125431 | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران

Product Tag - 125431

Sigma aldrich iran

Sigma-aldrich Cyclohexene 125431 110-83-8

Sigma-aldrich Cyclohexene 125431 110-83-8

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۱۲۵۴۳۱

Cyclohexene

 ۱۱۰-۸۳-۸

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Synonym: Tetrahydrobenzene

Empirical Formula (Hill Notation): C6H10

Molecular Weight: ۸۲٫۱۴

CAS Number: ۱۱۰-۸۳-۸

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich

Read more...