فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی | خرید مواد شیمیایی آزماشگاهی از برترین برند ها

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی

نمی دانید که از کجا مواد شیمیایی آزمایشگاهی با کیفیت با قیمتی مناسب تهیه کنید؟ سفیرآزماکیان، واردکننده مستقیم مواد شیمیایی آزمایشگاهی، کیت های تحقیقاتی و محصولات بیولوژیکی می باشد. ما سال هاست که در این صنعت فعالیت داریم و مشتریان ما گواهی بر کیفیت کالای ماست.

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و فروش مواد آزمایشگاهی و فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

برای خرید مواد شیمیایی و خرید مواد آزمایشگاهی و خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی (سیگما آلدریچ، مرک آلمان، کیت تحقیقاتی، محیط کشت، آنزیم، آنتی بادی و… می توانید 24 ساعته تماس بگیرید : 09357007743 و 02166074277

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

 

 Acetamide  استامید

Acetic Acid استیک اسید

Acetic Anhydride استیک آنهیدرید

Acetone استون

Acetonitrile استونیتریل

Acetonylacetone استونیلاکتون

Acetophenone استوفنون

Acetyl Chloride استیل کلراید

Agar آگار

 الکل Alcohol

Aliquat

Alizarin

Allyl آلیل

Alumina

Aluminon

Aluminum

Aluminum Ammonium

Aluminum Chloride

Aluminum Hydroxide آلومینیم هیدروکساید

Aluminum Isopropoxide

Aluminum Molybdate

Aluminum Nitrate

Aluminum Oxide

Aluminum Perchlorate

Aluminum Potassium

Aluminum Sulfate

Aluminum Tri

Amaranth

Amberlite

Amberlyst

Amino

Ammonia Borane

Ammonium Acetate

Ammonium Benzoate

Ammonium Bicarbonate

Ammonium Bifluoride

Ammonium Bromide

Ammonium Carbonate

Ammonium Chloride

Ammonium Citrate

Ammonium Dichromate

Ammonium Fluoride

Ammonium Formate

Ammonium Hepta

Ammonium Hexa

Ammonium Hydroxide

Ammonium Iodate

Ammonium Iodide

Ammonium Meta-Vanadate

Ammonium Molybdate

Ammonium Nitrate

Ammonium Oxalate

Ammonium Paratungstate

Ammonium Perchlorate

Ammonium Persulfate

Ammonium Phosphate

Ammonium Sulfamate

Ammonium Sulfate

Ammonium Tartrate

Ammonium Tetra

Ammonium Thiocyanate

Ammonium Tri

Amyl

Analine Blue

Anthraquinone

Antimony

Antimony Oxide

Arsenic Iodide

Ascorbic Acid

Azomethine

B


Barbituric Acid

Barium Acetate

Barium Carbonate

Barium Chloranilate

Barium Chloride

Barium Diphenylamine

Barium Hydroxide

Barium Iodate

Barium Nitrate

Barium Oxide

Barium Perchlorate

Barium Sulfate

Barium Tri

Barium Zirconate

Bathocuproine

Bathophenanthroline

Benzaldehyde

Benzene

Benzofuroxan

Benzoic Acid

Benzoin

Benzophenone

Benzotriazole

Benzoyl Chloride

Benzylamine

Benzyloxybromobenzene

Benzyl Alcohol

Benzyl Chloride

Beryllium Sulfate

Biphenyl

Bipyridine

Bismuth

Bismuth Chloride

Bismuth Molybdate

Bismuth Nitrate

Bismuth Oxide

Bismuthyl

Bordeaux

Boric Acid

Boron Oxide

Boron Phosphate

Brij*

Brilliant

Bromocresol

Bromobutane

Bromopyridine

Bromosuccinimide

Bromothiophene

Bromophenol

Brucine Sulfate

Butanediol

Butylamine

Butyl Alcohol

C


Cadmium

Cadmium Acetate

Cadmium Carbonate

Cadmium Chloride

Cadmium Iodide

Cadmium Nitrate

Cadmium Oxide

Cadmium Perchlorate

Cadmium Sulfate

Calcein

Calcium Acetate

Calcium Benzoate

Calcium Bromide

Calcium Carbonate

Calcium Chloride

Calcium Citrate

Calcium Fluoride

Calcium Gluconate

Calcium Hydride

Calcium Hydroxide

Calcium Hypochlorite

Calcium Iodate

Calcium Nitrate

Calcium Oxide

Calcium Perchlorate

Calcium Phosphate

Calcium Sulfate

Calmagite

Carbon

Carbon Disulfide

Cellulose

Ceric Ammonium Nitrate

Ceric Oxide

Ceric Sulfate

Cerous Ammonium Nitrate

Cerous Carbonate

Cerous Chloride

Cerous Nitrate

Cerous Oxalate

Cesium Carbonate

Cesium Chloride

Chloroform

Chromium Chloride

Chromium Nitrate

Citric Acid

Cobalt

Cobalt Chloride

Copper

Cupric Acetate

Cupric Bromide

Cupric Carbonate

Cupric Chloride

Cupric Hydroxide

Cupric Nitrate

Cupric Oxide

Cupric Perchlorate

Cupric Pyrophosphate

Cupric Sulfate

Cuprous Bromide

Cuprous Chloride

Cuprous Iodide

Cuprous Oxide

Cuprous Sulfide

Curcumin

Cyanuric Acid

Cyclohexadiene

Cyclohexane

Cyclohexanone

D


Decadiyne

Dibromobenzene

Dibromobutane

Dibromooctane

Dibromopentane

Dibutyl Phthalate

Dichloroethane, 1,2-

Dichloromethane (DCM)

Dichloropropene

Diethanolamine

Diethylcarbonate

Diethylene Glycol

Diethylmalonate

Dimethoxyethane

Dimethylacetamide

Dimethyl-1-Butyne

Dimethylformamide, N,N- (DMF)

Dimethyl Sulfide (DMSO)

Dimethyl Terephthalate

Dioxane

Diphenylacetamide

Diphenylacetylene

Diphenylamine

Diphenylcarbazone

Diphenylcarbohydrazide

E


Eosin Y

Epichlorohydrin

Epoxybutane

Erbium Chloride

Erbium Nitrate

Erbium Oxide

Erbium Sulfate

Ethoxyethanol

Ethyl Acetate

Ethyl Acetoacetate

Ethylene Carbonate

Ethylenediamine

Ethylene Glycol

Ethyl Ether

Ethyl Propiolate

Europium Chloride

Europium Nitrate

Europium Oxide

F


Ferric Ammonium Sulfate

Ferric Chloride

Ferric Nitrate

Ferric Oxide

Ferric Perchlorate

Ferric Sulfate

Ferrous Acetate

Ferrous Chloride

Ferrous Perchlorate

Ferrous Sulfate

Fluoroboric Acid

Formaldehyde

Formamide

Formic Acid

Fumaric Acid

Furil

G


Gadolinium Acetylacetonate

Gadolinium Bromide

Gadolinium Chloride

Gadolinium Nitrate

Gadolinium Oxide

Gadolinium Perchlorate

Gallic Acid

Gallium Nitrate

Gallium Perchlorate

Germanium Chloride

Germanium Oxide

Glucose

Glycerin

Glycine

Gold Potassium Cyanide

H


Heptane

Hexane

Hydrazine Sulfate

Hydrochloric Acid

Hydrogen Peroxide

Hydroxylamine Hydrochloride

Hydroxylamine Sulfate

I


Imidazole

Indium Oxide

Indium Perchlorate

Iodic Acid

Iron

Isatin

Isoamyl Alcohol

Isobutyl Alcohol

Isopentane

Isopropyl Alcohol (IPA)

K


Kerosene

L


Lactic Acid

Limonene, D-

M


Methanol

Methyl Ethyl Ketone (MEK)

Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)

Methyl tert-Butyl Ether (MTBE)

N


NMP, 1-Methyl-2-Pyrrolidone

O


Octadecadinoic Acid

Octadecene

Octadecyne

Octanol

Octene

Osmium Chloride

Osmium Tetroxide

Oxalic Acid

P


Pentane, n-

Perchloroethylene

Petroleum Ether (Ligroin)

Phosphoric Acid

Potassium Hydroxide

Propyl Acetate, N-

Propyl Alcohol, N- (1-Propanol)

Propylene Glycol (1,2 Propanediol)

R


Rare Earth Fluoride

Reinecke Salt

Resazurin

Resorcinol

Rhodanine

Rhodium

Rhodium Chloride

Rubidium Chloride

Rubidium Nitrate

Rubidium Perchlorate

Rubidium Sulfate

Rubrene

Ruthenium Chloride

S


Sodium Hydroxide

Sulfuric Acid

T


Tetrahydrofuran

Toluene

Trichloroethylene

Triethylamine

Trimethyl Pentane (Isooctane)

U


Undecene

Undecenoic Acid

Undecenoyl Chloride

Undecyne

Undecynoic Acid

Urea

V


Vanadium Pentoxide

Vanadyl Sulfate

Variamine Blue B

W


Water

X


Xylene

Xylenol Orange

Y


Ytterbium Chloride

Ytterbium Nitrate

Ytterbium Oxide

Ytterbium Trifluoroacetate

Yttrium Acetate

Yttrium Chloride

Yttrium Nitrate

Yttrium Oxalate

Yttrium Oxide

Yttrium Perchlorate

Z


Zinc

Zinc Acetate

Zinc Bromide

Zinc Chloride

Zinc Citrate

Zinc Iodide

Zinc Nitrate

Zinc Oxide

Zinc Perchlorate

Zinc Sulfate