لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی | سفیر آزما کیان مواد شیمیایی آزمایشگاهی

لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی :

تنوع بالای مواد شیمیایی در بعضی از مواقع موجب می شود بسیاری از مشتریان محصول مورد نظر خود را نیافته و سردرگم شوند. در این مقاله سعی بر این شده است تا با تمرکز بر دسته بندی مواد شیمیایی بر اساس کاربرد و تهیه لیست مواد شیمیایی این امکان به وجود آید تا مواد شیمیایی چه صنعتی و چه آزمایشگاهی را بیابید.

مواد شیمیایی، دسته بندی بسیار فراوانی دارند و تعدادشان نیز بسیار زیاد است. دسته بندی لیست مواد شیمیایی برای مصارف مختلف می تواند مفید باشد ،در ادامه لیستی از مواد شیمیایی رایج و دسته بندی آنها ارائه می شود.

تمامی مواد زیر از طریق سایت اینترنتی ایران مرک قابل خریداری و سفارش می باشند.

لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

ابتدا لیست مواد شیمیایی شرکت ایران مرک را قرار داده و در ادامه لیست مواد شیمیایی را بر اساس دسته بندی های مختلف(مانند اسیدها و …) قرار خواهیم داد.

لیست مواد شیمیایی ایران مرک

مواد شیمیایی ایران مرک در دو دسته آزمایشگاهی و صنعتی عرضه میشوند.

لیست مواد شیمیایی صنعتی ایران مرک

ردیفنام مادهفرمول شیمیایی
1آب اکسیژنهH2O2
2آب ژاولNaOCl
3آب مقطرH۲O
4آمونیاکNH3
5آمونیوم کلراید(نشادر)NH4Cl
6اتانولC2H5OH
7استونC3H6O
8اسید بوریکH3BO3
9اسید سولفوریکH2SO4
10پلی وینیلی الکل(PVA)(C2H4O)x
11پلی وینیل پیرولیدون(PVP)(C6H9NO)n
12تیو سولفات سدیمNa2S2O3
13سود پرک(سود سوز آور)NaOH
14سولفات مس(کات کبود)CuSO4
15سیلیکاژلSiO2
16کربن فعالC
17کربوکسی متیل سلولز(CMC)
18کلرید رویZnCl2
19گلیسیرین جامدC3H8O3
20نیترات رویZn(NO3)2
21نیترات سربPb(NO3)2
22نیترات کلسیمCa(NO3)2
23نیترات منیزیمMg(NO3)2
24هگزانC6H14
25هیدروکلریک اسیدHCl

لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی ایران مرک

ردیفنام مادهفرمول شیمیایی
11 و 3 فنیلن دی آمین(متا فنیلن دی آمین)1,3-(NH₂)₂C₆H₄
21,3,5-Benzenetricarbonyl chlorideC₉H₃Cl₃O₃
31 اکتانولCH₃(CH₂)₇OH
42 پروپانولC₃H₈O
52 مرکاپتواتانولHSCH₂CH₂OH
64-4 دی آمینو دی فنیل سولفون[4-(NH₂)C₆H₄]₂SO₂
7m-phenylediamine(MPD)C6H4-1,3-(NH2)2
8N,N-دی متیل هگزیل آمینC8H19N
9آب اکسیژنهH2O2
10آب ژاولNaOCl
11آکریل آمیدC3H5NO
12آلومینیوم ایزوپروپوکسیدAl[OCH(CH3)2]3
13آلومینیوم پتاسیم سولفات(زاج سفید)KAl(SO₄)₂
14آلومینیوم سولفاتAl2(SO4)3
15آلومینیوم کلریدAlCl₃
16آمونیاکNH₃
17آمونیوم آهن(II) سولفاتH₈FeN₂O₈S₂
18آمونیوم استاتCH₃COONH₄
19آمونیوم تیوسیاناتNH₄SCN
20آمونیوم دی کرومات(NH4)2Cr2O7
21آمونیوم فلوریدNH₄F
22آمونیوم مولیبداتNH₄)₆Mo₇O₂₄
23آمونیوم مونو واناداتNH₄VO₃
24آمیدوکلرید جیوه(HgNH2)Cl
25آهن(II) کلریدFeCl₂
26آهن(III) نیتراتFe(NO₃)₃
27اتانولC₂H₅OH
28اتانول آمینNH₂CH₂CH₂OH
29اتیل استاتCH₃COOC₂H₅
30اتیل بنزنC₆H₅C₂H₅
31اتیلن اکسیدC2H4O
32اتیلن گلیکولHOCH₂CH₂OH
33ارتو فسفریک اسید(اسید فسفریک)H3PO4
34استات روی 2آبه(CH₃COO)₂Zn .2H₂O
35استات سدیمCH₃COONa
36استات سدیم 3 آبهCH₃COONa .3 H₂O
37استونC₃H₆O
38استو نیتریلCH₃CN
39استیک اسیدCH₃COOH
40اسکاندیم اکسیدSc2O3
41اسید استئاریکCH₃(CH₂)₁₆COOH
42اسید اسکوربیکC6H8O6
43اسید اگزالیک بدون آبHOOCCOOH
44اسید اگزالیک دو آبه(COOH)₂ * 2 H₂O
45اسید بوریکH₃BO₃
46اسید سولفوریکH₂SO₄
47اسید سیتریک(HOOCCH₂)₂C(OH)COOH
48اسید سیتریک 1 آبهC₆H₈O₇ .H₂O
49اسید گلوتامیکC5H9NO4
50اسید لاکتیکCH3CH(OH)COOH
51اسید مالیکC₄H₆O₅
52اسید نیتریکHNO3
53اسید هیدروکلریکHCl
54اکریلیک اسیدCH₂=CHCOOH
55اکسید آرسنیکAs2O3
56اکسید آلومینیوم(گاما)Al2O3
57اکسید تیتانیوم آناتازTiO2
58اکسید رویZnO
59اکسید گرافنC
60اکسید گرافن تک لایهC
61اکسید گرافن چندلایهC
62اکسید گرافن کاهش یافتهC
63اکسید گرافن(محلول در الکل)C
64مس(II) اکسیدCuO
65N-لوریل سدیم سارکوزینCH₃-(CH₂)₁₀-CO-N(CH₃)-CH₂-COONa
66اورهCO(NH₂)₂
67ایزو پروپیل آمینC₃H₉N
68باریم تیتانناتBaTiO₃
69باریم کلریدBaCl₂
70برمید مسCuBr₂
71بنز آلدهیدC₆H₅CHO
72بنزنC₆H₆
73بنزوات سدیمC₆H₅COONa
74بنزوفنونC₆H₅COC₆H₅
75بی کربنات آمونیوم(NH₄)HCO₃
76بی کربنات سدیم(جوش شیرین)NaHCO₃
77بیسفنول ای دی گلایسیدیل اترC21H24O4
78پارافرمالدهید(CH₂O)n
79پتاسیم استاتCH₃COOK
80پتاسیم برمید سیگماKBr
81پتاسیم برمید مرکKBr
82پتاسیم پرسولفاتK₂O₈S₂
83پتاسیم دی کروماتK₂Cr₂O₇
84پتاسیم فری سیانیدC6N6FeK3
85پتاسیم فسفات دی بازیکK2HPO4
86پتاسیم فلوریدKF
87پتاسیم کروماتK₂CrO₄
88پتاسیم کلراتKClO₃
89پتاسیم کلریدKCl
90پتاسیم نیتراتKNO₃
91پتاسیم هگزاسیانوفرات‎C6N6FeK4
92پتاسیم هیدروکسید(پتاس)KOH
93پتاسیم یدیدKI
94پترولیوم بنزین
95پرمنگنات پتاسیمKMnO₄
96پلی اتیلن اکسید(C2H4O)n
97پلی اتیلن گلیکول 400HO(C₂H₄O)nH
98پلی اتیلن گلیکول 4000HO(C₂H₄O)nH
99پلی اتیلن گلیکول 600HO(C₂H₄O)nH
100پلی اتیلن گلیکول 6000HO(C₂H₄O)nH
101پلی اکریلیک اسیدCH2CHCO2H
102پلی متیل متاکریلات[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
103پلی هیدروکسی بوتیراتPHB
104پلی وینیل الکل(PVA)(C₂H₄O)n
105پلی وینیل بوتیرال(C8H14O2)n
106پلی وینیل پیرولیدون(PVP) سیگما(C6H9NO)n
107پلی وینیل پیرولیدون(PVP) مرک(C6H9NO)n
108پنتا سدیم تری سولفاتNa₅P₃O₁₀
109تترا متیل آمونیوم هیدروکسیدC4H13NO
110تترا متیل اتیلن دی آمینشC₆H₁₆N₂
111تتراکلرید کربنCCl4
112تترا هیدرو فورانC₄H₈O
113تری اتانول آمینN(CH₂CH₂OH)₃
114تری اتیل سیتراتC12H20O7
115تری سدیم سیترات 2 آبهC₆H₅Na₃O₇ .2 H₂O
116تری سدیم فسفات 12 آبهNa₃O₄P.12 H₂O
117تری کلرو اتیلنC2HCl3
118تری کلرو استیک اسید سیگماC2HCl3O2
119تریتون X100C₈H₁₇C₆H₄(OCH₂CH₂)nOH
120تولوئنC₆H₅CH₃
121تویین 20C58H114O26
122تیتانیوم(IV) ایزوپروپوکسیدC12H28O4Ti
123تیتریپلکس 3C₁₀H₁₄N₂O₈.2Na.2H₂O
124تیوسیانات پتاسیمKSCN
125دودکانتیولC12H26S
126دی اتیل اتر(C₂H₅)₂O
127دی اکسید سیلیسیم(سیلیکا)SiO₂
128دی سدیم تترابورات(بوراکس)Na₂B₄O₇
129دی سدیم هیدروژن فسفاتNa₂HPO₄
130دی سیستئینC3H7NO2S
131دی سیستئین هیدروکلرید 1 آبهC3H7NO2S . HCl . H2O
132دی متیل سولفوکسید(CH₃)₂SO
133دی متیل فرمامیدHCON(CH₃)₂
134دیبوتیلامین
135روغن سیلیکون(Si(CH3)2O)n
136زایلینC₆H₄(CH₃)₂
137ساخارینC7H5NO3S
138ساکارزC₁₂H₂₂O₁₁
139سدیم آزیدNaN₃
140سدیم برمیدNaBr
141سدیم بوروهیدرات
142سدیم بوروهیدریدNaBH₄
143سدیم پتاسیم تارتارات 4 آبه(نمک راشل)C₄H₄KNaO₆ .4 H₂O
144سدیم پر سولفاتNa₂S₂O₈
145سدلم تیوسولفاتNa₂O₃S₂
146سدیم دی سولفیتNa₂O₅S₂
147سدیم دی کرومات 2 آبهNa₂Cr₂O₇ .2 H₂O
148سدیم دی کلرو استاتC2HCl2NaO2
149سدیم سلناتNa2SeO4
150سدیم سولفید آبدارNa2S · xH2O
151سدیم فرماتCHNaO2
152سدیم فسفینات 1 آبه(سدیم هیپوفسفیت)NaH₂PO₂ .H₂O
153سدیم کربناتNa₂CO₃
154سدیم کلراتNaClO₃
155سدیم کلریدNaCl
156سدیم متیلاتCH₃NaO
157سدیم مولیبداتNa2MoO4
158سدیم نیترات(سیگما)NaNO3
159سدیم نیترات(مرک)NaNO₃
160سدیم هیدروکسیدNaOH
161سدیم هیدروکسید پلتسNaOH
162سرب(II) نیتراتPb(NO₃)₂
163سولفات آمونیوم(NH₄)₂SO₄
164کلرید منیزیمMgCl₂
165کلرید نیکل 6 آبهNiCl₂ * 6 H₂O
166کلسیم سیلیکاتCa2SiO4
167کلوئید اکسید گرافن
168کوماسی بریلینت بلوC₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
169کیتوسانC6H11NO4
170کیتوسان مدیوم
171گالیک اسیدC₇H₆O₅
172گرافن محلول در الکل و زایلینC
173گرافن آمین دارC
174گرافن تک لایه با اکسیژن بالاC
175گرافن تک لایه با اکسیژن کمC
176گرافن کربوکسیل دارC
177گرافن هیدروکسیل دارC
178گرافنC
179گلایسینC₂H₅NO₂
180گلوکزC₆H₁₂O₆
181گلوکز 1 آبهC₆H₁₂O₆.H₂O
182گلیسیرین(HOCH₂)₂CHOH
183گوگردS
184لانتانیوم نیترات 6 آبهLa(NO₃)₃ .6 H₂O
185لیتیم کلریدLiCl
186لیتیم هیدروکسیدLiOH
187متانولCH₃OH
188متوکسید سدیم
189متیل اورانژC₁₄H₁₄N₃NaO₃S
190متیلن بلوC₁₆H₁₈ClN₃S .x H₂O (x=2-3)
191محلول آمونیاکNH3
192مس(II) سولفات 5 آبه (کات کبود)CuSO₄ .5 H₂O
193مس(]]) کلریدCuCl₂
194مس(II) نیترات 3 آبهCu(NO₃)₂.3 H₂O
195مس(II)نیترات 1 آبهCu(NO3)2 · xH2O
196منگنز(II) سولفات 1 آبهMnSO₄ .H₂O
197منگنز(II) کلرید 2 آبهMnCl₂ .2 H₂O
198منیزیم استات 4 آبهMg(CH3COO)2
199منیزیم سولفاتMgSO₄
200منیزیم نیتراتMg(NO₃)₂
201مولیبذات سدیمNa₂MoO₄
202مونو پتاسیم فسفاتKH₂PO₄
203نانو آهن(کلوئید)Fe
204نانو پودر زئولیتAl2O34SiO2H2O
205نانو تیوب کربنی تک دیوارهC
206نانو تیوب کربنی چند دیوارهC
207نانوذرات آهنFe
208نانوذرات اسپینل آلومینات منیزیمMgAl2O4
209نانوذرات اکسید آلومینیوم (آلفا)Al2O3
210نانوذرات اکسید آلومینیوم (گاما)Al2O3
211نانوذرات اکسید بیسموتBi₂O₃
212نانوذرات اکسید تنگستنWO3
213نانوذرات اکسید آهنFe3O4
214نانوذرات اکسید آهنFe2O3
215نانوذرات اکسید تنگستن(محلول در آب)WO3
216نانوذرات اکسید تنگستن(محلول در زایلین)WO3
217نانوذرات اکسید تیتانیوم(آناتاز)TiO2
218نانوذرات اکسید تیتانیوم(روتایل)TiO2
219نانوذرات اکسید رویZnO
220نانوذرات اکسید زیرکونیومZrO2
221نانوذرات اکسید قلعSnO2
222نانوذرات اکسید کبالتCo2O3 و Co3O4
223نانوذرات اکسید کرومCr2O3
224نانوذرات اکسید مسCuO
225نانوذرات اکسید منگنزMnO2
226نانوذرات اکسید منیزیمMgO
227نانوذرات اکسید مولیبدنMoO3
228نانوذرات اکسید نیکلNiO
229نانوذرات اکسید وانادیمV2O3
230نانوذرات دی سولفید تنگستنWS2
231نانوذرات سلنیومSe
232نانوذرات سیلیکاSiO2
233نانوذرات طلاAu
234نانوذرات کاربید بورB4C
235نانوذرات کاربید تنگستنWC
236نانوذرات کاربید تیتانیومTiC
237نانوذرات کاربید سیلیسیمSiC
238نانوذرات کاربید وانادیمVC
239نانوذرات کربنات کلسیمCaCo3
240نانوذرات کیتوسانC6H11NO4
241نانو ذرات گرافیتC
242نانو ذرات مسCu
243نانو ذرات نقرهAg
244نانو ذرات نیترید آلومینیومAlN
245نانوذرات نیترید تیتانیومTiN
246نانو ذرات نیترید زیرکونیومZrN
247نانوذرات هیدروکسید آلومینیومAl(OH)3
248نانوذرات هیدروکسید منیزیمMg(OH)2
249نانو رس
250نانوفیبر کربنیC
251نانو کلوئید آهنFe
252نانو کلوئید اکسید آلومینیومAl2O3
253نانو کلوئید اکسید رویZnO
254نانوکلوئید سلنیومSe
255نانو کلوئید سیلوکسان(OSiH2)n
256نانو کلوئید مسCu
257نانو کلوئید نقرهAg
258نانو میله کاربید تنگستنWC
259نانوذرات اکسید رویZnO
260نشاسته(C₆H₁₀O₅)n
261نیترات آمونیومNH₄NO₃
262نیترات جیوه 1 آبهHg(NO₃)₂ .H₂O
263نیترات روی 4 آبهZn(NO₃)₂ .4 H₂O
264نیترات کبالتCo(NO₃)₂
265نیترات کبالت 6 آبهCo(NO₃)₂ .6 H₂O
266نیترات کلسیم 4 آبهCa(NO₃)₂ .4 H₂O
267نیترات نقرهAgNO₃
268نیتریت سدیمNaNO₂
269نیکل(II) استیل استوناتC₁₀H₁₄NiO₄
270نیکل(II) نیترات 6 آبهNi(NO₃)₂ .6 H₂O
271هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برمیدC₁₆H₃₃N(CH₃)₃Br
272هگزا متیل دی سیلازانCH3)3SiNHSi(CH3)3
273هگزا متیل دی سیلان(CH₃)₃SiSi(CH₃)₃
274هگزا متیل دی سولوکسان
275هگزانC6H14
276هیپوفسفرو اسیدH3PO2
277هیدرازین آبدارN2H4.1H2O
278هیدروکسید کبالت
279هیدروکسید منیزیم کربناتCH2Mg2O5
281یدI₂
282
283
284
285

لیست مواد شیمیایی – اسید ها

اسید ها به موادی گفته میشود که در هنگام حل شدن در آب، تولید یون H+ میکنند. اکثر اسید ها خورنده هستند و در هنگام کار با آنها باید محتاط بوده و بر اساس دستورالعمل عمل کرد.اسید ها موادی ترش مزه هستند که خاصیت خورندگی دارند و pH آنها بین 0 تا 7 است. در ادامه با برخی از لیست مواد شیمیایی اسیدی آشنا می شویم.

ردیفنام مادهفرمول شیمیایی
1اتیلن دی نیتریل تترا استیک اسید دی سدیمC10H14N2Na2O8.2H2O
2اسید فسفریکH3PO4
3استیک اسیدC2H4O2
4اسید استئاریکC18H36O2
5اسید آسکوربیکC6H8O6
6اسید اگرالیکC2H2O4
7اسید بوریکH3BO3
8اسید سولفوریکH2SO4
9اسید سیتریکC6H8O7
10اسید گلوتامیکC5H9NO4
11اسید لاکتیکC3H6O3
12اسید مالیکC4H6O5
13اسید نیتریکHNO3
14پلی اکریلیک اسیدC3H4O2
15تری کلرواستیک اسیدC2HCl3O2
16گالیک اسیدC7H6O5
17هیپو فسفریک اسیدH3PO2
18هیدروکلریک اسیدHCl
19هیدرو فلوئوریک اسیدHF
20هیدروبرمیک اسیدHBr
21هیدرو یدیک اسیدHI
22هیپو کلرو اسیدHClO
23کلرو اسیدHClO2
24کلریک اسیدHClO3
25پر کلریک اسیدHClO4
26هیپو فلورو اسیدHFO
27فلورو سولفوریک اسیدHSO3F
28فلورو آنتیمونیک اسیدHSbF6
29فلورو بوریک اسیدHBF4
30هگزا فلورو فسفریک اسیدHPF6
31کرومیک اسیدH2CrO4
32فرمیک اسیدHCOOH
33آسکوربیک اسید

لیست قیمت مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

لیست مواد شیمیایی – باز ها(لیست مواد شیمیایی قلیایی)

بازها یا همان مواد قلیایی، به مواد گفته میشود که شامل گروه هیدروکسیل(OH) هستند. زمانی یک باز در آب حل میشود، یون هیدروکسیل یا (-OH) با بار منفی آزاد میکند. بازها پذیرنده قوی پروتون هستند و در مجاورت با مواد اسیدی که آزاد کننده پروتون هستند، به شدت واکنش داده و گرما آزاد می کنند. بازها نیز مانند اسیدها خورنده بوده و در هنگام کار با آنها باید به شدت مراقب بود. سدیم هیدروکسید یا همان سفید کننده خانگی، جزو پرکاربردترین بازها است. pH این مواد بین 7 تا 14 قرار دارد. شما می توانید با کلیک بر روی هریک از مواد زیر خرید خود را براساس میزان دلخواه ثبت کنید.

ردیفنام مادهفرمول شیمیایی
1سدیم هیدروکسیدNaOH
2آمونیاک – آمونیوم هیدروکسیدNH3 – NH4OH
3پتاسیم هیدروکسیدKOH
4تترا متیل آمونیوم هیدروکسیدC4H13NO
5لیتیم هیدروکسیدLiOH

لیست مواد شیمیایی حلال

حلال ها دسته ای از مواد هستند که معمولا به عنوان ماده زمینه برای حل کردن دیگر مواد(قطبی یا غیر قطبی، بسته به نوع حلال) استفاده میشوند.

ردیفنام مادهفرمول شیمیایی
1آب مقطرH2O
2اتانولC2H6O
3متانولCH3OH
4آمونیاکNH3
5فرمالدهیدCH2O
6اتیل استاتC4H8O2
7گلیسیرین(گلیسرول)C3H8O3
81-اکتانولC8H18O
92-پروپانولC3H8O
10اتیلن گلیکولC2H6O2
11دی متیل سولفوکسیدC2H6OS
12پترولیوم بنزین
13تولوئنC7H8
14بنزآلدهیدC7H6O
15سیکلوهگزانC6H12
16تریتون X-100C14H22O(C2H4O)n
17دی اتیل اترC4H10O
18اتیل بنزنC8H10
19کلروفرمCHCl3
20دی متیل فرمامیدC3H7NO
21تترا هیدروفورانC4H8O
22تتراکلرید کربنCCl4
23اتانول آمینC2H6O

لیست مواد شیمیایی ضد عفونی کننده و گندزا – مواد شیمیایی ضد کپک

ضد عفونی کننده ها موادی هستند که باکتریها، ویروس ها، قارچ ها یا سایر میکروارگانیسم ها را از بین برده یا جلوی رشد آنها را میگیرند. استفاده از ضدعفونی‌کننده‌ها برای تأمین سلامتی بسیار ضروری است و از عوامل مهم پیشگیری از بیماری‌ها، به ویژه بیماری‌های مسری می‌باشد. بتادین و ساولون، جزو ضدعفونی کننده های رایجی هستند که در داروخانه ها هم یافت میشوند. اما از مواد شیمیایی مانند آب اکسیژنه نیز بسیار برای ضد عفونی در بیمارستان ها یا کاربردهای دیگر استفاده میشود که در ادامه لیستی از آنها آورده شده است.

ردیفنام مادهفرمول شیمیایی
1اتانولC2H6O
2ایزوپروپانول(2-پروپانول)C3H8O
3فرمالدهیدCH2O
4پرمنگنات پتاسیمKMnO4
5پر اکسید هیدروژن(آب اکسیژنه)H2O2
6کلسیم هیپو کلریت(پرکلرین)Ca(ClO)2
7هیپو کلریت سدیمNaClO
8پراستیک اسیدC2H4O3
9گلوتار آلدهیدC5H8O2

لیست مواد شیمیایی قابل اشتعال

تعداد زیادی از مواد شیمیایی هستند که در صورت قرار گرفتن در مقابل آتش، شعله ور میشوند. باید دقت شود که این مواد لزوما با قرار گرفتن در برابر حرارت شعله ور نمیشوند و با برخورد مستقیم شعله، آتش میگیرند. شناختن مواد قابل اشتعال برای کار و رعابت کردن موارد ایمنی در آزمایشگاه، لازم است.

روی این مواد علامت ایمنی  قرار میگیرد که نشان دهنده قابل اشتعال بودن این مواد است.

دسته دیگری از مواد نیز اکسیدکننده هستند که میتوانند باعث آتش گرفتن دیگر مواد شوند؛ این مواد با علامت  (دایره مشتعل) نشان داده میشوند.

ردیفنام مادهفرمول شیمیایی
1استونC3H6O
2بنزنC6H6
3دی اتیل اترC4H10O
4اتانولC2H6O
5متانولCH3OH
6اتیل استاتC4H8O2
7ایزوپروپانول(2-پروپانول)C₃H₈O
8پترولیوم بنزین
9تولوئنC₆H₅CH₃
10سیکلوهگزانC₆H₁₂
11اتیل بنزنC₆H₅C₂H₅
12دی متیل فرمامیدHCON(CH₃)₂
13تترا هیدرو فورانC₄H₈O
14نفت
15پودر آلومینویمAl
16پودر فسفرP
17پودر گوگردS
18پودر تیتانیومTi
19استالدهیدC2H4O
20استونیتریلC2H3N
21استیل کلریدCH3COCl
22استیلنC2H2
23اکرولینC3H4O
24اکریلونیتریلC3H3N
25آلیل کلریدC3H3N
26آرسینAsH3
27بوتانC۴H۱۰
28بونیل کلریدC4H9Cl
29بوتیلنC4H8
30کربن مونواکسیدCO
31سیانوژنCBrN
32هگزانC6H14
33دی متیل آمین(CH3)2NH
34دی متیل سولفیدC2H6S
35اتیل استاتC4H8O2
36اتیل آمینC2H5NH2
37فورانC4H4O
38متیل آمینCH5N
39دی متیل اترC2H6O
40تترا فلوئورو اتیلنC2F4
41تترا هیدروفورانC4H8O
42آمونیوم هیدروژن کربنات(آمونیوم بی کربنات)NH4HCO3
43نیترات رویZn(NO₃)₂
44نیترات مسCu(NO₃)₂
45سدیم متیلاتCH3NaO
46هگزا متیل دی سیلازانC6H19NSi2

لیست مواد شیمیایی اعتیاد آور

لیست قیمت مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

در ادامه به مواد شیمیایی ای اشاره میشود که اعتیاد آور هستند و میتوانند باعث اعتیاد فرد شوند. لذا باید از خوراکی هایی که مقدار زیادی از این مواد دارند، پرهیز کرده یا به صورت کنترل شده استفاده نمود.

ردیفنام مادهاطلاعات بیشتر
1Methaqualoneدارویی است که برای درمان بیخوابی مورد استفاده قرار میگیرد.
2Amphetamineآمفتامین یک داروی محرک اعصاب است که باعث بی خوابی، کاهش خستگی، افزایش تمرکز و بی اشتهایی میشود.  این ماده برای داروهای مربوط به اختلال کم توجهی و بیش فعالی مورد استفاده قرار میگیرد. این ماده به شدت اعتیاد آور است
3Phenylacetoneبرای سنتز آمفتامین استفاده میشود
4Methamphetamineمت آمفتامین یا متیل آمفتامین که با نام شیشه هم شناخته میشود، یک ماده محرک مغز است. این ماده با تاثیر مستقیم بر مغز، باعث ایجاد شادی و هیجان در فرد میشود. این ماده باعث بی اشتهایی، بی خوابی و تشنگی شدید میشود.اصلی ترین کاربرد آن برای درمان اختلال کم توجهی، بیش فعالی و چاقی است.
5Methcathinoneاین ماده نوعی دارو است که باعث تحریک و ایجاد شادی در فرد میشود. در آمریکا این ماده در دسته مواد مخدر تحت کنترل قرار گرفته است.
6Lysergic acid diethylamideاسید لایزرژیک دی متیل آمید یا LSD به عنوان یک داروی رسمی مورد استفاده قرار نمیگیرد ولی ممکن است بعضی ها آنرا برای بیماری های چون اعتیاد یا افسردگی تجویز کنند. این ماده باعث توهمات بسیار قدرتمند و عجیب میشود.
7γ-Hydroxybutyric acidگاما هیدروکسی بوتیریک اسید یا GHB یا 4-هیدروکسی بوتانوئیک اسید، ماده ای طبیعی است که در سیستم اعصاب مرکزی، شرابو گوشت گاو وجود دارد. GHB مایعی بی رنگ و بی بو است که طعمی شور دارد. این دارو باعث افزایش دوپامین در مغز میشود. از این دارو برای بیماری خواب، بیهوشی عمومی و درمان علایم ترک الکل استفاده میشود.(در درمان وابستگی به الکل، موثر است)
8Methyl​enedioxy​methamphetamineاکستازی یا MDMA دارویی از گروه آمفتامین است که در بین عموم مردم به نام اکستازی شناخته میشود. این ماده باعث آزادسازی دوپامین، سروتونین و نورآدرنالین میشود.

در مطالب بالا سعی کردیم تا با گرداوری لیست مواد شیمیایی این امکان را فراهم کنیم تا در کنار آشنایی با هریک از مواد شیمیایی بتوانید خرید خود را ثبت کنید. فروش مواد شیمیایی در فروشگاه ایران مرک در مقادیر دلخواه و با کیفیت تضمینی انجام می شود.

لازم به ذکر است که اگر ماده ای را در سایت پیدا نکردید، از طریق تماس با شرکت میتوانید موجودی آن را استعلام کنید.

 

لیست قیمت مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

ایران مرکسیگما ایرانسفیر آزما کیان

اشتراک این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


error: سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران : 09357007743 فروش 24 ساعته