توضیحات

Sigma-aldrich Pristane T22802 1921-70-6

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

T22802

Pristane

۱۹۲۱-۷۰-۶

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Synonym: ۲,۶,۱۰,۱۴-Tetramethylpentadecane

Linear Formula: (CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2

Molecular Weight: ۲۶۸٫۵۲

CAS Number: ۱۹۲۱-۷۰-۶

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich