 98%
 12. (S)-(+)-2-Amino-1-propanol, 98%
 13. (S)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypyrrolidine, 99%, ee 99%
 14. (R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol
 15. (R)-(-)-2-Butanol, 98+%
 16. (S)-(+)-2-Butanol, 98+%
 17. (۱S)-(-)-Camphor, 98%
 18. (+)-Dehydroabietylamine hydrochloride
 19. (۱S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane, 98%
 20. (S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
 21. à,à-Diphenyl-N-methyl-D-prolinol, 97%, ee 99+%
 22. à,à-Diphenyl-N-methyl-L-prolinol, 97%, ee 99+%
 23. (R)-(+)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
 24. (R)-1,1-Diphenyl-2-propanol
 25. (S)-1,1-Diphenyl-2-propanol
 26. Ethyl (R)-4-bromo-3-hydroxybutyrate
 27. Ethyl (S)-4-bromo-3-hydroxybutyrate
 28. Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate
 29. Ethyl (S)-(-)-3-hydroxybutyrate
 30. (R)-2-Heptanol
 31. (S)-(+)-2-Heptanol, 98%
 32. (S)-(+)-2-Hexanol, 98%
 33. (R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
 34. (S)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
 35. (S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone, 98%
 36. (R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone, 99%
 37. (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine, 99%, ee 99%
 38. (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine, 99%, ee 99%
 39. (R)-1-Methoxy-2-propanol
 40. (S)-1-Methoxy-2-propanol
 41. (R)-2-(Methylenemethoxy)propane-1,2-diol
 42. (S)-2-(Methylenemethoxy)propane-1,2-diol
 43. (R)-(-)-4-Methyl-2-pentanol, 99%
 44. (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol, 99%
 45. (R)-(-)-2-Octanol, 99%
 46. (S)-(+)-2-Octanol, 99%
 47. (S)-1-Octen-3-ol
 48. (R)-3,3,4,4,4-Pentafluorobutanol
 49. (S)-3,3,4,4,4-Pentafluorobutanol
 50. (R)-(-)-2-Pentanol, 97%
 51. (S)-(+)-2-Pentanol, 97%
 52. D-Phenylalaninol, 98%
 53. L-Phenylalaninol, 98%
 54. (R)-(+)-1-Phenylethanol, ChiPros® ۹۹%, ee 97+%
 55. (S)-(-)-1-Phenylethanol, 99%
 56. (R)-(-)-2-Phenylglycinol, 98%
 57. (S)-(+)-2-Phenylglycinol, 98+%
 58. (R)-(+)-1-Phenyl-1-propanol, 99%
 59. (S)-(-)-1-Phenyl-1-propanol, 99%
 60. (R)-(+)-2-Phenyl-1-propanol, 98+%
 61. (S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol, 98+%
 62. (R)-2-Phenylpropionamide
 63. (S)-2-Phenylpropionamide
 64. (R)-(+)-1-Phenylpropylamine, ChiPros® ۹۹+%, ee 98%
 65. (S)-(-)-1-Phenylpropylamine, ChiPros® ۹۹+%, ee 99%
 66. (R)-(-)-Prolinol, 98+%
 67. (S)-(+)-Prolinol, 98%
 68. (R)-Tetrahydrofuran-2-carboxamide
 69. (S)-Tetrahydrofuran-2-carboxamide
 70. (R)-(-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol, 98+%
 71. (S)-(+)-Tetrahydrofurfuryl alcohol
 72. D-(-)-Valinol, 98%
 73. L-(+)-Valinol, 97%

 

Click chemistry reagents

 1. Acetylene-PEG4-biotin conjugate
 2. Acetylene-PEG4-carboxyrhodamine 6G conjugate
 3. Acetylene-PEG4-carboxyrhodamine 110 conjugate
 4. Acetylene-PEG4-carboxytetramethylrhodamine 110 conjugate
 5. Acetylene-PEG4-maleimide
 6. Acetylene-PEG4-sulforhodamine B conjugate
 7. Acetylene-PEG4-sulforhodamine 101 conjugate
 8. ۱-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane
 9. ۱-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
 10. Azadibenzocyclooctyne acid
 11. Azadibenzocyclooctyne-amine
 12. Azadibenzocyclooctyne-Biotin conjugate
 13. Azadibenzocyclooctyne-maleimide
 14. Azadibenzocyclooctyne-PEG4-NHS ester
 15. Azadibenzocyclooctyne-PEG4-phorphoramidite
 16. Azadibenzocyclooctyne-NHS ester
 17. Azadibenzocyclooctyne-PEG, MW 5,000
 18. Azadibenzocyclooctyne-PEG, MW 10,000
 19. Azadibenzocyclooctyne-PEG, MW 20,000
 20. Azadibenzocyclooctyne-PEG4-acid
 21. Azadibenzocyclooctyne-PEG4-alcohol
 22. Azadibenzocyclooctyne-PEG4 amine
 23. Azadibenzocyclooctyne-PEG4 biotin conjugate
 24. Azadibenzocyclooctyne-PEG4-maleimide
 25. Azadibenzocyclooctyne-PEG12 biotin conjugate
 26. Azadibenzocyclooctyne-SETA 650
 27. Azadibenzocyclooctyne-S-S-NHS ester
 28. Azadibenzocyclooctyne-S-S-PEG3-biotin conjugate
 29. Azadibenzocyclooctyne-sulfo-biotin conjugate
 30. Azido-PEG(3+3)-S-S-biotin conjugate
 31. Azido-PEG12-biotin conjugate
 32. Azido-PEG3-biotin conjugate
 33. Azido-PEG3-carboxyrhodamine 110 conjugate
 34. Azido-PEG3-carboxyrhodamine 6G conjugate
 35. Azido-PEG3-carboxytetramethylrhodamine 110 conjugate
 36. Azido-PEG3-maleimide kit
 37. Azido-PEG3-S-S-NHS ester
 38. Azido-PEG3-sulfo-biotin conjugate
 39. Azido-PEG3-sulforhodamine 101 conjugate
 40. Azido-PEG3-sulforhodamine B conjugate
 41. ۳-Azido-1-propylamine
 42. ۱۵-Azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
 43. ۱,۱۱-Diazido-3,6,9-trioxaundecane
 44. N-Succinimidyl 15-azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoate
 45. N-Succinimidyl 3-(propargyloxy)propionate
 46. N-Succinimidyl 4,7,10,13-tetraoxahexadec-15-ynoate

 

Electrophoresis reagents:

 1. Acridine Orange, dye content 55-65%
 2. Acrylamide, 30% soln, bisacrylamide free
 3. Acrylamide, 40% soln, bisacrylamide free
 4. Acrylamide, electrophoresis grade, 99+%
 5. Acrylamide/Bisacrylamide 19:1, 30% soln
 6. Acrylamide/Bisacrylamide 19:1, 40% soln
 7. Acrylamide/Bisacrylamide 19:1, powder
 8. Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, 30% soln
 9. Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, 40% soln
 10. Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, powder
 11. Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1, 30% soln
 12. Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1, 40% soln
 13. Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1, powder
 14. Acrylamide/Bisacrylamide 39:1, 30% soln
 15. Acrylamide/Bisacrylamide 39:1, 40% soln
 16. Agarose, high EEO
 17. Agarose, high melting temperature, high resolution
 18. Agarose, high melting temperature, medium resolution
 19. Agarose D1-LE, molecular biology grade
 20. Agarose gel loading dye (6X), alkaline
 21. Agarose gel loading dye (6X), Ficoll based
 22. Agarose gel loading dye (6X), glycerol based
 23. Agarose gel loading dye (6X), glycerol based, bromophenol free
 24. Agarose gel loading dye (6X) glycerol based, Xylene Cyanol FF free
 25. Agarose gel loading dye (6X), sucrose based
 26. Alcian Blue 8GX
 27. Alkaline running buffer soln.
 28. Amido Black 10B
 29. ۲-Amino-2-methyl-1-propanol, 95%, may cont. ca 5% water
 30. Ammonium chloride, ACS, 99.5% min
 31. Ammonium chloride, 99.5% min
 32. Ammonium peroxydisulfate, 98%
 33. Ammonium peroxydisulfate, Electrophoresis Grade
 34. Ammonium sulfate, ACS, 99.0% min
 35. Ammonium sulfate, 99.95% (metals basis)
 36. Bathocuproin sulfonate disodium salt hydrate, 97%
 37. N,N’-Bis(acryloyl)cystamine, 98%
 38. bis-Benzimide H-33342 trihydrochloride trihydrate, 98%
 39. Boric acid, ACS, 99.5% min
 40. Brilliant Blue G, ultrapure
 41. Bromophenol Blue sodium salt
 42. Cesium chloride, 99.9% (metals basis)
 43. CHAPS, 98+%
 44. N,N’-Diallyl-L-tartardiamide, 99%
 45. N,N’-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide, 97%
 46. Dimethylsuberimidate dihydrochloride
 47. Dimethyl sulfoxide, ACS, 99.9% min
 48. ۱,۴-Dithioerythritol, 99%
 49. ۱,۴-Dithio-DL-threitol, 99%
 50. DNA marker, broad range
 51. DNA marker, high range, 1,000 Base Pair Ladder
 52. DNA marker, low range, 250 Base Pair Ladder
 53. Ethidium bromide soln., 0.625mg/ml
 54. Ethidium bromide soln., 10mg/ml
 55. Ethidium bromide, 98% (dry wt.)
 56. Ethidium bromide de-staining bags
 57. Ethylenediaminetetraacetic acid, 99%
 58. Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS, 99.4+%
 59. Ethylenediaminetetraacetic acid, Cell Culture Reagent
 60. Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, ACS, 99.0-101.0%
 61. Fast Green FCF
 62. Ficoll® ۴۰۰
 63. Formamide, ACS, 99.5+%
 64. Glycine, 99%
 65. Guanidine hydrochloride, 98%
 66. Guanidine hydrochloride, 99+%
 67. Guanine, 98%
 68. HEPES hemisodium salt
 69. HEPES sodium salt, 99%
 70. IEF Anode buffer (50X)
 71. IEF Cathode buffer (10X) with lysine
 72. IEF Cathode buffer (10X) with lysine and arginine
 73. IEF Sample buffer (2X) pH 3-10 with lysine and arginine
 74. IEF Sample buffer (4X) pH 3-7 with lysine
 75. India Ink
 76. Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (4X)
 77. Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (6X)
 78. Laemmli SDS sample buffer, reducing (4X)
 79. Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X)
 80. Laemmli SDS sample buffer with pyronin Y, non-reducing (4X)
 81. Laemmli SDS sample buffer with pyronin Y, reducing (4X)
 82. N-Lauroylsarcosine sodium salt, 95%
 83. LDS-sample buffer (4X), non-reducing
 84. LDS-sample buffer (4X), reducing
 85. Lithium dodecylsulfate, 99+%
 86. ۲-Mercaptoethanol, 98+%
 87. MES-SDS running buffer (20X)
 88. N,N’-Methylenebisacrylamide, 2% soln.
 89. N,N’-Methylenebisacrylamide, 99+%
 90. Methylene Blue, high purity, biological stain
 91. Methylene Blue trihydrate
 92. Methyl Green, zinc chloride
 93. MOPS-SDS running buffer (20X)
 94. n-Octyl-á-D-glucopyranoside
 95. n-Octyl-á-D-thioglucopyranoside, 98+%
 96. Orange G, Electrophoresis Grade
 97. Orange G loading dye (6X), glycerol based
 98. Orange G/blue dye (6X)
 99. Orange G/blue loading dye (6X)
 100. Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, Ready-to-use saturated aq. soln., pH 5.2, with
 101. alkaline buffer
 102. Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, Ready-to-use saturated aq. soln., pH 6.7, with
 103. alkaline buffer
 104. Phenol:Chloroform 1:1, Ready-to-use soln., pH 6.7, with alkaline buffer
 105. Polyethyleneimine, M.W. 60,000, 50% w/w aq. soln.
 106. Polyethyleneimine, branched, M.W. 70,000, 30% w/v aq. soln.
 107. Polysorbate 20
 108. Polysorbate 80
 109. Ponceau S, 0.2% v/v soln. in 5% acetic acid
 110. Ponceau S, Electrophoresis Grade
 111. Potassium peroxydisulfate, ACS, 99.0% min
 112. Proteinase K, Tritirachium album limber
 113. Proteinase K, Ready-to-use soln.
 114. Pyronin Y
 115. Pyronin Y, 0.2% w/v aq. soln.
 116. Rapid stain G-250
 117. Rapid stain R-250
 118. Riboflavin, 98%
 119. Riboflavin-5′-phosphate sodium salt dihydrate
 120. RNA sample loading buffer
 121. RNA sample loading buffer (6X)
 122. RNA sample loading buffer, no ethidium bromide
 123. Separating or resolving buffer (4X)
 124. Sodium n-dodecyl sulfate, 99% (dry wt.), water <1.5%
 125. Stacking buffer (4X)
 126. Stains-All, 95%
 127. ۵-Sulfosalicylic acid dihydrate, ACS, 99+%
 128. TAE (10X), TRIS + acetate + EDTA
 129. TAE (50X), TRIS + acetate + EDTA
 130. TBE sample buffer (6X)
 131. TBE running buffer (10X)
 132. TBE urea sample buffer (2X)
 133. N,N,N’,N’-Tetramethylethylenediamine, 99%
 134. N,N,N’,N’-Tetramethylethylenediamine, Electrophoresis Grade
 135. Transfer or electro blotting buffer (10X), pH 8.5
 136. Tricine-SDS Sample Buffer (2X), non-reducing
 137. Tricine-SDS Sample Buffer (2X), reducing
 138. TRIS-CAPS buffer (10X)
 139. TRIS-glycine-native running buffer (10X), pH 8.5
 140. TRIS-glycine-SDS running buffer (10X), pH 8.3
 141. TRIS-glycine native sample buffer (4X), pH 8.6
 142. TRIS-HEPES-native running buffer (10X), pH 8.0
 143. TRIS-HEPES-SDS running buffer (10X), pH 8.0
 144. TRIS-Tricine-SDS kit (10X)
 145. TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X), anode buffer, pH 8.9
 146. TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X), cathode buffer, pH 8.3
 147. Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ACS, 99.8-100.1% (Assay, dried
 148. Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Electrophoresis Grade, 99.5%
 149. Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Electrophoresis Grade, 99.9%
 150. Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, 99+%
 151. Urea, 98+%
 152. Urea, ACS, 99.0-100.5%
 153. Water, RNase, DNase-free
 154. Xylenecyanol FF, dye content 70%
 155. Zymogram developing buffer (10X), pH 7.45
 156. Zymogram renaturation buffer (10X)
 157. Zymogram sample buffer, pH 6.6

 

Electrophoresis reagents-buffers:

 1. Alkaline running buffer soln.
 2. ۲-Amino-2-methyl-1-propanol, 95%, may cont. ca 5% water
 3. Citric acid, 99+%
 4. Ethylenediaminetetraacetic acid, 99%
 5. Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS, 99.4+%
 6. Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, ACS, 99.0-101.0%
 7. HEPES hemisodium salt
 8. HEPES sodium salt, 99%
 9. IEF Anode buffer (50X)
 10. IEF Cathode buffer (10X) with lysine
 11. IEF Cathode buffer (10X) with lysine and arginine
 12. IEF Sample buffer (2X) pH 3-10 with lysine and arginine
 13. IEF Sample buffer (4X) pH 3-7 with lysine
 14. Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (4X)
 15. Laemmli SDS sample buffer, reducing (4X)
 16. Laemmli SDS sample buffer with pyronin Y, non-reducing (4X)
 17. Laemmli SDS sample buffer with pyronin Y, reducing (4X)
 18. LDS-sample buffer (4X), non-reducing
 19. LDS-sample buffer (4X), reducing
 20. MES-SDS running buffer (20X)
 21. MOPS-SDS running buffer (20X)
 22. Separating or resolving buffer (4X)
 23. Stacking buffer (4X)
 24. TAE (10X), TRIS + acetate + EDTA
 25. TAE (50X), TRIS + acetate + EDTA
 26. TBE sample buffer (6X)
 27. TBE running buffer (10X)
 28. TBE urea sample buffer (2X)
 29. Transfer or electro blotting buffer (10X), pH 8.5
 30. Tricine-SDS Sample Buffer (2X), non-reducing
 31. Tricine-SDS Sample Buffer (2X), reducing
 32. TRIS-CAPS buffer (10X)
 33. TRIS-glycine-native running buffer (10X), pH 8.5
 34. TRIS-glycine-SDS running buffer (10X), pH 8.3
 35. TRIS-glycine native sample buffer (4X), pH 8.6
 36. TRIS-HEPES-native running buffer (10X), pH 8.0
 37. TRIS-HEPES-SDS running buffer (10X), pH 8.0
 38. TRIS-Tricine-SDS kit (10X)
 39. TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X), anode buffer, pH 8.9
 40. TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X), cathode buffer, pH 8.3
 41. Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ACS, 99.8-100.1% (Assay, dried basis)
 42. Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Electrophoresis Grade, 99.5%
 43. Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Electrophoresis Grade, 99.9%
 44. Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, 99+%
 45. Zymogram developing buffer (10X), pH 7.45
 46. Zymogram renaturation buffer (10X)
 47. Zymogram sample buffer, pH 6.6

 

Electrophoresis reagents-co-monomers:

 1. Acrylamide, 30% soln, bisacrylamide free
 2. Acrylamide, 40% soln, bisacrylamide free
 3. Acrylamide, electrophoresis grade, 99+%
 4. Acrylamide/Bisacrylamide 19:1, 30% soln
 5. Acrylamide/Bisacrylamide 19:1, 40% soln
 6. Acrylamide/Bisacrylamide 19:1, powder
 7. Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, 30% soln
 8. Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, 40% soln
 9. Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, powder
 10. Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1, 30% soln
 11. Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1, 40% soln
 12. Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1, powder
 13. Acrylamide/Bisacrylamide 39:1, 30% soln
 14. Acrylamide/Bisacrylamide 39:1, 40% soln
 15. N,N’-Bis(acryloyl)cystamine, 98%
 16. N,N’-Diallyl-L-tartardiamide, 99%
 17. ۱,۴-Diacryloylpiperazine, 97%
 18. N,N’-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide, 97%
 19. N,N’-Methylenebisacrylamide, 2% soln.

N,N’-Methylenebisacrylamide, 99+%

 

Electrophoresis reagents-initiators polymerization:

 1. Ammonium peroxydisulfate, 98%
 2. Ammonium peroxydisulfate, Electrophoresis Grade
 3. Potassium peroxydisulfate, ACS, 99.0% min
 4. Riboflavin, 98%
 5. Riboflavin-5′-phosphate sodium salt dihydrate
 6. N,N,N’,N’-Tetramethylethylenediamine, 99%
 7. N,N,N’,N’-Tetramethylethylenediamine, Electrophoresis Grade

 

Electrophoresis reagents-protein purification:

 1. Ammonium chloride, 99.5% min
 2. Ammonium sulfate, 99.95% (metals basis)
 3. Boric acid, ACS, 99.5% min
 4. Cesium chloride, 99.9% (metals basis)
 5. Cesium chloride, 99.999+% (metals basis)
 6. Cesium hydroxide hydrate, 99.9% (metals basis)
 7. Cesium nitrate, 99.8% (metals basis)
 8. CHAPS, 98+%
 9. Chloroform, HPLC Grade, 99.5+% min
 10. Chloroform, HPLC Grade, 99.5+% min, stab. with amylene
 11. Chloroform, Spectrophotometric Grade, 99.5+%
 12. Chloroform, ethanol-free, 99+%, stab. with ca 50 ppm amylene
 13. Dimethylsuberimidate dihydrochloride
 14. Dimethyl sulfoxide, ACS, 99.9% min
 15. ۱,۴-Dithioerythritol, 99%
 16. ۱,۴-Dithio-DL-threitol, 99%
 17. Ethidium bromide soln., 10mg/ml
 18. Ethidium bromide, 98% (dry wt.)
 19. Ethidium bromide de-staining bags
 20. Formamide, ACS, 99.5+%
 21. (۱-Hexadecyl)trimethylammonium bromide, 98%
 22. N-Lauroylsarcosine sodium salt, 95%
 23. ۲-Mercaptoethanol, 98+%
 24. n-Octyl-á-D-thioglucopyranoside, 98+%
 25. Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, Ready-to-use saturated aq. soln., pH 5.2, with
 26. alkaline buffer
 27. Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol 25:24:1, Ready-to-use saturated aq. soln., pH 6.7, with
 28. alkaline buffer
 29. Phenol:Chloroform 1:1, Ready-to-use soln., pH 6.7, with alkaline buffer
 30. Polyethyleneimine, M.W. 60,000, 50% w/w aq. soln.
 31. Polysorbate 20
 32. Polysorbate 80
 33. Proteinase K, Ready-to-use soln.
 34. Sodium n-dodecyl sulfate, 99% (dry wt.), water <1.5%
 35. ۵-Sulfosalicylic acid dihydrate, ACS, 99+%
 36. Urea, 98+%
 37. Water, RNase, DNase-free

 

Electrophoresis reagents-stains:

 1. Acridine Orange, dye content 55-65%
 2. Alcian Blue 8GX
 3. Amido Black 10B
 4. Bathocuproin sulfonate disodium salt hydrate, 97%
 5. bis-Benzimide H-33342 trihydrochloride trihydrate, 98%
 6. Brilliant Blue G soln., Ready-to-Use
 7. Brilliant Blue R
 8. Brilliant Blue R soln., Ready-to-Use
 9. Bromophenol Blue sodium salt
 10. Ethidium bromide soln., 0.625mg/ml
 11. Fast Green FCF
 12. India Ink
 13. Methyl Green, zinc chloride
 14. Orange G, Electrophoresis Grade
 15. Ponceau S, Electrophoresis Grade
 16. Pyronin Y
 17. Rapid stain R-250
 18. Stains-All, 95%
 19. Xylenecyanol FF, dye content 70%

 

Enzymes

 1. Alcohol dehydrogenase kit – 12 variants (A1 through A12)
 2. Alcohol dehydrogenase kit – 35 variants (A1 through A35)
 3. Alcohol dehydrogenase, yeast
 4. R1-Alcohol Dehydrogenase
 5. R2-Alcohol Dehydrogenase
 6. S1-Alcohol Dehydrogenase
 7. S2-Alcohol Dehydrogenase
 8. S3-Alcohol Dehydrogenase
 9. S4-Alcohol Dehydrogenase
 10. S5-Alcohol Dehydrogenase
 11. S6-Alcohol Dehydrogenase
 12. Aldehyde Dehydrogenase Kit – 5 variants (AD1 through AD5)
 13. Aldehyde Reductase Kit – 10 variants (AR1-AR10)
 14. Alkaline Phosphatase, calf intestine, EIA Grade
 15. Cathepsin G, 95%
 16. Cellulase, chromatographically purified, T. reesei
 17. Clostripain, Clostridium histolyticum
 18. Cofactor Recycling Enzymes Kit – 8 variants
 19. Collagenase, Type I, Clostridium histolyticum
 20. Deoxyribonuclease I, bovine pancreas
 21. Deoxyribonuclease II, porcine spleen
 22. DNA Polymerase I Large (Klenow Fragment)
 23. Elastase, porcine pancreas
 24. Ene Reductase Kit – 8 variants (ENR1 through ENR8)
 25. Esterase Kit – 50 variants (E1 through E50)
 26. Esterase Kit – 30 variants (E1 through E30)
 27. Ficin, fig tree latex
 28. Formate Dehydrogenase
 29. Glucose Dehydrogenase variant B
 30. Glucose-6-phosphate dehydrogenase, Leuconostoc mesenteroides
 31. Glucose-6-phosphate dehydrogenase, yeast
 32. Glutamic oxalacetic transaminase, porcine heart
 33. Glutamic pyruvic transaminase, porcine heart
 34. Hexokinase, yeast
 35. Isocitrate Dehydrogenase
 36. Lactate dehydrogenase, rabbit muscle
 37. Lipase, from porcine pancreas
 38. Lipase Kit – 12 variants (L1 through L12)
 39. Lysozyme, chicken egg white
 40. Malic decarboxylase variant A
 41. Malic decarboxylase variant B
 42. Neuraminidase, Clostridium perfringens
 43. Pancreatin, porcine pancreas
 44. Papain, Carica Papaya Latex
 45. Pectinase, Aspergillus niger
 46. Pepsin, porcine stomach
 47. Peroxidase, horseradish
 48. Phenylalanine Dehydrogenase
 49. Proteinase K, Tritirachium album limber
 50. Proteinase K, Ready-to-use soln.
 51. Pyruvate Kinase, rabbit muscle
 52. Reverse Transcriptase, Avian Myeloblastosis Virus in phosphate buffer
 53. Reverse Transcriptase, murine, Moloney Murine Leukemia Virus
 54. Ribonuclease, bovine pancreas
 55. Ribonuclease A, bovine pancreas, purified
 56. Ribonuclease B, bovine pancreas
 57. Ribonuclease T1, Aspergillus oryzae in 2.8M ammonium sulfate
 58. SP6 RNA Polymerase in Tris buffer
 59. SP6 RNA Polymerase in potassium phosphate buffer
 60. Superoxide Dismutase, bovine erythrocytes
 61. T4 DNA Ligase, 99+%, in 10mM Tris HCl and 50mM NaCl
 62. T4 DNA Ligase, in 20mM Tris HCl and 50mM KCl
 63. T4 Polynucleotide Kinase
 64. T7 RNA Polymerase, in 20mM potassium phosphate and 10mM DTT
 65. Taq DNA Polymerase
 66. Transaminase Kit – 12 variants (TA1 through TA12)
 67. Transaminase Kit – 20 variants (TA1 through TA20)
 68. Trypsin, bovine pancreas
 69. Trypsin 1:250, porcine pancreas
 70. Trypsin, porcine pancreas
 71. Urease, Jack Beans
 72. Uricase, Candida utilis
 73. Urokinase, human urine
 74. Yeast Lytic Enzyme, Arthrobacter luteus

 

Growth factors:

 1. Bovine Pituitary Extract
 2. Endothelial Cell Growth Supplement, bovine hypothalamus
 3. Epidermal Growth Factor, human, 99%
 4. Epidermal Growth Factor, mouse submaxillary gland, 99%
 5. Epidermal Growth Factor, rat, 99%
 6. Fibroblast Growth Factor, acidic, bovine, 90%
 7. Fibroblast Growth Factor, acidic, human, 95%
 8. Fibroblast Growth Factor, basic, bovine, 95%
 9. Fibroblast Growth Factor, basic, human, 95%
 10. Insulin-like Growth Factor-I, human, 97%
 11. Insulin-like Growth Factor-II, human, 97%
 12. Nerve Growth Factor 2.5S, mouse submaxillary gland, 95%
 13. Platelet-Derived Growth Factor-AA, human, Receptor Grade, 97%
 14. Platelet-Derived Growth Factor-BB, human, Receptor Grade, 97%
 15. Transforming Growth Factor-a, human, 98%
 16. Transforming Growth Factor-á ۱, human platelets, 97%
 17. Transforming Growth Factor-á ۱, human platelets, carrier free, 97%
 18. Transforming Growth Factor-á ۱, human platelets, lyophilized with BSA, 97%
 19. Vascular Endothelial Cell Growth Factor, 98%

 

Natural product:

 1. Acacia, Total ash <4%
 2. Agar powder
 3. Alginic acid
 4. Alginic acid sodium salt, low viscosity
 5. Alginic acid sodium salt, high viscosity
 6. Alginic acid sodium salt, very low viscosity
 7. Allantoin, 98%
 8. Aloin
 9. Ammonium L-(+)-tartrate, 98%
 10. Anthrone, ACS
 11. Bilirubin, 97%
 12. Carrageenan, iota type
 13. Casein, tech.
 14. Casein Peptone
 15. Catechol, 99%
 16. Chenodeoxycholic acid
 17. Cholesterol, 95%
 18. Cholic acid sodium salt
 19. (-)-Cinchonidine, 99% (total base), may cont. up to 5% quinine
 20. (+)-Cinchonine, 98+%, cont. up to 3% quinidine/dihydroquinidine and 3% quinine/dihydroquinine
 21. ۱,۸-Cineole, 99%
 22. Collagen, bovine achilles tendon
 23. Croton oil
 24. Curcumin, 95% (total curcuminoid content), from Turmeric rhizome
 25. Cytochrome C, equine heart, 90+%
 26. Dehydrocholic acid, 99%
 27. Deoxycholic acid, 99%
 28. Deoxycholic acid sodium salt
 29. Deoxyribonucleic acid, salmon testes
 30. ۵,۷-Dihydroxyflavone, 98%
 31. Diosmin
 32. Elaidic acid, 98%
 33. Erythrina Christagalli Agglutinin (ECA)
 34. Farnesyl acetate, mixture of isomers, 96%
 35. Fetuin I, fetal bovine serum
 36. Fibrinogen, bovine
 37. Fibronectin, bovine plasma
 38. Filter aid, Celite® Standard Super-cel
 39. Gellan Gum
 40. Geranyl acetate, 98%
 41. Glycerol tributyrate, 98%
 42. Hematin, 97%
 43. Hematoporphyrin dihydrochloride
 44. Hemin (porcine), 98+%
 45. Hemoglobin, bovine
 46. Heparin sodium salt, from porcine intestinal mucosa, IU>=100/mg
 47. Hesperidin, 98+%
 48. Hyaluronic acid, bovine vitreous humor
 49. Hydrocortisone, 98%
 50. Hydroquinone, 99%
 51. Insulin, from porcine pancreas, 98+%
 52. Intrinsic Factor
 53. Karaya Gum
 54. Kojic acid, 99%
 55. Lactalbumin hydrolysate
 56. Lecithin, 60%, egg
 57. Lecithin, 90%, soybean
 58. Magnesium silicate monohydrate (Talc)
 59. Meat Peptone
 60. Melatonin, 99+%
 61. Mucin, bovine submaxillary gland
 62. Myricetin, 98%
 63. (+)-Nootkatone, crystalline, 98+%
 64. D-Pinitol, 95%
 65. Safflower oil, Carthamus tinctorius
 66. Sodium cholate hydrate, 99%
 67. Sodium DL-lactate, 60% w/w aq. soln.
 68. Sodium taurocholate hydrate, 97%
 69. Soybean oil
 70. à-Terpineol, 96%
 71. Thrombin, bovine plasma
 72. Tragacanth powder
 73. Transferrin (Apo), bovine plasma, 98+%
 74. Transferrin (Holo), bovine plasma, 98+%
 75. Ursodeoxycholic acid, 99%
 76. Wheat Germ Oil
 77. Yeast extract
 78. ۲X YT Microbial medium

 

Nucleoside and nucleotide

 1. N4-Acetyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-fluoro-2′-deoxycytidine, 98%
 2. N4-Acetyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-fluoro-2′-deoxycytidine-3′-CE-phosphoramidite, 98%
 3. N4-Acetyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-O-methylcytidine, 98%
 4. N4-Acetyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-O-methylcytidine-3′-CE-phosphoramidite
 5. N4-Acetyl-2′-fluoro-2′-deoxycytidine, 98%
 6. N4-Acetyl-2′-O-methylcytidine, 98%
 7. Adenine, 99%
 8. Adenine hydrochloride, 98+%, cont. up to ca 5% water
 9. Adenine sulfate, 98+%
 10. Adenosine, 99%
 11. Adenosine-2′,3′-cyclic monophosphate sodium salt, 98%
 12. Adenosine-3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt, 99%
 13. Adenosine-5′-diphosphate monopotassium salt dihydrate, 99%
 14. Adenosine-5′-diphosphate disodium salt, 97% (dry wt.), water 7% max.
 15. Adenosine-5′- diphosphate trilithium salt, 98%
 16. Adenosine-5′-monophosphate disodium salt
 17. Adenosine-3′,5′-monophosphoric acid, 98%
 18. Adenosine-5′-triphosphate disodium salt hydrate, 98%
 19. ۲-Amino-6-chloropurine, 99%
 20. ۲-Amino-2′-deoxyadenosine, 99%
 21. ۲’-Amino-2′-deoxyadenosine, 98%
 22. ۲’-Amino-2′-deoxyguanosine, 98%
 23. ۲’-Amino-2′-deoxyinosine, 98%
 24. ۲’-Amino-2′-deoxyuridine, 98%
 25. ۳’-Amino-2′,3′-dideoxyadenosine, 99%
 26. ۳’-Amino-2′,3′-dideoxyguanosine, 99%
 27. ۳’-Amino-2′,3′-dideoxyinosine, 99%
 28. ۳’-Amino-2′,3′-dideoxythymidine, 99%
 29. ۲-Amino-2′-fluoro-2′-deoxyadenosine, 99%
 30. Aminoguanidine hydrogen carbonate, 98+%
 31. ۴-Aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 98%
 32. ۲-Amino-2′-O-methyladenosine, 99%
 33. ۶-Aminonicotinamide, 99%
 34. ۳-Aminopyrazine-2-carboxylic acid, 98+%
 35. ۲-Aminopyrimidine, 98%
 36. ۵-Aminouracil, 97%
 37. ۶-Aminouracil, 98%
 38. ۹-á-D-Arabinofuranosyladenine, 99%
 39. ۹-á-D-Arabinofuranosyladenine-5′-monophosphate, 99%
 40. ۹-á-D-Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine-5′-monophosphate, 99%
 41. ۱-á-D-Arabinofuranosyluracil, 99%
 42. ۵-Azacytosine, 98% (dry wt.), may cont. up to ca 7% water
 43. ۷-Azaindole, 98%
 44. ۶-Azathymine, 98%
 45. ۶-Azauracil, 98%
 46. ۶-Azauridine
 47. ۲’-Azido-2′-deoxyuridine, 98%
 48. Benzimidazole, 99%
 49. N-Benzoylaminopurine, 99%
 50. N6-Benzoyl-2′-deoxyadenosine, 98%
 51. N6-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-fluoro-2′-deoxyadenosine, 98%
 52. N6-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-fluoro-2′-deoxyadenosine-3′-CE-phosphoramidite,
 53. ۹۸%
 54. N4-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-fluoro-2′-deoxycytidine, 98%
 55. N4-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-fluoro-2′-deoxycytidine-3′-CE-phosphoramidite, 98%
 56. N6-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-O-methyladenosine, 98%
 57. N6-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-O-methyladenosine-3′-CE-phosphoramidite, 98%
 58. N4-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-O-methylcytidine, 98%
 59. N4-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-O-methylcytidine-3′-CE-phosphoramidite, 98%
 60. N6-Benzoyl-2′-fluoro-2′-deoxyadenosine, 98%
 61. N4-Benzoyl-2′-fluoro-2′-deoxycytidine, 98%
 62. N6-Benzoyl-2′-O-methyladenosine, 98%
 63. N4-Benzoyl-2′-O-methylcytidine, 98%
 64. ۶-Benzyladenine, 99%
 65. ۸-Bromoadenosine, 98%
 66. ۸-Bromo-2′-deoxyadenosine, 99%
 67. ۵-Bromo-2′-deoxycytidine, 99%
 68. ۸-Bromo-2′-deoxyguanosine, 99%
 69. ۲’-Bromo-2′-deoxyuridine, 98%
 70. ۵-Bromo-2′-deoxyuridine-5′-monophosphate sodium salt, 98%
 71. ۸-Bromoguanosine
 72. ۵-Bromouracil, 98+%
 73. ۵-Bromouridine, 98%
 74. ۲-Chloro-2′-arabino-fluoro-2′-deoxyadenosine, 99+%
 75. ۶-Chloropurine, 99%
 76. ۶-Chloropurine 2′-deoxyriboside, 97%
 77. ۲-Chloropyrimidine, 98%
 78. ۸-Chlorotheophylline, 99%
 79. ۵-Chlorouracil, 98%
 80. ۶-Chlorouracil, 98+%
 81. Citrazinic acid, 97%
 82. Creatinine hydrochloride, 99+%
 83. Cyclocytidine hydrochloride, 98+%
 84. Cytidine, 99%
 85. Cytidine-5′-diphosphate disodium salt, 98%
 86. Cytidine-5′-monophosphate disodium salt, 99+%
 87. Cytidine-5′-triphosphate disodium salt, 98+%
 88. Cytosine, 98+%
 89. ۲’-Deoxyadenosine, 99%
 90. ۲’-Deoxyadenosine-5′-diphosphate trisodium salt, 98%
 91. ۲’-Deoxyadenosine-5′-triphosphate disodium salt, 97%
 92. ۲’-Deoxycytidine
 93. ۲’-Deoxycytidine-5′-diphosphate trisodium salt, 98%
 94. ۲’-Deoxyguanosine
 95. ۲’-Deoxyguanosine-5′-triphosphate trisodium salt, 97%
 96. ۲’-Deoxyinosine
 97. ۲’-Deoxyinosine-5′-monophosphate disodium salt, 99%
 98. ۲’-Deoxyinosine-5′-triphosphate trisodium salt, 98%
 99. ۲-Deoxy-D-ribose, 99%
 100. ۲’-Deoxythymidine-5′-diphosphate trisodium salt, 98%
 101. ۲’-Deoxyuridine, 99%
 102. ۲,۲’-Diamino-2′-deoxyadenosine, 98%
 103. ۲,۳’-Diamino-2′,3′-dideoxyadenosine, 99%
 104. ۲,۴-Dichloropyrimidine, 98+%
 105. ۴,۶-Dichloropyrimidine, 98%
 106. ۲’,۳’-Dideoxycytidine, 98+%
 107. ۵,۶-Dihydro-5-methyluracil, 98+%
 108. ۵,۶-Dihydrouracil, 99%
 109. ۴,۶-Dihydroxypyrimidine, 98%
 110. ۵’-O-(4,4′-Dimethoxytrityl)-2′-deoxyinosine, 98%
 111. ۵’-O-(4,4′-Dimethoxytrityl)-2′-deoxyinosine-3′-CE-phosphoramidite, 98%
 112. ۵’-O-(4,4′-Dimethoxytrityl)-2′-deoxyuridine, 98%
 113. ۵’-O-(4,4′-Dimethoxytrityl)-2′-deoxyuridine-3′-CE-phosphoramidite, 98%
 114. ۵’-O-(4,4′-Dimethoxytrityl)-N2-dimethylformamidinyl-2′-fluoro-2′-deoxyguanosine, 98%
 115. ۵’-O-(4,4′-Dimethoxytrityl)-N2-dimethylformamidinyl-2′-fluoro-2′-deoxyguanosine-3′-CE-phosphoramidite, 98%
 116. ۵’-O-(4,4′-Dimethoxytrityl)-N2-dimethylformamidinyl-2′-O-methylguanosine, 98%
 117. ۵’-O-(4,4′-Dimethoxytrityl)-N2-dimethylformamidinyl-2′-O-methylguanosine-3′-CE-phosphoramidite, 98%
 118. ۵’-O-(4,4′-Dimethoxytrityl)-2′-fluoro-2′-deoxyinosine, 98%
 119. ۵’-O-(4,4′-Dimethoxytrityl)-2′-fluoro-2′-deoxyuridine, 98%
 120. ۵’-O-(4,4′-Dimethoxytrityl)-2′-fluoro-2′-deoxyuridine-3′-CE-phosphoramidite, 98%
 121. ۵’-O-(4,4′-Dimethoxytrityl)-2′-fluoro-N2-isobutyryl-2′-deoxyguanosine, 98%
 122. ۵’-O-(4,4′-Dimethoxytrityl)-2′-fluoro-N2-Isobutyryl-2′-deoxyguanosine-3′-CE-phosphoramidite,
 123. ۹۸%
 124. ۵’-O-(4,4′-Dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2′-O-methylguanosine, 98%
 125. ۵’-O-(4,4′-Dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2′-O-methylguanosine-3′-CE-phosphoramidite, 98%
 126. ۵’-O-(4,4′-Dimethoxytrityl)-N6-methyl-2′-deoxyadenosine, 98%
 127. ۵’-O-(4,4′-Dimethoxytrityl)-2′-O-methylinosine, 98%
 128. ۵’-O-(4,4′-Dimethoxytrityl)-2′-O-methyluridine, 98%
 129. ۵’-O-(4,4′-Dimethoxytrityl)-2′-O-methyluridine-3′-CE-phosphoramidite, 98%
 130. ۱,۱-Dimethylbiguanide hydrochloride
 131. N2-Dimethylformamidinyl-2′-O-methylguanosine, 98%
 132. ۱,۳-Dimethyluracil, 99%
 133. ۲-Fluoro-9-á-D-arabinofuranosyladenine, 98%
 134. ۵-Fluorocytidine, 98%
 135. ۵-Fluorocytosine, 98+%
 136. ۲’-Fluoro-2′-deoxyadenosine, 99%
 137. ۲’-Fluoro-2′-deoxycytidine, 99%
 138. ۲’-Fluoro-2′-deoxyguanosine, 99%
 139. ۲’-Fluoro-2′-deoxyinosine, 99%
 140. ۲’-Fluoro-2′-deoxyuridine, 99%
 141. ۵-Fluoro-2′-deoxyuridine, 98+%
 142. ۲’-Fluoro-N2-isobutyryl-2′-deoxyguanosine, 98%
 143. ۵-Fluorouracil, 99%
 144. ۵-Fluorouridine, 97%
 145. Guanidine thiocyanate, 99%
 146. Guanosine, 98+%
 147. Guanosine-5′-diphosphate disodium salt
 148. Guanosine-5′-triphosphate disodium salt
 149. Hydroxyguanidine sulfate
 150. Hypoxanthine, 99%
 151. Inosine, 98+%
 152. Inosine-5′-diphosphate disodium salt, 95%
 153. Inosine-5′-monophosphate disodium salt hydrate
 154. Inosine-5′-triphosphate trisodium salt, 96%
 155. ۵-Iodocytidine, 99%
 156. ۵-Iodo-2′-deoxycytidine, 99%
 157. (+)-۵-Iodo-2′-deoxyuridine, 98%
 158. ۵-Iodouridine, 96%
 159. N2-Isobutyryl-2′-O-methylguanosine, 98%
 160. Isocytosine, 99%
 161. ۲-Mercaptobenzothiazole, 97%
 162. ۲-Mercaptoimidazole, 98+%
 163. ۶-Mercaptopurine monohydrate, 98%
 164. Mercaptosuccinic acid, 98%
 165. ۲’-O-Methyladenosine, 99%
 166. ۲’-O-Methylcytidine, 99%
 167. ۵-Methylcytosine, 97%
 168. N6-Methyl-2′-deoxyadenosine, 99%
 169. ۵-Methyl-2′-deoxycytidine, 99%
 170. Methylguanidine hydrochloride, 98%
 171. ۲’-O-Methylguanosine, 99%
 172. ۲’-O-Methylinosine, 99%
 173. ۶-(Methylthio)purine, 97%
 174. ۶-Methyl-2-thiouracil, 98%
 175. ۶-Methyluracil, 97%
 176. ۲’-O-Methyluridine, 99%
 177. á-Nicotinamide adenine dinucleotide, 98+%
 178. á-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monosodium salt
 179. á-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt, 97%
 180. á-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced tetrasodium salt, 95%
 181. á-Nicotinamide adenine dinucleotide reduced disodium salt trihydrate, 98%
 182. Purine, 98%
 183. ۴(۳H)-Pyrimidone, 98+%
 184. Ribonucleic acid from Baker’s yeast
 185. Theobromine, 99%
 186. Theophylline
 187. ۶-Thioguanine, 98%
 188. Thionicotinamide, 98%
 189. ۲-Thiouracil, 98%
 190. ۴-Thiouridine, 98+%
 191. Thymidine, 99%
 192. Thymidine-5′-monophosphate disodium salt
 193. Thymine, 97%
 194. L-Thyroxine, 98%
 195. ۳,۳’,۵’-Triiodo-L-thyronine sodium salt
 196. Uracil, 99+%
 197. Uridine, 99%
 198. Uridine-5′-diphosphate disodium salt, 98%
 199. Uridine-5′-diphosphate sodium salt, 98+%
 200. Uridine-5′-monophosphate disodium salt, 99%
 201. Uridine-5′-triphosphate trisodium salt, 98+%
 202. Xanthine, 99%

 

Peptides

 1. Acetyl-Adrenocorticotropic Hormone (1-14)
 2. Acetyl à-Endorphin
 3. Acetyl-[Lys0,Nle3]-Ž۲-Melanocyte Stimulating Hormone, amide
 4. Adjuvant Peptide
 5. Adrenocorticotropic Hormone (1-4)
 6. Adrenocorticotropic Hormone (1-10)
 7. Adrenocorticotropic Hormone (1-13)
 8. Adrenocorticotropic Hormone (1-14)
 9. Adrenocorticotropic Hormone (1-39), guinea pig
 10. Adrenocorticotropic Hormone (12-39), rat
 11. Adrenocorticotropic Hormone (34-39)
 12. Tyr-Adrenocorticotropic Hormone (4-9)
 13. Tyr-Adrenocorticotropic Hormone (4-10)
 14. Amastatin hydrochloride, 98+%
 15. Angiotensin, (rat or canine)
 16. Angiotensin I (human)
 17. Angiotensin II (human)
 18. Angiotensin III (human)
 19. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor
 20. Angiotensin Converting Enzyme Substrate
 21. Anorexigenic Peptide
 22. Apamin
 23. Aspartame, 98%
 24. Autocamtide 2
 25. Bombesin
 26. Borate, 0.5M buffer soln., pH 8.0
 27. Bradykinin
 28. Bradykinin (1-3)
 29. Bradykinin (1-5)
 30. Bradykinin acetate salt
 31. Lys-Bradykinin acetate salt
 32. Met-Lys-Bradykinin
 33. Brain Derived Acidic Fibroblast Growth Factor (102-111)
 34. Buccalin
 35. Busulfan, 98%
 36. Calcineurin Autoinhibitory Fragment
 37. Calcitonin, chicken
 38. Calcitonin, eel
 39. Calcitonin, human, 97+%
 40. Calcitonin, porcine
 41. Calcitonin, rat
 42. Calcitonin, salmon
 43. Calcitonin (8-32), salmon
 44. Calcitonin Gene Related Peptide, human
 45. Calcitonin Gene Related Peptide (8-37), human
 46. Calcitonin Gene Related Peptide II, human
 47. [Tyr0] Calcitonin Gene Related Peptide II, human
 48. Calcium-Like Peptide
 49. Calpain Inhibitor I, 95+%
 50. Calpain Inhibitor II, 95+%
 51. Calpain Inhibitor III, 95+%
 52. MG 132
 53. Calpain Substrate I
 54. Calphostin C, 99+%
 55. á-Casomorphin, bovine
 56. á-Casomorphin, human, 95+%
 57. Cathepsin G Substrate, 98+%
 58. DAGO
 59. Delicious Peptide, bovine
 60. Delta Sleep-Inducing Peptide
 61. Deltorphin I
 62. Deltorphin II
 63. Dermorphin
 64. Diprotin A
 65. Diprotin B
 66. Dynorphin A (1-6), porcine
 67. Dynorphin A (1-7), porcine
 68. Dynorphin A (1-8), porcine
 69. Dynorphin A (1-9), porcine
 70. Dynorphin A (1-13), porcine
 71. Dynorphin A (1-13) amide, porcine
 72. Dynorphin A (1-17), porcine
 73. Dynorphin A (2-17), porcine
 74. Dynorphin A (2-17) amide, porcine
 75. Dynorphin A (3-17), porcine
 76. Dynorphin A (6-17), porcine
 77. Dynorphin A (13-17), porcine
 78. [Phe7] Dynorphin A (1-7), porcine
 79. Dynorphin A amide, porcine
 80. Dynorphin B, porcine
 81. Dynorphin B (1-9), porcine
 82. Dynorphin B 29, porcine
 83. Elastase Substrate V
 84. Eledoisin
 85. Eledoisin Related Peptide
 86. Eledoisin Related Peptide
 87. à-Endorphin, human
 88. à-Endorphin, human
 89. á-Endorphin, camel
 90. á-Endorphin, human
 91. á-Endorphin, rat
 92. [Des-Tyr1]-á-Endorphin, human
 93. Endotoxin Inhibitor
 94. Endotoxin Substrate
 95. Met-Enkephalin
 96. Eosinophilotactic Tetrapeptide (AGSE)
 97. Eosinophilotactic Tetrapeptide (VGDE)
 98. Eosinophilotactic Tetrapeptide (VGSE)
 99. Epidermal Growth Factor Receptor Peptide (985-996)
 100. Experimental Allergic Encephalitogenic Peptide, human
 101. Extracellular Death Factor trifluoroacetate salt
 102. Fibrinogen-Binding Inhibitor Peptide
 103. Fibrinogen-Binding Peptide
 104. Fibrinolysis Inhibiting Factor
 105. Fibroblast Growth Factor Basic Fragment (1-24), bovine
 106. GAP 26
 107. GAP 27
 108. Ghrelin, human
 109. Ghrelin, rat
 110. Ghrelin, Ser(palmitoyl), rat
 111. (Des-octanoyl)-Ghrelin, human
 112. Ginseng Tetrapeptide
 113. Glucagon (1-29), human
 114. Glucagon (19-29), human
 115. [Ser8] Glucagon Like Peptide-1 (7-36) amide, human
 116. Glucagon Like Peptide-2 (1-33), human
 117. Glycylglycylglycine, 99%
 118. GMAP (16-41) amide
 119. GMAP (25-41) amide
 120. Growth Hormone Pro-Releasing Factor, human
 121. Growth Hormone Releasing Factor (GRF) (1-29) amide, human
 122. Growth Hormone Releasing Factor (GRF) (1-40), human
 123. Growth Hormone Releasing Factor (GRF) (1-44), human
 124. Guanylin, human
 125. Guanylin, rat, mouse
 126. Hamburger Pentapeptide
 127. Helodermin
 128. Helospectin II
 129. Hemokinin 1, human
 130. Heparin Binding Peptide
 131. Histatin 5
 132. Hypercalcemia Malignancy Factor (1-34) amide, human
 133. Hypercalcemia Malignancy Factor (7-34), amide, human
 134. Hypercalcemia Malignancy Factor (1-34), human
 135. Inactivation Gate Peptide
 136. Indolicidin
 137. Insulin B (22-25)
 138. á-Interleukin-I (163-171), human
 139. á-Interleukin II (44-56)
 140. Kassinin, 96%
 141. Katacalcin
 142. Kemptide
 143. Kentsin
 144. Kinetensin
 145. Kisspeptin-10
 146. Kisspeptin-13
 147. Kyotorphin
 148. Laminin (925-933)
 149. Laminin (929-933)
 150. Laminin A Chain (2091-2108)
 151. Laminin Pentapeptide amide
 152. Leupeptin hemisulfate
 153. Leuprolide
 154. Leuprolide, human, synthetic
 155. Levitide, 96%
 156. LH-RH (4-10)
 157. LH-RH free acid
 158. LH-RH, human
 159. LH-RH, salmon
 160. [Gln8] LH-RH, chicken
 161. [Hyp9] LH-RH
 162. [D-Trp6] LH-RH amide
 163. [D-Trp6] LH-RH ethylamide
 164. Litorin
 165. Liver Cell Growth Factor
 166. Liver Cell Growth Factor acetate salt
 167. Lys-Bradykinin
 168. Macrophage Inhibitory Peptide
 169. Magainin I
 170. Magainin II
 171. Malantide
 172. Mast Cell Degranulating Peptide
 173. Mast Cell Degranulating Peptide HR-1
 174. Mast Cell Degranulating Peptide HR-2
 175. Mastoparan
 176. Mastoparan X
 177. [Met 210] Melanocyte Protein PMEL 17 (209-217), human, mouse
 178. à-Melanocyte Stimulating Hormone amide
 179. à-Melanocyte Stimulating Hormone free acid
 180. á-Melanocyte Stimulating Hormone, human
 181. [D-Trp8] Ž-Melanocyte Stimulating Hormone
 182. Melanocyte-Stimulating Hormone-Release Inhibiting Factor, synthetic
 183. Melanotan II
 184. Molluscan Cardioexcitatory Neuropeptide
 185. à-Neo-Endorphin (1-7)
 186. [Met5, Lys6] à-Neo-Endorphin (1-6)
 187. [Met5, Lys6,7] à-Neo-Endorphin (1-7)
 188. Neuromedin N
 189. Neurotensin
 190. Neurotensin (1-6)
 191. Neurotensin (1-8)
 192. Neurotensin (1-11)
 193. Neurotensin (8-13)
 194. Opiorphin
 195. Orexin A, human
 196. Orexin B, canine
 197. Orexin B, human
 198. Orexin B, mouse, rat
 199. Osteocalcin (1-49), human
 200. Osteocalcin (7-19), human
 201. Osteocalcin (45-49), human
 202. Oxytocin, 96%
 203. L-Phenylalanyl-L-phenylalanine
 204. L-Phenylalanyl-L-proline
 205. Physalaemin
 206. Proctolin
 207. Protein Kinase C Substrate
 208. Protein Kinase Inhibitor
 209. Ranatensin, 96%
 210. Rigin, 96%
 211. Substance P
 212. Substance P free acid
 213. Substance P (1-4)
 214. Substance P (1-7), 96%
 215. Substance P (4-11)
 216. Substance P (6-11)
 217. Syntide 2, 96%
 218. Thymopentin, 99+%
 219. Thyrotropin-Releasing Hormone
 220. Tocinoic acid, 96%
 221. Tuftsin, 96%
 222. Uroguanylin, human
 223. Vapreotide
 224. Vasoactive Intestinal Peptide, human, porcine, rat
 225. Vasopressin, 98+%
 226. Xenopsin

 

Signal transduction reagents

 1. Acebutolol hydrochloride
 2. L-Adrenaline, 98+%
 3. Alaproclate hydrochloride, 96%
 4. ۹-Aminoacridine hydrochloride hydrate, 99%
 5. Bexarotene, 99+%
 6. Bromhexine hydrochloride, 98+%
 7. Colcemid, 98+%
 8. Colchicine, 98+%
 9. Cytochalasin A
 10. Dicyclomine hydrochloride
 11. ۳,۴-Dihydroxyphenylacetic acid, 98+%
 12. ۳,۴-Dihydroxy-DL-phenylalanine, 98%
 13. ۳,۴-Dihydroxy-L-phenylalanine, 98+%
 14. (-)-Epigallocatechin gallate
 15. Forskolin, 98+%
 16. ۱-n-Hexyltheobromine, 98+%
 17. ۵-Hydroxyindole-3-acetic acid, 98%
 18. ۶-Hydroxynicotinic acid, 98%
 19. ۴-Hydroxy-TEMPO, free radical, 98+%
 20. ۲-Mercaptoethane sulfonic acid sodium salt, 96%
 21. ۲-Mercaptoethylamine hydrochloride, 98+%
 22. ۲-Mercapto-1-methylimidazole, 98%
 23. NÎ-Methyl-L-arginine acetate, 99+%
 24. N-Methyldeoxynojirimycin
 25. ۱-(۱-Naphthyl)piperazine hydrochloride
 26. Nefazodone hydrochloride, 98+%
 27. L-Noradrenaline, 98%
 28. (ñ)-Octopamine hydrochloride, 99%
 29. ۱H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]-quinoxalin-1-one, 99+%
 30. D-(-)-Penicillamine, 99%
 31. Phenylbutazone, 98%
 32. ۱-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, 98%
 33. Rapamycin, 99+%
 34. Serotonin hydrochloride, 99%
 35. (-)-Shikimic acid, 98%
 36. Sulindac
 37. Tacrine hydrochloride hydrate, 98+%
 38. Tamm Horsfall Glycoprotein, human, 99%
 39. Thalidomide
 40. (ñ)-Thalidomide, 99+%
 41. DL-Thioctic acid, 98%
 42. Tolmetin sodium salt dihydrate, 98+%
 43. Triamcinolone acetonide, 98+%
 44. Trimethoprim
 45. Valethamate bromide, 99%
 46. Vincamine, 98%

 

Signal transduction reagents-Agonists

 1. O-Acetyl-L-carnitine hydrochloride
 2. S-Acetylthiocholine iodide, 98%
 3. (ñ)-Anabasine, tech. 85%
 4. Arvanil, 98%
 5. (ñ)-Baclofen, 99+%
 6. Bisacodyl, 98+%
 7. Bryostatin 1
 8. Bryostatin 2
 9. Buspirone hydrochloride
 10. Calcium-Like Peptide
 11. Capsaicin
 12. Carbachol, 99%
 13. Carbamazepine, 98%
 14. CGS 12066B dimaleate, 98+%
 15. CGS 21680 hydrochloride, 99+%
 16. ۲-Chloroadenosine
 17. ۱-(۳-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride, 97%
 18. ۱-(۴-Chlorophenyl)piperazine, 97%
 19. ۱-(۳-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride, 97%
 20. Cimaterol
 21. Clonidine hydrochloride, 98+%
 22. Cloprostenol sodium salt
 23. Deltorphin I
 24. Deltorphin II
 25. Dermorphin
 26. ۱,۱۰-Diaminodecane, 98%
 27. ۲,۶-Diisopropylphenol, 97%
 28. Dimaprit dihydrochloride
 29. Dobutamine hydrochloride
 30. Domoic acid
 31. Dynorphin A (1-7), porcine
 32. ۵’-N-Ethylcarboxamidoadenosine
 33. Evodiamine
 34. (ñ)-۷-Hydroxy-2-di-n-propylaminotetralin hydrobromide
 35. Ibotenic acid hydrate, 98+%
 36. Imetit dihydrobromide, 98%
 37. Ingenol 3-angelate, 99%
 38. ۲-Iodomelatonin, 98+%
 39. Isoguvacine hydrochloride, 99%
 40. Isonipecotic acid, 98%
 41. DL-Isoproterenol hydrochloride, 99%
 42. Isosorbide mononitrate, 98+%
 43. Lofexidine hydrochloride, 98+%
 44. DL-Menthol, 98+%
 45. D-Menthol, 99%
 46. L-Menthol, 99%
 47. N-Methyldopamine hydrochloride, 98+%
 48. Mezerein, Daphne mezereum
 49. Morphiceptin acetate
 50. Muscimol, 99+%
 51. ۲-(۱-Naphthylmethyl)-2-imidazoline nitrate, 99%
 52. Nicergoline
 53. (S)-(-)-Nicotine, 99%
 54. DL-Nornicotine, 98%
 55. Phorbol 12-myristate 13-acetate, 99+%
 56. Pyridine-2,3-dicarboxylic acid, 99%
 57. Pyrilamine maleate
 58. Quipazine dimaleate, 99+%
 59. (+)-Quisqualic acid, 99+%
 60. Salbutamol, 99%
 61. Spermidine trihydrochloride, 99+%
 62. Spermine, 97%
 63. Spermine tetrahydrochloride, 99%
 64. Tulobuterol
 65. Xylazine
 66. Zolmitriptan

 

Signal transduction reagents-Antagonists

 1. ۳-Acetylpyridine, 98%
 2. ۱-Aminocyclobutanecarboxylic acid hydrochloride
 3. Arcaine sulfate salt
 4. Astemizole, 99+%
 5. (R,S)-Atenolol
 6. Benzotropine mesylate
 7. ۲-Benzyl-2-imidazoline hydrochloride, 99%
 8. Candesartan, 98%
 9. Canrenoic acid potassium salt, 98+%
 10. Canrenone, 98%
 11. Capsazepine, 99+%
 12. Cetirizine dihydrochloride, 99+%
 13. CGS 15943, 99+%
 14. ۵-Chloroindole-2-carboxylic acid, 98%
 15. ۷-Chlorokynurenic acid, 99+%
 16. Chloropyramine hydrochloride
 17. Cimetidine, 98+%
 18. Cinanserin hydrochloride, 99+%
 19. Clobenpropit dihydrobromide, 99+%
 20. Clozapine, 98+%
 21. Conessine, 97%
 22. ۶-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione, 99+%
 23. ۸-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine
 24. Dextromethorphan hydrobromide
 25. Dibucaine hydrochloride
 26. ۵,۷-Dichlorokynurenic acid
 27. Dihydroergocristine methanesulfonate
 28. Dihydroergotamine methanesulfonate
 29. Dimenhydrinate
 30. ۶,۷-Dinitroquinoxaline-2,3-dione
 31. Diphenhydramine hydrochloride, 99%
 32. ۴-Diphenylacetoxy-N-methylpiperidine methiodide
 33. ۱,۳-Dipropyl-8-phenylxanthine
 34. Doxepin hydrochloride
 35. Dyphylline
 36. Ebastine
 37. Famotidine, 98+%
 38. Fexofenadine hydrochloride
 39. Flumazenil, 98%
 40. Fluphenazine, 98+%
 41. Ginkgolide A
 42. Ginkgolide B
 43. Hexamethonium bromide, 98+%
 44. ۴-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid hydrate, 98%
 45. ۲-Hydroxysaclofen
 46. Ifenprodil hemitartrate, 99%
 47. Imidazole-4-acetic acid monohydrochloride, 97%
 48. Ipratropium bromide, 99%
 49. Ketanserin tartrate, 98+%
 50. Ketotifen fumarate, 99%
 51. Loratadine, 98+%
 52. Lorglumide sodium salt, 98+%
 53. Luzindole, 97%
 54. Mecamylamine hydrochloride
 55. Memantine hydrochloride
 56. Methotrexate
 57. Metoclopramide hydrochloride monohydrate
 58. Metoprolol tartrate, 98+%
 59. Mianserin hydrochloride
 60. Naftopidil, 98+%
 61. Nalidixic acid sodium salt
 62. Naloxone hydrochloride, 98%
 63. Naltrexone hydrochloride
 64. à-Naphthoflavone, 97%
 65. á-Naphthoflavone, 98+%
 66. Phenoxybenzamine hydrochloride
 67. ۴à-Phorbol 12-myristate 13-acetate, 99%
 68. Pirenzepine dihydrochloride, 99%
 69. Prazosin hydrochloride
 70. Ranitidine hydrochloride, 99%
 71. Rauwolscine hydrochloride, 99%
 72. Saclofen, 99+%
 73. Sotalol hydrochloride, 98%
 74. Tamsulosin hydrochloride, 98+%
 75. Telmisartan, 99%
 76. Terazosin hydrochloride, 99+%
 77. Terfenadine
 78. ۶,۷,۸,۹-Tetrahydro-5H-benzocycloheptene-5-ol-4-ylidene acetic acid
 79. Thioridazine hydrochloride
 80. ۳-Tropanyl-3,5-dichlorobenzoate, 99+%
 81. ۳-Tropanylindole-3-carboxylate hydrochloride
 82. Tropicamide, 99+%
 83. D-Tubocurarine chloride
 84. Urapidil hydrochloride, 98+%
 85. Yohimbine hydrochloride, 98+%

 

Signal transduction reagents- Ca, Na, K Channel Blockers

 1. Aconitine, 98%
 2. ۱-Adamantanamine hydrochloride, 99%
 3. Alamethicin
 4. Ambroxol hydrochloride, 99%
 5. Amiloride hydrochloride dihydrate
 6. N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
 7. ۴-Aminopyridine, 99+%
 8. Amlodipine, 97+%
 9. Aniracetam
 10. Anthracene-9-carboxylic acid, 98+%
 11. Antibiotic A23187, 99+%
 12. Apamin
 13. BAPTA, 97%
 14. (ñ)-Bay K 8644
 15. Bifonazole, 99%
 16. Bumetanide, 98+%
 17. Bupivacaine
 18. Calmidazolium chloride
 19. Calmodulin, bovine testes
 20. Clofilium tosylate, 97+%
 21. Clotrimazole
 22. Cyclopiazonic acid, 99+%
 23. Dantrolene sodium salt
 24. ۲,۵-Di-tert-butylhydroquinone, 98+%
 25. ۲-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate hydrochloride, 99%
 26. ۸-(Diethylamino)octyl 3,4,5-trimethoxybenzoate hydrochloride, 97%
 27. (+)-cis-Diltiazem hydrochloride
 28. Dizocilpine maleate, 99+%
 29. Ebselen
 30. Ethacrynic acid
 31. Felodipine
 32. Fendiline hydrochloride
 33. Flecainide acetate, 98%
 34. Flunarizine dihydrochloride, 99+%
 35. Furosemide, 97+%
 36. Glimepiride
 37. Glipizide
 38. Glybenzcyclamide, 99%
 39. HDBA, 98+%
 40. ۵-Hydroxydecanoic acid sodium salt, 98%
 41. Ibutilide hemifumarate salt, 99%
 42. Indapamide
 43. Ionomycin, 98%
 44. Isradipine, 98+%
 45. KN-62
 46. Lansoprazole, 98+%
 47. Lidocaine hydrochloride monohydrate, 98%
 48. Lidocaine N-ethyl bromide, 99+%
 49. Loperamide hydrochloride, 98+%
 50. Manidipine
 51. ۵-(N-Methyl-N-isobutyl)amiloride, 98+%
 52. Minoxidil
 53. Monensin sodium salt, 90-95.5%
 54. Nicardipine hydrochloride, 98+%
 55. Nicorandil, 98+%
 56. Nifedipine, 98%
 57. Niflumic acid, 99+%
 58. Nigericin sodium salt, 98+%
 59. Nimodipine, 98+%
 60. Nitrendipine
 61. Ouabain octahydrate, 98%
 62. Paxilline, 97+%
 63. PCO-400
 64. Phenothiazine, 98+%
 65. (+)-Quinidine
 66. Quinidine sulfate dihydrate, 98+%
 67. Quinine hemisulfate monohydrate, 99%
 68. SKF-96365 hydrochloride, 99+%
 69. Sodium butyrate, 98+%
 70. Sodium oxalate, 99%
 71. Spironolactone
 72. L-Tetrahydropalmatine
 73. Tetrahydropalmatine, 98%
 74. Thapsigargin, 95%
 75. Tolbutamide, 98%
 76. Tolfenamic acid, 99+%
 77. TRAM 34
 78. ۲,۴,۷-Triamino-6-phenylpteridine, 98%
 79. ۱,۲,۴-Triazole, 99%
 80. (ñ)-Verapamil hydrochloride, 99+%
 81. Veratridine, 97+%

Vinpocetine, 98%

 

Signal transduction reagents–Inhibitors

 1. A-3 hydrochloride
 2. A-7 hydrochloride
 3. Acarbose, 95%
 4. Aceclofenac, 99%
 5. Acemetacin
 6. Acetohydroxamic acid, 98%
 7. N-Acetyl-D-sphingosine, 98%
 8. Acivicin, 98+%
 9. Actin, from rabbit muscle
 10. AG-879, 99%
 11. ۳-Aminobenzamide, 98%
 12. ۱-Aminobenzotriazole, 98%
 13. DL-Aminoglutethimide, 99%
 14. trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 97%
 15. Aminophylline, anhydrous, 98%
 16. Amrinone, 98%
 17. Anisomycin, 97+%
 18. Antazoline hydrochloride, 98%
 19. Aphidicolin
 20. Azathioprine
 21. Benazepril hydrochloride, 98%
 22. Benzydamine hydrochloride
 23. Bisindolylmaleimide 1
 24. Bortezomib, 99%
 25. Bromo-7-nitroindazole, 98+%
 26. Brompheniramine
 27. Buccalin
 28. Bupropion hydrochloride, 99%
 29. Busulfan, 98%
 30. Calpain Inhibitor I, 95+%
 31. Calpain Inhibitor II, 95+%
 32. Calphostin C, 99+%
 33. Camptothecin
 34. Canertinib, 99+%
 35. Cantharidin, 98%
 36. Captopril
 37. Carboxy-PTIO potassium salt, 98+%
 38. Castanospermine, 99%
 39. Chelerythrine chloride, 99+%
 40. Chicago Sky Blue 6B
 41. Chlorogenic acid
 42. Chlorpheniramine maleate, 99%
 43. Chromomycin A3, 98%
 44. Chymostatin
 45. Cilostazol, 98%
 46. Clomipramine hydrochloride
 47. (ñ)-Clopidogrel hydrogen sulfate, 98+%
 48. Curcumin, 95% (total curcuminoid content), from Turmeric rhizome
 49. Cyclopamine, 99+%
 50. Dasatinib
 51. (+)-۱-Deoxymannojirimycin hydrochloride
 52. (+)-۱-Deoxynojirimycin
 53. (R)-(-)-Deprenyl hydrochloride
 54. ۳,۵-Diamino-1,2,4-triazole, 98+%
 55. Diclofenac sodium salt
 56. DL-erythro-Dihydrosphingosine
 57. ۳,۴-Dihydroxycinnamic acid, predominantly trans, 99%
 58. ۶,۷-Dihydroxycoumarin, 98+%
 59. ۱,۳-Dihydroxynaphthalene, 98%
 60. ۳,۴-Dihydroxy-L-phenylalanine, 98+%
 61. Dilazep dihydrochloride
 62. Diphenyleneiodonium chloride
 63. Dipyridamole
 64. Domperidone
 65. Dovitinib
 66. Doxofylline
 67. ۵,۸,۱۱,۱۴-Eicosatetraynoic acid
 68. cis-5,8,11-Eicosatrienoic acid
 69. ۵,۸,۱۱,-Eicosatriynoic acid
 70. Ellagic acid hydrate, 97%, may cont. up to 12% water
 71. Emodin
 72. Enalapril
 73. Enalaprilat
 74. Endothall
 75. (R,S)-Equol
 76. Erbstatin analog
 77. Erlotinib hydrochloride
 78. Esculin sesquihydrate
 79. Eserine
 80. Etidronate disodium
 81. Etoposide
 82. Fasudil, 98+%
 83. Fenvalerate, 99%
 84. Finasteride
 85. Fluconazole, 99%
 86. Flufenamic acid, 97%
 87. ۲-Fluoro-à-methyl-4-biphenylacetic acid, 99%
 88. Fluoxetine hydrochloride, 99%
 89. Furazolidone, 98%
 90. Furegrelate sodium salt, 99+%
 91. Galanthamine hydrobromide
 92. GBR 12783 dihydrochloride
 93. GBR 12909 dihydrochloride
 94. GBR 12935 dihydrochloride
 95. Geldanamycin, 99+%
 96. Guvacine hydrochloride, 99+%
 97. H-7 dihydrochloride
 98. H-9 dihydrochloride
 99. Haloenol Lactone Suicide Substrate, 98+%
 100. Harmaline, 98+%
 101. Harmine, 98+%
 102. Harmol
 103. ۱,۲,۳,۴,۵,۶-Hexabromocyclohexane
 104. ۱-Hydrazinophthalazine hydrochloride, 98%
 105. Hydrochlorothiazide, 98%
 106. ۴-Hydroxybenzylidenemalononitrile, 98%
 107. (Hydroxy-2-naphthylmethyl)phosphonic acid, 98%
 108. ۴-Hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 98%
 109. Hydroxytacrine maleate salt
 110. Hypericin, 98%
 111. Ibandronate sodium, 98+%
 112. Iminodiacetic acid, 98+%
 113. Imipramine hydrochloride
 114. Indatraline hydrochloride, 99%
 115. Indomethacin, 99+%
 116. Irinotecan hydrochloride
 117. ۴-Isobutyl-à-methylphenylacetic acid, 99%
 118. K252c, 99%
 119. Ketoconazole, 98+%
 120. Ketoprofen
 121. Lapatinib, 99+%
 122. Leptomycin B, 99+%, 1mM soln. in ethanol
 123. Lestaurtinib, 99+%
 124. Lovastatin, 97%
 125. Maprotiline hydrochloride, 99%
 126. Masitinib, 99+%
 127. Meclofenamic acid sodium salt, 99+%
 128. Mefenamic acid, 98%
 129. Meloxicam
 130. (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, 99%
 131. Methyl caffeate
 132. Midostaurin
 133. Milrinone, 98+%
 134. Nabumetone
 135. Naproxen sodium, 98%
 136. Neostigmine bromide
 137. Nilotinib, 99+%
 138. Nipecotic acid, 98%
 139. Nordihydroguaiaretic acid, 97%
 140. Olomoucine, 98%
 141. Omeprazole, 98%
 142. Orlistat, 98%
 143. Oxonic acid potassium salt
 144. Pazopanib, 99+%
 145. Phosphodiesterase Inhibitor (IBMX)
 146. Piroxicam
 147. Proadifen hydrochloride
 148. (ñ)-Propranolol hydrochloride, 99%
 149. Quinapril hydrochloride, 98%
 150. Sarcosine, 98%
 151. SB 203580, 99%
 152. Sorafenib, 99+%
 153. D-erythro-Sphingosine, 99+%
 154. Tacrolimus, 99+%
 155. Tandutinib, 99%
 156. Tetraethylthiuram disulfide, 97%
 157. Tioconazole, 98+%
 158. Tozasertib, 99+%
 159. Trazodone hydrochloride
 160. Trequinsin hydrochloride, 98+%
 161. Tricyclodecan-9-yl xanthogenate potassium salt, 98+%
 162. Triflumuron, 98+%
 163. ۱-(۲-Trifluoromethylphenyl)imidazole, 98+%
 164. ۱,۸,۹-Trihydroxyanthracene, 97%
 165. ۴’,۵,۷-Trihydroxyflavone, 97%
 166. Trypsin inhibitor, chicken egg whites
 167. Trypsin inhibitor, soybeans
 168. Tyrphostin A9, 99%
 169. Tyrphostin A23, 99%
 170. Tyrphostin A25, 99+%
 171. Tyrphostin A46, 99%
 172. Tyrphostin B7, 95%, cis + trans
 173. Tyrphostin B42, 99+%
 174. Tyrphostin B46, 98+%
 175. U0126, 99+%
 176. U-73122, 99+%
 177. U-73343, 98%
 178. Wortmannin, Penicillium funiculosum, 99+%
 179. Zaprinast, 98+%

 

Signal transduction reagents–Protease Inhibitors

 1. ۴-(۲-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, 97%
 2. Antipain
 3. Antipain dihydrochloride, 99+%
 4. Aprotinin, from bovine lung
 5. Bestatin
 6. Calpain Inhibitor III, 95+%
 7. Calpeptin, 98+%
 8. Camostat mesylate, 98%
 9. Cystatin, 95%
 10. E-64
 11. Elastatinal
 12. Genistin, 99+%
 13. MG 132
 14. Okadaic acid, 98%
 15. Pepstatin A, 98%
 16. Phenylethyl 3,4-dihydroxycinnamate, 99+%
 17. Phosphatase Inhibitor Cocktail I
 18. Phosphatase Inhibitor Cocktail II
 19. Protease Inhibitor Cocktail, for general use
 20. Protease Inhibitor Cocktail, for mammalian cells
 21. Quercetin dihydrate, 97%
 22. Staurosporine, 99+%
 23. Tamoxifen, 98+%
 24. à-Toluenesulfonyl fluoride, 99%
 25. N-à-(p-Toluenesulfonyl)-DL-lysine chloromethyl ketone hydrochloride, 98%
 26. N-à-(p-Toluenesulfonyl)-L-lysine chloromethyl ketone hydrochloride
 27. ۴’,۵,۷-Trihydroxyisoflavone, 99+%

 

Solvents, acids and bases

 1. Acetic acid, glacial, ACS, 99.7+%
 2. Acetone, ACS, 99.5+%
 3. Acetonitrile, ACS, 99.5+%
 4. Acetyl chloride, 99+%
 5. Ammonium dihydrogen phosphate, ACS, 98.0% min
 6. Ammonium hydrogen phosphate, ACS, 98.0% min
 7. Ammonium hydroxide, ACS, 28.0-30.0% NH3
 8. Chloroacetic acid, 99%
 9. Chlorosulfonic acid, typically 99%
 10. Decahydronaphthalene, cis + trans, 98%
 11. ۱,۲-Dichloroethane, ACS, 99+%
 12. Dichloromethane, 99+%, stab. with ca. 50ppm 2-methyl-2-butene
 13. ۲,۶-Dichlorophenol, 99%
 14. Diethylene glycol, 99%
 15. Diethylene glycol diethyl ether, 99%
 16. Diethylene glycol diethyl ether, HPLC Grade, 99+%
 17. Diethylene glycol dimethyl ether, 99%, stab. with 100ppm BHT
 18. Diethylene glycol monoethyl ether acetate, 99%
 19. Diethylene glycol monoethyl ether, 98%
 20. ۲,۳-Dihydrofuran, 98+%
 21. N,N-Dimethylformamide, ACS, 99.8+%
 22. Dimethyl sulfoxide, ACS, 99.9% min
 23. Formic acid, ACS, 96+%
 24. Formic acid, 97%
 25. Glycerol, ultrapure, HPLC Grade
 26. Glyoxylic acid, 50% w/w aq. soln.
 27. Hydrochloric acid, ACS, HCl 36.5-38.0%
 28. Hydrochloric acid, 1.0N Standardized Solution
 29. ۱-Methyl-2-pyrrolidinone, Biograde, 99.5%
 30. Methanol, Biograde, 99.8+%
 31. Nitric acid, 1.0N Standardized Solution
 32. Orthophosphoric acid, 85% w/w aq. soln., ACS
 33. Potassium chloride, ACS, 99.0-100.5%
 34. Potassium dihydrogen phosphate, ACS, 99.0% min
 35. Potassium hydrogen phosphate, ACS, 98.0% min
 36. Potassium hydroxide, ACS, 85% min, K2CO3 2.0% max
 37. Potassium sulfate, ACS, 99.0% min
 38. Sodium chloride, ACS, 99.0% min
 39. Sodium hydrogen phosphate, anhydrous, ACS, 99.0% min
 40. Sodium hydroxide, 10N aq. soln.
 41. Sodium hydroxide (low chloride), ACS, 97.0% min
 42. Tetraethylene glycol, 99%
 43. Tetrahydrofuran, Biograde, 99.8%, unstab.
 44. Tetrahydrofuran, Spectrophotometric Grade, 99.7+%, unstab.
 45. ۲,۲,۲-Trifluoroethanol, 99+%

 

Stains, dyes and indicators

 1. Acid Fuchsin sodium salt
 2. Acridine, 98+%
 3. Acridine hydrochloride
 4. Acriflavine hydrochloride
 5. Alizarin, 94%
 6. Alizarin Yellow R sodium salt
 7. Amido Black 10B, 0.2% v/v soln. in 5% acetic acid
 8. ۲-Aminofluorene, 98%
 9. ۷-Amino-4-methylcoumarin, 98%
 10. Arsenazo III free acid
 11. Auramine O, 80% dye content
 12. Azocarmine G
 13. Azure I
 14. Azure II
 15. Azure A
 16. Basic Fuchsin
 17. Bathocuproin, 98%
 18. Bathocuproin sulfonate disodium salt hydrate, 97%
 19. Bathophenanthroline, 98+%
 20. Bismarck Brown Y
 21. Biuret, 97%
 22. Blue Tetrazolium chloride
 23. Bradford Dye Reagent, ready to use
 24. Brilliant Blue G soln., Ready-to-Use
 25. Brilliant Blue R soln., Ready-to-Use
 26. Brilliant Green
 27. Bromocresol Green sodium salt, 0.04% w/v aq. soln.
 28. Bromocresol Purple sodium salt, 0.04% w/v aq. soln.
 29. Bromophenol Blue, ACS
 30. Bromophenol Blue sodium salt, 0.04% w/v aq. soln.
 31. Bromothymol Blue sodium salt, 0.04% w/v aq. soln.
 32. Calcein sodium salt, ca 2-3 Na
 33. ۵(۶)-Carboxyfluorescein, mixture of isomers, 97%
 34. Chicago Sky Blue 6B
 35. Chlorazol Black E
 36. ۴-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 99%
 37. ۲-Chloro-4-nitrophenol, 97%
 38. Chlorophenol Red
 39. Chlorophenol Red sodium salt
 40. Chlorophenol Red sodium salt, 0.04% w/v aq. soln.
 41. Congo Red, indicator grade
 42. o-Cresolphthalein
 43. o-Cresolphthalein complexone, indicator grade
 44. m-Cresol Purple
 45. m-Cresol Purple sodium salt, 0.04% w/v aq. soln.
 46. m-Cresol Purple sodium salt
 47. Cresol Red sodium salt
 48. Crystal Violet
 49. Dansyl amide, 98%
 50. Dansyl chloride, 97+%
 51. ۳,۳’-Diaminobenzidine, tablets
 52. ۳,۳’-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
 53. o-Dianisidine, 98+%
 54. o-Dianisidine dihydrochloride, 99%
 55. ۲,۶-Dichloroindophenol sodium salt hydrate
 56. ۳,۵-Dihydroxytoluene, 99%
 57. ۲,۹-Dimethyl-1,10-phenanthroline hemihydrate, 98+%
 58. ۲,۹-Dimethyl-1,10-phenanthroline, 98%
 59. Direct Red 80
 60. Eosin B
 61. Eosin Yellowish
 62. Eriochrome® Blue Black B
 63. Erioglaucine sodium salt
 64. Erythrosin B
 65. Erythrosin B, spirit soluble
 66. ۷-Ethoxyresorufin
 67. Ethyl Orange sodium salt
 68. Ethyl Red
 69. Ethyl Violet
 70. Evans Blue
 71. Fast Blue BB base
 72. Fast Blue BB salt
 73. Fast Garnet GBC base
 74. Field’s Stain A
 75. Field’s Stain B
 76. Fluo 3-AM
 77. Fluorescamine
 78. Fluorescein, 90+%
 79. Fluorescein amine isomer I, 96%
 80. Fluorescein amine isomer II, 95%
 81. Fluorescein diacetate, 97%
 82. Fluorescein disodium salt
 83. Fluorescein isothiocyanate, isomer 1, 95%
 84. FURA 2 pentasodium salt
 85. FURA 2-AM
 86. Giemsa Stain
 87. Hematoxylin hydrate, 96% (dry wt.), water ca 6%
 88. India Ink
 89. Indigo carmine
 90. Iodonitrotetrazolium violet, 95%
 91. Janus Green B
 92. Jenner’s Stain
 93. Kiton Red S
 94. Leishman Stain
 95. Light Green SF Yellowish
 96. Malachite Green oxalate
 97. Metanil Yellow
 98. ۷-Methoxycoumarin-4-acetic acid, 99%
 99. Methyl Orange, 0.1% w/v aq. soln.
 100. Methyl Orange
 101. Methyl Red, 0.1% w/v solution in ethanol
 102. Methyl Red, ACS
 103. Methyl Red hydrochloride, ACS
 104. Methyl Red sodium salt, ACS
 105. Naphthol Green B
 106. Naphthol Yellow S
 107. Neutral Red, 1% aq. solution, Ready-to-use
 108. Neutral Red, ACS
 109. Nigrosin water soluble
 110. Nigrosin, alcohol soluble
 111. Nile Blue A
 112. Ninhydrin, ACS reagent
 113. Nitrazine Yellow
 114. Nitro Blue Tetrazolium chloride, 99%
 115. Oil Red O
 116. Orcein, for analysis
 117. Phenolphthalein, 98%
 118. Phenolphthalein, ACS
 119. Phenolphthalein, 1% w/v in alcohol
 120. Phenol Red, ACS
 121. Phenol Red sodium salt, 0.02% w/v aq. soln.
 122. Ponceau S, 0.2% v/v soln. in 5% acetic acid
 123. Pyronin Y, 0.2% w/v aq. soln.
 124. Quin 2
 125. Rapid stain G-250
 126. Rapid stain R-250
 127. Resazurin sodium salt
 128. Rhodamine 6G
 129. Rhodamine B
 130. Rhodanile Blue
 131. Safranine O
 132. Solvent Blue 38
 133. Stains-All, 96%
 134. Sudan II
 135. Sudan III
 136. Sudan IV
 137. Sudan Black B
 138. Sulfonazo III tetrasodium salt
 139. Sulforhodamine 101 acid chloride
 140. Tartrazine
 141. Tetrabromophenol Blue
 142. ۵(۶)-Tetramethylrhodamine isothiocyanate
 143. Thiazolyl Blue tetrazolium bromide, 98%
 144. Thioflavine T, tech. 75%
 145. Thymol Blue
 146. Thymol Blue, ACS
 147. Thymol Blue sodium salt, 0.04% w/v aq. soln.
 148. Thymolphthalein, 0.05% w/v solution in ethanol
 149. Thymolphthalein, ACS
 150. ۲,۳,۵-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride, 98%
 151. Trypan Blue, dye content >60%
 152. Wright’s Stain
 153. XTT sodium salt
 154. Xylenol Blue
 155. Xylidyl Blue I sodium salt

 

Vitamins

 1. L-(+)-Ascorbic acid, ACS, 99+%
 2. L-Ascorbic acid sodium salt, 99%
 3. L-Ascorbic acid 6-palmitate, 99%
 4. D-(+)-Biotin, 98+%
 5. (+)-Biotin N-hydroxysuccinimide ester, 98%
 6. Calciferol
 7. Calciferol, 98%
 8. Citric acid, anhydrous, ACS, 99.5+%
 9. Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, 94% (dry wt.), water
 10. Folic acid, crystalline
 11. Methylcobalamin hydrate, 99%
 12. ۲-Methyl-1,4-naphthoquinone, 98%
 13. Nicotinamide, 99%
 14. Nicotinic acid, 99%
 15. D-Panthenol, 98+%
 16. D-Pantothenic acid calcium salt hydrate, 98%
 17. Pyridoxal-5-phosphate monohydrate, 98%
 18. Pyridoxamine dihydrochloride, Cell Culture Reagent
 19. ۹-cis-Retinoic acid
 20. ۱۳-cis-Retinoic acid
 21. Retinoic acid, 98%
 22. Retinol, 98%, synthetic
 23. Riboflavin, 98%
 24. Thiamine hydrochloride, 99% (dry wt.), may cont. up to 5% water
 25. Thiamine nitrate
 26. Thiamine pyrophosphate chloride, 98%
 27. DL-à-Tocopherol, 97+%
 28. Vitamin A acetate in gelatin, powder, 500,000 I.U./g
 29. Vitamin A palmitate, 98+%
 30. Vitamin B12, 98+% (dry wt basis)
 31. Vitamin D3, 99%
 32. Vitamin E acetate, 97%
 33. Vitamin K1

 

Western blot and elisa reagents

 1. Alkaline Phosphatase, calf intestine, EIA Grade
 2. ۳-Amino-9-ethylcarbazole, 95%
 3. Anti-Osteocalcin antibody, RIA Grade
 4. BLOTTO
 5. BLOTTO in PBS
 6. BLOTTO in PBS, with 0.02% sodium azide
 7. BLOTTO antifoam in PBS
 8. BLOTTO antifoam in PBS, with 0.02% sodium azide
 9. BLOTTO in TBS
 10. BLOTTO in TBS, with 0.02% sodium azide
 11. BLOTTO antifoam in TBS
 12. BLOTTO antifoam in TBS, with 0.02% sodium azide
 13. BLOTTO and Tween 20 in PBS
 14. BLOTTO and Tween 20 in PBS, with 0.02% sodium azide
 15. BLOTTO and Tween 20 in TBS
 16. BLOTTO and Tween 20 in TBS, with 0.02% sodium azide
 17. BSA blocking buffer, 3% in PBS
 18. BSA blocking buffer, 3% in PBS, with 0.02% sodium azide
 19. BSA blocking buffer, 3% in PBS, with 0.05% Tween-20
 20. BSA blocking buffer, 3% in TBS
 21. BSA blocking buffer, 3% in TBS, with 0.05% Tween-20
 22. BSA blocking buffer, 5% in PBS
 23. BSA blocking buffer, 5% in PBS, with 0.05% Tween-20
 24. BSA blocking buffer, 5% in TBS
 25. BSA blocking buffer, 5% in TBS, with 0.02% sodium azide
 26. BSA blocking buffer, 5% in TBS, with 0.05% Tween-20
 27. Casein blocking buffer, 3% in PBS
 28. Casein blocking buffer, 3% in PBS, with 0.02% sodium azide
 29. Casein blocking buffer, 3% in TBS
 30. Casein blocking buffer, 3% in TBS, with 0.02% sodium azide
 31. Cyclic AMP Enzyme Immunoassay Kit
 32. Cyclic GMP Enzyme Immunoassay Kit
 33. ۳,۳’-Diaminobenzidine, tablets
 34. ۳,۳’-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
 35. Human Epidermal Growth Factor Enzyme Immunoassay Kit
 36. FCS blocking buffer in PBS
 37. FCS blocking buffer in TBS
 38. Fibronectin, human, Enzyme Immunoassay Kit
 39. Gelatin blocking buffer, 1% in PBS
 40. Gelatin blocking buffer, 1% in PBS, with 0.02% sodium azide
 41. Gelatin blocking buffer, 1% in TBS
 42. Gelatin blocking buffer, 1% in TBS, with 0.02% sodium azide
 43. Gelatin and Tween 20 in PBS
 44. Gelatin and Tween 20 in PBS, with 0.02% sodium azide
 45. Gelatin and Tween 20 in TBS
 46. Gelatin and Tween 20 in TBS, with 0.02% sodium azide
 47. Horse serum
 48. Involucrin, human, Enzyme Immunoassay Kit
 49. Lysozyme, human, Enzyme Immunoassay Kit
 50. Osteocalcin, rat, 99.9%
 51. Osteocalcin, human, intact, Enzyme Immunoassay Kit
 52. Osteocalcin, human, mid-tact, Enzyme Immunoassay Kit
 53. Osteocalcin, rat, Enzyme Immunoassay Kit
 54. Osteocalcin, mouse, Enzyme Immunoassay Kit
 55. Peroxidase, horseradish
 56. Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), pH 7.4, for Western blot
 57. Semi dry blot transfer buffer (10X)
 58. Stripping buffer (4X)
 59. Stripping buffer-2 (4X)
 60. Stripping buffer-3 (4X)
 61. ۳,۳’,۵,۵’-Tetramethylbenzidine, 98%
 62. ۳,۳’,۵,۵’-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, 99+%
 63. ۳,۳’,۵,۵’-Tetramethylbenzidine aq. soln.
 64. ۳,۳’,۵,۵’-Tetramethylbenzidine soln., Ready-to-Use, high sensitivity
 65. ۳,۳’,۵,۵’-Tetramethylbenzidine soln., Ready-to-Use, precipitating,
 66. TRIS-buffered saline (TBS, 10X), with 0.5% Tween 20
 67. TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 0.5% Tween 20
 68. TRIS-buffered saline (TBS, 10X), with 1% Tween 20
 69. TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 1% Tween 20
 70. Tween 20 blocking buffer, 1% in PBS (10X)
 71. Tween 20 blocking buffer, 0.5% in PBS (10X)
 72. Tween 20 washing buffer, 1% in PBS (10X)
 73. Tween 20 washing buffer, 0.5% in PBS (10X)
 74. Tween 20 washing buffer, 1% in PBS (20X)
 75. Tween 20 washing buffer, 0.5% in PBS (20X)

 

نمایندگی شرکت Alfa Aesar و لیست محصولات شرکت Alfa Aesar

 

سفیر آزما کیان

 

تماس با ما

ادامه مطلب ...
نمایندگی شرکت ABCAM و لیست محصولات شرکت ABCAM

نمایندگی شرکت ABCAM و لیست محصولات شرکت ABCAM

نمایندگی شرکت ABCAM و لیست محصولات شرکت ABCAM

شرکت Abcam یک شرکت تجارت الکترونیک در زمینه محصولات بیولوژیک است که بازخورد مشتریان عمومی را در مورد محصولات با استفاده از بررسی و رتبه بندی ارائه شده توسط مشتری ها تسهیل می کند. از سال ۲۰۱۱، این شرکت به تولید مستقیم محصولات بیولوژیک و بیوتکنولوژی منتقل شده است.

تاریخچه:
این شرکت در سال ۱۹۹۸ توسط جاناتان میلنر به همراه تونی کوزریدس و دیوید Cleevely (کمک بنیانگذاران و مشاوران علمی) تاسیس شد، با این ایده که دانشمندان تحقیقاتی به راحتی بتوانند آنتی بادی های مورد نیاز خورد را در سطح اینترنت به راحتی جستجو و تهیه کنند. میلنر یک محقق فوق دکترا بود که بر روی پروتئین BRCA2 تازه کشف شده سرطان سینه را در آزمایشگاه دانشگاه کمبریج کوازارید مطالعه و پژوهش کرد. این پروژه به علت مشکلات یافتن آنتی بادی های مناسب واکنش دهندهبا کندی مواجه شده بود. این امر باعث ایجاد انگیزه ای برای ایجاد یک سرویس آنلاین که به خود و دیگر محققان در سراسر جهان برای یافتن آنتی بادی مناسب برای فعالیت های پژوهشی، شد.
از زمان آغاز کار این شرکت سال ۱۹۹۸، این شرکت تنها از آنتی بادیهای موجود در بازار استفاده می کرده است. این شرکت از آنتی بادی های مرتبط با محصولات بیولوژی مانند آزمایش های سنجش ایمنی(immunoassays) به عنوان مثال کیت های SimpleStep ELISA، پپتیدها، پروتئین ها و محصولات تشخیص پروتئین از جمله کیت های رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی (IHC) را عرضه می کند. شرکت Abcam همچنین مجموعه ای از محصولات غیر مرتبط با آنتی بادی مانند محصولات و مواد بیوشیمیایی، آزمایشات سلولی و ملوکولی و کیت های اپی ژنتیک (به عنوان مثال کیت های miRNA کلاسیک کریستفل) را نیز تولید و عرضه می کند.
Abcam در بورس اوراق بهادار لندن ثبت شده است.

نمایندگی شرکت ABCAM و لیست محصولات شرکت ABCAM
دستاوردها
در ماه می سال ۲۰۱۱، شرکت Abcam اعلام کرد که MitoSciences، که یک شرکت خصوصی در زمینه زیست فناوری مستقر در یوجین اورگان (ایالات متحده) و تولید کننده و توزیع کننده سیستم های ایمونولوژیک و آنتی بادی های تک سلولی با کارایی بالا، را به مالکیت خود درآورده است.
محصولات:
آنتی بادی های اولیه (Primary antibodies)
آنتی بادی های ثانویه (Secondary antibodies)
الایزا، جفت آنتی بادی همسان و Multiplex Immunoassays(ELISA, Matched Antibody Pairs and Multiplex Immunoassays)
ابزارهای تصویربرداری سلول و بافت (Cell and tissue imaging tools)
آزمایشات سلولی و بیوشیمیایی (Cellular and biochemical assays)
پروتئین ها و پپتیدها (Proteins and Peptides)
ابزار های پروتئومیکس (Proteomics tools)
آگونیست ها، فعال کننده ها، آنتاگونیست ها و مهار کننده ها (Agonists, activators, antagonists and inhibitors)
Lysates
آزمایش های Multiplex miRNA (Multiplex miRNA assays)

نمایندگی شرکت ABCAM و لیست محصولات شرکت ABCAM

لیست محصولات شرکت ABCAM:

Annexin binding assays

۱۰X Annexin V Binding Buffer N/A ab14084
Annexin V Unlabeled Apoptosis Reagent Flow Cyt ab14193
Annexin V-Biotin Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14190
Annexin V-Biotin Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14165
Annexin V-Cy3 Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14142
Annexin V-Cy3 Apoptosis Detection Kit with SYTOX Flow Cyt ab14144
Annexin V-Cy3 Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14143
Annexin V-Cy5 Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14150
Annexin V-Cy5 Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14147
Annexin V-EGFP Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14153
Annexin V-EGFP Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14152
Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14085
Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit with SYTOX Flow Cyt ab140865
X Annexin V-FITC Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14082
Annexin V-PE Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14155
Annexin V-PE Apoptosis Detection Kit with SYTOX Flow Cyt ab39674
Annexin V-PE Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14154
Annexin V-PE-Cy5 Apoptosis Detection Flow Cyt ab14159
Annexin V-PE-Cy5 Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14158
Kinetic Apoptosis Kit (Flow Cytometry) – Annexin XII – Flow Cyt ab129816
Kinetic Apoptosis Kit (Microscopy) – Annexin XII – FM ab129817
Propidium Iodide Flow Cyt/FM ab14083

Caspases assay kits

Caspase 1 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab39412
Caspase 1 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab39470
Caspase 1 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102489
Caspase 2 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab39794
Caspase 2 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab39830
Caspase 2 (active) FITC Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65612
Caspase 2 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102490
Caspase 3 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab39383
Caspase 3 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab39401
Caspase 3 (active) FITC Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65613
Caspase 3 (active) Red Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65617
Caspase 3 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102491
Caspase 4 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65658
Caspase 4 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab65659
Caspase 4 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102492
Caspase 5 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65660
Caspase 5 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab65661
Caspase 5 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102493
Caspase 6 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab39707
Caspase 6 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab39709
Caspase 6 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102494
Caspase 7 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102495
Caspase 8 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab39534
Caspase 8 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab39700
Caspase 8 (active) FITC Staining Kit adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65614
Caspase 8 (active) Red Staining Kit adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65618
Caspase 8 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102496
Caspase 9 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65607
Caspase 9 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab65608
Caspase 9 (active) FITC Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65615
Caspase 9 (active) Red Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65619
Caspase 9 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102497
Caspase 10 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65662
Caspase 10 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab65663
Caspase 10 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102498
Caspase 12 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65664
pan Caspase (active) FITC Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65611
pan Caspase (active) Red Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65616
Caspase Family Substrate Kit II Plus (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells F ab102487
Caspase Family Substrate Kit II Plus (Colorimetric) Adherent cells, suspension cells C ab102488
Generic Caspase Activity Assay (Fluorometric – Green) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112130
Generic Caspase Activity Assay (Fluorometric – Red) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112131
Caspase Cascade Screening Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab102499

Calpain and cathepsin assays

Calpain Activity Assay Kit Cell lysate F ab65308
Cathepsin B Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65300
Cathepsin D Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65302
Cathepsin G Activity Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab126780
Cathepsin H Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65305
Cathepsin K Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65303
Cathepsin L Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65306
Cathepsin S Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65307

Mitochondrial Transmembrane Potential assays

JC-10 Mitochondrial Membrane Potential Assay Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112133
Kit (Flow Cytometry)
JC-10 Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112134
(Microplate)
Mitochondrial Transmembrane Potential Apoptosis Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/ FM ab65310
Detection Kit
NIR Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112149
(Flow Cytometry)
NIR Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit (Microplate) Adherent cells, suspension cells F ab112150
Orange Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab138898
(Flow Cytometry)
Orange Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab138899
(Microplate)
TMRE—Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit Adherent cells, suspension cells C/F ab113852

DNA Ladder and Fragmentation

Apoptotic DNA Ladder Isolation Kit Apoptotic cells and tissue – ab65627
Apoptotic DNA Ladder Detection Kit Apoptotic cells AG ab66090
Apoptotic DNA Ladder Detection Kit (high sensitivity) DNA from apoptotic tissue AG ab66093
In Situ Direct DNA Fragmentation Assay Kit (TUNEL assay) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/ FM ab66108
In Situ BrdU-Red Fragmentation Assay Kit (TUNEL assay) Tissue, adherent cells Flow Cyt ab66110

Other apoptosis kits

۷-AAD/CFSE Cell-Mediated Cytotoxicity Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/ FM ab133073
Apoptosis Membrane Blebbing Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/ FM ab133124
Autophagy/Cytotoxicity Dual Staining Kit Adherent cells F/FM ab133075
Cytochrome c Releasing Apoptosis Assay Kit Cell lysate WB ab65311
Cytochrome c Protein Quantity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue A ab110172
Lysosome/Cytotoxicity Dual Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/ FM ab133078
Nuclear Apoptosis Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/ FM ab112151
Apoptosis inducers
Apoptosis Inducer Kit (Ready-to-use) Live cells – most common cell culture types Contains Actionomycin D:50ul ab102480
Camptothecin: 1ml
Cycloheximide (28%): 1ml
Dexamethasone: 1ml
Etoposide: 100ul

Cell viability, proliferation and senescence

ADP Colorimetric/Fluorometric Assay Kit Cell lysate, cell culture medium, C/F ab83359
urine, plasma, serum
ADP/ATP Ratio Assay Kit (Bioluminescent) Cell lysate, cell culture medium, L/B ab65313
urine, plasma, serum
ATP Colorimetric/Fluorometric Assay Kit Cell lysate, cell culture medium, C/F ab83355
urine, plasma, serum
Cell Cycle Assay Kit (Fluorometric – Green) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112116
Cell Cycle Assay Kit (Fluorometric – Red) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112117
Cell Cytotoxicity Assay Kit (Colorimetric) Adherent cells, suspension cells C ab112118
Cell Cytotoxicity Assay Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells F ab112119
Cell Viability Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum L/B ab65314
Cell Viability Assay Kit (Fluorometric – Blue) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112120
Cell Viability Assay Kit (Fluorometric – Dual Green/Red) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112121
Cell Viability Assay Kit (Fluorometric – Green) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112122
Cell Viability Assay Kit (Fluorometric – Near InfraRed) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112123
Cell Proliferation Fluorescence Assay Kit Adherent cells, suspension cells FM ab102501
LDH-Cytotoxicity Assay Kit Adherent cells, suspension cells C ab65391
LDH-Cytotoxicity Assay Kit II Adherent cells, suspension cells C ab65393
Live-Dead Cell Staining Kit Adherent cells, suspension cells FM ab65470
Quick Cell Proliferation Assay Kit Adherent cells, suspension cells C ab65473
Quick Cell Proliferation Assay Kit II Adherent cells, suspension cells C ab65475
Senescence Detection Kit Adherent cells , tissue IHC-Fr/IHC-P ab65351

Glutathione assay kits

Glutathione Detection Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab65322
Glutathione Peroxidase Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102530
Glutathione Reductase (GR) Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83461
GSH/GSSG Ratio Detection Assay Kit (Fluorometric – Green) Cell lysate, plasma, urine F ab138881
GST Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab65325
GST Activity Assay Kit (Colorimetric) Cell lystaes, urine, plasma, serum C/A ab65326
Intracellular GSH Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab11213

Cell damage kits

Product Sample Detection Product
name type code
۷-AAD/CFSE Cell-Mediated Cytoxicity Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/ FM ab133073
Aconitase Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum C ab83459
Aconitase Enzyme Activity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue A ab109712
ADP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/C/F ab83359
ADP/ATP Ratio Assay Kit (Bioluminescent) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum L/B ab65313
ATP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/C/F ab83355
Ascorbic Acid Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65346
Ascorbic Acid Assay Kit (Biological Samples) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65656
Catalase Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83464
Ethanol Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65343
Glutathione Detection Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab65322
Glutathione Peroxidase Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102530
Glutathione Reductase (GR) Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83461
Glutamate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83389
GSH/GSSG Ratio Detection Assay Kit (Fluorometric – Green) Cell lysate, plasma, urine F ab138881
GST Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab65325
GST Activity Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, urine, plasma, serum C/A ab65326
Intracellular GSH Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112132
Hydrogen Peroxide Assay Kit Cell lysate, plasma, serum, urine A/F ab102500
NAD/NADH Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65348
NADP/NADPH Assay Kit Cell lysate ,urine, plasma, serum A ab65349
Nitric Oxide Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab65327
Nitric Oxide Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65328
Superoxide Dismutase Activity Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65354
Thioredoxin (TrxR) Reductase Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab83463
Total Antioxidant Capacity Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65329
Uric Acid Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65344
Xanthine Oxidase Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab102522

Cell viability, proliferation and senescence

ADP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/C/F ab83359
ADP/ATP Ratio Assay Kit (Bioluminescent) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum L/B ab65313
ATP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/C/F ab83355
Beta galactosidase Detection kit Adherent cells, suspension cells H ab102534
Cell Cycle Assay Kit (Fluorometric – Green) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112116
Cell Cycle Assay Kit (Fluorometric – Red) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112117
Cell Viability Assay Kit (Bioluminescent) Cell lysate, urine, plasma, serum L/B ab65314
Cell Viability Assay Kit (Fluorometric – Blue) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112120
Cell Viability Assay Kit (Fluorometric – Dual Green/Red) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112121
Cell Viability Assay Kit (Fluorometric – Green) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112122
Cell Viability Assay Kit (Fluorometric – Near InfraRed) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112123
Cell Proliferation Fluorescence Assay Kit Adherent cells, suspension cells FM ab102501
LDH-Cytotoxicity Assay Kit Adherent cells, suspension cells A ab65391
LDH-Cytotoxicity Assay Kit II Adherent cells, suspension cells A ab65393
Cell Lysis Solution for ab65393 – – ab128687
Live-Dead Cell Staining Kit Adherent cells, suspension cells FM ab65470
Quick Cell Proliferation Assay Kit Adherent cells, suspension cells A ab65473
Quick Cell Proliferation Assay Kit II Adherent cells, suspension cells A ab65475
Senescence Detection Kit Adherent cells, tissue H ab65351

DNA damage and cell cycle arrest kits

Cell Cycle Assay Kit (Fluorometric – Green) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112116
Cell Cycle Assay Kit (Fluorometric – Red) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112117
Quick Cell Proliferation Assay Kit Adherent cells, suspension cells A ab65473
Quick Cell Proliferation Assay Kit II Adherent cells, suspension cells A ab65475
p53 (pS392) + Total p53 Dual Staining Kit Adherent cells IF ab133071
p53 Translocation Assay Kit (Cell-based) Adherent cells IF ab133068
Propidium Iodide – Flow Cyt/FM ab14083
DNA Damage – AP sites – Assay Kit (Colorimetric) Purified damaged DNA C ab65353
DNA Damage – AP sites – Assay Kit (Cell-based) Adherent cells, suspension cells FM ab133076

Oxidative stress assay kits

Aconitase Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A ab83459
Ascorbic Acid Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A ab65346
Ascorbic Acid Assay Kit (Biological Samples) TC supernatant, plasma, serum, urine A ab65656
Catalase Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A/F ab83464
DCFDA – Cellular Reactive Oxygen Species Adherent cells, suspension cells C/F ab113851
Glutathione Detection Assay Kit Cell lysate, plasma, serum, urine F ab65322
Glutathione Peroxidase Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A ab102530
Glutathione Reductase (GR) Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A ab83461
GSH/GSSG Ratio Detection Assay Kit (Fluorometric – Green) Cell lysate, plasma, urine F ab138881
GST Activity Assay Kit (Colorimetric) TC supernatant, plasma, serum, urine C/A ab65326
GST Activity Assay Kit (Fluorometric) TC supernatant, plasma, serum, urine F ab65325
Hydrogen Peroxidase Assay Kit (Cell-based) Adherent cells, suspension cells FM ab138874
Hydrogen Peroxide Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A/F ab102500
Hydrogen Peroxide Assay Kit (Fluorometric – Near Infrared) Cell culture extracts F ab138886
Intracellular GSH Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112132
Lipid Hydroxyperoxide (LPO) Assay Kit Cell culture extracts, tissue extracts, plasma A ab133085
Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit Cell culture extracts, plasma, tissue A/F ab118970
Myeloperoxidase (MPO) Assay Kit (Colorimetric) TC supernatant, plasma, serum, urine A ab105136
Myeloperoxidase (MPO) Assay Kit (Fluorometric) TC supernatant, plasma, serum, urine F ab111749
NAD/NADH Assay Kit Cell lysate, plasma, serum, urine A ab65348
NADP/NADPH Assay Kit Cell lysate, plasma, serum, urine A ab65349
Nitric Oxide Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, plasma, serum, urine A ab65328
Nitric Oxide Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, plasma, serum, urine A ab65327
Superoxide Dismutase Activity Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, plasma, serum, urine A ab65354
Thioredoxin (TrxR) Reductase Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A ab83463
Total Antioxidant Capacity Assay Kit Cell lysate, plasma, serum, urine A ab65329
Xanthine Oxidase Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A/F ab102522

General kinase assay kits

Universal Kinase Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, purified protein F ab138879

AMPK, Insulin and Leptin signaling kits

Glucose and Sucrose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65334
Glucose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65333
Glucose Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102517
Glucose Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102532
Glucose 6 Phosphate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83426
Glucose 6 Phosphate Assay Kit (High Sensitivity) TC supernatants, urine, plasma, serum F ab107923
Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102529
Glycogen Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65620
Maltose and Glucose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65335

GSK3/WNT signaling kits

AKT Activity Assay Kit Cell lysate, tissue extracts WB ab65786

Ion and metals signaling

Ammonia Assay Kit Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab83360
Ammonia Assay Kit – Modified Berthelot – (Colorimetric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102509
Chloride Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83372
Cobalt Quantification Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102510
Iron Assay Kit Cell lysate, plasma and serum, urine A ab83366
Magnesium Detection Kit Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102506
Zinc Quantification Kit Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102507

JNK/SAP signaling kits

JNK Activity Screening Kit Cell lysate, tissue extracts WB ab65784

Lipid signaling kits

PAF Acetylhydrolase Assay Kit Cell lysate, plasma, tissue homogenate A ab133088
PAF Acetylhydrolase Inhibitor Screening Assay Kit Pharmarcological compounds A ab133091
cytosolic Phospholipase A2 Assay Kit Cell culture extracts, tissue extracts A ab133090
secretory Phospholipase A2 Assay Kit Plasma A ab133089
PPAR (alpha, delta, gamma) Transcription Factor Assay Kit Adherent cells, suspension cells, nuclear extracts A ab133113
PPAR alpha Transcription Factor Assay Kit Adherent cells, suspension cells, nuclear extracts A ab133107
PPAR delta Transcription Factor Assay Kit Adherent cells, suspension cells, nuclear extracts A ab133106
PPAR gamma Transcription Factor Assay Kit Adherent cells, suspension cells, nuclear extracts A ab133101
Sphingomyelin Assay Kit (Colorimetric) Plasma, serum A ab133118
Sphingomyelin Assay Kit (Fluorometric) Cell culture extracts, whole blood F ab138877
Sphingomyelinase Assay Kit (Fluorometric) Cell culture extracts, whole blood F ab138876
Sphingomyelinase Assay Kit (Fluorometric – indirect) Cell lysate, saliva, serum, tissue extracts, urine F ab133108
SREBP-2 Translocation Assay Kit (Cell-based) Adherent cells IF ab133114

MAPK signaling kits

ATF2 (pT69/pT71) Transcription Factor Assay Kit Adherent cells, suspension cells, nuclear extracts A ab133074
ERK/MAPK (pT202/pY204) Translocation Adherent cells IF ab133123
Assay Kit (Cell-based)
p38 MAPK (pT180/pY182) Translocation Assay Kit (Cell-based) Adherent cells IF ab133121

PI3 Kinase/AKT/mTOR signaling kits

Product Sample Detection Product
name type code
AKT Activity Assay Kit Cell lysate, tissue extracts WB ab65786
PI3 Kinase Assay Kit Purified protein TLC ab128503

Phosphate signaling kits

Acid Phosphatase Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, urine, plasma, serum A ab83367
Acid Phosphatase Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab83370
ADP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/C/F ab83359
ADP/ATP Ratio Assay Kit (Bioluminescent) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum L/B ab65313
ATP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/C/F ab83355
Alkaline Phosphatase Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, urine, plasma, serum A ab83369
Alkaline Phosphatase Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab83371
Alkaline Phosphatase Assay Kit (Fluorometric – Near Infrared) Cell culture extracts, TC supernatant F ab138887
Phosphate Assay Kit (Colorimetric) Cel lysate, urine, plasma, serum A ab65622
Phosphate Assay Kit (Fluorometric) Cel lysate, urine, plasma, serum F ab102508
Pyrophosphate Assay Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells, cell culture extracts F ab112155

Second messenger kits

cAMP Direct Immunoassay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65355
cGMP Direct Immunoassay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65356
Nitric Oxide Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab65327
Nitric Oxide Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65328
Calcium Detection Kit (Colorimetric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102505
Calcium Assay Kit (Luminometric) Adherent cells, suspension cells L ab112114
Calcium Quantification Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells F ab112115
Fluo-8 Medium removal Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112128
Fluo-8 No Wash Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112129
Resources: www.abcam.com/cellsignalingkits 15
Cell signaling
Second messenger kits (continued)
Product Sample Detection Product
name type code
Rhod-4 Medium Removal No Wash Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112156
Rhod-4 No Wash Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112157

Small GTPases signaling kits

Rac Activation Kit Cell culture extracts WB ab139586
Ral Activation Kit Cell culture extracts WB ab128506
Rap Activation Kit Cell culture extracts WB ab128505
Ras activation Kit Cell culture extracts WB ab128504

Ubiquitin Proteasome pathway kits

Proteasome Activity Assay Kit Cell lysate F ab107921
Proteasome Activity Assay Kit (Fluorometric – Green) Cell culture extracts, plasma, whole blood, F ab112152
other biological fluids
Proteasome Activity Assay Kit (Fluorometric – Red) Cell culture extracts, plasma, whole blood, F ab112153
other biological fluids
Proteasome 20S Activity Assay Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells F ab112154

F-actin staining kits

F-actin Staining Kit – Blue Fluorescence Fixed tissue sections, fixed cells or 350/450nm ab112124
cell-free experiments
F-actin Staining Kit – Green Fluorescence Fixed tissue sections, fixed cells or 500/520nm ab112125
cell-free experiments
F-actin Staining Kit – Orange Fluorescence Fixed tissue sections, fixed cells or 550/575nm ab112126
cell-free experiments
F-actin Staining Kit – Red Fluorescence Fixed tissue sections, fixed cells or 594/610nm ab112127
cell-free experiments

Lysosomal staining kits

Lysosomal Staining Kit – Blue Fluorescence Live adherent & suspension cells 360/445nm ab112135
Lysosomal Staining Kit – Green Fluorescence Live adherent & suspension cells 490/525nm ab112136
Lysosomal Staining Kit – Green Fluorescence Live adherent & suspension cells 405/480nm ab112138
(large stokes shift)
Lysosomal Staining Kit – Orange Fluorescence Live adherent & suspension cells 540/560nm ab138895
Lysosomal Staining Kit – Red Fluorescence Live adherent & suspension cells 540/590nm ab112137
Lysosomal Staining Kit – Deep Red Fluorescence Live adherent & suspension cells 590/620nm ab138896

Mitochondrial staining kits

Mitochondrial Staining Kit – Green Fluorescence Live adherent & suspension cells 490/520nm ab112143
Mitochondrial Staining Kit – Orange Fluorescence Live adherent & suspension cells 405/550nm ab138897
Mitochondrial Staining Kit – Orange Fluorescence Live adherent & suspension cells 545/575nm ab112144
Mitochondrial Staining Kit – Red Fluorescence Live adherent & suspension cells 580/600nm ab112145

Cell tracking staining kits

Cell Tracking Staining Kit – Blue Fluorescence Live adherent & suspension cells 359/461 nm ab138890
Cell Tracking Staining Kit – Green Fluorescence Live adherent & suspension cells 490/520nm ab138891
Cell Tracking Staining Kit – Orange Fluorescence Live adherent & suspension cells 540/560nm ab138892
Cell Tracking Staining Kit – Red Fluorescence Live adherent & suspension cells 575/600nm ab138893
Cell Tracking Staining Kit – Deep Red Fluorescence Live adherent & suspension cells 637/650nm ab138894

Other cellular staining reagents

CFSE – Cell Labeling Kit Adherent cells, suspension cells 492/517nm ab112143
CyTrack Orange – nuclear & cytoplasmic staining Adherent cells, suspension cells 457-488-549/615nm ab109203
DRAQ5 – nuclear staining Adherent cells, suspension cells 646/697nm ab108410
DRAQ7 – nuclear staining Fixed adherent and suspension 644/697nm ab109202
cells, fixed tissue sections
Fluoroshield Mounting Medium with DAPI Fixed adherent and suspension 359/461 nm ab104139
cells, fixed tissue sections
Propidium Iodide Fixed adherent and suspension 536 / 617 nm ab14083

Sample preparation kits
Chromatin Extraction Kit Chromatin or DNA-protein complex for ChIP, in vitro protein-DNA binding ab117152
assays and nuclear enzyme assays.
Histone Extraction Kit Histone protein for histone detection ab113476
Nuclear Extraction Kit Nuclear protein for enzyme assay activity or protein detection ab113474
Nuclear (nucleic acid-free) Extraction Kit Nuclear protein (no nucleic acid) for protein detection ab113477
Whole Cell Extraction Kit Whole cell protein for enzyme assay activity or protein detection ab113475

Bisulfite modification Kits
Methylated control DNA kit Methylation-positive control for bisulfite conversion treatments ab117125
DNA purification & modification kit DNA isolation and bisulfite conversion from sample (two separate steps) ab117124
Bisulfite modification kit – whole cell Direct bisulfite conversion from cells or tissue ab117126
Fast DNA modification kit Bisulfite conversion of purified DNA ab117127

DNA methylation kits
MBD2 Binding Activity Quantification Assay Kit Measurement of MBD2 binding activity to methylated DNA ab113473
MBD2 ChIP Kit Immunoprecipitation of MBD2 from cells ab113450
MBD2 ChIP Kit – Tissue Immunoprecipitation of MBD2 from tissue ab113451
Methylated DNA Immunoprecipitation (MeDIP) Immunoprecipitation of 5-mC (methylated cytosine) residue from nuclear extracts ab117133
ChIP Kit – DNA
Methylated DNA Immunoprecipitation (MeDIP) Immunoprecipitation of 5-mC (methylated cytosine) residue from cells ab117135
ChIP Kit
Methylated DNA Immunoprecipitation (MeDIP) Immunoprecipitation of 5-mC (methylated cytosine) residue from tissue ab117136
ChIP Kit – tissue
Hydroxymethylated DNA Immunoprecipitation Immunoprecipitation of 5-hmC (hydroxymethylated cytosine) residue ab117134
(hMeDIP) ChIP Kit
Methylated DNA Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of total methylated DNA ab117128
Methylated DNA Quantification Kit (Fluorometric) Fluorometric measurement of total methylated DNA ab117129
Hydroxymethylated DNA Quantification Kit Colorimetric measurement of total hydroxymethylated DNA ab117130
Hydroxymethylated DNA Quantification Kit Fluorometric measurement of total hydroxymethylated DNA ab117131

DNMT and demethylase activity kits
DNMT Activity Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of DNMT activity ab113467
DNMT Activity Quantification Kit (Fluorometric) Fluorometric measurement of DNMT activity ab113468
DNMT1A Assay Kit Determination of DNMT1 protein amount ab113469
DNMT3A Assay Kit Determination of DNMT3A protein amount ab113470
DNMT3B Assay Kit Determination of DNMT3B protein amount ab113471
DNMT1 Inhibitor Screening Assay Kit Screening of DNMT1 inhibitor molecules ab113465
DNMT3B Inhibitor Screening Assay Kit Screening of DNMT3B inhibitor molecules ab113466
DNA demethylase (total) activity Measurement of total activity of DNA demethylase enzymes ab113472

Histone modification detection and quantification kits
Histone H3 total Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of total Histone H3, independently of its modification state ab115091
Histone H3 total Quantification Kit (Fluorometric) Fluorometric measurement of total Histone H3, independently of its modification state ab115092

Histone acetylation detection kits
Histone Acetyl Transferase Activity Colorimetric detection of HAT activity ab65352
Assay Kit (Colorimetric)
Histone Acetyl Transferase Inhibitor Fluorometric evaluation of HAT inhibitors ab133099
Screening Assay Kit
Histone H3 Acetylation Assay Kit Measurement of global acetylation of Histone H3 ab115102
Histone H4 Acetylation Assay Kit Measurement of global acetylation of Histone H4 ab115103
Histone H3 Total Acetylation Detection Detection and quantification of acetylated Histone H3 ab115124
Fast Kit (Colorimetric)
Histone H3 Total Acetylation Detection Detection and quantification of acetylated Histone H4 ab131561
Fast Kit (Fluorometric)
Histone H4 Total Acetylation Detection Detection and quantification of acetylated Histone H4 ab115125
Fast Kit (Colorimetric)
Histone H4 Total Acetylation Detection Detection and quantification of acetylated Histone H4 ab131562
Fast Kit (Fluorometric)
Histone H3 (acetyl K9) Assay Kit (In situ) Measurement of acetylated K9 on Histone H3 from cells ab115101
Histone H3 (acetyl K9) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K9 on Histone H3 ab115104
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H3 (acetyl K9) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K9 on Histone H3 ab115105
Assay Kit (Fluorometric)
Histone H3 (acetyl K14) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K14 on Histone H3 ab115106
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H3 (acetyl K14) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K14 on Histone H3 ab115107
Assay Kit (Fluorometric)
Histone H3 (acetyl K18) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K18 on Histone H3 ab115108

Histone H3 (acetyl K18) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K18 on Histone H3 ab115109
Assay Kit (Fluorometric)
Histone H3 (acetyl K23) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K23 on Histone H3 ab115110
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H3 (acetyl K23) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K23 on Histone H3 ab115111
Assay Kit (Fluorometric)
Histone H3 (acetyl K36) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K36 on Histone H3 ab115112
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H3 (acetyl K36) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K36 on Histone H3 ab115113
Assay Kit (Fluorometric)
Histone H3 (acetyl K56) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K56 on Histone H3 ab115114
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H3 (acetyl K56) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K56 on Histone H3 ab115115
Assay Kit (Fluorometric)
Histone H4 (acetyl K5) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K5 on Histone H4 ab115116
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H4 (acetyl K5) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K5 on Histone H4 ab115117
Assay Kit (Fluorometric)
Histone H4 (acetyl K8) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K8 on Histone H4 ab115118
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H4 (acetyl K8) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K8 on Histone H4 ab115119
Assay Kit (Fluorometric)
Histone H4 (acetyl K12) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K12 on Histone H4 ab115122
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H4 (acetyl K12) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K12 on Histone H4 ab115123
Assay Kit (Fluorometric)
Histone H4 (acetyl K16) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K16 on Histone H4 ab115120
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H4 (acetyl K16) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K16 on Histone H4 ab115121
Assay Kit (Fluorometric)

Histone deacetylase detection kits
SIRT1 Screening Assay Kit (FRET-based) FRET-based evaluation of SIRT1 inhibitor or activator compounds ab133126
SIRT2 Screening Assay Kit Fluorometric evaluation of SIRT2 inhibitor or activator compounds ab133082
SIRT3 Screening Assay Kit Fluorometric evaluation of SIRT3 inhibitor or activator compounds ab133129
SIRT6 Screening Assay Kit Fluorometric evaluation of SIRT6 inhibitor or activator compounds ab133083

Histone methyltransferase detection kits
Histone H3 (K4) Methyltransferase Activity Measurement of Histone H3 (K4) histone methyltransferase activity ab113452
Quantification Assay Kit
Histone H3 (K9) Methyltransferase Activity Measurement of Histone H3 (K9) histone methyltransferase activity ab113453
Quantification Assay Kit
Histone H3 (K27) Methyltransferase Activity Measurement of Histone H3 (K27) histone methyltransferase activity ab113454
Quantification Assay Kit
Histone H3 (K4) Demethyltransferase Activity Measurement of Histone H3 (K4) histone demethylase activity ab113455
Quantification Assay Kit
Histone H3 (K9) Demethyltransferase Activity Measurement of Histone H3 (K9) histone demethylase activity ab113458

Histone demethylase activity detection kits
KDM1/LDS1 Inhibitor Assay Kit Screening of KDM1/LSD1 inhibitor molecules ab113456
KDM1/LDS1 Activity Quantification Kit Measurement of KDM1/LSD1 activity (indirect detection) ab113457
KDM1/LDS1 Activity Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of KDM1/LSD1 activity ab113459
KDM1/LDS1 Activity Quantification Kit (Fluorometric) Fluorometric measurement of KDM1/LSD1 activity ab113460
KDM4/JMJD2 Activity Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of KDM2/JMJD2 activity ab113461
KDM4/JMJD2 Activity Quantification Kit (Fluorometric) Fluorometric measurement of KDM2/JMJD2 activity ab113462
KDM5/JARID Activity Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of KDM5/JARID activity ab113463
KDM5/JARID Activity Quantification Kit (Fluorometric) Fluorometric measurement of KDM5/JARID activity ab113464

Histone methylation detection kits
Histone H3 (methyl K4) Assay Kit Measurement of methylated K4 on Histone H3 ab115048
Histone H3 (methyl K4) Assay Kit (In Situ) Measurement of methylated K4 on Histone H3 directly from cells ab115046
Histone H3 (methyl K9) Assay Kit Measurement of methylated K9 on Histone H3 ab115049
Histone H3 (methyl K9) Assay Kit (In Situ) Measurement of methylated K9 on Histone H3 directly from cells ab115047
Histone H3 (methyl K27) Assay Kit Measurement of methylated K27 on Histone H3 ab115050
Histone H3 (tri methyl K27) Assay Kit Measurement of tri-methylated K27 on Histone H3 ab115051
Histone H3 (tri methyl K27) Assay Kit (In Situ) Measurement of tri-methylated K27 on Histone H3 from cells ab115045
Histone H3 (mono-methyl K4) Quantification Colorimetric measurement of mono-methylated K4 on Histone H3 ab115054
Kit (Colorimetric)
Histone H3 (mono-methyl K4) Quantification Fluorometric measurement of mono-methylated K4 on Histone H3 ab115055
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (di-methyl K4) Quantification Colorimetric measurement of di-methylated K4 on Histone H3 ab115052
Kit (Colorimetric)
Histone H3 (di-methyl K4) Quantification Fluorometric measurement of di-methylated K4 on Histone H3 ab115053
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (tri-methyl K4) Quantification Colorimetric measurement of tri-methylated K4 on Histone H3 ab115056
Kit (Colorimetric)
Histone H3 (tri-methyl K4) Quantification Fluorometric measurement of tri-methylated K4 on Histone H3 ab115057
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (pan-methyl K4) Quantification Colorimetric measurement of pan-methylated K4 on Histone H3 ab115058
Kit (Colorimetric)
Histone H3 (pan-methyl K4) Quantification Fluorometric measurement of pan-methylated K4 on Histone H3 ab115059
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (mono-methyl K9) Quantification Colorimetric measurement of mono-methylated K9 on Histone H3 ab115060
Kit (Colorimetric)
Histone H3 (mono-methyl K9) Quantification Fluorometric measurement of mono-methylated K9 on Histone H3 ab115061
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (di-methyl K9) Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of di-methylated K9 on Histone H3 ab115062
Histone H3 (di-methyl K9) Quantification Fluorometric measurement of di-methylated K9 on Histone H3 ab115063
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (tri-methyl K9) Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of tri-methylated K9 on Histone H3 ab115064
Histone H3 (tri-methyl K9) Quantification Fluorometric measurement of tri-methylated K9 on Histone H3 ab115065
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (pan-methyl K9) Quantification Colorimetric measurement of pan-methylated K9 on Histone H3 ab115066
Kit (Colorimetric)
Histone H3 (pan-methyl K9) Quantification Fluorometric measurement of pan-methylated K9 on Histone H3 ab115067
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (mono-methyl K27) Quantification Colorimetric measurement of mono-methylated K27 on Histone H3 ab115068
Kit (Colorimetric)
Histone H3 (mono-methyl K27) Quantification Fluorometric measurement of mono-methylated K27 on Histone H3 ab115069
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (di-methyl K27) Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of di-methylated K27 on Histone H3 ab115070
Histone H3 (di-methyl K37) Quantification Fluorometric measurement of di-methylated K27 on Histone H3 ab115071
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (tri-methyl K27) Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of tri-methylated K27 on Histone H3 ab115072
Histone H3 (tri-methyl K27) Quantification Fluorometric measurement of tri-methylated K27 on Histone H3 ab115073
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (pan-methyl K27) Quantification Colorimetric measurement of pan-methylated K27 on Histone H3 ab115074
Kit (Colorimetric)
Histone H3 (pan-methyl K27) Quantification Fluorometric measurement of pan-methylated K27 on Histone H3 ab131560

Histone methylation detection kits
Histone H3 (mono-methyl K36) Colorimetric measurement of mono-methylated K36 on Histone H3 ab115075
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H3 (mono-methyl K36) Fluorometric measurement of mono-methylated K36 on Histone H3 ab115076
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H3 (di-methyl K36) Colorimetric measurement of di-methylated K36 on Histone H3 ab115077
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H3 (di-methyl K36) Fluorometric measurement of di-methylated K36 on Histone H3 ab115078
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H3 (tri-methyl K36) Colorimetric measurement of tri-methylated K36 on Histone H3 ab115079
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H3 (tri-methyl K36) Fluorometric measurement of tri-methylated K36 on Histone H3 ab115080
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H3 (pan-methyl K36) Colorimetric measurement of pan-methylated K36 on Histone H3 ab115081
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H3 (pan-methyl K36) Fluorometric measurement of pan-methylated K36 on Histone H3 ab115082
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H3 (mono-methyl K79) Colorimetric measurement of mono-methylated K79 on Histone H3 ab115083
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H3 (mono-methyl K79) Fluorometric measurement of mono-methylated K79 on Histone H3 ab115084
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H3 (di-methyl K79) Colorimetric measurement of di-methylated K79 on Histone H3 ab115085
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H3 (di-methyl K79) Fluorometric measurement of di-methylated K79 on Histone H3 ab115086
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H3 (tri-methyl K79) Colorimetric measurement of tri-methylated K79 on Histone H3 ab115087
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H3 (tri-methyl K79) Fluorometric measurement of tri-methylated K79 on Histone H3 ab115088
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H3 (pan-methyl K79) Colorimetric measurement of pan-methylated K79 on Histone H3 ab115089
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H3 (pan-methyl K79) Fluorometric measurement of pan-methylated K79 on Histone H3 ab115090
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H4 (mono-methyl K20) Colorimetric measurement of mono-methylated K20 on Histone H4 ab115093
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H4 (mono-methyl K20) Fluorometric measurement of mono-methylated K20 on Histone H4 ab115094
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H4 (di-methyl K20) Colorimetric measurement of di-methylated K20 on Histone H4 ab115095
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H4 (di-methyl K20) Fluorometric measurement of di-methylated K20 on Histone H4 ab115096
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H4 (tri-methyl K20) Colorimetric measurement of tri-methylated K20 on Histone H4 ab115097
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H4 (tri-methyl K20) Fluorometric measurement of tri-methylated K20 on Histone H4 ab115098
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H4 (pan-methyl K20) Colorimetric measurement of pan-methylated K20 on Histone H4 ab115099
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H4 (pan-methyl K20) Fluorometric measurement of pan-methylated K20 on Histone H4 ab115100
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone phosphosphorylation detection kits
Product Application Product
name code
Histone H3 (phospho S10) Measurement of phosphorylated S10 on Histone H3 directly from cells ab115126
Assay Kit (In Situ)
Histone H3 (phospho S10) Colorimetric measurement of phosphorylated S10 on Histone H3 ab115127
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H3 (phospho S10) Fluorometric measurement of phosphorylated S10 on Histone H3 ab115128
Assay Kit (Fluorometric)
Histone H3 (phospho S28) Colorimetric measurement of phosphorylated S28 on Histone H3 ab115129
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H3 (phospho S28) Fluorometric measurement of phosphorylated S28 on Histone H3 ab115130
Assay Kit (Fluorometric)

Sumoylation detection kits
Global Protein Sumoylation Assay Kit Measurement of global sumoylated protein ab115131
HDAC1 Sumoylation Assay Kit Measurement of global sumoylated HDAC1 ab115132

in vitro DNA/Protein interaction
DNA/ protein Binding Assay Kit (Colorimetric) Colorimetric detection of interaction of transcription factors with dsDNA of your own design ab117139
DNA/ protein Binding Assay Kit (Fluorometric) Fluorometric detection of interaction of transcription factors with dsDNA of your own design ab117140
ATF2 (pT69/pT71) Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific ATF2 binding activity to dsDNA cAMP response elements ab133074
CREB (pS133) Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific CREB binding activity to dsDNA cAMP response elements ab133117
ChREBP Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific ChREBP binding activity to dsDNA carbohydrate ab133103
response elements
HIF-1 alpha Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific HIF-1 alpha binding activity to dsDNA HIF-1 alpha ab133104
response elements
NF-kB p50 Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific NF-kB p50 subunit binding activity to dsDNA NF-kB ab133105
response elements
NF-kB p50/p65 Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of NF-kB binding activity to dsDNA NF-kB response elements ab133128
NF-kB p65 Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific NF-kB p65 subunit binding activity to dsDNA NF-kB ab133112
response elements
PPAR (alpha, delta, gamma) Transcription Factor Colorimetric detection of– PPARs binding activity to dsDNA PPAR response elements ab133113
Assay Kit
PPAR alpha Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific PPAR alpha binding activity to dsDNA PPAR ab133107
response elements
PPAR delta Transcriprtion Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific PPAR delta binding activity to dsDNA PPAR ab133106
response elements
PPAR gamma Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific PPAR gamma binding activity to dsDNA PPAR ab133101
response elements
SREBP-1 Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific SREBP-1 binding activity to dsDNA SREBP ab133125
response elements
SREBP-2 Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific SREBP-2 binding activity to dsDNA SREBP ab133111
response element

in vivo DNA/Protein interaction
ChIP Kit – One Step One step immunoprecipitation of mammalian DNA ab117138
ChIP Kit – Plants Immunoprecipitation of plant DNA ab117137
ChIP Kit – Histone H3 (acetyl) Immunoprecipitation of pan-acetylated Histone H3 ab117148
ChIP Kit – Histone H3 (acetyl) – Tissue Immunoprecipitation of pan-acetylated Histone H3 from tissue ab117150
ChIP Kit – Histone H4 (acetyl) Immunoprecipitation of pan-acetylated Histone H4 ab117149
ChIP Kit – Histone H4 (acetyl) – Tissue Immunoprecipitation of pan-acetylated Histone H4 from tissue ab117151
ChIP Kit – Histone H3 (methyl K4) Immunoprecipitation of pan-methylated K4 on Histone H3 ab117143
ChIP Kit – Histone H3 (methyl K4) – Tissue Immunoprecipitation of pan-methylated K4 on Histone H3 from tissue ab117145
ChIP Kit – Histone H3 (methyl K9) Immunoprecipitation of pan-methylated K9 on Histone H3 ab117141
ChIP Kit – Histone H3 (methyl K9) – Tissue Immunoprecipitation of pan-methylated K9 on Histone H3 from tissue ab117144
ChIP Kit – Histone H3 (tri-methyl K9) Immunoprecipitation of tri-methylated K9 on Histone H3 ab117142
ChIP Kit – Histone H3 (methyl K27) Immunoprecipitation of pan-methylated K27 on Histone H3 ab117146
ChIP Kit – Histone H3 (methyl K27) – Tissue Immunoprecipitation of pan-methylated K27 on Histone H3 from tissue ab117147
MBD2 ChIP Kit Immunoprecipitation of MBD2 from cells ab113450
MBD2 ChIP Kit – Tissue Immunoprecipitation of MBD2 from tissue ab113451
Methylated DNA Immunoprecipitation (MeDIP) Immunoprecipitation of 5-mC (methylated cytosine) residue from nuclear extracts ab117133
ChIP Kit – DNA
Methylated DNA Immunoprecipitation (MeDIP) Immunoprecipitation of 5-mC (methylated cytosine) residue from cells ab117135
ChIP Kit
Methylated DNA Immunoprecipitation (MeDIP) Immunoprecipitation of 5-mC (methylated cytosine) residue from tissue ab117136
ChIP Kit – tissue
Hydroxymethylated DNA Immunoprecipitation Immunoprecipitation of 5-hmC (hydroxymethylated cytosine) residue ab117134
(hMeDIP) ChIP Kit

Alcohol assay kits
Alcohol Dehydrogenase Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab102533
Aldehyde Quantification Assay Kit (Colorimetric) Adherent cells, suspension cells, cell culture extracts A ab112113
Aldehyde Quantification Assay Kit (Fluorometric) Cell culture extracts F ab138882
Ethanol Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65343
Free Glycerol Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65337

Amino acid assay kits
Alanine Transaminase Activity Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab105134
Ammonia Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83360
Ammonia Assay Kit – Modified Berthelot – (Colorimetric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102509
Ascorbic Acid Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65346
Ascorbic Acid Assay Kit (Biological Samples) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65656
Aspartate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab102512
Branched Chain Amino Acid TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83374
Acetyl CoA Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab102504
Creatine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65339
Creatinine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65340
Glutamate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83389
Glutamate Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, other biological fluids F ab138883
Glutamate Dehydrogenase Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102527
Glutamate Oxidase Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab138885
Glutamic Oxaloacetic Transaminase Activity Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab105135
Inosine Quantification Assay Kit (Flurometric) TC supernatants, urine, plasma, serum F ab126286
L-Alanine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83394
L-Amino Acid Asay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65347
L-Carnitine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83392
Phenylalanine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum F ab83376
Sarcosine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65338
Trypsin Activity TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102531
Urea Assay Kit Cell lysates, urine, plasma, serum A ab83362
Uric Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65344

Angiogenesis and coagulation assay kits
Factor VII Human Chromogenic Activity Assay Kit TC supernatants, plasma A ab108830
Factor X Human Chromogenic Activity Assay Kit TC supernatants, plasma A ab108833
In Vitro Angiogenesis Assay Kit Adherent cells, suspension cells FM ab133119
Plasminogen activator Inhibitor Type 1 Human TC supernatants A ab108894
Chromogenic Activity Kit
Renin Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate A ab138875
Renin Inhibitor Screening Assay Kit Pharmarcological compounds ab133092
Tissue type Plasminogen Activator Human TC supernatants A ab108905
Chromogenic Activity Assay Kit
Tissue Factor Human Chromogenic Activity Assay Kit TC supernatants, plasma, tissue A ab108906
Urokinase type Plasminogen Activator Human TC supernatants, plasma A ab108915
Chromogenic Activity Assay Kit
Urokinase type Plasminogen Activator Human TC supernatants, plasma A ab65337
Chromogenic Activity Assay Kit-Direct Assay

Coenzyme and cofactor assay kits
ADP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/F ab83359
ADP/ATP Ratio Assay Kit (Bioluminescent) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum L/B ab65313
ATP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/F ab83355
ATP Detection Assay Kit (Luminescent) Adherent cells, suspension cells L ab113849
ATP synthase Enzyme Activity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, tissue, suspension cells, A ab109714
tissue extracts, cell lysate
ATP synthase Specific Activity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, tissue, suspension cells, A ab109716
tissue extracts, cell lysate
Coenzyme A Detection Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A/F ab102504
Coenzyme A Detection Kit (Fluorometric – Green) Cell culture extracts, tissue extracts, cell lysate F ab138889
Iron Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab83366
Magnesium Detection Kit Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102506
NAD/NADH Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65348
NADP/NADPH Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65349
PicoProbe™ Acetyl CoA Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum F ab87546
Zinc Quantification Kit Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102507

Ion and Metal assay kits
Aconitase Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum C ab83459
Aconitase Enzyme Activity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue A ab109712
Calcium Detection Kit (Colorimetric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102505
Calcium Assay Kit (Luminometric) Adherent cells, suspension cells L ab112114
Calcium Quantification Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells F ab112115
Fluo-8 Medium Removal Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112128
Fluo-8 No Wash Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112129
Rhod-4 Medium Removal No Wash Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112156
Rhod-4 No Wash Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112157
Chloride Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83372
Cobalt Quantification Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102510
Hemin Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65332
Iron Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab83366
Magnesium Detection Kit Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102506
Zinc Quantification Kit Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102507

Citric acid cycle/Intermediary metabolism assay kits
Alpha Ketoglutarate (alpha KG) Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83431
Citrate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83396
Free Glycerol Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65337
Fumarate Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102516
Glycerol Assay Kit (Cell-based) Adherent cells, cell culture media, TC supernatants A ab133130
Isocitrate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83424
Isocitrate Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102528
Malate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83391
NAD/NADH Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65348
NADP/NADPH Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65349
Oxaloacetate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83428
PicoProbe™ Acetyl CoA Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum F ab87546
Pyruvate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65342
Pyruvate Kinase (PK) Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83432
Pyruvate dehydrogenase (PDH) Combo Cell culture extracts, tissue A/C ab110671
(Activity + Quantity) Microplate Assay Kit
Pyruvate dehydrogenase (PDH) Enzyme Cell culture extracts, tissue A/C ab109902
Activity Microplate Assay Kit
Pyruvate dehydrogenase (PDH) Protein Cell culture extracts, tissue A/C ab110174
Quantity Microplate Assay Kit

Lipid metabolism/Diabetes assay kits
Acetylcholinesterase Assay Kit (Colorometric) Cell culture extracts, whole blood A ab138871
Acetylcholinesterase Assay Kit (Fluorometric – Green) Cell culture extracts, whole blood F ab138872
Acetylcholinesterase Assay Kit (Fluorometric – Red) Cell culture extracts, whole blood F ab138873
Acetyl CoA Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum F ab87546
Adipogenesis Assay Kit (Cell-based) Adherent cells H ab133102
Adipogenesis Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab102513
Adipolysis Assay Kit Adherent cells, TC supernatants A/H ab133115
beta Hydroxybutyrate (beta HB) Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83390
CETP Activity Assay Kit (Fluorometric) TC supernatants, urine, plasma, serum F ab65383
CETP Inhibitor Drug Screening Kit TC supernatants, urine, plasma, serum F ab65385
Cholesterol Assay Kit (Cell-based) Adherent cells FM ab133116
Cholesterol/Cholesteryl Ester Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102515
Cholesterol/Cholesteryl Ester Quantitation Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65359
Choline/Acetylcholine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65345
Free Fatty Acid Quantification Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65341
Free Glycerol Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65337
Glucose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65333
Glucose Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102517
Glucose Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102532
Glucose 6 Phosphate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83426
Glucose 6 Phosphate Assay Kit (High Sensitvity) TC supernatants, urine, plasma, serum F ab107923
Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102529
Glycerol Assay Kit (Cell-based) Adherent cells, cell culture media, TC supernatant A ab133130
Hepatic Lipid Accumulation/ Steatosis Assay Kit Adherent cells A/H ab133131
HDL and LDL/VLDL Cholesterol Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65390
HDL Precipitation Buffer for ab65390 – – ab105138
Lactate Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102526
LDL Uptake Assay Kit (Cell-based) Adherent cells IF ab133127
Lipase Detection kit I TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102524
Lipase Detection kit II – HTP TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102525
Lipase Detection Kit III (Fluorometric) TC supernatants, urine, plasma, serum F ab118969
Lipid Hydroxyperoxide (LPO) Assay Kit Cell culture extracts, plasma, tissue extracts A ab133085
Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit Cell culture extracts, plasma, tissue A/F ab118970
Lipoxygenase Inhibitor Screening Assay Kit Pharmarcological compounds F ab133087
Lysyl Oxidase Activity Assay Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells, cell culture extracts F ab112139
Myeloperoxidase (MPO) Inhibitor Screening Assay Kit Pharmarcological compounds F ab133080
Phosphatidylcholine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83377
PLTP Activity Assay Kit (Fluorometric) TC supernatants, urine, plasma, serum F ab65386
PLTP Inhibitor Drug Screening Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum F ab65387
Triglyceride Quantification Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65336

Sugar metabolism assay kits
Uric Acid Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65344
Amylase Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102523
ChREBP Translocation Assay Kit (Cell-based) Adherent cells H ab133120
Dipeptidyl peptidase IV (DPP4) Inhibitor Screening Assay Kit Pharmarcological compounds F ab133081
Fructose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83380
Galactose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83382
Galactose and Lactose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83378
Glucose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65333
Glucose Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102517
Glucose 6 Phosphate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83426
Glucose 6 Phosphate Assay Kit (High Sensitvity) TC supernatants, urine, plasma, serum F ab107923
Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102529
Glucose Dehydrogenase Detection Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102532
Glucose Oxidase Assay Kit (Fluorometric) Plasma, urine, other biological fluids F ab138884
Glucose Uptake Assay Kit (Colorimetric) Adherent cells, suspension cells A ab136955
Glucose Uptake Assay Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells F ab136956
Glucose and Sucrose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65334
Hexokinase Assay Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells, tissue, F ab136957
tissue extracts, serum
D-Lactate Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83429
L-Lactate Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65331
L-Lactate Assay Kit (Fluorometric) TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65330
Lactate Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab102526
Lactose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83384
Malate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83391
Maltose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83388
Maltose and Glucose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65335
Neuraminidase Assay Kit (Fluorometric – Blue) Adherent cells, suspension cells, cell culture extracts, F ab138888
cell culture medium, TC supernatants
Pyruvate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65342
Pyruvate Kinase (PK) Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83432
Sialic Acid (NANA) Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83375
Starch Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83393

Other metabolism assay kits
Sucrose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83387
Asparaginase Activity Assay Kit Cell lysate, milk, other biological fluids A/F ab107922
Beta Secretase Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, culture media, urine, plasma, serum F ab65357
Beta Secretase Inhibitor Screening Assay Kit Pharmacological compounds F ab133072
Formaldehyde Assay Kit Urine F ab133084
Formate Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab111748
MDR Assay Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells F ab112142
MMP Activity Assay Kit (Fluorometric – Green) Adherent cells, suspension cells, cell culture extracts F ab112146
MMP Activity Assay Kit (Fluorometric – Red) Adherent cells, suspension cells, cell culture extracts F ab112147
MMP-1 Inhibitor Screening Kit Compound inhibitors F ab118973
MMP-3 Activity Assay Kit (Fluorometric – Green) Adherent cells, suspension cells, cell culture extracts F ab112148
MMP-3 Activity Assay Kit (Fluorometric) TC supernatants, cell culture extracts, tissue, F ab118972
urine, plasma, serum
Neutrophil Elastase Inhibitor Screening Kit Compound inhibitors F ab118971
Protein Carbonyl Content Assay Kit protein-containing samples A ab126287
Trypsin Activity Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102531

Microplate assay kits
Aconitase Enzyme Activity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue A 109712
ATP synthase Enzyme Activity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue, Suspension cells, A 109714
Tissue Extracts, Cell Lysate
ATP synthase Specific Activity Microplate Assay Kit Cell culture supernatant, Cell culture extracts, Tissue, A ab109716
Tissue Extracts, Cell Lysate
Complex I Enzyme Activity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue A ab109721
Complex II Enzyme Activity Microplate Assay Kit Mitochondria, tissue homogenate or cell lysate A ab109908
Complex IV Human Enzyme Activity Microplate Mitochondria, tissue homogenate or cell lysate A ab109909
Assay Kit
Complex IV Human Specific Activity Microplate Mitochondria, tissue homogenate or cell lysate A ab109910
Assay Kit
Complex IV Rodent Enzyme Activity Microplate Mitochondria, tissue homogenate or cell lysate A ab109911
Assay Kit
Cytochrome c Protein Quantity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue A ab110172
Frataxin Protein Quantity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue A ab110173
MitoTox™ Complex I OXPHOS Activity Mitochondria A ab109903
Microplate Assay
MitoTox™ Complex II OXPHOS Activity Mitochondria A ab109904
Microplate Assay
MitoTox™ Complex III OXPHOS Activity Mitochondria A ab109905
Microplate Assay
MitoTox™ Complex IV OXPHOS Activity Mitochondria A ab109906
Microplate Assay
MitoTox™ Complex V OXPHOS Activity Mitochondria A ab109907
Microplate Assay
Pyruvate dehydrogenase (PDH) Combo Cell culture extracts, Tissue A/C ab110671
(Activity + Quantity) Microplate Assay Kit
Pyruvate dehydrogenase (PDH) Enzyme Cell culture extracts, Tissue A/C ab109902
Activity Microplate Assay Kit
Pyruvate dehydrogenase (PDH) Protein Cell culture extracts, Tissue A/C ab110174
Quantity Microplate Assay Kit
Dipstick assay kits
Product Sample Detection Product
name type code
Complex I Enzyme Activity Dipstick Assay Kit Cell culture supernatant, Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109720
Complex I Human Protein Quantity Dipstick Assay Kit Cell culture supernatant, Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109722
Complex I Rodent Protein Quantity Dipstick Assay Kit Cell culture supernatant, Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109875
Complex IV Human Enzyme Activity Dipstick Assay Kit Cell culture supernatant, Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109876
Complex IV Human Protein Quantity Dipstick Assay Kit Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109877
Complex IV Rodent Enzyme Activity Dipstick Assay Kit Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109878
Frataxin Protein Quantity Dipstick Assay Kit Whole Blood DR/SC ab109881
MetaPath™ Fatty Acid Oxidation 4-Plex Dipstick Array Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109880
۳۳
Dipstick assay kits (continued)
Product Sample Detection Product
name type code
MetaPath™ Mito Disease 4-Plex Dipstick Array Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109879
Pyruvate dehydrogenase (PDH) Enzyme Activity Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109882
Dipstick Assay Kit
Pyruvate dehydrogenase (PDH) Protein Quantity Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109883
Dipstick Assay Kit

Cellular activity and staining kits
CFSE – Cell Labeling Kit Cells F ab113853
DCFDA – Cellular Reactive Oxygen Species Cells F ab113851
Detection Assay Kit
JC1 – Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit Cells F ab113850
Luminescent ATP Detection Assay Kit Cells L ab113849
Mitochondrial Viability Stain Cells F ab129732
TMRE—Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit Cells F ab113852

Cell fractionation and mitochondrial isolation kits
Cell Fractionation Kit – HT Cells WB, dot blot, ELISA ab109718
Cell Fractionation Kit Standard Cells / tissue WB, dot blot, ELISA ab109719
Mitochondria Isolation Kit for Tissue Tissue WB, immunoassay, ab110168
enzyme analysis
Mitochondria Isolation Kit for Tissue Tissue WB, immunoassay, ab110169
(with Dounce Homogenizer) enzyme analysis
Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells Cells WB, immunoassay, ab110170
enzyme analysis
Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells Cells WB, immunoassay, ab110171

Isolation and Preparation kit
۱۰kD Spin Column – – ab93349
Apoptotic Cell Enrichment Kit Cell culture sample preparation ab65782
Apoptotic DNA Ladder Isolation Kit Apoptotic cells, apoptotic tissue extraction DNA fragments ab65627
Apoptotic DNA Ladder Detection Kit Apoptotic cells detection DNA fragments on AG ab66090
beta galactosidase Detection Culture cells Microscopy/Expression check ab102534
Cytosol/Particulate Rapid Separation Kit Cell culture, tissue cellular fraction separation ab65398
Apoptotic DNA Ladder Detection Kit (high sensitivity) DNA from apoptotic tissue detection DNA fragments on AG ab66093
Genomic DNA Isolation Kit Cell culture, tissue Isolation of genomic DNA ab65358
Mammalian Cell Extraction Kit Cell culture, tissue cell lysate preparation ab65399
Mitochondria/Cytosol Fractionation Kit Cell culture, tissue WB, ELISA ab65320
Mitochondrial DNA Isolation Kit Cell culture, tissue Isolation of mitochondrial DNA ab65321
PEG Virus Precipitation Kit Retroviruses, baculoviruses, lentiviruses, phages in virus concentration ab102538
cell culture medium/environmental samples
Plasma Membrane Protein Extraction Kit Cell culture, tissue WB, 2D gels, enzyme analysis ab65400
Protease Inhibitor Cocktail Formulation (DMSO) Cellular or tissue lysates inhibition of proteases for cell lysates ab65621
Cell Fractionation Kit – HT Cells WB, dot blot, ELISA ab109718
Cell Fractionation Kit Standard Cells, tissue WB, dot blot, ELISA ab109719
Mitochondria Isolation Kit for Tissue Tissue WB, immunoassay, enzyme analysis ab110168
Mitochondria Isolation Kit for Tissue Tissue WB, immunoassay, enzyme analysis ab110169
(with Dounce Homogenizer)
Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells Cells WB, immunoassay, enzyme analysis ab110170
Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells Cells WB, immunoassay, enzyme analysis ab110171
(with Dounce Homogenizer)
Protein quantification kits
BCA Protein Quantification Cell lysate, tissue lysates, serum, plasma ab102536
Protease Inhibitor Cocktail Formulation (DMSO) Cell lysate, tissue lysates ab65621
Protein Quantitation Kit (Bradford Assay) Cell lysate, tissue lysates ab102535
Protein Carbonyl Content Assay Kit Protein-containing samples ab126287

ادامه مطلب ...

ترمو فیشر

ترمو فیشر

ترمو فیشر یک شرکت توسعه محصولات بیوتکنولوژی چند ملیتی امریکایی است که در سال ۲۰۰۶ توسط ادغام Thermo Electron و Fisher Scientific تاسیس شده است. در آوریل ۲۰۱۳. ترمو فیشر پس از یک قرارداد رقابتی با Hoffmann-La Roche، Thermo Fisher Life Technologies Corp را برای ۱۳٫۶ میلیارد دلار در معامله ای که شرکت را به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در بازار تست های ژنتیک و دقیق تجهیزات آزمایشگاهی رتبه بندی می کرد، به بازار عرضه کرد.

پیشگامان و ادغام

Thermo Electron در سال ۱۹۵۶ توسط جورج N. Hatsopoulos و Peter M Nomikos تاسیس شد. هاتسوپولوس، مدرک کارشناسی ارشد MIT در مهندسی مکانیک و Nomikos یک مدرسه بازرگانی هاروارد است. این تمرکز بر ارائه محصولات و خدمات تحلیلی و آزمایشگاهی بود و درآمد بیش از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ داشت.

ترمو فیشر علمی در سال ۱۹۰۲ توسط چستر جی فیشر از پیتسبورگ تاسیس شد. این تمرکز بر ارائه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی، لوازم و خدمات مورد استفاده در مراقبت های بهداشتی، تحقیقات علمی، ایمنی و آموزش و پرورش بود.

در تاریخ ۱۴ مه سال ۲۰۰۶، Thermo Electron و Fisher Scientific اعلام کردند که آنها را در بورس بدون مالیات، سهام برای بورس ادغام خواهند شد. شرکت ادغام شده به نام Thermo Fisher Scientific شناخته شد. در ۹ نوامبر ۲۰۰۶، شرکت ها اعلام کردند که این ادغام به پایان رسید. با این حال، کمیسیون تجارت فدرال تصریح کرد که این خرید با توجه به تبخیر گریز از مرکز، منعقد شد و نیازمند فیشر برای جلب Genevac بود. در آوریل ۲۰۰۷، Genevac به شرکت Riverlake Partners LLC فروخته شد و این ادغام با تایید FTC بسته شد.

در حال حاضر محصولات این شرکت تحت نام تجاری Thermo Scientific، Fisher Scientific و چند نام تجاری شناخته شده دیگر (به عنوان مثال Chromacol، Nalgene، Cellomics، Pierce Protein Research و Fermentas) فروخته می شود. طبق آمار شرکت، ۴۶ درصد از فروش آن در علوم زیستی، ۲۰ درصد در مراقبت های بهداشتی و ۳۴ درصد در صنعت / محیط زیست و ایمنی است.

نمایندگی ترمو فیشر

ترمو فیشر دارای دفتر و عملیات در بسیاری از کشورها، به ویژه در ایالات متحده آمریکا و در اروپا است.اگز شما عزیزان به دنبال محصولات اصلی ترمو فیشر و همچنین  نمایندگی ترمو فیشر در ایران هستید با شرکت سفر آزما کیان تماس بگیرید.

تلفن : ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷
تلگرام : ۷۷۴۳ ۷۰۰ ۰۹۳۵
تلفن همراه : ۰۹۱۲۸۳۰۸۰۹۱
ایمیل: Safirazmakian@gmail.com
ساعت کاری: شنبه – پنجشنبه ۸:۰۰ – ۱۷:۰۰
آدرس: اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – واحد 15

 

در ماه مه ۲۰۱۱، شرکت Thermo فیشر علمی Phadia را برای تست آلرژی و بیماری های خود ایمنی برای خرید ۲٫۴۷ میلیارد یورو (۳٫۵ میلیارد دلار) خریداری کرد.

در سال ۲۰۱۳ ترمو فیشر موافقت کرد که فناوریهای زندگی را برای ۱۳٫۶ میلیارد دلار خریداری کند. این فروش در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۱۴ تکمیل شد و نام تجاری فناوریهای Life Technologies به عنوان بخشی از گروه راه حل های علوم زندگی Thermo Fisher Scientific شناخته شد.

در فوریه ۲۰۱۵، این شرکت اعلام کرد که Advanced Scientifics را برای ۳۰۰ میلیون دلار در یک قرارداد نقدی به دست خواهد آورد. ASI طراحی، تولید و ارائه تکنولوژی های مورد استفاده در راه حل های زیست محیطی را طراحی می کند. در ژوئن ۲۰۱۵، این شرکت اعلام کرد قصد خود را برای خرید Alfa Aesar، تولید کننده مواد شیمیایی تحقیقاتی جهانی برای ۴۰۵ میلیون دلار از جانسون متی، و کسب در پایان سپتامبر تکمیل شد.

در ماه ژانویه سال ۲۰۱۶، شرکت اعلام کرد که Affymetrix 1.3 میلیارد دلار می گیرد. در تاریخ ۲۷ مه ۲۰۱۶، این شرکت اعلام کرد که شرکت FEI را برای ۴٫۲ میلیارد دلار، تولید کننده میکروسکوپ الکترونی، خریداری خواهد کرد. در اوائل سال ۲۰۱۷ این معامله پیش بینی شده است و به رشد گروه تجاری Analog Devices Instruments Thermo کمک خواهد کرد. در ماه نوامبر شرکت اعلام کرد که MTI-GlobalStem را قبول خواهد کرد که یک شرکت خصوصی که قبلا خصوصی بوده و واکنش دهنده برای انتقال سلول، نوروبیولوژی و سلول های بنیادی پژوهش.

ترمو فیشر -نمایندگی ترمو فیشر در ایران-محصولات ترموفیشر-ترموفیشر۱

در فوریه سال ۲۰۱۷ شرکت Finesse Solutions، Inc.، توسعه دهنده سیستم های اتوماسیون کنترل مقیاس پذیر و نرم افزار تولید بیوفیلم را پس از خاتمه زود هنگام دوره انتظار تحت قانون بهبود قوانین ضد ترقی Hart-Scott-Rodino، خریداری کرد. معامله روز بعد انجام شد. در ماه مارس، این شرکت اعلام کرد که Core Informatics، ارائه دهنده سیستم عامل های مبتنی بر ابر پشتیبانی از مدیریت داده های علمی را به دست خواهد آورد. در ماه مه، این شرکت اعلام کرد CDMO، Patheon را برای ۷٫۲ میلیارد دلار خریداری خواهد کرد

Thermo Scientific

ابزار تحلیلی نوآورانه، تجهیزات آزمایشگاهی و تشخیص تخصصی که نتایج سریع و دقیق را برای مشتریان در بازارهای تحقیقاتی، بالینی و کاربردی ارائه می دهند.

رهبر جهان در خدمت علوم

شرکت “Thermo Fisher Scientific” رهبر جهان در خدمت علم است و درآمد بیش از ۲۰ میلیارد دلار و تقریبا ۶۵،۰۰۰ کارمند در سراسر جهان دارد. ماموریت ما این است که مشتریان خود را قادر سازیم جهان را سالم تر، پاکیزه تر و ایمن تر سازیم. ما به مشتریانمان کمک می کنیم تا تحقیقات علوم زیستی را سرعت بخشند، چالش های پیچیده تحلیلی را بهبود بخشند، تشخیص بیمار را بهبود بخشیده، داروها را به بازار عرضه می کنند و تولیدات آزمایشگاهی را افزایش دهند. از طریق مارک های برتر ما – Thermo علمی، Applied Biosystems، Invitrogen، Fisher Scientific و Unity Lab Services – ما ترکیبی بی نظیر از فن آوری های نوین، خرید راحتی و خدمات جامع را ارائه می دهیم.

فن آوری های زندگی، که در حال حاضر یک نام تجاری Thermo Fisher Scientific هستند، ریشه های خود را در سال ۱۹۶۲ با ایجاد گروه شرکت بزرگ جزیره بیولوژیک (GIBCO) در جزیره گرند نیویورک رد می کنند و سرم را از اسب های برداشت شده در زمین خود برداشت می کنند. اصلی Life Technologies، Inc.، یک شرکت تابعه از شرکت Dexter Corp. در سال ۱۹۸۳ توسط ادغام آزمایشگاه های تحقیقاتی Bethesda، Inc. و شرکت GIBCO تاسیس شد. در سال ۲۰۰۰، فناوریهای زندگی توسط Invitrogen خریداری شد. هشت سال بعد، پس از به دست آوردن شرکت Invitrogen شرکت Applied Biosystems، Invitrogen تغییر نام داد و ایجاد جدید Technology Technologies Corp. در سال ۲۰۱۴، Technologies Life چهارمین نام تجاری برتر در Thermo Fisher، رهبر جهان در خدمت علم بود.

ترمو فیشر -نمایندگی ترمو فیشر در ایران-محصولات ترموفیشر-ترموفیشر۱

جدول زمانی شرکت ترمو فیشر

 • ۲۰۱۴

تهیه فن آوری های زندگی توسط Thermo Fisher Scientific به پایان رسید، ایجاد یک رهبر بی نظیر در خدمت تحقیق، تشخیص تخصص و بازارهای کاربردی. به عنوان بخشی از شرکت ادغام شده، نام تجاری فن آوری های زندگی همچنان یک نوآور در علوم زیستی و یک تامین کننده محصولات در بازارهای متعدد تحقیق و کاربرد است.

 • ۲۰۱۳

Thermo Fisher Scientific اعلام کرد قصد خود را برای به دست آوردن فن آوری های زندگی.

 • ۲۰۱۲

فن آوری های زندگی GlobalFiler ™ Kit را منتشر می کند، استاندارد جدیدی را برای تست سرنوشت جنایی جنایی سریع تر تنظیم می کند. فن آوریهای زندگی Pervenio ™ Lung RS را اولین تست ژنتیکی برای شناسایی بیماران مبتلا به سرطان ریه در مراحل اولیه عود مجدد می دانند.

 • ۲۰۱۱

دستگاه ژن شخصی یون توسط دانشمندان و محققان زندگی در آلمان برای شناسایی منبع شیوع E. coli در سه روز استفاده می شود. در عرض دو هفته، زندگی شروع به حمل کیت های تشخیص سریع به اروپا می کند.

 • ۲۰۱۰

فناوریهای زندگی Ion Torrent، توسعه دهنده نسل بعدی پردازنده نسل بعدی نیمه هادی و دستگاه ژنوم شخصی یون (PGM) ™ را راه اندازی می کند که سریع ترین ابزار ترتیب فروش در تاریخ بازار است.

 • ۲۰۰۸

کیت های فن آوری های زندگی برای تشخیص احتمال آلوده شدن E. coli O157 به مواد غذایی در بازی های المپیک تابستانی ۲۰۰۸ در پکن، چین مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت فناوری های زندگی (NASDAQ: LIFE) با ادغام شرکت Invitrogen و Applied Biosystems Inc.

 • ۲۰۰۲

Biosystems کاربردی به درآمد ۱،۶ میلیارد دلار می رسد و محصولاتی همچون SOLiD System را در میان اولین پلت فرم توالی نسل بعدی نسل بعدی ارائه می دهد.

 • ۲۰۰۰

Applied Biosystems به عنوان یک شرکت تحت فروش عمومی (NYSE: AB) منتشر می شود. Invitrogen با Life Technologies / GIBCO، یکی از طولانی ترین شرکت های ایستاده در صنعت و رهبر جهانی در زیست شناسی مولکولی و منابع فرهنگ سلولی برای صنعت علم زندگی، ادغام شده است.

 • ۱۹۹۹

Invitrogen با فروش ۳۳ میلیون دلار، به طور عمومی (NASDAQ: IVGN) با ۴۸٫۱ ملیون دالر در اولین ارائه عمومی خود، افزایش می یابد. این شرکت همچنین Novex را به عنوان رهبر در مشخصه پروتئین کلونینگ به دست می آورد.

 • ۱۹۸۷

لیل ترنر، جو فرناندز و ویلیام مک کانل Invitrogen را بر این گرفتند که محصولاتی را برای بازار تحقیقات زیست شناسی مولکولی برای کیت ها، معرف ها و خدمات متمرکز کردند.

 • ۱۹۸۳

Biosystems کاربردی حق توالی خودکار خودکار از موسسه فناوری کالیفرنیا را دریافت می کند. این شرکت توسط Perkin Elmer خریداری شده است.

 • ۱۹۸۱

سیستم های کاربردی توسط Sam Eletr و آندره ماریون به عنوان یک سازنده تحقیقات بیوشیمیایی و تشخیصی تاسیس شده است.

 • ۱۹۷۵

تولید آنتی بادیهای مونوکلونال توسط سزار میلستین و جورجز جی. ف. کللر از GIBCO اختراع شده است، که در سال ۱۹۸۴ با نیلز کج جرن جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی را در سال ۱۹۸۴ به اشتراک گذاشتند.

 • ۱۹۶۴

GIBCO اولین سلول های بنیادی را کشت می کند.

 • ۱۹۶۲

شرکت زیست شناسی جزیره بزرگ (Gibco) در جزیره گرند نیویورک تاسیس شده است. این شرکت سرم را از اسب های برداشت شده در زمین خود تهیه کرد. شرکت ترمو فیشر Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO) رهبر جهان در خدمت علم است و درآمد بیش از ۲۰ میلیارد دلار و تقریبا ۶۵،۰۰۰ کارمند در سراسر جهان است.

ترمو فیشر -نمایندگی ترمو فیشر در ایران-محصولات ترموفیشر-ترموفیشر۱

ماموریت ما این است که مشتریان خود را قادر سازیم جهان را سالم تر، پاکیزه تر و ایمن تر سازیم.  ما به مشتریانمان کمک می کنیم تا تحقیقات علوم زیستی را سرعت بخشند، چالش های پیچیده تحلیلی را بهبود بخشند، تشخیص بیمار را بهبود بخشیده، داروها را به بازار عرضه می کنند و تولیدات آزمایشگاهی را افزایش دهند. از طریق مارک های برتر ما – Thermo علمی، Applied Biosystems، Invitrogen، Fisher Scientific و Unity Lab Services – ما ترکیبی بی نظیر از فن آوری های نوین، خرید راحتی و خدمات جامع را ارائه می دهیم. برای اطلاعات بیشتر، لطفا www.thermofisher.com مراجعه کنید.

ادامه مطلب ...