توضیحات

Sigma-aldrich 1-Iodooctane 238295 629-27-6

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۲۳۸۲۹۵

۱-Iodooctane

۶۲۹-۲۷-۶

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Synonym: Octyl iodide

Linear Formula: CH3(CH2)7I

Molecular Weight: ۲۴۰٫۱۳

CAS Number: ۶۲۹-۲۷-۶

نمایندگی سیگما آلدریچ, لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich