توضیحات

Sigma-aldrich 1,3-Dimethyladamantane 187836 702-79-4

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۱۸۷۸۳۶

۱,۳-Dimethyladamantane

۷۰۲-۷۹-۴

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Synonym: ۱,۳-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane

Empirical Formula (Hill Notation): C12H20

Molecular Weight: ۱۶۴٫۲۹

CAS Number: ۷۰۲-۷۹-۴

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich