244325 | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران

Product Tag - 244325

Sigma aldrich iran

Sigma-aldrich 2-Iodobutane 244325 513-48-4

Sigma-aldrich 2-Iodobutane 244325 513-48-4

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۲۴۴۳۲۵

۲-Iodobutane

۵۱۳-۴۸-۴

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Synonym: sec-Butyl iodide

Linear Formula: CH3CH2CHICH3

Molecular Weight: ۱۸۴٫۰۲

CAS Number: ۵۱۳-۴۸-۴

نمایندگی سیگما آلدریچ, لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich

Read more...