فهرست آلکان‌ ها | Higher alkanes | سفیر آزما کیان مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فهرست آلکان‌ ها | Higher alkanes

سفیرآزماکیان|خرید و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فهرست آلکان‌ ها | Higher alkanes

فهرست زیر به معرفی آلکان‌های راست‌زنجیر و شاخه‌دار می‌پردازد:

فهرست آلکان‌ ها :

سفیر آزما کیان : با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

 

تعداد اتم‌های کربن تعداد همپار‌ها تعداد همپارها به‌علاوهٔ همپارهای استریو فرمول مولکولی نام راست زنجیر مترادف
۱ ۱ ۱ CH۴ متان methyl hydride; natural gas
۲ ۱ ۱ C۲H۶ اتان dimethyl; ethyl hydride; methyl methane
۳ ۱ ۱ C۳H۸ پروپان dimethyl methane; propyl hydride
۴ ۲ ۲ C۴H۱۰ اِن-بوتان (هیدروکربن) butyl hydride; methylethyl methane
۵ ۳ ۳ C۵H۱۲ اِن-پنتان amyl hydride; Skellysolve A
۶ ۵ ۵ C۶H۱۴ اِن-هگزان dipropyl; Gettysolve-B; هگزyl hydride; Skellysolve B
۷ ۹ ۱۱ C۷H۱۶ اِن-هپتان dipropyl methane; Gettysolve-C; هپتyl hydride; Skellysolve C
۸ ۱۸ ۲۴ C۸H۱۸ اِن-اکتان dibutyl; octyl hydride
۹ ۳۵ ۵۵ C۹H۲۰ اِن-نونان nonyl hydride; Shellsol 140
۱۰ ۷۵ ۱۳۶ C۱۰H۲۲ اِن-دکان decyl hydride
۱۱ ۱۵۹ ۳۴۵ C۱۱H۲۴ اِن-اوندکان هندکان
۱۲ ۳۵۵ ۹۰۰ C۱۲H۲۶ اِن-دودکان adakane 12; biهگزyl; diهگزyl; duoدکان
۱۳ ۸۰۲ ۲٬۴۱۲ C۱۳H۲۸ اِن-تریدکان
۱۴ ۱٬۸۵۸ ۶٬۵۶۳ C۱۴H۳۰ اِن-تترادکان
۱۵ ۴٬۳۴۷ ۱۸٬۱۲۷ C۱۵H۳۲ اِن-پنتادکان
۱۶ ۱۰٬۳۵۹ ۵۰٬۶۹۹ C۱۶H۳۴ اِن-هگزادکان cetane
۱۷ ۲۴٬۸۹۴ ۱۴۳٬۲۵۵ C۱۷H۳۶ اِن-هپتادکان
۱۸ ۶۰٬۵۲۳ ۴۰۸٬۴۲۹ C۱۸H۳۸ اِن-اکتادکان
۱۹ ۱۴۸٬۲۸۴ ۱٬۱۷۳٬۷۷۰ C۱۹H۴۰ اِن-نونادکان
۲۰ ۳۶۶٬۳۱۹ ۳٬۳۹۶٬۸۴۴ C۲۰H۴۲ اِن-ایکوزان دی‌دسیل‌کوزان
۲۱ ۹۱۰٬۷۲۶ ۹٬۸۹۱٬۶۵۰ C۲۱H۴۴ اِن-هنی‌کوزان هنیکوزان
۲۲ ۲٬۲۷۸٬۶۳۸ ۲۸٬۹۷۲٬۰۸۰ C۲۲H۴۶ اِن-دوکوزان
۲۳ ۵٬۷۳۱٬۵۸۰ ۸۵٬۲۸۹٬۳۹۰ C۲۳H۴۸ اِن-تری‌کوزان
۲۴ ۱۴٬۴۹۰٬۲۴۵ ۲۵۲٬۲۶۰٬۲۷۶ C۲۴H۵۰ اِن-اونکیت تتراkosane
۲۵ ۳۶٬۷۹۷٬۵۸۸ ۷۴۹٬۳۲۹٬۷۱۹ C۲۵H۵۲ اِن-پنتاکوزان پارافین
۲۶ ۹۳٬۸۳۹٬۴۱۲ ۲٬۲۳۴٬۶۹۵٬۰۳۰ C۲۶H۵۴ اِن-هگزاکوزان cerane; هگزeikosane
۲۷ ۲۴۰٬۲۱۵٬۸۰۳ ۶٬۶۸۸٬۸۹۳٬۶۰۳ C۲۷H۵۶ اِن-هپتاکوزان
۲۸ ۶۱۷٬۱۰۵٬۶۱۴ ۲۰٬۰۸۹٬۲۹۶٬۵۵۴ C۲۸H۵۸ اِن-اکتاکوزان
۲۹ ۱٬۵۹۰٬۵۰۷٬۱۲۱ ۶۰٬۵۲۶٬۵۴۳٬۴۸۰ C۲۹H۶۰ اِن-نوناکوزان
۳۰ ۴٬۱۱۱٬۸۴۶٬۷۶۳ ۱۸۲٬۸۹۶٬۱۸۷٬۲۵۶ C۳۰H۶۲ اِن-تری آکونتان
۳۱ ۱۰٬۶۶۰٬۳۰۷٬۷۹۱ ۵۵۴٬۱۸۸٬۲۱۰٬۳۵۲ C۳۱H۶۴ اِن-هن‌تری آکونتان اونتریآکونتان
۳۲ ۲۷٬۷۱۱٬۲۵۳٬۷۶۹ ۱٬۶۸۳٬۵۵۷٬۶۰۷٬۲۱۱ C۳۲H۶۶ اِن-دوتری‌آکونتان dicetyl
۳۳ ۷۲٬۲۱۴٬۰۸۸٬۶۶۰ ۵٬۱۲۶٬۸۱۹٬۳۷۱٬۳۵۶ C۳۳H۶۸ اِن-تری‌تری‌آکونتان
۳۴ ۱۸۸٬۶۲۶٬۲۳۶٬۱۳۹ ۱۵٬۶۴۷٬۸۵۵٬۳۱۷٬۰۸۰ C۳۴H۷۰ اِن-تتراتری‌آکونتان
۳۵ ۴۹۳٬۷۸۲٬۹۵۲٬۹۰۲ ۴۷٬۸۶۲٬۰۴۹٬۱۸۷٬۴۴۷ C۳۵H۷۲ اِن-پنتاتری‌آکونتان
۳۶ ۱٬۲۹۵٬۲۹۷٬۵۸۸٬۱۲۸ ۱۴۶٬۶۹۱٬۵۶۴٬۳۰۲٬۶۴۸ C۳۶H۷۴ اِن-هگزاتری‌آکونتان
۳۷ ۳٬۴۰۴٬۴۹۰٬۷۸۰٬۱۶۱ ۴۵۰٬۴۵۱٬۸۷۵٬۷۸۳٬۸۶۶ C۳۷H۷۶ اِن-هپتاتری‌آکونتان
۳۸ ۸٬۹۶۴٬۷۴۷٬۴۷۴٬۵۹۵ ۱٬۳۸۵٬۷۲۴٬۶۱۵٬۲۸۵٬۹۴۹ C۳۸H۷۸ اِن-اکتاتری‌آکونتان
۳۹ ۲۳٬۶۴۷٬۴۷۸٬۹۳۳٬۹۶۹ ۴٬۲۷۰٬۲۱۷٬۹۱۵٬۸۷۸٬۴۰۹ C۳۹H۸۰ اِن-نوناتری‌آکونتان
۴۰ ۶۲٬۴۸۱٬۸۰۱٬۱۴۷٬۳۴۱ ۱۳٬۱۸۰٬۴۴۶٬۱۸۹٬۳۲۶٬۱۳۵ C۴۰H۸۲ اِن-تتراکونتان
۴۱ ۱۶۵٬۳۵۱٬۴۵۵٬۵۳۵٬۷۸۲ ۴۰٬۷۴۵٬۷۵۱٬۳۵۶٬۴۲۱٬۸۹۰ C۴۱H۸۴ اِن-هن‌تتراکونتان
۴۲ ۴۳۸٬۲۴۲٬۸۹۴٬۷۶۹٬۲۲۶ ۱۲۶٬۱۴۶٬۲۶۱٬۷۶۱٬۳۳۹٬۱۳۸ C۴۲H۸۶ اِن-دوتتراکونتان
۴۳ ۱٬۱۶۳٬۱۶۹٬۷۰۷٬۸۸۶٬۴۲۷ ۳۹۱٬۰۸۹٬۵۸۰٬۹۹۷٬۲۷۱٬۹۳۲ C۴۳H۸۸ اِن-تریتتراکونتان
۴۴ ۳٬۰۹۱٬۴۶۱٬۰۱۱٬۸۳۶٬۸۵۶ ۱٬۲۱۴٬۱۱۵٬۳۵۷٬۵۵۰٬۰۵۹٬۸۸۹ C۴۴H۹۰ اِن-تتراتتراکونتان
۴۵ ۸٬۲۲۷٬۱۶۲٬۳۷۲٬۲۲۱٬۲۰۳ ۳٬۷۷۳٬۹۷۸٬۵۳۳٬۵۹۴٬۴۳۵٬۲۶۱ C۴۵H۹۲ اِن-پنتاتتراکونتان
۴۶ ۲۱٬۹۲۱٬۸۳۴٬۰۸۶٬۶۸۳٬۴۱۸ ۱٫۱۷۴۵۴۶۷×۱۰۱۹ C۴۶H۹۴ اِن-هگزاتتراکونتان
۴۷ ۵۸٬۴۸۱٬۸۰۶٬۶۲۱٬۹۸۷٬۰۱۰ ۳٫۶۵۹۷۳۶۳×۱۰۱۹ C۴۷H۹۶ اِن-هپتاتتراکونتان
۴۸ ۱۵۶٬۱۹۲٬۳۶۶٬۴۷۴٬۵۹۰٬۶۳۹ ۱٫۱۴۱۶۰۶۸×۱۰۲۰ C۴۸H۹۸ اِن-اکتاتتراکونتان
۴۹ ۴۱۷٬۶۱۲٬۴۰۰٬۷۶۵٬۳۸۲٬۲۷۲ ۳٫۵۶۴۹۲۶۱×۱۰۲۰ C۴۹H۱۰۰ اِن-نوناتتراکونتان
۵۰ ۱٬۱۱۷٬۷۴۳٬۶۵۱٬۷۴۶٬۹۵۳٬۲۷۰ ۱٫۱۱۴۳۷۸۹×۱۰۲۱ C۵۰H۱۰۲ اِن-پنتآکونتان
۵۱ ۲٫۹۹۴۶۶×۱۰۱۸ C۵۱H۱۰۴ اِن-هن‌تپنتآکونتان
۵۲ ۸٫۰۳۱۰۸×۱۰۱۸ C۵۲H۱۰۶ اِن-دوپنتآکونتان
۵۳ ۲٫۱۵۵۷۸×۱۰۱۹ C۵۳H۱۰۸ اِن-تریپنتآکونتان
۵۴ ۵٫۷۹۱۹۲×۱۰۱۹ C۵۴H۱۱۰ اِن-تتراپنتآکونتان
۵۵ ۱٫۵۵۷۴۵×۱۰۲۰ C۵۵H۱۱۲ اِن-پنتاپنتآکونتان
۵۶ ۴٫۱۹۱۵×۱۰۲۰ C۵۶H۱۱۴ اِن-هگزاپنتآکونتان
۵۷ ۱٫۱۲۸۹۴×۱۰۲۱ C۵۷H۱۱۶ اِن-هپتاپنتآکونتان
۵۸ ۳٫۰۴۳۰۴×۱۰۲۱ C۵۸H۱۱۸ اِن-اکتاپنتآکونتان
۵۹ ۸٫۲۰۸۶۲×۱۰۲۱ C۵۹H۱۲۰ اِن-نوناپنتآکونتان
۶۰ ۲٫۲۱۵۸۷×۱۰۲۲ C۶۰H۱۲۲ اِن-هگزآکونتان
۶۱ ۵٫۹۸۵۸۱×۱۰۲۲ C۶۱H۱۲۴ اِن-هنهگزآکونتان
۶۲ ۱٫۶۱۸۰۶×۱۰۲۳ C۶۲H۱۲۶ اِن-دوهگزآکونتان
۶۳ ۴٫۳۷۶۷۲×۱۰۲۳ C۶۳H۱۲۸ اِن-تری‌هگزآکونتان
۶۴ ۱٫۱۸۴۶۲×۱۰۲۴ C۶۴H۱۳۰ اِن-تتراهگزآکونتان
۶۵ ۳٫۲۰۸۲۹×۱۰۲۴ C۶۵H۱۳۲ اِن-پنتاهگزآکونتان
۶۶ ۸٫۶۹۴۱۳×۱۰۲۴ C۶۶H۱۳۴ اِن-هگزاهگزآکونتان
۶۷ ۲٫۳۵۷۳۸×۱۰۲۵ C۶۷H۱۳۶ اِن-هپتاهگزآکونتان
۶۸ ۶٫۳۹۵۵۲×۱۰۲۵ C۶۸H۱۳۸ اِن-اکتاهگزآکونتان
۶۹ ۱٫۷۳۶۰۳×۱۰۲۶ C۶۹H۱۴۰ اِن-نوناهگزآکونتان
۷۰ ۴٫۷۱۴۸۵×۱۰۲۶ C۷۰H۱۴۲ اِن-هپت‌آکونتان
۷۱ ۱٫۲۸۱۱۵×۱۰۲۷ C۷۱H۱۴۴ اِن-هنهپت‌آکونتان
۷۲ ۳٫۴۸۲۹۷×۱۰۲۷ C۷۲H۱۴۶ اِن-دوهپت‌آکونتان
۷۳ ۹٫۴۷۳۴۵×۱۰۲۷ C۷۳H۱۴۸ اِن-تری‌هپت‌آکونتان
۷۴ ۲٫۵۷۷۹۳×۱۰۲۸ C۷۴H۱۵۰ اِن-تتراهپت‌آکونتان
۷۵ ۷٫۰۱۸۳۲×۱۰۲۸ C۷۵H۱۵۲ اِن-پنتاهپت‌آکونتان
۷۶ ۱٫۹۱۱۵۶×۱۰۲۹ C۷۶H۱۵۴ اِن-هگزاهپت‌آکونتان
۷۷ ۵٫۲۰۸۷۴×۱۰۲۹ C۷۷H۱۵۶ اِن-هپتاهپت‌آکونتان
۷۸ ۱٫۴۱۹۹۱×۱۰۳۰ C۷۸H۱۵۸ اِن-اکتاهپت‌آکونتان
۷۹ ۳٫۸۷۲۲۸×۱۰۳۰ C۷۹H۱۶۰ اِن-نوناهپت‌آکونتان
۸۰ ۱٫۰۵۶۴۵×۱۰۳۱ C۸۰H۱۶۲ اِن-اکتاکونتان
۸۱ ۲٫۸۸۳۳۶×۱۰۳۱ C۸۱H۱۶۴ اِن-هناکتاکونتان
۸۲ ۷٫۸۷۲۵۶×۱۰۳۱ C۸۲H۱۶۶ اِن-دواکتاکونتان
۸۳ ۲٫۱۵۰۲۸×۱۰۳۲ C۸۳H۱۶۸ اِن-تریاکتاکونتان
۸۴ ۵٫۸۷۵۳۲×۱۰۳۲ C۸۴H۱۷۰ اِن-تترااکتاکونتان
۸۵ ۱٫۶۰۵۹۱×۱۰۳۳ C۸۵H۱۷۲ اِن-پنتااکتاکونتان
۸۶ ۴٫۳۹۱۰۰×۱۰۳۳ C۸۶H۱۷۴ اِن-هگزااکتاکونتان
۸۷ ۱٫۲۰۱۰۳×۱۰۳۴ C۸۷H۱۷۶ اِن-هپتااکتاکونتان
۸۸ ۳٫۲۸۶۱۳×۱۰۳۴ C۸۸H۱۷۸ اِن-اکتااکتاکونتان
۸۹ ۸٫۹۹۴۱۰×۱۰۳۴ C۸۹H۱۸۰ اِن-نونااکتاکونتان
۹۰ ۲٫۴۶۲۴۵×۱۰۳۵ C۹۰H۱۸۲ اِن-نوناکونتان
۹۱ ۶٫۷۴۳۹۲×۱۰۳۵ C۹۱H۱۸۴ اِن-هننوناکونتان
۹۲ ۱٫۸۴۷۵۲×۱۰۳۶ C۹۲H۱۸۶ اِن-دونوناکونتان
۹۳ ۵٫۰۶۲۸۲×۱۰۳۶ C۹۳H۱۸۸ اِن-ترینوناکونتان
۹۴ ۱٫۳۸۷۷۹×۱۰۳۷ C۹۴H۱۹۰ اِن-تترانوناکونتان
۹۵ ۳٫۸۰۵۱۸×۱۰۳۷ C۹۵H۱۹۲ اِن-پنتانوناکونتان
۹۶ ۱٫۰۴۳۶۴×۱۰۳۸ C۹۶H۱۹۴ اِن-هگزانوناکونتان
۹۷ ۲٫۸۶۳۱۳×۱۰۳۸ C۹۷H۱۹۶ اِن-هپتانوناکونتان
۹۸ ۷٫۸۵۶۸۵×۱۰۳۸ C۹۸H۱۹۸ اِن-اکتانوناکونتان
۹۹ ۲٫۱۵۶۶۰×۱۰۳۹ C۹۹H۲۰۰ اِن-نونانوناکونتان
۱۰۰ ۵٫۹۲۱۰۷×۱۰۳۹ C۱۰۰H۲۰۲ اِن-هکتان
۱۰۱ ۱٫۶۲۶۰۸×۱۰۴۰ C۱۰۱H۲۰۴ اِن-هنیهکتان
۱۰۲ ۴٫۴۶۶۷۱×۱۰۴۰ C۱۰۲H۲۰۶ اِن-دوهکتان
۱۰۳ ۱٫۲۲۷۲۷×۱۰۴۱ C۱۰۳H۲۰۸ اِن-تری‌هکتان
۱۰۴ ۳٫۳۷۲۸۲×۱۰۴۱ C۱۰۴H۲۱۰ اِن-تتراهکتان
۱۰۵ ۹٫۲۷۱۴۳×۱۰۴۱ C۱۰۵H۲۱۲ اِن-پنتاهکتان
۱۰۶ ۲٫۵۴۹۱۸×۱۰۴۲ C۱۰۶H۲۱۴ اِن-هگزاهکتان
۱۰۷ ۷٫۰۱۰۵۱×۱۰۴۲ C۱۰۷H۲۱۶ اِن-هپتاهکتان
۱۰۸ ۱٫۹۲۸۳۹×۱۰۴۳ C۱۰۸H۲۱۸ اِن-اکتاهکتان
۱۰۹ ۵٫۳۰۵۵۷×۱۰۴۳ C۱۰۹H۲۲۰ اِن-نوناهکتان
۱۱۰ ۱٫۴۶۰۰۳×۱۰۴۴ C۱۱۰H۲۲۲ اِن-دکاهکتان
۱۱۱ ۴٫۰۱۸۶۶×۱۰۴۴ C۱۱۱H۲۲۴ اِن-اون‌دکاهکتان
۱۱۲ ۱٫۱۰۶۳۳۹۶×۱۰۴۵ C۱۱۲H۲۲۶ اِن-دودکاهکتان
۱۱۳ ۳٫۰۴۷۹۱۸۶×۱۰۴۵ C۱۱۳H۲۲۸ اِن-تریدکاهکتان
۱۱۴ ۸٫۳۸۹۹۹۹۴×۱۰۴۵ C۱۱۴H۲۳۰ اِن-تترادکاهکتان
۱۱۵ ۲٫۳۱۲۲۹۳۶×۱۰۴۶ C۱۱۵H۲۳۲ اِن-پنتادکاهکتان
۱۱۶ ۶٫۳۶۷۵۱۵۵×۱۰۴۶ C۱۱۶H۲۳۴ اِن-هگزادکاهکتان
۱۱۷ ۱٫۷۵۵۵۳۸۸×۱۰۴۷ C۱۱۷H۲۳۶ اِن-هپتادکاهکتان
۱۱۸ ۴٫۸۳۶۱۶۶۷×۱۰۴۷ C۱۱۸H۲۳۸ اِن-اکتادکاهکتان
۱۱۹ ۱٫۳۳۳۸۱۸۳×۱۰۴۸ C۱۱۹H۲۴۰ اِن-نونادکاهکتان
۱۲۰ ۳٫۶۷۵۷۴۰۲×۱۰۴۸ C۱۲۰H۲۴۲ اِن-ایکوزاهکتان

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *