خرید آنزیم همی سلولاز | فروش آنزیم همی سلولاز با تلفن 09357007743 در ایران

خرید آنزیم همی سلولاز | فروش آنزیم همی سلولاز با تلفن 09357007743 در ایران

خرید آنزیم همی سلولاز | فروش آنزیم همی سلولاز با تلفن 09357007743 در ایران

خرید آنزیم همی سلولاز | فروش آنزیم همی سلولاز با تلفن 09357007743 در ایران

خرید آنزیم همی سلولاز | فروش آنزیم همی سلولاز با تلفن 09357007743 در ایران

خرید آنزیم همی سلولاز | فروش آنزیم همی سلولاز با تلفن 09357007743 در ایران

زایلاناز و همی سلولاز دسته ای از آنزیم ها هستند که بوسیله میکرو اورگانیسم ها برای تجزیه ترکیبات دیواره سلول های گیاهی (همی سلولز) تولید می شود.

این آنزیمها در صنعت نان با خرد کردن پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای باعث بهبود خصوصیات رئولوژیک، افزایش قدرت جذب آب و مقاومت در برابر تخمیر خمیر، بهبود حجم نان و میزان سفتی مغز نان می شوند و سرعت بیاتی را کاهش می دهند.

آنزیم همی سلولاز

آنزیم همیسلولاز در صنعت نان با خرد کردن پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای باعث بهبود خصوصیات رئولوژیک، افزایش قدرت جذب آب و مقاومت در برابر تخمیر خمیر، بهبود حجم نان و میزان سفتی مغز نان می شوند و سرعت بیاتی را کاهش می دهند.

اثر آنزیم‌های پکتیناز، سلولاز و همی سلولاز بر عملکرد و قابلیت هضم جیره‌ی غذایی در جوجه‌های گوشتی

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر آنزیم‌های پکتیناز، سلولاز و همی‌سلولاز بر عملکرد و قابلیت هضم خوراک جوجه‌های گوشتی بود و بدین منظور آزمایشی با استفاده از 150 قطعه جوجه گوشتی نر و ماده‌ی سویه‌ی آرین که از سن 1 تا 15 روزگی با جیره‌ی استاندارد بر مبنای جداول NRC (1994) مطابق با احتیاجات دوره‌ی آغازین تغذیه می‌شدند، انجام شد. آنزیم‌ها از سن 15 تا 35 روزگی به مدت 3 هفته در جیره‌های غذایی استفاده گردید. (چون مصرف خوراک در هفته‌ی آخر بالاست، لذا استفاده از آنزیم توجیه اقتصادی ندارد). تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار1) شاهد (جیره‌ی پایه)، 2) جیره‌ی پایه به همراه آنزیم پکتیناز، 3) جیره‌ی پایه به همراه سلولاز 4) جیره‌ی پایه به همراه پکتیناز+ سلولاز، 5) جیره‌ی پایه به همراه پکتیناز+ همی‌سلولاز و 6) جیره‌ی پایه به همراه پکتیناز+ سلولاز+ همی سلولاز، بود. مقادیر آنزیم‌های سلولاز، همی سلولاز و پکتیناز به ترتیب: 33/0، 2 و 2 واحد/گرم غذا بود. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 5 تکرار (5 جوجه در هر تکرار) انجام شد. نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی که خوراک حاوی مخلوطی از سه آنزیم پکتیناز، سلولاز و همی سلولاز دریافت کردند، بیشترین افزایش وزن روزانه، بهترین ضریب تبدیل غذایی، نشان دادند (05/0<P). تیمارهای آزمایشی تأثیر معنی داری بر افزایش وزن روزانه‌ی جوجه‌ها و ضریب تبدیل خوراک در کل دوره‌ی آزمایش (و نیز دوره آغازین و رشد) نداشتند. در تیمار آزمایشی محتوی مخلوطی از هر سه آنزیم، در هفته‌های اول، دوم، سوم و کل دوره‌ی آزمایش به ترتیب ضریب تبدیل 56/6، 08/13، 10/10 و 04/9 درصد نسبت به گروه شاهد بهبود یافت. اثر تیمارهای مختلف بر روی قابلیت هضم مواد آلی، پروتئین و انرژی در 35 روزگی معنی‌دار می‌باشد (05/0>P). بیشترین قابلیت هضم مربوط به تیماری است که جیره‌ی غذایی حاوی مخلوطی از هر سه آنزیم را مصرف کرده بودند. این گروه آزمایشی باعث 54/6 درصد افزایش در قابلیت هضم ماده‌ی آلی و 18/7 درصد در قابلیت هضم انرژی نسبت به گروه شاهد گردید (05/0>P). بیشترین اثر تیمارهای آزمایشی بر روی قابلیت هضم پروتئین خام مربوط به گروهی است که در جیره‌ی غذایی خود هر سه آنزیم را دریافت کرده بودند (05/0>P). نتیجه‌گیری کلی اینکه، استفاده از مخلوط آنزیم‌های پکتیناز، سلولاز و همی‌سلولاز در جیره های متداول ذرت- کنجاله‌ی سویای جوجه‌های‌گوشتی، قابلیت هضم و پتانسیل استفاده از مواد مغذی و در نتیجه عملکرد آنها را افزایش می‌دهد.

این مطلب را از دست ندهید :
محصولات fermentas | محصولات thermofisher

آنزیم اینورتاز

آنزیم اینورتاز: جهت تولید شربت اینورت آنزیمی از محلول آب و شکر استفاده می شود.

خرید آنزیم همی سلولاز | فروش آنزیم همی سلولاز با تلفن 09357007743 در ایران

09357007743

09357007743 تلفن سفارش محصولات
با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *