استخراج ژن | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران

Product Tag - استخراج ژن

Bioneer k-3032 AccuPrep® Genomic DNA Extraction Kit

Bioneer k-3032 AccuPrep® Genomic DNA Extraction Kit

 
Bioneer k-3032 AccuPrep® Genomic DNA Extraction Kit
Bioneer k-3032 AccuPrep® Genomic DNA Extraction Kit
 

Bioneer k-3032 AccuPrep® Genomic DNA Extraction Kit :

کیت استخراج DNA ژنوم AccuPrep® DNA به سرعت و به راحتی می تواند DNA ژنوم را از خون، لنفوسیت ها، بافت و سلول های کشت شده استخراج کند. این فرآیند نیازی به روش استخراج فنل / کلروفرم، رسوب الکل و سایر مراحل سنگین ندارد. پروتئین ها و آلاینده های دیگر که می توانند واکنش آنزیم یا PCR را مختل و یا مهار کنند، از طریق مجموعه ای از مراحل شستشو حذف می شوند. DNA جدا شده برای استفاده در برنامه های مختلف آماده است.

 

ویژگی ها و مزایا:

 
  • DNA DNA ژنومی و باکتریایی می تواند به صورت بسیار خالص از کل خون، بافت حیوانی، سلول های کشت شده استخراج شود.

  • ستون اتصال DNA مبتنی بر سیلیکا با کارایی اتصال بسیار بالا.

  • بافر لیزایی بافت بهینه سازی شده برای لیزینگ کارآمد نمونه بافت های مختلف.

   

تماس با ما

سفیر آزما کیان

  لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich
Read more...
Sigma aldrich iran

Sigma-adrich Cyclopentane 154768 287-92-3

Sigma-adrich Cyclopentane 154768 287-92-3

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۱۵۴۷۶۸

Cyclopentane

 ۲۸۷-۹۲-۳

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Empirical Formula (Hill Notation): C5H10

Molecular Weight: ۷۰٫۱۳

CAS Number: ۲۸۷-۹۲-۳

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich

 
Read more...
Sigma aldrich iran

Sigma-aldrich (-)-alpha-Cubebene 448567 17699-14-8

Sigma-aldrich (-)-alpha-Cubebene 448567 17699-14-8

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۴۴۸۵۶۷

(-)-alpha-Cubebene

۱۷۶۹۹-۱۴-۸

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Empirical Formula (Hill Notation): C15H24

Molecular Weight: ۲۰۴٫۳۵

CAS Number: ۱۷۶۹۹-۱۴-۸

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich

Read more...
Sigma aldrich iran

Sigma-aldrich (-)-beta-Pinene 112089 18172-67-3

Sigma-aldrich (-)-beta-Pinene 112089 18172-67-3

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۱۱۲۰۸۹

(-)-beta-Pinene

۱۸۱۷۲-۶۷-۳

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Synonym: S)-(−)-β-Pinene, S,5S)-2(10)-Pinene, S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane

Empirical Formula (Hill Notation): C10H16

Molecular Weight: ۱۳۶٫۲۳

CAS Number: ۱۸۱۷۲-۶۷-۳

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich

Read more...
Sigma aldrich iran

Sigma-aldrich (-)-Isocaryophyllene 437034 118-65-0

Sigma-aldrich (-)-Isocaryophyllene 437034 118-65-0

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۴۳۷۰۳۴

(-)-Isocaryophyllene

۱۱۸-۶۵-۰

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Synonym: (۱R,9S)-8-Methylen-4,11,11-trimethylbicyclo[7.2.0]undec-4-ene

Empirical Formula (Hill Notation): C15H24

Molecular Weight: ۲۰۴٫۳۵

CAS Number: ۱۱۸-۶۵-۰

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich

Read more...
Sigma aldrich iran

Sigma-aldrich (+)-2-Carene 232386 4497-92-1

Sigma-aldrich (+)-2-Carene 232386 4497-92-1

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۲۳۲۳۸۶

(+)-۲-Carene

۴۴۹۷-۹۲-۱

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Synonym: S)-3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-2-ene

Empirical Formula (Hill Notation): C10H16

Molecular Weight: ۱۳۶٫۲۳

CAS Number: ۴۴۹۷-۹۲-۱

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich

Read more...
Sigma aldrich iran

Sigma-aldrich (+)-alpha-Pinene 268070 7785-70-8

Sigma-aldrich (+)-alpha-Pinene 268070 7785-70-8

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۲۶۸۰۷۰

(+)-alpha-Pinene

۷۷۸۵-۷۰-۸

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Synonym: R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, R,5R)-2-Pinene

Empirical Formula (Hill Notation): C10H16

Molecular Weight: ۱۳۶٫۲۳

CAS Number: ۷۷۸۵-۷۰-۸

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich

Read more...
Sigma aldrich iran

Sigma-aldrich (+)-beta-Pinene 420166 19902-08-0

Sigma-aldrich (+)-beta-Pinene 420166 19902-08-0

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۴۲۰۱۶۶

(+)-beta-Pinene

۱۹۹۰۲-۰۸-۰

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Empirical Formula (Hill Notation): C10H16

Molecular Weight: ۱۳۶٫۲۳

CAS Number: ۱۹۹۰۲-۰۸-۰

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich

Read more...
Sigma aldrich iran

Sigma-aldrich (+)-Camphene C301 5794-03-6

Sigma-aldrich (+)-Camphene C301 5794-03-6

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

C301

(+)-Camphene

 ۵۷۹۴-۰۳-۶

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Synonym: R)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane

Empirical Formula (Hill Notation): C10H16

Molecular Weight: ۱۳۶٫۲۳

CAS Number: ۵۷۹۴-۰۳-۶

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich

Read more...
Sigma aldrich iran

Sigma-aldrich (+)-Cyclosativene 448559 22469-52-9

Sigma-aldrich (+)-Cyclosativene 448559 22469-52-9

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۴۴۸۵۵۹

(+)-Cyclosativene

 ۲۲۴۶۹-۵۲-۹

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Empirical Formula (Hill Notation): C15H24

Molecular Weight: ۲۰۴٫۳۵

CAS Number: ۲۲۴۶۹-۵۲-۹

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich

Read more...