279-23-2 | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران

Product Tag - 279-23-2

Sigma aldrich iran

Sigma-aldrich 1-Methylcyclopentene M39806 279-23-2

Sigma-aldrich 1-Methylcyclopentene M39806 279-23-2

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

M39806

۱-Methylcyclopentene

 ۲۷۹-۲۳-۲

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Empirical Formula (Hill Notation): C7H12

Molecular Weight: ۹۶٫۱۷

CAS Number: ۲۷۹-۲۳-۲

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich

Read more...
Sigma aldrich iran

Sigma-aldrich Norbornane N32008 279-23-2

Sigma-aldrich Norbornane N32008 279-23-2

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

N32008

Norbornane

۲۷۹-۲۳-۲

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich

Read more...