تجهیزات آزمایشگاهی سفیر آزما کیان | سفیر آزما کیان مواد شیمیایی آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی سفیر آزما کیان

تجهیزات آزمایشگاهی سفیر آزما کیان

تجهیزات آزمایشگاهی سفیر آزما کیان

تجهیزات آزمایشگاهی سفیر آزما کیان :

 

کاغذ pH متر 200 تایی

کاغذ pH متر 100 تایی

0.0کاغذ pH متر 100 تایی

فوم باکس فشرده 35×22×14 برفک

فوم باکس فشرده 48×29×21 برفک

رک میکروتیوب فریزری  لولایی 0/2

رک میکروتیوب لولایی 1/5

پیست (آبفشان) یک لیتری

پیست (آبفشان) نیم لیتری

پنس استیل

لام نئوبار

نوک سمپلر آبی RNase Free

نوک سمپلر زرد اپندورفی RNase Free

نوک سمپلر کریستالی پایه کوتاه RNase Free

گاز استریل

گاز نیم کیلویی طب افزا

گاز نیم کیلویی پارمین

چراغ الکلی

ست گیره، میله و پایه آزمایشگاهی

گیره نوا آزمایشگاهی

میله و پایه آزمایشگاهی

بشر پلاستیکی 2 لیتری

میکروتیوب در پیچ دار

لامل 20*20

بطری شیشه ای در آبی زیماکس حجم 1000 سی سی

بطری شیشه ای در آبی زیماکس حجم 500 سی سی

بطری شیشه ای در آبی  زیماکس حجم 250 سی سی

بطری شیشه ای در آبی زیماکس حجم 100 سی سی

لوله لخته ژل دار 6 سی سی

لوله CBC حجم 6ml

بشر 10  سی سی

بشر 5 سی سی شیشه ای

سرنگ 5 سی سی

دستکش ونیل کوچک S

رک فالکون 50 سی سی

رک فالکون 50 سی سی

رک میکروتیوب دو طرفه 0/5 و 1/5

سرنگ 2 سی سی

رک آبی گیلسونی ساده

رک نوک سمپلر زرد گیلسونی

رک سفید نوک سمپلر زرد گیلسونی

میکروتیوب 5 سی سی

کووت اسپکتروفتومتر

کووت

ست بشر پلاستیکی

بشر پلاستیکی 50 سی سی

بشر پلاستیکی 100 سی سی

بشر پلاستیکی 200 سی سی

بشر پلاستیکی 300 سی سی

بشر پلاستیکی 500 سی سی

بشر پلاستیکی 1000 سی سی

مگنت 6 سانتیمتری

مگنت 7 سانتیمتری

مگنت 2.5 سانتیمتری

مگنت 1 سانتیمتری

مزور شیشه ای 500 سی سی

مزور شیشه ای 250 سی سی

مزور شیشه ای 100 سی سی

مزور شیشه ای 50 سی سی

مزور شیشه ای 25 سی سی

مزور شیشه ای 10 سی سی

مزور  شیشه ای 5 سی سی

مزور پلاستیکی 500 سی سی

مزور پلاستیکی 250 سی سی

مزور پلاستیکی 100 سی سی

مزور پلاستیکی 50 سی سی

مزور پلاستیکی 25 سی سی

مزور پلاستیکی 10 سی سی

لوله آمیکون 50 کیلو (15)

اسپری کننده

فیلتر سرسرنگی 0.4

قاشقی کوچک

اسپاچول قاشقی

اسپاچول ظریف دوسر

پودر PBS آماده

مگنت 5 سانتیمتری

مگنت 4  سانتیمتری

مگنت 3  سانتیمتری

مگنت 2 سانتیمتری

پنبه بهداشتی

میکروتیوب RNase free, 2 ml

کرایو ویال 1.8 سی سی معمولی

رک نوک سمپلر زرد

این مطلب را از دست ندهید :
خشنودی خطرناک از مقابله با ایدز

رک نوک سمپلر زرد گیلسونی

رک لوله 12 درصد

رک نوک سمپلر آبی لولایی

رک فالکون 15 و 50 بزرگ

رک فالکون 15 و 50 کوچک

جای لام 25 عددی

دستکش بدون پودر اپی پرفکت لارج

دستکش لاتکس بدون پودر لارج

دستکش بدون پودر اپی پرفکت کوچک

دستکش لاتکس بدون پودر کوچک

دزومد یک لیتری

آلژینات کروموژل

چسب اتوکلاو

رک فریزری میکروتیوب 1/5

رک آبی پایه بلند

رک چهار طرفه

رک  میکروتیوب دو طرفه

الکل اتانول 96 درصد

کاغد صافی واتمن58*58

رک نوک سمپلر کریستالی

رک کریستالی

رک نوک سمپلر

رک نوک سمپلرآبی

میکروتیوب 0.2

میکروتیوب 0/5

میکروتیوب شفاف 2ml

میکروتیوب 2ml

میکروتیوب 1/5

پی پت پاستور تک استریل 3ml

پی پت پاستور استریل 3 سی سی

پاستور 3 سی سی پک

نوک سمپلر آبی اپندورفی

نوک سمپلر اپندورفی زرد

نوک سمپلر کریستالی

نوک سمپلر زرد گیلسونی

نوک سمپلر

رک فالکون 15 سی سی

آلژینات بایر

کاغذ pH متر 200 تایی رک سفید نوک سمپلر زرد گیلسونی میکروتیوب RNase free, 2 ml
کاغذ pH متر 100 تایی میکروتیوب 5 سی سی کرایو ویال 1.8 سی سی معمولی
0.0کاغذ pH متر 100 تایی کووت اسپکتروفتومتر رک نوک سمپلر زرد
فوم باکس فشرده 35×22×14 برفک کووت رک نوک سمپلر زرد گیلسونی
فوم باکس فشرده 48×29×21 برفک ست بشر پلاستیکی رک لوله 12 درصد
رک میکروتیوب فریزری  لولایی 0/2 بشر پلاستیکی 50 سی سی رک نوک سمپلر آبی لولایی
رک میکروتیوب لولایی 1/5 بشر پلاستیکی 100 سی سی رک فالکون 15 و 50 بزرگ
پیست (آبفشان) یک لیتری بشر پلاستیکی 200 سی سی رک فالکون 15 و 50 کوچک
پیست (آبفشان) نیم لیتری بشر پلاستیکی 300 سی سی جای لام 25 عددی
پنس استیل بشر پلاستیکی 500 سی سی دستکش بدون پودر اپی پرفکت لارج
لام نئوبار بشر پلاستیکی 1000 سی سی دستکش لاتکس بدون پودر لارج
نوک سمپلر آبی RNase Free مگنت 6 سانتیمتری دستکش بدون پودر اپی پرفکت کوچک
نوک سمپلر زرد اپندورفی RNase Free مگنت 7 سانتیمتری دستکش لاتکس بدون پودر کوچک
نوک سمپلر کریستالی پایه کوتاه RNase Free مگنت 2.5 سانتیمتری دزومد یک لیتری
گاز استریل مگنت 1 سانتیمتری آلژینات کروموژل
گاز نیم کیلویی طب افزا مزور شیشه ای 500 سی سی چسب اتوکلاو
گاز نیم کیلویی پارمین مزور شیشه ای 250 سی سی رک فریزری میکروتیوب 1/5
چراغ الکلی مزور شیشه ای 100 سی سی رک آبی پایه بلند
ست گیره، میله و پایه آزمایشگاهی مزور شیشه ای 50 سی سی رک چهار طرفه
گیره نوا آزمایشگاهی مزور شیشه ای 25 سی سی رک  میکروتیوب دو طرفه
میله و پایه آزمایشگاهی مزور شیشه ای 10 سی سی الکل اتانول 96 درصد
بشر پلاستیکی 2 لیتری مزور  شیشه ای 5 سی سی کاغد صافی واتمن58*58
میکروتیوب در پیچ دار مزور پلاستیکی 500 سی سی رک نوک سمپلر کریستالی
لامل 20*20 مزور پلاستیکی 250 سی سی رک کریستالی
بطری شیشه ای در آبی زیماکس حجم 1000 سی سی مزور پلاستیکی 100 سی سی رک نوک سمپلر
بطری شیشه ای در آبی زیماکس حجم 500 سی سی مزور پلاستیکی 50 سی سی رک نوک سمپلرآبی
بطری شیشه ای در آبی  زیماکس حجم 250 سی سی مزور پلاستیکی 25 سی سی میکروتیوب 0.2
بطری شیشه ای در آبی زیماکس حجم 100 سی سی مزور پلاستیکی 10 سی سی میکروتیوب 0/5
لوله لخته ژل دار 6 سی سی لوله آمیکون 50 کیلو (15) میکروتیوب شفاف 2ml
لوله CBC حجم 6ml اسپری کننده میکروتیوب 2ml
بشر 10  سی سی فیلتر سرسرنگی 0.4 میکروتیوب 1/5
بشر 5 سی سی شیشه ای قاشقی کوچک پی پت پاستور تک استریل 3ml
سرنگ 5 سی سی اسپاچول قاشقی پی پت پاستور استریل 3 سی سی
دستکش ونیل کوچک S اسپاچول ظریف دوسر پاستور 3 سی سی پک
رک فالکون 50 سی سی پودر PBS آماده نوک سمپلر آبی اپندورفی
رک فالکون 50 سی سی مگنت 5 سانتیمتری نوک سمپلر اپندورفی زرد
رک میکروتیوب دو طرفه 0/5 و 1/5 مگنت 4  سانتیمتری نوک سمپلر کریستالی
سرنگ 2 سی سی مگنت 3  سانتیمتری نوک سمپلر زرد گیلسونی
رک آبی گیلسونی ساده مگنت 2 سانتیمتری نوک سمپلر
رک نوک سمپلر زرد گیلسونی پنبه بهداشتی رک فالکون 15 سی سی
این مطلب را از دست ندهید :
لیست ماده های شیمیایی پرفروش | محبوب | بهترین | پر خرید

 

سفیر آزما کیان، شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برترین برند های دنیا

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

محیط کشت : برای خرید محیط کشت با ما در تماس باشید : 09357007743

کیت آزمایشگاهی : برای خرید کیت آزمایشگاهی با ما در تماس باشید : 09128308091

Share this post