معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ

معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ

معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ

لیست معرفهای مصنوعی سیگما آلدریچ و زیست شناسی شیمیایی سیگما آلدریچ و کاتالیزهای سیگما آلدریچو بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ :

كتوسولفوكسونیوم یلیدس
معرفهای اکسید کتوسولفوکسونیوم به عنوان معادل های a-diazocarbonyl پایدار و ایمن ، از جمله برای واکنش در مقیاس بزرگ ، به طور فزاینده ای محبوب شده اند. آنها به عنوان معادل کاربن متنوع و راحت که DMSO را به عنوان یک محصول جانبی آزاد می کنند ، خدمت می کنند. در مقابل ، در حالی که ترکیبات a-diazocarbonyl مربوطه مطمئناً معرفهای بسیار مفیدی هستند ، آزاد شدن انرژی بالای گاز ازت می تواند باعث ایجاد مشکلات ایمنی شود.
Catalysis Micellar
EvanPhos یک لیگاند جدید بیاریل فسفین است که در آزمایشگاه Lipshutz برای استفاده در اتصالات متقاطع Suzuki-Miyaura در رابطه با منبع PD (0) ساخته شده است. EvanPhos را می توان در حلال آلی یا تحت شرایط میسل آبی با استفاده از سورفاکتانت TPGS-750-M استفاده کرد و این یک فناوری جذاب برای شیمی سبز است.


سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و فروش مواد آزمایشگاهی و فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

برای خرید مواد شیمیایی و خرید مواد آزمایشگاهی و خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی (سیگما آلدریچ، مرک آلمان، کیت تحقیقاتی، محیط کشت، آنزیم، آنتی بادی و… می توانید 24 ساعته تماس بگیرید : 09357007743 و 02166074277

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من


لیست معرفهای مصنوعی سیگما آلدریچ و زیست شناسی شیمیایی سیگما آلدریچ و کاتالیزهای سیگما آلدریچو بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ

معرفهای مصنوعی

معرف های مصنوعی شرکت سیگما آلدریچ

Product # Image Description فروشنده سفیر آزما کیان
CF0011 Acid Togni-(BenzimidazolylCF2CF2)-reagent New
 • سفیر آزما کیان
CF0010 Acid Togni-(ImidazolylCF2CF2)-reagent New
 • سفیر آزما کیان
CF0013 Acid C2F5-Togni reagent New
 • سفیر آزما کیان
CF0009 Alcohol Togni-(BenzimidazolylCF2CF2)-reagent New
 • سفیر آزما کیان
CF0005 Alcohol Togni-(4-Br-PhOCF2F2)-reagent New
 • سفیر آزما کیان
CF0007 Alcohol Togni-(4-EtCO2-PhOCF2CF2)-reagent New
 • سفیر آزما کیان
CF0006 Alcohol Togni-(ImidazolylCF2CF2)-reagent New
 • سفیر آزما کیان
CF0004 Alcohol Togni-(PhSCF2CF2)-reagent New
 • سفیر آزما کیان
CF0008 Alcohol Togni-(PyrazolylCF2CF2)-reagent New
 • سفیر آزما کیان
CF0012 Alcohol C2F5-Togni reagent New
 • سفیر آزما کیان
CF0019 Benzimidazolyltetrafluorobromoethane New
 • سفیر آزما کیان
CF0035 Benzimidazolyltetrafluoroethanesulfonyl fluoride New
 • سفیر آزما کیان
CF0032 Benzimidazolyltetrafluoropropionic acid Cs salt New
 • سفیر آزما کیان
CF0023 4-Bromophenoxytetrafluoethyl trimethylsilane New
 • سفیر آزما کیان
CF0015 4-Bromophenoxytetrafluorobromoethane New
 • سفیر آزما کیان
CF0034 4-Bromophenoxytetrafluoroethanesulphonyl fluoride New
 • سفیر آزما کیان
CF0028 4-Bromophenoxytetrafluoropropionic acid Cs salt New
 • سفیر آزما کیان
909696 2-(tert-Butylsulfonyl)1-phenylpropan-1-one ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
CF0001 1-Chloro-3,3-dimethylbenziodoxole New
 • سفیر آزما کیان
ALD00610 2-(4-Chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)benzonitrile ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
CF0020 4-Cyanophenoxytetrafluorobromoethane New
 • سفیر آزما کیان
CF0016 4-Ethoxycarbonylphenoxytetrafluorobromoethane New
 • سفیر آزما کیان
CF0024 4-Ethoxycarbonylphenoxytetrafluoroethyl trimethylsilane New
 • سفیر آزما کیان
CF0029 4-Ethoxycarbonylphenoxytetrafluoropropionic acid Cs salt New
 • سفیر آزما کیان
CF0002 1-Fluoro-3,3-dimethylbenziodoxole New
 • سفیر آزما کیان
907847 HB(trip)2 ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
CF0017 Imidazolyltetrafluorobromoethane New
 • سفیر آزما کیان
CF0025 Imidazolyltetrafluoroethyl trimethylsilane New
 • سفیر آزما کیان
CF0030 Imidazolyltetrafluoropropionic acid Cs salt New
 • سفیر آزما کیان
909718 2-(Isopropylsulfonyl)1-phenylpropan-1-one ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
906131 NPTC ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
CF0021 Pentafluoroethyl triethylsilane New
 • سفیر آزما کیان
CF0014 Phenylsulfanyltetrafluorobromoethane New
 • سفیر آزما کیان
CF0033 Phenylsulfanyltetrafluoroethanesulphonyl fluoride New
 • سفیر آزما کیان
CF0022 Phenylsulfanyltetrafluoroethyl trimethylsilane New
 • سفیر آزما کیان
CF0027 Phenylsulfanyltetrafluoropropionic acid Cs salt New
 • سفیر آزما کیان
909734 1-Phenyl-2-((trifluoromethyl)sulfonyl)propan-1-one New
 • سفیر آزما کیان
CF0018 Pyrazolyltetrafluorobromoethane New
 • سفیر آزما کیان
CF0026 Pyrazolyltetrafluoroethyl trimethylsilane New
 • سفیر آزما کیان
CF0031 Pyrazolyltetrafluoropriopionic acid Cs salt New
 • سفیر آزما کیان
903973 Thianthrene S-oxide ≥95% New
 • سفیر آزما کیان

زیست شناسی شیمیایی

Product # Image Description Add to Cart
909378 (S,R,S)-AHPC-PEG6-Azide ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
905283 (6-Aminohexyl)triphenylphosphonium bromide hydrobromide ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
909564 4-Azido-L-phenylalanine ≥98% New
 • سفیر آزما کیان
907480 (2R,3S,4S,5R,6S)2-((Benzyloxy)methyl)6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
907588 (4aR,6S,7R,8R,8aS)7,8-bis(benzyloxy)2,2-di-tertbutyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3,2]dioxasiline ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
910235 2,3:4,5-Bis-O(1-methylethylidene)-D-arabinose 95% New
 • سفیر آزما کیان
902551 BocNH-PEG4-acid New
 • سفیر آزما کیان
905267 (6-Bromohexyl)triphenylphosphonium bromide ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
906301 BTTES New
 • سفیر آزما کیان
907553 (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(((tertbutyldimethylsilyl)oxy)methyl)6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
906190 1,2-Dibromoethane-1-sulfonyl fluoride New
 • سفیر آزما کیان
910147 Fluorescein Azide ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
909432 Fluorinated VHL Spy Molecule 2 ≥98% New
 • سفیر آزما کیان
909459 Fluorinated VHL Spy Molecule 4 ≥98% New
 • سفیر آزما کیان
907391 Fmoc-L-photo-leucine ≥98% New
 • سفیر آزما کیان
907383 Fmoc-L-Photo-Lysine ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
907367 Fmoc-L-photo-methionine ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
907294 Fmoc-L-Photo-Phe-OH ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
907324 Fmoc-L-photo-proline ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
907316 GlcA-ABP 95% New
 • سفیر آزما کیان
907421 (2R,4aR,6R,7S,8R,8aR)7-Hydroxy-2-phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl 4-oxopentanoate ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
907243 Methyl (4-bromobenzoyl)-L-cysteinate ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
908401 1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride New
 • سفیر آزما کیان
909521 Methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranoside ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
909467 Methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
907472 (2R,4aR,6S,7R,8R,8aS)2-Phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
907278 H-L-Photo-leucine HCl ≥98% New
 • سفیر آزما کیان
907251 H-L-Photo-lysine HCl ≥98% New
 • سفیر آزما کیان
907340 H-L-Photo-Phe-OH ≥98% New
 • سفیر آزما کیان
907286 H-L-Photo-Proline hydrochloride ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
909386 Pomalidomide-PEG4-Azide ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
909394 Pomalidomide-PEG5-azide ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
909408 Pomalidomide-PEG6-azide ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
910503 Pomalidomide-PEG2-butyl alkyne ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
907537 (2S,4aR,6S,7R,8R,8aR)2-phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
909580 TIPS-5-Ethynyl-dU-CEP New
 • سفیر آزما کیان
CF0039 Urea crosslinker – C2-arm, NHS ester New
 • سفیر آزما کیان
CF0040 Urea crosslinker – C3-arm, NHS ester New
 • سفیر آزما کیان
CF0041 Urea crosslinker – C4-arm, NHS ester (DSBU, BuUrBU) New
 • سفیر آزما کیان

کاتالیز

Product # Image Description Add to Cart
907901 (2S,3R)3-(Benzyloxy)2-((3-(tertbutyl)2-hydroxybenzyl)amino)N,N-dimethylbutanamide ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
907111 2,6-bis(N-pyrazolyl)pyridine nickel(II) bromide New
 • سفیر آزما کیان
904805 ((S)3-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)1-(2′-(3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)ureido)-[1,1′-binaphthalen]-2-yl)-1-isopropylurea ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
907863 (S)-2-((3-(tertbutyl)2-hydroxybenzyl)amino)N,N,3-trimethylbutanamide ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
904716 (CAAC-Cy)Rh(COD)Cl New
 • سفیر آزما کیان
909319 2,7-Dibromo-10-methylacridone ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
909254 2,7-Difluoro-9-mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate New
 • سفیر آزما کیان
909335 2-(2,4-Difluorophenyl)5-(trifluoromethyl)pyridine ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
909327 2,7-Dimethoxy-9-mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate New
 • سفیر آزما کیان
904988 Feng L3-PiPr2 New
 • سفیر آزما کیان
904961 Feng L3-PrPr2 ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
907855 (S)2-((2-Hydroxy-3-methylbenzyl)amino)N,N,3-trimethylbutanamide ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
907928 (S)2-((2-Hydroxy-3-(triphenylsilyl)benzyl)amino)N,N,3-trimethylbutanamide ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
908568 [Ir(dFCF3ppy)2-(5,5’-dCF3bpy)]PF6 ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
ALD00608 Ni(bpy)3Br2 New
 • سفیر آزما کیان
908002 Palladium on calcium carbonate Evonik Noblyst® P1152 5% Pd New
 • سفیر آزما کیان
908134 Palladium on calcium carbonate Evonik Noblyst® P8059 5% Pd New
 • سفیر آزما کیان
908126 Palladium on alumina Evonik Noblyst® P1159 5% Pd New
 • سفیر آزما کیان
907839 Palladium on carbon Evonik Noblyst® P1090 5% Pd New
 • سفیر آزما کیان
907944 Palladium on carbon Evonik Noblyst® P1092 5% Pd New
 • سفیر آزما کیان
908096 Palladium on carbon Evonik Noblyst® P1126 5% Pd New
 • سفیر آزما کیان
907995 Palladium on carbon Evonik Noblyst® P1109 5% Pd New
 • سفیر آزما کیان
908118 Palladium on carbon Evonik Noblyst® P1145 5% Pd New
 • سفیر آزما کیان
907987 Palladium on carbon Evonik Noblyst® P1095 5% Pd New
 • سفیر آزما کیان
908061 Palladium on carbon Evonik Noblyst® P1093 5% Pd New
 • سفیر آزما کیان
908029 Palladium on carbon Evonik Noblyst® P1141 10% Pd New
 • سفیر آزما کیان
907138 Palladium on carbon Evonik Noblyst® P1064 5% Pd New
 • سفیر آزما کیان
907898 Platinum on carbon Evonik Noblyst® P8078 1% Pt New
 • سفیر آزما کیان
907812 Platinum on carbon Evonik Noblyst® P2086 10% Pt New
 • سفیر آزما کیان
907820 Platinum on carbon Evonik Noblyst® P8075 1% Pt New
 • سفیر آزما کیان
907952 Platinum on carbon Evonik Noblyst® P8071 2% Pt New
 • سفیر آزما کیان
908037 Platinum on carbon Evonik Noblyst® P2061 5% Pt New
 • سفیر آزما کیان
908150 Platinum on carbon Evonik Noblyst® P2060 5% Pt New
 • سفیر آزما کیان
908169 Platinum on carbon Evonik Noblyst® P2057 3% Pt New
 • سفیر آزما کیان
908088 Platinum on carbon Evonik Noblyst® P2065 3% Pt New
 • سفیر آزما کیان
908010 Platinum on carbon Evonik Noblyst® P8077 5% Pt New
 • سفیر آزما کیان
907936 Platinum and palladium on carbon Evonik Noblyst® P8082 1% Pt + 4% Pd New
 • سفیر آزما کیان
907871 Ruthenium on carbon Evonik Noblyst® P3060 5% Ru New
 • سفیر آزما کیان
908045 Ruthenium on carbon Evonik Noblyst® P3059 5% Ru New
 • سفیر آزما کیان
908142 Ruthenium on alumina Evonik Noblyst® P3061 5% Ru New
 • سفیر آزما کیان
905542 (R,R)-SINpEt⋅HBF4 ≥95% New
 • سفیر آزما کیان

بلوک های ساختمان

با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

09128308091 و 09357007743

Product # Image Description Add to Cart
905143 (±)-cisNBoc-4-fluorocyclohexylamine ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
903817 cis3,5-Difluoropiperidine trifluoroacetate protected, ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
905151 (±)-cis4-fluorocyclohexylboronic acid pinacol ester ≥95% (sum of diastereomers) New
 • سفیر آزما کیان
905127 cis1-fluoro-4-OTBS-cyclohexane ≥95% New
 • سفیر آزما کیان
905119 all-cisHexafluorocylclohexane New
 • سفیر آزما کیان
906271 cis-(−)-Limonene oxide New
 • سفیر آزما کیان
906263 cis-(+)-Limonene oxide