110671 | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران

Product Tag - 110671

Sigma aldrich iran

Sigma-aldrich 2,2-Dimethylpentane 110671 590-35-2

Sigma-aldrich 2,2-Dimethylpentane 110671 590-35-2

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۱۱۰۶۷۱

۲,۲-Dimethylpentane

 ۵۹۰-۳۵-۲

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Linear Formula: CH3CH2CH2C(CH3)3

Molecular Weight: ۱۰۰٫۲۰

CAS Number: ۵۹۰-۳۵-۲

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich

Read more...