249238 | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران

Product Tag - 249238

Sigma aldrich iran

Sigma-aldrich cis-9-Heneicosene 249238 39836-21-0

Sigma-aldrich cis-9-Heneicosene 249238 39836-21-0

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۲۴۹۲۳۸

cis-9-Heneicosene

۳۹۸۳۶-۲۱-۰

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Linear Formula: CH3(CH2)10CH=CH(CH2)7CH3

Molecular Weight: ۲۹۴٫۵۶

CAS Number: ۳۹۸۳۶-۲۱-۰

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich

Read more...