لیست اسیدها و بازهای شرکت سیگما آلدریچ | سفیر آزما کیان مواد شیمیایی آزمایشگاهی

لیست اسیدها و بازهای شرکت سیگما آلدریچ

لیست اسیدها و بازهای شرکت سیگما آلدریچ

لیست اسیدها و بازهای شرکت سیگما آلدریچ

لیست اسیدها و بازهای شرکت سیگما آلدریچ :

شرکت سیگما الدریچ یک شرکت آمریکایی می باشد که در 40 کشور دنیا فعالیت داشته و از ادغام دو شرکت شیمیایی سیگما و الدریچ به وجود آمده. این شرکت جزء فعالترین شرکت های ارائه محصولات شیمیایی و بیولوژی می باشد که با کیفیت ترین مواد را تامین میکند .

انواع محصولات شرکت سیگما الدریچ:

انواع مواد شیمیایی :

اسید و باز :

اسیدها به  دو دسته ی وسیع اسیدهای  آلی و اسید های معدنی تقسیم می شوند. اسید های آلی جزء ترکیبات آلی هستند که خاصیت اسیدی دارند.کربوکسیلیک اسید ها مهم ترین دسته از اسیدهای آلی هستند.

اسیدهای معدنی اسیدهای استخراج شده از ترکیبات معدنی هستند که در محیط ابی یون هیدروژن و یک یون مزدوج بازی میکند. باز ماده ایست که درمحلول ابی یون هیدروکسید ازاد می کند.

شرکت سیگما الدریچ طیف گسترده ای ازبازها و اسید های معدنی و آلی را با خلوص مختلف و با بهترین کیفیت تامین میکند.

 

لیست اسیدها و بازهای شرکت سیگما آلدریچ :

 

Acetic acid/استیک اسید/ 695092/  33209 / 338826

5-Sulfosalicylic acid dihydrate/ سولفو سالیسیلیک اسید دو آبه/ 247006 / S7422  /   S2130

Ammonium carbonate/امونیوم کربنات/ 207861 / 11204

Ammonium hydroxide solution/امونیوم هیدروکسید/ 221228 / 05002 / 30501

Barium carbonate/باریم کربنات/ 237108 / 202711 / 329436

Barium hydroxide octahydrate/باریم هیدروکسید  / 217573 / B2507

Benzoic acid/ بنزوئیک اسید/ 242381 / 33047 / 18102

Boric acid/بوریک اسید/ 31146 B0394 / B0252

Calcium carbonate/کلسیم کربناب/ 398101 / 239216/ C6763  

Calcium hydroxide/کلسیم هیدروکسید/ 239232 / 12038

Chloroacetic acid/کلرواستیک اسید/ 402923 / 24520 /   C19627

Chloroplatinic acid hexahydrate/کلروپلاتینیک اسید/ 206083 / P5775

Citric acid/سیتریک اسید/ 251275 / C83155 / C0759 / C1909 / 33114 /   27102

Formic acid/فرمیک اسید/   695076 / 399388 /   33015

Gallic acid monohydrate/گارلیک اسید/ 398225/  48630

Hydriodic acid/ اسید هیدریودیک/ 398098 / 248649 /   50486

Hydrobromic acid/هیدروبرمیک اسید/   244260 / 268003 339245

Hydrochloric acid/هیدروکلریک اسید-اسیدکلریدریک/ 30721 / 320331 / 40253

Hydrofluoric acid/هیدروفلوئوریک اسید/ 695068 / 30107 / 30103

Iodic acid/یودیک اسید/ 58060 / 221929

Iron(III) chloride hexahydrate/کلرید اهن/   236489 /   F2877

L-Ascorbic acid/اسکوربیک اسید/  255564 / 33034

L-(+)-Tartaric acid/   251380 / 33801 /   T109

Lactic acid solution/لاکتیک اسید/  252476

Lithium carbonate/لیتیم کربنات/ 255823 / 431559 / 13010

Lithium hydroxide monohydrate/لیتیم هیدروکسید/  402974 / L4533

meta-Phosphoric acid/فسفریک اسید/ 79613 239275 / 79615

Nitric acid/نیتریک اسید/   438073 309079 / 30709

Nitrilotriacetic acid/نیتریلو استیک اسید/ 72560

Oxalic acid dihydrate/اگزالیک اسید/ 247537 / 33506 / 27725

p-Toluenesulfonic acid monohydrate/پاراتولوئن سولفونیک اسید/ 402885 / T35920 / 27815

Perchloric acid/پرکلریک اسید/ 77234 / 244252 / 311413 / 77310 / 375810 / P7875

 Phosphomolybdic acid hydrate/فسفومولیبدیک اسید/ 221856 / 431400

Phosphoric acid/فسفریک اسید/ 695017 / 438081 / 30417

Phthalic acid/فتالیک اسید/   402915 /  80010 /  P39303

Potassium carbonate sesquihydrate/پتاسیم کربنات/  243558

Potassium hydroxide/پتاسیم هیدروکسید/ 221473 /   1.05012 / P5958

Propionic acid/پروپیونیک اسید/ 402907 / 81910

Salicylic acid/سالیسیلیک اسید/   247588 / 84211 / 27301

Sodium carbonate/سدیم کربنات/ 222321 / 791768 / 223530 / 230952 / 13568 / S4132

Sodium hydroxide/سدیم هیدروکسید/ 71690 / 221465 / 30620

Sodium methoxide solution/سدیم متوکسید/   403067

Succinic acid/سوکسینیک اسید/ 14079 / 398055 / 14080

Sulfamic acid/سولفامیک اسید/ 383120 / 242780 / 07401

Sulfanilic acid/سولفانیلیک اسید/ 251917 / 86090 / S5263

Sulfur dioxide solution/سولفوردی اکسید/ 247626

Tannic acid/تانیک اسید/ 403040 /   T0200

Tetramethylammonium hydroxide solution /تترامتیل امونیوم هیدروکساید/ 426318 / 331635 / 328251

Trichloroacetic acid/تری کلرو استیک اسید/ T6399 / 91230 / T4885

(±)-α-Lipoic acid /لیپونیک اسید/62320
(Piperidinomethyl)polystyrene/(پی پیریدینومتیل( پلی استایرن/80723

 1,1,1,3,3,3-Hexakis(dimethylamino)diphosphazenium tetrafluoroborate/هگزا کیس (دی متیل امینو)دی فسفازنیوم تترافلوروبورات /52586
1,1-Dimethylpropylmagnesium chloride solution / دی متیل پروپیل منیزیم کلراید/277282
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane/دی ازا بی سیکلواکتان/D27802
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene/تری ازا بی سیکلو دک-5-ان/ 345571 /01961

1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene/دی ازا بی سیکلو نون-5-ان/33471 /  136581

1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene/دی ازابی سیکلو اند-7-ان/33482 /139009 /33481 /595128
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound/424331

2,2,6,6-Tetramethylpiperidine/115754
2,2-Dimethylpropylmagnesium chloride solution/757969 /550213
2,6-Di-tert-butylpyridine, polymer-bound/377821
2,6-Lutidine/L3900 /336106
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane/565881
2,8,9-Triisopropyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3,3,3]undecane /556955

2,8,9-Triisopropyl-2,5,8,9-tetraza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane solution/654353
2,8,9-Trimethyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane/463558
2,8,9-Trimethyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane hydrochloride/598151
2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine/20615
2-tert-Butylamino-1-methyl-2-[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino]-perhydro-1,3,2-diazaphosphorinium iodide/06113
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diazaphosphorine on polystyrene/20026
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine/20025
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine solution/728411
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine, polymer-bound/536490
4-(Dimethylamino)pyridine/دی متیل امینو پیریدین/39405 /107700 /714844 /  359882 /39410
4-Piperidinopyridine/پی پریدینو پیریدین/738700

Acetaldehyde ammonia trimer/امونیا استالدهید/00090
Acetic acid, glacial/استیک اسید گلایسیال/ARK2183 /PHR1748 /  1005706 /137130
Acetic acid/استیک اسید/A6283 /695092 /338826 /45726 /71251
Acetic acid-1-13C/اسید استیک/279285 Acetic acid-12C2/اسید استیک/606766
Acetic acid-13C2/اسید استیک/282022
Acetic acid-13C2,d4/اسید استیک/607401
Acetic acid-17O2/اسید استیک/ 491640
Acetic acid-18O2/اسید استیک/487791
Acetic acid-2,2,2-d3/اسید استیک/487856
Acetic acid-2-13C/اسید استیک/279307
Acetic acid-2-13C,d4/اسید استیک/577855
Acetic acid-d/اسید استیک/151777
Acetic acid-d4/اسید استیک/416886 /151785 /233315
Aluminum bromide/الومینیوم برماید/210072 /449601 /401218
Aluminum bromide solution/محلول الومینیوم برماید/250066
Aluminum chloride/الومینیوم کلراید/11019 /237051 /449598
Aluminum chloride hexahydrate/الومینیوم کلراید 6ابه/11091 /A0718 / 237078
Aluminum chloride hydrate/الومینیوم کلراید هیدراته/229393
Aluminum chloride solution/محلول الومینیوم کلراید/249882
Aluminum chloride, functionalized silica gel/آلومینیوم کلراید استخلافدار شده با سیلیکاژل/630063
Aluminum isopropoxide/الومینیوم ایزوپروپوکساید/  229407 /220418
Aminomethanesulfonic acid/امینو متان سولفونیک اسید/127442
Ammonia solution//محلول امونیاک392685 / 392693 /407666
Ammonia solution 25%/محلول امونیاک 25درصد/1.05432
Ammonia solution 28-30%/محلول امونیاک 28-30درصد/1.05423
Ammonia solution 32%/محلول امونیاک 32درصد/1.05426
Anthranilic acid/انترانیلیک اسید/10680 /A89855
Barbituric acid/باربیتوریک اسید/185698
Barium carbonate-13C/باریم کربنات/277193 /600202
Barium hydroxide/باریم هیدروکساید/433373
Barium hydroxide hydrate/باریم هیدروکساید هیدراته/450170
Barium hydroxide monohydrate/باریم هیدروکساید تک ابه/  342386
Barium hydroxide solution/محلول باریم هیدروکساید/B4059
Barium tert-butoxide/باریم ترت بوتوکساید/715468
Benzenesulfonic acid/بنزن سولفونیک اسید/13507012640 /12635
Benzenesulfonic acid monohydrate/بنزن سولفونیک اسید تک ابه/  448737
Benzophenone/بنزوفنون/  B9300
Benzyltrimethylammonium hydroxide solution/محلول بنزیل تری متیل امونیوم هیدروکساید/B32602 246034
Bis(trifluoromethanesulfonyl)methane/بیس(تری فلوئورومتان سولفونیل)متان/  757683
Boron trichloride methyl sulfide complex/بورتری کلراید متیل سولفید کمپلکس/  247014
Boron trichloride methyl sulfide complex solution/محلول بور تری کلراید متیل سولفید کمپلکس/247022
Boron trichloride solution/محلول تری کلرید بور/  91379 678732 345458
Boron trifluoride acetic acid complex/کمپلکس بور تری کلراید استیک اسید/359955
Boron trifluoride acetonitrile complex solution/محلول کمپلکس بور تری فلوراید استونیتریل/91377
Boron trifluoride dibutyl etherate/بور تری فلوراید دی بوتیل اترات/216607 /  175501
Boron trifluoride dihydrate/بور تری فلوراید /359963
Boron trifluoride methanol complex solution/محلول کمپلکس بور تری فلوراید متانول/61626
Boron trifluoride methyl etherate/بور تری فلوراید متیل اترات/218847
Boron trifluoride methyl sulfide complex/کمپلکس بور تری فلوراید متیل سولفید/261998
Boron trifluoride-methanol solution/محلول بور تری فلوراید-متانول/  B1252 /134821
Bromoacetic acid/برمو استیک اسید/  17000 /  B56307
Bromoacetic acid solution/محلول برمو استیک اسید/  901603 /901610
Bromochloroacetic acid/برمو کلرو استیک اسید/  389633
Butylmagnesium chloride solution/محلول بوتیل منیزیم کلراید/291005 /224375 /529923
Camphor-10-sulfonic acid (β)/کامفور-10-سولفونیک اسید/147923
Cesium carbonate/سزیم کربنات/20960 /255645 /554855
Cesium hydroxide hydrate/سزیم هیدروکساید هیدراته/C8518
Chlorodifluoroacetic acid/کلرو دی فلوئورو استیک اسید/C34200
Chlorosulfonic acid/کلرو سولفونیک اسید/ 571024
Choline hydroxide solution/ محلول کولین هیدروکساید/292257 /344257 /333018

Dibromoacetic acid/دی برمو استیک اسید/242357
Dichloroacetic acid/دی کلرو استیک اسید/D54702
Dichloroacetic acid solution/ دی کلرو استیک اسید/ 49431
Dicyclohexylboron trifluoromethanesulfonate/دی سیکلو هگزیل بور تری فلورومتان سولفونات/703052
Diethylamine/دی اتیل امین/  386456 /  D0806
Diethyldimethylammonium hydroxide solution/ دی اتیل دی متیل امونیوم هیدروکساید/  36813
Difluoroacetic acid/دی فلورو استیک اسید/  142859
Diisopropylaminomethyl-polystyrene/دی ایزو پروپیل امینو متیل – پلی استایرن/38343
Dimethylamine/دی متیل امین/295280
Dimethylamine solution/ دی متیل امین/ 426458 / 388246 /38950
Dimethylformamidium trifluoromethanesulfonate/دی متیل فرمامیدیوم تری فلورومتان سولفونات/761117
Ethylamine hydrochloride/اتیل امین هیدروکلراید/232831
Ethylamine solution/ اتیل امین/471208 /  395072

Ethylenediaminetetraacetic acid//اتیلن دی امین تترا استیک اسید03620
Ethyllithium solution/ اتیل لیتیم/561452
Ethylmagnesium bromide solution/ اتیل منیزیم برماید/189871 /  345105 /364673
Ethylmagnesium chloride solution/ اتیل منیزیم کلراید/  303828 /  300330
Fluorophosphoric acid solution/ فلوروفسفریک اسید/324744
Fluosilicic acid/فلوسیلیسیک اسید/  01302
Folic acid/فولیک اسید/F8798
Fumaric acid/فوماریک اسید /03761 /47910
Glycolic acid/گلیکولیک اسید/  124737
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide solution/ هگزا دسیل تری متیل امونیوم هیدروکساید /52387 /  439231
Hexafluorophosphoric acid solution/ هگزا فلورو فسفریک اسید/  200956
Hexamethonium hydroxide solution/ هگزامتیونیوم هیدروکساید/  52605
Hexyllithium solution/ هگزیل لیتیم /  468568

Hexylmagnesium bromide solution/ هگزیل منیزیم برماید/255025
Hexylmagnesium chloride solution/ هگزیل منیزیم کلراید/  641626
Hydrobromic acid solution/ هیدرو برمیک اسید/  18735

این مطلب را از دست ندهید :
فهرست مواد شیمیایی پرکاربرد برند سیگما آلدریچ

Hydrochloric acid – propionic acid solution/هیدروکلریک اسید- پروپیونیک اسید/84432
Hydrochloric acid solution/هیدروکلریک اسید/ H9892 /2104 /84429
Hydrogen bromide/هیدروژن برماید/295418 /  248630
Hydrogen chloride/هیدروژن کلراید/295426
Hydrogen chloride solution/محلول هیذروژن کلراید/  304174 /345547 /294837
Hydroxylamine-O-sulfonic acid/هیدروکسیل امین-سولفونیک اسید/213136 /  227978
Hypophosphorous acid solution/هیپو فسفروس اسید/  214906
Imino-tris(dimethylamino)phosphorane/ایمینو-تریس(دی متیل امینو)فسفوران/445274
Iron(III) bromide/برمید اهن/217883
Iron(III) chloride/کلرید اهن/451649
Iron(III) chloride solution/محلول کلرید اهن/12322
Isobutyllithium solution/ایزوبوتیل لیتیم/58565
Isobutylmagnesium bromide solution/ایزو بوتیل منیزیم برماید/338257
Isobutylmagnesium chloride solution/ایزوبوتیل منیزیم کلرید/225746 /  479683
Isopropyllithium solution/ایزو پروپیل لیتیم/529745
Isopropylmagnesium chloride solution/ایزوپروپیل منیزیم کلرید/230111 /224383
Kaolinite/کائولینیت/03584
L-(+)-Lactic acid/لاکتیک اسید/27715 /  L6661
L-(+)-Lactic acid solution/محلول لاکتیک اسید/  27714
Lithium 2,2,6,6-tetramethylpiperidide/لیتیم 2و2و6و6-تترامتیل پی پیریدین/ 735353
Lithium amide/لیتیم امید/686050 /  213217
Lithium bis(trimethylsilyl)amide/لیتیم بیس (تری متیل سیلیل)امید/324620

Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution/محلول لیتیم بیس(تری متیل سیلیل)امید/  766917 /225770 /224367
Lithium dicyclohexylamide/لیتیم دی سیکلوهگزیل امید/301124
Lithium diethylamide/لیتیم دی اتیل امید/296074
Lithium diisopropylamide/لیتیم دی ایزوپروپیل امید/246611 /296961
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) complex solution/لیتیم دی ایزو پروپیل امید مونو (تتراهیدروفوران)کمپلکس/62495
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) solution/ لیتیم دی ایزو پروپیل امید مونو (تتراهیدروفوران)/  307408
Lithium diisopropylamide solution/لیتیم دی ایزوپروپیل امید/ 361798
Lithium dimethylamide/لیتیم دی اتیل امید/ 296066
Lithium ethoxide/لیتیم اتوکساید/ 400203
Lithium ethoxide solution/محلول لیتیم اتوکساید/ 400246
Lithium hydroxide/لیتیم هیدروکساید/ 442410 / 545856
Lithium isopropoxide/لیتیم ایزو پروپوکساید/   348937
Lithium isopropoxide solution/محلول لیتیم ایزو پروپوکساید/ 411558 / 400327
Lithium methoxide/لیتیم متوکساید/   344370
Lithium methoxide solution/محلول لیتیم متوکساید/ 62562 / 408794
Lithium tert-amoxide solution/لیتیم ترت اموکساید / 703524
Lithium tert-butoxide/لیتیم ترت بوتوکساید/لیتیم بوتوکساید/ 400173
Lithium tert-butoxide solution/محلول لیتیم ترت بوتوکساید/ 398209 / 398195
Lithium trimethylsilanolate/لیتیم تری متیل سیلانولات/ 345474
Magic Acid/مجیک اسید/ 175080
Magnesium carbonate basic/منیزیم کربنات بازی/منیزیم کربنات/ 63062 /   63032 /13117/   13118
Magnesium carbonate hydroxide hydrate/منیزیم کربنات هیدروکساید هیدراته/227668
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate/منیزیم کربنات هیدروکساید 5 ابه/M5671
Magnesium chloride triethylamine solution/منیزیم کلراید تری اتیل امین/737437
Magnesium di-tert-butoxide/منیزیم دی ترت بوتوکساید/منیزیم بوتوکساید/منیزیم ترت بوتوکساید/644129 /73306
Magnesium ethoxide/Magnesium ethylate/منیزیم اتوکساید/منیزیم اتیلات/291846
Magnesium hydroxide/منیزیم هیدروکساید/هیدروکسید منیزیم/M5421 /632309
Magnesium methoxide solution/منیزیم متوکساید/محلول منیزیم متوکساید/335657
Maleic acid/cis-Butenedioic acid/ Toxilic acid/مالئیک اسید/سیس بوتن دی اوئیک اسید/توکسیلیک اسید/63189 /  M0375
Malic acid/(±)-2-Hydroxysuccinic acid/DL-Hydroxybutanedioic acid/ DL-Malic acid/مالیک اسید/هیدروکسی سوکسینیک اسید/مالیک اسید
Malonic acid/Propanedioic acid/مالونیک اسید/پروپان دی اوئیک اسید/M1296
meta-Phosphoric acid/ Metaphosphoric acid/متا فسفریک اسید/فسفریک اسید/04103
Methanesulfonic acidمتان سولفونیک اسید//471356
Methanesulfonic acid solution/محلول متان سولفونیک اسید/471348
Methylamine/Monomethylamine/متیل امین/مونو متیل امین/75781
Methylamine solution/محلول متیل امین/395056 /  534102 /395048
Methyllithium lithium bromide complex solution/متیل لیتیم لیتیم برماید/186201
Methyllithium solution/Lithium methanide/متیل لیتیم /محلول متیل لیتیم/لیتیم متانید/197343 /514330
Methylmagnesium bromide solution/متیل منیزیم بروماید/محلول متیل منیزیم بروماید/  302430/ 189898 /282235
methylmagnesium chloride solution/متیل منیزیم کلراید/محلول متیل منیزیم کلراید/  189901
Methylmagnesium iodide solution/متیل منیزیم یداید/محلول منیزیم یداید/254363
Molybdic acid/مولیبدیک اسید/232084
Montmorillonite/مونت موریلونیت/ 69866 / 69904
N,N-Diisopropylmethylamine/ N-Methyldiisopropylamine /ان و ان دی ایزوپروپیل متیل امین/ان متیل دی ایزوپروپیل امین/دی ایزوپروپیل متیل امین/متیل دی ایزوپروپیل امین/ 38431
n-Butyl-sec-butylmagnesium solution/ Butyl(1-methylpropyl)magnesium/بوتیل منیزیم /ان بوتیل سک-بوتیل منیزیم/ 752142
n-Butyllithium solution/ Lithium-1-butanide /ان بوتیل لیتیم /محلول ان بوتیل لیتیم/لیتیم-1-بوتانید/ 20159 / 230707 / 186171
N-Ethyldiisopropylamine/ N,N-Diisopropylethylamine/ان-اتیل دی ایزوپروپیل امین/ان و ان دی ایزوپروپیل اتیل امین/ اتیل دی ایزوپروپیل امین/ 03440
N-Ethyldiisopropylamine solution/ان اتیل دی ایزوپروپیل امین/محلول ان اتیل دی ایزوپروپیل امین/  03439
Nickel carbonate, basic hydrate/نیکل کربنات/ 544183
Nitrosylsulfuric acid solution/نیتروزیل سولفوریک اسید/ 517070
Oxalic acid/اگزالیک اسید/ 75688
p-Toluenesulfonic acid, polymer-bound /پاراتولوئن سولفونیک اسید/  532312
Pentylmagnesium bromide solution/پنتیل منیزیم برماید/محلول پنتیل منیزیم برماید/  290998
Pentylmagnesium chloride solution/پنتیل منیزیم کلراید/محلول پنتیل منیزیم کلراید/469033
Peracetic acid solution/ Peroxyacetic acid /پراستیک اسید/محلول پراستیک اسید/پراکسی استیک اسید/  433241
Phosphomolybdic acid solution/فسفومولیبدیک اسید/محلول فسفو مولیبدیک اسید/ 319279
Phosphoric acid solution/فسفریک اسید/محلول فسفریک اسید/93752
Phosphorous acid/فسفروس اسید/اسید فسفروس/215112

Phosphorous acid solution/محلول فسفروس اسید/04115
Phosphotungstic acid hydrate/Tungstophosphoric acid/فسفو تنگستیک اسید /فسفو تنگستیک اسید هیدراته/تنگستو فسفریک اسید/ P4006
Piperazine, polymer-bound/پی پیرازین/ 526290
Piperidine/ Hexahydropyridine/پی پیریدین/هگزا هیدرو پیریدین/ 411027
Piperidine, polymer-bound/پی پیریدین/ 494615
Poly(4-vinylpyridine-co-ethylvinylbenzene), cross-linked/ 389129
Polyphosphoric acid/پلی فسفریک اسید/ 398608 / 208213
Potassium bis(trimethylsilyl)amide/  Hexamethyldisilazane potassium salt,/ Potassium hexamethyldisilazide /پتاسیم بیس تری متیل سیلیل امید/هگزا متیل دی سیلازان پتاسیم سلت/پتاسیم هگزامتیل دیسیلازید/ 324671 / 277304 /   775061 / 702722
Potassium carbonate/پتاسیم کربنات/کربنات پتاسیم/ 12611 / 590681 / 60108
Potassium ethoxide/پتاسیم اتوکسید/اتوکساید پتاسیم/پتاسیم اتوکساید/ 333379
Potassium ethoxide solution/محلول پتاسیم اتوکساید/پتاسیم اتوکساید/ 515051
Potassium hydroxide/پتاسیم هیدروکساید/هیدروکساید پتاسیم/هیدروکسید پتاسیم پتاسیم هیدروکسید/  1.05021
Potassium hydroxide solution/محلول پتاسیم هیدروکسید/محلول هیدروکسید پتاسیم/ P4494 / 417661
Potassium hydroxide solution 47%/پتاسیم هیدروکسید47درصد/   1.05545
Potassium methoxide/ Potassium methylate پتاسیم/ متوکساید/پتاسیم متوکسید/پتاسیم متیلات/ 292788
Potassium methoxide solution/محلول پتاسیم متوکسید/محلول پتاسیم متوکساید/ 60402
Potassium tert-butoxide/ Potassium tert-butylate/ Potassium t-butoxide/پتاسیم بوتوکساید/بتوکسید پتاسیم/پتاسیم ترت بوتوکساید/پتاسیم بوتیلات/پتاسیم ترت بوتیلات/ 156671
Potassium tert-pentoxide solution/ Potassium (2-methyl-2-butoxide)/ Potassium tert-pentylate/پتاسیم 2-متیل 2-بوتوکساید /پتاسیم ترت پنتیلات /محلول پتاسیم ترت پنتوکساید/ 60435 /   702757
Potassium trimethylsilanolate/ Trimethylsilanol potassium salt/پتاسیم تری متیل سیلانولات/تری متیل سیلانول پتاسیم سلت/ 324868

Propylmagnesium chloride solution/پروپیل منیزیم کلراید/محلول پروپیل منیزیم کلراید/ 224391
Proton-sponge / 1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene/ N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine/1و8-بیس دی متیل امینو نفتالن/ 158496
Pyridinium p-toluenesulfonate/ p-Toluenesulfonic acid pyridine salt/ PPTS/Pyridine p-toluenesulfonate/پیریدینیوم پارا تولوئن سولفونات/پارا تولوئنسولفونیک اسید پیریدین سلت/پیریدین پارا تولوئن سولفونات/ 82815 / 232238
Pyrophosphoric acid/ Diphosphoric acid/پیروفسفریک اسید/دی فسفریک اسید/ 433314
Rubidium carbonate/ Carbonic acid dirubidium/ Dirubidium carboxide/روبیدیوم کربنات/دی روبیدیوم کربنیک اسید/دی روبیدیوم کربوکساید/ 289310 / 251437
Rubidium hydroxide hydrate/روبیدیوم هیدروکسید هیدراته/روبیدیوم هیدروکساید/ 401293
Rubidium hydroxide solution/روبیدیوم هیدروکساید/محلول روبیدیوم هیدروکساید/ 243698 / 243892
sec-Butyllithium solution/ Lithium-2-butanide/ s-BuLi/بوتیل لیتیم /لیتیم -2-بوتانید/  195596
sec-Butylmagnesium chloride solution/بوتیل منیزیم کلراید/محلول بوتیل منیزیم کلراید/محلول بوتیل منیزیم کلراید/ 224421
Selenous acid /Selenious acid /اسید سلنوس/   211176
Silicomolybdic acid solution/سیلیکو مولیبدیک اسید/محلول سیلیکو مولیبدیک اسید/ 708348

 

Soda lime/سودا لیم/266434
Sodium amide/سدیم امید/سودامید/208329 /686042 /432504
Sodium bis(trimethylsilyl)amide/سدیم بیس (تری متیل سیلیل)امید/235083
Sodium bis(trimethylsilyl)amide solution/محلول سدیم بیس(تری متیل سیلیل)امید/  80631 /771546 /368059
Sodium carbonate decahydrate/سدیم کربنات دکاهیدراته/کربنات سدیم/13414 /  577782
Sodium carbonate hydrate/سدیم کربنات هیدراته/سدیم کربنات/71361
Sodium ethoxide/سدیم اتوکسید/سدیم اتوکساید/156248 /71210
Sodium hydroxide/سدیم هیدروکساید/هیدروکسید سدیم/ 1.06495 /43617
Sodium hydroxide solution/محلول سدیم هیدروکساید/هیدروکساید سدیم/سدیم هیدروکسید/محلول سدیم هیدروکسید/72068 /72064 /S2770
Sodium hydroxide solution 50%/محلول سدیم هیدروکسید50درصد/  1.58793
Sodium hydroxide solution about 32%/سدیم هیدروکسید 32درصد/محلول سدیم هیدروکسید 32 درصد/ 1.05587
Sodium hydroxide solution min. 10%/محلول سدیم هیدروکساید 10 درصد/ 1.05588
Sodium hydroxide solution min. 27% (1.30)/محلول سدیم هیدروکساید 27 درصد/ 1.05591
Sodium tert-butoxide/سدیم ترت بوتوکساید/سدیم بوتوکساید/سدیم بوتوکسید/ 359270 /  703788
Sodium tert-butoxide solution/محلول سدیم ترت بوتوکساید/محلول سدیم بوتوکساید/محلول سدیم بوتوکسید/702706
Sodium tert-pentoxide/tert-Amyl alcohol sodium salt/ Sodium tert-amoxide /سدیم پنتوکسید /سدیم ترت پنتوکسید/سدیم پنتوکساید/سدیم ترت اموکساید/امیل الکل سدیم سلت/280704
Sodium tert-pentoxide solution/محلول سدیم ترت پنتوکساید/702765
Sodium trimethylsilanolate/ Trimethylsilanol sodium salt/سدیم تری متیل سیلانولات/تری متیل سیلانول/تری متیل سیلانول سدیم سلت/  329576
Sodium trimethylsilanolate solution/محلول سدیم تری متیل سیلانول/335738
Sorbic acid/اسید سوربیک/سوربیک اسید/82070
Strontium carbonate/کربنات استرانسیوم/ 289833 /472018 /204455
Strontium hydroxide/استرانسیوم هیدروکساید/433608
Strontium hydroxide octahydrate/استرانسیوم هیدروکساید هشت ابه/ 415219 /463752
Suberic acid bis(N-hydroxysuccinimide ester)/ Disuccinimidyl octanedioate/ Disuccinimidyl suberate (DSS) /سوربیک اسید بیس (ان هیدروکسی سوکسینیک ایمید استر)/ S1885
Sulfuric acid/سولفوریک اسید/اسید سولفوریک/339741 /  07208 /258105
Sulfuric acid, fuming/Oleum/اسید سولفوریک غلیظ/اولئوم/435597 /  357413

Phosphorous acid solution/محلول فسفروس اسید/04115
Phosphotungstic acid hydrate/Tungstophosphoric acid/فسفو تنگستیک اسید /فسفو تنگستیک اسید هیدراته/تنگستو فسفریک اسید/ P4006
Piperazine, polymer-bound/پی پیرازین/ 526290
Piperidine/ Hexahydropyridine/پی پیریدین/هگزا هیدرو پیریدین/ 411027
Piperidine, polymer-bound/پی پیریدین/ 494615
Poly(4-vinylpyridine-co-ethylvinylbenzene), cross-linked/ 389129
Polyphosphoric acid/پلی فسفریک اسید/ 398608 / 208213
Potassium bis(trimethylsilyl)amide/  Hexamethyldisilazane potassium salt,/ Potassium hexamethyldisilazide /پتاسیم بیس تری متیل سیلیل امید/هگزا متیل دی سیلازان پتاسیم سلت/پتاسیم هگزامتیل دیسیلازید/ 324671 / 277304 /   775061 / 702722
Potassium carbonate/پتاسیم کربنات/کربنات پتاسیم/ 12611 / 590681 / 60108
Potassium ethoxide/پتاسیم اتوکسید/اتوکساید پتاسیم/پتاسیم اتوکساید/ 333379
Potassium ethoxide solution/محلول پتاسیم اتوکساید/پتاسیم اتوکساید/ 515051
Potassium hydroxide/پتاسیم هیدروکساید/هیدروکساید پتاسیم/هیدروکسید پتاسیم پتاسیم هیدروکسید/  1.05021
Potassium hydroxide solution/محلول پتاسیم هیدروکسید/محلول هیدروکسید پتاسیم/ P4494 / 417661
Potassium hydroxide solution 47%/پتاسیم هیدروکسید47درصد/   1.05545
Potassium methoxide/ Potassium methylate پتاسیم/ متوکساید/پتاسیم متوکسید/پتاسیم متیلات/ 292788
Potassium methoxide solution/محلول پتاسیم متوکسید/محلول پتاسیم متوکساید/ 60402
Potassium tert-butoxide/ Potassium tert-butylate/ Potassium t-butoxide/پتاسیم بوتوکساید/بتوکسید پتاسیم/پتاسیم ترت بوتوکساید/پتاسیم بوتیلات/پتاسیم ترت بوتیلات/ 156671
Potassium tert-pentoxide solution/ Potassium (2-methyl-2-butoxide)/ Potassium tert-pentylate/پتاسیم 2-متیل 2-بوتوکساید /پتاسیم ترت پنتیلات /محلول پتاسیم ترت پنتوکساید/ 60435 /   702757
Potassium trimethylsilanolate/ Trimethylsilanol potassium salt/پتاسیم تری متیل سیلانولات/تری متیل سیلانول پتاسیم سلت/ 324868

این مطلب را از دست ندهید :
فروش اینترنتی سیگما آلدریچ

Propylmagnesium chloride solution/پروپیل منیزیم کلراید/محلول پروپیل منیزیم کلراید/ 224391
Proton-sponge / 1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene/ N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine/1و8-بیس دی متیل امینو نفتالن/ 158496
Pyridinium p-toluenesulfonate/ p-Toluenesulfonic acid pyridine salt/ PPTS/Pyridine p-toluenesulfonate/پیریدینیوم پارا تولوئن سولفونات/پارا تولوئنسولفونیک اسید پیریدین سلت/پیریدین پارا تولوئن سولفونات/ 82815 / 232238
Pyrophosphoric acid/ Diphosphoric acid/پیروفسفریک اسید/دی فسفریک اسید/ 433314
Rubidium carbonate/ Carbonic acid dirubidium/ Dirubidium carboxide/روبیدیوم کربنات/دی روبیدیوم کربنیک اسید/دی روبیدیوم کربوکساید/ 289310 / 251437
Rubidium hydroxide hydrate/روبیدیوم هیدروکسید هیدراته/روبیدیوم هیدروکساید/ 401293
Rubidium hydroxide solution/روبیدیوم هیدروکساید/محلول روبیدیوم هیدروکساید/ 243698 / 243892
sec-Butyllithium solution/ Lithium-2-butanide/ s-BuLi/بوتیل لیتیم /لیتیم -2-بوتانید/  195596
sec-Butylmagnesium chloride solution/بوتیل منیزیم کلراید/محلول بوتیل منیزیم کلراید/محلول بوتیل منیزیم کلراید/ 224421
Selenous acid /Selenious acid /اسید سلنوس/   211176
Silicomolybdic acid solution/سیلیکو مولیبدیک اسید/محلول سیلیکو مولیبدیک اسید/ 708348
Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution/محلول لیتیم بیس(تری متیل سیلیل)امید/  766917 /225770 /224367
Lithium dicyclohexylamide/لیتیم دی سیکلوهگزیل امید/301124
Lithium diethylamide/لیتیم دی اتیل امید/296074
Lithium diisopropylamide/لیتیم دی ایزوپروپیل امید/246611 /296961
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) complex solution/لیتیم دی ایزو پروپیل امید مونو (تتراهیدروفوران)کمپلکس/62495
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) solution/ لیتیم دی ایزو پروپیل امید مونو (تتراهیدروفوران)/  307408
Lithium diisopropylamide solution/لیتیم دی ایزوپروپیل امید/ 361798
Lithium dimethylamide/لیتیم دی اتیل امید/ 296066
Lithium ethoxide/لیتیم اتوکساید/ 400203
Lithium ethoxide solution/محلول لیتیم اتوکساید/ 400246
Lithium hydroxide/لیتیم هیدروکساید/ 442410 / 545856
Lithium isopropoxide/لیتیم ایزو پروپوکساید/   348937
Lithium isopropoxide solution/محلول لیتیم ایزو پروپوکساید/ 411558 / 400327
Lithium methoxide/لیتیم متوکساید/   344370
Lithium methoxide solution/محلول لیتیم متوکساید/ 62562 / 408794
Lithium tert-amoxide solution/لیتیم ترت اموکساید / 703524
Lithium tert-butoxide/لیتیم ترت بوتوکساید/لیتیم بوتوکساید/ 400173
Lithium tert-butoxide solution/محلول لیتیم ترت بوتوکساید/ 398209 / 398195
Lithium trimethylsilanolate/لیتیم تری متیل سیلانولات/ 345474
Magic Acid/مجیک اسید/ 175080
Magnesium carbonate basic/منیزیم کربنات بازی/منیزیم کربنات/ 63062 /   63032 /13117/   13118
Magnesium carbonate hydroxide hydrate/منیزیم کربنات هیدروکساید هیدراته/227668
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate/منیزیم کربنات هیدروکساید 5 ابه/M5671
Magnesium chloride triethylamine solution/منیزیم کلراید تری اتیل امین/737437
Magnesium di-tert-butoxide/منیزیم دی ترت بوتوکساید/منیزیم بوتوکساید/منیزیم ترت بوتوکساید/644129 /73306
Magnesium ethoxide/Magnesium ethylate/منیزیم اتوکساید/منیزیم اتیلات/291846
Magnesium hydroxide/منیزیم هیدروکساید/هیدروکسید منیزیم/M5421 /632309
Magnesium methoxide solution/منیزیم متوکساید/محلول منیزیم متوکساید/335657
Maleic acid/cis-Butenedioic acid/ Toxilic acid/مالئیک اسید/سیس بوتن دی اوئیک اسید/توکسیلیک اسید/63189 /  M0375
Malic acid/(±)-2-Hydroxysuccinic acid/DL-Hydroxybutanedioic acid/ DL-Malic acid/مالیک اسید/هیدروکسی سوکسینیک اسید/مالیک اسید
Malonic acid/Propanedioic acid/مالونیک اسید/پروپان دی اوئیک اسید/M1296
meta-Phosphoric acid/ Metaphosphoric acid/متا فسفریک اسید/فسفریک اسید/04103
Methanesulfonic acidمتان سولفونیک اسید//471356
Methanesulfonic acid solution/محلول متان سولفونیک اسید/471348
Methylamine/Monomethylamine/متیل امین/مونو متیل امین/75781
Methylamine solution/محلول متیل امین/395056 /  534102 /395048
Methyllithium lithium bromide complex solution/متیل لیتیم لیتیم برماید/186201
Methyllithium solution/Lithium methanide/متیل لیتیم /محلول متیل لیتیم/لیتیم متانید/197343 /514330
Methylmagnesium bromide solution/متیل منیزیم بروماید/محلول متیل منیزیم بروماید/  302430/ 189898 /282235
methylmagnesium chloride solution/متیل منیزیم کلراید/محلول متیل منیزیم کلراید/  189901
Methylmagnesium iodide solution/متیل منیزیم یداید/محلول منیزیم یداید/254363
Molybdic acid/مولیبدیک اسید/232084
Montmorillonite/مونت موریلونیت/ 69866 / 69904
N,N-Diisopropylmethylamine/ N-Methyldiisopropylamine /ان و ان دی ایزوپروپیل متیل امین/ان متیل دی ایزوپروپیل امین/دی ایزوپروپیل متیل امین/متیل دی ایزوپروپیل امین/ 38431
n-Butyl-sec-butylmagnesium solution/ Butyl(1-methylpropyl)magnesium/بوتیل منیزیم /ان بوتیل سک-بوتیل منیزیم/ 752142
n-Butyllithium solution/ Lithium-1-butanide /ان بوتیل لیتیم /محلول ان بوتیل لیتیم/لیتیم-1-بوتانید/ 20159 / 230707 / 186171
N-Ethyldiisopropylamine/ N,N-Diisopropylethylamine/ان-اتیل دی ایزوپروپیل امین/ان و ان دی ایزوپروپیل اتیل امین/ اتیل دی ایزوپروپیل امین/ 03440
N-Ethyldiisopropylamine solution/ان اتیل دی ایزوپروپیل امین/محلول ان اتیل دی ایزوپروپیل امین/  03439
Nickel carbonate, basic hydrate/نیکل کربنات/ 544183
Nitrosylsulfuric acid solution/نیتروزیل سولفوریک اسید/ 517070
Oxalic acid/اگزالیک اسید/ 75688
p-Toluenesulfonic acid, polymer-bound /پاراتولوئن سولفونیک اسید/  532312
Pentylmagnesium bromide solution/پنتیل منیزیم برماید/محلول پنتیل منیزیم برماید/  290998
Pentylmagnesium chloride solution/پنتیل منیزیم کلراید/محلول پنتیل منیزیم کلراید/469033
Peracetic acid solution/ Peroxyacetic acid /پراستیک اسید/محلول پراستیک اسید/پراکسی استیک اسید/  433241
Phosphomolybdic acid solution/فسفومولیبدیک اسید/محلول فسفو مولیبدیک اسید/ 319279
Phosphoric acid solution/فسفریک اسید/محلول فسفریک اسید/93752
Phosphorous acid/فسفروس اسید/اسید فسفروس/215112
Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution/محلول لیتیم بیس(تری متیل سیلیل)امید/  766917 /225770 /224367
Lithium dicyclohexylamide/لیتیم دی سیکلوهگزیل امید/301124
Lithium diethylamide/لیتیم دی اتیل امید/296074
Lithium diisopropylamide/لیتیم دی ایزوپروپیل امید/246611 /296961
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) complex solution/لیتیم دی ایزو پروپیل امید مونو (تتراهیدروفوران)کمپلکس/62495
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) solution/ لیتیم دی ایزو پروپیل امید مونو (تتراهیدروفوران)/  307408
Lithium diisopropylamide solution/لیتیم دی ایزوپروپیل امید/ 361798
Lithium dimethylamide/لیتیم دی اتیل امید/ 296066
Lithium ethoxide/لیتیم اتوکساید/ 400203
Lithium ethoxide solution/محلول لیتیم اتوکساید/ 400246
Lithium hydroxide/لیتیم هیدروکساید/ 442410 / 545856
Lithium isopropoxide/لیتیم ایزو پروپوکساید/   348937
Lithium isopropoxide solution/محلول لیتیم ایزو پروپوکساید/ 411558 / 400327
Lithium methoxide/لیتیم متوکساید/   344370
Lithium methoxide solution/محلول لیتیم متوکساید/ 62562 / 408794
Lithium tert-amoxide solution/لیتیم ترت اموکساید / 703524
Lithium tert-butoxide/لیتیم ترت بوتوکساید/لیتیم بوتوکساید/ 400173
Lithium tert-butoxide solution/محلول لیتیم ترت بوتوکساید/ 398209 / 398195
Lithium trimethylsilanolate/لیتیم تری متیل سیلانولات/ 345474
Magic Acid/مجیک اسید/ 175080
Magnesium carbonate basic/منیزیم کربنات بازی/منیزیم کربنات/ 63062 /   63032 /13117/   13118
Magnesium carbonate hydroxide hydrate/منیزیم کربنات هیدروکساید هیدراته/227668
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate/منیزیم کربنات هیدروکساید 5 ابه/M5671
Magnesium chloride triethylamine solution/منیزیم کلراید تری اتیل امین/737437
Magnesium di-tert-butoxide/منیزیم دی ترت بوتوکساید/منیزیم بوتوکساید/منیزیم ترت بوتوکساید/644129 /73306
Magnesium ethoxide/Magnesium ethylate/منیزیم اتوکساید/منیزیم اتیلات/291846
Magnesium hydroxide/منیزیم هیدروکساید/هیدروکسید منیزیم/M5421 /632309
Magnesium methoxide solution/منیزیم متوکساید/محلول منیزیم متوکساید/335657
Maleic acid/cis-Butenedioic acid/ Toxilic acid/مالئیک اسید/سیس بوتن دی اوئیک اسید/توکسیلیک اسید/63189 /  M0375
Malic acid/(±)-2-Hydroxysuccinic acid/DL-Hydroxybutanedioic acid/ DL-Malic acid/مالیک اسید/هیدروکسی سوکسینیک اسید/مالیک اسید
Malonic acid/Propanedioic acid/مالونیک اسید/پروپان دی اوئیک اسید/M1296
meta-Phosphoric acid/ Metaphosphoric acid/متا فسفریک اسید/فسفریک اسید/04103
Methanesulfonic acidمتان سولفونیک اسید//471356
Methanesulfonic acid solution/محلول متان سولفونیک اسید/471348
Methylamine/Monomethylamine/متیل امین/مونو متیل امین/75781
Methylamine solution/محلول متیل امین/395056 /  534102 /395048
Methyllithium lithium bromide complex solution/متیل لیتیم لیتیم برماید/186201
Methyllithium solution/Lithium methanide/متیل لیتیم /محلول متیل لیتیم/لیتیم متانید/197343 /514330
Methylmagnesium bromide solution/متیل منیزیم بروماید/محلول متیل منیزیم بروماید/  302430/ 189898 /282235
methylmagnesium chloride solution/متیل منیزیم کلراید/محلول متیل منیزیم کلراید/  189901
Methylmagnesium iodide solution/متیل منیزیم یداید/محلول منیزیم یداید/254363
Molybdic acid/مولیبدیک اسید/232084
Montmorillonite/مونت موریلونیت/ 69866 / 69904
N,N-Diisopropylmethylamine/ N-Methyldiisopropylamine /ان و ان دی ایزوپروپیل متیل امین/ان متیل دی ایزوپروپیل امین/دی ایزوپروپیل متیل امین/متیل دی ایزوپروپیل امین/ 38431
n-Butyl-sec-butylmagnesium solution/ Butyl(1-methylpropyl)magnesium/بوتیل منیزیم /ان بوتیل سک-بوتیل منیزیم/ 752142
n-Butyllithium solution/ Lithium-1-butanide /ان بوتیل لیتیم /محلول ان بوتیل لیتیم/لیتیم-1-بوتانید/ 20159 / 230707 / 186171
N-Ethyldiisopropylamine/ N,N-Diisopropylethylamine/ان-اتیل دی ایزوپروپیل امین/ان و ان دی ایزوپروپیل اتیل امین/ اتیل دی ایزوپروپیل امین/ 03440
N-Ethyldiisopropylamine solution/ان اتیل دی ایزوپروپیل امین/محلول ان اتیل دی ایزوپروپیل امین/  03439
Nickel carbonate, basic hydrate/نیکل کربنات/ 544183
Nitrosylsulfuric acid solution/نیتروزیل سولفوریک اسید/ 517070
Oxalic acid/اگزالیک اسید/ 75688
p-Toluenesulfonic acid, polymer-bound /پاراتولوئن سولفونیک اسید/  532312
Pentylmagnesium bromide solution/پنتیل منیزیم برماید/محلول پنتیل منیزیم برماید/  290998
Pentylmagnesium chloride solution/پنتیل منیزیم کلراید/محلول پنتیل منیزیم کلراید/469033
Peracetic acid solution/ Peroxyacetic acid /پراستیک اسید/محلول پراستیک اسید/پراکسی استیک اسید/  433241
Phosphomolybdic acid solution/فسفومولیبدیک اسید/محلول فسفو مولیبدیک اسید/ 319279
Phosphoric acid solution/فسفریک اسید/محلول فسفریک اسید/93752
Phosphorous acid/فسفروس اسید/اسید فسفروس/215112

مرکز فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی، فروش کیت تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی از معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و … (خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی اورجینال)

09357007743

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *