اسید فلوریدریک | Hydrofluoric Acid

نام ماده: اسید فلوریدریک
سایر نامها: اسید هیدروفلوریک / اسید اچ اف / اسید ماتکاری شیشه
فرمول شیمیایی: HF
Min 60% :خلوص
درصد وزنی سولفات: Max 0.002