خرید اسید سولفوریک سیگما آلدریچ | فروش آنلاین اسید سولفوریک سیگما آلدریچ

خرید اسید سولفوریک سیگما آلدریچ | فروش آنلاین اسید سولفوریک سیگما آلدریچ

خرید اسید سولفوریک سیگما آلدریچ | فروش آنلاین اسید سولفوریک سیگما آلدریچ

خرید اسید سولفوریک سیگما آلدریچ | فروش آنلاین اسید سولفوریک سیگما آلدریچ :

 IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING
Product name : Sulfuric acid
Product Number : 320501
Brand : Sigma-Aldrich
Company : Sigma-Aldrich Korea Ltd.,
698-84 Maeng-ri, Wonsam-myun,
Cheoin-gu, Yongin-city,
KYUNGGI-DO,
Formula : H2SO4
Molecular Weight : 98,08 g/mol
CAS-No. EC-No. Index-No. Classification Concentration
Sulfuric acid

اقدامات کمک های اولیه
مشاوره عمومی
با یک پزشک مشورت کنید. این برگه اطلاعات ایمنی را در حضور پزشک نشان دهید.
اگر استنشاق شود
در صورت تنفس ، فرد را به هوای تازه منتقل کنید. در صورت عدم تنفس ، تنفس مصنوعی به پزشک مراجعه کنید.
در صورت تماس با پوست
لباس و کفش آلوده را فوراً جدا کنید. با صابون و آب زیادی بشویید. مشورت کنید
پزشک
در صورت تماس چشمی
حداقل 15 دقیقه با آب زیادی بشویید و با یک پزشک مشورت کنید.
اگر بلعیده شود
استفراغ را القا نکنید. هرگز چیزی را از طریق دهان به فرد ناخودآگاه ندهید. دهان را با آب بشویید.
با یک پزشک مشورت کنید.

رسانه های خاموش مناسب
از اقدامات خاموش کننده متناسب با شرایط محلی و محیط اطراف خود استفاده کنید.
تجهیزات حفاظتی ویژه برای آتش نشانان
در صورت لزوم از دستگاه تنفس خود برای اطفاء حریق استفاده کنید.
خود محصول سوختنی ندارد.

احتیاط های شخصی
از تجهیزات محافظ شخصی استفاده کنید. از تنفس بخارات ، غبار یا گاز خودداری کنید. تهویه کافی را تضمین کنید.
تخلیه پرسنل به مناطق امن.
اقدامات احتیاطی زیست محیطی
اجازه ندهید محصول وارد زهکشی شود.
روشهای تمیز کردن
با مواد جاذب بی اثر خیس کنید و مواد زائد خطرناک را از بین ببرید. در ظروف بسته و بسته مناسب نگه دارید.

رسیدگی
از استنشاق بخار یا غبار خودداری کنید.
ذخیره سازی
در جای خنک نگهداری کنید. ظرف را محکم و در هوای خشک و تمیز نگه دارید. ظروف که هستند
برای جلوگیری از نشت ، باز شده باید با دقت انجام شود و قائم نگه داشته شود.

Safety data
pH 1,2 at 5 g/l
Melting point 3 °C
Boiling point no data available
Flash point not applicable
Ignition temperature no data available
Lower explosion limit no data available
Upper explosion limit no data available
Vapour pressure 1,33 hPa at 145,8 °C
Density 1,80 – 1,84 g/cm3
Water solubility soluble
Relative vapour
density
3,39
– (Air = 1.0)

Acute toxicity
LD50 Oral – rat – 2.140 mg/kg
LC50 Inhalation – rat – 2 h – 510 mg/m3
Irritation and corrosion
Skin – rabbit – Extremely corrosive and destructive to tissue.
Eyes – rabbit – Severe eye irritation

خرید اسید سولفوریک سیگما آلدریچ | فروش آنلاین اسید سولفوریک سیگما آلدریچ

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و فروش مواد آزمایشگاهی و فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

برای خرید مواد شیمیایی و خرید مواد آزمایشگاهی و خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی (سیگما آلدریچ، مرک آلمان، کیت تحقیقاتی، محیط کشت، آنزیم، آنتی بادی و… می توانید 24 ساعته تماس بگیرید : 09357007743 و 02166074277

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

09128308091 و 09357007743