513-36-0 | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران

Product Tag - 513-36-0

Sigma aldrich iran

Sigma-aldrich 1-Chloro-2-methylpropane 178004 513-36-0

Sigma-aldrich 1-Chloro-2-methylpropane 178004 513-36-0

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۱۷۸۰۰۴

۱-Chloro-2-methylpropane

۵۱۳-۳۶-۰

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Synonym: Isobutyl chloride

Linear Formula: (CH3)2CHCH2Cl

Molecular Weight: ۹۲٫۵۷

CAS Number: ۵۱۳-۳۶-۰

نمایندگی سیگما آلدریچ, لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich

Read more...