جولای 2019 | سفیر آزما کیان مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آرشیو ماهانه - جولای 2019 ( فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

محصولات شرکت rndsystems

محصولات شرکت rndsystems

Row / Cat No. / Company / Name / Unit

1 DY008 DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 2
2 DY999  Substrate Reagent Pack
3 DY410  Mouse TNF-alpha DuoSet ELISA
4 DY206  Human IL-6 DuoSet ELISA
5 DY208  Human IL-8/CXCL8 DuoSet ELISA
6 DY210  Human TNF-alpha DuoSet ELISA
7 DY485  Mouse IFN-gamma DuoSet ELISA
8 DY401  Mouse IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA
9 DY994  Stop Solution 2N Sulfuric Acid
10 DY995  Reagent Diluent Concentrate 2
11 DY285B  Human IFN-gamma DuoSet ELISA
12 DY992  ELISA Plate Sealers
13 DY201  Human IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA
14 DY417  Mouse IL-10 DuoSet ELISA
15 DY453  Mouse CXCL1/KC DuoSet ELISA
16 DY421  Mouse IL-17 DuoSet ELISA
17 DY998  Streptavidin-HRP
18 DY293B  Human VEGF DuoSet ELISA
19 DY217B  Human IL-10 DuoSet ELISA
20 DY240  Human TGF-beta 1 DuoSet ELISA
21 DY404  Mouse IL-4 DuoSet ELISA
22 DY413   Mouse IL-13 DuoSet ELISA
23 DY452  Mouse CXCL2/MIP-2 DuoSet ELISA

24 DY479  Mouse CCL2/JE/MCP-1 DuoSet ELISA
25 DY1679  Mouse TGF-beta 1 DuoSet ELISA
26 DY010  Sample Activation Kit 1
27 DY266  Human CXCL10/IP-10 DuoSet ELISA

28 DY402  Mouse IL-2 DuoSet ELISA

29 DY466  Mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 DuoSet ELISA
30 DY478   Mouse CCL5/RANTES DuoSet ELISA
31 DY317  Human IL-17 DuoSet ELISA

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من و سایت سفیر آزما کیان

ادامه مطلب ...
محصولات شرکت goldbio

محصولات شرکت goldbio

محصولات شرکت goldbio

محصولات شرکت goldbio :

Row / Cat No. / Company / Name / Unit

1 I2481C,1G   IPTG
2 I2481C5,5G  IPTG
3 I2481C25,25G IPTG
4 I2481C100,100G  IPTG
5 T-030-1,1G  Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT)
6 T-030-5,5G Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT)
7 DTT10,10G  DTT (Dithiothreitol) (> 99% pure) Protease free
8 A-301-10,10G  Ampicillin (Sodium), USP Grade
9 A-301-25,25G  Ampicillin (Sodium), USP Grade
10 D-360-100,100ML  DMSO, ACS Grade
11 P-271-50  PBS (Phosphate Buffered Saline) Tablets
12 N-620-25,25G  Neomycin Sulfate, USP Grade
13 B-092-5,5G   Bromophenol Blue Free Acid, ACS Grade
14 C-460-5,5G  Coomassie Brilliant Blue G-250
15 C-460-25,25G Coomassie Brilliant Blue G-250
16 C-460-50,50G  Coomassie Brilliant Blue G-250
17 C-461-25,25G  Coomassie Brilliant Blue R-250
18 C-461-100,100G  Coomassie Brilliant Blue R-250
19 P-330-10,10G   Ponceau S
20 P-330-50,50G  Ponceau S
21 XA250,250MG  X-α-Gal

با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

ادامه مطلب ...

محصولات fermentas | محصولات thermofisher

محصولات fermentas | محصولات thermofisher

Row / Cat No. / Company / Name / Unit

1 EL0011 fermentas T4 DNA Ligase
2 EN0201 fermentas RNase H
3 EN0521 fermentas DNase I, RNase-free
4 EN0531 fermentas RNase A, DNase and protease-free
5 EN0541 fermentas RNase T1
6 EO0381 fermentas RiboLock™ RNase Inhibitor
7 EO0461 fermentas Agarase
8 EO0491 fermentas Proteinase K (recombinant), PCR grade
9 EP0041 fermentas DNA Polymerase I
10 EP0351 fermentas M-MuLV Reverse Transcriptase
11 EP0401 fermentas Taq DNA Polymerase (recombinant)
12 EP0402 fermentas Taq DNA Polymerase (recombinant)
13 EP0441 fermentas RevertAid™ Reverse Transcriptase
14 EP0501 fermentas Pfu DNA Polymerase (recombinant)
15 EP0572 fermentas Pfu DNA Polymerase (native)
16 EP0602 fermentas Maxima® Hot Start Taq DNA Polymerase
17 EP0611 fermentas TrueStart™ Hot Start Taq DNA Polymerase
18 ER0011 fermentas AluI
19 ER0021 fermentas Alw21I (BsiHKAI)
20 ER0031 fermentas Alw26I (BsmAI)
21 ER0041 fermentas Alw44I
22 ER0051 fermentas BamHI
23 ER0061 fermentas BcnI (NciI)
24 ER0071 fermentas BglI
25 ER0081 fermentas BglII
26 ER0091 fermentas Bpu1102I (BlpI)
27 ER0111 fermentas Bsp68I (NruI)
28 ER0121 fermentas Bsp119I (BstBI)
29 ER0131 fermentas Bsp120I (PspOMI)
30 ER0141 fermentas Bsu15I (ClaI)
31 ER0151 fermentas BsuRI (HaeIII)
32 ER0161 fermentas CfrI (EaeI)
33 ER0171 fermentas Cfr9I (XmaI)
34 ER0181 fermentas Cfr10I (BsrFI)
35 ER0191 fermentas Cfr13I (Sau96I)
36 ER0201 fermentas Cfr42I (SacII)
37 ER0211 fermentas Csp6I (CviQI)
38 ER0221 fermentas DraI
39 ER0231 fermentas Eam1104I (EarI)
40 ER0232 fermentas Eam1104I (EarI)
41 ER0241 fermentas Eam1105I (AhdI)
42 ER0251 fermentas Ecl136II (EcoICRI)
43 ER0261 fermentas EcoO109I (DraII)
44 ER0271 fermentas EcoRI
45 ER0281 fermentas Eco24I (BanII)
46 ER0291 fermentas Eco31I (BsaI)
47 ER0301 fermentas Eco32I (EcoRV)
48 ER0311 fermentas Eco47I (AvaII)
49 ER0321 fermentas Eco47III (AfeI)
50 ER0331 fermentas Eco52I (EagI)
51 ER0341 fermentas Eco57I (AcuI)
52 ER0361 fermentas Eco72I (PmlI)
53 ER0371 fermentas Eco81I (Bsu36I)
54 ER0381 fermentas Eco88I (AvaI)
55 ER0391 fermentas Eco91I (BstEII)
56 ER0401 fermentas Eco105I (SnaBI)
57 ER0411 fermentas Eco130I (StyI)
58 ER0421 fermentas Eco147I (StuI)
59 ER0431 fermentas ScaI
60 ER0441 fermentas EheI (SfoI)
61 ER0451 fermentas Esp3I (BsmBI)
62 ER0461 fermentas GsuI (BpmI)
63 ER0471 fermentas Hin1I (BsaHI)
64 ER0481 fermentas Hin6I (HinP1I)
65 ER0491 fermentas HincII (HindII)
66 ER0501 fermentas HindIII
67 ER0511 fermentas HpaII
68 ER0521 fermentas KpnI
69 ER0531 fermentas Kpn2I (BspEI)
70 ER0541 fermentas MspI (HpaII)
71 ER0551 fermentas MvaI (BstNI)
72 ER0561 fermentas MluI
73 ER0571 fermentas NcoI
74 ER0581 fermentas NdeI
75 ER0591 fermentas NotI
76 ER0601 fermentas PaeI (SphI)
77 ER0611 fermentas PstI
78 ER0621 fermentas PvuI
79 ER0631 fermentas PvuII
80 ER0641 fermentas SalI
81 ER0651 fermentas SduI (Bsp1286I)
82 ER0671 fermentas TaqI
83 ER0681 fermentas XbaI
84 ER0691 fermentas XhoI
85 ER0701 fermentas Bst1107I (BstZ17I)
86 ER0711 fermentas Van91I (PflMI)
87 ER0721 fermentas BclI
88 ER0731 fermentas Mph1103I (NsiI)
89 ER0741 fermentas CpoI (RsrII)
90 ER0751 fermentas MunI (MfeI)
91 ER0761 fermentas Psp5II (PpuMI)
92 ER0771 fermentas SspI
93 ER0781 fermentas Bsp143I (Sau3AI)
94 ER0801 fermentas HinfI
95 ER0811 fermentas MboI
96 ER0821 fermentas MboII
97 ER0831 fermentas BspTI (AflII)
98 ER0851 fermentas Pfl23II (BsiWI)
99 ER0871 fermentas BseGI (BtsCI)
100 ER0881 fermentas BseNI (BsrI)
101 ER0891 fermentas Bsh1285I (BsiEI)
102 ER0901 fermentas Acc65I (Asp718I)
103 ER0911 fermentas VspI (AseI)
104 ER0921 fermentas Bsh1236I (BstUI)
105 ER0961 fermentas Mva1269I (BsmI)
106 ER0971 fermentas NheI
107 ER0981 fermentas Tru1I (MseI)
108 ER0991 fermentas AatII
109 ER1001 fermentas BshNI (BanI)
110 ER1011 fermentas BpiI (BbsI)
111 ER1021 fermentas BstXI
112 ER1031 fermentas KspAI (HpaI)
113 ER1071 fermentas MnlI
114 ER1091 fermentas PauI (BssHII)
115 ER1101 fermentas HphI
116 ER1121 fermentas RsaI
117 ER1131 fermentas SacI
118 ER1141 fermentas TaiI (MaeII)
119 ER1151 fermentas BspLI (NlaIV)
120 ER1161 fermentas BfmI (SfcI)
121 ER1181 fermentas Bpu10I
122 ER1191 fermentas SdaI (SbfI)
123 ER1201 fermentas BseLI (BslI)
124 ER1211 fermentas MlsI (MscI)
125 ER1221 fermentas NsbI (FspI)
126 ER1231 fermentas AdeI (DraIII)
127 ER1241 fermentas SmiI (SwaI)
128 ER1251 fermentas BcuI (SpeI)
129 ER1261 fermentas BseMI (BsrDI)
130 ER1271 fermentas MbiI (BsrBI)
131 ER1281 fermentas PagI (BspHI)
132 ER1291 fermentas TatI
133 ER1301 fermentas XagI (EcoNI)
134 ER1311 fermentas BplI
135 ER1321 fermentas BspPI (AlwI)
136 ER1331 fermentas PsyI (Tth111I)
137 ER1341 fermentas MssI (PmeI)
138 ER1351 fermentas TasI (Tsp509I)
139 ER1361 fermentas TaaI (HpyCH4III)
140 ER1371 fermentas SchI (MlyI)
141 ER1381 fermentas XapI (ApoI)
142 ER1391 fermentas CaiI (AlwNI)
143 ER1401 fermentas BseMII (BspCNI)
144 ER1411 fermentas ApaI
145 ER1421 fermentas Bme1390I (ScrFI)
146 ER1431 fermentas BoxI (PshAI)
147 ER1441 fermentas BseSI (Bme1580I)
148 ER1451 fermentas BseXI (BbvI)
149 ER1452 fermentas BseXI (BbvI)
150 ER1461 fermentas BshTI (AgeI)
151 ER1462 fermentas BshTI (AgeI)
152 ER1471 fermentas XceI (NspI)
153 ER1481 fermentas XmiI (AccI)
154 ER1491 fermentas AloI
155 ER1501 fermentas BfuI (BciVI)
156 ER1511 fermentas NmuCI (Tsp45I)
157 ER1521 fermentas PdiI (NaeI)
158 ER1531 fermentas PdmI (XmnI)
159 ER1541 fermentas PpiI
160 ER1551 fermentas PsuI (BstYI)
161 ER1561 fermentas XmaJI (AvrII)
162 ER1571 fermentas Hpy8I (MjaIV)
163 ER1581 fermentas AarI
164 K0171 fermentas PCR Master Mix (2X)
165 K0172 fermentas PCR Master Mix (2X)
166 K0181 fermentas Long PCR Enzyme Mix
167 K0182 fermentas Long PCR Enzyme Mix
168 K0191 fermentas High Fidelity PCR Enzyme Mix
169 K0192 fermentas High Fidelity PCR Enzyme Mix
170 K0211 fermentas PyroStart™ Fast PCR Master Mix (2X)
171 K0221 fermentas Maxima® SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X)
172 K0222 fermentas Maxima® SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X)
173 K0223 fermentas Maxima® SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X)
174 K0231 fermentas Maxima® Probe/ROX qPCR Master Mix (2X)
175 K0232 fermentas Maxima® Probe/ROX qPCR Master Mix (2X)
176 K0233 fermentas Maxima® Probe/ROX qPCR Master Mix (2X)
177 K0241 fermentas Maxima® SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X)
178 K0242 fermentas Maxima® SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X)
179 K0251 fermentas Maxima® SYBR Green qPCR Master Mix (2X), ROX solution provided
180 K0252 fermentas Maxima® SYBR Green qPCR Master Mix (2X), ROX solution provided
181 K0261 fermentas Maxima® Probe qPCR Master Mix (2X), ROX solution provided
182 K0262 fermentas Maxima® Probe qPCR Master Mix (2X), ROX solution provided

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

 

ادامه مطلب ...
محصولات پرفروش سانتاکروز santa-cruz

محصولات پرفروش سانتاکروز santa-cruz

محصولات پرفروش سانتاکروز santa-cruz

محصولات پرفروش سانتاکروز santa-cruz :

Row / Cat No. / Company / Name / Unit

 1. sc-2004 goat anti-rabbit IgG-HRP Secondary Antibody
 2. sc-894 caveolin-1 Antibody (N-20)
 3. sc-376751 NOS3 Antibody (A-9)
 4. sc-24979 AEC, 50X
 5. sc-3698 goat anti-mouse IgG, F(ab′)2-AP
 6. sc-7272 caspase-3 Antibody (E-8)
 7. sc-2053 ImmunoCruz™ goat LSAB Staining System
 8. sc-7966 Smad4 Antibody (B-8)
 9. sc-709001 c-Fos Antibody (4)
 10. sc-2361 Broad Range Markers
 11.  sc-2005 goat anti-mouse IgG-HRP Secondary Antibody
 12. sc-9839 MCM2 Antibody (N-19)
 13. sc-66020 Ep-CAM Antibody (EBA-1)
 14. sc-21792 Ep-CAM Antibody (9C4)
 15. sc-53277 Ep-CAM Antibody (AUA1)
 16. sc-291973 β-D-Glucose
 17. sc-210289 5-Bromo-1-pentyne
 18. sc-53116 Thy-1 (OX7)
 19. sc-53548 VCAM-1 (MR106)
 20. sc-365797 osteocalcin Antibody (G-5)-200 µg/ml
 21. sc-7382 Bcl-2 Antibody (C-2)-200 µg/ml
 22. sc-166736 TFEB Antibody (C-6)-200 µg/ml
 23. sc-32282 Parkin Antibody (PRK8)-200 µg/ml
 24. SC-28359 SQSTM1 Antibody (D-3)-200 µg/ml
 25. SC-271583 DRP1 Antibody (C-5)-200 µg/ml
 26. SC-65514 pro BDNF Antibody (5H8)-  200 µg/ml
 27. SC-74569 SCP-3 Antibody (D-1)-  200 µg/ml
 28. SC-390929 DAZL Antibody (E-6)-200 µg/ml
ادامه مطلب ...
خرید بیوساینس eBioscience

خرید محصولات بیوساینس eBioscience

خرید محصولات بیوساینس eBioscience

خرید بیوساینس eBioscience :

 

Row / Company / Cat No. / Name / Unit

1 ebioscience 00-4333-57 1X RBC Lysis Buffer
2 ebioscience 11-0209-42 Anti-Human CD20 FITC
3 ebioscience 12-0259-41 Anti-Human CD25 PE
4 ebioscience 12-0259-41 Anti-Human CD25 PE
5 ebioscience 12-0259-41 Anti-Human CD25 PE
6 ebioscience 12-0269-42 Anti-Human CD26 PE
7 ebioscience 45-0037-42 Anti-Human CD3 PerCP-Cyanine5.5
8 ebioscience 11-0349-41 Anti-Human CD34 FITC
9 ebioscience 11-0349-42 Anti-Human CD34 FITC
10 ebioscience 12-0349-41 /25 tests Anti-Human CD34 PE
11 ebioscience 12-0349-41/100tests Anti-Human CD34 PE
12 ebioscience 11-0086-42 Anti-Human CD8a FITC
13 ebioscience 11-4776-41 Anti-Human Foxp3 FITC
14 ebioscience 12-7319-41 Anti-Human IFN gamma PE
15 ebioscience 12-7108-41 Anti-Human IL-10 PE
16 ebioscience 11-7179-41 Anti-Human IL-17A FITC
17 ebioscience 12-7179-42 Anti-Human IL-17A PE
18 ebioscience 17-7222-82 Anti-Human/Mouse IL-22 APC
19 ebioscience 11-9858-80 Anti-Human/Mouse IRF4 FITC
20 ebioscience 12-7321-81 anti-mouse TNF  alpha PE
21 ebioscience 00-4506-51 Brefeldin A Solution (1000X)
22 ebioscience C6295 Cell Freezing Medium-DMSO Serum free 1x
23 ebioscience 00-4975-03 Cell Stimulation Cocktail (plus protein transport inhibitors
24 ebioscience sc-40 c-Myc Antibody (9E10)
25 ebioscience 00-4222-26 Flow Cytometry Staining Buffer
26 ebioscience 88-7316-22 Human IFN gamma ELISA Ready-SET-Go!®
27 ebioscience 88-7316-88 Human IFN gamma ELISA Ready-SET-Go!®
28 ebioscience 88-7316-86 Human IFN gamma ELISA Ready-SET-Go!®
29 ebioscience 14-8018-62 Human IL-1 beta Recombinant Protein
30 ebioscience 88-7106-88 Human IL-10 ELISA Ready-SET-Go!®
31 ebioscience 88-7106-86 Human IL-10 ELISA Ready-SET-Go!®
32 ebioscience 88-7106-22 Human IL-10 ELISA Ready-SET-Go!®
33 ebioscience 88-7126-22 Human IL-12 p70 ELISA Ready-SET-Go!®
34 ebioscience BMS2017 Human IL-17A Platinum ELISA
35 ebioscience BMS221/2CE -96 tes Human IL-2 Platinum ELISA
36 ebioscience BMS2023/3 Human IL-23 Platinum ELISA
37 ebioscience 88-7046-88 Human IL-4 ELISA Ready-SET-Go!®
38 ebioscience 88-7046-22 Human IL-4 ELISA Ready-SET-Go!®
39 ebioscience 88-7046-86 Human IL-4 ELISA Ready-SET-Go!®
40 ebioscience 88-8086-22  2 x 96 tests w/plates Human IL-8 ELISA Ready-SET-Go!® (2nd Generation)
41 ebioscience BMS284INST-128 tes Human IP-10 Instant ELISA
42 ebioscience 14-8329-62 Human TNF alpha Recombinant Protein
43 ebioscience 88-8350-88 Human/Mouse TGF beta1 ELISA Ready-SET-Go!
44 ebioscience 88-8350-86 Human/Mouse TGF beta1 ELISA Ready-SET-Go!
45 ebioscience 88-8350-77 Human/Mouse TGF beta1 ELISA Ready-SET-Go!
46 ebioscience 88-8350-76 Human/Mouse TGF beta1 ELISA Ready-SET-Go!
47 ebioscience 88-8350-22 Human/Mouse TGF beta1 ELISA Ready-SET-Go!
48 ebioscience 88-8824-00 Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set
49 ebioscience 88-8022-22-2 x 96 tests Mouse Granzyme B ELISA Ready-SET-Go!
50 ebioscience 88-50460-22 Mouse IgE ELISA Ready-SET-Go!
51 ebioscience 12-4714-82 Mouse IgG1 K Isotype Control PE
52 ebioscience 11-4724-42 Mouse IgG2a K Isotype Control FITC
53 ebioscience 45-4724-82 Mouse IgG2a K Isotype Control PerCP-Cyanine5.5
54 ebioscience 88-7137-22 Mouse IL-13 ELISA Ready-SET-Go!®
55 ebioscience 88-7024-22 Mouse IL-2 ELISA Ready-SET-Go!®
56 ebioscience 88-7044-22 Mouse IL-4 ELISA Ready-SET-Go!®
57 ebioscience 88-7064-22 Mouse IL-6 ELISA Ready-SET-Go!®
58 ebioscience 88-7064-76 Mouse IL-6 ELISA Ready-SET-Go!®
59 ebioscience 88-7064-86 Mouse IL-6 ELISA Ready-SET-Go!®
60 ebioscience 88-7064-77 Mouse IL-6 ELISA Ready-SET-Go!®
61 ebioscience 88-7064-88 Mouse IL-6 ELISA Ready-SET-Go!®
62 ebioscience 88-7324-22 Mouse TNF alpha ELISA Ready-SET-Go!®
63 ebioscience 88-7324-76 Mouse TNF alpha ELISA Ready-SET-Go!®
64 ebioscience 88-7324-86 Mouse TNF alpha ELISA Ready-SET-Go!®
65 ebioscience 88-7324-88 Mouse TNF alpha ELISA Ready-SET-Go!®
66 ebioscience 88-7324-77 Mouse TNF alpha ELISA Ready-SET-Go!®
67 ebioscience BMS630-96 tests Rat IL-1 beta Platinum ELISA
68 ebioscience BMS629 -96 tests Rat IL-10 Platinum ELISA
69 ebioscience BMS625 96 tests Rat IL-6 Platinum ELISA
70 ebioscience BMS622  -96 tests Rat TNF-alpha Platinum ELISA
71 ebioscience BMS362 Recombinant Human sHER-2

 

با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

ادامه مطلب ...
محصولات پرفروش میلی پور Millipore

محصولات پرفروش میلی پور Millipore

محصولات پرفروش میلی پور Millipore

(بیشتر…)

ادامه مطلب ...
محصولات فرمنتاز | محصولات Fermentas | شرکت سفیر آزما کیان

محصولات پرفروش فرمنتاز Fermentas

محصولات پرفروش فرمنتاز Fermentas

محصولات فرمنتاز :

شرکت Fermentas  یک شرکت بیوتکنولوژی می باشد که متخصص در کشف و تولید محصولات زیست شناسی مولکولی برای تحقیق و تشخیص علم زندگی است . از سال ۲۰۱۰، شرکت Fermentas  بخشی از Thermo Fisher Scientific شده است که پس از آن در کنار آن نمایندگی محصولات خود را گسترش داده لذا در کشور ما شرکت سفیر آزما کیان نماینده رسمی محصولات شرکت Fermentas  می باشد.

Row / Cat No. / Company / Name / Unit

1 EL0011 fermentas T4 DNA Ligase
2 EN0201 fermentas RNase H
3 EN0521 fermentas DNase I, RNase-free
4 EN0531 fermentas RNase A, DNase and protease-free
5 EN0541 fermentas RNase T1
6 EO0381 fermentas RiboLock™ RNase Inhibitor
7 EO0461 fermentas Agarase
8 EO0491 fermentas Proteinase K (recombinant), PCR grade
9 EP0041 fermentas DNA Polymerase I
10 EP0351 fermentas M-MuLV Reverse Transcriptase
11 EP0401 fermentas Taq DNA Polymerase (recombinant)
12 EP0402 fermentas Taq DNA Polymerase (recombinant)
13 EP0441 fermentas RevertAid™ Reverse Transcriptase
14 EP0501 fermentas Pfu DNA Polymerase (recombinant)
15 EP0572 fermentas Pfu DNA Polymerase (native)
16 EP0602 fermentas Maxima® Hot Start Taq DNA Polymerase
17 EP0611 fermentas TrueStart™ Hot Start Taq DNA Polymerase
18 ER0011 fermentas AluI
19 ER0021 fermentas Alw21I (BsiHKAI)
20 ER0031 fermentas Alw26I (BsmAI)
21 ER0041 fermentas Alw44I
22 ER0051 fermentas BamHI
23 ER0061 fermentas BcnI (NciI)
24 ER0071 fermentas BglI
25 ER0081 fermentas BglII
26 ER0091 fermentas Bpu1102I (BlpI)
27 ER0111 fermentas Bsp68I (NruI)
28 ER0121 fermentas Bsp119I (BstBI)
29 ER0131 fermentas Bsp120I (PspOMI)
30 ER0141 fermentas Bsu15I (ClaI)
31 ER0151 fermentas BsuRI (HaeIII)
32 ER0161 fermentas CfrI (EaeI)
33 ER0171 fermentas Cfr9I (XmaI)
34 ER0181 fermentas Cfr10I (BsrFI)
35 ER0191 fermentas Cfr13I (Sau96I)
36 ER0201 fermentas Cfr42I (SacII)
37 ER0211 fermentas Csp6I (CviQI)
38 ER0221 fermentas DraI
39 ER0231 fermentas Eam1104I (EarI)
40 ER0232 fermentas Eam1104I (EarI)
41 ER0241 fermentas Eam1105I (AhdI)
42 ER0251 fermentas Ecl136II (EcoICRI)
43 ER0261 fermentas EcoO109I (DraII)
44 ER0271 fermentas EcoRI
45 ER0281 fermentas Eco24I (BanII)
46 ER0291 fermentas Eco31I (BsaI)
47 ER0301 fermentas Eco32I (EcoRV)
48 ER0311 fermentas Eco47I (AvaII)
49 ER0321 fermentas Eco47III (AfeI)
50 ER0331 fermentas Eco52I (EagI)
51 ER0341 fermentas Eco57I (AcuI)
52 ER0361 fermentas Eco72I (PmlI)
53 ER0371 fermentas Eco81I (Bsu36I)
54 ER0381 fermentas Eco88I (AvaI)
55 ER0391 fermentas Eco91I (BstEII)
56 ER0401 fermentas Eco105I (SnaBI)
57 ER0411 fermentas Eco130I (StyI)
58 ER0421 fermentas Eco147I (StuI)
59 ER0431 fermentas ScaI
60 ER0441 fermentas EheI (SfoI)
61 ER0451 fermentas Esp3I (BsmBI)
62 ER0461 fermentas GsuI (BpmI)
63 ER0471 fermentas Hin1I (BsaHI)
64 ER0481 fermentas Hin6I (HinP1I)
65 ER0491 fermentas HincII (HindII)
66 ER0501 fermentas HindIII
67 ER0511 fermentas HpaII
68 ER0521 fermentas KpnI
69 ER0531 fermentas Kpn2I (BspEI)
70 ER0541 fermentas MspI (HpaII)
71 ER0551 fermentas MvaI (BstNI)
72 ER0561 fermentas MluI
73 ER0571 fermentas NcoI
74 ER0581 fermentas NdeI
75 ER0591 fermentas NotI
76 ER0601 fermentas PaeI (SphI)
77 ER0611 fermentas PstI
78 ER0621 fermentas PvuI
79 ER0631 fermentas PvuII
80 ER0641 fermentas SalI
81 ER0651 fermentas SduI (Bsp1286I)
82 ER0671 fermentas TaqI
83 ER0681 fermentas XbaI
84 ER0691 fermentas XhoI
85 ER0701 fermentas Bst1107I (BstZ17I)
86 ER0711 fermentas Van91I (PflMI)
87 ER0721 fermentas BclI
88 ER0731 fermentas Mph1103I (NsiI)
89 ER0741 fermentas CpoI (RsrII)
90 ER0751 fermentas MunI (MfeI)
91 ER0761 fermentas Psp5II (PpuMI)
92 ER0771 fermentas SspI
93 ER0781 fermentas Bsp143I (Sau3AI)
94 ER0801 fermentas HinfI
95 ER0811 fermentas MboI
96 ER0821 fermentas MboII
97 ER0831 fermentas BspTI (AflII)
98 ER0851 fermentas Pfl23II (BsiWI)
99 ER0871 fermentas BseGI (BtsCI)
100 ER0881 fermentas BseNI (BsrI)
101 ER0891 fermentas Bsh1285I (BsiEI)
102 ER0901 fermentas Acc65I (Asp718I)
103 ER0911 fermentas VspI (AseI)
104 ER0921 fermentas Bsh1236I (BstUI)
105 ER0961 fermentas Mva1269I (BsmI)
106 ER0971 fermentas NheI
107 ER0981 fermentas Tru1I (MseI)
108 ER0991 fermentas AatII
109 ER1001 fermentas BshNI (BanI)
110 ER1011 fermentas BpiI (BbsI)
111 ER1021 fermentas BstXI
112 ER1031 fermentas KspAI (HpaI)
113 ER1071 fermentas MnlI
114 ER1091 fermentas PauI (BssHII)
115 ER1101 fermentas HphI
116 ER1121 fermentas RsaI
117 ER1131 fermentas SacI
118 ER1141 fermentas TaiI (MaeII)
119 ER1151 fermentas BspLI (NlaIV)
120 ER1161 fermentas BfmI (SfcI)
121 ER1181 fermentas Bpu10I
122 ER1191 fermentas SdaI (SbfI)
123 ER1201 fermentas BseLI (BslI)
124 ER1211 fermentas MlsI (MscI)
125 ER1221 fermentas NsbI (FspI)
126 ER1231 fermentas AdeI (DraIII)
127 ER1241 fermentas SmiI (SwaI)
128 ER1251 fermentas BcuI (SpeI)
129 ER1261 fermentas BseMI (BsrDI)
130 ER1271 fermentas MbiI (BsrBI)
131 ER1281 fermentas PagI (BspHI)
132 ER1291 fermentas TatI
133 ER1301 fermentas XagI (EcoNI)
134 ER1311 fermentas BplI
135 ER1321 fermentas BspPI (AlwI)
136 ER1331 fermentas PsyI (Tth111I)
137 ER1341 fermentas MssI (PmeI)
138 ER1351 fermentas TasI (Tsp509I)
139 ER1361 fermentas TaaI (HpyCH4III)
140 ER1371 fermentas SchI (MlyI)
141 ER1381 fermentas XapI (ApoI)
142 ER1391 fermentas CaiI (AlwNI)
143 ER1401 fermentas BseMII (BspCNI)
144 ER1411 fermentas ApaI
145 ER1421 fermentas Bme1390I (ScrFI)
146 ER1431 fermentas BoxI (PshAI)
147 ER1441 fermentas BseSI (Bme1580I)
148 ER1451 fermentas BseXI (BbvI)
149 ER1452 fermentas BseXI (BbvI)
150 ER1461 fermentas BshTI (AgeI)
151 ER1462 fermentas BshTI (AgeI)
152 ER1471 fermentas XceI (NspI)
153 ER1481 fermentas XmiI (AccI)
154 ER1491 fermentas AloI
155 ER1501 fermentas BfuI (BciVI)
156 ER1511 fermentas NmuCI (Tsp45I)
157 ER1521 fermentas PdiI (NaeI)
158 ER1531 fermentas PdmI (XmnI)
159 ER1541 fermentas PpiI
160 ER1551 fermentas PsuI (BstYI)
161 ER1561 fermentas XmaJI (AvrII)
162 ER1571 fermentas Hpy8I (MjaIV)
163 ER1581 fermentas AarI
164 K0171 fermentas PCR Master Mix (2X)
165 K0172 fermentas PCR Master Mix (2X)
166 K0181 fermentas Long PCR Enzyme Mix
167 K0182 fermentas Long PCR Enzyme Mix
168 K0191 fermentas High Fidelity PCR Enzyme Mix
169 K0192 fermentas High Fidelity PCR Enzyme Mix
170 K0211 fermentas PyroStart™ Fast PCR Master Mix (2X)
171 K0221 fermentas Maxima® SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X)
172 K0222 fermentas Maxima® SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X)
173 K0223 fermentas Maxima® SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X)
174 K0231 fermentas Maxima® Probe/ROX qPCR Master Mix (2X)
175 K0232 fermentas Maxima® Probe/ROX qPCR Master Mix (2X)
176 K0233 fermentas Maxima® Probe/ROX qPCR Master Mix (2X)
177 K0241 fermentas Maxima® SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X)
178 K0242 fermentas Maxima® SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X)
179 K0251 fermentas Maxima® SYBR Green qPCR Master Mix (2X), ROX solution provided
180 K0252 fermentas Maxima® SYBR Green qPCR Master Mix (2X), ROX solution provided
181 K0261 fermentas Maxima® Probe qPCR Master Mix (2X), ROX solution provided
182 K0262 fermentas Maxima® Probe qPCR Master Mix (2X), ROX solution provided

با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

محصولات پرفروش فرمنتاز Fermentas

ادامه مطلب ...
محصولات New England Biolab

محصولات پرفروش New England Biolab (NEB) در شرکت سفیر آزما کیان

محصولات پرفروش New England Biolab (NEB) در شرکت سفیر آزما کیان

محصولات New England Biolab :

Row / Company / Cat No. / Name / Unit

1 Cell Signaling 5125S ?-Actin (13E5) Rabbit mAb (HRP Conjugate)
2 Cell Signaling 3676S Acetyl-CoA Carboxylase (C83B10) Rabbit mAb
3 Cell Signaling 5832S AMPK? (D63G4) Rabbit mAb
4 Cell Signaling 8885S Anti-rabbit IgG (H+L), F(ab’)2 Fragment (PE Conjugate)
5 Cell Signaling 8885S Anti-rabbit IgG (H+L), F(ab’)2 Fragment (PE Conjugate)
6 Cell Signaling 7074S-1ml Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody
7 Cell Signaling 7074S Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody
8 Cell Signaling 7074S Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody
9 Cell Signaling 9804S ATP (10 mM)
10 Cell Signaling 4967S B-Actin Antibody
11 Cell Signaling 2772S Bax Antibody
12 Cell Signaling 2772s – 100 µ Bax Antibody #2772
13 Cell Signaling 2870P Bcl-2 (50E3) Rabbit mAb #2870
14 Cell Signaling 2876S Bcl-2 Antibody
15 Cell Signaling 8547S Btk (D3H5) Rabbit mAb
16 Cell Signaling 8547S Btk (D3H5) Rabbit mAb
17 Cell Signaling 2539 Calpain 2 Large Subunit (M-type) Antibody #2539
18 Cell Signaling 9665S Caspase-3 (8G10) Rabbit mAb
19 Cell Signaling 9662S  – 100 µl  Caspase-3 Antibody #9662
20 Cell Signaling 9664S Cleaved Caspase-3 (Asp175) (5A1E) Rabbit mAb
21 Cell Signaling 9661S Cleaved Caspase-3 (Asp175) Antibody
22 Cell Signaling 5305S GAD1 Antibody
23 Cell Signaling 9315S GSK-3? (27C10) Rabbit mAb #9315
24 Cell Signaling 5676S GSK-3A/B (D75D3) XP® Rabbit mAb
25 Cell Signaling 9315S GSK-3B (27C10) Rabbit mAb
26 Cell Signaling 3862S ILK1 Antibody #3862
27 Cell Signaling 4542S MAP2 Antibody
28 Cell Signaling 4283S MyD88 (D80F5) Rabbit mAb
29 Cell Signaling 3672S Myosin Light Chain 2 Antibody
30 Cell Signaling 4764S NF-kB p65 (C22B4) Rabbit mAb
31 Cell Signaling 9212S p38 MAPK Antibody
32 Cell Signaling 4695P p44/42 MAPK (Erk1/2) (137F5) Rabbit mAb
33 Cell Signaling 11818S Phospho-Acetyl-CoA Carboxylase (Ser79) (D7D11) Rabbit mAb
34 Cell Signaling 4058S Phospho-Akt (Ser473) (193H12) Rabbit mAb #4058
35 Cell Signaling 2535S Phospho-AMPK? (Thr172) (40H9) Rabbit mAb
36 Cell Signaling 5082S Phospho-Btk (Tyr223) Antibody
37 Cell Signaling 5082S Phospho-Btk (Tyr223) Antibody
38 Cell Signaling 5082P Phospho-Btk (Tyr223) Antibody
39 Cell Signaling 5082P Phospho-Btk (Tyr223) Antibody
40 Cell Signaling 9323S Phospho-GSK-3? (Ser9) (5B3) Rabbit mAb #9323
41 Cell Signaling 5558S Phospho-GSK-3B (Ser9) (D85E12) XP® Rabbit mAb
42 Cell Signaling 3671S Phospho-Myosin Light Chain 2 (Ser19) Antibody
43 Cell Signaling 3671S Phospho-Myosin Light Chain 2 (Ser19) Antibody
44 Cell Signaling 3671S Phospho-Myosin Light Chain 2 (Ser19) Antibody #3671
45 Cell Signaling 3674S Phospho-Myosin Light Chain 2 (Thr18/Ser19) Antibody
46 Cell Signaling 2478S Phospho-VEGF Receptor 2
47 Cell Signaling 2478L Phospho-VEGF Receptor 2
48 Cell Signaling 2478L Phospho-VEGF Receptor 2 (Tyr1175)
49 Cell Signaling 2478S Phospho-VEGF Receptor 2 (Tyr1175)
50 Cell Signaling 9258P SAPK/JNK (56G8) Rabbit mAb
51 Cell Signaling 9523S Smad3 (C67H9) Rabbit mAb
52 Cell Signaling 3707S TNF-a Antibody #3707
53 Cell Signaling 4603S TrkB (80E3) Rabbit mAb
54 Cell Signaling 12331S VGLUT1 Antibody
55 Cell Signaling 4967S ك-Actin Antibody #4967

با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

ادامه مطلب ...
محصولات Invitrogen

محصولات Invitrogen | برند Invitrogen | لیست مواد پرکاربرد و پرفروش برند Gibco

Gibco لیست مواد پرکاربرد و پرفروش برند

Invitrogen لیست مواد پرکاربرد و پرفروش برند

Row / Brand / Cat No. / Name / Unit

 1.   Invitrogen 11269-032 AmnioMAX™ II Complete Medium (1X), liquid 100ml

 2.   Invitrogen 10576-015 Phytohemagglutinin (M Form) (PHA), liquid 10 ml

 3.   Invitrogen 16500-500 Agarose UltraPure™ 500 g

 4.   Invitrogen 18912-014 PBS Tablets 100 tablets

 5.   Invitrogen 25030-024 L-Glutamine 200 mM (100X), liquid 100 ml

 6.   Invitrogen 10270-106 Foetal Bovine Serum Origin: EU Approved (South American )(FBS) 500 ml

 7.   Invitrogen 15210-057 KaryoMAX® Colcemid™ Solution, liquid (10 μg⁄ml),in HBSS 10 ml 1

 8.   Invitrogen 15212-012 KaryoMAX® Colcemid™ Solution, liquid (10 μg⁄ml),in PBS 10 ml 1

 9.   Invitrogen 25300-054 Trypsin, 0.05% (1X) with EDTA 4Na, liquid 100 ml 1

 10.   Invitrogen 25200-056 Trypsin, 0.25% (1X) with EDTA 4Na, liquid 100 ml 1

 11.   Invitrogen 22390-025 F-10 Nutrient Mixture (Ham) (1X), liquid 500 ml 1

 12.   Invitrogen 22390-017 F-10 Nutrient Mixture (Ham) (1X), liquid 100 ml 1

 13.   Invitrogen 15290-018 Fungizone® Antimycotic, liquid 20 ml 1

 14.   Invitrogen 16010-167 Newborn Bovine Serum 100 ml 1

 15.   Invitrogen 21180-021 Medium 199 (10X), liquid 500 ml 1

 16.   Invitrogen 51800-035 RPMI 1640 Medium, powder 10 L 1

 17.   Invitrogen 51800-019 RPMI 1640 Medium, powder 1 L 1

 18.   Invitrogen 12800-116 Dulbecco’s Modified Eagle Medium (D-MEM), powder(High Glucose) 10 L 1

 19.   Invitrogen 31600-083 Dulbecco’s Modified Eagle Medium (D-MEM) (1X),powder (low glucose) 10 L 1

 20.   Invitrogen 27250-018 Trypsin (1:250), powder 100 g 1

 21.   Invitrogen 72400-021 RPMI 1640 Medium (1X), liquid 500 ml 1

 22.   Invitrogen 42400-028 RPMI 1640 Medium (1X), liquid 500 ml 1

 23.   Invitrogen 15140-122 Penicillin-Streptomycin, liquid 100 ml 1

 24.   Invitrogen 31331-028 D-MEM/F-12 (1:1) (1X), liquid 500 ml

 25.   Invitrogen 11269-016 AmnioMAX™-II Complete Medium

 26.   Invitrogen 31966-021 DMEM high glucose invitrogen

 27.   Invitrogen 12557-013 PB-MAX™ Karyotyping Medium 100ml

 28.   Invitrogen 35050-038 GlutaMAX™ Supplement-100ML

 29.   Invitrogen 21600-010-10 x 1L DPBS, powder, no calcium, no magnesium

 30.   Invitrogen 15596-018-200 ml TRIzol® Reagent

 31.   Invitrogen K2100-12-1 kit PureLink™ Quick Gel Extraction Kit

 32.   Invitrogen K2100-10-1 kit PureLink® Quick Plasmid Miniprep Kit

 33.   Invitrogen K2100-02-1kit PureLink™ HiPure Plasmid Miniprep Kit

 34.   Invitrogen S33102 SYBR® Safe DNA Gel Stain

 35.   Invitrogen 10582-013-50X1L Gurr Buffer Tablets

 36.   Invitrogen 14175-095-500ML HBSS without Calcium, Magnesium or Phenol Red

 37.   Invitrogen AM7020  RNAlater™ Stabilization Solution-100ml

 38.   Invitrogen AM12230 RNAlater™ Stabilization Solution-100ml

 39.   Invitrogen 16500-500-500g

 40.   Invitrogen 15544-034-10 x 10 Ml S.O.C. Medium

 41.   Invitrogen 24040-032  Pluronic® F-68, non-ionic surfactant-100ML

 42.   Invitrogen 15596-026-100 ml   TRIzol® Reagent

 43.   Invitrogen 15527-013 UltraPure™ Glycine

 44.   Invitrogen 12280-050 PureLink™ Viral RNA/DNA Mini Kit 50 reactions

 45.   Invitrogen 122800-96A PureLink® Pro 96 Viral RNA/DNA Purification Kit

 46.   Invitrogen 31600-083-10L DMEM, powder, low glucose, pyruvate

 47.   Invitrogen 31800-089-10L RPMI 1640 Medium, powder

 48.   Invitrogen 72400-021 RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES

 49.   Invitrogen 27250-018 Trypsin (1:250) powder-100G

 50.   Invitrogen 10829-018 Knockout™ DMEM-500 mL

 51.   Invitrogen 12800-082-10LDMEM, powder, high glucose, pyruvate

 52.   Invitrogen 11140-035 MEM Non-Essential Amino Acids Solution (100X)

 53.   Invitrogen 15630-080 HEPES BUFFER 1M (CE) 100ML

 54.   Invitrogen 11668-027-0.75 mL Lipofectamine® 2000 Transfection Reagent

 55.   Invitrogen 11668-019-1.5ml Lipofectamine® 2000 Transfection Reagent

 56.   Invitrogen 11668-030-0.3ml Lipofectamine® 2000 Transfection Reagent

 57.   Invitrogen 51200-046-500ML MEM NO GLUTAMINE NO PHENOL RED

 58.   Invitrogen 15210-040 KaryoMAX® Colcemid™ Solution in HBSS

 59.   Invitrogen 17100-017-1G Collagenase, Type I, powder

 60.   Invitrogen 17101-015-1G Collagenase, Type II, powder

 61.   Invitrogen 17104-019-1G Collagenase, Type IV, powder

 62.   Invitrogen 17105-041-5G Dispase II, powder

 63.   Invitrogen AM1560  (AM1560+AM9720) mirVana™ miRNA Isolation Kit, with phenol- 40 preps

 64.   Invitrogen 22330-021-500ml McCoy’s 5A (Modified) Medium, HEPES

 65.   invitrogen L3484-200µl low-density lipoprotein from human plasma, acetylated, DiI complex (DiI AcLDL) *1 mg⁄mL*

 66.   Invitrogen AM7024-250ML RNAlater® Stabilization Solution-250ML

 67.   Invitrogen AM7021-500ML RNAlater® Stabilization Solution-500ML

 68.   Invitrogen 15090-046-100ml  Trypsin (2.5%), no phenol red

 69.   Invitrogen 25200-056-100ML 0.25% Trypsin-EDTA (1X), phenol red

 70.   Invitrogen 10270-106-500ML Fetal Bovine Serum, qualified

 71.   Invitrogen 15140-122-100ML Penicillin-Streptomycin (10,000 U/mL)

 72.   Invitrogen A10071-01 StemPro® Chondrogenesis Differentiation Kit

 73.   Invitrogen R250-01 Zeocin

 74.   Invitrogen S11494 SYBR® Gold Nucleic Acid Gel Stain (10,000X Concentrate in DMSO)

 75.   Invitrogen 10828-028-500ML  KnockOut™ Serum Replacement -500ml

 76.   Invitrogen 17502-048-5ml N-2 Supplement (100X)

 77.   Invitrogen 17504-044-10ML B-27® Supplement (50X), serum free

 78.   Invitrogen 15290-018-20ML Fungizone® Antimycotic-20ML

 79.   Invitrogen 15240-062-100ML Antibiotic-Antimycotic (100X)- 100 Ml

 80.   Invitrogen 11269-016-100ML Amniomax™-II Complete Medium

 81.   Invitrogen 10270-106-500ML Fetal Bovine Serum, qualified

 82.   Invitrogen P-130-100MG 1-pyrenebutanoic acid, succinimidyl ester

 83.   Fermentas PEP-0502 SLPI peptide, 50µg 200µg/mL in PBS pH7.2, 0.1% BSA, 0.02% sodium azide

 84.   FERMENTAs R0101-25nmol Fluorescein-12-dUTP

 85.   Invitrogen 26634  Spectra™ Multicolor Broad Range Protein Ladder

 86.   Invitrogen A-21125  Alexa Fluor® 594 Goat Anti-Mouse IgG1 (γ1)

 87.   Invitrogen 11815-024  Kanamycin sulphate

 88.   FERMENTAS R0852 X-Gluc (0.5 g)

 89.   FERMENTAS SM0251 phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) Marker

 

سفیر آزما کیان نمایندگی رسمی فروش محصولات برند Invitrogen در ایران می باشد.

سفیر آزما کیان نمایندگی رسمی فروش محصولات برند Gibco در ایران می باشد.

 

با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

ادامه مطلب ...
error: سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران : 09357007743 فروش 24 ساعته