برچسب- آنزیم ترانس گلوتامیناز خرید

مواد آزمایشگاهی ارزان | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال و درجه یک در تهران و سراسر ایران

مواد آزمایشگاهی ارزان | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال و درجه یک در تهران و سراسر ایران

مواد آزمایشگاهی ارزان | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال و درجه یک در تهران و سراسر ایران

مواد آزمایشگاهی ارزان | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال و درجه یک در تهران و سراسر ایران

Acetamide for synthesisاستامید822343
Acetanilide for synthesisاستانیلید822344
Acetic acid glacialاستیک اسید گلاسیال64-19-7
Acetoneاستون67-64-1
Acetonitrileاستونیتریل75-05-8
Acetophenoneاستوفنون98-86-2
Acetylacetoneاستیل استون123-54-6
Acrylic acidآکریلیک اسید79-10-7
Adipic acidآدیپیک اسید124-04-9
Allyl alcoholآلیل الکل107-18-6
Aluminium ammonium sulfate dodecahydrateآلومینیوم آمونیوم سولفات یازده آبه7784-26-1
Aluminium chloride anhydrousآلومینیوم کلراید انیدراز7446-70-0
Aluminium nitrate nonahydrateآلومینیوم نیترات نه آبه7784-27-2
Aluminium oxideآلومینیوم اکساید1344-28-1
Aluminium sulfateآلومینیوم سولفات10043-01-3
Ammoniaآمونیاک7664-41-7
Ammonium acetateآمونیوم استات631-61-8
Ammonium carbonateآمونیوم کربنات506-87-6
Ammonium cerium (IV) nitrateآمونیوم سریوم نیترات16774-21-3
Ammonium cerium (IV) sulfateآمونیوم سریوم سولفات10378-47-9
Ammonium chlorideآمونیوم کلراید12125-02-9
Ammonium dichromateآمونیوم دی کرومات7789-09-5
di-Ammonium hydrogen phosphateدی آمونیوم هیدروژن فسفات7783-28-0
di-Ammonium oxalate monohydrateدی آمونیوم اگزالات مونوهیدرات6009-70-7
Ammonium fluorideآمونیوم فلوراید12125-01-8
Ammonium heptamolybdate tetrahydrateآمونیوم هپتا مولیبدات تتراهیدرات12054-85-2
Ammonium hydrogen difluorideآمونیوم هیدروژن دی فلوراید1341-49-7
Ammonium peroxodisulfateآمونیوم پراکسودی سولفات7727-54-0
Ammonium sulfateآمونیوم سولفات7783-20-2
Ammonium thiocyanateآمونیوم تیوسیانات1762-95-4
Anilineآنیلین62-53-3
Anthroneآنترون90-44-8
Barium carbonateباریم کربنات513-77-9
Barium chloride dihydrateباریم کلراید دو آبه10326-27-9
Barium hydroxide octahydrateباریم هیدروکسید 8 آبه12230-71-6
Barium nitrateباریم نیترات10022-31-8
Barium sulfateباریم سولفات7727-43-7
Benzaldehydeبنزالدهید100-52-7
Benzeneبنزن 71-43-2
Benzoic acidبنزوئیک اسید65-85-0
Benzoyl chlorideبنزوئیل کلراید98-88-4
p-Benzoquinoneبنزوکینون106-51-4
Benzyl alcoholبنزیل الکل100-51-6
Bismuth (III) nitrate pentahydrateبیسموت نیترات 5آبه10035-06-0
Boric acidبوریک اسید10043-35-3
Boron trifluoride-diethyl etherبور تری فلوئورید دی اتیل اتر109-63-7
Brij 58بریج9004-95-9
Bromineبور7726-95-6
Bromophenol blueبرمو فنول بلو115-39-9
1-Butanesulfonic acidبوتان سولفونیک اسید2386-54-1
1-Butanolبوتانول71-36-3
n-Butyl acetateبوتیل استات123-86-4
tert-Butyl methyl etherبوتیل متیل اتر1634-04-4
2-tert-Butyl methoxyphenolبوتیل متوکسی فنول489-01-0
Cadmium chlorideکادمیم کلرید10108-64-2
Cadmium nitrate tetrahydrateکادمیم نیترات 4 ابه10022-68-1
Cadmium sulfate hydrateکادمیم سولفات آبدار7790-84-3
Calcium hydroxideکلسیم هیدروکسید1305-62-0
Calcium nitrate tetrahydrateکلسیم نیترات 4 آبه13477-34-4
Cadmium sulfate hydrateکادمیم سولفات هیدراته7790-84-3
Caffeineکافئین58-08-2
Calcium carbonateکلسیم کربنات471-34-1

Calcium chlorideکلسیم کلراید10043-52-4
Calcium hydroxideکلسیم هیدروکساید1305-62-0
Calcium nitrateکلسیم نیترات35054-52-5
Calcium sulfateکلسیم سولفات10101-41-4
Carbol fuchsinکربولC4165
Carbon disulfideکربن دی سولفید75-15-0
Carbon tetrachlorideکربن تترا کلرید56-23-5
Carboxymethylcellulose sodium saltکربوکسی متیل سلولز (نمک سدیم)9004-32-4
Cetrimonium bromideستریمید57-09-0
Charcoal activatedچارکول فعال7440-44-0
Chlorobenzeneکلرو بنزن108-90-7
Chloroformکلروفرم67-66-3
N-Chlorosuccinimide pureکلرو سوکسینیمید128-09-6
4-Chloro-3-methylphenol for synthesisکلرو متیل فنول59-50-7
Citric acid anhydrousسیتریک اسید77-92-9
Cobalt (II) acetate tetrahydrateکبالت استات6147-53-1
Cobalt (II) chloride hexahydrateکبالت کلراید7791-13-1
Cobalt(II) nitrate hexahydrateکبالت نیترات10026-22-9
Cobalt (II) sulfate heptahydrateکبالت سولفات10026-24-1
Copper(II) acetate monohydrateاستات مس6046-93-1
Copper (II) chloride dihydrateکلرید مس10125-13-0
Copper (II) hydroxide carbonateهیدروکسید مس6046-93-1
Copper (II) nitrate trihydrateنیترات مس10031-43-3
Copper(II) oxide powder for analysisاکسید مس1317-38-0
Copper (II) sulfate pentahydrateسولفات مس7758-99-8
Cyclohexaneسیکلوهگزان110-82-7
Cyclohexylamineسیکلو هگزیل آمین108-91-8
D(+)-Glucose, anhydrousگلوکز492-62-6
Dibutyl phthalateدی بوتیل فتالات84-74-2
1-2-Dichlorobenzene for synthesisدی کلرو بنزن95-50-1
1-2-Dichloroethane for analysisدی کلرو اتان17060-07-0
Dichloromethaneدی کلرو متان75-09-2
Diethanolamineدی اتانول آمین111-42-2
Diethyl etherدی اتیل اتر60-29-7
Diethyl malonateدی اتیل مالونات105-53-3

Diethyl methoxycarbonylmethanephosphonateدی اتیل متوکسی کربونیل متان فسفونات1067-74-9
Diethyl methylmalonateدی اتیل متیل مالونات609-08-5
Diethyl oxalateدی اتیل اگزالات95-92-1
Diethyl phenylmalonateدی اتیل فنیل مالونات83-13-6
Diethyl pyrrolidinomethanephosphonateدی اتیل پیرولیدینو متان فسفونات51868-96-3
Diethyl succinateدی اتیل سوکسینات123-25-1
Diethyl sulfateدی اتیل سولفات64-67-5
2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazoleدی اتیل تیادیازول40928-84-5
N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium

sulfate

دی اتیل فنیلن دی آمونیوم سولفات6283-63-2
N,N-Diethylacetamideدی اتیل استامید685-91-6
Diethylamineدی اتیل آمین109-89-7
4-(Diethylamino)benzoic acidدی اتیل آمینو بنزوئیک اسید5429-28-7
4-Diethylaminobenzaldehydeدی اتیل آمینوبنزالدهید120-21-8
Diethylaminosulfur trifluorideدی اتیل امینوسولفور تری فلورید38078-09-0
3-Diethylamino-1-propylamineدی اتیل امینو پروپیل امین104-78-9
Diethylammonium bromideدی اتیل امونیوم بروماید6274-12-0
Diethylammonium chlorideدی اتیل امونیوم کلراید660-68-4
N,N-Diethylanilineدی اتیل انیلین91-66-7
1,4-Diethylbenzeneدی اتیل بنزن105-05-5
Diethylcarbamyl chlorideدی اتیل کربامیل کلراید88-10-8
Diethylene glycol dibutyl etherدی اتیلن گلایکول دی بوتیل اتر112-73-2
Diethylenetriamineدی اتیلن تری امین111-40-0
Diethylenetriaminepentaaceticacidدی اتیلن تری امین پنتااستیک اسید67-43-6
N,N-Diethylethanolammonium chlorideدی اتیل اتانول امونیوم کلراید13989-32-7
Diethyl etherدی اتیل اتر60-29-7
N,N-Diethylethylenediamineدی اتیل اتیلن دی امین100-36-7
N,N-Diethylformamideدی اتیل فرمامید617-84-5
N,N-Diethylhydroxylamineدی اتیل هیدروکسیل امین3710-84-7
Difluoroacetic acidدی فلورو استیک اسسید381-73-7
3,4-Difluorobenzoic acidدی فلورو بنزوئیک اسید455-86-7
2,6-Difluorobenzonitrileدی فلورو بنزونیتریل1897-52-5
4,4’-Difluorobenzophenoneدی فلورو بنزوفنون345-92-6
2,6-Difluorobenzylamineدی فلوروبنزیل آمین69385-30-4
4,4’-Difluorodiphenylmethaneدی فلورو دی فنیل متان457-68-1
2,6-Difluorophenylacetic acidدی فلورو فنیل استیک اسید85068-28-6
3,4-Difluorophenylboronic acidدی فلورو فنیل بورونیک اسید168267-41-2
4,5-Difluorophthalic anhydrideدی فلورو فتالیک انیدرید18959-30-3
2,6-Difluoropyridine دی فلوروپیریدین1513-65-1
2,3-Difluorotolueneدی فلورو تولوئن3828-49-7

Lactic acidلاکتیک اسید50-21-5
Lead(II) acetate trihydrateاستات سرب سه ابه6080-56-4
Lead(II) hydroxide acetateهیدروکسید سرب استات51404-69-4
Lead(II) nitrateنیترات سرب10099-74-8
Lead oxideاکسید سرب1314-41-6
Lithium chlorideلیتیم کلراید7447-41-8
di-Lithium tetraborateدی لیتیم تترا بورات12007-60-2
Litmus paper Blueکاغذ لیتموس ابی37135
Litmus paper Redکاغذ لیتموس قرمز1.09489
Magnesium acetate tetrahydrateمنیزیم استات تتراهیدراته 16674-78-5
Magnesium carbonateمنیزیم کربنات23389-33-5
Magnesium hydroxide carbonateمنیزیم هیدروکساید کربنات39409-82-0
Magnesium methyl carbonateمنیزیم متیل کربنات4861-79-4
Magnesium chloride hexahydrateمنیزیم متیل کربنات7791-18-6
Magnesium nitrate hexahydrateمنیزیم نیترات شش ابه 13446-18-9
Magnesium sulfate heptahydrateمنیزیم سولفات هفت ابه 10034-99-8
DL-Malic acidمالیک اسید6915-15-7
Maltose monohydrateمالتوز تک ابه6363-53-7
Manganese dioxideمنیزیم دی اکساید1313-13-9
Manganese(II) chloride tetrahydrateمنیزیم کلراید چهار ابه13446-34-9
Manganese(II) sulfate monohydrateمنیزیم سولفات تک ابه10034-96-5
Mannitolمانیتول69-65-8
Mercury(II) acetateاستات جیوه1600-27-7
Mercury(II) chlorideکلرید جیوه7487-94-7
Mercury(II) iodideجیوه یدید7774-29-0
Mercury(II) nitrateنیترات جیوه7783-34-8
Mercury(II) oxideجیوه اکسید21908-53-2
Mercury(II) sulfateسولفات جیوه7783-35-9
Methanesulfonic acidمتان سولفونیک اسید75-75-2
Methanolمتانول67-56-1
4-Methylmorpholineمتیل مورفولین109-02-4
Methyl acetateمتیل استات28983-56-4
Methyl blueمتیل بلو28983-56-4
Methyl celluloseمتیل سلولز9004-67-5
Methyl orangeمتیل اورانژ547-58-0
Methyl parabenمتیل پارابن99-76-3
Methyl redمتیل رد493-52-7
Methylene blueمتیلن بلو122965-43-9
1-Methyl-2-pyrrolidoneمتیل پیرولیدون872-50-4

مواد آزمایشگاهی ارزان | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال و درجه یک در تهران و سراسر ایران

مواد آزمایشگاهی ارزان | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال و درجه یک در تهران و سراسر ایران

تلفن 09357007743 فروش ویژه و 24 ساعته

سیگما ایران + سفیر آزما کیان

ادامه مطلب ...
خرید آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش ترانس گلوتامیناز با تلفن 09357007743 می باشد

خرید آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش ترانس گلوتامیناز با تلفن 09357007743 می باشد

خرید آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش ترانس گلوتامیناز با تلفن 09357007743

خرید آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش ترانس گلوتامیناز با تلفن 09357007743

ترانس گلوتامیناز
شناساگرها
شمارهٔ EC2.3.2.13
شمارهٔ CAS۸۰۱۴۶-۸۵-۶
پایگاه‌های داده
IntEnzنمایش IntEnz
BRENDAمدخل BRENDA
ExPASyنمایش NiceZyme
KEGGنمایش KEGG
MetaCycگذرگاه سوخت‌وساز
PRIAMنمایه
ساختار PDBRCSB PDB PDBe PDBsum

ترانس گلوتامیناز[۱] نوعی آنزیم پروتئاز از نوع آسیل ترانسفراز است که موجب تشکیل پیوندهای کووالانسی بین پپتیدی مابین گروه آمین آزاد اسید آمینه لیزین و گروه آسیل اسید آمینه گلوتامین در انتهای زنجیره پروتئینی می‌شود. این واکنش همچنین تولید یک مولکول آمونیاک می‌کند. این آنزیم با 2.3.2.13 شماره گذاری شده‌است. پیوندهای تشکیل شده توسط این آنزیم در مقابل فعالیت‌های پروتئولیتیکی بسیار مقاوم و پایدار هستند. این آنزیم قادر است تا آمیزه‌های پروتئینی دارای اسیدهای آمینه فوق را بدون حرارت دهی از حالت مایع به ژل تبدیل کند.

منابع آنزیم ترانس گلوتامیناز

  • این آنزیم به صورت طبیعی در خون پستاندارانی همچون انسان و بمقادیر فراوانی در کبد خوک و گاو وجود دارد.
  • در گیاهانی همچون آفتاب گردان و نخود نیز وجود دارد.
  • در ماکیانی همچون مرغ و بوقلمون نیز یافت می‌شود.
  • در انواع ماهیان همچون مکرل و سالمون و میگو و نرم‌تنان دریایی نیز وجود دارد.
  • برخی گونه‌های میکروبی که اخیراً جهت استحصال صنعتی از آن‌ها استفاده می‌شود.

تصویر مکانیزم واکنش

بالا واکنش نشان می‌دهد چگونه یک نوتروفیل ترکیبی با گلوتامین مانده انتشار آمونیاکو سپس این ترکیب در واکنش با آمین از یک لیزین مانده از دیگر پروتئین‌های تنظیم آنزیم دوباره.

تاریخچه تولید صنعتی

نخستین بار در سال ۱۹۸۷ وجود این آنزیم در گونه میکروبی استرپتومایسس موبارنسیس تشخیص داده شد.

در سال ۱۹۹۳ شرکت آجینوموتو موفق شد تا روشی برای استحصال تجاری این آنزیم از این گونه میکروبی ابداع کند.

تکنولوژی تولید و خالص سازی این آنزیم انحصارا در اختیار شرکت آجینوموتو می‌باشد و حق استخراج و نیز سوش میکروبی مورد استفاده انحصارا برای این شرکت بثبت رسیده است. سایر تولیدکنندگان به دلیل عدم امکان دسترسی به تکنولوژی تولید و استحصال صحیح ناگزیر از دستکاری ژنتیک و میکروبهای تراریخته برای رسیدن به این منظور استفاده می‌کنند و بنابراین استفاده از آنزیمهای ترانس گلوتامیناز تراریخته در فراورده‌های غذایی ممنوع بوده و می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند.[نیازمند منبع]

بعلت مشکلات ایجاد شده در زمینه مصرف این آنزیم طبق قوانین آمریکا و برخی کشورهای اروپایی همچون فرانسه و آلمان تنها استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز شرکت آجینوموتو مجاز است.

کاربرد صنعتی

از آنزیم استخراجی از منابع حیوانی معمولاً در زمینه‌های بیولوژیک و پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۲] با توجه به رشد روزافزون صنعت و نیاز به مصرف این آنزیم در صنایع گوشتی به عنوان چسب گوشت و نیز صنایع لبنی به عنوان بافت دهنده قوی تقاضای بسیار زیادی برای آنزیم استخراجی از منابع میکروبی وجود دارد. آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی یا MTG بر خلاف آنزیم استخراجی از کبد خوک که آنزیمی وابسته به یون کلسیم می‌باشد نیازی به حضور یون کلسیم جهت شروع فعالیت ندارد.

شرایط بهینه فعالیت MTG پی اچ بین ۵ تا ۷ و بهینه دمای فعالیت آن ۳۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد می‌باشد.

موارد کاربرد در صنعت غذا

  • لبنیات
  • فراورده‌های گوشتی
  • صنایع کنسرو گوشتی

کاربرد در صنایع لبنی

آنزیم استخراجی از سوش میکروبی غیر تراریخته Streptomyces mobaraensis در صورتی که در شرایط صحیحی تولید و خالص سازی شده باشد می‌تواند در فراورده‌های لبنی به ویژه ماست، دوغ و پنیر مورد استفاده قرار گیرد. این آنزیم با ایجاد شبکه پایدار در ساختار کازئین شیر موجب می‌شود تا آرایش فضایی درشت کازئینها در موقعیت بهتری قرار گرفته و ساختار ژل مستحکمتری ایجاد شود که بنوبه خود باعث بهبود چشمگیر بافت و نیز کاهش شدید یا حذف آب اندازی در فراورده می‌شود. همچنین با کاهش در دسترس بودن اسیدهای آمینه و نیز تغییر ساختار جزئی در کازئینها از فعالیت پرتئولتیکی محصول کاسته و در نتیجه موجب افزایش چشمگیر ماندگاری فراورده می‌شود.

این آنزیم در شرایط تخمیر استارتر فعال بوده و بعد از پایان فرایند تخمیر بعلت اسیدیته بالا دناتوره شده و غیرفعال می‌گردد.[۳]

با توجه به نابودی ترانس گلوتامیناز غیر تراریخته در پایان فرایند تخمیر از آن به عنوان ماده کمک فرایند(processing aid) یاد شده و در محصول نهایی وجود نخواهد داشت.

09357007743 تلفن سفارش محصولات
با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

ادامه مطلب ...
با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران

آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش آنزیم ترانس گلوتامیناز 09357007743 تلفن تماس

آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش آنزیم ترانس گلوتامیناز 09357007743 تلفن تماس

آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش آنزیم ترانس گلوتامیناز 09357007743 تلفن تماس

ترانس گلوتامیناز نوعی آنزیم پروتئاز از نوع آسیل ترانسفراز است که موجب تشکیل پیوندهای کووالانسی بین پپتیدی مابین گروه آمین آزاد اسید آمینه لیزین و گروه آسیل اسید آمینه گلوتامین در انتهای زنجیره پروتئینی می‌شود. این واکنش همچنین تولید یک مولکول آمونیاک می‌کند. پیوندهای تشکیل شده توسط این آنزیم در مقابل فعالیتهای پروتئولیتیکی بسیار مقاوم و پایدار هستند. این آنزیم قادر است تا آمیزه‌های پروتئینی دارای اسیدهای آمینه فوق را بدون حرارت دهی از حالت مایع به ژل تبدیل کند. آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی، آنزیمیست که بطور طبیعی در بدن انسان، موجودات زنده و برخی گیاهان وجود دارد. بصورت صنعتی، این آنزیم میکروبی، از باکتری استرپتوورتیسیلیوم تولید میشود. آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی MTGکه به نامEC 2. 3. 3. 13 نیز شناخته می شود، جزء آنزیم های ترانسفراز می باشد. MTG پروتئینی است با وزن مولکولی 37/368 دالتون که حاوی 331 اسید آمینه می باشد. تا قبل از سال 1989 آنزیمMTG از کبد خوک استخراج می شد ولی تحقیقات، منجر به شناسایی یک منبع میکروبی برای تولید آنزیم مذکور گردید. این آنزیم از یک گونه ی مهم باکتریایی به نام Streptoverticillium استخراج و خالص سازی می شود. این نوعMTG دارای وزن مولکولی 40000 دالتون برحسبpH و SDS-PAGE ایزوالکتریک معادل 8/9 می باشد. اپتیمم فعالیت این آنزیم بین 6و 7 و بهترین دما برای عملکردآن بین 37 تا 50 درجه ی سانتیگراد استMTGحاصل از میکروارگانیسم، بر خلافMTG حاصل از کبد خوک که آنزیمی وابسته به کلسیم است، وابسته به یون کلسیم نمی باشد. این آنزیم میکروبی فرایندآسیل ترانسفراز راکاتالیز می کند و با ایجاد باند های کووالانت بین پروتئین ها، باعث بهبود بافت و کیفیت محصول غذایی می گرد د و پروتئین های جدید با ویژگی های جدید و منحصر به فرد ایجاد می کند. این پیوند ها شامل اتصالات عرضی بین لایزین از یک پروتئین و گلوتامین از پروتئین دیگر می باشد. تکنولوژی تولید و خالص سازی این آنزیم انحصارا در اختیار شرکت آجینوموتو می‌باشد و حق استخراج و نیز سوش میکروبی مورد استفاده انحصارا برای این شرکت به ثبت رسیده است. سایر تولیدکنندگان به دلیل عدم امکان دسترسی به تکنولوژی تولید و استحصال صحیح ناگزیر از دستکاری ژنتیک و میکروبهای تراریخته برای رسیدن به این منظور استفاده می‌کنند و بنابراین استفاده از آنزیمهای ترانس گلوتامیناز تراریخته در فراورده‌های غذایی ممنوع بوده و می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند. بعلت مشکلات ایجاد شده در زمینه مصرف این آنزیم طبق قوانین آمریکا و برخی کشورهای اروپایی همچون فرانسه و آلمان تنها استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز شرکت آجینوموتو مجاز است. از آنزیم استخراجی از منابع حیوانی معمولاً در زمینه‌های بیولوژیک و پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به رشد روزافزون صنعت و نیاز به مصرف این آنزیم در صنایع گوشتی بعنوان چسب گوشت و نیز صنایع لبنی بعنوان بافت دهنده قوی تقاضای بسیار زیادی برای آنزیم استخراجی از منابع میکروبی وجود دارد. آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی یا MTG بر خلاف آنزیم استخراجی از کبد خوک که آنزیمی وابسته به یون کلسیم می‌باشد نیازی به حضور یون کلسیم جهت شروع فعالیت ندارد. شرایط بهینه فعالیت MTG پی اچ بین ۵ تا ۷ و بهینه دمای فعالیت آن ۳۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد می‌باشد. موارد کاربرد در صنعت غذا عبارتند از: لبنیات، فراورده‌های گوشتی، صنایع کنسرو گوشتی.

تأثیر تیمار آنزیمی سرد ترانس گلوتامیناز شیر بر ویژگی‌های بافت ماست

چکیده ژل پروتئین اساساً بوسیله برهم­کنش­های غیر کووالانسی ضعیف پایدار می­شود. بکارگیری باندهای کووالانسی جدید سبب تشکیل ژل با خصوصیات و ساختار متفاوت می­شود. استفاده از ترانس‌گلوتامیناز (TG) به منظور ایجاد باندهای کووالانسی در شیر و افزایش درجه پلیمریزاسیون به عنوان روشی کاربردی برای بهبود خواص بافتی و حسی ماست پیشنهاد شده است. بنابراین هدف از این مطالعه تیمار آنزیمی سرد شیر توسط ترانس گلوتامیناز و بررسی تأثیر آن بر ویژگی­های بافت محصول می­باشد. برای این منظور آنزیم ترانس گلوتامیناز در چهار سطح غلظت (0، 01/0، 02/0 و 03/0 درصد) و در سه زمان فعالیت (12، 24 و 48 ساعت) در دمای °C 5 بکار برده شد. نتایج به دست آمده نشان داد تیمار شیر بوسیله آنزیم TG و همچنین افزایش زمان نگهداری سبب بهبود ویژگی­های بافتی، افزایش ویسکوزیته و کاهش آب اندازی ماست شد. تمامی سطوح غلظت آنزیم از نظر بافت و قوام کیفیت بسیار بالاتری نسبت به نمونه شاهد (فاقد آنزیم) داشتند و حتی استفاده مقدار 01/0 درصد آنزیم سبب گردید مقدار سفتی به‌طور معنی‌دار از 096/0 به 131/0 گرم و قوام از 872/0 به 049/1 گرم برثانیه افزایش یابد. در میان 10 نمونه ماست تولید شده، نمونه تیمار شده با 03/0 درصد آنزیم به مدت 48 ساعت دارای بیشترین سفتی و قوام بود و میانگین آن در طی 20 روز نگهداری به‌ترتیب 204/0 گرم و 645/1 گرم برثانیه گزارش گردید. در هرحال، براساس نتایج به‌دست آمده ویسکوزیته نمونه تیمار شده با 03/0 درصد آنزیم به مدت 24 ساعت (32/24 ‌پاسکال‌ثانیه) به‌طور معنی‌داری بالاتر از بقیه نمونه‌ها بود.

تأثیرآنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی (MTG) بر خصوصیات بافتی و حسی پنیر فراپالایشی

سابقه و هدف:‌ آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی جزء آنزیم های ترانسفراز می باشد که می تواند بین اسید آمینه گلوتامین از یک پروتئین و لایزین از پروتئین دیگر اتصالات عرضی ایجاد کند.در این پژوهش تأثیر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی (MTG) هم زمان با رنین در دو مدت زمان انکوباسیون 30 و 60 دقیقه، در درجه حرارت °C‌38 بر روی ویژگی‌های بافتی و حسی پنیر فراپالایشی (UF) طی روز‌های 1 ،15 ،30 و 45 مورد مطالعه قرار گرفته است. مواد و روش‌ها:‌ آنزیم ترانس گلوتامیناز در سه غلظت 15،30 و 45 واحد به ازای هر لیتر شیر مورد استفاده قرار گرفت. برای پی بردن به ویژگی‌های بافتی (تنش در نقطه‌ی گسیختگی و مدول یانگ) از ماشین بافت سنج (تستومتریک) استفاده شد. یافته‌ها: آنزیم ترانس گلوتامیناز طی روز‌های اول رسیدن سبب افزایش سطح تنش در نقطه‌ی گسیختگی و مدول کشسانی یانگ پنیرفراپالایشی شد.نسبت رطوبت به پروتئین نیز در تیمارهای مختلف نسبت به نمونه‌ی شاهد (C) کاهش یافت. با گذشت زمان شاهد کاهش تنش در نقطه‌ی گسیختگی، مدول یانگ و در نتیجه کاهش سفتی نمونه‌های تیمار شده‌ی پنیر بودیم. افزایش مدت زمان انکوباسیون از 30 دقیقه به 60 دقیقه سبب تأثیر بیشتر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر روی خصوصیات بافتی و حسی پنیر UF می‌شود. افزودن ترانس گلوتامیناز در غلظت 15 واحد به ازای هر لیتر شیر در زمان‌های انکوباسیون 30 و 60 دقیقه سبب ایجاد بافتی مستحکم با پذیرش کلی بالای پنیر فراپالایشی می‌شود. نتیجه‌گیری:‌ غلظت‌های بالای آنزیم ترانس گلوتامیناز در هر دوزمان انکوباسیون سبب افزایش بیش از حد سفتی بافت و کاهش پذیرش کلی می‌شود. واژگان کلیدی: پنیر فراپالایشی، آنزیم ترانس گلوتامیناز، مدت زمان انکوباسیون، بافت

استفاده از آنزيم ترانس گلوتاميناز ميکروبي به عنوان جايگزين بخشي از شير خشک بدون چربي در ماست اسفناج

مقدمه: آنزيم ترانس گلوتاميناز ميکروبي (MTGase) جز آنزيم هاي ترانسفراز مي باشد که مي تواند بين اسيدآمينه گلوتامين از يک پروتئين و لايزين از پروتئين ديگر اتصالات عرضي ايجاد کند. پيوندهاي کوالانسي ايجاد شده توسط اين آنزيم، اثرات منحصر به فردي روي ظرفيت تشکيل ژل، پايداري حرارتي و ظرفيت نگهداري آب در پروتئين ها دارد. در اين پژوهش، اين آنزيم (با غلظت هاي 0.1، 0.2 و 0.3 گرم بر ليتر) به عنوان جايگزين بخشي از شيرخشک بدون چربي در ماست اسفناج به کاربرده شد.
مواد و روش ها: تاثير اين آنزيم بر ويژگي هاي فيزيکوشيميايي انتخابي (نظير PH، اسيديته قابل تيتر، ميزان آب اندازي و ويسکوزيته) و خواص حسي (بافت، طعم، بو و پذيرش کلي) مورد بررسي قرار گرفت. نمونه هاي ماست به مدت پانزده روز در دماي 4oC نگهداري و متغيرهاي مورد نظر در روزهاي صفر، پنج، ده و پانزده اندازه گيري شدند.
يافته ها: نتايج تجزيه آماري داده ها نشان داد که افزودن غلظت هاي مختلف آنزيم ضمن جلوگيري از تغييرات مشخص در pH و اسيديته، ويسکوزيته (گرانروي) ماست را افزايش داد و باعث کاهش آب اندازي در ماست شد. غلظت 0.1 گرم بر ليتر توانست خواصي شبيه نمونه تيمار نشده ايجاد کند، البته غلظت بالاتر خواص بهتري را موجب شد ولي از لحاظ اقتصادي توجيهي نداشت، چرا که ميزان کمتر آنزيم توانسته بود ماستي مشابه نمونه کنترل ايجاد کند.
نتيجه گيري: استفاده از آنزيم ترانس گلوتاميناز ميکروبي جايگزين قابل قبولي براي کنسانتره پروتئين شير در ماست همزده اسفناج است.

کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در صنایع شیر

ترانس گلوتامیناز یک آنزیم است که به تازگی جهت اصلاح پروتئین ها به منظور اتصال عرضی پروتئین ها مورد توجه دانشمندان بزرگ صنایع غذایی قرار گرفته است. این آنزیم میکروبی واکنش اسیل ترانسفر را با ایجادباندهای کووالانسی بین گاما کربوکسی آمید از پروتئین گلوتامین و آمین های اولیه انجام می دهد. در صنایع غذایی علاوه بر استفاده از این آنزیم در مواد خام در مراحل فرآوری مواد غذایی کاربرد آن افزایش یافته است. مانند تشکیل یک پیوند اضافی ایزوپپتید(Iso- peptide) که خواص عملکردی مواد غذایی را از جمله قابلیت تشکیل ژل ویسکوزیته و یا ظرفیت (قابلیت) نگهداری آب افزایش می دهدTGترانس گلوتامیناز) در یک محدوده ی )pHگسترده از 8-5 فعال است. این آنزیم در ℃37-50 ثبات دارد اما در بالاتر از ℃75آنزیم فعالیت خود را در عرض چند دقیقه در دوزهای معمولی از دست می دهد و سست می شود TGاز پیوند کوالانسی بین گلوتامین و لیزین باقی مانده در پروتئین ایجاد می گرددTG یک ابزار مفید برای تولید محصولات لبنی است. وزن مولکولی ترانس گلوتامیناز میکروبی در حدود 38000 کیلو دالتون و نقطه ی ایزوالکتریک آن8/9است. با استفاده از روش تعیینتوالی پروتئین نشان داده شده است که ساختار اصلیTGتشکیل شده از 331 اسید آمینه است که مونومر (پروتئین ساده) میباشد TG در بسیاری از بافت های حیوانی و مایعات بدن یافت می شود و در برخی از فرآیندهای زیستی از جمله لخته شدن خون، سخت شدن غشاء گلبول قرمز، انعقاد خون، تغییر رفتار پروتئین های مواد غذایی مثل کازئین شیر، گلوبولین در آندوسپرم گندم سویا استفاده می شود. در این مقاله سعی شده است به کاربرد های صنعتی ترانس گلوتامیناز در صنعت لبنیات اشاره شده تا درک و مفهوم آن در صنعت مشخص گردد.

اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی (MTG) بر ویژگی های کیفی نان گندم حاوی آرد جو بدون پوشینه

آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی جزء آنزیم های ترانسفراز می باشد که می تواند بین اسید آمینه گلوتامین از یک پروتئین و لایزین از پروتئین دیگر اتصالات عرضی ایجاد کند. در این پژوهش، ابتدا ویژگی های فیزیکوشیمیایی گندم، جو بدون پوشینه و آرد به دست آمده از اختلاط آن ها مورد بررسی قرار گرفت، سپس اثر MTG بر ویژگی های کیفی نان حجیم به دست آمده از آرد گندم حاوی ۲۰، ۳۵ و ۵۰ درصد از آرد جو بدون پوشینه بررسی گردید. آنزیم MTG در سطوح ۰، ۵/۰، ۱، ۵/۱ و ۲ درصد به نمونه های آرد اضافه شد، و به منظور افزایش میزان اسید آمینه لایزین به عنوان سوبسترای آنزیم، ایزوله پروتئینی سویا (SPI) به میزان ۳ درصد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون های فیزیکی و شیمیایی نشان داد که ویژگی های جو بدون پوشینه در مقایسه با گندم مورد مطالعه، به طور معنی داری (۰۵/۰P<) متفاوت است. نتایج اندازه گیری حجم نشان داد که در نان های حاوی ۲۰ درصد آرد جو بدون پوشینه و نان گندم، با افزودن MTG حجم نان ها کاهش یافت و در نان حاوی ۳۵ درصد و ۵۰ درصد آرد جو بدون پوشینه حجم نان ها با افزایش میزان آنزیم از ۵/۰ درصد تا ۵/۱ درصد افزایش یافت و نان های تیمار شده با ۲ درصد آنزیم دارای کم ترین حجم بودند. نتایج رنگ سنجی نشان داد که با افزایش درصد آنزیم، رنگ پوسته نان روشن تر شد. در نمونه های حاوی ۳۵ و ۵۰ درصد آرد جو بدون پوشینه، با افزایش درصد آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی تا سطح ۵/۱ درصد، از میزان بیاتی نان ها کاسته شد و در تمام نمونه ها، با افزایش درصد آنزیم تا ۲ درصد، بیاتی نان ها افزایش یافت. بنابراین، آنزیم MTG تا سطوح مشخصی، می‎تواند باعث بهبود ویژگی های کیفی نان شود.
خرید آنزیم ترانس گلوتامیناز | فروش آنزیم ترانس گلوتامیناز 09357007743 تلفن تماس

خرید آنزیم ترانس گلوتامیناز | فروش آنزیم ترانس گلوتامیناز 09357007743 تلفن تماس

09357007743 تلفن سفارش محصولات
با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

 

ادامه مطلب ...
error: سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران : 09357007743 فروش 24 ساعته