محصولات شرکت مرک (Merck)

محصولات مواد شیمیایی مرک

محصولات مرک-محصولات پرکاربرد مرک-لیست محصولات مرک-بهترین محصولات مرک-لیست قیمت مرک-نمایندگی مرک در ایران

ردیفکد نام ماده شیمیاییمقدار بسته بندی 
1814748تترا متیل آمونیوم هیدرواکساید250cc 
28032271و4-دی کلرو بوتان250cc 
3841029اکتادسیل آهن250gr 
4814713تترا اتیلن پنتاهن250cc 
5800882اتیل سیانو استات250cc 
6814645تترا بوتیل آمونیوم کلراید25gr
7808161تیوفن-2-کربالدهید50cc 
88043102-هیدروکسی استوفنون250cc 
9822112اکتادسن100cc
108208441- نفتالدهید25cc
11800154متیل – 2 – پیریدیل کتون25gr
128082791و 4- دی آمینو بوتان100cc
13802815سیانوریک کلراید500gr
148412104- فلورواستوفنون25cc
158219482- آمینوبنزیمیدازول10gr
16818847اتیلن گلایکول دی متا اکریلات250cc
17820110آنترالدهید5gr
18820409دی بنزوتیوفن25gr
192820102-متوکسی بنزآلدهید100gr
20814068تتراپروپیل آمونیوم هیدروکساید50cc
21803038دی سیکلوپنتادی ان1lit
228217981- فلورو – 2 – نیتروبنزن25cc
238188012و3 – بوتان دیول250cc
24800220کلروسولفونیک اسید250cc
25841022ان – 2- دسیل تری متیل آمونیوم بروماید25gr
268012682-آمینو بنزوتیازول50gr
278015922- برمو آنیزول25cc 
288206785- هیدروکسی متیل – 2- فوران کربالدهید1gr
298011132-آمینو پریدین100gr
308209484و4 – دی آمینو دی فنیل اتر250gr
31818151سیکلوهگزیل ایزوسیانید10cc
32803452دی کلرو دی متیل سیلان250cc
338019641و3 – بوتان دیول1lit
34801299بنزن تری کربوکسیکیک اسید25gr
35107730سیلیکاژل – ستون کروماتوگرافی1kg
36107749سیلیکاژل 601kg
37814566دی ایزوپروپیل آزودی کربوکسیلات50cc
388205441- دکان تیول250cc
39814713تترا اتیل آمونیوم برمایدر10gr
408416024- آمینو تیوفنون5gr
41802954دی سیکلو هگزیل کربودی ایهید250gr
42800658تترا اتیل اورتو سیلیکات250cc
ادامه مطلب ...