قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی | مشاوره تخصصی فروش مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی | مشاوره تخصصی فروش مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی :

مشاوره تخصصی فروش مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی در زمینه انواع مواد شیمیایی و آزمایشگاهی ، کاربرد مواد شیمیایی و موارد مصرف این مواد نیز می توانید با تیم تخصصی  تماس حاصل کنید. تیم مشاوره تخصصی ایران مرک هر آنچه که مشتری در مورد انواع مواد شیمیایی نیاز داشته در اختیارش گذاشته تا مناسب ترین تصمیم را در انتخاب ماده شیمیایی مورد نظر خود اتخاذ کند. با توجه به اینکه مواد شیمیایی دارای برندهای و مارک های مختلف تجاری و صنعتی می باشد و قیمت ها بر اساس نوع برند تغییر می کند، تلاش ما در ارائه محصولات با برندهای واقعی و قیمت های مناسب داشته و اصل را بر صداقت با مشتری گذاشته است

ایران مرک و سیگما ایران و سفیر آزما کیان

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی را در جدول زیر مشاهده می کنید:

 ردیف شرح کالا
 1. اسید استیک 100 % (یک لیتری)
 2. اسید استیک 100 % (2.5 لیتری)
3. اسید استیک 99.5% (یک لیتری)
 4. اسید استیک 99.5% (2.5 لیتری)
 5. اسید کلریدریک 32% (یک لیتری)
 6. اسید کلریدریک 32% (2.5 لیتری)
 7. اسید کلریدریک 37% (یک لیتری)
 8.  اسید کلریدریک 37% (2.5 لیتری)
 9. اسید سولفوریک 95-97 % (یک لیتری)
 10. اسید سولفوریک 95-97 % (2.5 لیتری)
 11. اسید سولفوریک 98%(یک لیتری)
 12. اسید سولفوریک 98%(2.5 لیتری)
 13. اسیدنیتریک 55% (یک لیتری)
 14. اسیدنیتریک 55% (2.5 لیتری)
 15. اسید نیتریک 65% (یک لیتری)
 16. اسید نیتریک 65% (2.5 لیتری)
 17. اسید فسفریک 85% (یک لیتری)
 18. اسید فسفریک 85% (2.5 لیتری)
 19. پترولیوم اتر (اتر نفت) 60-40  (یک لیتری)
20. پترولیوم اتر (اتر نفت) 60-40  (2.5 لیتری)
21. استون (یک لیتری)
22. استون (2.5 لیتری)
23. آمونیاک 25% (یک لیتری)
24. آمونیاک 25%  (2.5 لیتری)
25. متانول (یک لیتری)
26. متانول (2.5 لیتری)
27. اتانول 96%( یک لیتری)
28. اتانول مطلق (یک لیتری)
29. تولوئن (یک لیتری)
30. تولوئن (2.5 لیتری)
31. زایلین (گزیلن) -مخلوط ایزومرها  (یک لیتری)
32. زایلین (گزیلن) -مخلوط ایزومرها  (2.5 لیتری)
33. فرمالین 37% (یک لیتری)
34. فرمالین 37%  (2.5 لیتری)
35.  2 پروپانل (ایزو پروپانول) (یک لیتری)

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

36.  2 پروپانل (ایزو پروپانول) (2.5 لیتری)
37. پارافین مایع داروئی (یک لیتری)
38.  پارافین مایع داروئی (2.5 لیتری)
39. آب اکسیژنه 35 % (یک لیتری)
40. آب اکسیژنه 35 % (2.5 لیتری)
41. اتیل استات (یک لیتری)
42. اتیل استات  (2.5 لیتری)
43. اتیلن گلایکول (ضد یخ) (یک لیتری)
44.  اتیلن گلایکول (ضد یخ) (2.5 لیتری)
45. دی کلرومتان (یک لیتری)
46. دی کلرومتان (2.5 لیتری)
47. گلیسیرین (1 لیتری)
48. گلیسیرین (2.5 لیتری)
49. پروپیلن گلایکول (یک لیتری)
50. پروپیلن گلایکول  (2.5 لیتری)
51. بوتیل استات  (یک لیتری)
52. بوتیل استات (2.5 لیتری)
53. کلروفرم 99%  (یک لیتری)
 54. کلروفرم 99% (2.5 لیتری)
 55. هگزان نرمال (یک لیتری)
56.  هگزان نرمال(2.5 لیتری)
57. آب ژاول (سدیم هیپوکلریت ) (یک لیتری)
58. آب ژاول (سدیم هیپو کلریت )(2.5 لیتری)
59. دی اتیل اتر (یک لیتری)
60. دی اتیل اتر  (2.5 لیتری)
 61. 1 بوتانول (یک لیتری)
 62. 1 بوتانول (2.5 لیتری)
 63. آب مقطر دوبار تقطیر (20 لیتری)
 64. پتاسیم پرمنگنات (یک کیلوئی)
65.  پتاسیم دی کرومات (یک کیلوئی)
66.   پتاسیم کلرید (یک کیلوئی)
67.  پتاسیم یدید (یک کیلوئی)
68.  پتاسیم  پرسولفات (یک کیلوئی)
69.  پتاسیم فلورید (نیم کیلوئی)
70.  پتاسیم هیدروکسید (پتاس ) (یک کیلوئی)

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

71.  پتاسیم نیترات (یک کیلوئی)
72. منیزیم کربنات (یک کیلوئی)
73. سولفات مس 5 آبه (یک کیلوئی)
74. سولفات آهن 7 آبه (یک کیلوئی)
75. سولفات منیزیم 7 آبه  (یک کیلوئی)
76. سولفات روی 7 آبه  (یک کیلوئی)
77. کلسیم کربنات (یک کیلوئی)
78. کلسیم کلرید 3 آبه (یک کیلوئی)
79. منیزیم کلرید 6 آبه (یک کیلوئی)
80. سولفات آمونیم (یک کیلوئی )
81. آمونیم کلرید (یک کیلوئی )
82. سالسیلیک اسید (یک کیلوئی )
83. پارا آمینو بنزوئیک اسید (100 گرمی )
84. پارافین جامد پاستیلی (واکس پاتوبیولوژی)(یک کیلوئی )
85. سولفور پرسی پیته (یک کیلوئی )
86. ید (یک کیلوئی )
87. EDTA ( یک کیلوئی)
88. سولفات روی 1 آبه (یک کیلوئی)
89. سدیم استات 3 آبه (یک کیلوئی)
90. سدیم کلرید (نمک) (یک کیلوئی)
91. سدیم نیترات (یک کیلوئی)
92. سدیم نیتریت (یک کیلوئی)
93. سدیم سولفیت (یک کیلوئی)
94. تری سدیم سیترات (یک کیلوئی)
95. سدیم بنزوات (یک کیلوئی)
96. سدیم هیدروکسید (سود گرانولی )(یک کیلوئی)
97. سدیم لوریل سولفات (یک کیلوئی)
98. دی سدیم هیدروژن فسفات (یک کیلوئی)
99.  سدیم دی هیدروژن فسفات (یک کیلوئی)
100. سیلیکاژل (یک کیلوئی)
101. بنتونیت  (یک کیلوئی)
102. تری سدیم فسفات  (یک کیلوئی)
103. سدیم هیدروژن کربنات  (یک کیلوئی)
104. سولفات سدیم خشک(یک کیلوئی)
105. سولفات سدیم 10 آبه (یک کیلوئی)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

106. دی بازیک کلسیم فسفات (یک کیلوئی)
107. مونو بازیک کلسیم فسفات (یک کیلوئی)
108. کربنات سدیم خشک (یک کیلوئی)
109. سولفات روی 2 آبه  (یک کیلوئی)
110. کلرید مس 2 آبه (یک کیلوئی)
111. سولفات آهن 2 آبه (یک کیلوئی)
112. پتاسیم استات  (یک کیلوئی)
113. آمونیم استات (یک کیلوئی)
114. تری منیزیم فسفات (یک کیلوئی)
115. پتاسیم دی هیدروژن فسفات مونو بازیک (یک کیلوئی)
116. دی پتاسیم هیدروژن فسفات (یک کیلوئی)
117. کلسیم سولفات (یک کیلوئی)
118. منیزیم سولفات خشک (یک کیلوئی)
119. تالک  (یک کیلوئی)
120. منگنز سولفات  آبدار (یک کیلوئی)
121. منگنز کلرید 4آبه  (یک کیلوئی)
122. اسید بوریک (یک کیلوئی)
123. بافر  PH=4 ( 100 میلی)
124. بافر  PH=7 ( 100 میلی)
125. بافر  PH=10 ( 100 میلی)
126. پودر گیمسا (25 گرمی )
127. روغن ایمرسیون (250 میلی)
128. آنتالیران(چسب سیتولوژی)(250 میلی)
129. مونتالیران(چسب پاتولوژی)(250میلی)
130. سولفوکرومیک اسید (یک لیتری)
131. آگار (50 گرمی)
132. آگار(100 گرمی)
133. پودر آلومینیوم(100 گرمی)
134. سولفات آمونیوم آهن II (250 گرمی)
135. سولفات آمونیوم آهن III (250 گرمی)
136. آمونیم تیوسیانات (50 گرمی)
137. آمونیم نیترات (500 گرمی)
138. آمونیم هپتا مولیبدات (100 گرمی)
139. اتر (250 میلی)
140. استرانسیم کلرید(50 گرمی )

فروشگاه مواد شیمیایی KTG

141. استرانسیم نیترات (50 گرمی)
142. اوره (500 گرمی)
143. بنزوئیک اسید(500 گرمی)
144. پتاسیم برومات (20 گرمی)
145. پتاسیم بروماید(100 گرمی)
146. اسید سولفوریک 98% (5 لیتری)
147. اسید سولفوریک 98% (1 لیتری)
148. اسید کلریدریک 37% (5 لیتری)
149 اسید کلریدریک 37% (1 لیتری)
150. اسید نیتریک 65% (5 لیتری)
151. اسید نیتریک 65% (1 لیتری)
152. سود (5 کیلوگرم)
153. سود (1 کیلوگرم)
154. فروسولفات آمونیوم 99% (1 کیلوگرم)
155. فروسولفات آمونیوم 99% (5 کیلوگرم)
156. استون (5 لیتری)
157. استون (1 لیتری)
158. آب اکسیژنه (5 لیتری)
159. آب اکسیژنه (1 لیتری)
160. متیل رد (25 گرمی)
161. سولفات مس (1 کیلوگرم)
162. سولفات مس (5 کیلوگرم)
163. سولفات پتاسیم (1کیلوگرم)
164. تری اتانول آمین (5 لیتری)
165. تری اتانول آمین (1 لیتری)
166. هیدروکسید پتاسیم (1 کیلوگرم)
167. آرتوفنانترولئین هیدرات (5 گرم)
168. فنل فتالئین (100 گرم)
169. استات آمونیوم (1 کیلوگرم)
170. استات آمونیوم (5 کیلوگرم)

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

171. دی کرومات پتاسیم (5 کیلوگرم)
172. دی کرومات پتاسیم (1 کیلوگرم)
173. کرومات پتاسیم (250 گرم)
174. اسید بوریک (1 کیلوگرم)
175. اسید بوریک (5 کیلوگرم)
176. آمونیاک (5 لیتری)
177. پودر موراکساید (25 گرم)
178. اکسید سلنیوم (250 گرم)
179. دی سولفید کربن (ا لیتری)
180. کلرید باریوم (1 کیلوگرم)
181. کلرید باریوم (5 کیلوگرم)
182. بی کربنات سدیم (1 کیلوگرم)
183.  بی کربنات سدیم (5 کیلوگرم)
184. هگزامتافسفات سدیم (کالگن) (1 کیلوگرم)
185. هگزامتافسفات سدیم (کالگن) (5 کیلوگرم)
186. نیترات نقره (50 گرم)
187.  نیترات نقره (100 گرم)
188. آمونیوم هپتا مولیبدات (1 کیلوگرم)
189.  آمونیوم هپتا مولیبدات (100 گرم)
190. آمونیوم وانادات (100 گرم)

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

191. اسید پرکلریک اسید (2.5 لیتری)
192. اسید استیک (2.5 لیتری)
193. کلروفرم (2.5 لیتری)
194. نشاسته (500 گرمی)
195. فنل فتالئین (100 گرم)
196. پتاسیم یداید (250 گرمی)
197. تیوسولفات سدیم (1 کیلوگرمی)
198. بروموکرزول گرین (25 گرمی)
199. برمو فنل بلو (25 گرم)
200. سولفات نقره
201. استاندارد 1000 ppm آهن (1 لیتری)
این مطلب را از دست ندهید :
فروش اسید کلریدریک صادراتی | خرید اسید کلریدریک آزمایشگاهی و صنعتی مرک با قیمت ویژه

کلیه مواد آزمایشگاهی فوق دارای Certificate همراه کالا می باشند.جهت دریافت Cetificate به سایتwww.ARLabchem.com مراجعه و در قسمت Certificate با وارد نمودن LOT Number ،تاییدیه موارد فوق را دریافت فرمایید.

اشتراک این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.