برچسب- آنزیم ترانس گلوتامیناز خرید

مواد آزمایشگاهی ارزان | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال و درجه یک در تهران و سراسر ایران

مواد آزمایشگاهی ارزان | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال و درجه یک در تهران و سراسر ایران

مواد آزمایشگاهی ارزان | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال و درجه یک در تهران و سراسر ایران

مواد آزمایشگاهی ارزان | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال و درجه یک در تهران و سراسر ایران

Acetamide for synthesis استامید 822343
Acetanilide for synthesis استانیلید 822344
Acetic acid glacial استیک اسید گلاسیال 64-19-7
Acetone استون 67-64-1
Acetonitrile استونیتریل 75-05-8
Acetophenone استوفنون 98-86-2
Acetylacetone استیل استون 123-54-6
Acrylic acid آکریلیک اسید 79-10-7
Adipic acid آدیپیک اسید 124-04-9
Allyl alcohol آلیل الکل 107-18-6
Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate آلومینیوم آمونیوم سولفات یازده آبه 7784-26-1
Aluminium chloride anhydrous آلومینیوم کلراید انیدراز 7446-70-0
Aluminium nitrate nonahydrate آلومینیوم نیترات نه آبه 7784-27-2
Aluminium oxide آلومینیوم اکساید 1344-28-1
Aluminium sulfate آلومینیوم سولفات 10043-01-3
Ammonia آمونیاک 7664-41-7
Ammonium acetate آمونیوم استات 631-61-8
Ammonium carbonate آمونیوم کربنات 506-87-6
Ammonium cerium (IV) nitrate آمونیوم سریوم نیترات 16774-21-3
Ammonium cerium (IV) sulfate آمونیوم سریوم سولفات 10378-47-9
Ammonium chloride آمونیوم کلراید 12125-02-9
Ammonium dichromate آمونیوم دی کرومات 7789-09-5
di-Ammonium hydrogen phosphate دی آمونیوم هیدروژن فسفات 7783-28-0
di-Ammonium oxalate monohydrate دی آمونیوم اگزالات مونوهیدرات 6009-70-7
Ammonium fluoride آمونیوم فلوراید 12125-01-8
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate آمونیوم هپتا مولیبدات تتراهیدرات 12054-85-2
Ammonium hydrogen difluoride آمونیوم هیدروژن دی فلوراید 1341-49-7
Ammonium peroxodisulfate آمونیوم پراکسودی سولفات 7727-54-0
Ammonium sulfate آمونیوم سولفات 7783-20-2
Ammonium thiocyanate آمونیوم تیوسیانات 1762-95-4
Aniline آنیلین 62-53-3
Anthrone آنترون 90-44-8
Barium carbonate باریم کربنات 513-77-9
Barium chloride dihydrate باریم کلراید دو آبه 10326-27-9
Barium hydroxide octahydrate باریم هیدروکسید 8 آبه 12230-71-6
Barium nitrate باریم نیترات 10022-31-8
Barium sulfate باریم سولفات 7727-43-7
Benzaldehyde بنزالدهید 100-52-7
Benzene بنزن  71-43-2
Benzoic acid بنزوئیک اسید 65-85-0
Benzoyl chloride بنزوئیل کلراید 98-88-4
p-Benzoquinone بنزوکینون 106-51-4
Benzyl alcohol بنزیل الکل 100-51-6
Bismuth (III) nitrate pentahydrate بیسموت نیترات 5آبه 10035-06-0
Boric acid بوریک اسید 10043-35-3
Boron trifluoride-diethyl ether بور تری فلوئورید دی اتیل اتر 109-63-7
Brij 58 بریج 9004-95-9
Bromine بور 7726-95-6
Bromophenol blue برمو فنول بلو 115-39-9
1-Butanesulfonic acid بوتان سولفونیک اسید 2386-54-1
1-Butanol بوتانول 71-36-3
n-Butyl acetate بوتیل استات 123-86-4
tert-Butyl methyl ether بوتیل متیل اتر 1634-04-4
2-tert-Butyl methoxyphenol بوتیل متوکسی فنول 489-01-0
Cadmium chloride کادمیم کلرید 10108-64-2
Cadmium nitrate tetrahydrate کادمیم نیترات 4 ابه 10022-68-1
Cadmium sulfate hydrate کادمیم سولفات آبدار 7790-84-3
Calcium hydroxide کلسیم هیدروکسید 1305-62-0
Calcium nitrate tetrahydrate کلسیم نیترات 4 آبه 13477-34-4
Cadmium sulfate hydrate کادمیم سولفات هیدراته 7790-84-3
Caffeine کافئین 58-08-2
Calcium carbonate کلسیم کربنات 471-34-1

Calcium chloride کلسیم کلراید 10043-52-4
Calcium hydroxide کلسیم هیدروکساید 1305-62-0
Calcium nitrate کلسیم نیترات 35054-52-5
Calcium sulfate کلسیم سولفات 10101-41-4
Carbol fuchsin کربول C4165
Carbon disulfide کربن دی سولفید 75-15-0
Carbon tetrachloride کربن تترا کلرید 56-23-5
Carboxymethylcellulose sodium salt کربوکسی متیل سلولز (نمک سدیم) 9004-32-4
Cetrimonium bromide ستریمید 57-09-0
Charcoal activated چارکول فعال 7440-44-0
Chlorobenzene کلرو بنزن 108-90-7
Chloroform کلروفرم 67-66-3
N-Chlorosuccinimide pure کلرو سوکسینیمید 128-09-6
4-Chloro-3-methylphenol for synthesis کلرو متیل فنول 59-50-7
Citric acid anhydrous سیتریک اسید 77-92-9
Cobalt (II) acetate tetrahydrate کبالت استات 6147-53-1
Cobalt (II) chloride hexahydrate کبالت کلراید 7791-13-1
Cobalt(II) nitrate hexahydrate کبالت نیترات 10026-22-9
Cobalt (II) sulfate heptahydrate کبالت سولفات 10026-24-1
Copper(II) acetate monohydrate استات مس 6046-93-1
Copper (II) chloride dihydrate کلرید مس 10125-13-0
Copper (II) hydroxide carbonate هیدروکسید مس 6046-93-1
Copper (II) nitrate trihydrate نیترات مس 10031-43-3
Copper(II) oxide powder for analysis اکسید مس 1317-38-0
Copper (II) sulfate pentahydrate سولفات مس 7758-99-8
Cyclohexane سیکلوهگزان 110-82-7
Cyclohexylamine سیکلو هگزیل آمین 108-91-8
D(+)-Glucose, anhydrous گلوکز 492-62-6
Dibutyl phthalate دی بوتیل فتالات 84-74-2
1-2-Dichlorobenzene for synthesis دی کلرو بنزن 95-50-1
1-2-Dichloroethane for analysis دی کلرو اتان 17060-07-0
Dichloromethane دی کلرو متان 75-09-2
Diethanolamine دی اتانول آمین 111-42-2
Diethyl ether دی اتیل اتر 60-29-7
Diethyl malonate دی اتیل مالونات 105-53-3

Diethyl methoxycarbonylmethanephosphonate دی اتیل متوکسی کربونیل متان فسفونات 1067-74-9
Diethyl methylmalonate دی اتیل متیل مالونات 609-08-5
Diethyl oxalate دی اتیل اگزالات 95-92-1
Diethyl phenylmalonate دی اتیل فنیل مالونات 83-13-6
Diethyl pyrrolidinomethanephosphonate دی اتیل پیرولیدینو متان فسفونات 51868-96-3
Diethyl succinate دی اتیل سوکسینات 123-25-1
Diethyl sulfate دی اتیل سولفات 64-67-5
2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazole دی اتیل تیادیازول 40928-84-5
N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium

sulfate

دی اتیل فنیلن دی آمونیوم سولفات 6283-63-2
N,N-Diethylacetamide دی اتیل استامید 685-91-6
Diethylamine دی اتیل آمین 109-89-7
4-(Diethylamino)benzoic acid دی اتیل آمینو بنزوئیک اسید 5429-28-7
4-Diethylaminobenzaldehyde دی اتیل آمینوبنزالدهید 120-21-8
Diethylaminosulfur trifluoride دی اتیل امینوسولفور تری فلورید 38078-09-0
3-Diethylamino-1-propylamine دی اتیل امینو پروپیل امین 104-78-9
Diethylammonium bromide دی اتیل امونیوم بروماید 6274-12-0
Diethylammonium chloride دی اتیل امونیوم کلراید 660-68-4
N,N-Diethylaniline دی اتیل انیلین 91-66-7
1,4-Diethylbenzene دی اتیل بنزن 105-05-5
Diethylcarbamyl chloride دی اتیل کربامیل کلراید 88-10-8
Diethylene glycol dibutyl ether دی اتیلن گلایکول دی بوتیل اتر 112-73-2
Diethylenetriamine دی اتیلن تری امین 111-40-0
Diethylenetriaminepentaaceticacid دی اتیلن تری امین پنتااستیک اسید 67-43-6
N,N-Diethylethanolammonium chloride دی اتیل اتانول امونیوم کلراید 13989-32-7
Diethyl ether دی اتیل اتر 60-29-7
N,N-Diethylethylenediamine دی اتیل اتیلن دی امین 100-36-7
N,N-Diethylformamide دی اتیل فرمامید 617-84-5
N,N-Diethylhydroxylamine دی اتیل هیدروکسیل امین 3710-84-7
Difluoroacetic acid دی فلورو استیک اسسید 381-73-7
3,4-Difluorobenzoic acid دی فلورو بنزوئیک اسید 455-86-7
2,6-Difluorobenzonitrile دی فلورو بنزونیتریل 1897-52-5
4,4’-Difluorobenzophenone دی فلورو بنزوفنون 345-92-6
2,6-Difluorobenzylamine دی فلوروبنزیل آمین 69385-30-4
4,4’-Difluorodiphenylmethane دی فلورو دی فنیل متان 457-68-1
2,6-Difluorophenylacetic acid دی فلورو فنیل استیک اسید 85068-28-6
3,4-Difluorophenylboronic acid دی فلورو فنیل بورونیک اسید 168267-41-2
4,5-Difluorophthalic anhydride دی فلورو فتالیک انیدرید 18959-30-3
2,6-Difluoropyridine  دی فلوروپیریدین 1513-65-1
2,3-Difluorotoluene دی فلورو تولوئن 3828-49-7

Lactic acid لاکتیک اسید 50-21-5
Lead(II) acetate trihydrate استات سرب سه ابه 6080-56-4
Lead(II) hydroxide acetate هیدروکسید سرب استات 51404-69-4
Lead(II) nitrate نیترات سرب 10099-74-8
Lead oxide اکسید سرب 1314-41-6
Lithium chloride لیتیم کلراید 7447-41-8
di-Lithium tetraborate دی لیتیم تترا بورات 12007-60-2
Litmus paper Blue کاغذ لیتموس ابی 37135
Litmus paper Red کاغذ لیتموس قرمز 1.09489
Magnesium acetate tetrahydrate منیزیم استات تتراهیدراته  16674-78-5
Magnesium carbonate منیزیم کربنات 23389-33-5
Magnesium hydroxide carbonate منیزیم هیدروکساید کربنات 39409-82-0
Magnesium methyl carbonate منیزیم متیل کربنات 4861-79-4
Magnesium chloride hexahydrate منیزیم متیل کربنات 7791-18-6
Magnesium nitrate hexahydrate منیزیم نیترات شش ابه  13446-18-9
Magnesium sulfate heptahydrate منیزیم سولفات هفت ابه  10034-99-8
DL-Malic acid مالیک اسید 6915-15-7
Maltose monohydrate مالتوز تک ابه 6363-53-7
Manganese dioxide منیزیم دی اکساید 1313-13-9
Manganese(II) chloride tetrahydrate منیزیم کلراید چهار ابه 13446-34-9
Manganese(II) sulfate monohydrate منیزیم سولفات تک ابه 10034-96-5
Mannitol مانیتول 69-65-8
Mercury(II) acetate استات جیوه 1600-27-7
Mercury(II) chloride کلرید جیوه 7487-94-7
Mercury(II) iodide جیوه یدید 7774-29-0
Mercury(II) nitrate نیترات جیوه 7783-34-8
Mercury(II) oxide جیوه اکسید 21908-53-2
Mercury(II) sulfate سولفات جیوه 7783-35-9
Methanesulfonic acid متان سولفونیک اسید 75-75-2
Methanol متانول 67-56-1
4-Methylmorpholine متیل مورفولین 109-02-4
Methyl acetate متیل استات 28983-56-4
Methyl blue متیل بلو 28983-56-4
Methyl cellulose متیل سلولز 9004-67-5
Methyl orange متیل اورانژ 547-58-0
Methyl paraben متیل پارابن 99-76-3
Methyl red متیل رد 493-52-7
Methylene blue متیلن بلو 122965-43-9
1-Methyl-2-pyrrolidone متیل پیرولیدون 872-50-4

مواد آزمایشگاهی ارزان | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال و درجه یک در تهران و سراسر ایران

مواد آزمایشگاهی ارزان | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال و درجه یک در تهران و سراسر ایران

تلفن 09357007743 فروش ویژه و 24 ساعته

سیگما ایران + سفیر آزما کیان

ادامه مطلب ...
خرید آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش ترانس گلوتامیناز با تلفن 09357007743 می باشد

خرید آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش ترانس گلوتامیناز با تلفن 09357007743 می باشد

خرید آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش ترانس گلوتامیناز با تلفن 09357007743

خرید آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش ترانس گلوتامیناز با تلفن 09357007743

ترانس گلوتامیناز
شناساگرها
شمارهٔ EC 2.3.2.13
شمارهٔ CAS ۸۰۱۴۶-۸۵-۶
پایگاه‌های داده
IntEnz نمایش IntEnz
BRENDA مدخل BRENDA
ExPASy نمایش NiceZyme
KEGG نمایش KEGG
MetaCyc گذرگاه سوخت‌وساز
PRIAM نمایه
ساختار PDB RCSB PDB PDBe PDBsum

ترانس گلوتامیناز[۱] نوعی آنزیم پروتئاز از نوع آسیل ترانسفراز است که موجب تشکیل پیوندهای کووالانسی بین پپتیدی مابین گروه آمین آزاد اسید آمینه لیزین و گروه آسیل اسید آمینه گلوتامین در انتهای زنجیره پروتئینی می‌شود. این واکنش همچنین تولید یک مولکول آمونیاک می‌کند. این آنزیم با 2.3.2.13 شماره گذاری شده‌است. پیوندهای تشکیل شده توسط این آنزیم در مقابل فعالیت‌های پروتئولیتیکی بسیار مقاوم و پایدار هستند. این آنزیم قادر است تا آمیزه‌های پروتئینی دارای اسیدهای آمینه فوق را بدون حرارت دهی از حالت مایع به ژل تبدیل کند.

منابع آنزیم ترانس گلوتامیناز

  • این آنزیم به صورت طبیعی در خون پستاندارانی همچون انسان و بمقادیر فراوانی در کبد خوک و گاو وجود دارد.
  • در گیاهانی همچون آفتاب گردان و نخود نیز وجود دارد.
  • در ماکیانی همچون مرغ و بوقلمون نیز یافت می‌شود.
  • در انواع ماهیان همچون مکرل و سالمون و میگو و نرم‌تنان دریایی نیز وجود دارد.
  • برخی گونه‌های میکروبی که اخیراً جهت استحصال صنعتی از آن‌ها استفاده می‌شود.

تصویر مکانیزم واکنش

بالا واکنش نشان می‌دهد چگونه یک نوتروفیل ترکیبی با گلوتامین مانده انتشار آمونیاکو سپس این ترکیب در واکنش با آمین از یک لیزین مانده از دیگر پروتئین‌های تنظیم آنزیم دوباره.

تاریخچه تولید صنعتی

نخستین بار در سال ۱۹۸۷ وجود این آنزیم در گونه میکروبی استرپتومایسس موبارنسیس تشخیص داده شد.

در سال ۱۹۹۳ شرکت آجینوموتو موفق شد تا روشی برای استحصال تجاری این آنزیم از این گونه میکروبی ابداع کند.

تکنولوژی تولید و خالص سازی این آنزیم انحصارا در اختیار شرکت آجینوموتو می‌باشد و حق استخراج و نیز سوش میکروبی مورد استفاده انحصارا برای این شرکت بثبت رسیده است. سایر تولیدکنندگان به دلیل عدم امکان دسترسی به تکنولوژی تولید و استحصال صحیح ناگزیر از دستکاری ژنتیک و میکروبهای تراریخته برای رسیدن به این منظور استفاده می‌کنند و بنابراین استفاده از آنزیمهای ترانس گلوتامیناز تراریخته در فراورده‌های غذایی ممنوع بوده و می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند.[نیازمند منبع]

بعلت مشکلات ایجاد شده در زمینه مصرف این آنزیم طبق قوانین آمریکا و برخی کشورهای اروپایی همچون فرانسه و آلمان تنها استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز شرکت آجینوموتو مجاز است.

کاربرد صنعتی

از آنزیم استخراجی از منابع حیوانی معمولاً در زمینه‌های بیولوژیک و پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۲] با توجه به رشد روزافزون صنعت و نیاز به مصرف این آنزیم در صنایع گوشتی به عنوان چسب گوشت و نیز صنایع لبنی به عنوان بافت دهنده قوی تقاضای بسیار زیادی برای آنزیم استخراجی از منابع میکروبی وجود دارد. آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی یا MTG بر خلاف آنزیم استخراجی از کبد خوک که آنزیمی وابسته به یون کلسیم می‌باشد نیازی به حضور یون کلسیم جهت شروع فعالیت ندارد.

شرایط بهینه فعالیت MTG پی اچ بین ۵ تا ۷ و بهینه دمای فعالیت آن ۳۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد می‌باشد.

موارد کاربرد در صنعت غذا

  • لبنیات
  • فراورده‌های گوشتی
  • صنایع کنسرو گوشتی

کاربرد در صنایع لبنی

آنزیم استخراجی از سوش میکروبی غیر تراریخته Streptomyces mobaraensis در صورتی که در شرایط صحیحی تولید و خالص سازی شده باشد می‌تواند در فراورده‌های لبنی به ویژه ماست، دوغ و پنیر مورد استفاده قرار گیرد. این آنزیم با ایجاد شبکه پایدار در ساختار کازئین شیر موجب می‌شود تا آرایش فضایی درشت کازئینها در موقعیت بهتری قرار گرفته و ساختار ژل مستحکمتری ایجاد شود که بنوبه خود باعث بهبود چشمگیر بافت و نیز کاهش شدید یا حذف آب اندازی در فراورده می‌شود. همچنین با کاهش در دسترس بودن اسیدهای آمینه و نیز تغییر ساختار جزئی در کازئینها از فعالیت پرتئولتیکی محصول کاسته و در نتیجه موجب افزایش چشمگیر ماندگاری فراورده می‌شود.

این آنزیم در شرایط تخمیر استارتر فعال بوده و بعد از پایان فرایند تخمیر بعلت اسیدیته بالا دناتوره شده و غیرفعال می‌گردد.[۳]

با توجه به نابودی ترانس گلوتامیناز غیر تراریخته در پایان فرایند تخمیر از آن به عنوان ماده کمک فرایند(processing aid) یاد شده و در محصول نهایی وجود نخواهد داشت.

09357007743 تلفن سفارش محصولات
با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

ادامه مطلب ...
با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران

آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش آنزیم ترانس گلوتامیناز 09357007743 تلفن تماس

آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش آنزیم ترانس گلوتامیناز 09357007743 تلفن تماس

آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش آنزیم ترانس گلوتامیناز 09357007743 تلفن تماس

ترانس گلوتامیناز نوعی آنزیم پروتئاز از نوع آسیل ترانسفراز است که موجب تشکیل پیوندهای کووالانسی بین پپتیدی مابین گروه آمین آزاد اسید آمینه لیزین و گروه آسیل اسید آمینه گلوتامین در انتهای زنجیره پروتئینی می‌شود. این واکنش همچنین تولید یک مولکول آمونیاک می‌کند. پیوندهای تشکیل شده توسط این آنزیم در مقابل فعالیتهای پروتئولیتیکی بسیار مقاوم و پایدار هستند. این آنزیم قادر است تا آمیزه‌های پروتئینی دارای اسیدهای آمینه فوق را بدون حرارت دهی از حالت مایع به ژل تبدیل کند. آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی، آنزیمیست که بطور طبیعی در بدن انسان، موجودات زنده و برخی گیاهان وجود دارد. بصورت صنعتی، این آنزیم میکروبی، از باکتری استرپتوورتیسیلیوم تولید میشود. آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی MTGکه به نامEC 2. 3. 3. 13 نیز شناخته می شود، جزء آنزیم های ترانسفراز می باشد. MTG پروتئینی است با وزن مولکولی 37/368 دالتون که حاوی 331 اسید آمینه می باشد. تا قبل از سال 1989 آنزیمMTG از کبد خوک استخراج می شد ولی تحقیقات، منجر به شناسایی یک منبع میکروبی برای تولید آنزیم مذکور گردید. این آنزیم از یک گونه ی مهم باکتریایی به نام Streptoverticillium استخراج و خالص سازی می شود. این نوعMTG دارای وزن مولکولی 40000 دالتون برحسبpH و SDS-PAGE ایزوالکتریک معادل 8/9 می باشد. اپتیمم فعالیت این آنزیم بین 6و 7 و بهترین دما برای عملکردآن بین 37 تا 50 درجه ی سانتیگراد استMTGحاصل از میکروارگانیسم، بر خلافMTG حاصل از کبد خوک که آنزیمی وابسته به کلسیم است، وابسته به یون کلسیم نمی باشد. این آنزیم میکروبی فرایندآسیل ترانسفراز راکاتالیز می کند و با ایجاد باند های کووالانت بین پروتئین ها، باعث بهبود بافت و کیفیت محصول غذایی می گرد د و پروتئین های جدید با ویژگی های جدید و منحصر به فرد ایجاد می کند. این پیوند ها شامل اتصالات عرضی بین لایزین از یک پروتئین و گلوتامین از پروتئین دیگر می باشد. تکنولوژی تولید و خالص سازی این آنزیم انحصارا در اختیار شرکت آجینوموتو می‌باشد و حق استخراج و نیز سوش میکروبی مورد استفاده انحصارا برای این شرکت به ثبت رسیده است. سایر تولیدکنندگان به دلیل عدم امکان دسترسی به تکنولوژی تولید و استحصال صحیح ناگزیر از دستکاری ژنتیک و میکروبهای تراریخته برای رسیدن به این منظور استفاده می‌کنند و بنابراین استفاده از آنزیمهای ترانس گلوتامیناز تراریخته در فراورده‌های غذایی ممنوع بوده و می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند. بعلت مشکلات ایجاد شده در زمینه مصرف این آنزیم طبق قوانین آمریکا و برخی کشورهای اروپایی همچون فرانسه و آلمان تنها استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز شرکت آجینوموتو مجاز است. از آنزیم استخراجی از منابع حیوانی معمولاً در زمینه‌های بیولوژیک و پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به رشد روزافزون صنعت و نیاز به مصرف این آنزیم در صنایع گوشتی بعنوان چسب گوشت و نیز صنایع لبنی بعنوان بافت دهنده قوی تقاضای بسیار زیادی برای آنزیم استخراجی از منابع میکروبی وجود دارد. آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی یا MTG بر خلاف آنزیم استخراجی از کبد خوک که آنزیمی وابسته به یون کلسیم می‌باشد نیازی به حضور یون کلسیم جهت شروع فعالیت ندارد. شرایط بهینه فعالیت MTG پی اچ بین ۵ تا ۷ و بهینه دمای فعالیت آن ۳۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد می‌باشد. موارد کاربرد در صنعت غذا عبارتند از: لبنیات، فراورده‌های گوشتی، صنایع کنسرو گوشتی.

تأثیر تیمار آنزیمی سرد ترانس گلوتامیناز شیر بر ویژگی‌های بافت ماست

چکیده ژل پروتئین اساساً بوسیله برهم­کنش­های غیر کووالانسی ضعیف پایدار می­شود. بکارگیری باندهای کووالانسی جدید سبب تشکیل ژل با خصوصیات و ساختار متفاوت می­شود. استفاده از ترانس‌گلوتامیناز (TG) به منظور ایجاد باندهای کووالانسی در شیر و افزایش درجه پلیمریزاسیون به عنوان روشی کاربردی برای بهبود خواص بافتی و حسی ماست پیشنهاد شده است. بنابراین هدف از این مطالعه تیمار آنزیمی سرد شیر توسط ترانس گلوتامیناز و بررسی تأثیر آن بر ویژگی­های بافت محصول می­باشد. برای این منظور آنزیم ترانس گلوتامیناز در چهار سطح غلظت (0، 01/0، 02/0 و 03/0 درصد) و در سه زمان فعالیت (12، 24 و 48 ساعت) در دمای °C 5 بکار برده شد. نتایج به دست آمده نشان داد تیمار شیر بوسیله آنزیم TG و همچنین افزایش زمان نگهداری سبب بهبود ویژگی­های بافتی، افزایش ویسکوزیته و کاهش آب اندازی ماست شد. تمامی سطوح غلظت آنزیم از نظر بافت و قوام کیفیت بسیار بالاتری نسبت به نمونه شاهد (فاقد آنزیم) داشتند و حتی استفاده مقدار 01/0 درصد آنزیم سبب گردید مقدار سفتی به‌طور معنی‌دار از 096/0 به 131/0 گرم و قوام از 872/0 به 049/1 گرم برثانیه افزایش یابد. در میان 10 نمونه ماست تولید شده، نمونه تیمار شده با 03/0 درصد آنزیم به مدت 48 ساعت دارای بیشترین سفتی و قوام بود و میانگین آن در طی 20 روز نگهداری به‌ترتیب 204/0 گرم و 645/1 گرم برثانیه گزارش گردید. در هرحال، براساس نتایج به‌دست آمده ویسکوزیته نمونه تیمار شده با 03/0 درصد آنزیم به مدت 24 ساعت (32/24 ‌پاسکال‌ثانیه) به‌طور معنی‌داری بالاتر از بقیه نمونه‌ها بود.

تأثیرآنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی (MTG) بر خصوصیات بافتی و حسی پنیر فراپالایشی

سابقه و هدف:‌ آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی جزء آنزیم های ترانسفراز می باشد که می تواند بین اسید آمینه گلوتامین از یک پروتئین و لایزین از پروتئین دیگر اتصالات عرضی ایجاد کند.در این پژوهش تأثیر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی (MTG) هم زمان با رنین در دو مدت زمان انکوباسیون 30 و 60 دقیقه، در درجه حرارت °C‌38 بر روی ویژگی‌های بافتی و حسی پنیر فراپالایشی (UF) طی روز‌های 1 ،15 ،30 و 45 مورد مطالعه قرار گرفته است. مواد و روش‌ها:‌ آنزیم ترانس گلوتامیناز در سه غلظت 15،30 و 45 واحد به ازای هر لیتر شیر مورد استفاده قرار گرفت. برای پی بردن به ویژگی‌های بافتی (تنش در نقطه‌ی گسیختگی و مدول یانگ) از ماشین بافت سنج (تستومتریک) استفاده شد. یافته‌ها: آنزیم ترانس گلوتامیناز طی روز‌های اول رسیدن سبب افزایش سطح تنش در نقطه‌ی گسیختگی و مدول کشسانی یانگ پنیرفراپالایشی شد.نسبت رطوبت به پروتئین نیز در تیمارهای مختلف نسبت به نمونه‌ی شاهد (C) کاهش یافت. با گذشت زمان شاهد کاهش تنش در نقطه‌ی گسیختگی، مدول یانگ و در نتیجه کاهش سفتی نمونه‌های تیمار شده‌ی پنیر بودیم. افزایش مدت زمان انکوباسیون از 30 دقیقه به 60 دقیقه سبب تأثیر بیشتر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر روی خصوصیات بافتی و حسی پنیر UF می‌شود. افزودن ترانس گلوتامیناز در غلظت 15 واحد به ازای هر لیتر شیر در زمان‌های انکوباسیون 30 و 60 دقیقه سبب ایجاد بافتی مستحکم با پذیرش کلی بالای پنیر فراپالایشی می‌شود. نتیجه‌گیری:‌ غلظت‌های بالای آنزیم ترانس گلوتامیناز در هر دوزمان انکوباسیون سبب افزایش بیش از حد سفتی بافت و کاهش پذیرش کلی می‌شود. واژگان کلیدی: پنیر فراپالایشی، آنزیم ترانس گلوتامیناز، مدت زمان انکوباسیون، بافت

استفاده از آنزيم ترانس گلوتاميناز ميکروبي به عنوان جايگزين بخشي از شير خشک بدون چربي در ماست اسفناج

مقدمه: آنزيم ترانس گلوتاميناز ميکروبي (MTGase) جز آنزيم هاي ترانسفراز مي باشد که مي تواند بين اسيدآمينه گلوتامين از يک پروتئين و لايزين از پروتئين ديگر اتصالات عرضي ايجاد کند. پيوندهاي کوالانسي ايجاد شده توسط اين آنزيم، اثرات منحصر به فردي روي ظرفيت تشکيل ژل، پايداري حرارتي و ظرفيت نگهداري آب در پروتئين ها دارد. در اين پژوهش، اين آنزيم (با غلظت هاي 0.1، 0.2 و 0.3 گرم بر ليتر) به عنوان جايگزين بخشي از شيرخشک بدون چربي در ماست اسفناج به کاربرده شد.
مواد و روش ها: تاثير اين آنزيم بر ويژگي هاي فيزيکوشيميايي انتخابي (نظير PH، اسيديته قابل تيتر، ميزان آب اندازي و ويسکوزيته) و خواص حسي (بافت، طعم، بو و پذيرش کلي) مورد بررسي قرار گرفت. نمونه هاي ماست به مدت پانزده روز در دماي 4oC نگهداري و متغيرهاي مورد نظر در روزهاي صفر، پنج، ده و پانزده اندازه گيري شدند.
يافته ها: نتايج تجزيه آماري داده ها نشان داد که افزودن غلظت هاي مختلف آنزيم ضمن جلوگيري از تغييرات مشخص در pH و اسيديته، ويسکوزيته (گرانروي) ماست را افزايش داد و باعث کاهش آب اندازي در ماست شد. غلظت 0.1 گرم بر ليتر توانست خواصي شبيه نمونه تيمار نشده ايجاد کند، البته غلظت بالاتر خواص بهتري را موجب شد ولي از لحاظ اقتصادي توجيهي نداشت، چرا که ميزان کمتر آنزيم توانسته بود ماستي مشابه نمونه کنترل ايجاد کند.
نتيجه گيري: استفاده از آنزيم ترانس گلوتاميناز ميکروبي جايگزين قابل قبولي براي کنسانتره پروتئين شير در ماست همزده اسفناج است.

کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در صنایع شیر

ترانس گلوتامیناز یک آنزیم است که به تازگی جهت اصلاح پروتئین ها به منظور اتصال عرضی پروتئین ها مورد توجه دانشمندان بزرگ صنایع غذایی قرار گرفته است. این آنزیم میکروبی واکنش اسیل ترانسفر را با ایجادباندهای کووالانسی بین گاما کربوکسی آمید از پروتئین گلوتامین و آمین های اولیه انجام می دهد. در صنایع غذایی علاوه بر استفاده از این آنزیم در مواد خام در مراحل فرآوری مواد غذایی کاربرد آن افزایش یافته است. مانند تشکیل یک پیوند اضافی ایزوپپتید(Iso- peptide) که خواص عملکردی مواد غذایی را از جمله قابلیت تشکیل ژل ویسکوزیته و یا ظرفیت (قابلیت) نگهداری آب افزایش می دهدTGترانس گلوتامیناز) در یک محدوده ی )pHگسترده از 8-5 فعال است. این آنزیم در ℃37-50 ثبات دارد اما در بالاتر از ℃75آنزیم فعالیت خود را در عرض چند دقیقه در دوزهای معمولی از دست می دهد و سست می شود TGاز پیوند کوالانسی بین گلوتامین و لیزین باقی مانده در پروتئین ایجاد می گرددTG یک ابزار مفید برای تولید محصولات لبنی است. وزن مولکولی ترانس گلوتامیناز میکروبی در حدود 38000 کیلو دالتون و نقطه ی ایزوالکتریک آن8/9است. با استفاده از روش تعیینتوالی پروتئین نشان داده شده است که ساختار اصلیTGتشکیل شده از 331 اسید آمینه است که مونومر (پروتئین ساده) میباشد TG در بسیاری از بافت های حیوانی و مایعات بدن یافت می شود و در برخی از فرآیندهای زیستی از جمله لخته شدن خون، سخت شدن غشاء گلبول قرمز، انعقاد خون، تغییر رفتار پروتئین های مواد غذایی مثل کازئین شیر، گلوبولین در آندوسپرم گندم سویا استفاده می شود. در این مقاله سعی شده است به کاربرد های صنعتی ترانس گلوتامیناز در صنعت لبنیات اشاره شده تا درک و مفهوم آن در صنعت مشخص گردد.

اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی (MTG) بر ویژگی های کیفی نان گندم حاوی آرد جو بدون پوشینه

آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی جزء آنزیم های ترانسفراز می باشد که می تواند بین اسید آمینه گلوتامین از یک پروتئین و لایزین از پروتئین دیگر اتصالات عرضی ایجاد کند. در این پژوهش، ابتدا ویژگی های فیزیکوشیمیایی گندم، جو بدون پوشینه و آرد به دست آمده از اختلاط آن ها مورد بررسی قرار گرفت، سپس اثر MTG بر ویژگی های کیفی نان حجیم به دست آمده از آرد گندم حاوی ۲۰، ۳۵ و ۵۰ درصد از آرد جو بدون پوشینه بررسی گردید. آنزیم MTG در سطوح ۰، ۵/۰، ۱، ۵/۱ و ۲ درصد به نمونه های آرد اضافه شد، و به منظور افزایش میزان اسید آمینه لایزین به عنوان سوبسترای آنزیم، ایزوله پروتئینی سویا (SPI) به میزان ۳ درصد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون های فیزیکی و شیمیایی نشان داد که ویژگی های جو بدون پوشینه در مقایسه با گندم مورد مطالعه، به طور معنی داری (۰۵/۰P<) متفاوت است. نتایج اندازه گیری حجم نشان داد که در نان های حاوی ۲۰ درصد آرد جو بدون پوشینه و نان گندم، با افزودن MTG حجم نان ها کاهش یافت و در نان حاوی ۳۵ درصد و ۵۰ درصد آرد جو بدون پوشینه حجم نان ها با افزایش میزان آنزیم از ۵/۰ درصد تا ۵/۱ درصد افزایش یافت و نان های تیمار شده با ۲ درصد آنزیم دارای کم ترین حجم بودند. نتایج رنگ سنجی نشان داد که با افزایش درصد آنزیم، رنگ پوسته نان روشن تر شد. در نمونه های حاوی ۳۵ و ۵۰ درصد آرد جو بدون پوشینه، با افزایش درصد آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی تا سطح ۵/۱ درصد، از میزان بیاتی نان ها کاسته شد و در تمام نمونه ها، با افزایش درصد آنزیم تا ۲ درصد، بیاتی نان ها افزایش یافت. بنابراین، آنزیم MTG تا سطوح مشخصی، می‎تواند باعث بهبود ویژگی های کیفی نان شود.
خرید آنزیم ترانس گلوتامیناز | فروش آنزیم ترانس گلوتامیناز 09357007743 تلفن تماس

خرید آنزیم ترانس گلوتامیناز | فروش آنزیم ترانس گلوتامیناز 09357007743 تلفن تماس

09357007743 تلفن سفارش محصولات
با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

 

ادامه مطلب ...
error: سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران : 09357007743 فروش 24 ساعته