مواد شیمیایی آزمایشگاهی شرکت بایوکم فرانسه | سفیر آزما کیان مواد شیمیایی آزمایشگاهی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی شرکت بایوکم فرانسه

مواد شیمیایی آزمایشگاهی شرکت بایوکم فرانسه

مواد شیمیایی آزمایشگاهی شرکت بایوکم فرانسه

مواد شیمیایی آزمایشگاهی شرکت بایوکم فرانسه :

لیست بروز موجودی مواد شیمیایی آزمایشگاهی بایوکم فرانسه را در زیر می توانید مشاهده نمایید، میزان خلوص، گرید و نام های مشابه نیز ذکر گردیده است.

عنایت داشته باشید میزان خلوص ذکر شده در جدول زیر بر اساس آنالیزهای رسمی آزمایشگاه های مرجع اروپا بوده و ایران مرک تضمین می نماید که محصول دریافتی شما کاملا مطابق با آنالیز باشد. شما می توانید آنالیز هر ماده را قبل از خرید از ما دریافت نموده و با نیاز های خود و آزمایشی که قصد انجامش را دارید بسنجید.

همچنین شما می توانید با مراجعه به وب سایت بایوکم فرانسه و جستجو از طریق کد های بایوکم که در جدول زیر مشاهده می کنید، اطلاعات مربوط به MSDS ، TDS و یا COA هر ماده را دانلود نمایید.

در برخی موارد مشاهده می نمایید که میزان خلوص بالاتر از 100 درصد می باشد، این موارد بیشتر مربوط به موادی است که در مجاورت هوا رطوبت خود را از دست داده و در نتیجه میزان خلوص بالاتری را در نتایج آنالیز نشان می دهد.

 برای اطلاع از قیمت با ما تماس بگیرید

ایران مرک و سیگما ایران و سفیر آزما کیان

توضیحات وزن نام فارسی نام انگلیسی معادل
کد مرک
کد بایوکم
1-بوتانل، بوتیل الکل، بوتانل 2.5 لیتر نرمال بوتانول n-Butanol 101990 20212 1
ایزوپروپانول، دو پروپانول 2.5 لیتر ایزوپروپیل الکل – دو پروپانول isopropyl alcohol / 2-Propanol AR 109634 21602 2
اتانوئیک اسید، جوهر انگور، جوهر سرکه 2.5 لیتر اسید استیک گلاسیال Acetic acid glacial AR 100063 10112 3
اتانوئیک اسید، جوهر انگور، جوهر سرکه 1 لیتر اسید استیک گلاسیال HPLC Acetic acid glacial for HPLC 10146 4
اتیل نیتریل، متیل سیانید 2.5 لیتر استونیتریل HPLC Acetonitrile HPLC gradient 100030 20012 5
آلومینیوم نیترات 9 آبه کریستالی 500 گرم آلومینیم نیترات Aluminium nitrate nonahydrade 101063
101086
30182 6
خلوص بالای 99 درصد 500 گرم آلومینیم پتاسیم سولفات Aluminium potassium sulfate 101042
101047
31468 7
گرید آنالیز ، خلوص بالای 98 درصد 500 گرم سولفات آلومینیوم Aluminium sulfate AR 101102 30121 8
ناموجود 2.5 لیتر محلول آمونیاک Ammonia solution AR 25% 105432 30159 9
ناموجود 500 گرم آمونیوم استات Ammonium acetate cryst 101116 30095 10
آمونیم کربنات 500 گرم آمونیوم کربنات Ammonium carbonate purified 101136 30091 11
نشادر 1 کیلوگرم آمونیوم کلراید Ammonium chloride 101145
101141
30111 12
آمونیوم دی‌هیدروژن فسفات 500 گرم آمونیوم دی‌هیدروژن فسفات Ammonium dihydrogen phosphat 101126 30136 13
آمونیم هیدروژن بی کربنات 500 گرم آمونیوم هیدروژن کربنات Ammonium hydrogen carbonate
101131 30177 14
آمونیم فرو سولفات، سولفات آهن آمونیاکی 1 کیلوگرم آمونیوم آهن (II) سولفات 6 آبه Ammonium iron (II) sulfate 103792 30402 15
سولفات آمونیوم آهن (III) دوازده آبه 500 گرم سولفات آمونیوم آهن (III) Ammonium iron (III) sulfate 103776 30092 16
گرید آزمایشگاهی 250 گرم آمونیوم هپتامولیبدات Ammonium molybdate tetrahydrate 101182
101180
30134 17
آمونیم اکسالات مونوهیدرات 500 گرم آمونیم اکسالات Ammonium oxalate monohydrate
101192 30115 18
آمونیوم پورپورات موراکساید 25 گرم آمونیوم پورپورات Ammonium purpurate 106161 51309 19
سولفات آمونیوم 500 گرم آمونیوم سولفات Ammonium sulfate 101217 30119 20
آمونیم تیوسیانات گرید آنالیز 500 گرم آمونیم تیوسیانات Ammonium thiocyanate 101213 30185 21
باریم کلراید دو آبه گرید آنالیز 500 گرم کلرید باریم Barium chloride dihydrate 101719 30203 22
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد 500 گرم اسید بوریک کریستالی Boric acid crystals
100160 10199 23
ناموجود 5 گرم برموکروزول گرین Bromocresol green indicator 108121 40207 24
گرید آنالیز و دارویی PH.Eur 25 گرم بروموفنل بلو Bromophenol blue 108122 40202 25
گرید آنالیز 25 گرم بروموتیمول بلو Bromothymol blue 103026 40212 26
مطابق با استاندارد NIST 1 لیتر محلول بافر چهار Buffer solution ph 4.0 109884 21609 27
مطابق با استاندارد NIST 1 لیتر محلول بافر هفت Buffer solution ph 7.0 109887 21610 28
ناموجود 1 لیتر محلول بافر نه Buffer solution ph 9.0 109889 21611 29
ناموجود 1 لیتر محلول بافر ده Buffer solution ph 10.0 109890 21606 30
گرید آزمایشگاهی، خلوص بالا حداقل 97% 500 گرم استات کلسیم خشک Calcium acetate dried 30351 31
ناموجود 500 گرم کلرید کلسیم دو آبه Calcium chloride dihydrate 102382 30310 32
گرید آزمایشگاهی – خلوص حداقل 95% 500 گرم کلسیم هیدروکسید Calcium hydroxide 102047 30274 33
گرید آزمایشگاهی – خلوص حداقل 98% 500 گرم کلسیم نیترات Calcium nitrate 102120 30332 34
کربن فعال، زغال اکتیو، زغال فعال 500 گرم کربن اکتیو – زغال فعال Charcoal activated 102183
102186
50299 35
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد 500 گرم اسید سیتریک بدون آب Citric acid anhydrous 818707 10303 36
ناموجود 500 گرم اسید سیتریک مونوهیدرات Citric acid monohydrate
100244 10309 37
گرید آزمایشگاهی 5 گرم کوماسی بریلینت بلو G Coomassie brilliant blue G 250 115444 40311 38
گرید آزمایشگاهی 5 گرم کوماسی بریلینت بلو R Coomassie brilliant blue R 250 112553 40312 39
گرید آزمایشگاهی و دارویی Ph.Eur 500 گرم سولفات مس (II) پنج آبه  (׀׀) Copper Sulfate pentahydrate
102790
102787
30289 40
ناموجود 2.5 لیتر سیکلوهگزان Cyclohexane 109666 20104 41
گلوکز خشک، گرید آزمایشگاهی 1 کیلوگرم دکستروز (گلوکز) بدون آب Dextrose (Glucose) anhydrous 108337 50712 42
گرید آنالیز 1 کیلوگرم دکستروز (گلوکز) یک آبه Dextrose (Glucose) monohydrate 108346 50706 43
ناموجود 500 گرم دی فروکتوز D-Fructose 105321 10129 44
گرید آنالیز – خلوص بالا 99.8 درصد 2.5 لیتر دی کلرومتان Dichloromethane AR 106050
106049
20423 45
ناموجود 1 لیتر دی کلرومتان HPLC Dichloromethane for HPLC 106044 20418 46
ناموجود 2.5 لیتر دی متیل سولفوکساید Dimethyl sulphoxide 116743 50407 47
گرید آزمایشگاهی – خلوص بالا حداقل 99% 500 گرم دی پتاسیم هیدروژن فسفات خشک Di-Potassium hydrogen orthophosphate anh 105104 30411 48
گرید آزمایشگاهی 500 گرم دی سدیم هیدروژن فسفات بی آب Di-Sodium hydrogen ortho phosphate anh 106586 31973 49
گرید آزمایشگاهی 500 گرم دی سدیم هیدروژن فسفات 2 آبه Di-Sodium hydrogen orthophosphate 2aq 106580 31974 50
خلوص بالا – بین 98.5 تا 101 درصد 500 گرم دی سدیم هیدروژن فسفات 12 آبه  Di-Sodium hydrogen orthophosphate 12aq 106573 31995 51
بوراکس – گرید آنالیز 500 گرم دی سدیم تترا هیدروبورات Di-Sodium tetraborate 106308
106303
31924 52
مخصوص میکروبیولوژی 250 گرم دی سوربیتول D-Sorbitol for microbiology 107758 11914 53
ناموجود 25 گرم اریوکروم بلک تی Eriochrome black T 103170 40520 54
ناموجود 2.5 لیتر اتیل استات Ethyl acetate 109623 20510 55
مخصوص HPLC و طیف سنجی 1 لیتر اتیل استات HPLC Ethyl acetate for HPLC & Spectroscopy 100868 50009 56
خلوص بالا 99 تا 101 درصد 500 گرم ادتا – EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt 108418
108421
10504 57
گرید آزمایشگاهی 500 میل محلول فهلینگ A   Fehling’s solution no. 1 (A) LR 51413 58
گرید آزمایشگاهی 500 میل محلول فهلینگ B Fehling’s solution no. 2 (B) LR 51412 59
گرید آزمایشگاهی 2.5 لیتر محلول فرمالدهید Formaldehyde solution 37-41% w/v
104002
104003
20603 60
ناموجود 1 لیتر اسید فرمیک Formic acid 98-100% 100264 10098 61
گرید دارویی PH.Eur – برای میکروسکوپی 25 گرم فوشین بازیک Fuchsin basic for microscopy 115937 40602 62
گرید آنالیز، خلوص بالا حداقل 99.5% 1 لیتر گلیسیرین (Glycerol (Glycerine 104092 20119 63
گرید بیوشیمی، خلوص حداقل 98.5% 500 گرم گلایسین Glycine LR 816013 50046 64
گرید بیوشیمی، خلوص حداقل 99% 25 گرم هپس Hepes
110110 21615 65
گرید آزمایشگاهی 1 لیتر هیدروژن پراکسید Hydrogen peroxide solution 30% 822287 50038 66
ناموجود 100 گرم ایمیدازول Imidazole 104716 50903 67
گرید آزمایشگاهی 1 کیلوگرم آهن (III) سولفات 1 آبه Iron (III) sulfate monohydrate 30925 68
فروس سولفات، گرید دارویی Ph.Eur 500 گرم آهن (II) سولفات 7 آبه Iron (II) sulfate heptahydrate 103965 30921 69
ناموجود 500 گرم آهن (III) کلراید 6 آبه Iron (III) Chloride hexahydrate 103943 30903 70
نیترات آهن، خلوص بالا 98% 500 گرم آهن (III) نیترات 9 آبه Iron (III) Nitrate nonahydrate 103883
103898
30915 71
فریک کلراید خشک، خلوص بالا 98% 1 کیلوگرم آهن (III) کلراید، بدون آب Iron (III) Chloride, anh 803945 30907 72
آخرین قیمت فروش 155,000 تومان 100 گرم ال آسپارژین L-Asparagine for biochemistry 99 101566 11204 73
گرید بیوشیمی، خلوص بالا – 99% 25 گرم ال سیستئین L-Cysteine for biochemistry 102838 20303 74
گرید بیوشیمی، خلوص بالا – 99% 25 گرم ال فنیل آلانین L-Phenylalanine 99% LR 107256 51628 75
گرید آزمایشگاهی، خلوص بالا – 99% 5 گرم ال سرین L-Serine 107769 51905 76
گرید بیوشیمی، خلوص بالا – 99% 25 گرم ال تریپتوفان L-Tryptophan 108374 31857 77
ناموجود 25 گرم ال تیروزین L-Tyrosine 99% for biochemistry 108371 52025 78
گرید آنالیز، خلوص بالا حداقل 98% 500 گرم کلرید منیزیم 6 آبه Magnesium chloride hexahydrate 105833 31303 79
ناموجود 500 گرم سولفات منیزیم خشک Magnesium sulfate dried 31307 80
مخصوص میکروسکوپی 25 گرم مالاشیت گرین Malachite green 41307 81
ناموجود 2.5 لیتر متانول آزمایشگاهی Methanol GPR 106009 21304 82
ناموجود 2.5 لیتر متانول HPLC Methanol HPLC 106007 21301 83
گرید آنالیز 100 گرم متیل اورانژ Methyl orange 101322 41317 84
گرید دارویی PH.Eur 25 گرم متیل رد Methyl red 106078 41318 85
گرید دارویی  – خلوص بین 95 تا 101 25 گرم متیلن بلو Methylene blue 115943 41312 86
تمد – خلوص بالا – حداقل 99 درصد 100 میل تترا متیل اتیلن دی آمین TEMED 110732
808742
52005 87
ناموجود 2.5 لیتر دی متیل فرمامید n,n-Dimethyl formamide 103053
822275
50433 88
خلوص بالا – حداقل 99 درصد 100 گرم سی تب CTAB 814119
102342
50320 89
خلوص بالا – حداقل 95 درصد 2.5 لیتر ان هگزان آزمایشگاهی n-Hexane 95% 104368 20802 90
ناموجود 1 لیتر ان هگزان برای HPLC n-Hexane for HPLC 104391 20806 91
خلوص بالا – حداقل 99 درصد 10 گرم نینهیدرین Ninhydrin 106762 51400 92
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد 500 گرم اگزالیک اسید Oxalic acid 100495 11503 93
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد 5 گرم ارتوفنانترولین Phenanthroline monohydrate – 1,10 107225 21612 94
گرید آنالیز و دارویی Ph.Eur 5 گرم فنل رد Phenol red 111748 41606 95
گرید Ph.Eur – خلوص بالا 98% 100 گرم فنل فتالئین Phenolphtalein 107233 41614 96
مخصوص سنتز 500 گرم پلی اتیلن گلایکول 4000 Polyethylene glycol 4000 807490 51640 97
مخصوص سنتز 500 گرم پلی اتیلن گلایکول 6000 Polyethylene glycol 6000 807491 51660 98
گرید آنالیز – حلال در آب، الکل، متانول 100 گرم پلی وینیل پیرولیدون – K30 Polyvinylpyrrolidone k30 107443 51616 99
خلوص بالا – بین 99.5 تا 101 درصد 1 کیلوگرم بی‌کربنات پتاسیم Potassium bicarbonate 104852
104854
31466 100
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99.5% 500 گرم پتاسیم کلراید [ نیاز به نامه ] Potassium chloride 104936 31603 101
ناموجود 500 گرم پتاسیوم دی کرومات Potassium dichromate 104952 31604 102
ناموجود 500 گرم پتاسیم دی هیدروژن فسفات Potassium dihydrogen ortho phosphate anh 104873 31609 103
ناموجود 1 کیلوگرم پتاسیم دی هیدروژن فسفات Potassium dihydrogen ortho phosphate anh 104871 31655 104
گرید آزمایشگاهی 250 گرم پتاسیم فری‌سیانید Potassium ferricyanide 104971 31656 105
آزمایشگاهی – خلوص حداقل 98% 500 گرم پتاسیم فروسیانید Potassium ferrocyanide 104982 31657 106
ناموجود 500 گرم پتاسیم هیدروژن فتالات Potassium hydrogen phthalate 104874 31452 107
پتاس، خلوص 85 درصد، گرید آنالیز 1 کیلوگرم پتاسیم هیدروکسید Potassium hydroxide pellets 105032
105033
31625 108
گرید PH.Eur – خلوص حداقل 99%
آخرین قیمت فروش 275,000 تومان
250 گرم پتاسیم یدید Potassium iodide AR 105043 31509 109
ناموجود 250 گرم پتاسیم یدید Potassium iodide LR 105040 31512 110
ناموجود 500 گرم نیترات پتاسیم [ نیاز به نامه ] Potassium nitrate 105063 31614 111
خلوص بین 99 تا 102% – نمک راشل 500 گرم پتاسیم سدیم تارتارات Potassium sodium (+) tartrate 108087 31617 112
ناموجود 1 کیلوگرم سولفات پتاسیم Potassium sulfate 105153 31621 113
آزمایشگاهی – خلوص حداقل 98% 500 گرم تیوسیانات پتاسیم Potassium thiocyanate 105124 31662 114
گرید آزمایشگاهی 1 لیتر پروپیلن گلیکول Propylene glycol purified 107478
822324
20518 115
گرید آنالیز 500 گرم سالیسیلیک اسید Salicylic acid 100631
818731
11902 116
ناموجود 500 گرم سیلیکا ژل Silica gel 60-200 mesh 107734 51913 117
ناموجود 100 گرم نیترات نقره Silver nitrate 101512 32215 118
خلوص بالا – بین 99 تا 101 درصد 500 گرم سدیم استات بی آب Sodium acetate anhydrous 106268 31977 119
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99.5% 500 گرم سدیم استات 3 آبه Sodium acetate trihydrate 106267
106265
31898 120
آزمایشگاهی – خلوص حداقل 99.5% 1 کیلوگرم بی‌کربنات سدیم – جوش شیرین Sodium bicarbonate purified 106323 31990 121
گرید سنتز – خلوص حداقل 97 درصد 100 گرم سدیم بور هیدرید Sodium borohydride 806373 20210 122
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99.9% 500 گرم سدیم کربنات بی آب Sodium carbonate anhydrous 106398
106393
31906 123
گرید Ph.Eur – خلوص حداقل 99.5% 500 گرم سدیم کلرید Sodium chloride 106404 31912 124
گرید آنالیز – خلوص حداقل 99.5% 1 کیلوگرم سدیم کلرید Sodium chloride 106404 31912 125
آزمایشگاهی – خلوص حداقل 99.5% 5 کیلوگرم سدیم کلرید Sodium chloride 106400 31958 126
گرید آزمایشگاهی، دی‌سدیم فسفات 500 گرم سدیم دی هیدروژن فسفات Sodium dihydrogen ortho phosphate dih 106345 31971 127
ناموجود 500 گرم سدیم هیدروکسید – سود Sodium hydroxide pellets 106498 31925 128
گرید آزمایشگاهی، خلوص حداقل 98% 1 کیلوگرم سدیم هیدروکسید – NaOH Sodium hydroxide pellets 106482 31945 129
گرید آزمایشگاهی، آب ژاول 1 لیتر سدیم هیپوکلریت Sodium hypochlorite solution 31961 130
ناموجود 500 گرم سولفات لاریل سدیم Sodium lauryl sulfate 822050
817034
31991 131
گرید آنالیز، خلوص 99.44% 500 گرم سدیم نیترات [ نیاز به نامه ] Sodium nitrate 106535 31918 132
گرید آزمایشگاهی، خلوص بالا 99.75% 500 گرم سدیم نیتریت Sodium nitrite 106544
106549
31993 133
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99% 500 گرم سدیم سولفات بی آب Sodium sulfate anhydrous 106649
822286
31926 134
ناموجود 500 گرم سدیم سولفیت بی آب Sodium sulfite anhydrous 106657 31927 135
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99.5% 500 گرم تیو سولفات سدیم 5 آبه Sodium thiosulfate pentahydrate 106516 31928 136
گرید آنالیز، قابلیت حل در آب 500 گرم نشاسته، پایه سیب زمینی Starch, soluble 101252 51919 137
گرید سنتز – خلوص حداقل 98% 500 گرم اسید استئاریک Stearic acid 800673 10135 138
گرید آزمایشگاهی و دارویی Ph.Eur 1 کیلوگرم ساکارز – ساکاروز Sucrose 107653 50129 139
ناموجود 500 میل ترت بوتانول Tert-Butanol 109629 22002 140
آزمایشگاهی – خلوص بالا حداقل 97% 100 گرم کلرید قلع (II) Tin (ii) chloride 107815
107813
32008 141
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99% 500 گرم تری پتاسیم سیترات Tri-Potassium citrate 104956 31615 142
ناموجود 500 گرم تریس بازی Tris (hydroxymethyl aminomethane) buffer 108387 52029 143
گرید آنالیز 100 گرم تریس اسیدی Tris hydrochloride 108219 52004 144
خلوص بالا – بین 99 تا 100.5 درصد 500 گرم تری‌سدیم سیترات Tri-Sodium citrate 106448 31946 145
گرید آزمایشگاهی 500 گرم تری‌سدیم فسفات 12 آبه Tri-Sodium orthophosphate dodecahydrate 106577 32101 146
گرید آزمایشگاهی و دارویی Ph.Eur 500 میل تریتون ایکس 100 Triton X100 108603 31855 147
ناموجود 500 میل توئین 20 Tween 20
822184 52020 148
ناموجود 1 لیتر توئین 20 Tween 20 822184 52020 149
ناموجود 500 میل توئین 80 Tween 80 817061
822187
52080 150
گرید آنالیز – مخصوص بیوشیمی 500 گرم اوره  Urea for Biochemistry 108488 52133 151
گرید آزمایشگاهی – گرید Ph.Eur 500 گرم اوره فسفات  Urea Phosphate Pure
52103 152
مخصوص HPLC و طیف سنجی 1 لیتر آب HPLC Water for HPLC & Spectroscopy
115333 52211 153
مخصوص HPLC و LC-MS – ناموجود 2.5 لیتر آب LC-MS WATER MSChrom For LC-MS Analysis 52216 154
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد 500 گرم استات روی 2 آبه Zinc acetate dihydrate 108802 32601 155
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد 500 گرم سولفات روی 7 آبه Zinc sulfate heptahydrate 108883 32619 156
گرید دارویی Ph.Eur و خلوص 99% 1 کیلوگرم سولفات روی 7 آبه Zinc sulfate heptahydrate
108881 32620 157
▼ محلول های استاندارد بایوکم ▼
مطابق با استاندارد NIST 1 لیتر محلول استاندارد
آمونیوم تیوسیانات
یک دهم مولار
AMMONIUM THIOCYANATE 0.1M – 0.1N
 standard solution
 traceable to NIST
BVS02001 158
مطابق با استاندارد NIST 1 لیتر محلول استاندارد
ادتا – EDTA
نیم مولار – یک نرمال
EDTA DISODIUM SALT 0.5M – 1N
standard solution
 traceable to NIST
BVS03010 159
مطابق با استاندارد NIST 1 لیتر محلول استاندارد
یُـد
نیم مولار – یک نرمال
IODINE 0.5M – 1N
standard solution
 traceable to NIST
BVS05010 160
مطابق با استاندارد NIST 1 لیتر محلول استاندارد
پتاسیم کلراید
یک مولار – یک نرمال
POTASSIUM CHLORIDE 1M -1N
standard solution
 traceable to NIST
BVS07010 161
مطابق با استاندارد NIST 1 لیتر محلول استاندارد
پتاسیم دی کرومات
یک دهم نرمال
POTASSIUM DICHROMATE 0.1N
standard solution
 traceable to NIST
BVS08101 162
مطابق با استاندارد NIST 1 لیتر محلول استاندارد
پتاسیم هیدروکساید
یک دهم نرمال
POTASSIUM HYDROXIDE 0.1M – 0.1N
standard solution
 traceable to NIST
BVS09001 163
مطابق با استاندارد NIST 1 لیتر محلول استاندارد
پتاسیم هیدروکساید
یک نرمال
POTASSIUM HYDROXIDE 1M – 1N
standard solution
 traceable to NIST
BVS09010 164
مطابق با استاندارد NIST 1 لیتر محلول استاندارد
پتاسیم یدید
یک دهم نرمال
POTASSIUM IODIDE 0.1M – 0.1N
standard solution
 traceable to NIST
BVS10001 165
مطابق با استاندارد NIST 1 لیتر محلول استاندارد
پتاسیم تیوسیانات
یک دهم نرمال
POTASSIUM THIOCYANATE 0.1M – 0.1N
standard solution
 traceable to NIST
BVS12001 166
مطابق با استاندارد NIST 1 لیتر محلول استاندارد
نیترات نقره
یک دهم نرمال
SILVER NITRATE 0.1M – 0.1N
standard solution
 traceable to NIST
BVS13001 167
مطابق با استاندارد NIST 1 لیتر محلول استاندارد
سدیم هیدروکسید
یک دهم نرمال
SODIUM HYDROXIDE 0.1M – 0.1N
standard solution
 traceable to NIST
109141
109959
BVS16001 168
مطابق با استاندارد NIST 1 لیتر محلول استاندارد
سدیم هیدروکسید
یک مولار
SODIUM HYDROXIDE 1M – 1N
standard solution
 traceable to NIST
109137
109956
BVS16010 169
مطابق با استاندارد NIST 1 لیتر محلول استاندارد
سدیم تیو سولفات
یک دهم مولار
Sodium thiosulfate 0.1M – 0.1N
standard solution
 traceable to NIST
109147
109950
BVS17001 170
مطابق با استاندارد NIST 1 لیتر محلول استاندارد
سدیم تیو سولفات
یک دهم مولار
Sodium thiosulfate 1M – 1N
standard solution
 traceable to NIST
BVS17010 171
این مطلب را از دست ندهید :
خرید نیترات نقره | فروش نیترات نقره

در جدول زیر توضیحات لازم در مورد انواع گرید های متفاوت مواد شیمیایی را مشاهده نمایید.

مخصوص آنالیز و آزمایشهایی که دقت زیادی لازم دارد مانند تحقیقات و کنترل کیفیت – خلوص بالای 99 درصد گرید آنالیز Analytical Reagent
AR
بیشتر آزمایش های عمومی و روتین در آزمایشگاه را پوشش می دهد – خلوص بالای 98 درصد گرید آزمایشگاهی Laboratory Reagents
LR
مخصوص کروماتوگرافی و طیف سنجی حلال ها در فاز متحرک HPLC و آنالیز آن می باشد گرید HPLC HPLC Grade
HPLC
استاندارد دارویی صنعتی اروپا که برای کنترل کیفیت صنعت دارو استفاده می شود گرید دارویی European Pharmacopoeia
Ph.Eur

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *