اکتبر 2020 | سفیر آزما کیان مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آرشیو ماهانه - اکتبر 2020 ( فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

مواد آزمایشگاهی ارزان | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال و درجه یک در تهران و سراسر ایران

مواد آزمایشگاهی ارزان | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال و درجه یک در تهران و سراسر ایران

مواد آزمایشگاهی ارزان | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال و درجه یک در تهران و سراسر ایران

مواد آزمایشگاهی ارزان | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال و درجه یک در تهران و سراسر ایران

Acetamide for synthesisاستامید822343
Acetanilide for synthesisاستانیلید822344
Acetic acid glacialاستیک اسید گلاسیال64-19-7
Acetoneاستون67-64-1
Acetonitrileاستونیتریل75-05-8
Acetophenoneاستوفنون98-86-2
Acetylacetoneاستیل استون123-54-6
Acrylic acidآکریلیک اسید79-10-7
Adipic acidآدیپیک اسید124-04-9
Allyl alcoholآلیل الکل107-18-6
Aluminium ammonium sulfate dodecahydrateآلومینیوم آمونیوم سولفات یازده آبه7784-26-1
Aluminium chloride anhydrousآلومینیوم کلراید انیدراز7446-70-0
Aluminium nitrate nonahydrateآلومینیوم نیترات نه آبه7784-27-2
Aluminium oxideآلومینیوم اکساید1344-28-1
Aluminium sulfateآلومینیوم سولفات10043-01-3
Ammoniaآمونیاک7664-41-7
Ammonium acetateآمونیوم استات631-61-8
Ammonium carbonateآمونیوم کربنات506-87-6
Ammonium cerium (IV) nitrateآمونیوم سریوم نیترات16774-21-3
Ammonium cerium (IV) sulfateآمونیوم سریوم سولفات10378-47-9
Ammonium chlorideآمونیوم کلراید12125-02-9
Ammonium dichromateآمونیوم دی کرومات7789-09-5
di-Ammonium hydrogen phosphateدی آمونیوم هیدروژن فسفات7783-28-0
di-Ammonium oxalate monohydrateدی آمونیوم اگزالات مونوهیدرات6009-70-7
Ammonium fluorideآمونیوم فلوراید12125-01-8
Ammonium heptamolybdate tetrahydrateآمونیوم هپتا مولیبدات تتراهیدرات12054-85-2
Ammonium hydrogen difluorideآمونیوم هیدروژن دی فلوراید1341-49-7
Ammonium peroxodisulfateآمونیوم پراکسودی سولفات7727-54-0
Ammonium sulfateآمونیوم سولفات7783-20-2
Ammonium thiocyanateآمونیوم تیوسیانات1762-95-4
Anilineآنیلین62-53-3
Anthroneآنترون90-44-8
Barium carbonateباریم کربنات513-77-9
Barium chloride dihydrateباریم کلراید دو آبه10326-27-9
Barium hydroxide octahydrateباریم هیدروکسید 8 آبه12230-71-6
Barium nitrateباریم نیترات10022-31-8
Barium sulfateباریم سولفات7727-43-7
Benzaldehydeبنزالدهید100-52-7
Benzeneبنزن 71-43-2
Benzoic acidبنزوئیک اسید65-85-0
Benzoyl chlorideبنزوئیل کلراید98-88-4
p-Benzoquinoneبنزوکینون106-51-4
Benzyl alcoholبنزیل الکل100-51-6
Bismuth (III) nitrate pentahydrateبیسموت نیترات 5آبه10035-06-0
Boric acidبوریک اسید10043-35-3
Boron trifluoride-diethyl etherبور تری فلوئورید دی اتیل اتر109-63-7
Brij 58بریج9004-95-9
Bromineبور7726-95-6
Bromophenol blueبرمو فنول بلو115-39-9
1-Butanesulfonic acidبوتان سولفونیک اسید2386-54-1
1-Butanolبوتانول71-36-3
n-Butyl acetateبوتیل استات123-86-4
tert-Butyl methyl etherبوتیل متیل اتر1634-04-4
2-tert-Butyl methoxyphenolبوتیل متوکسی فنول489-01-0
Cadmium chlorideکادمیم کلرید10108-64-2
Cadmium nitrate tetrahydrateکادمیم نیترات 4 ابه10022-68-1
Cadmium sulfate hydrateکادمیم سولفات آبدار7790-84-3
Calcium hydroxideکلسیم هیدروکسید1305-62-0
Calcium nitrate tetrahydrateکلسیم نیترات 4 آبه13477-34-4
Cadmium sulfate hydrateکادمیم سولفات هیدراته7790-84-3
Caffeineکافئین58-08-2
Calcium carbonateکلسیم کربنات471-34-1

Calcium chlorideکلسیم کلراید10043-52-4
Calcium hydroxideکلسیم هیدروکساید1305-62-0
Calcium nitrateکلسیم نیترات35054-52-5
Calcium sulfateکلسیم سولفات10101-41-4
Carbol fuchsinکربولC4165
Carbon disulfideکربن دی سولفید75-15-0
Carbon tetrachlorideکربن تترا کلرید56-23-5
Carboxymethylcellulose sodium saltکربوکسی متیل سلولز (نمک سدیم)9004-32-4
Cetrimonium bromideستریمید57-09-0
Charcoal activatedچارکول فعال7440-44-0
Chlorobenzeneکلرو بنزن108-90-7
Chloroformکلروفرم67-66-3
N-Chlorosuccinimide pureکلرو سوکسینیمید128-09-6
4-Chloro-3-methylphenol for synthesisکلرو متیل فنول59-50-7
Citric acid anhydrousسیتریک اسید77-92-9
Cobalt (II) acetate tetrahydrateکبالت استات6147-53-1
Cobalt (II) chloride hexahydrateکبالت کلراید7791-13-1
Cobalt(II) nitrate hexahydrateکبالت نیترات10026-22-9
Cobalt (II) sulfate heptahydrateکبالت سولفات10026-24-1
Copper(II) acetate monohydrateاستات مس6046-93-1
Copper (II) chloride dihydrateکلرید مس10125-13-0
Copper (II) hydroxide carbonateهیدروکسید مس6046-93-1
Copper (II) nitrate trihydrateنیترات مس10031-43-3
Copper(II) oxide powder for analysisاکسید مس1317-38-0
Copper (II) sulfate pentahydrateسولفات مس7758-99-8
Cyclohexaneسیکلوهگزان110-82-7
Cyclohexylamineسیکلو هگزیل آمین108-91-8
D(+)-Glucose, anhydrousگلوکز492-62-6
Dibutyl phthalateدی بوتیل فتالات84-74-2
1-2-Dichlorobenzene for synthesisدی کلرو بنزن95-50-1
1-2-Dichloroethane for analysisدی کلرو اتان17060-07-0
Dichloromethaneدی کلرو متان75-09-2
Diethanolamineدی اتانول آمین111-42-2
Diethyl etherدی اتیل اتر60-29-7
Diethyl malonateدی اتیل مالونات105-53-3

Diethyl methoxycarbonylmethanephosphonateدی اتیل متوکسی کربونیل متان فسفونات1067-74-9
Diethyl methylmalonateدی اتیل متیل مالونات609-08-5
Diethyl oxalateدی اتیل اگزالات95-92-1
Diethyl phenylmalonateدی اتیل فنیل مالونات83-13-6
Diethyl pyrrolidinomethanephosphonateدی اتیل پیرولیدینو متان فسفونات51868-96-3
Diethyl succinateدی اتیل سوکسینات123-25-1
Diethyl sulfateدی اتیل سولفات64-67-5
2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazoleدی اتیل تیادیازول40928-84-5
N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium

sulfate

دی اتیل فنیلن دی آمونیوم سولفات6283-63-2
N,N-Diethylacetamideدی اتیل استامید685-91-6
Diethylamineدی اتیل آمین109-89-7
4-(Diethylamino)benzoic acidدی اتیل آمینو بنزوئیک اسید5429-28-7
4-Diethylaminobenzaldehydeدی اتیل آمینوبنزالدهید120-21-8
Diethylaminosulfur trifluorideدی اتیل امینوسولفور تری فلورید38078-09-0
3-Diethylamino-1-propylamineدی اتیل امینو پروپیل امین104-78-9
Diethylammonium bromideدی اتیل امونیوم بروماید6274-12-0
Diethylammonium chlorideدی اتیل امونیوم کلراید660-68-4
N,N-Diethylanilineدی اتیل انیلین91-66-7
1,4-Diethylbenzeneدی اتیل بنزن105-05-5
Diethylcarbamyl chlorideدی اتیل کربامیل کلراید88-10-8
Diethylene glycol dibutyl etherدی اتیلن گلایکول دی بوتیل اتر112-73-2
Diethylenetriamineدی اتیلن تری امین111-40-0
Diethylenetriaminepentaaceticacidدی اتیلن تری امین پنتااستیک اسید67-43-6
N,N-Diethylethanolammonium chlorideدی اتیل اتانول امونیوم کلراید13989-32-7
Diethyl etherدی اتیل اتر60-29-7
N,N-Diethylethylenediamineدی اتیل اتیلن دی امین100-36-7
N,N-Diethylformamideدی اتیل فرمامید617-84-5
N,N-Diethylhydroxylamineدی اتیل هیدروکسیل امین3710-84-7
Difluoroacetic acidدی فلورو استیک اسسید381-73-7
3,4-Difluorobenzoic acidدی فلورو بنزوئیک اسید455-86-7
2,6-Difluorobenzonitrileدی فلورو بنزونیتریل1897-52-5
4,4’-Difluorobenzophenoneدی فلورو بنزوفنون345-92-6
2,6-Difluorobenzylamineدی فلوروبنزیل آمین69385-30-4
4,4’-Difluorodiphenylmethaneدی فلورو دی فنیل متان457-68-1
2,6-Difluorophenylacetic acidدی فلورو فنیل استیک اسید85068-28-6
3,4-Difluorophenylboronic acidدی فلورو فنیل بورونیک اسید168267-41-2
4,5-Difluorophthalic anhydrideدی فلورو فتالیک انیدرید18959-30-3
2,6-Difluoropyridine دی فلوروپیریدین1513-65-1
2,3-Difluorotolueneدی فلورو تولوئن3828-49-7

Lactic acidلاکتیک اسید50-21-5
Lead(II) acetate trihydrateاستات سرب سه ابه6080-56-4
Lead(II) hydroxide acetateهیدروکسید سرب استات51404-69-4
Lead(II) nitrateنیترات سرب10099-74-8
Lead oxideاکسید سرب1314-41-6
Lithium chlorideلیتیم کلراید7447-41-8
di-Lithium tetraborateدی لیتیم تترا بورات12007-60-2
Litmus paper Blueکاغذ لیتموس ابی37135
Litmus paper Redکاغذ لیتموس قرمز1.09489
Magnesium acetate tetrahydrateمنیزیم استات تتراهیدراته 16674-78-5
Magnesium carbonateمنیزیم کربنات23389-33-5
Magnesium hydroxide carbonateمنیزیم هیدروکساید کربنات39409-82-0
Magnesium methyl carbonateمنیزیم متیل کربنات4861-79-4
Magnesium chloride hexahydrateمنیزیم متیل کربنات7791-18-6
Magnesium nitrate hexahydrateمنیزیم نیترات شش ابه 13446-18-9
Magnesium sulfate heptahydrateمنیزیم سولفات هفت ابه 10034-99-8
DL-Malic acidمالیک اسید6915-15-7
Maltose monohydrateمالتوز تک ابه6363-53-7
Manganese dioxideمنیزیم دی اکساید1313-13-9
Manganese(II) chloride tetrahydrateمنیزیم کلراید چهار ابه13446-34-9
Manganese(II) sulfate monohydrateمنیزیم سولفات تک ابه10034-96-5
Mannitolمانیتول69-65-8
Mercury(II) acetateاستات جیوه1600-27-7
Mercury(II) chlorideکلرید جیوه7487-94-7
Mercury(II) iodideجیوه یدید7774-29-0
Mercury(II) nitrateنیترات جیوه7783-34-8
Mercury(II) oxideجیوه اکسید21908-53-2
Mercury(II) sulfateسولفات جیوه7783-35-9
Methanesulfonic acidمتان سولفونیک اسید75-75-2
Methanolمتانول67-56-1
4-Methylmorpholineمتیل مورفولین109-02-4
Methyl acetateمتیل استات28983-56-4
Methyl blueمتیل بلو28983-56-4
Methyl celluloseمتیل سلولز9004-67-5
Methyl orangeمتیل اورانژ547-58-0
Methyl parabenمتیل پارابن99-76-3
Methyl redمتیل رد493-52-7
Methylene blueمتیلن بلو122965-43-9
1-Methyl-2-pyrrolidoneمتیل پیرولیدون872-50-4

مواد آزمایشگاهی ارزان | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال و درجه یک در تهران و سراسر ایران

مواد آزمایشگاهی ارزان | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال و درجه یک در تهران و سراسر ایران

تلفن 09357007743 فروش ویژه و 24 ساعته

سیگما ایران + سفیر آزما کیان

ادامه مطلب ...
خرید آنزیم همی سلولاز | فروش آنزیم همی سلولاز با تلفن 09357007743 در ایران

خرید آنزیم همی سلولاز | فروش آنزیم همی سلولاز با تلفن 09357007743 در ایران

خرید آنزیم همی سلولاز | فروش آنزیم همی سلولاز با تلفن 09357007743 در ایران

خرید آنزیم همی سلولاز | فروش آنزیم همی سلولاز با تلفن 09357007743 در ایران

زایلاناز و همی سلولاز دسته ای از آنزیم ها هستند که بوسیله میکرو اورگانیسم ها برای تجزیه ترکیبات دیواره سلول های گیاهی (همی سلولز) تولید می شود.

این آنزیمها در صنعت نان با خرد کردن پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای باعث بهبود خصوصیات رئولوژیک، افزایش قدرت جذب آب و مقاومت در برابر تخمیر خمیر، بهبود حجم نان و میزان سفتی مغز نان می شوند و سرعت بیاتی را کاهش می دهند.

آنزیم همی سلولاز

آنزیم همیسلولاز در صنعت نان با خرد کردن پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای باعث بهبود خصوصیات رئولوژیک، افزایش قدرت جذب آب و مقاومت در برابر تخمیر خمیر، بهبود حجم نان و میزان سفتی مغز نان می شوند و سرعت بیاتی را کاهش می دهند.

اثر آنزیم‌های پکتیناز، سلولاز و همی سلولاز بر عملکرد و قابلیت هضم جیره‌ی غذایی در جوجه‌های گوشتی

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر آنزیم‌های پکتیناز، سلولاز و همی‌سلولاز بر عملکرد و قابلیت هضم خوراک جوجه‌های گوشتی بود و بدین منظور آزمایشی با استفاده از 150 قطعه جوجه گوشتی نر و ماده‌ی سویه‌ی آرین که از سن 1 تا 15 روزگی با جیره‌ی استاندارد بر مبنای جداول NRC (1994) مطابق با احتیاجات دوره‌ی آغازین تغذیه می‌شدند، انجام شد. آنزیم‌ها از سن 15 تا 35 روزگی به مدت 3 هفته در جیره‌های غذایی استفاده گردید. (چون مصرف خوراک در هفته‌ی آخر بالاست، لذا استفاده از آنزیم توجیه اقتصادی ندارد). تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار1) شاهد (جیره‌ی پایه)، 2) جیره‌ی پایه به همراه آنزیم پکتیناز، 3) جیره‌ی پایه به همراه سلولاز 4) جیره‌ی پایه به همراه پکتیناز+ سلولاز، 5) جیره‌ی پایه به همراه پکتیناز+ همی‌سلولاز و 6) جیره‌ی پایه به همراه پکتیناز+ سلولاز+ همی سلولاز، بود. مقادیر آنزیم‌های سلولاز، همی سلولاز و پکتیناز به ترتیب: 33/0، 2 و 2 واحد/گرم غذا بود. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 5 تکرار (5 جوجه در هر تکرار) انجام شد. نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی که خوراک حاوی مخلوطی از سه آنزیم پکتیناز، سلولاز و همی سلولاز دریافت کردند، بیشترین افزایش وزن روزانه، بهترین ضریب تبدیل غذایی، نشان دادند (05/0<P). تیمارهای آزمایشی تأثیر معنی داری بر افزایش وزن روزانه‌ی جوجه‌ها و ضریب تبدیل خوراک در کل دوره‌ی آزمایش (و نیز دوره آغازین و رشد) نداشتند. در تیمار آزمایشی محتوی مخلوطی از هر سه آنزیم، در هفته‌های اول، دوم، سوم و کل دوره‌ی آزمایش به ترتیب ضریب تبدیل 56/6، 08/13، 10/10 و 04/9 درصد نسبت به گروه شاهد بهبود یافت. اثر تیمارهای مختلف بر روی قابلیت هضم مواد آلی، پروتئین و انرژی در 35 روزگی معنی‌دار می‌باشد (05/0>P). بیشترین قابلیت هضم مربوط به تیماری است که جیره‌ی غذایی حاوی مخلوطی از هر سه آنزیم را مصرف کرده بودند. این گروه آزمایشی باعث 54/6 درصد افزایش در قابلیت هضم ماده‌ی آلی و 18/7 درصد در قابلیت هضم انرژی نسبت به گروه شاهد گردید (05/0>P). بیشترین اثر تیمارهای آزمایشی بر روی قابلیت هضم پروتئین خام مربوط به گروهی است که در جیره‌ی غذایی خود هر سه آنزیم را دریافت کرده بودند (05/0>P). نتیجه‌گیری کلی اینکه، استفاده از مخلوط آنزیم‌های پکتیناز، سلولاز و همی‌سلولاز در جیره های متداول ذرت- کنجاله‌ی سویای جوجه‌های‌گوشتی، قابلیت هضم و پتانسیل استفاده از مواد مغذی و در نتیجه عملکرد آنها را افزایش می‌دهد.

آنزیم اینورتاز

آنزیم اینورتاز: جهت تولید شربت اینورت آنزیمی از محلول آب و شکر استفاده می شود.

خرید آنزیم همی سلولاز | فروش آنزیم همی سلولاز با تلفن 09357007743 در ایران

09357007743

09357007743 تلفن سفارش محصولات
با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

ادامه مطلب ...
خرید آنزیم اینورتاز با بهترین قیمت در ایران | آنزیم اینورتاز تلفن 09357007743 فروش

خرید آنزیم اینورتاز با بهترین قیمت در ایران | آنزیم اینورتاز تلفن 09357007743 فروش

خرید آنزیم اینورتاز با بهترین قیمت در ایران | آنزیم اینورتاز تلفن 09357007743 فروش

خرید آنزیم اینورتاز با بهترین قیمت در ایران | آنزیم اینورتاز تلفن 09357007743 فروش

اینورتاز Invertase آنزیمی است که هیدرولیز ساکاروز را به فروکتوز و گلوکز کاتالیز می کند. بر حسب مقدار فعالیتی که انجام می شود اینورتاز مهمترین آنزیم عسل است، در حالیکه عسل رسیده ساکارز خیلی کمی دارد (معمولاً کمتر از ۵%) کار این آنزیم خیلی زود در عمر عسل انجام می شود. تمام تئوری‌هایی که امروزه در رابطه با آنزیم موجود است بر پایه‌ی تجربیات حاصله از اینورتاز مخمری به‌دست آمده است. اینورتاز یکی از مهم‌ترین آنزیم‌های مورد مطالعه قرار گرفته توسط محققین می‌باشد. مکانیسم مهار غیر‌رقابتی آنزیم که به دنبال اتصال برگش پذیر سوبسترا به مولکول آنزیم در غلظت‌های بالای ساکروز اتفاق می‌افتد، برای اولین‌بار به کمک اینورتاز ساکارومایسس سرویزیه مشخص شد. برخلاف اغلب آنزیم‌ها، اینورتاز در رنج وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. عملکرد این آنزیم در در دمای 55 درجه به بالاترین حد خود می‌رسد. این آنزیم یک لیپو پروتئین است که در دمای 50 درجه پایدار است. کاتیون‌هایی نظیر جیوه، نقره، کلسیم و مس موجب عملکرد این آنزیم می‌شوند. اینورتاز موجود در بیشتر مخمرها به طور معمول شامل دو نوع اینورتاز داخل سلولی و خارج سلولی است. اینورتاز مخمر خارجی گلیکو پروتئینی است که شامل 50% کربوهیدرات، 5% مانوز، 3% گلوکزآمین می‌باشد. در صورتی که اینورتاز سلولی شامل کربوهیدرات است. اینورتاز خارج سلولی، وزنی حدود 135 کیلو کالری داشته در صورتی که اینورتاز داخل سلولی دارای وزن 270 کیلو کالری است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که در سلول‌های مسن، اینورتاز موجود اغلب از نوع خارج سلولی است. در حالت‌هایی که سلول فعال از لحاظ تولید با مشکل مواجه است، اینورتاز از نوع داخل سلولی می‌باشد. هر دو آنزیم به وسیله‌ی ید مهار شده و با مرکاپتو اتانول واکنش نشان می‌دهند. همچنین ایزوفرم‌های مختلف اینورتاز با ویژگی‌های بیوشیمیایی و موقعیت‌های زیر سلولی مختلف در گیاهان وجود دارند. بر اساس حلالیت، نقطه‌ی ایزوالکتریک و مکان نمایی زیر سلولی، اینورتاز گیاه را می‌توان به سه زیر گروه طبقه‌بندی کرد. سه زیر گروه بیوشیمیایی اینورتاز در گیاهان عبارتند از: واکولار، محلول اسیدی، سیتو پلاسمیک (محلول قلیایی) اینورتاز دیواره سلولی. وجود ایزوفرم چندگانه اینورتاز در طبیعت نقش عملکردی مفیدی در گیاهان دارد.

افزايش پايداري حرارتي پروتئين نوترکيب اينورتاز ساکارومايسس سرويزيه با ايجاد جهش

اينورتاز آنزيمي است که به صورت گسترده در صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد. منبع اصلي توليد صنعتي آنزيم اينورتاز مخمر ساکارومايسس سرويزيه است. افزايش پايداري حرارتي در اين آنزيم کمک مهمي به افزايش بهره وري در توليد مربوطه خواهد کرد. هدف پژوهش حاضر افزايش پايداري حرارتي پروتئين نوترکيب اينورتاز ساکارومايسس سرويزيه با ايجاد جهش هاي هدفمند بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربي حاضر، با الگوقراردادن آنزيم اينورتاز باکتري گرمادوست ترماتوگا ماريتيما به منظور افزايش پايداري حرارتي، اسيدآمينه هاي ترئونين 345 و آسپارژين 349 در ژن پروتئين اينورتاز ساکارومايسس سرويزيه با روش جهش زايي هدفمند با آلانين جايگزين و در مخمر پيکيا پاستوريس همسانه سازي با واکنش زنجيره اي پليمراز SOEing انجام شد. فعاليت آنزيم هاي نوترکيب اينورتاز طبيعي و جهش يافته در دماهاي مختلف، pHهاي مختلف، مدت زمان پايداري و پايداري حرارتي-عملکردي اندازه گيري و نمودار ميکائيليس-منتن رسم شد. يافته ها: پايداري حرارتي-ساختاري آنزيم هاي طبيعي و جهش يافته اينورتاز در دماي 55º C نشان داد که آنزيم جهش يافته در دماي 55º C نسبت به آنزيم طبيعي پايدراي حرارتي بالاتري داشت. هر دو آنزيم طبيعي و جهش يافته در پايداري عملکردي روند مشابهي را نشان دادند. کاهش Km و افزايش Vmax در سوبستراي ساکاروز و افزايش 5برابري نسبت Kcat/Km در آنزيم جهش يافته ديده شد. نتيجه گيري: جهش هاي هدفمند اعمال شده هيچ اثر منفي روي ميزان توليد و همچنين ترشح پروتئين نوترکيب اينورتاز ندارد و باعث افزايش فعاليت آنزيم مي شود. آنزيم جهش يافته نسبت به آنزيم طبيعي، پايداري ساختاري بالاتري دارد، بدون اين که تغييري در پايداري عملکردي آن ايجاد کند.

آنزیم اینورتاز

آنزیم اینورتاز: جهت تولید شربت اینورت آنزیمی از محلول آب و شکر استفاده می شود.

آنزیمهای صنعت نشاسته

تولید انواع شربت گلوکز (در غلظتهای مختلف) از ذرت، الکل صنعتی از ذرت، گندم، سیب زمینی و تولید شربت اینورت به وسیله آنزیمها، با توجه به افزایش کیفیت محصول و افزایش سهولت تولید و قابل کنترل بودن فرآیند تولید نسبت به روشهای قدیمی و اسیدی، رو به گسترش میباشد.

آنزیمهای مورد استفاده در این صنایع عبارتند از: آلفا آمیلاز حرارتی، گلوکوآمیلاز و اینورتاز.

آلفا آمیلاز حرارتی

این نوع خاص از آلفا آمیلاز، دارای ویژگی مقاومت نسبت به دماهای بالا تا 115 درجه سانتیگراد را داشته و لذا قابل استفاده در دستگاه جت کوکر جهت تولید انواع شربت گلوکز آنزیمی می­باشد.

گلوکوآمیلاز

این آنزیم مورد استفاده در مرحله دوم هیدرولیز نشاسته جهت تولید شربت با غلظت قندهای مختلف (DE) میباشد.

اینورتاز

مصرف عمده این آنزیم، تبدیل ساکاروز به مولکولهای قندی ساده­تر فروکتوز و گلوکز جهت تولید شربت اینورت می­باشد.

تولید شربت اینورت آنزیمی، دارای رنگ و طعم بهتری نسبت به تولید این محصول به روش اسیدی بوده و دارای ارزش افزوده بسیار بیشتری می­باشد. همچنین کنترل فرآیند و میزان تبدیل ساکاروز در روش آنزیمی بسیار راحت تر از روش اسیدی می­باشد.

آنزیم های موجود در عسل طبیعی

آنزیم های موجود در عسل را بطور کامل میخواهیم در این مقاله بررسی کنیم و به منشا و فواید آنزیم های عسل بپردازیم. با وجود اطلاعات فراوان درباره عسل و زنبور عسل و وسواس شدید برای غذاهای طبیعی، خام و ارگانیک، عسل خام در میان افراد مردم بسیار معروف شده است. دلیل این امر تبلیغات فراوانی است که به دفعات زیاد و بوسیله ابزارهای اغوا کننده در سراسر اینترنت درباره مواد غذایی خام و فواید آن وجود دارد.

آنزیم‌های موجود در عسل

عسل به طور طبیعی حاوی چندین آنزیم است. این آنزیم‌ها اغلب، اینورتاز، اینورتاز و گلوکز اکسیداز هستند. برخی دیگر حتی در مقادیر کوچک‌تر نیز حضور دارند. بسته بهزمان تولید عسل، تنوع در محتوای آنزیمی عسل متفاوت است

آنزیم ها به طور طبیعی در بدن وجود دارند که به شکستن مواد از همکمک می‌کنند تا آن‌ها بتوانند توسط بدن به کار روند.

برای مثال، lactase لاکتوز (شکر شیر) را تجزیه می‌کند و لیپاز چربی‌ها (چربی‌ها) راتجزیه و تحلیل می‌کند.

همه موجودات زنده آنزیم خود را تولید می‌کنند. بدون این آنزیم ما قادر به حفظ حیات نخواهیم بود.

نبود آنزیم‌ها در رژیم غذایی علت بسیاری از بیماری‌ها از جمله یبوست، نفخ، خستگی و سردرد است. غذاهای تازه و خام، به ویژه میوه‌ها و سبزیجات پر از آنزیم‌ها هستند.

بنابراین با این توجیه، امروزه اگر خام بودن نشانه سلامت یک ماده غذایی باشد، عسل خام نیز حتماً باید خام مصرف شود. اما واقعیت این است که، بر خلاف بسیاری از مواد غذایی دیگر که برای فایده رساندن به بدن نیازی به خام بودن ندارند، عسل باید خام و تا حد ممکن تازه باشد، در غیر این صورت تنها یک ماده غذایی مملو از قند خواهد بود.

دلیل تأکید ما بر «خام» بودن عسل، وجود بیماری‌های بسیار زیاد و کمک کم ارائه شده توسط علم پزشکی مرسوم است. مردم از سالم ماندن نا امید شده‌اند و به ناچار به افراط روی آورده‌اند. عسل خام نیز یکی از موارد بحث‌برانگیز در مبحث تغذیه است. در اینجا میزان اهمیت آنزیم‌های یافت شده در عسل خام و دلیل اهمیت آن‌ها برای سلامت انسان را برای شما شرح خواهیم داد. آنزیم‌ها جزو آن دسته از اجزای موجود در عسل خام هستند که پس از حرارت دادن عسل از بین می‌روند.

عسل غالباً از دو قند گلوکز و فروکتوز تشکیل شده است. اجزای جزئی عسل شامل پروتئین‌ها (۲۵/۰ تا ۵/۰ درصد)، آنزیم‌ها، اسیدهای آلی، آمینواسیدها، ویتامین‌ها و فلاوونوئیدها هستند.

آنزیم چیست؟

کلماتی که به «آز» ختم می‌شوند، بخش اول نام این مواد یا از ماده‌ای تشکیل شده است که آن آنزیم باعث فروپاشی آن می‌شود (برای مثال، لاکتاز و لیپاز باعث فروپاشی لاکتوز و لیپیدها (چربی‌ها) می‌شوند) یا ماده‌ای که پس از انجام این فروپاشی تشکیل می‌شود (مانند اینورتاز که ساکارز را به اجزای تشکیل دهنده آن تبدیل (اینورت: invert) می‌کند).

برخی از دانشمندان، آنزیم‌های را «نیروی حیات» می‌نامند. آنزیم‌ها مولکول‌های پروتئینی پیچیده‌ای هستند که در تمام سلول‌های بدن ما یافت می‌شوند. مولکول‌هایی که واکنش‌های شیمیایی درون بدن ما را تسریع (یا کاتالیز) می‌کنند. تمام ارگانیزم‌های زنده (چه زنبور عسل و چه انسان) آنزیم‌های مخصوص به خود را تولید می‌کنند تا مواد مغذی مورد نیاز بدنشان تأمین شود. بدن تمام موجودات دیگر، غذاهای ما، گیاهان یا حیوانات، دارای آنزیم هستند.

آنزیم‌های گوارشی درون دستگاه گوارشی فعالیت می‌کنند تا باعث فروپاشی غذاهای ما شده و آن‌ها را تبدیل به مواد ریزی کنند که در بدن قابل جذب باشند. ابتدا، آنزیم آمیلاز کربوهیدرات‌ها (مانند برنج یا پاستا) را در درون دهان ما به قندهای کوچک‌تر تبدیل می‌کند. سپس آنزیم‌های گوارشی درون معده، غذا را به مواد مغذی کوچک تبدیل می‌کنند تا قابل جذب و استفاده در روند احیای رشد سلول‌ها باشند و انرژی بدن ما را تأمین نمایند.

با افزایش سن، میزان آنزیم‌های موجود درون بدن ما کاهش می‌یابند. واقعیت این است که حتی حرارت دادن بالای ۶۰ درجه به غذاهای بیش از حد فرآوری شده ما نیز به هضم آسان آن‌ها کمک نمی‌کند. این کمبود آنزیم ممکن است باعث خستگی مداوم، سرگیجه، عدم تمرکز ذهنی، درد عضلانی، سوءهاضمه، کاهش اشتها و قند خون پایین شود. در این گونه مواقع به مکمل نیاز داریم. میوه‌ها و سبزیجات تازه و خام، منبع بسیار خوبی برای آنزیم‌ها هستند. عسل خام نیز به افزایش میزان آنزیم‌های بدن ما کمک می‌کند، اگرچه این آنزیم‌ها درون عسل به مقدار کمی وجود دارند. با این حال در کنار مواد دیگر هم‌افزایی دارند و سلامت و توان ما را تقویت می‌کنند.

ژاپنی‌ها به عنوان یکی از سالم‌ترین مردم جهان شناخته می‌شوند. این امر ممکن است به دلیل عادت‌های آشپزی آن‌ها در جهت مصرف مقادیر زیاد ماهی‌ها و غذاهای دریایی خام سرشار از آنزیم و پختن سبزیجات مصرفی خود به کمترین میزان ممکن باشد.

آنزیم های موجود در عسل به چه دلیل وجود دارند؟

این آنزیم‌ها موادی هستند که شهد جمع‌آوری شده را به عسل تبدیل می‌کنند. از طریق واکنش آنزیم‌ها با شهد جمع‌آوری شده، طیف وسیعی از ترکیبات بوجود می‌آیند و تمام این مواد ماهیت و کارکرد منحصر به فردی به عسل می‌بخشند. وضعیت کربوهیدرات‌های عسل تا حدی به دلیل همین واکنش‌های آنزیمی است.

این آنزیم‌ها چگونه عمل می‌کنند؟

زنبورهای جستجوگر شهد گل‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و در حالی که همچنان به جستجوی گل‌ها ادامه می‌دهند، شهد جمع‌آوری شده را با ترشحات غدد بزاقی و هیپوفارنژال خود مخلوط می‌کنند. این شهدها درون کندو، بین زنبورها جابجا می‌شود و پیش از ذخیره شدن درون سلول‌ها، ترشحات بیشتری به آن اضافه می‌شوند. بنابراین مقدار آنزیم های موجود در عسل به سن، رژیم غذایی، مرحله فیزیولوژیکی زنبورها (زمانی که یک زنبور به سن زنبور جستجوگر رسیده باشد، غده‌های او آنزیم‌های گوارشی بیشتری تولید می‌کنند)، توان کولونی، دمای کندو و میزان گردش شهد و مقدار قند آن بستگی دارد.

آنزیم‌های موجود در عسل
نامواکنش‌های شیمیایی کاتالیزی
دیاستاز (آمیلاز)نشاسته را به کربوهیدرات‌های دیگر (دکسترین‌ها، اولیگو و مونوساکاریدها) تبدیل می‌کند
اینروتاز (ساکراز، ساکاراز، ساکارز هیدرولاز)ساکارز را به گلوکز و فروکتوز تجزیه می‌کند (تبدیل قند)
گلوکز اکسیدازگلوکز را به گلوناکتون تبدیل می‌کند که به نوبه خود اسید گلوکونیک و پراکسید هیدروژن تولید می‌کند
کاتالازپراکسید را به آب و اکسیژن تبدیل می‌کند
اسید فسفاتازفسفات را فسفات‌های آلی جدا می‌کند
پروتئاز (آنزیم‌های پروتئولیتیک)پروتئین‌ها و پلی‌پپتیدها را هیدرولیز می‌کند تا پپتیدهایی با وزن مولکولی کمتر تشکیل شوند
استرازپیوندهای استری را در هم می‌شکند
بتا گلوکزیدازبتا گلوکان‌ها را به اولیگوساکاریدها و گلوکز تبدیل می‌کند (پیوندهای بتا را در هم می‌شکند)

اما در عسل خام، تنها آنزیم‌های حاصل از زنبور وجود ندارند و خود شهد نیز حاوی آنزیم است. به دلیل تفاوت منشأ شهد، فعالیت آنزیمی نیز در عسل‌های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد.

بطور طبیعی عسل حاوی مقدار کمی آنزیم است. آنزیم‌های فراوان‌تر موجود در عسل، دیاستاز (آمیلاز)، اینورتاز و گلوکز اکسیداز هستند. سایر آنزیم‌ها از جمله کاتالاز و اسید فسفاتاز نیز ممکن است در عسل موجود باشند که این امر به نوع گل منبع عسل بستگی دارد. اخیراً آنزیم‌های پروتئینی نیز در عسل یافت شده‌اند. آنزیم‌ها نقش بسزایی در عسل ایفا نموده و به خواص کاربردی آن به عنوان یک ماده غذایی منحصر به فرد کمک می‌کنند که این موضوع عسل را به محصولی بسیار پیچیده‌تر از سایر شیرین کننده‌ها تبدیل می‌کند.

دیاستاز

– به نام آنزیم آلفا آمیلاز نیز شناخته می‌شود.

– درون شهد گل وجود دارد، اما در حین جمع‌ آوری و تکامل شهد، توسط زنبور عسل نیز به آن اضافه می‌شود.

– مقدار دیاستاز موجود در عسل تازه و حرارت ندیده ممکن است با توجه به نوع گل منبع متغیر باشد. به عنوان مثال:

* شکوفه پرتقال احتمالاً کمترین مقدار دیاستاز را دارد: DN ۲۵/۴

* عسل شبدر DN ۷۳/۵

* عسل فلفل DN ۲/۱۳

* عسل چند گل DN ۰/۲۲

* عسل اکالیپتوس DN ۰/۲۴

* عسل گندم سیاه DN ۸/۳۶

– مقدار آن تحت تأثیر اختلافات طبیعی pH در بین عسل‌ها، میزان گردش شهد و الگوهای جمع‌آوری توسط زنبورهای عسل قرار دارد.

– این آنزیم نشاسته را به ترکیبات ساده‌تر تجزیه می‌کند. با این حال هدف وجود آن درون عسل، برای دانشمندان ناشناخته است، زیرا هیچ گونه نشاسته‌ای درون شهد (یا عسل تولید شده از آن شهد) وجود ندارد.

– در صورتی که عسل به مدت طولانی در دمای متوسط ذخیره شود یا در معرض دماهای بالا قرار بگیرد، دیاستاز موجود در آن غیرفعال خواهد شد.

– در صورتی که pH تنظیم شود، DN را نیز می‌توان تنظیم نمود. محدوده مطلوب pH برای این آنزیم، ۶/۴ تا ۵ است. کنترل کامل فعالیت دیاستاز را می‌توان در pHهای کمتر از ۹/۳ بدست گرفت. آمیلاز در pHهای ۷ تا ۸ پایدار است.

– دیاستاز  به دلیل عامل‌های مختلفی که ممکن است مقدار آن را تنظیم کند، نمی‌تواند روشی برای تأیید کیفیت عسل ارائه دهد. آنچه که از آن مطمئن هستیم این است که مقدار دیاستاز در عسل کهنه یا حرارت دیده کاهش می‌یابد.

– در فرآیند فرآوری غذا، وجود دیاستاز در عسل استفاده شده به عنوان شیرین کننده در غذاهای حاوی نشاسته، باعث از بین رفتن چسبندگی آن غذا می‌شود.

اینورتاز

– به نام ساکراز، ساکارز هیدرولاز و ساکاراز نیز شناخته می‌شود.

– در مسیر کندو، بوسیله زنبور به شهد اضافه می‌شود. به دلیل وجود این آنزیم، شهد به عسل تبدیل می‌شود.

– این آنزیم ساکارز را به فروکتوز و گلوکز هیدرولیز می‎کند.

– به مقدار کم در عسل وجود دارد.

– بوسیله حرارت غیرفعال می‌شود.

– اکثر عسل‌های رسیده، ساکارز بسیار کمی معمولاً به مقدار کمتر از ۵ درصد دارند، زیرا فعالیت این آنزیم در مراحل اولیه تولید عسل صورت می‌گیرد.

– عسل‌های شهد گیاه دارای بالاترین مقدار فعالیت اینورتاز هستند.

– در طبیعت، اینورتاز در گیاهانی مانند گلابی ژاپنی، نخود فرنگی باغچه‌ای و دانه‌های غلات و حبوبات وجود دارد. اما رایج‌ترین منبع ساکارز تاکنون، Saccharomyces cerevisiae بوده است که به نام‌های مخمر آبجو یا مخمر نان نیز شناخته می‌شود.

– اینورتاز در صنعت نانوایی به میزان زیادی استفاده می‌شود.

اینورتاز یکی از افزودنی‌های مهم در تولید شکلات و خامه کیک است. این آنزیم زمانی که به شربت قند معمولی افزوده می‌شود، ساکارز دی‌ساکارید را به دو مونوساکارید گلوکز و فروکتوز تقسیم (یا تبدیل) می‌کند. مخلوط حاصل، معروف به قند معکوس یا شربت وارون شده، به نرم و مرطوب باقی ماندن خوراکی پخته شده کمک می‌کند.

اسید فسفاتاز

– از آنزیم‌ های عسل است که با تخمیر عسل ارتباط دارد. عسل‌هایی که به آسانی تخمیر می‌شوند، فعالیت اسید فسفاتاز بسیار بالاتری نسبت به عسل تخمیر نشده از خود نشان می‌‎دهند.

– اگرچه این آنزیم یکی از اجزای تشکیل دهنده شهد است، اما عمدتاً در گرده گل وجود دارد.

– فعالیت اسید فسفاتاز در عسل‌های بدست آمده از آب و هوای اقیانوسی، بسیار بالاتر است.

– مشخص شده است که pH عسل، تأثیر زیادی بر فعالیت اسید فسفاتاز دارد. هرچه pH عسل بالاتر باشد، فعالیت اسید فسفاتاز نیز بیشتر است.

کاتالاز

– این آنزیم در برخی انواع عسل یافت می‌شود، به همین دلیل فرض می‌شود که در شهد گیاه تولید شده باشد.

– کاتالاز پراکسید هیدروژن را تجزیه می‌کند، بنابراین وجود آن باعث کاهش فعالیت ضد باکتریایی عسل می‌شود. این بدین معناست که عسل دارای فعالیت بالای کاتالاز، دارای فعالیت پراکسیدی ضدباکتریایی پایینی است.

گلوکز اکسیداز

– این آنزیم توسط زنبور به عسل اضافه می‌شود (شواهدی وجود دارند مبنی بر اینکه دو نوع از این آنزیم وجود دارند که از اندام‌های مختلف زنبور بدست می‌آیند).

– یکی از آنزیم‌های فعال شهد است، اما عملاً درون عسل غیرفعال است. رقیق شدن مجدد عسل، ممکن است باعث فعال شدن دوباره این آنزیم شود.

– در شکل‌گیری عسل درون کندو نقش دارد: بدین صورت که گلوکز درون عسل نارس را اکسید نموده و باعث تشکیل گلوکونولاکتون می‌شود که با اسید گلوکونیک (اسید اصلی عسل) تعادل ایجاد می‌کند.

همچنین پراکسید هیدروژن تولید می‌کند که در ایجاد خواص ضد باکتریایی عسل نقش دارد. تولید اسید گلوکونیک و پراکسید هیدروژن در عسل رسیده بسیار کُند است و بخش عمده‌ای از آن در زمان تکامل عسل و خشک شدن آن بوسیله زنبور، تولید می‌شود.

– در گذشته آن را مهارکننده می‌نامیدند.

– به نور و حرارت (حتی حرارت فرهای مایکروویو) حساس بوده و تا دمای ۵۵ درجه سانتی گراد پایداری خود را حفظ می‌کند. برخی انواع عسل، زمانی که در معرض نور مرئی قرار می‌گیرند، فعالیت گلوکز اکسیداز خود را از دست می‌دهند، در حالی که انواع دیگر حتی تحت تأثیر نور قوی خورشید نیز قرار نمی‌گیرند.

در گذشته فرض می‌شده است که عسل به دلیل خواص اسمزی بالای خود دارای خاصیت ضد باکتریایی است. اما پس از رقیق‌سازی آن، برخی از خواص ضد باکتریایی آن حفظ شد.

آنزیم‌ های عسل به چه صورت در فرآورده‌های غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

آنزیم‌ های عسل زمانی که در تولید مواد غذایی استفاده می‌شوند، گاهی اوقات اثر خوب و گاهی اثر بد دارند.

* به عنوان مثال، از دیاستاز استفاده نمی‌شود یا به مقادیر بسیار کم بکار برده می‌شود. در چاشنی‌های سالاد، وجود دیاستاز می‌تواند به جداسازی قندهای عسل به دلیل وجود نشاسته منجر شود.

بنابراین جهت استفاده از عسل در چاشنی سالادها، تولیدکنندگان، عسل را حرارت می‌دهند یا عسل‌هایی را خریداری می‌کنند که به منظور حذف آنزیم‌ها، از قبل تصفیه شده باشد. برای انجام این کار، گرم کردن عسل در دمای حداقل ۸۵ درجه به مدت ۵ دقیقه توصیه شده است.

* عسل را می‌توان به منظور بهبود قابل توجه زلالی آب میوه‌ها استفاده نمود. استفاده از عسل در دمای یخچال برای زلال‌سازی و تصفیه آبمیوه‌ها، روشی موثر جهت شیرین‌سازی یک نوشیدنی طبیعی و بهره‌گیری از مزیت‌های طبیعی و کاربردی عسل است.

* اسید فسفاتاز یکی از آنزیم‌های موجود در عسل است که با تخمیر عسل ارتباط دارد. هرچه pH عسل بالاتر باشد، فعالیت اسید فسفاتاز آن بیشتر است. این آنزیم در صنعت تولید مواد غذایی نیز بسیار سودمند است.

سایر ویژگی‌های فیزیکی و حسی عسل، مانند ویژگی‌های حسی و رئولوژیکی و واکنش‌پذیری مایکروویو بالای آن نسبت به قندهای ترکیبی، آن را به بهترین گزینه به عنوان یک ماده افزودنی به طیف وسیعی از مواد غذایی تبدیل می‌کنند.

آنزیم‌های پروتئینی موجود در عسل خام

آنزیم‌های پروتئینی (پروتئولیتیک)، که پروتئاز، پروتئیناز یا پپتیداز نیز نامیده می‌شوند، آنزیم‌هایی هستند که مولکول‌های زنجیره‌ای طویل پروتئین‌ها را به بخش‌های کوچک‌تر (پپتیدها) تقسیم کرده و در نهایت به اجزای تشکیل دهنده آن‌ها (یعنی آمینو اسیدها) تبدیل می‌کنند.

بطور خلاصه، این دسته آنزیم‌هایی هستند که پروتئین‌ها را به آمینو اسیدها تبدیل می‌کنند. نمونه‌های این نوع آنزیم‌ها عبارت اند از: پروتئازهای کبدی کیموتریپسین و تریپسین، بروملاین (آنزیم آناناس)، پاپایین (آنزیم انبه هندی) پروتئازهای قارچی، آمیلاز موجود در انبه و پپتیداز سراتیا (آنزیم کرم ابریشم).

زنبورهای عسل از آنزیم‌های پروتئینی درون بدن خود، یعنی سه اندوپروتئیناز میان‌روده (تریپسین، کیموتریپسین و الاستاز) و اکزوپروتئینازِ لوسین‌آمینوپپتیداز برای هضم پروتئین‌های غذای خود استفاده می‌کنند، اما وجود آن‌ها در عسل تا سال ۲۰۱۲ اثبات نشده بود.

تحقیق «آنزیم‌های پروتئینی عسل چگونه آنزیم‌هایی هستند و چه چیزی را مشخص می‌کنند: یک تحلیل اثرانگشتی بوسیله زیموگرافی دوبعدی عسل‌های تک‌گل» توسط روکو روسانو و همکارانش که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد، نشان داد که نوعی فعالیت‌های پروتئیولیتیک در عسل خام وجود دارند که تا آن زمان ناشناخته بودند.

نتیجه این تحقیق نشان داد که آنزیم‌های پروتئینی عسل می‌توانند نمایه پروتئین عسل با بطور قابل توجهی تغییر دهند و بدین ترتیب بر کیفیت و ارزش غذایی عسل و ژل رویال تأثیر چشمگیری بگذارند.

آیا آنزیم‌های مهم‌ترین جزء عسل از لحاظ فعالیت ضدباکتریایی هستند؟

آنزیم‌ها و هیدروژن پراکسید به ضدعفونی کردن زخم‌ها کمک می‌کنند. عسل از طریق ایجاد مانع در برابر رطوبت، رشد سلول‌های پوستی را افزایش می‌دهد، که این امر به مرطوب نگه داشتن زخم کمک می‌کند.

اما آنزیم‌ها مهم‌ترین اجزای موجود در عسل نیستند. منشأ برخی از فعالیت‌های ضد باکتریایی، خود زنبور عسل است (آنزیم‌های تولید کننده پراکسید، اسیدهای عسل، کربوهیدرات‌ها، دفنسین-۱، ترکیبات شبه آنتی‌بیوتیک)، در حالی که برخی دیگر منشأ گیاهی دارند (متیل‌گلیوکسال، پلی‌فنول‌ها) و بخش سوم این اجزاء در طول ذخیره عسل تولید می‌شوند (محصولات واکنش میلارد). عسل ماده بسیار پیچیده‌ای است و نمی‌توان فعالیت ضد باکتریایی آن را تنها به آنزیم‌ها محدود کرد.

اما یک موضوع قطعی در مورد عسل این است که استفاده بیش از حد از حرارت برای پاستوریزه کردن یا روان‌تر کردن عسل متبلور، ممکن است اثرات مخربی بر کیفیت عسل، از قبیل از بین رفتن ترکیبات ناپایدار و کاهش فعالیت آنزیمی، داشته باشد.

خرید آنزیم اینورتاز با بهترین قیمت در ایران | آنزیم اینورتاز تلفن 09357007743 فروش

09357007743 تلفن سفارش محصولات
با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

 

ادامه مطلب ...
آنزیم زایلاناز | خرید و فروش آنزیم زایلاناز با بهترین قیمت در ایران با 09357007743 تلفن

آنزیم زایلاناز | خرید و فروش آنزیم زایلاناز با بهترین قیمت در ایران با 09357007743 تلفن

آنزیم زایلاناز | خرید و فروش آنزیم زایلاناز با بهترین قیمت در ایران با 09357007743 تلفن

آنزیم زایلاناز | خرید و فروش آنزیم زایلاناز با بهترین قیمت در ایران با 09357007743 تلفن :

زایلاناز/ همی سلولاز:

زایلاناز و همی سلولاز دسته ای از آنزیم ها هستند که بوسیله میکرو اورگانیسم ها برای تجزیه ترکیبات دیواره سلول های گیاهی (همی سلولز) تولید می شود.

این آنزیمها در صنعت نان با خرد کردن پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای باعث بهبود خصوصیات رئولوژیک، افزایش قدرت جذب آب و مقاومت در برابر تخمیر خمیر، بهبود حجم نان و میزان سفتی مغز نان می شوند و سرعت بیاتی را کاهش می دهند.

آنزیم زایلاناز

آنزیم زایلاناز(به انگلیسی: Xylanase) از جمله گلوکوزیدازهایی است که پیوندهای خطی بتا 1 و 4 زایلان که یکی از سه ساختار پلی ساکاریدی اصلی دردیواره سلولی گیاهان می باشدرا به زایلوز تجزیه می کند. این آنزیم توسط طیف وسیعی ازمیکروارگانیسم های متعلق به جنس و گونه های متفاوت باکتریایی و قارچی تولید می شود. زایلاناز دسته ای از آنزیم ها هستند که بوسیله میکرو اورگانیسم ها برای تجزیه ترکیبات دیواره سلول های گیاهی (همی سلولز) تولید می شود. این آنزیمها در صنعت نان با خرد کردن پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای باعث بهبود خصوصیات رئولوژیک، افزایش قدرت جذب آب و مقاومت در برابر تخمیر خمیر، بهبود حجم نان و میزان سفتی مغز نان می شوند و سرعت بیاتی را کاهش می دهند. زیلاناز یک آنزیم پودری تغلیظ شده، می باشد که با کیفیتی عالی از رشته های تریکودرما رسی Trichoderma reesei ساخته شده که توسط تخمیر غوطه ور و تکنولوژی عصاره گیری تصفیه میشود. مکانیسم اثر: زیلاناز، بتا یک، 4- زیلو سیداز را از ملکول زیلان، جدا کرده و آن را در زایلو-الیگوساکارید و زایلوز هیدرولیز می کند. این روش به طور گسترده ایی در صنایع غذایی حیوانات، آبجوسازی، کارخانه جات آب مقطر شرکتهای خمیر کاغذ و. . . بکار برده میشود. افزودنی های خوراکی مرغ، مرغابی و دیگر حیوانات تک معده ( مونوگاستریک )، افزودن 100g/T بعنوان مکمل غذایی ( برآورد بر اساس 1000U/g زایلاناز ) آنزیمهای صنعت ماءالشعیر و عصاره مالت مالت یا جوانه جو، ماده اصلی تولید نوشیدنی ماءالشعیر و همچنین تولید عصاره مالت می¬باشد. ماءالشعیر با داشتن خواص مثبت نسبت به دیگر نوشیدنیهای رایج و گازدار و عصاره مالت به علت داشتن کاربردهای فراوان در صنایع نانوائی، بیسکوئیت، لبنیات و غیره، از پرمصرف¬ترین تولیدات در صنایع غذایی می¬باشند و آنزیم¬ها از مهمترین مواد اولیه تولید ماءالشعیر و عصاره مالت می¬باشند. آنزیمهای مورد استفاده در این صنایع عبارتند از: آلفا آمیلاز، گلوکوآمیلاز، زایلاناز، بتاگلوکوناز، پاپایاناز، پروتئاز و غیره.

تاثير آنزيم زايلاناز و منابع چربي بر عملكرد و ويسكوزيته روده جوجه هاي گوشتي

اين آزمايش براي بررسي اثرات افزودن آنزيم زايلاناز و منابع مختلف چربي به صورت فاكتوريل و در قالب طرح كاملا تصادفي انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل آنزيم در دو سطح (صفر و 0.5 گرم آنزيم به ازاي كيلوگرم جيره، و منابع مختلف چربي در چهار سطح 5 درصد روغن سويا، چربي پيه و دو مخلوط آنها با نسبتهاي متفاوت ) در جيره غذايي بر پايه گندم و سويا بودند كه اثرات آنها بر عملكرد، تركيب لاشه، ويسكوزيته روده و برخي از متابوليت هاي خون با استفاده از 384 قطعه جوجه گوشتي يك روزه در سه تكرار حاوي 16 قطعه جوجه از سن 7 تا 42 روزگي انجام شد. در كل دوره آزمايش اثر آنزيم بر روي تمام پارامترهاي عملكرد به جز ميزان خوراك مصرفي معني دار شد. با افزودن آنزيم به جيره وزن بدن، افزايش وزن بدن، ضريب تبديل غذايي بهبود (P<0.05) و ميزان ويسكوزيته محتويات روده از 6.65 به 4.76 سانتي پوز كاهش يافت (P<0.01). افزودن آنزيم به جيره غذايي غلظت تري گليسيريد خون را بطور معني داري كاهش داد (P<0.01) ولي تاثير معني داري بر ميزان گلسترول و گلوكز خون نداشت. منابع مختلف چربي اثر معني داري بر وزن بدن، خوراك مصرفي وويسكوزيته مواد هضمي در بخش ژئوژنوم روده نداشتند. جايگزيني روغن سويا با چربي پيه ميزان تري گليسيريد خون را افزايش داد (P<0.05) اما ميزان كلسترول و گلوكز خون تحت تاثير نوع چربي قرار نگرفت. هيچگونه اثر متقابلي بين آنزيم و منابع چربي مشاهده نشد. يافته هاي اين آزمايش نشان داد كه آنزيم زايلاناز با كاهش ويسكوزيته، اثرات ضد تغذيه اي پلي ساكاريدهاي غير نشاسته اي را بر عملكرد جوجه هاي گوشتي كاهش و استفاده از آن در جيره هاي حاوي گندم مفيد مي باشد.

آنزیم زایلاناز

زیلاناز یک آنزیم پودری تغلیظ شده ، می باشد که با کیفیتی عالی از رشته های تریکودرما رسی Trichoderma reesei ساخته شده که توسط تخمیر غوطه ور و تکنولوژی عصاره گیری تصفیه میشود .
مکانیسم اثر:
زیلاناز ، بتا یک ، 4- زیلو سیداز را از ملکول زیلان ، جدا کرده و آن را در زایلو-الیگوساکارید و زایلوز هیدرولیز می کند . این روش به طور گسترده ایی در صنایع غذایی حیوانات ، آبجوسازی ، کارخانه جات آب مقطر شرکتهای خمیر کاغذ و … بکار برده میشود .
افزودنی های خوراکی
مرغ ، مرغابی و دیگر حیوانات تک معده ( مونوگاستریک ) ، افزودن 100g/T بعنوان مکمل غذایی ( برآورد بر اساس 1000U/g زایلاناز )

آنزیم زایلاناز | Xylanaze

 • – گونه هدف :
 • – بسته بندی :
 • کیسه 25 کیلویی

مشخصات محصول

مشخصات:

زیمپکس 006 | ZYMPEX 006

حاوی آنزیم زایلاناز برای جیره های حاوی گندم

ترکیب:

محتویات آنزیمی در یک حامل مناسب جهت تضمین دوام اثر قرار گرفته است.‌

اندو‌ – 1 و 4 بتا زایلاناز10000XIAU/g

مقدار و نحوه مصرف:

500‌ گرم در هر تن دان به منظور تجزیه پلی ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای (مانند زایلان‌ها) موجود در دان‌های حاوی گندم

موارد احتیاط:

از تماس محصول با پوست و چشم جلوگیری شود در صورت تماس فوراً با آب فراوان به مدت چند دقیقه شستشو دهید و اگر ناراحتی برطرف نشد به پزشک مراجعه شود.‌

از استنشاق پودر این فرآورده جلوگیری شود. فقط در فضای باز یا محیط تهویه‌دار با دان مخلوط شود و در زمان کار با آن از لباس، ماسک، عینک و دستکش محافظ استفاده شود.‌

در صورت تماس با چشم اگر از لنز استفاده شده و خروج آن از چشم آسان باشد باید لنز را خارج و به شستشو ادامه داد.‌

اگر هنگام کار با این فرآورده احساس ناراحتی دست داد، به مرکز رفع مسمومیت یا پزشک مراجعه شود.‌

شرایط نگهداری:

زیمپکس 006 | ZYMPEX 006 در کیسه اصلی در بسته و در جای خشک و خنک نگهداری شود.

تغییر رنگ محصول در کارآیی آن تاثیری ندارد.‌

تولیدکننده:

‌شرکت ایمپکستراکو – بلژیک

بررسی تاثیر آنزیم زایلاناز در ویژگی‌های نوری خمیر کرافت باگاس در رنگبری ECF

در این تحقیق تاثیر استفاده از آنزیم زایلاناز تجاری در پیش رنگ­بری خمیر کرافت باگاس بررسی شد. آنزیم زایلاناز حاصل از قارچTrichoderma virideدر مقادیر 10، 25 و50 واحد و سطح زمانی 2 ساعت بر خمیرکاغذ تاثیر داده شد. سپس رنگ­بری اصلی به صورت جداگانه یکبار روی نمونه تیمار شده با آنزیم و سپس روی نمونه بدون تیمار آنزیمی (تیمار شاهد) با توالی 2ED1DA (اسید سولفوریک + دی­اکسید کلر 4، 6، 8، 10 درصد + استخراج قلیایی + دی­اکسید کلر 2 درصد به­عنوان کلر قابل دسترس) انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش میزان دی­اکسید کلر در مرحله 1D رنگ­بری، درجه روشنی نهایی خمیرکاغذ به طور معنی­داری ((P<0.01 افزایش می­یابد. همچنین در مورد نمونه­های تیمار شده با آنزیم زایلاناز افزایش معنی­داری ((P<0.01 در درجه روشنی و ماتی و کاهش معنی­داری ((P<0.01 در درجه زردی، عدد کاپا و میزان دور پالایش برای رسیدن به درجه روانی مشخص خمیرهای رنگ­بری شده مشاهده شد. بیشترین درجه روشنی و کمترین درجه زردی و عدد کاپا مربوط به تیمار آنزیمی U25 می­باشد که به ترتیب اختلاف معنی­داری ((P<0.01 در حدود 8/10درصد، 98/3 درصد و 24/2 واحد در مقایسه با تیمار شاهد دارد. بیشترین ماتی خمیرهای رنگ­بری شده مربوط به تیمار آنزیمی U50 می­باشد که به ترتیب اختلاف معنی­داری ((P<0.01 در حدود 3 درصد در مقایسه با تیمار شاهد دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، تیمار آنزیمی U25 به عنوان تیمار بهینه آنزیمی انتخاب می­شود.

بررسی عملکرد آنزیم حاوی زایلاناز در جیره پایه گندم با سطوح متفاوت از انرژی و پروتئین

عملکرد آنزیم زایلاناز در قالب طرحی کاملا” تصادفی با ۸۲۵ قطعه جوجه از سویه راس و از هر دوجنس در ۱۱ گروه آزمایشی با سه تکرار و هر تکرار شامل ۲۵ قطعه جوجه بررسی گردید. جوجه ها به مدت ۴۲ روز با جیره پایه گندم با سطوح متفاوت انرژی و پروتئین که به طور جداگانه برای دوره های آغازین ( ۲۱-۱ روزگی) و رشد ( ۴۲-۲۲) روزگی تنظیم شده بود تغذیه شدند. جیره های دوره آغازین شامل ۴۰۰ گرم در کیلوگرم گندم و دوره رشد شامل ۵۰۰ گرم درکیلوگرم گندم بود. جیره های آزمایش مورد استفاده عبارت بود از : ۱) گندم بدون آنزیم ۲) گندم با آنزیم ۳) گندم +۵ درصد انرژی+ آنزیم ۴) گندم+۱۰درصد انرژی+ آنزیم ۵) گندم +۵ درصد پروتئین + آنزیم ۶) گندم + ۱۰ درصد پروتئین+ آنزیم ۷) گندم +۵ درصد انرژی + ۵ درصد پروتئین+ آنزیم ۸) گندم + ۱۰ درصد انرژی+۵ درصد پروتئین آنزیم ۹) گندم +۵ درصد انرژی+ ۱۰ درصد پروتئین + آنزیم ۱۰) گندم + ۱۰ درصد انرژی+۱۰ درصد پروتئین + آنزیم ۱۱) ذرت + سویا در تمام جیره های حاوی گندم آنزیم با مقدار ۵/۰ گرم در کیلوگرم استفاده گردید و در هر مرحله ترکیب جیره ها از لحاظ انرژی ، پروتئین و سایر مواد مغذی یکسان بودند. کلیه جیره ها به شکل آردی بود و در طول دوره جوجه ها به صورت آزاد تغذیه شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین گروههای آزمایشی از لحاظ افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنی دار آماری وجود داشت ( ۰۵/۰>P ) و جوجه های گروه آزمایشی پنج با ۴/۱۸۴۴ گرم بیشترین و گروه آزمایشی نه با ۳/۱۴۷۵ گرم کمترین افزایش وزن را داشتند. همچنین گروه آزمایشی پنج با ۹۱/۱ بهترین و گروه آزمایشی هفت با ۱۷/۲ بدترین ضریب تبدیل غذایی را داشتند. از لحاظ درصد کبد، چربی بطنی و کیسه صفرا هیچگونه تفاوت معنی داری بین گروههای آزمایشی وجود نداشت. هزینه خوراک به ازاء تولید هر کیلو مرغ زنده نیز در گروه آزمایشی پنج نسبت به بقیه گروه های آزمایشی پایین تر بود.

تاثیر آنزیم زایلاناز و اندازه ذرات آرد بر بهبود کیفیت گلوتن

پنتوزان ها در آرد گندم با وجود مقدار کم (% ۳- ۲)، روی تشکیل شبکه گلوتنی حین جداسازی نشاسته از گلوتن موثر هستند. در این تحقیق تأثیر دو زایلاناز Pentopan و Shearzyme در ۴ سطح ( ۰، ۱۰۰ ، ۲۰۰ و ۴۰۰ ppm ) روی استخراج گلوتن از دو آرد با اندازه ذرات کمتر از ۱۰۶ میکرون و۱۸۰ – ۱۲۵ میکرون بررسی شد. نتایج نشان داد که بهترین نوع آرد و آنزیم جهت استخراج گلوتن، به ترتیب آرد با اندازه ذرات ۱۸۰ – ۱۲۵ میکرون و آنزیم Shearzyme با غلظت ۲۰۰ ppm – ۱۰۰ می باشد. اندازه گیری بازده گلوتن نشان داد که ترکیب آرد با اندازه ذرات کمتر از ۱۰۶ میکرون و زایلاناز Shearzyme با غلظت ۴۰۰ ppm بیشترین بازدهگلوتن را تولید می کند. که علت آن فعالیت بیشتر زایلاناز Shearzyme ، حساسیت کمتر به بازدارنده های زایلاناز، فعالیت سلولازی این زایلاناز و مقدار پروتئین بیشتر آرد کمتر از ۱۰۶ میکرون می باشد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و بافتی گلوتن در تیمار با زایلاناز Shearzyme نسبت به زایلاناز Pentopan بهبود بیشتری یافت، به طوری که زمان توسعه و زمان پایداری خمیر، کشش پذیری و انرژی گلوتن افزایش بیشتری نشان داد که علت آن فعالیت محدود ترانس گلوتامینازی زایلاناز Pentopan می باشد. و لیکن در غلظت ۴۰۰ ppm ویژگی های مطلوب اخیر کاهشیافت، اما مقدار صفات مذکور از نمونه شاهد بیشتر بود. هم چنین زمان توسعه و زمان پایداری خمیر، کشش پذیری و انرژی گلوتن حاصل از آرد با اندازه ذرات ۱۸۰ – ۱۲۵ میکرون بیشتر می باشد که علت آن اتصالات عرضی با الاستیسیته زیاد می باشد. اندازه گیری خصوصیات رئولوژیکی گلوتن ٢ نشان داد که نوع آرد بر مقاومت به مخلوط شدن خمیر و نوع آنزیم بر جذب آب، زمان توسعه و شاخص مقاومت به مخلوط شدن خمیر تأثیر معنی داری ندارد.

آنزیم زایلاناز | خرید و فروش آنزیم زایلاناز با بهترین قیمت در ایران با 09357007743 تلفن

09357007743 تلفن سفارش محصولات
با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

ادامه مطلب ...
خرید آنزیم گلوکز اکسیداز | فروش آنزیم گلوکز اکسیداز 09357007743 تلفن

خرید آنزیم گلوکز اکسیداز | فروش آنزیم گلوکز اکسیداز 09357007743 تلفن

خرید آنزیم گلوکز اکسیداز | فروش آنزیم گلوکز اکسیداز 09357007743 تلفن

خرید آنزیم گلوکز اکسیداز | فروش آنزیم گلوکز اکسیداز 09357007743 تلفن

گلوکز اکسیداز:

گلوکز اکسیداز آنزیمی است که از قارچ های آسپرژیلوس نایجر و پنیسیلیوم بدست می آید و اکسیداسیون گلوکز را با مصرف اکسیژن کاتالیز کرده و پراکسید هیدروژن آزاد می کند. این آنزیم با حذف اکسیژن و گلوکز از ماده غذایی می تواند باعث افزایش ماندگاری ماده غذایی شود.

کاربرد آنزیم گلوکز اکسیداز در نان

این آنزیم باعث

– افزایش قدرت خمیر

– افزایش قدرت نگهداری گاز در خمیر

– در نتیجه تردی و تازگی نان

خواهد شد.

راهنمای فنی محصولات

 • فروش رنگ‌ طبیعی صدفی نقره ای اکلیلی (PEARESCENT SILVER SPK)
 • ژلان گام
 • کربن بلک خوراکی
 • سولفیتها
 • دی اکسید تیتانیومE171
 • بیت روت چغندر
 • لیکوپن
 • پاپریکا
 • ریبوفلاوین
 • ادویه ها
 • مالتول
 • مارگارین
 • خردل
 • کربنات کلسيم خوراکي
 • اریتریتول
 • خمیر مایه
 • پودر بی کربنات آمونیوم
 • ژل کیک یا ژل امولسیفایر
 • سوربیتان مونو استئارات یا Sorbitan ester
 • Non Dairy Creamers کافی کریمر
 • لوکاست بین گام Locust bean gum
 • استویا
 • مقایسه خصوصیات پنیر لاکتیکی و پنیر آنزیمی
 • راهنمای فنی محصولات
 • روغن شورتنینگ Shortening
 • گلیسرین E422
 • کنجاک گام Konjac Gum
 • اسانس نعناع Mint Flavor
 • کلروفیل Chlorophyll
 • آناتو Anato
 • آنتوسیانین Anthocyanin
 • دی استیل Diacetyl
 • مونو سدیم گلوتامات MSG
 • اسانس دود Smoke Flavor
 • ناتامایسین Natamycin
 • کارامل
 • مونو پروپیلن گلایکول MPG
 • دی اکسید سیلیکون
 • آنزیمهای صنعت قند و شکر
 • آنزیمهای صنعت نشاسته
 • آنزیمهای صنعت ماءالشعیر و عصاره مالت
 • آنزیمهای صنعت بیسکویت و ویفر
 • آنزیمهای لبنی
 • زایلاناز و همی سلولاز
 • لیپاز و فسفولیپاز
 • گلوکزاکسیداز
 • وانیل
 • پلی فسفات
 • آلفا آمیلاز
 • بتاکاروتن
 • گلوکز Glucose
 • گلوتن Gluten
 • ایزوله پروتئین سویا ISP
 • جانشین کره کاکائو
 • فرمولاسیون بستنی شیری
 • فرایند تولید بستنی
 • لسیتین پودری
 • اینولین
 • نشاسته اصلاح شده
 • بتاگلوکان B-Glucan
 • پاستیل
 • آدامس و جویدنیها
 • شکلات
 • صنایع شیرینی وشکلات و بستنی
 • صنایع روغن نباتی
 • آب میوه
 • صنایع نوشیدنی و کنسانتره
 • سوربیتان تری استئارات
 • صمغ عربی
 • جانشین پودر کاکائو
 • روغن پالم
 • روغن پالم کرنل
 • روغن نارگیل
 • کاربرد ایزومالت در صنایع غذایی
 • ایزومالت Isomalt
 • جانشینهای کره کاکائو
 • بلوم زدن شکلات
 • خشک کردن آب پنیر
 • سدیم اسید پیرو فسفات SAPP
 • پلی گلیسرول پلی رسینولئات PGPR
 • بی کربنات سدیم یا جوش شیرین
 • اسید آسکوربیک VITAMIN C
 • اسید سیتریک
 • مالتودکسترین
 • پودر آب پنیر دمینرال شده Demineralised Whey Powder
 • WPC
 • فرمول روکش بستنی شکلاتی
 • امولسیفایرها منو
 • امولسیفایرها منو (2)
 • روغن خوراکی
 • مالتیتول
 • معادل کره کاکائو CBE
 • زانتان
 • SMG
 • کره کاکائو cocoa butter
 • استابیلایزر و قوام دهنده ها
 • سی ام سی CMC
 • آگارآگار
 • پکتین
 • CITREM
 • آلژینات
 • مونوپروپیلن گلایکول
 • گوار گام
 • پلی سوربات
 • گلیسرین
 • PGE
 • DATEM
 • LACTEM
 • مونو و دی گلیسرید
 • کنجاک گام
 • کاراگینان
 • ژلاتین
 • ناتامایسین
 • سوربات پتاسیم
 • نگهدارنده ها
 • شیرین کننده ها
 • مشتقات کاکائو
 • روغنها و چربیها
 • لسیتین
 • SSL/CSLاستئاروئیل لاکتیلاتssl
 • ACETEM
 • سوکرالوز
 • امولسیفایر نان
 • سوربیتول
 • آسپارتام
 • استابیلایزر بستنی
 • پودر کاکائو Cocoa powder
 • روغنهای مغز بستنی
 • عملیات تمپرینگ شکلات
 • جايگزين کره کاکائو CBR
 • روغن شکلات صبحانه
 • بهبود دهنده کره کاکائو CBI
 • روغن روکش بستنی

آنزیم گلوکزاکسیداز

آنزیم گلوکزاکسیداز (Glucose oxidase) از آنزیمهای پر مصرف در صنایع غذایی است. این انزیم در گروه اکسیدور کتازها یعنی گروه اول قرار دارد. آنزیم گلوکزاکسیداز کاتالیزور واکنش تبدیل گلوکز به گلوکونیک اسید و آب اکسیژنه است. گلوکز اکسیداز آنزیمی است که از قارچ های آسپرژیلوس نایجر و پنیسیلیوم بدست می آید و اکسیداسیون گلوکز را با مصرف اکسیژن کاتالیز کرده و پراکسید هیدروژن آزاد می کند. این آنزیم با حذف اکسیژن و گلوکز از ماده غذایی می تواند باعث افزایش ماندگاری ماده غذایی شود. گلوکز اکسیداز اولین بار در سال 1928 توسط مولر در آسپرژیلوس نایجروپنیسیلوم گلایوکوم کشف شد. این آنزیم گلوکز را در حضور اکسیژن‌به گلوکز نولاکتون کاتالیز می‌نماید. به طور کلی این آنزیم برای چهار منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد: 1- جهت تولید پراکسید هیدروژن 2- جهت تولید اسید گلوکونیک 3- جهت مصرف گلوکز 4- جهت مصرف اکسیژن در بین روش های شیمیایی برای اندازه گیری میزان گلوکز خون، امروزه اورتوتولوئیدین مورد استفاده قرار می گیرد ولی به علت اثر تخریبی معرف آن برروی وسایل و سطوح آزمایشگاه (این آزمایش در شرایط اسیدی و حرارت باعث خوردگی وسایل آزمایشگاه می شود) و نیز سمیت آن (سرطان زا) و نیز غیر اختصاصی بودن آن توصیه نمی گردد، لذا در آزمایشگاه های تشخیص طبی از روش های آنزیمی (گلوکز اکسیداز) استفاده می شود. امروزه 3 سیستم آنزیمی برای اندازه گیری گلوکز به کار می رود: 1. هگزوکیناز (روش مرجع اندازه گیری گلوکز است ولی خیلی گران است: فقط با گلوکز واکنش می دهد) 2. گلوکز اکسیداز (به اندازه ی هگزوکیناز حساس نیست ولی ارزان تر است) 3. گلوکزدهیدروژناز این واکنش ها محصولی را تولید می نمایند که غلظت به دست آمده از آن توسط اسپکتروفوتومتر با غلظت گلوکز متناسب است. میزان کینونیمین تشکیل شده به صورت فوتومتری قابل اندازه گیری می باشدو شدت رنگ ایجاد شده با مقدار گلوکز رابطه مستقیم دارد. -جذب نور در صورت بیشتر بودن گلوکز زیاد می شود و رنگ بیشتری تولید می شود. به طور مثال استفاده از این آنزیم در نان باعث افزایش قدرت خمیر، افزایش قدرت نگهداری گاز در خمیر و در نتیجه تردی و تازگی نان خواهد شد. عوامل اکسید‌کننده به آرد اضافه می‌شوند تا کامل‌کنندگی را در آرد ایجاد کنند. پراکسید هیدروژن ( محصول واکنش گلوکز اکسیداز) به عنوان عامل اکسید‌کننده برای تکمیل آرد استفاده می‌گردد. همچنین با استفاده از آنزیمهای‌ گالاکتوسیداز و گلوکز اکسیداز و لاکتوپراکسیداز در طی واکنشهایی می‌توان بدون حرارت دادن شیر آنرا استریل نمود که اصطلاحاً به آن استریلیازسیون سرد گویند.

تولید و تخلیص آنزیم گلوکز اکسیداز

آنزیم گلوکزاکسیداز (EC1.1.3.4( از آنزیمهای پر مصرف در صنایع غذایی است. این انزیم در گروه اکسیدور کتازها یعنی گروه اول قرار دارد. آنزیم گلوکزاکسیداز کاتالیزور واکنش تبدیل گلوکز به گلوکونیک اسید و آب اکسیژنه است. در این تحقیق، پس از تولید آنزین توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر تخلیص و تغلیظ آنزیم با استفاده از روش اولترافیلراسیون از نوع جداسازی غشایی مورد استفاده قرار گرفت. برای این کار دستگاه نیمه صنعتی UF10B مورد بررسی قرار گرفت. از جمله پارامترهای بررسی شده اثر فشار ، دما، PH و دبی جریان بر فلاکس بود و با انجام عملیات آبگیری در شرایط اپتیمم، محلول آنزیمی با ضریب 3/5 برابر تغلیظ و 4 برابر تخلیص شد.

تثبيت و بهينه سازي آنزيم گلوکز اکسيداز در حامل کتيرا

آنزيم گلوکز اکسيداز (b-D-glucose: oxygen 1-oxidoreductase; EC: 1.1.3.4) يک فلاووپروتئين است که باعث کاتاليز اکسيداسيون D-b گلوکز به مولکول d-گلوکونولاکتون و پراکسيد هيدروژن به وسيله مولکول اکسيژن به عنوان پذيرنده الکترون مي گردد. آنزيم گلوکز اکسيداز علاوه بر کاربردهاي پزشکي آن در بيوسنسورها، در صنايع غذايي و تخمير نيز نقش دارد. در اين تحقيق، از کتيرا به عنوان ماتريکسي براي تثبيت آنزيم گلوکز اکسيداز استفاده شده و شرايط بهينه براي اين آنزيم به دست آمده و مقايسه اي بين آنزيم آزاد و تثبيت شده صورت گرفته است.
مواد و روش ها: آنزيم گلوکز اکسيداز در حامل طبيعي کتيرا به روش درگير کردن در يک ژل پليمري، تثبيت شد و اثرات پنج فاکتور pH، دما، غلظت گلوکز، غلظت آنزيم و فشار اکسيژن بر روي آنزيم تثبيت شده بررسي شده است. هم چنين فعاليت آنزيم به روش کنترل pH اندازه گيري شده است.
يافته ها: شرايط بهينه آنزيم گلوکز اکسيداز براي انجام واکنش مذکور در دماي ٣٦ درجه سانتي گراد، pH=6، غلظت گلوکز ١٠٠ ميلي گرم و فشار اکسيژن ١ ليتر بر دقيقه بدست آمده است که در اين شرايط آنزيم مذکور بيشترين فعاليت را نشان ميدهد و تا ٨ بار استفاده ميزان ٧٥درصد از فعاليت اوليه خود را حفظ مي کند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده از فعاليت آنزيم گلوکز اکسيداز تثبيت شده در ژل کتيرا و مقايسه آن با آنزيم آزاد مي توان نتيجه گرفت که استفاده از اين پليمر طبيعي جهت تثبيت براي اين آنزيم مناسب و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است.

آنزیم گلوکز اکسیداز

آنزیم گلوکز اکسیداز (b-D-glucose: oxygen 1-oxidoreductase; EC: 1.1.3.4) یک فلاووپروتئین است که باعث کاتالیز اکسیداسیون D-b گلوکز به مولکول d-گلوکونولاکتون و پراکسید هیدروژن به وسیله مولکول اکسیژن به عنوان پذیرنده الکترون می گردد. آنزیم گلوکز اکسیداز علاوه بر کاربردهای پزشکی آن در بیوسنسورها، در صنایع غذایی و تخمیر نیز نقش دارد. در این تحقیق، از کتیرا به عنوان ماتریکسی برای تثبیت آنزیم گلوکز اکسیداز استفاده شده و شرایط بهینه برای این آنزیم به دست آمده و مقایسه ای بین آنزیم آزاد و تثبیت شده صورت گرفته است.
مواد و روش ها: آنزیم گلوکز اکسیداز در حامل طبیعی کتیرا به روش درگیر کردن در یک ژل پلیمری، تثبیت شد و اثرات پنج فاکتور pH، دما، غلظت گلوکز، غلظت آنزیم و فشار اکسیژن بر روی آنزیم تثبیت شده بررسی شده است. هم چنین فعالیت آنزیم به روش کنترل pH اندازه گیری شده است.
یافته ها: شرایط بهینه آنزیم گلوکز اکسیداز برای انجام واکنش مذکور در دمای ٣۶ درجه سانتی گراد، pH=6، غلظت گلوکز ١٠٠ میلی گرم و فشار اکسیژن ١ لیتر بر دقیقه بدست آمده است که در این شرایط آنزیم مذکور بیشترین فعالیت را نشان میدهد و تا ٨ بار استفاده میزان ٧۵درصد از فعالیت اولیه خود را حفظ می کند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از فعالیت آنزیم گلوکز اکسیداز تثبیت شده در ژل کتیرا و مقایسه آن با آنزیم آزاد می توان نتیجه گرفت که استفاده از این پلیمر طبیعی جهت تثبیت برای این آنزیم مناسب و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.

گلوکز اکسیداز، آنزیمی است که در صنایع غذایی، شیمیایی، آرایشی و بهداشتی و هم‌چنین در کیت‌های تشخیص گلوکز استفاده می‌شود. در مرحله اول این طرح DNA از قارچ رشته‌ای آسپرژیلوس نایجر ATCC9029 با استفاده از روش سونیکاسیون و لیز در نیتروژن مایع جدا شد. سپس DNA ژنومیک استخراج شده در پلاسمید PTZ57R کلون شد، در ادامه این طرح، ژن گلوکزاکسیداز (GO) به وکتور بیانی دیگر (PKK223-3) وارد شد، که پایه‌ای برای تولید این آنزیم در ایران می‌باشد. مواد و روش‌ها: پلاسمید نوترکیب Pet21αG0 از باکتری DH5α-E. coli استخراج و توسط آنزیم‌های محدودکننده BamHI و HindIII برش داده و ژن گلوکز اکسیداز به طول kb8/1 جدا و سپس به داخل پلاسمید PKK223-3 وارد شد و در داخل میزبان E. coli-DH5αترانسفورم گردید. نقشه ژنی این پلاسمید نوترکیب با آنزیم های محدودکننده، تأیید و پلاسمید PKK223-3GO نامیده شد. یافته‌ها: ژن کدکننده آنزیم گلوکز اکسیداز که به‌وسیلها Restriction Enzyme ز پلاسمید Pet21α جدا شده بود، دارای اندازه صحیح در الکتروفورزیس ژل آگارز می‌باشد. ما نشان دادیم که پلاسمید نوترکیب PKK223-3GO در Restriction analysis دارای الگوی صحیح می‌باشد. نتیجه‌گیری: جداسازی و کلونینگ ژن گلوکز اکسیداز از طریق مهندسی ژنتیک می‌تواند برای کلونینگ در وکتور بیانی به منظور تولید این آنزیم به صورت نوترکیب به کار رود.

کلونینگ ژن گلوکز اکسیداز آسپرژیلوس نایجر در پروکاریوت‌ها (وکتور PKK223-3)

سابقه و هدف: گلوکز اکسیداز، آنزیمی است که در صنایع غذایی، شیمیایی، آرایشی و بهداشتی و هم‌چنین در کیت‌های تشخیص گلوکز استفاده می‌شود. در مرحله اول این طرح DNA از قارچ رشته‌ای آسپرژیلوس نایجر ATCC9029 با استفاده از روش سونیکاسیون و لیز در نیتروژن مایع جدا شد. سپس DNA ژنومیک استخراج شده در پلاسمید PTZ57R کلون شد، در ادامه این طرح، ژن گلوکزاکسیداز (GO) به وکتور بیانی دیگر (PKK223-3) وارد شد، که پایه‌ای برای تولید این آنزیم در ایران می‌باشد. مواد و روش‌ها: پلاسمید نوترکیب Pet21αG0 از باکتری DH5α-E. coli استخراج و توسط آنزیم‌های محدودکننده BamHI و HindIII برش داده و ژن گلوکز اکسیداز به طول kb8/1 جدا و سپس به داخل پلاسمید PKK223-3 وارد شد و در داخل میزبان E. coli-DH5αترانسفورم گردید. نقشه ژنی این پلاسمید نوترکیب با آنزیم های محدودکننده، تأیید و پلاسمید PKK223-3GO نامیده شد. یافته‌ها: ژن کدکننده آنزیم گلوکز اکسیداز که به‌وسیلها Restriction Enzyme ز پلاسمید Pet21α جدا شده بود، دارای اندازه صحیح در الکتروفورزیس ژل آگارز می‌باشد. ما نشان دادیم که پلاسمید نوترکیب PKK223-3GO در Restriction analysis دارای الگوی صحیح می‌باشد. نتیجه‌گیری: جداسازی و کلونینگ ژن گلوکز اکسیداز از طریق مهندسی ژنتیک می‌تواند برای کلونینگ در وکتور بیانی به منظور تولید این آنزیم به صورت نوترکیب به کار رود.

تأثیر آنزیم گلوکز اکسیداز بر عوامل ایجادکننده عفونت ثانویه در زخم‌های لیشمانیوز جلدی

چکیده

زمینه و هدف: سالک (لیشمانیوز جلدی) یک عفونت پروتوزوئری است که به وسیله گونه‌های مختلفی از جنس لیشمانیا ایجاد می‌شود. زخم‌های ناشی از لیشمانیوز جلدی مرطوب اکثراً دارای ترشح بوده و به همین دلیل محیط مناسبی برای رشد باکتری‌ها، قارچ‌ها و سایر میکروارگانیسم‌ها می‌باشد که سبب عفونت ثانویه زخم می‌گردد. در این بررسی از آنزیم گلوکز اکسیداز جهت تخریب باکتری‌های جدا شده از زخم‌های لیشمانیوز جلدی استفاده شد.

مواد و روش‌ها : این مطالعه آزمایشگاهی بر روی باکتری‌های جدا شده از عفونت‌های ثانویه زخم‌های لیشمانیوز جلدی 50 بیمار مراجعه‌کننده به مرکز پوست صدیقه طاهره اصفهان انجام گرفت. در این تحقیق از آنزیم گلوکز اکسیداز 10 کیلوگرم بر میلی‌لیتر در رقت‌های 5/0، 25/0، 125/0، 062/0، 031/0، 015/0، 007/0، 003/0 و 001/0 جهت بررسی اثرات ضد باکتریایی به کمک تکنیک‌های تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی از رشد باکتری [M inimunm I nhibitory Concentration(MIC)] و انتشار دیسک استفاده شد.

یافته‌ها : نتایج نشان داد که باکتری‌های مورد بررسی جدا شده از زخم‌ها (اشریشیاکلای، پروتئوس ولگاریس، سودوموناس آئروجینوزا، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و کورینه باکتریوم گزروزیس) نسبت به آنزیم گلوکز اکسیداز در رقت‌های مختلف حساسیت زیادی نشان دادند.

نتیجه‌گیری : آنزیم گلوکز اکسیداز اثر مهاری بر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی جدا شده از زخم‌های لیشمانیوز دارد. بنابراین، ممکن است بتوان از این آنزیم در درمان عفونت‌های ثانویه باکتریای زخم‌های لیشمانیوز استفاده نمود.

خرید آنزیم گلوکز اکسیداز | فروش آنزیم گلوکز اکسیداز 09357007743 تلفن

خرید آنزیم گلوکز اکسیداز | فروش آنزیم گلوکز اکسیداز 09357007743 تلفن

خرید آنزیم گلوکز اکسیداز | فروش آنزیم گلوکز اکسیداز 09357007743 تلفن

09357007743 تلفن سفارش محصولات
با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

 

خرید آنزیم گلوکز اکسیداز | فروش آنزیم گلوکز اکسیداز 09357007743 تلفن

 

ادامه مطلب ...
خرید آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش ترانس گلوتامیناز با تلفن 09357007743 می باشد

خرید آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش ترانس گلوتامیناز با تلفن 09357007743 می باشد

خرید آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش ترانس گلوتامیناز با تلفن 09357007743

خرید آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش ترانس گلوتامیناز با تلفن 09357007743

ترانس گلوتامیناز
شناساگرها
شمارهٔ EC2.3.2.13
شمارهٔ CAS۸۰۱۴۶-۸۵-۶
پایگاه‌های داده
IntEnzنمایش IntEnz
BRENDAمدخل BRENDA
ExPASyنمایش NiceZyme
KEGGنمایش KEGG
MetaCycگذرگاه سوخت‌وساز
PRIAMنمایه
ساختار PDBRCSB PDB PDBe PDBsum

ترانس گلوتامیناز[۱] نوعی آنزیم پروتئاز از نوع آسیل ترانسفراز است که موجب تشکیل پیوندهای کووالانسی بین پپتیدی مابین گروه آمین آزاد اسید آمینه لیزین و گروه آسیل اسید آمینه گلوتامین در انتهای زنجیره پروتئینی می‌شود. این واکنش همچنین تولید یک مولکول آمونیاک می‌کند. این آنزیم با 2.3.2.13 شماره گذاری شده‌است. پیوندهای تشکیل شده توسط این آنزیم در مقابل فعالیت‌های پروتئولیتیکی بسیار مقاوم و پایدار هستند. این آنزیم قادر است تا آمیزه‌های پروتئینی دارای اسیدهای آمینه فوق را بدون حرارت دهی از حالت مایع به ژل تبدیل کند.

منابع آنزیم ترانس گلوتامیناز

 • این آنزیم به صورت طبیعی در خون پستاندارانی همچون انسان و بمقادیر فراوانی در کبد خوک و گاو وجود دارد.
 • در گیاهانی همچون آفتاب گردان و نخود نیز وجود دارد.
 • در ماکیانی همچون مرغ و بوقلمون نیز یافت می‌شود.
 • در انواع ماهیان همچون مکرل و سالمون و میگو و نرم‌تنان دریایی نیز وجود دارد.
 • برخی گونه‌های میکروبی که اخیراً جهت استحصال صنعتی از آن‌ها استفاده می‌شود.

تصویر مکانیزم واکنش

بالا واکنش نشان می‌دهد چگونه یک نوتروفیل ترکیبی با گلوتامین مانده انتشار آمونیاکو سپس این ترکیب در واکنش با آمین از یک لیزین مانده از دیگر پروتئین‌های تنظیم آنزیم دوباره.

تاریخچه تولید صنعتی

نخستین بار در سال ۱۹۸۷ وجود این آنزیم در گونه میکروبی استرپتومایسس موبارنسیس تشخیص داده شد.

در سال ۱۹۹۳ شرکت آجینوموتو موفق شد تا روشی برای استحصال تجاری این آنزیم از این گونه میکروبی ابداع کند.

تکنولوژی تولید و خالص سازی این آنزیم انحصارا در اختیار شرکت آجینوموتو می‌باشد و حق استخراج و نیز سوش میکروبی مورد استفاده انحصارا برای این شرکت بثبت رسیده است. سایر تولیدکنندگان به دلیل عدم امکان دسترسی به تکنولوژی تولید و استحصال صحیح ناگزیر از دستکاری ژنتیک و میکروبهای تراریخته برای رسیدن به این منظور استفاده می‌کنند و بنابراین استفاده از آنزیمهای ترانس گلوتامیناز تراریخته در فراورده‌های غذایی ممنوع بوده و می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند.[نیازمند منبع]

بعلت مشکلات ایجاد شده در زمینه مصرف این آنزیم طبق قوانین آمریکا و برخی کشورهای اروپایی همچون فرانسه و آلمان تنها استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز شرکت آجینوموتو مجاز است.

کاربرد صنعتی

از آنزیم استخراجی از منابع حیوانی معمولاً در زمینه‌های بیولوژیک و پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۲] با توجه به رشد روزافزون صنعت و نیاز به مصرف این آنزیم در صنایع گوشتی به عنوان چسب گوشت و نیز صنایع لبنی به عنوان بافت دهنده قوی تقاضای بسیار زیادی برای آنزیم استخراجی از منابع میکروبی وجود دارد. آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی یا MTG بر خلاف آنزیم استخراجی از کبد خوک که آنزیمی وابسته به یون کلسیم می‌باشد نیازی به حضور یون کلسیم جهت شروع فعالیت ندارد.

شرایط بهینه فعالیت MTG پی اچ بین ۵ تا ۷ و بهینه دمای فعالیت آن ۳۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد می‌باشد.

موارد کاربرد در صنعت غذا

 • لبنیات
 • فراورده‌های گوشتی
 • صنایع کنسرو گوشتی

کاربرد در صنایع لبنی

آنزیم استخراجی از سوش میکروبی غیر تراریخته Streptomyces mobaraensis در صورتی که در شرایط صحیحی تولید و خالص سازی شده باشد می‌تواند در فراورده‌های لبنی به ویژه ماست، دوغ و پنیر مورد استفاده قرار گیرد. این آنزیم با ایجاد شبکه پایدار در ساختار کازئین شیر موجب می‌شود تا آرایش فضایی درشت کازئینها در موقعیت بهتری قرار گرفته و ساختار ژل مستحکمتری ایجاد شود که بنوبه خود باعث بهبود چشمگیر بافت و نیز کاهش شدید یا حذف آب اندازی در فراورده می‌شود. همچنین با کاهش در دسترس بودن اسیدهای آمینه و نیز تغییر ساختار جزئی در کازئینها از فعالیت پرتئولتیکی محصول کاسته و در نتیجه موجب افزایش چشمگیر ماندگاری فراورده می‌شود.

این آنزیم در شرایط تخمیر استارتر فعال بوده و بعد از پایان فرایند تخمیر بعلت اسیدیته بالا دناتوره شده و غیرفعال می‌گردد.[۳]

با توجه به نابودی ترانس گلوتامیناز غیر تراریخته در پایان فرایند تخمیر از آن به عنوان ماده کمک فرایند(processing aid) یاد شده و در محصول نهایی وجود نخواهد داشت.

09357007743 تلفن سفارش محصولات
با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

ادامه مطلب ...
با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران

آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش آنزیم ترانس گلوتامیناز 09357007743 تلفن تماس

آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش آنزیم ترانس گلوتامیناز 09357007743 تلفن تماس

آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش آنزیم ترانس گلوتامیناز 09357007743 تلفن تماس

ترانس گلوتامیناز نوعی آنزیم پروتئاز از نوع آسیل ترانسفراز است که موجب تشکیل پیوندهای کووالانسی بین پپتیدی مابین گروه آمین آزاد اسید آمینه لیزین و گروه آسیل اسید آمینه گلوتامین در انتهای زنجیره پروتئینی می‌شود. این واکنش همچنین تولید یک مولکول آمونیاک می‌کند. پیوندهای تشکیل شده توسط این آنزیم در مقابل فعالیتهای پروتئولیتیکی بسیار مقاوم و پایدار هستند. این آنزیم قادر است تا آمیزه‌های پروتئینی دارای اسیدهای آمینه فوق را بدون حرارت دهی از حالت مایع به ژل تبدیل کند. آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی، آنزیمیست که بطور طبیعی در بدن انسان، موجودات زنده و برخی گیاهان وجود دارد. بصورت صنعتی، این آنزیم میکروبی، از باکتری استرپتوورتیسیلیوم تولید میشود. آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی MTGکه به نامEC 2. 3. 3. 13 نیز شناخته می شود، جزء آنزیم های ترانسفراز می باشد. MTG پروتئینی است با وزن مولکولی 37/368 دالتون که حاوی 331 اسید آمینه می باشد. تا قبل از سال 1989 آنزیمMTG از کبد خوک استخراج می شد ولی تحقیقات، منجر به شناسایی یک منبع میکروبی برای تولید آنزیم مذکور گردید. این آنزیم از یک گونه ی مهم باکتریایی به نام Streptoverticillium استخراج و خالص سازی می شود. این نوعMTG دارای وزن مولکولی 40000 دالتون برحسبpH و SDS-PAGE ایزوالکتریک معادل 8/9 می باشد. اپتیمم فعالیت این آنزیم بین 6و 7 و بهترین دما برای عملکردآن بین 37 تا 50 درجه ی سانتیگراد استMTGحاصل از میکروارگانیسم، بر خلافMTG حاصل از کبد خوک که آنزیمی وابسته به کلسیم است، وابسته به یون کلسیم نمی باشد. این آنزیم میکروبی فرایندآسیل ترانسفراز راکاتالیز می کند و با ایجاد باند های کووالانت بین پروتئین ها، باعث بهبود بافت و کیفیت محصول غذایی می گرد د و پروتئین های جدید با ویژگی های جدید و منحصر به فرد ایجاد می کند. این پیوند ها شامل اتصالات عرضی بین لایزین از یک پروتئین و گلوتامین از پروتئین دیگر می باشد. تکنولوژی تولید و خالص سازی این آنزیم انحصارا در اختیار شرکت آجینوموتو می‌باشد و حق استخراج و نیز سوش میکروبی مورد استفاده انحصارا برای این شرکت به ثبت رسیده است. سایر تولیدکنندگان به دلیل عدم امکان دسترسی به تکنولوژی تولید و استحصال صحیح ناگزیر از دستکاری ژنتیک و میکروبهای تراریخته برای رسیدن به این منظور استفاده می‌کنند و بنابراین استفاده از آنزیمهای ترانس گلوتامیناز تراریخته در فراورده‌های غذایی ممنوع بوده و می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند. بعلت مشکلات ایجاد شده در زمینه مصرف این آنزیم طبق قوانین آمریکا و برخی کشورهای اروپایی همچون فرانسه و آلمان تنها استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز شرکت آجینوموتو مجاز است. از آنزیم استخراجی از منابع حیوانی معمولاً در زمینه‌های بیولوژیک و پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به رشد روزافزون صنعت و نیاز به مصرف این آنزیم در صنایع گوشتی بعنوان چسب گوشت و نیز صنایع لبنی بعنوان بافت دهنده قوی تقاضای بسیار زیادی برای آنزیم استخراجی از منابع میکروبی وجود دارد. آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی یا MTG بر خلاف آنزیم استخراجی از کبد خوک که آنزیمی وابسته به یون کلسیم می‌باشد نیازی به حضور یون کلسیم جهت شروع فعالیت ندارد. شرایط بهینه فعالیت MTG پی اچ بین ۵ تا ۷ و بهینه دمای فعالیت آن ۳۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد می‌باشد. موارد کاربرد در صنعت غذا عبارتند از: لبنیات، فراورده‌های گوشتی، صنایع کنسرو گوشتی.

تأثیر تیمار آنزیمی سرد ترانس گلوتامیناز شیر بر ویژگی‌های بافت ماست

چکیده ژل پروتئین اساساً بوسیله برهم­کنش­های غیر کووالانسی ضعیف پایدار می­شود. بکارگیری باندهای کووالانسی جدید سبب تشکیل ژل با خصوصیات و ساختار متفاوت می­شود. استفاده از ترانس‌گلوتامیناز (TG) به منظور ایجاد باندهای کووالانسی در شیر و افزایش درجه پلیمریزاسیون به عنوان روشی کاربردی برای بهبود خواص بافتی و حسی ماست پیشنهاد شده است. بنابراین هدف از این مطالعه تیمار آنزیمی سرد شیر توسط ترانس گلوتامیناز و بررسی تأثیر آن بر ویژگی­های بافت محصول می­باشد. برای این منظور آنزیم ترانس گلوتامیناز در چهار سطح غلظت (0، 01/0، 02/0 و 03/0 درصد) و در سه زمان فعالیت (12، 24 و 48 ساعت) در دمای °C 5 بکار برده شد. نتایج به دست آمده نشان داد تیمار شیر بوسیله آنزیم TG و همچنین افزایش زمان نگهداری سبب بهبود ویژگی­های بافتی، افزایش ویسکوزیته و کاهش آب اندازی ماست شد. تمامی سطوح غلظت آنزیم از نظر بافت و قوام کیفیت بسیار بالاتری نسبت به نمونه شاهد (فاقد آنزیم) داشتند و حتی استفاده مقدار 01/0 درصد آنزیم سبب گردید مقدار سفتی به‌طور معنی‌دار از 096/0 به 131/0 گرم و قوام از 872/0 به 049/1 گرم برثانیه افزایش یابد. در میان 10 نمونه ماست تولید شده، نمونه تیمار شده با 03/0 درصد آنزیم به مدت 48 ساعت دارای بیشترین سفتی و قوام بود و میانگین آن در طی 20 روز نگهداری به‌ترتیب 204/0 گرم و 645/1 گرم برثانیه گزارش گردید. در هرحال، براساس نتایج به‌دست آمده ویسکوزیته نمونه تیمار شده با 03/0 درصد آنزیم به مدت 24 ساعت (32/24 ‌پاسکال‌ثانیه) به‌طور معنی‌داری بالاتر از بقیه نمونه‌ها بود.

تأثیرآنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی (MTG) بر خصوصیات بافتی و حسی پنیر فراپالایشی

سابقه و هدف:‌ آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی جزء آنزیم های ترانسفراز می باشد که می تواند بین اسید آمینه گلوتامین از یک پروتئین و لایزین از پروتئین دیگر اتصالات عرضی ایجاد کند.در این پژوهش تأثیر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی (MTG) هم زمان با رنین در دو مدت زمان انکوباسیون 30 و 60 دقیقه، در درجه حرارت °C‌38 بر روی ویژگی‌های بافتی و حسی پنیر فراپالایشی (UF) طی روز‌های 1 ،15 ،30 و 45 مورد مطالعه قرار گرفته است. مواد و روش‌ها:‌ آنزیم ترانس گلوتامیناز در سه غلظت 15،30 و 45 واحد به ازای هر لیتر شیر مورد استفاده قرار گرفت. برای پی بردن به ویژگی‌های بافتی (تنش در نقطه‌ی گسیختگی و مدول یانگ) از ماشین بافت سنج (تستومتریک) استفاده شد. یافته‌ها: آنزیم ترانس گلوتامیناز طی روز‌های اول رسیدن سبب افزایش سطح تنش در نقطه‌ی گسیختگی و مدول کشسانی یانگ پنیرفراپالایشی شد.نسبت رطوبت به پروتئین نیز در تیمارهای مختلف نسبت به نمونه‌ی شاهد (C) کاهش یافت. با گذشت زمان شاهد کاهش تنش در نقطه‌ی گسیختگی، مدول یانگ و در نتیجه کاهش سفتی نمونه‌های تیمار شده‌ی پنیر بودیم. افزایش مدت زمان انکوباسیون از 30 دقیقه به 60 دقیقه سبب تأثیر بیشتر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر روی خصوصیات بافتی و حسی پنیر UF می‌شود. افزودن ترانس گلوتامیناز در غلظت 15 واحد به ازای هر لیتر شیر در زمان‌های انکوباسیون 30 و 60 دقیقه سبب ایجاد بافتی مستحکم با پذیرش کلی بالای پنیر فراپالایشی می‌شود. نتیجه‌گیری:‌ غلظت‌های بالای آنزیم ترانس گلوتامیناز در هر دوزمان انکوباسیون سبب افزایش بیش از حد سفتی بافت و کاهش پذیرش کلی می‌شود. واژگان کلیدی: پنیر فراپالایشی، آنزیم ترانس گلوتامیناز، مدت زمان انکوباسیون، بافت

استفاده از آنزيم ترانس گلوتاميناز ميکروبي به عنوان جايگزين بخشي از شير خشک بدون چربي در ماست اسفناج

مقدمه: آنزيم ترانس گلوتاميناز ميکروبي (MTGase) جز آنزيم هاي ترانسفراز مي باشد که مي تواند بين اسيدآمينه گلوتامين از يک پروتئين و لايزين از پروتئين ديگر اتصالات عرضي ايجاد کند. پيوندهاي کوالانسي ايجاد شده توسط اين آنزيم، اثرات منحصر به فردي روي ظرفيت تشکيل ژل، پايداري حرارتي و ظرفيت نگهداري آب در پروتئين ها دارد. در اين پژوهش، اين آنزيم (با غلظت هاي 0.1، 0.2 و 0.3 گرم بر ليتر) به عنوان جايگزين بخشي از شيرخشک بدون چربي در ماست اسفناج به کاربرده شد.
مواد و روش ها: تاثير اين آنزيم بر ويژگي هاي فيزيکوشيميايي انتخابي (نظير PH، اسيديته قابل تيتر، ميزان آب اندازي و ويسکوزيته) و خواص حسي (بافت، طعم، بو و پذيرش کلي) مورد بررسي قرار گرفت. نمونه هاي ماست به مدت پانزده روز در دماي 4oC نگهداري و متغيرهاي مورد نظر در روزهاي صفر، پنج، ده و پانزده اندازه گيري شدند.
يافته ها: نتايج تجزيه آماري داده ها نشان داد که افزودن غلظت هاي مختلف آنزيم ضمن جلوگيري از تغييرات مشخص در pH و اسيديته، ويسکوزيته (گرانروي) ماست را افزايش داد و باعث کاهش آب اندازي در ماست شد. غلظت 0.1 گرم بر ليتر توانست خواصي شبيه نمونه تيمار نشده ايجاد کند، البته غلظت بالاتر خواص بهتري را موجب شد ولي از لحاظ اقتصادي توجيهي نداشت، چرا که ميزان کمتر آنزيم توانسته بود ماستي مشابه نمونه کنترل ايجاد کند.
نتيجه گيري: استفاده از آنزيم ترانس گلوتاميناز ميکروبي جايگزين قابل قبولي براي کنسانتره پروتئين شير در ماست همزده اسفناج است.

کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در صنایع شیر

ترانس گلوتامیناز یک آنزیم است که به تازگی جهت اصلاح پروتئین ها به منظور اتصال عرضی پروتئین ها مورد توجه دانشمندان بزرگ صنایع غذایی قرار گرفته است. این آنزیم میکروبی واکنش اسیل ترانسفر را با ایجادباندهای کووالانسی بین گاما کربوکسی آمید از پروتئین گلوتامین و آمین های اولیه انجام می دهد. در صنایع غذایی علاوه بر استفاده از این آنزیم در مواد خام در مراحل فرآوری مواد غذایی کاربرد آن افزایش یافته است. مانند تشکیل یک پیوند اضافی ایزوپپتید(Iso- peptide) که خواص عملکردی مواد غذایی را از جمله قابلیت تشکیل ژل ویسکوزیته و یا ظرفیت (قابلیت) نگهداری آب افزایش می دهدTGترانس گلوتامیناز) در یک محدوده ی )pHگسترده از 8-5 فعال است. این آنزیم در ℃37-50 ثبات دارد اما در بالاتر از ℃75آنزیم فعالیت خود را در عرض چند دقیقه در دوزهای معمولی از دست می دهد و سست می شود TGاز پیوند کوالانسی بین گلوتامین و لیزین باقی مانده در پروتئین ایجاد می گرددTG یک ابزار مفید برای تولید محصولات لبنی است. وزن مولکولی ترانس گلوتامیناز میکروبی در حدود 38000 کیلو دالتون و نقطه ی ایزوالکتریک آن8/9است. با استفاده از روش تعیینتوالی پروتئین نشان داده شده است که ساختار اصلیTGتشکیل شده از 331 اسید آمینه است که مونومر (پروتئین ساده) میباشد TG در بسیاری از بافت های حیوانی و مایعات بدن یافت می شود و در برخی از فرآیندهای زیستی از جمله لخته شدن خون، سخت شدن غشاء گلبول قرمز، انعقاد خون، تغییر رفتار پروتئین های مواد غذایی مثل کازئین شیر، گلوبولین در آندوسپرم گندم سویا استفاده می شود. در این مقاله سعی شده است به کاربرد های صنعتی ترانس گلوتامیناز در صنعت لبنیات اشاره شده تا درک و مفهوم آن در صنعت مشخص گردد.

اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی (MTG) بر ویژگی های کیفی نان گندم حاوی آرد جو بدون پوشینه

آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی جزء آنزیم های ترانسفراز می باشد که می تواند بین اسید آمینه گلوتامین از یک پروتئین و لایزین از پروتئین دیگر اتصالات عرضی ایجاد کند. در این پژوهش، ابتدا ویژگی های فیزیکوشیمیایی گندم، جو بدون پوشینه و آرد به دست آمده از اختلاط آن ها مورد بررسی قرار گرفت، سپس اثر MTG بر ویژگی های کیفی نان حجیم به دست آمده از آرد گندم حاوی ۲۰، ۳۵ و ۵۰ درصد از آرد جو بدون پوشینه بررسی گردید. آنزیم MTG در سطوح ۰، ۵/۰، ۱، ۵/۱ و ۲ درصد به نمونه های آرد اضافه شد، و به منظور افزایش میزان اسید آمینه لایزین به عنوان سوبسترای آنزیم، ایزوله پروتئینی سویا (SPI) به میزان ۳ درصد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون های فیزیکی و شیمیایی نشان داد که ویژگی های جو بدون پوشینه در مقایسه با گندم مورد مطالعه، به طور معنی داری (۰۵/۰P<) متفاوت است. نتایج اندازه گیری حجم نشان داد که در نان های حاوی ۲۰ درصد آرد جو بدون پوشینه و نان گندم، با افزودن MTG حجم نان ها کاهش یافت و در نان حاوی ۳۵ درصد و ۵۰ درصد آرد جو بدون پوشینه حجم نان ها با افزایش میزان آنزیم از ۵/۰ درصد تا ۵/۱ درصد افزایش یافت و نان های تیمار شده با ۲ درصد آنزیم دارای کم ترین حجم بودند. نتایج رنگ سنجی نشان داد که با افزایش درصد آنزیم، رنگ پوسته نان روشن تر شد. در نمونه های حاوی ۳۵ و ۵۰ درصد آرد جو بدون پوشینه، با افزایش درصد آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی تا سطح ۵/۱ درصد، از میزان بیاتی نان ها کاسته شد و در تمام نمونه ها، با افزایش درصد آنزیم تا ۲ درصد، بیاتی نان ها افزایش یافت. بنابراین، آنزیم MTG تا سطوح مشخصی، می‎تواند باعث بهبود ویژگی های کیفی نان شود.
خرید آنزیم ترانس گلوتامیناز | فروش آنزیم ترانس گلوتامیناز 09357007743 تلفن تماس

خرید آنزیم ترانس گلوتامیناز | فروش آنزیم ترانس گلوتامیناز 09357007743 تلفن تماس

09357007743 تلفن سفارش محصولات
با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

 

ادامه مطلب ...
مواد شیمیایی آزمایشگاهی تهران | خرید و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی با بالاترین کیفیت در ایران

مواد شیمیایی آزمایشگاهی تهران | خرید و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی با بالاترین کیفیت در ایران

مواد شیمیایی آزمایشگاهی تهران | خرید و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی با بالاترین کیفیت در ایران

مواد شیمیایی آزمایشگاهی تهران | خرید و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی با بالاترین کیفیت در ایران


tri-Potassium citrate | 6100-05-6  | تری پتاسیم سیترات

Potassium dichromate |  7778-50-9 | پتاسیم دی کرومات

Potassium dihydrogen phosphate | 7778-77-0 |   پتاسیم دی هیدروژن فسفات

Potassium disulfate |  7790-62-7 | پتاسیم دی سولفات

Potassium fluoride | 7789-23-3 | پتاسیم فلوراید

Potassium hydrogen carbonate | 298-14-6 |      پتاسیم هیدروژن کربنات

di-Potassium hydrogen phosphate | 7758-11-4 | دی پتاسیم هیدروژن فسفات

di-Potassium oxalate monohydrate | 6487-48-5 |دی پتاسیم اگزالات مونوهیدراته

Potassium hydrogen phthalate | 877-24-7 |  پتاسیم هیدروژن فتالات

Potassium hydroxide | 1310-58-3 | پتاسیم هیدروکسید

Potassium iodate | 7758-05-6 |  پتاسیم یدات

Potassium nitrate | 7757-79-1 | پتاسیم نیترات

Potassium permanganate | 7722-64-7 |پتاسیم پرمنگنات

Potassium peroxodisulfate |  7727-21-1 |پتاسیم پراکسودی سولفات

Potassium sodium tartrate tetrahydrate | 6381-59-5 | پتاسیم سدیم تارتارات تتراهیدراته

Potassium sorbate | 24634-61-5 | پتاسیم سوربات

Potassium sulfate | 7778-80-5 | پتاسیم سولفات

Potassium thiocyanate | 333-20-0 | پتاسیم تیوسیانات

1-2-Propanediol | 57-55-6 |1و2 پروپان دی اول

1-Propanol | 71-23-8 | 1-پروپانول

2-Propanol | 67-63-0 |2-پروپانول

Propionic acid | 79-09-4 |پروپانوئیک اسید

Propyl gallate | 121-79-9 |پروپیل گالات

Pyridine | 110-86-1 | پیریدین


مواد شیمیایی آزمایشگاهی تهران | خرید و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی با بالاترین کیفیت در ایران

مواد آزمایشگاهی پرفروش سیگما آلدریچ و مرک آلمان با بهترین قیمت در ایران

لیست مواد آزمایشگاهی و مواد شیمیایی | سفارش 09357007743

برای مشاوره و فروش با تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید.

ادامه مطلب ...
فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال فروش با بهترین قیمت در ایران توسط سفیر آزما کیان

فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال فروش با بهترین قیمت در ایران توسط سفیر آزما کیان

فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال فروش با بهترین قیمت

فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال فروش با بهترین قیمت :


1-Naphthaldehyde|66-77-3 | نفتالدهید


Naphthalene| 91-20-3 نفتالن


1,5-Naphthalenediamine|2243-62-1|1و5 – نفتالن دی امین


1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride for| 81-84-5|1و8 نفتالن دی کربوکسیلیک انیدرید


1.5-Naphthalenediol|83-56-7| 1و5 نفتالن دی اول


1,5-Naphthalenedisulfonic acid | 81-04-9 | 1و5نفتالن دی سولفونیک اسید


2-Naphthalenesulfonyl chloride| 93-11-8 |2-نفتالن سولفونیل کلراید


alpha-Naphthoflavone |604-59-1  | الفا نفتو فلاون


ß-Naphthoflavone | 6051-87-2 | بتا نفتو فلاون


1-Naphthoic acid  |86-55-5  نفتوئیک اسید


Naphthol| 90-15-3| نفتول


1-Naphtholphthalein| 596-01-0 | نفتول فتالئین1


1,4-Naphthoquinone | 130-15-4 | نفتوکینون4,1


2-Naphthoyl chloride   | 2243-83-6 | نفتوئیل کلراید-2


2-Naphthyl phenyl ketone | 644-13-3 | نفتیل فنیل کتون


Naphthyl ethyl isocyanate |  42340-98-7 | نفتیل اتیل ایزوسیانات


1-Naphthylacetic acid  |86-87-3     | 1- نفتیل استیک اسید


1-Naphthylamine|  134-32-7  | 1-نفتیل آمین


1-Naphthylammonium chloride|  552-46-5 | 1-نفتیل آمونیوم کلراید


1-Naphthylmethylamine | 118-31-0 | 1-نفتیل متیل امین


1-Naphthaldehyde|66-77-3 | نفتالدهید


Naphthalene| 91-20-3 نفتالن


1,5-Naphthalenediamine|2243-62-1|1و5 – نفتالن دی امین


1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride for| 81-84-5|1و8 نفتالن دی کربوکسیلیک انیدرید


1.5-Naphthalenediol|83-56-7| 1و5 نفتالن دی اول


1,5-Naphthalenedisulfonic acid | 81-04-9 | 1و5نفتالن دی سولفونیک اسید


2-Naphthalenesulfonyl chloride| 93-11-8 |2-نفتالن سولفونیل کلراید


alpha-Naphthoflavone |604-59-1  | الفا نفتو فلاون


ß-Naphthoflavone | 6051-87-2 | بتا نفتو فلاون


1-Naphthoic acid  |86-55-5  نفتوئیک اسید


Naphthol| 90-15-3| نفتول


1-Naphtholphthalein| 596-01-0 | نفتول فتالئین1


1,4-Naphthoquinone | 130-15-4 | نفتوکینون4,1


2-Naphthoyl chloride   | 2243-83-6 | نفتوئیل کلراید-2


2-Naphthyl phenyl ketone | 644-13-3 | نفتیل فنیل کتون


Naphthyl ethyl isocyanate |  42340-98-7 | نفتیل اتیل ایزوسیانات


1-Naphthylacetic acid  |86-87-3     | 1- نفتیل استیک اسید


1-Naphthylamine|  134-32-7  | 1-نفتیل آمین


1-Naphthylammonium chloride|  552-46-5 | 1-نفتیل آمونیوم کلراید


1-Naphthylmethylamine | 118-31-0 | 1-نفتیل متیل امین


مواد آزمایشگاهی اورجینال با بهترین قیمت


مواد آزمایشگاهی پرفروش سیگما آلدریچ و مرک آلمان با بهترین قیمت در ایران

لیست مواد آزمایشگاهی و مواد شیمیایی | سفارش 09357007743

برای مشاوره و فروش واستعلام قیمت با تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید.

ادامه مطلب ...
error: سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران : 09357007743 فروش 24 ساعته