112089 | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران

Product Tag - 112089

Sigma aldrich iran

Sigma-aldrich (-)-beta-Pinene 112089 18172-67-3

Sigma-aldrich (-)-beta-Pinene 112089 18172-67-3

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۱۱۲۰۸۹

(-)-beta-Pinene

۱۸۱۷۲-۶۷-۳

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Synonym: S)-(−)-β-Pinene, S,5S)-2(10)-Pinene, S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane

Empirical Formula (Hill Notation): C10H16

Molecular Weight: ۱۳۶٫۲۳

CAS Number: ۱۸۱۷۲-۶۷-۳

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich

Read more...