توضیحات

Sigma-aldrich Decahydronaphthalene, mixture of cis + trans 185825 91-17-8

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۱۸۵۸۲۵

Decahydronaphthalene, mixture of cis + trans

 ۹۱-۱۷-۸

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Synonym: Decalin®

Empirical Formula (Hill Notation): C10H18

Molecular Weight: ۱۳۸٫۲۵

CAS Number: ۹۱-۱۷-۸

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich