خرید، فروش، استعلام قیمت 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol