لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی | سفیر آزما کیان مواد شیمیایی آزمایشگاهی

لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی :

تنوع بالای مواد شیمیایی در بعضی از مواقع موجب می شود بسیاری از مشتریان محصول مورد نظر خود را نیافته و سردرگم شوند. در این مقاله سعی بر این شده است تا با تمرکز بر دسته بندی مواد شیمیایی بر اساس کاربرد و تهیه لیست مواد شیمیایی این امکان به وجود آید تا مواد شیمیایی چه صنعتی و چه آزمایشگاهی را بیابید.

مواد شیمیایی، دسته بندی بسیار فراوانی دارند و تعدادشان نیز بسیار زیاد است. دسته بندی لیست مواد شیمیایی برای مصارف مختلف می تواند مفید باشد ،در ادامه لیستی از مواد شیمیایی رایج و دسته بندی آنها ارائه می شود.

تمامی مواد زیر از طریق سایت اینترنتی ایران مرک قابل خریداری و سفارش می باشند.

لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

ابتدا لیست مواد شیمیایی شرکت ایران مرک را قرار داده و در ادامه لیست مواد شیمیایی را بر اساس دسته بندی های مختلف(مانند اسیدها و …) قرار خواهیم داد.

لیست مواد شیمیایی ایران مرک

مواد شیمیایی ایران مرک در دو دسته آزمایشگاهی و صنعتی عرضه میشوند.

لیست مواد شیمیایی صنعتی ایران مرک

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
1 آب اکسیژنه H2O2
2 آب ژاول NaOCl
3 آب مقطر H۲O
4 آمونیاک NH3
5 آمونیوم کلراید(نشادر) NH4Cl
6 اتانول C2H5OH
7 استون C3H6O
8 اسید بوریک H3BO3
9 اسید سولفوریک H2SO4
10 پلی وینیلی الکل(PVA) (C2H4O)x
11 پلی وینیل پیرولیدون(PVP) (C6H9NO)n
12 تیو سولفات سدیم Na2S2O3
13 سود پرک(سود سوز آور) NaOH
14 سولفات مس(کات کبود) CuSO4
15 سیلیکاژل SiO2
16 کربن فعال C
17 کربوکسی متیل سلولز(CMC)
18 کلرید روی ZnCl2
19 گلیسیرین جامد C3H8O3
20 نیترات روی Zn(NO3)2
21 نیترات سرب Pb(NO3)2
22 نیترات کلسیم Ca(NO3)2
23 نیترات منیزیم Mg(NO3)2
24 هگزان C6H14
25 هیدروکلریک اسید HCl

لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی ایران مرک

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
1 1 و 3 فنیلن دی آمین(متا فنیلن دی آمین) 1,3-(NH₂)₂C₆H₄
2 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride C₉H₃Cl₃O₃
3 1 اکتانول CH₃(CH₂)₇OH
4 2 پروپانول C₃H₈O
5 2 مرکاپتواتانول HSCH₂CH₂OH
6 4-4 دی آمینو دی فنیل سولفون [4-(NH₂)C₆H₄]₂SO₂
7 m-phenylediamine(MPD) C6H4-1,3-(NH2)2
8 N,N-دی متیل هگزیل آمین C8H19N
9 آب اکسیژنه H2O2
10 آب ژاول NaOCl
11 آکریل آمید C3H5NO
12 آلومینیوم ایزوپروپوکسید Al[OCH(CH3)2]3
13 آلومینیوم پتاسیم سولفات(زاج سفید) KAl(SO₄)₂
14 آلومینیوم سولفات Al2(SO4)3
15 آلومینیوم کلرید AlCl₃
16 آمونیاک NH₃
17 آمونیوم آهن(II) سولفات H₈FeN₂O₈S₂
18 آمونیوم استات CH₃COONH₄
19 آمونیوم تیوسیانات NH₄SCN
20 آمونیوم دی کرومات (NH4)2Cr2O7
21 آمونیوم فلورید NH₄F
22 آمونیوم مولیبدات NH₄)₆Mo₇O₂₄
23 آمونیوم مونو وانادات NH₄VO₃
24 آمیدوکلرید جیوه (HgNH2)Cl
25 آهن(II) کلرید FeCl₂
26 آهن(III) نیترات Fe(NO₃)₃
27 اتانول C₂H₅OH
28 اتانول آمین NH₂CH₂CH₂OH
29 اتیل استات CH₃COOC₂H₅
30 اتیل بنزن C₆H₅C₂H₅
31 اتیلن اکسید C2H4O
32 اتیلن گلیکول HOCH₂CH₂OH
33 ارتو فسفریک اسید(اسید فسفریک) H3PO4
34 استات روی 2آبه (CH₃COO)₂Zn .2H₂O
35 استات سدیم CH₃COONa
36 استات سدیم 3 آبه CH₃COONa .3 H₂O
37 استون C₃H₆O
38 استو نیتریل CH₃CN
39 استیک اسید CH₃COOH
40 اسکاندیم اکسید Sc2O3
41 اسید استئاریک CH₃(CH₂)₁₆COOH
42 اسید اسکوربیک C6H8O6
43 اسید اگزالیک بدون آب HOOCCOOH
44 اسید اگزالیک دو آبه (COOH)₂ * 2 H₂O
45 اسید بوریک H₃BO₃
46 اسید سولفوریک H₂SO₄
47 اسید سیتریک (HOOCCH₂)₂C(OH)COOH
48 اسید سیتریک 1 آبه C₆H₈O₇ .H₂O
49 اسید گلوتامیک C5H9NO4
50 اسید لاکتیک CH3CH(OH)COOH
51 اسید مالیک C₄H₆O₅
52 اسید نیتریک HNO3
53 اسید هیدروکلریک HCl
54 اکریلیک اسید CH₂=CHCOOH
55 اکسید آرسنیک As2O3
56 اکسید آلومینیوم(گاما) Al2O3
57 اکسید تیتانیوم آناتاز TiO2
58 اکسید روی ZnO
59 اکسید گرافن C
60 اکسید گرافن تک لایه C
61 اکسید گرافن چندلایه C
62 اکسید گرافن کاهش یافته C
63 اکسید گرافن(محلول در الکل) C
64 مس(II) اکسید CuO
65 N-لوریل سدیم سارکوزین CH₃-(CH₂)₁₀-CO-N(CH₃)-CH₂-COONa
66 اوره CO(NH₂)₂
67 ایزو پروپیل آمین C₃H₉N
68 باریم تیتاننات BaTiO₃
69 باریم کلرید BaCl₂
70 برمید مس CuBr₂
71 بنز آلدهید C₆H₅CHO
72 بنزن C₆H₆
73 بنزوات سدیم C₆H₅COONa
74 بنزوفنون C₆H₅COC₆H₅
75 بی کربنات آمونیوم (NH₄)HCO₃
76 بی کربنات سدیم(جوش شیرین) NaHCO₃
77 بیسفنول ای دی گلایسیدیل اتر C21H24O4
78 پارافرمالدهید (CH₂O)n
79 پتاسیم استات CH₃COOK
80 پتاسیم برمید سیگما KBr
81 پتاسیم برمید مرک KBr
82 پتاسیم پرسولفات K₂O₈S₂
83 پتاسیم دی کرومات K₂Cr₂O₇
84 پتاسیم فری سیانید C6N6FeK3
85 پتاسیم فسفات دی بازیک K2HPO4
86 پتاسیم فلورید KF
87 پتاسیم کرومات K₂CrO₄
88 پتاسیم کلرات KClO₃
89 پتاسیم کلرید KCl
90 پتاسیم نیترات KNO₃
91 پتاسیم هگزاسیانوفرات ‎C6N6FeK4
92 پتاسیم هیدروکسید(پتاس) KOH
93 پتاسیم یدید KI
94 پترولیوم بنزین
95 پرمنگنات پتاسیم KMnO₄
96 پلی اتیلن اکسید (C2H4O)n
97 پلی اتیلن گلیکول 400 HO(C₂H₄O)nH
98 پلی اتیلن گلیکول 4000 HO(C₂H₄O)nH
99 پلی اتیلن گلیکول 600 HO(C₂H₄O)nH
100 پلی اتیلن گلیکول 6000 HO(C₂H₄O)nH
101 پلی اکریلیک اسید CH2CHCO2H
102 پلی متیل متاکریلات [CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
103 پلی هیدروکسی بوتیرات PHB
104 پلی وینیل الکل(PVA) (C₂H₄O)n
105 پلی وینیل بوتیرال (C8H14O2)n
106 پلی وینیل پیرولیدون(PVP) سیگما (C6H9NO)n
107 پلی وینیل پیرولیدون(PVP) مرک (C6H9NO)n
108 پنتا سدیم تری سولفات Na₅P₃O₁₀
109 تترا متیل آمونیوم هیدروکسید C4H13NO
110 تترا متیل اتیلن دی آمینش C₆H₁₆N₂
111 تتراکلرید کربن CCl4
112 تترا هیدرو فوران C₄H₈O
113 تری اتانول آمین N(CH₂CH₂OH)₃
114 تری اتیل سیترات C12H20O7
115 تری سدیم سیترات 2 آبه C₆H₅Na₃O₇ .2 H₂O
116 تری سدیم فسفات 12 آبه Na₃O₄P.12 H₂O
117 تری کلرو اتیلن C2HCl3
118 تری کلرو استیک اسید سیگما C2HCl3O2
119 تریتون X100 C₈H₁₇C₆H₄(OCH₂CH₂)nOH
120 تولوئن C₆H₅CH₃
121 تویین 20 C58H114O26
122 تیتانیوم(IV) ایزوپروپوکسید C12H28O4Ti
123 تیتریپلکس 3 C₁₀H₁₄N₂O₈.2Na.2H₂O
124 تیوسیانات پتاسیم KSCN
125 دودکانتیول C12H26S
126 دی اتیل اتر (C₂H₅)₂O
127 دی اکسید سیلیسیم(سیلیکا) SiO₂
128 دی سدیم تترابورات(بوراکس) Na₂B₄O₇
129 دی سدیم هیدروژن فسفات Na₂HPO₄
130 دی سیستئین C3H7NO2S
131 دی سیستئین هیدروکلرید 1 آبه C3H7NO2S . HCl . H2O
132 دی متیل سولفوکسید (CH₃)₂SO
133 دی متیل فرمامید HCON(CH₃)₂
134 دیبوتیلامین
135 روغن سیلیکون (Si(CH3)2O)n
136 زایلین C₆H₄(CH₃)₂
137 ساخارین C7H5NO3S
138 ساکارز C₁₂H₂₂O₁₁
139 سدیم آزید NaN₃
140 سدیم برمید NaBr
141 سدیم بوروهیدرات
142 سدیم بوروهیدرید NaBH₄
143 سدیم پتاسیم تارتارات 4 آبه(نمک راشل) C₄H₄KNaO₆ .4 H₂O
144 سدیم پر سولفات Na₂S₂O₈
145 سدلم تیوسولفات Na₂O₃S₂
146 سدیم دی سولفیت Na₂O₅S₂
147 سدیم دی کرومات 2 آبه Na₂Cr₂O₇ .2 H₂O
148 سدیم دی کلرو استات C2HCl2NaO2
149 سدیم سلنات Na2SeO4
150 سدیم سولفید آبدار Na2S · xH2O
151 سدیم فرمات CHNaO2
152 سدیم فسفینات 1 آبه(سدیم هیپوفسفیت) NaH₂PO₂ .H₂O
153 سدیم کربنات Na₂CO₃
154 سدیم کلرات NaClO₃
155 سدیم کلرید NaCl
156 سدیم متیلات CH₃NaO
157 سدیم مولیبدات Na2MoO4
158 سدیم نیترات(سیگما) NaNO3
159 سدیم نیترات(مرک) NaNO₃
160 سدیم هیدروکسید NaOH
161 سدیم هیدروکسید پلتس NaOH
162 سرب(II) نیترات Pb(NO₃)₂
163 سولفات آمونیوم (NH₄)₂SO₄
164 کلرید منیزیم MgCl₂
165 کلرید نیکل 6 آبه NiCl₂ * 6 H₂O
166 کلسیم سیلیکات Ca2SiO4
167 کلوئید اکسید گرافن
168 کوماسی بریلینت بلو C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
169 کیتوسان C6H11NO4
170 کیتوسان مدیوم
171 گالیک اسید C₇H₆O₅
172 گرافن محلول در الکل و زایلین C
173 گرافن آمین دار C
174 گرافن تک لایه با اکسیژن بالا C
175 گرافن تک لایه با اکسیژن کم C
176 گرافن کربوکسیل دار C
177 گرافن هیدروکسیل دار C
178 گرافن C
179 گلایسین C₂H₅NO₂
180 گلوکز C₆H₁₂O₆
181 گلوکز 1 آبه C₆H₁₂O₆.H₂O
182 گلیسیرین (HOCH₂)₂CHOH
183 گوگرد S
184 لانتانیوم نیترات 6 آبه La(NO₃)₃ .6 H₂O
185 لیتیم کلرید LiCl
186 لیتیم هیدروکسید LiOH
187 متانول CH₃OH
188 متوکسید سدیم
189 متیل اورانژ C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
190 متیلن بلو C₁₆H₁₈ClN₃S .x H₂O (x=2-3)
191 محلول آمونیاک NH3
192 مس(II) سولفات 5 آبه (کات کبود) CuSO₄ .5 H₂O
193 مس(]]) کلرید CuCl₂
194 مس(II) نیترات 3 آبه Cu(NO₃)₂.3 H₂O
195 مس(II)نیترات 1 آبه Cu(NO3)2 · xH2O
196 منگنز(II) سولفات 1 آبه MnSO₄ .H₂O
197 منگنز(II) کلرید 2 آبه MnCl₂ .2 H₂O
198 منیزیم استات 4 آبه Mg(CH3COO)2
199 منیزیم سولفات MgSO₄
200 منیزیم نیترات Mg(NO₃)₂
201 مولیبذات سدیم Na₂MoO₄
202 مونو پتاسیم فسفات KH₂PO₄
203 نانو آهن(کلوئید) Fe
204 نانو پودر زئولیت Al2O34SiO2H2O
205 نانو تیوب کربنی تک دیواره C
206 نانو تیوب کربنی چند دیواره C
207 نانوذرات آهن Fe
208 نانوذرات اسپینل آلومینات منیزیم MgAl2O4
209 نانوذرات اکسید آلومینیوم (آلفا) Al2O3
210 نانوذرات اکسید آلومینیوم (گاما) Al2O3
211 نانوذرات اکسید بیسموت Bi₂O₃
212 نانوذرات اکسید تنگستن WO3
213 نانوذرات اکسید آهن Fe3O4
214 نانوذرات اکسید آهن Fe2O3
215 نانوذرات اکسید تنگستن(محلول در آب) WO3
216 نانوذرات اکسید تنگستن(محلول در زایلین) WO3
217 نانوذرات اکسید تیتانیوم(آناتاز) TiO2
218 نانوذرات اکسید تیتانیوم(روتایل) TiO2
219 نانوذرات اکسید روی ZnO
220 نانوذرات اکسید زیرکونیوم ZrO2
221 نانوذرات اکسید قلع SnO2
222 نانوذرات اکسید کبالت Co2O3 و Co3O4
223 نانوذرات اکسید کروم Cr2O3
224 نانوذرات اکسید مس CuO
225 نانوذرات اکسید منگنز MnO2
226 نانوذرات اکسید منیزیم MgO
227 نانوذرات اکسید مولیبدن MoO3
228 نانوذرات اکسید نیکل NiO
229 نانوذرات اکسید وانادیم V2O3
230 نانوذرات دی سولفید تنگستن WS2
231 نانوذرات سلنیوم Se
232 نانوذرات سیلیکا SiO2
233 نانوذرات طلا Au
234 نانوذرات کاربید بور B4C
235 نانوذرات کاربید تنگستن WC
236 نانوذرات کاربید تیتانیوم TiC
237 نانوذرات کاربید سیلیسیم SiC
238 نانوذرات کاربید وانادیم VC
239 نانوذرات کربنات کلسیم CaCo3
240 نانوذرات کیتوسان C6H11NO4
241 نانو ذرات گرافیت C
242 نانو ذرات مس Cu
243 نانو ذرات نقره Ag
244 نانو ذرات نیترید آلومینیوم AlN
245 نانوذرات نیترید تیتانیوم TiN
246 نانو ذرات نیترید زیرکونیوم ZrN
247 نانوذرات هیدروکسید آلومینیوم Al(OH)3
248 نانوذرات هیدروکسید منیزیم Mg(OH)2
249 نانو رس
250 نانوفیبر کربنی C
251 نانو کلوئید آهن Fe
252 نانو کلوئید اکسید آلومینیوم Al2O3
253 نانو کلوئید اکسید روی ZnO
254 نانوکلوئید سلنیوم Se
255 نانو کلوئید سیلوکسان (OSiH2)n
256 نانو کلوئید مس Cu
257 نانو کلوئید نقره Ag
258 نانو میله کاربید تنگستن WC
259 نانوذرات اکسید روی ZnO
260 نشاسته (C₆H₁₀O₅)n
261 نیترات آمونیوم NH₄NO₃
262 نیترات جیوه 1 آبه Hg(NO₃)₂ .H₂O
263 نیترات روی 4 آبه Zn(NO₃)₂ .4 H₂O
264 نیترات کبالت Co(NO₃)₂
265 نیترات کبالت 6 آبه Co(NO₃)₂ .6 H₂O
266 نیترات کلسیم 4 آبه Ca(NO₃)₂ .4 H₂O
267 نیترات نقره AgNO₃
268 نیتریت سدیم NaNO₂
269 نیکل(II) استیل استونات C₁₀H₁₄NiO₄
270 نیکل(II) نیترات 6 آبه Ni(NO₃)₂ .6 H₂O
271 هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برمید C₁₆H₃₃N(CH₃)₃Br
272 هگزا متیل دی سیلازان CH3)3SiNHSi(CH3)3
273 هگزا متیل دی سیلان (CH₃)₃SiSi(CH₃)₃
274 هگزا متیل دی سولوکسان
275 هگزان C6H14
276 هیپوفسفرو اسید H3PO2
277 هیدرازین آبدار N2H4.1H2O
278 هیدروکسید کبالت
279 هیدروکسید منیزیم کربنات CH2Mg2O5
281 ید I₂
282
283
284
285
این مطلب را از دست ندهید :
خرید مواد آزمایشگاهی بندرعباس | خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ مرک آلمان در بندرعباس

لیست مواد شیمیایی – اسید ها

اسید ها به موادی گفته میشود که در هنگام حل شدن در آب، تولید یون H+ میکنند. اکثر اسید ها خورنده هستند و در هنگام کار با آنها باید محتاط بوده و بر اساس دستورالعمل عمل کرد.اسید ها موادی ترش مزه هستند که خاصیت خورندگی دارند و pH آنها بین 0 تا 7 است. در ادامه با برخی از لیست مواد شیمیایی اسیدی آشنا می شویم.

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
1 اتیلن دی نیتریل تترا استیک اسید دی سدیم C10H14N2Na2O8.2H2O
2 اسید فسفریک H3PO4
3 استیک اسید C2H4O2
4 اسید استئاریک C18H36O2
5 اسید آسکوربیک C6H8O6
6 اسید اگرالیک C2H2O4
7 اسید بوریک H3BO3
8 اسید سولفوریک H2SO4
9 اسید سیتریک C6H8O7
10 اسید گلوتامیک C5H9NO4
11 اسید لاکتیک C3H6O3
12 اسید مالیک C4H6O5
13 اسید نیتریک HNO3
14 پلی اکریلیک اسید C3H4O2
15 تری کلرواستیک اسید C2HCl3O2
16 گالیک اسید C7H6O5
17 هیپو فسفریک اسید H3PO2
18 هیدروکلریک اسید HCl
19 هیدرو فلوئوریک اسید HF
20 هیدروبرمیک اسید HBr
21 هیدرو یدیک اسید HI
22 هیپو کلرو اسید HClO
23 کلرو اسید HClO2
24 کلریک اسید HClO3
25 پر کلریک اسید HClO4
26 هیپو فلورو اسید HFO
27 فلورو سولفوریک اسید HSO3F
28 فلورو آنتیمونیک اسید HSbF6
29 فلورو بوریک اسید HBF4
30 هگزا فلورو فسفریک اسید HPF6
31 کرومیک اسید H2CrO4
32 فرمیک اسید HCOOH
33 آسکوربیک اسید

لیست قیمت مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

لیست مواد شیمیایی – باز ها(لیست مواد شیمیایی قلیایی)

بازها یا همان مواد قلیایی، به مواد گفته میشود که شامل گروه هیدروکسیل(OH) هستند. زمانی یک باز در آب حل میشود، یون هیدروکسیل یا (-OH) با بار منفی آزاد میکند. بازها پذیرنده قوی پروتون هستند و در مجاورت با مواد اسیدی که آزاد کننده پروتون هستند، به شدت واکنش داده و گرما آزاد می کنند. بازها نیز مانند اسیدها خورنده بوده و در هنگام کار با آنها باید به شدت مراقب بود. سدیم هیدروکسید یا همان سفید کننده خانگی، جزو پرکاربردترین بازها است. pH این مواد بین 7 تا 14 قرار دارد. شما می توانید با کلیک بر روی هریک از مواد زیر خرید خود را براساس میزان دلخواه ثبت کنید.

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
1 سدیم هیدروکسید NaOH
2 آمونیاک – آمونیوم هیدروکسید NH3 – NH4OH
3 پتاسیم هیدروکسید KOH
4 تترا متیل آمونیوم هیدروکسید C4H13NO
5 لیتیم هیدروکسید LiOH
این مطلب را از دست ندهید :
فروش اسید استیک | فروش اسید استیک صادراتی | فروش اسید استیک صنعتی

لیست مواد شیمیایی حلال

حلال ها دسته ای از مواد هستند که معمولا به عنوان ماده زمینه برای حل کردن دیگر مواد(قطبی یا غیر قطبی، بسته به نوع حلال) استفاده میشوند.

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
1 آب مقطر H2O
2 اتانول C2H6O
3 متانول CH3OH
4 آمونیاک NH3
5 فرمالدهید CH2O
6 اتیل استات C4H8O2
7 گلیسیرین(گلیسرول) C3H8O3
8 1-اکتانول C8H18O
9 2-پروپانول C3H8O
10 اتیلن گلیکول C2H6O2
11 دی متیل سولفوکسید C2H6OS
12 پترولیوم بنزین
13 تولوئن C7H8
14 بنزآلدهید C7H6O
15 سیکلوهگزان C6H12
16 تریتون X-100 C14H22O(C2H4O)n
17 دی اتیل اتر C4H10O
18 اتیل بنزن C8H10
19 کلروفرم CHCl3
20 دی متیل فرمامید C3H7NO
21 تترا هیدروفوران C4H8O
22 تتراکلرید کربن CCl4
23 اتانول آمین C2H6O

لیست مواد شیمیایی ضد عفونی کننده و گندزا – مواد شیمیایی ضد کپک

ضد عفونی کننده ها موادی هستند که باکتریها، ویروس ها، قارچ ها یا سایر میکروارگانیسم ها را از بین برده یا جلوی رشد آنها را میگیرند. استفاده از ضدعفونی‌کننده‌ها برای تأمین سلامتی بسیار ضروری است و از عوامل مهم پیشگیری از بیماری‌ها، به ویژه بیماری‌های مسری می‌باشد. بتادین و ساولون، جزو ضدعفونی کننده های رایجی هستند که در داروخانه ها هم یافت میشوند. اما از مواد شیمیایی مانند آب اکسیژنه نیز بسیار برای ضد عفونی در بیمارستان ها یا کاربردهای دیگر استفاده میشود که در ادامه لیستی از آنها آورده شده است.

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
1 اتانول C2H6O
2 ایزوپروپانول(2-پروپانول) C3H8O
3 فرمالدهید CH2O
4 پرمنگنات پتاسیم KMnO4
5 پر اکسید هیدروژن(آب اکسیژنه) H2O2
6 کلسیم هیپو کلریت(پرکلرین) Ca(ClO)2
7 هیپو کلریت سدیم NaClO
8 پراستیک اسید C2H4O3
9 گلوتار آلدهید C5H8O2

لیست مواد شیمیایی قابل اشتعال

تعداد زیادی از مواد شیمیایی هستند که در صورت قرار گرفتن در مقابل آتش، شعله ور میشوند. باید دقت شود که این مواد لزوما با قرار گرفتن در برابر حرارت شعله ور نمیشوند و با برخورد مستقیم شعله، آتش میگیرند. شناختن مواد قابل اشتعال برای کار و رعابت کردن موارد ایمنی در آزمایشگاه، لازم است.

روی این مواد علامت ایمنی  قرار میگیرد که نشان دهنده قابل اشتعال بودن این مواد است.

دسته دیگری از مواد نیز اکسیدکننده هستند که میتوانند باعث آتش گرفتن دیگر مواد شوند؛ این مواد با علامت  (دایره مشتعل) نشان داده میشوند.

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
1 استون C3H6O
2 بنزن C6H6
3 دی اتیل اتر C4H10O
4 اتانول C2H6O
5 متانول CH3OH
6 اتیل استات C4H8O2
7 ایزوپروپانول(2-پروپانول) C₃H₈O
8 پترولیوم بنزین
9 تولوئن C₆H₅CH₃
10 سیکلوهگزان C₆H₁₂
11 اتیل بنزن C₆H₅C₂H₅
12 دی متیل فرمامید HCON(CH₃)₂
13 تترا هیدرو فوران C₄H₈O
14 نفت
15 پودر آلومینویم Al
16 پودر فسفر P
17 پودر گوگرد S
18 پودر تیتانیوم Ti
19 استالدهید C2H4O
20 استونیتریل C2H3N
21 استیل کلرید CH3COCl
22 استیلن C2H2
23 اکرولین C3H4O
24 اکریلونیتریل C3H3N
25 آلیل کلرید C3H3N
26 آرسین AsH3
27 بوتان C۴H۱۰
28 بونیل کلرید C4H9Cl
29 بوتیلن C4H8
30 کربن مونواکسید CO
31 سیانوژن CBrN
32 هگزان C6H14
33 دی متیل آمین (CH3)2NH
34 دی متیل سولفید C2H6S
35 اتیل استات C4H8O2
36 اتیل آمین C2H5NH2
37 فوران C4H4O
38 متیل آمین CH5N
39 دی متیل اتر C2H6O
40 تترا فلوئورو اتیلن C2F4
41 تترا هیدروفوران C4H8O
42 آمونیوم هیدروژن کربنات(آمونیوم بی کربنات) NH4HCO3
43 نیترات روی Zn(NO₃)₂
44 نیترات مس Cu(NO₃)₂
45 سدیم متیلات CH3NaO
46 هگزا متیل دی سیلازان C6H19NSi2

لیست مواد شیمیایی اعتیاد آور

لیست قیمت مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

در ادامه به مواد شیمیایی ای اشاره میشود که اعتیاد آور هستند و میتوانند باعث اعتیاد فرد شوند. لذا باید از خوراکی هایی که مقدار زیادی از این مواد دارند، پرهیز کرده یا به صورت کنترل شده استفاده نمود.

ردیف نام ماده اطلاعات بیشتر
1 Methaqualone دارویی است که برای درمان بیخوابی مورد استفاده قرار میگیرد.
2 Amphetamine آمفتامین یک داروی محرک اعصاب است که باعث بی خوابی، کاهش خستگی، افزایش تمرکز و بی اشتهایی میشود.  این ماده برای داروهای مربوط به اختلال کم توجهی و بیش فعالی مورد استفاده قرار میگیرد. این ماده به شدت اعتیاد آور است
3 Phenylacetone برای سنتز آمفتامین استفاده میشود
4 Methamphetamine مت آمفتامین یا متیل آمفتامین که با نام شیشه هم شناخته میشود، یک ماده محرک مغز است. این ماده با تاثیر مستقیم بر مغز، باعث ایجاد شادی و هیجان در فرد میشود. این ماده باعث بی اشتهایی، بی خوابی و تشنگی شدید میشود.اصلی ترین کاربرد آن برای درمان اختلال کم توجهی، بیش فعالی و چاقی است.
5 Methcathinone این ماده نوعی دارو است که باعث تحریک و ایجاد شادی در فرد میشود. در آمریکا این ماده در دسته مواد مخدر تحت کنترل قرار گرفته است.
6 Lysergic acid diethylamide اسید لایزرژیک دی متیل آمید یا LSD به عنوان یک داروی رسمی مورد استفاده قرار نمیگیرد ولی ممکن است بعضی ها آنرا برای بیماری های چون اعتیاد یا افسردگی تجویز کنند. این ماده باعث توهمات بسیار قدرتمند و عجیب میشود.
7 γ-Hydroxybutyric acid گاما هیدروکسی بوتیریک اسید یا GHB یا 4-هیدروکسی بوتانوئیک اسید، ماده ای طبیعی است که در سیستم اعصاب مرکزی، شرابو گوشت گاو وجود دارد. GHB مایعی بی رنگ و بی بو است که طعمی شور دارد. این دارو باعث افزایش دوپامین در مغز میشود. از این دارو برای بیماری خواب، بیهوشی عمومی و درمان علایم ترک الکل استفاده میشود.(در درمان وابستگی به الکل، موثر است)
8 Methyl​enedioxy​methamphetamine اکستازی یا MDMA دارویی از گروه آمفتامین است که در بین عموم مردم به نام اکستازی شناخته میشود. این ماده باعث آزادسازی دوپامین، سروتونین و نورآدرنالین میشود.

در مطالب بالا سعی کردیم تا با گرداوری لیست مواد شیمیایی این امکان را فراهم کنیم تا در کنار آشنایی با هریک از مواد شیمیایی بتوانید خرید خود را ثبت کنید. فروش مواد شیمیایی در فروشگاه ایران مرک در مقادیر دلخواه و با کیفیت تضمینی انجام می شود.

لازم به ذکر است که اگر ماده ای را در سایت پیدا نکردید، از طریق تماس با شرکت میتوانید موجودی آن را استعلام کنید.

 

لیست قیمت مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

ایران مرکسیگما ایرانسفیر آزما کیان

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *