تولیدات سیگما آلدریچ در بخش AldrichCPRهای تولیدی شده شرکت سیگما آلدریچ

تولیدات سیگما آلدریچ در بخش AldrichCPRهای تولیدی شده شرکت سیگما آلدریچ

تولیدات سیگما آلدریچ در بخش AldrichCPRهای تولیدی شده شرکت سیگما آلدریچ


تولیدات سیگما آلدریچ در بخش AldrichCPRهای تولیدی شده شرکت سیگما آلدریچ :


مجموعه ساختارهای منتخب لیستهای قابل بارگیری از ترکیبهای موجود است که AldrichCPR توسط گروههای کارکردی ذکر شده در زیر سازماندهی کرده است. هر یک از مجموعه ساختارهای زیر فیلتر شده اند که تنها ترکیبات مفیدی از گروههای کاربردی و ویژگیهای ساختاری را شامل می شوند. این مجموعه ها برای بارگیری در قالب تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ یا سفیر آزما کیان در دسترس هستند.

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و فروش مواد آزمایشگاهی و فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

برای خرید مواد شیمیایی و خرید مواد آزمایشگاهی و خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی (سیگما آلدریچ، مرک آلمان، کیت تحقیقاتی، محیط کشت، آنزیم، آنتی بادی و… می توانید 24 ساعته تماس بگیرید : 09357007743 و 02166074277

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

09128308091 و 09357007743

تولیدات سیگما آلدریچ در بخش AldrichCPRهای تولیدی شده شرکت سیگما آلدریچ


پس از انتخاب ترکیبات برای کتابخانه ، AldrichCPR می تواند بسته به نیازهای خاص شما آنها را بسته بندی کند.

Library فروشنده
Acid Chlorides سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Aldehydes سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Bromides سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Carboxylic Acids (MW<175) سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Carboxylic Acids (MW 175-215) سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Carboxylic Acids (MW 215-250) سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Carboxylic Acids (MW 250-300) سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Primary Amines (MW<175) سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Primary Amines (MW 175-215) سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Primary Amines (MW 215-250) سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Primary Amines (MW 250-300) سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Secondary Amines (MW<175) سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Secondary Amines (MW 175-215) سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Secondary Amines (MW 215-250) سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Secondary Amines (MW 250-300) سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Alkyl Alcohol سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Alkyl Halides سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Alkynes سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Amino Acids سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Anilines سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Aldehydes سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Bromides (MW<175) سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Bromides (MW 175-215) سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Bromides (MW 215-250) سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Bromides (MW 250-300) سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Carboxylic Acids سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Primary Amines سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Secondary Amines (MW<175) سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Secondary Amines (MW 175-215) سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Secondary Amines (MW 215-250) سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Secondary Amines (MW 250-300) سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Azides سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Benzylic Bromides سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Benzylic Primary Amines سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Benzylic Secondary Amines سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Boronates سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Boronic Acid MIDA Esters سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Chloroformates سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Heteroaromatic Aromatic Aldehydes سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Heteroaromatic Bromides سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Heteroaromatic Carboxylic Acids سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Heteroaryl Halides سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Heterocyclic Amines سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Iodides سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Isocyanates سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Isothiocyanates سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Sulfonamides سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Sulfonyl Chlorides سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Trifluoroborate سفیر آزما کیان تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ