207748 | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران

Product Tag - 207748

Sigma aldrich iran

Sigma-aldrich 1,4,5,8,9,10-Hexahydroanthracene 207748 5910-28-1

Sigma-aldrich 1,4,5,8,9,10-Hexahydroanthracene 207748 5910-28-1

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۲۰۷۷۴۸

۱,۴,۵,۸,۹,۱۰-Hexahydroanthracene

۵۹۱۰-۲۸-۱

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Empirical Formula (Hill Notation): C14H16

Molecular Weight: ۱۸۴٫۲۸

CAS Number: ۵۹۱۰-۲۸-۱

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich

Read more...