نمایندگی محصولات Annexin binding assays | سفیر آزما کیان شرکت فروش مواد شیمیایی

نمایندگی محصولات Annexin binding assays

نمایندگی محصولات Annexin binding assays

نمایندگی انحصاری نمایندگی Annexin 

نمایندگی محصولات Annexin binding assays | سفیر آزما کیان شرکت فروش مواد شیمیایی :

محصولات موجود در شرکت سفیر آزما کیان : از برند Annexin binding assays

10X Annexin V Binding Buffer N/A ab14084

Annexin V Unlabeled Apoptosis Reagent Flow Cyt ab14193

Annexin V-Biotin Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14190

Annexin V-Biotin Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14165

Annexin V-Cy3 Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14142

Annexin V-Cy3 Apoptosis Detection Kit with SYTOX Flow Cyt ab14144

Annexin V-Cy3 Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14143

Annexin V-Cy5 Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14150

Annexin V-Cy5 Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14147

Annexin V-EGFP Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14153

Annexin V-EGFP Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14152

Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14085

Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit with SYTOX Flow Cyt ab140865

X Annexin V-FITC Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14082

Annexin V-PE Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14155

Annexin V-PE Apoptosis Detection Kit with SYTOX Flow Cyt ab39674

این مطلب را از دست ندهید :
کیت الایزا چیست ؟

Annexin V-PE Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14154

Annexin V-PE-Cy5 Apoptosis Detection Flow Cyt ab14159

Annexin V-PE-Cy5 Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14158

Kinetic Apoptosis Kit (Flow Cytometry) – Annexin XII – Flow Cyt ab129816

Kinetic Apoptosis Kit (Microscopy) – Annexin XII – FM ab129817

Propidium Iodide Flow Cyt/FM ab14083

 

این مطالب را نیز از دست ندهید :

معرفی رشته شیمی دارویی

مرک آلمان

سیگما آلدریچ

 

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

Share this post