توضیحات

Sigma-aldrich 3,4-Dimethylhexane, Mixture of (±) and meso 118419 583-48-2

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۱۱۸۴۱۹

۳,۴-Dimethylhexane, Mixture of (±) and meso

 ۵۸۳-۴۸-۲

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Linear Formula: CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)CH2CH3

Molecular Weight: ۱۱۴٫۲۳

CAS Number: ۵۸۳-۴۸-۲

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich