Sigma-Aldrich M-194 (±)-cis-3-Methylfentanyl hydrochloride solution

Sigma-Aldrich M-194 (±)-cis-3-Methylfentanyl hydrochloride solution

Sigma-Aldrich M-194 (±)-cis-3-Methylfentanyl hydrochloride solution

 

Sigma-Aldrich M-194 (±)-cis-3-Methylfentanyl hydrochloride solution
Sigma-Aldrich M-194 (±)-cis-3-Methylfentanyl hydrochloride solution

Sigma-Aldrich M-194 (±)-cis-3-Methylfentanyl hydrochloride solution :

یک داروی طراح و آنالوگ فنتانیل (±) -cis-3-methylfentanyl دارای توان بالینی ۴۰۰ تا ۶۰۰۰ بار بیشتر از مورفین است.

این دارو یک انتخاب مناسب برای استفاده به عنوان ماده اولیه در کالیبراسیون ها و کنترل روش های آزمایش (±) -cis-3-Methylfentanyl LC / MS یا GC / MS در سم شناسی بالینی، آزمایش مواد مخدر ادراری، نظارت بر تجویز و یا آنالیز های پزشکی قانونی است.