اسید فلوبوریک | Tetra Fluoro Buric Acid

نام ماده: اسید فلوبوریک
سایر نامها: اسید تترا فلورو بوریک / اسید تترا فلورو هیدروبوریک
فرمول شیمیایی: HBF4
خلوص:Min 50%
درصد وزنی سولفات: Max 0.002