محصولات فرمنتاز | محصولات Fermentas | شرکت سفیر آزما کیان

محصولات پرفروش فرمنتاز Fermentas

محصولات فرمنتاز | محصولات Fermentas | شرکت سفیر آزما کیان

محصولات پرفروش فرمنتاز Fermentas

محصولات پرفروش فرمنتاز Fermentas

محصولات فرمنتاز :

شرکت Fermentas  یک شرکت بیوتکنولوژی می باشد که متخصص در کشف و تولید محصولات زیست شناسی مولکولی برای تحقیق و تشخیص علم زندگی است . از سال ۲۰۱۰، شرکت Fermentas  بخشی از Thermo Fisher Scientific شده است که پس از آن در کنار آن نمایندگی محصولات خود را گسترش داده لذا در کشور ما شرکت سفیر آزما کیان نماینده رسمی محصولات شرکت Fermentas  می باشد.

Row / Cat No. / Company / Name / Unit

1 EL0011 fermentas T4 DNA Ligase
2 EN0201 fermentas RNase H
3 EN0521 fermentas DNase I, RNase-free
4 EN0531 fermentas RNase A, DNase and protease-free
5 EN0541 fermentas RNase T1
6 EO0381 fermentas RiboLock™ RNase Inhibitor
7 EO0461 fermentas Agarase
8 EO0491 fermentas Proteinase K (recombinant), PCR grade
9 EP0041 fermentas DNA Polymerase I
10 EP0351 fermentas M-MuLV Reverse Transcriptase
11 EP0401 fermentas Taq DNA Polymerase (recombinant)
12 EP0402 fermentas Taq DNA Polymerase (recombinant)
13 EP0441 fermentas RevertAid™ Reverse Transcriptase
14 EP0501 fermentas Pfu DNA Polymerase (recombinant)
15 EP0572 fermentas Pfu DNA Polymerase (native)
16 EP0602 fermentas Maxima® Hot Start Taq DNA Polymerase
17 EP0611 fermentas TrueStart™ Hot Start Taq DNA Polymerase
18 ER0011 fermentas AluI
19 ER0021 fermentas Alw21I (BsiHKAI)
20 ER0031 fermentas Alw26I (BsmAI)
21 ER0041 fermentas Alw44I
22 ER0051 fermentas BamHI
23 ER0061 fermentas BcnI (NciI)
24 ER0071 fermentas BglI
25 ER0081 fermentas BglII
26 ER0091 fermentas Bpu1102I (BlpI)
27 ER0111 fermentas Bsp68I (NruI)
28 ER0121 fermentas Bsp119I (BstBI)
29 ER0131 fermentas Bsp120I (PspOMI)
30 ER0141 fermentas Bsu15I (ClaI)
31 ER0151 fermentas BsuRI (HaeIII)
32 ER0161 fermentas CfrI (EaeI)
33 ER0171 fermentas Cfr9I (XmaI)
34 ER0181 fermentas Cfr10I (BsrFI)
35 ER0191 fermentas Cfr13I (Sau96I)
36 ER0201 fermentas Cfr42I (SacII)
37 ER0211 fermentas Csp6I (CviQI)
38 ER0221 fermentas DraI
39 ER0231 fermentas Eam1104I (EarI)
40 ER0232 fermentas Eam1104I (EarI)
41 ER0241 fermentas Eam1105I (AhdI)
42 ER0251 fermentas Ecl136II (EcoICRI)
43 ER0261 fermentas EcoO109I (DraII)
44 ER0271 fermentas EcoRI
45 ER0281 fermentas Eco24I (BanII)
46 ER0291 fermentas Eco31I (BsaI)
47 ER0301 fermentas Eco32I (EcoRV)
48 ER0311 fermentas Eco47I (AvaII)
49 ER0321 fermentas Eco47III (AfeI)
50 ER0331 fermentas Eco52I (EagI)
51 ER0341 fermentas Eco57I (AcuI)
52 ER0361 fermentas Eco72I (PmlI)
53 ER0371 fermentas Eco81I (Bsu36I)
54 ER0381 fermentas Eco88I (AvaI)
55 ER0391 fermentas Eco91I (BstEII)
56 ER0401 fermentas Eco105I (SnaBI)
57 ER0411 fermentas Eco130I (StyI)
58 ER0421 fermentas Eco147I (StuI)
59 ER0431 fermentas ScaI
60 ER0441 fermentas EheI (SfoI)
61 ER0451 fermentas Esp3I (BsmBI)
62 ER0461 fermentas GsuI (BpmI)
63 ER0471 fermentas Hin1I (BsaHI)
64 ER0481 fermentas Hin6I (HinP1I)
65 ER0491 fermentas HincII (HindII)
66 ER0501 fermentas HindIII
67 ER0511 fermentas HpaII
68 ER0521 fermentas KpnI
69 ER0531 fermentas Kpn2I (BspEI)
70 ER0541 fermentas MspI (HpaII)
71 ER0551 fermentas MvaI (BstNI)
72 ER0561 fermentas MluI
73 ER0571 fermentas NcoI
74 ER0581 fermentas NdeI
75 ER0591 fermentas NotI
76 ER0601 fermentas PaeI (SphI)
77 ER0611 fermentas PstI
78 ER0621 fermentas PvuI
79 ER0631 fermentas PvuII
80 ER0641 fermentas SalI
81 ER0651 fermentas SduI (Bsp1286I)
82 ER0671 fermentas TaqI
83 ER0681 fermentas XbaI
84 ER0691 fermentas XhoI
85 ER0701 fermentas Bst1107I (BstZ17I)
86 ER0711 fermentas Van91I (PflMI)
87 ER0721 fermentas BclI
88 ER0731 fermentas Mph1103I (NsiI)
89 ER0741 fermentas CpoI (RsrII)
90 ER0751 fermentas MunI (MfeI)
91 ER0761 fermentas Psp5II (PpuMI)
92 ER0771 fermentas SspI
93 ER0781 fermentas Bsp143I (Sau3AI)
94 ER0801 fermentas HinfI
95 ER0811 fermentas MboI
96 ER0821 fermentas MboII
97 ER0831 fermentas BspTI (AflII)
98 ER0851 fermentas Pfl23II (BsiWI)
99 ER0871 fermentas BseGI (BtsCI)
100 ER0881 fermentas BseNI (BsrI)
101 ER0891 fermentas Bsh1285I (BsiEI)
102 ER0901 fermentas Acc65I (Asp718I)
103 ER0911 fermentas VspI (AseI)
104 ER0921 fermentas Bsh1236I (BstUI)
105 ER0961 fermentas Mva1269I (BsmI)
106 ER0971 fermentas NheI
107 ER0981 fermentas Tru1I (MseI)
108 ER0991 fermentas AatII
109 ER1001 fermentas BshNI (BanI)
110 ER1011 fermentas BpiI (BbsI)
111 ER1021 fermentas BstXI
112 ER1031 fermentas KspAI (HpaI)
113 ER1071 fermentas MnlI
114 ER1091 fermentas PauI (BssHII)
115 ER1101 fermentas HphI
116 ER1121 fermentas RsaI
117 ER1131 fermentas SacI
118 ER1141 fermentas TaiI (MaeII)
119 ER1151 fermentas BspLI (NlaIV)
120 ER1161 fermentas BfmI (SfcI)
121 ER1181 fermentas Bpu10I
122 ER1191 fermentas SdaI (SbfI)
123 ER1201 fermentas BseLI (BslI)
124 ER1211 fermentas MlsI (MscI)
125 ER1221 fermentas NsbI (FspI)
126 ER1231 fermentas AdeI (DraIII)
127 ER1241 fermentas SmiI (SwaI)
128 ER1251 fermentas BcuI (SpeI)
129 ER1261 fermentas BseMI (BsrDI)
130 ER1271 fermentas MbiI (BsrBI)
131 ER1281 fermentas PagI (BspHI)
132 ER1291 fermentas TatI
133 ER1301 fermentas XagI (EcoNI)
134 ER1311 fermentas BplI
135 ER1321 fermentas BspPI (AlwI)
136 ER1331 fermentas PsyI (Tth111I)
137 ER1341 fermentas MssI (PmeI)
138 ER1351 fermentas TasI (Tsp509I)
139 ER1361 fermentas TaaI (HpyCH4III)
140 ER1371 fermentas SchI (MlyI)
141 ER1381 fermentas XapI (ApoI)
142 ER1391 fermentas CaiI (AlwNI)
143 ER1401 fermentas BseMII (BspCNI)
144 ER1411 fermentas ApaI
145 ER1421 fermentas Bme1390I (ScrFI)
146 ER1431 fermentas BoxI (PshAI)
147 ER1441 fermentas BseSI (Bme1580I)
148 ER1451 fermentas BseXI (BbvI)
149 ER1452 fermentas BseXI (BbvI)
150 ER1461 fermentas BshTI (AgeI)
151 ER1462 fermentas BshTI (AgeI)
152 ER1471 fermentas XceI (NspI)
153 ER1481 fermentas XmiI (AccI)
154 ER1491 fermentas AloI
155 ER1501 fermentas BfuI (BciVI)
156 ER1511 fermentas NmuCI (Tsp45I)
157 ER1521 fermentas PdiI (NaeI)
158 ER1531 fermentas PdmI (XmnI)
159 ER1541 fermentas PpiI
160 ER1551 fermentas PsuI (BstYI)
161 ER1561 fermentas XmaJI (AvrII)
162 ER1571 fermentas Hpy8I (MjaIV)
163 ER1581 fermentas AarI
164 K0171 fermentas PCR Master Mix (2X)
165 K0172 fermentas PCR Master Mix (2X)
166 K0181 fermentas Long PCR Enzyme Mix
167 K0182 fermentas Long PCR Enzyme Mix
168 K0191 fermentas High Fidelity PCR Enzyme Mix
169 K0192 fermentas High Fidelity PCR Enzyme Mix
170 K0211 fermentas PyroStart™ Fast PCR Master Mix (2X)
171 K0221 fermentas Maxima® SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X)
172 K0222 fermentas Maxima® SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X)
173 K0223 fermentas Maxima® SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X)
174 K0231 fermentas Maxima® Probe/ROX qPCR Master Mix (2X)
175 K0232 fermentas Maxima® Probe/ROX qPCR Master Mix (2X)
176 K0233 fermentas Maxima® Probe/ROX qPCR Master Mix (2X)
177 K0241 fermentas Maxima® SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X)
178 K0242 fermentas Maxima® SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X)
179 K0251 fermentas Maxima® SYBR Green qPCR Master Mix (2X), ROX solution provided
180 K0252 fermentas Maxima® SYBR Green qPCR Master Mix (2X), ROX solution provided
181 K0261 fermentas Maxima® Probe qPCR Master Mix (2X), ROX solution provided
182 K0262 fermentas Maxima® Probe qPCR Master Mix (2X), ROX solution provided

با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

این مطلب را از دست ندهید :
آنزیم ترانس گلوتامیناز | خرید و فروش آنزیم ترانس گلوتامیناز 09357007743 تلفن تماس

محصولات پرفروش فرمنتاز Fermentas

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *