مواد شیمیایی آزمایشگاهی شرکت بایوکم فرانسه | سفیر آزما کیان مواد شیمیایی آزمایشگاهی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی شرکت بایوکم فرانسه

مواد شیمیایی آزمایشگاهی شرکت بایوکم فرانسه

مواد شیمیایی آزمایشگاهی شرکت بایوکم فرانسه

مواد شیمیایی آزمایشگاهی شرکت بایوکم فرانسه :

لیست بروز موجودی مواد شیمیایی آزمایشگاهی بایوکم فرانسه را در زیر می توانید مشاهده نمایید، میزان خلوص، گرید و نام های مشابه نیز ذکر گردیده است.

عنایت داشته باشید میزان خلوص ذکر شده در جدول زیر بر اساس آنالیزهای رسمی آزمایشگاه های مرجع اروپا بوده و ایران مرک تضمین می نماید که محصول دریافتی شما کاملا مطابق با آنالیز باشد. شما می توانید آنالیز هر ماده را قبل از خرید از ما دریافت نموده و با نیاز های خود و آزمایشی که قصد انجامش را دارید بسنجید.

همچنین شما می توانید با مراجعه به وب سایت بایوکم فرانسه و جستجو از طریق کد های بایوکم که در جدول زیر مشاهده می کنید، اطلاعات مربوط به MSDS ، TDS و یا COA هر ماده را دانلود نمایید.

در برخی موارد مشاهده می نمایید که میزان خلوص بالاتر از 100 درصد می باشد، این موارد بیشتر مربوط به موادی است که در مجاورت هوا رطوبت خود را از دست داده و در نتیجه میزان خلوص بالاتری را در نتایج آنالیز نشان می دهد.

 برای اطلاع از قیمت با ما تماس بگیرید

ایران مرک و سیگما ایران و سفیر آزما کیان

توضیحاتوزننام فارسینام انگلیسیمعادل
کد مرک
کد بایوکم
1-بوتانل، بوتیل الکل، بوتانل2.5 لیترنرمال بوتانولn-Butanol101990202121
ایزوپروپانول، دو پروپانول2.5 لیترایزوپروپیل الکل – دو پروپانولisopropyl alcohol / 2-Propanol AR109634216022
اتانوئیک اسید، جوهر انگور، جوهر سرکه2.5 لیتراسید استیک گلاسیالAcetic acid glacial AR100063101123
اتانوئیک اسید، جوهر انگور، جوهر سرکه1 لیتراسید استیک گلاسیال HPLCAcetic acid glacial for HPLC101464
اتیل نیتریل، متیل سیانید2.5 لیتراستونیتریل HPLCAcetonitrile HPLC gradient100030200125
آلومینیوم نیترات 9 آبه کریستالی500 گرمآلومینیم نیتراتAluminium nitrate nonahydrade101063
101086
301826
خلوص بالای 99 درصد500 گرمآلومینیم پتاسیم سولفاتAluminium potassium sulfate101042
101047
314687
گرید آنالیز ، خلوص بالای 98 درصد500 گرمسولفات آلومینیومAluminium sulfate AR101102301218
ناموجود2.5 لیترمحلول آمونیاکAmmonia solution AR 25%105432301599
ناموجود500 گرمآمونیوم استاتAmmonium acetate cryst1011163009510
آمونیم کربنات500 گرمآمونیوم کربناتAmmonium carbonate purified1011363009111
نشادر1 کیلوگرمآمونیوم کلرایدAmmonium chloride101145
101141
3011112
آمونیوم دی‌هیدروژن فسفات500 گرمآمونیوم دی‌هیدروژن فسفاتAmmonium dihydrogen phosphat1011263013613
آمونیم هیدروژن بی کربنات500 گرمآمونیوم هیدروژن کربناتAmmonium hydrogen carbonate
1011313017714
آمونیم فرو سولفات، سولفات آهن آمونیاکی1 کیلوگرمآمونیوم آهن (II) سولفات 6 آبهAmmonium iron (II) sulfate1037923040215
سولفات آمونیوم آهن (III) دوازده آبه500 گرمسولفات آمونیوم آهن (III)Ammonium iron (III) sulfate1037763009216
گرید آزمایشگاهی250 گرمآمونیوم هپتامولیبداتAmmonium molybdate tetrahydrate101182
101180
3013417
آمونیم اکسالات مونوهیدرات500 گرمآمونیم اکسالاتAmmonium oxalate monohydrate
1011923011518
آمونیوم پورپورات موراکساید25 گرمآمونیوم پورپوراتAmmonium purpurate1061615130919
سولفات آمونیوم500 گرمآمونیوم سولفاتAmmonium sulfate1012173011920
آمونیم تیوسیانات گرید آنالیز500 گرمآمونیم تیوسیاناتAmmonium thiocyanate1012133018521
باریم کلراید دو آبه گرید آنالیز500 گرمکلرید باریمBarium chloride dihydrate1017193020322
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد500 گرماسید بوریک کریستالیBoric acid crystals
1001601019923
ناموجود5 گرمبرموکروزول گرینBromocresol green indicator1081214020724
گرید آنالیز و دارویی PH.Eur25 گرمبروموفنل بلوBromophenol blue1081224020225
گرید آنالیز25 گرمبروموتیمول بلوBromothymol blue1030264021226
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول بافر چهارBuffer solution ph 4.01098842160927
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول بافر هفتBuffer solution ph 7.01098872161028
ناموجود1 لیترمحلول بافر نهBuffer solution ph 9.01098892161129
ناموجود1 لیترمحلول بافر دهBuffer solution ph 10.01098902160630
گرید آزمایشگاهی، خلوص بالا حداقل 97%500 گرماستات کلسیم خشکCalcium acetate dried3035131
ناموجود500 گرمکلرید کلسیم دو آبهCalcium chloride dihydrate1023823031032
گرید آزمایشگاهی – خلوص حداقل 95%500 گرمکلسیم هیدروکسیدCalcium hydroxide1020473027433
گرید آزمایشگاهی – خلوص حداقل 98%500 گرمکلسیم نیتراتCalcium nitrate1021203033234
کربن فعال، زغال اکتیو، زغال فعال500 گرمکربن اکتیو – زغال فعالCharcoal activated102183
102186
5029935
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد500 گرماسید سیتریک بدون آبCitric acid anhydrous8187071030336
ناموجود500 گرماسید سیتریک مونوهیدراتCitric acid monohydrate
1002441030937
گرید آزمایشگاهی5 گرمکوماسی بریلینت بلو GCoomassie brilliant blue G 2501154444031138
گرید آزمایشگاهی5 گرمکوماسی بریلینت بلو RCoomassie brilliant blue R 2501125534031239
گرید آزمایشگاهی و دارویی Ph.Eur500 گرمسولفات مس (II) پنج آبه (׀׀) Copper Sulfate pentahydrate
102790
102787
3028940
ناموجود2.5 لیترسیکلوهگزانCyclohexane1096662010441
گلوکز خشک، گرید آزمایشگاهی1 کیلوگرمدکستروز (گلوکز) بدون آبDextrose (Glucose) anhydrous1083375071242
گرید آنالیز1 کیلوگرمدکستروز (گلوکز) یک آبهDextrose (Glucose) monohydrate1083465070643
ناموجود500 گرمدی فروکتوزD-Fructose1053211012944
گرید آنالیز – خلوص بالا 99.8 درصد2.5 لیتردی کلرومتانDichloromethane AR106050
106049
2042345
ناموجود1 لیتردی کلرومتان HPLCDichloromethane for HPLC1060442041846
ناموجود2.5 لیتردی متیل سولفوکسایدDimethyl sulphoxide1167435040747
گرید آزمایشگاهی – خلوص بالا حداقل 99%500 گرمدی پتاسیم هیدروژن فسفات خشکDi-Potassium hydrogen orthophosphate anh1051043041148
گرید آزمایشگاهی500 گرمدی سدیم هیدروژن فسفات بی آبDi-Sodium hydrogen ortho phosphate anh1065863197349
گرید آزمایشگاهی500 گرمدی سدیم هیدروژن فسفات 2 آبهDi-Sodium hydrogen orthophosphate 2aq1065803197450
خلوص بالا – بین 98.5 تا 101 درصد500 گرمدی سدیم هیدروژن فسفات 12 آبه Di-Sodium hydrogen orthophosphate 12aq1065733199551
بوراکس – گرید آنالیز500 گرمدی سدیم تترا هیدروبوراتDi-Sodium tetraborate106308
106303
3192452
مخصوص میکروبیولوژی250 گرمدی سوربیتولD-Sorbitol for microbiology1077581191453
ناموجود25 گرماریوکروم بلک تیEriochrome black T1031704052054
ناموجود2.5 لیتراتیل استاتEthyl acetate1096232051055
مخصوص HPLC و طیف سنجی1 لیتراتیل استات HPLCEthyl acetate for HPLC & Spectroscopy1008685000956
خلوص بالا 99 تا 101 درصد500 گرمادتا – EDTAEthylenediaminetetraacetic acid disodium salt108418
108421
1050457
گرید آزمایشگاهی500 میلمحلول فهلینگ A  Fehling’s solution no. 1 (A) LR5141358
گرید آزمایشگاهی500 میلمحلول فهلینگ BFehling’s solution no. 2 (B) LR5141259
گرید آزمایشگاهی2.5 لیترمحلول فرمالدهیدFormaldehyde solution 37-41% w/v
104002
104003
2060360
ناموجود1 لیتراسید فرمیکFormic acid 98-100%1002641009861
گرید دارویی PH.Eur – برای میکروسکوپی25 گرمفوشین بازیکFuchsin basic for microscopy1159374060262
گرید آنالیز، خلوص بالا حداقل 99.5%1 لیترگلیسیرین(Glycerol (Glycerine1040922011963
گرید بیوشیمی، خلوص حداقل 98.5%500 گرمگلایسینGlycine LR8160135004664
گرید بیوشیمی، خلوص حداقل 99%25 گرمهپسHepes
1101102161565
گرید آزمایشگاهی1 لیترهیدروژن پراکسیدHydrogen peroxide solution 30%8222875003866
ناموجود100 گرمایمیدازولImidazole1047165090367
گرید آزمایشگاهی1 کیلوگرمآهن (III) سولفات 1 آبهIron (III) sulfate monohydrate3092568
فروس سولفات، گرید دارویی Ph.Eur500 گرمآهن (II) سولفات 7 آبهIron (II) sulfate heptahydrate1039653092169
ناموجود500 گرمآهن (III) کلراید 6 آبهIron (III) Chloride hexahydrate1039433090370
نیترات آهن، خلوص بالا 98%500 گرمآهن (III) نیترات 9 آبهIron (III) Nitrate nonahydrate103883
103898
3091571
فریک کلراید خشک، خلوص بالا 98%1 کیلوگرمآهن (III) کلراید، بدون آبIron (III) Chloride, anh8039453090772
آخرین قیمت فروش 155,000 تومان100 گرمال آسپارژینL-Asparagine for biochemistry 991015661120473
گرید بیوشیمی، خلوص بالا – 99%25 گرمال سیستئینL-Cysteine for biochemistry1028382030374
گرید بیوشیمی، خلوص بالا – 99%25 گرمال فنیل آلانینL-Phenylalanine 99% LR1072565162875
گرید آزمایشگاهی، خلوص بالا – 99%5 گرمال سرینL-Serine1077695190576
گرید بیوشیمی، خلوص بالا – 99%25 گرمال تریپتوفانL-Tryptophan1083743185777
ناموجود25 گرمال تیروزینL-Tyrosine 99% for biochemistry1083715202578
گرید آنالیز، خلوص بالا حداقل 98%500 گرمکلرید منیزیم 6 آبهMagnesium chloride hexahydrate1058333130379
ناموجود500 گرمسولفات منیزیم خشکMagnesium sulfate dried3130780
مخصوص میکروسکوپی25 گرممالاشیت گرینMalachite green4130781
ناموجود2.5 لیترمتانول آزمایشگاهیMethanol GPR1060092130482
ناموجود2.5 لیترمتانول HPLCMethanol HPLC1060072130183
گرید آنالیز100 گرممتیل اورانژMethyl orange1013224131784
گرید دارویی PH.Eur25 گرممتیل ردMethyl red1060784131885
گرید دارویی  – خلوص بین 95 تا 10125 گرممتیلن بلوMethylene blue1159434131286
تمد – خلوص بالا – حداقل 99 درصد100 میلتترا متیل اتیلن دی آمینTEMED110732
808742
5200587
ناموجود2.5 لیتردی متیل فرمامیدn,n-Dimethyl formamide103053
822275
5043388
خلوص بالا – حداقل 99 درصد100 گرمسی تبCTAB814119
102342
5032089
خلوص بالا – حداقل 95 درصد2.5 لیتران هگزان آزمایشگاهیn-Hexane 95%1043682080290
ناموجود1 لیتران هگزان برای HPLCn-Hexane for HPLC1043912080691
خلوص بالا – حداقل 99 درصد10 گرمنینهیدرینNinhydrin1067625140092
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد500 گرماگزالیک اسیدOxalic acid1004951150393
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد5 گرمارتوفنانترولینPhenanthroline monohydrate – 1,101072252161294
گرید آنالیز و دارویی Ph.Eur5 گرمفنل ردPhenol red1117484160695
گرید Ph.Eur – خلوص بالا 98%100 گرمفنل فتالئینPhenolphtalein1072334161496
مخصوص سنتز500 گرمپلی اتیلن گلایکول 4000Polyethylene glycol 40008074905164097
مخصوص سنتز500 گرمپلی اتیلن گلایکول 6000Polyethylene glycol 60008074915166098
گرید آنالیز – حلال در آب، الکل، متانول100 گرمپلی وینیل پیرولیدون – K30Polyvinylpyrrolidone k301074435161699
خلوص بالا – بین 99.5 تا 101 درصد1 کیلوگرمبی‌کربنات پتاسیمPotassium bicarbonate104852
104854
31466100
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99.5%500 گرمپتاسیم کلراید [ نیاز به نامه ]Potassium chloride10493631603101
ناموجود500 گرمپتاسیوم دی کروماتPotassium dichromate10495231604102
ناموجود500 گرمپتاسیم دی هیدروژن فسفاتPotassium dihydrogen ortho phosphate anh10487331609103
ناموجود1 کیلوگرمپتاسیم دی هیدروژن فسفاتPotassium dihydrogen ortho phosphate anh10487131655104
گرید آزمایشگاهی250 گرمپتاسیم فری‌سیانیدPotassium ferricyanide10497131656105
آزمایشگاهی – خلوص حداقل 98%500 گرمپتاسیم فروسیانیدPotassium ferrocyanide10498231657106
ناموجود500 گرمپتاسیم هیدروژن فتالاتPotassium hydrogen phthalate10487431452107
پتاس، خلوص 85 درصد، گرید آنالیز1 کیلوگرمپتاسیم هیدروکسیدPotassium hydroxide pellets105032
105033
31625108
گرید PH.Eur – خلوص حداقل 99%
آخرین قیمت فروش 275,000 تومان
250 گرمپتاسیم یدیدPotassium iodide AR10504331509109
ناموجود250 گرمپتاسیم یدیدPotassium iodide LR10504031512110
ناموجود500 گرمنیترات پتاسیم [ نیاز به نامه ]Potassium nitrate10506331614111
خلوص بین 99 تا 102% – نمک راشل500 گرمپتاسیم سدیم تارتاراتPotassium sodium (+) tartrate10808731617112
ناموجود1 کیلوگرمسولفات پتاسیمPotassium sulfate10515331621113
آزمایشگاهی – خلوص حداقل 98%500 گرمتیوسیانات پتاسیمPotassium thiocyanate10512431662114
گرید آزمایشگاهی1 لیترپروپیلن گلیکولPropylene glycol purified107478
822324
20518115
گرید آنالیز500 گرمسالیسیلیک اسیدSalicylic acid100631
818731
11902116
ناموجود500 گرمسیلیکا ژلSilica gel 60-200 mesh10773451913117
ناموجود100 گرمنیترات نقرهSilver nitrate10151232215118
خلوص بالا – بین 99 تا 101 درصد500 گرمسدیم استات بی آبSodium acetate anhydrous10626831977119
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99.5%500 گرمسدیم استات 3 آبهSodium acetate trihydrate106267
106265
31898120
آزمایشگاهی – خلوص حداقل 99.5%1 کیلوگرمبی‌کربنات سدیم – جوش شیرینSodium bicarbonate purified10632331990121
گرید سنتز – خلوص حداقل 97 درصد100 گرمسدیم بور هیدریدSodium borohydride80637320210122
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99.9%500 گرمسدیم کربنات بی آبSodium carbonate anhydrous106398
106393
31906123
گرید Ph.Eur – خلوص حداقل 99.5%500 گرمسدیم کلریدSodium chloride10640431912124
گرید آنالیز – خلوص حداقل 99.5%1 کیلوگرمسدیم کلریدSodium chloride10640431912125
آزمایشگاهی – خلوص حداقل 99.5%5 کیلوگرمسدیم کلریدSodium chloride10640031958126
گرید آزمایشگاهی، دی‌سدیم فسفات500 گرمسدیم دی هیدروژن فسفاتSodium dihydrogen ortho phosphate dih10634531971127
ناموجود500 گرمسدیم هیدروکسید – سودSodium hydroxide pellets10649831925128
گرید آزمایشگاهی، خلوص حداقل 98%1 کیلوگرمسدیم هیدروکسید – NaOHSodium hydroxide pellets10648231945129
گرید آزمایشگاهی، آب ژاول1 لیترسدیم هیپوکلریتSodium hypochlorite solution31961130
ناموجود500 گرمسولفات لاریل سدیمSodium lauryl sulfate822050
817034
31991131
گرید آنالیز، خلوص 99.44%500 گرمسدیم نیترات [ نیاز به نامه ]Sodium nitrate10653531918132
گرید آزمایشگاهی، خلوص بالا 99.75%500 گرمسدیم نیتریتSodium nitrite106544
106549
31993133
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99%500 گرمسدیم سولفات بی آبSodium sulfate anhydrous106649
822286
31926134
ناموجود500 گرمسدیم سولفیت بی آبSodium sulfite anhydrous10665731927135
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99.5%500 گرمتیو سولفات سدیم 5 آبهSodium thiosulfate pentahydrate10651631928136
گرید آنالیز، قابلیت حل در آب500 گرمنشاسته، پایه سیب زمینیStarch, soluble10125251919137
گرید سنتز – خلوص حداقل 98%500 گرماسید استئاریکStearic acid80067310135138
گرید آزمایشگاهی و دارویی Ph.Eur1 کیلوگرمساکارز – ساکاروزSucrose10765350129139
ناموجود500 میلترت بوتانولTert-Butanol10962922002140
آزمایشگاهی – خلوص بالا حداقل 97%100 گرمکلرید قلع (II)Tin (ii) chloride107815
107813
32008141
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99%500 گرمتری پتاسیم سیتراتTri-Potassium citrate10495631615142
ناموجود500 گرمتریس بازیTris (hydroxymethyl aminomethane) buffer10838752029143
گرید آنالیز100 گرمتریس اسیدیTris hydrochloride10821952004144
خلوص بالا – بین 99 تا 100.5 درصد500 گرمتری‌سدیم سیتراتTri-Sodium citrate10644831946145
گرید آزمایشگاهی500 گرمتری‌سدیم فسفات 12 آبهTri-Sodium orthophosphate dodecahydrate10657732101146
گرید آزمایشگاهی و دارویی Ph.Eur500 میلتریتون ایکس 100Triton X10010860331855147
ناموجود500 میلتوئین 20Tween 20
82218452020148
ناموجود1 لیترتوئین 20Tween 2082218452020149
ناموجود500 میلتوئین 80Tween 80817061
822187
52080150
گرید آنالیز – مخصوص بیوشیمی500 گرماوره Urea for Biochemistry10848852133151
گرید آزمایشگاهی – گرید Ph.Eur500 گرماوره فسفات Urea Phosphate Pure
52103152
مخصوص HPLC و طیف سنجی1 لیترآب HPLCWater for HPLC & Spectroscopy
11533352211153
مخصوص HPLC و LC-MS – ناموجود2.5 لیترآب LC-MSWATER MSChrom For LC-MS Analysis52216154
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد500 گرماستات روی 2 آبهZinc acetate dihydrate10880232601155
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد500 گرمسولفات روی 7 آبهZinc sulfate heptahydrate10888332619156
گرید دارویی Ph.Eur و خلوص 99%1 کیلوگرمسولفات روی 7 آبهZinc sulfate heptahydrate
10888132620157
▼ محلول های استاندارد بایوکم ▼
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
آمونیوم تیوسیانات
یک دهم مولار
AMMONIUM THIOCYANATE 0.1M – 0.1N
 standard solution
 traceable to NIST
BVS02001158
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
ادتا – EDTA
نیم مولار – یک نرمال
EDTA DISODIUM SALT 0.5M – 1N
standard solution
 traceable to NIST
BVS03010159
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
یُـد
نیم مولار – یک نرمال
IODINE 0.5M – 1N
standard solution
 traceable to NIST
BVS05010160
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
پتاسیم کلراید
یک مولار – یک نرمال
POTASSIUM CHLORIDE 1M -1N
standard solution
 traceable to NIST
BVS07010161
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
پتاسیم دی کرومات
یک دهم نرمال
POTASSIUM DICHROMATE 0.1N
standard solution
 traceable to NIST
BVS08101162
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
پتاسیم هیدروکساید
یک دهم نرمال
POTASSIUM HYDROXIDE 0.1M – 0.1N
standard solution
 traceable to NIST
BVS09001163
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
پتاسیم هیدروکساید
یک نرمال
POTASSIUM HYDROXIDE 1M – 1N
standard solution
 traceable to NIST
BVS09010164
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
پتاسیم یدید
یک دهم نرمال
POTASSIUM IODIDE 0.1M – 0.1N
standard solution
 traceable to NIST
BVS10001165
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
پتاسیم تیوسیانات
یک دهم نرمال
POTASSIUM THIOCYANATE 0.1M – 0.1N
standard solution
 traceable to NIST
BVS12001166
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
نیترات نقره
یک دهم نرمال
SILVER NITRATE 0.1M – 0.1N
standard solution
 traceable to NIST
BVS13001167
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
سدیم هیدروکسید
یک دهم نرمال
SODIUM HYDROXIDE 0.1M – 0.1N
standard solution
 traceable to NIST
109141
109959
BVS16001168
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
سدیم هیدروکسید
یک مولار
SODIUM HYDROXIDE 1M – 1N
standard solution
 traceable to NIST
109137
109956
BVS16010169
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
سدیم تیو سولفات
یک دهم مولار
Sodium thiosulfate 0.1M – 0.1N
standard solution
 traceable to NIST
109147
109950
BVS17001170
مطابق با استاندارد NIST1 لیترمحلول استاندارد
سدیم تیو سولفات
یک دهم مولار
Sodium thiosulfate 1M – 1N
standard solution
 traceable to NIST
BVS17010171

در جدول زیر توضیحات لازم در مورد انواع گرید های متفاوت مواد شیمیایی را مشاهده نمایید.

مخصوص آنالیز و آزمایشهایی که دقت زیادی لازم دارد مانند تحقیقات و کنترل کیفیت – خلوص بالای 99 درصدگرید آنالیزAnalytical Reagent
AR
بیشتر آزمایش های عمومی و روتین در آزمایشگاه را پوشش می دهد – خلوص بالای 98 درصدگرید آزمایشگاهیLaboratory Reagents
LR
مخصوص کروماتوگرافی و طیف سنجی حلال ها در فاز متحرک HPLC و آنالیز آن می باشدگرید HPLCHPLC Grade
HPLC
استاندارد دارویی صنعتی اروپا که برای کنترل کیفیت صنعت دارو استفاده می شودگرید داروییEuropean Pharmacopoeia
Ph.Eur

اشتراک این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


error: سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران : 09357007743 فروش 24 ساعته