251216 | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران

Product Tag - 251216

Sigma aldrich iran

Sigma-aldrich 1-Fluorononane 251216

Sigma-aldrich 1-Fluorononane 251216

 

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۲۵۱۲۱۶

۱-Fluorononane

۴۶۳-۱۸-۳

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

نمایندگی سیگما آلدریچ, لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich

Read more...